Goudsche Courant, dinsdag 28 augustus 1934

OHlcleel A 7J81 61 é m B 73I 8 74i M lt 34 69 48 171 48 22J 38 t 7t 3e 07i 32 971 32 971 37 Wf 37 12 f 46H 1 461 Niet OHlcleel 2D ao 20 311 12 60 12 68 6 1ii 6 13 STAl NIElJm heid Dr H M Hirsehfeld is he4enmiddag naar Berlyti vertrokken Rijkaeollege vdtor de Lif ametijke Opvoeding Bij Kon besluit van 24 Juü j l is de naam an het Alg College van Advies voor de Lichamelijke Opvoeding gewyzigd in RükscoIIege voer de Lichamelijke Opvoeding De Nederlandsche sportvIieKcr Van der Leeuw op de thuisrein uit Zuid Afrika naar Nederland verongelukt De Nederlandsche portvlieger an der Leeuw is op de thuisreis an Zuid Afrika naar Nederland verongelukt De heer Van der Leeuw is op l JuiU van dit jaar met zyn toestel De goede Hoop een Haviland Moth toestel vertrokken vanWaalhaven voor een vlucht naar ZuidAfrika Tot Athene werd de hfter v d Leeuw vergezeld door den bekenden vliegerpubliciot Viruly van de K L M Nadïe i YÏoêg hii alleen De heer v d Leeuw diezich een zekere bekendheid heeft verworvendoor het houden van lezingen en door depublicatie van boeken op philosofisch gebied maakte de vlucht naar Zuid Afrika omeen aldaar te houfien Internationaal opvoedkundig congres by te wonen en op dit gres een aantal lezingen over phllosofie tehouden Tydig bereikte de heer v d Leeuw na een zeer vlotte vlucht op 22 Ju ni ZuidAfrika Van Athene uit vloog hij over de Middeliandsche zee en volgde via Kreta de Alry aan che ku st het moeilijkste deel van de vlucht daar dit geheel over zee ging Langs de kust vloog hy naar Cairo en ver De heer v d i eeuw was evenals zyn broeder de heer M A J v d Leeuw uit Rotterdam die met zijn echtgenoote vorig jaar een vlucht maakte naar Monbasah in Oost Afrika een bekend sportvlieger In September had hy by de Nat Luchtvaartschool te Rotterdam zyn brevet sport vlieger behaald De heer v d Leeuw maakte de vlucht I Eerste ronde ONA Gouda c 2 1 Gouda d Bodegraven O 9 HerkansingsroTMie verliezers Gouda c Gouda d 7 1 Derde ronde ONA Bodegraven 1 2 Alphen Gouda c 4 0 Verliezers ONA Guuda c 4 0 Winnaars Bodegraven Alphen 3 0 Ie pr Bodegraven 2e pr Alphen 3e pr ONA 4e pr Gouda De drie deelnemende Bodegraven el f tallen wi sten dus beslag te leggen op den eersten prijs aan welk flinke prestatie de training van de afgeloopen zomermaanden zeker niet vreemd zal zyn Alle 36 gespeeld wedstrijden hadden een vlot en prettig verloop en het geheele toumooi Isenmerkte ziel door een groote sportiviteit Bi de prijsuitreiking werden vele hartelijke woorden gesproken en zegden alle deelnemende vereenigingen voor een even lueel volgend toumooi bij voorbaat medeverking toe Een uitstekend geslaagd sportfeeat ATHLEÏIEK i e wissêlbeker van de Singelloop Wy verzuimden in ons vei lag ov r de Singelloop mede te deeien dat e fraaie wisaelbeker welke door de vereeniguig Achilles wepd gewonnen geschonken wa s door hüt Sportmagazijn Verkerk uit de Kleiwegstraat ZWEMMEN De G Z C op reis De G Z C is vorige week op reis gegaan naar Dulsburg en heeft in het Han borner zwemstadton in Dulsburg een cd strijd gezwommen tegen de Dulsburgsche zwemvereenlging 189B Onze stadgenooten verloren de match met a 2 punten Zij slaagden ei alleen In het nummer 5 x 5o meter vrije slag estafette voor veteranen met handslag te winnen Bij het waterpolo waren zij eveneens de mindere van hun gastheeren Tot aan de rust hield de G Z C zich nog goed en was de stand na de eerste helft 2 3 voor de onzen Na de pauze was het echter met onze fctadgenooten godaan en slaagden de Duitschers erin tot driemaal achtereen te scoren zooda zij met 6 2 d overwinning behaalden Studieconferentie van den Vrijzinnig Democratischen Bond De Vrijzinnig Democratischen Bond belegt op Zaterdag l3 en Zondag 14 Oct a s een week end studieconferentie in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort Het onderwerp der conferentie zal zijn Het NationaalSocialis me en de Corporatieve Gedachte Het voorlüopig programma vermeldt Corporatieve gedachte en Decentralisatie van Wetgeving in te leiden door Prof Mr R Kranenbur Waarom moet de democratie worden behouden in te lelden door Zijne Excellentie Minister Mr P J Oud De geestelijke gevaren van het nationaal socialiM ln te lelden vermoedelijk door Prof I R J van Holk De corporatieve gedachte op economisch gebied Organisatie van bedrijfstakken in te leiden door den heer J Schilthuis SchrittelUke vragen I tarievenpolitiek der Spoorwegen De heer Duymaer van Twist heeft aan aen minister van Waterstaat dë volgende vragen gesteld ie Is het juist dat op 7 Maart 1 1 12 i iouwe rijwielen door de Spoorwegen van AtKmaar al naar station Noordscharwou e aistand 2 K M vervoerd A erden tegen een vrachtprijs van oti cent dus voor nog geen 5 cent per rijwiel terwijl het besteiloon ad ƒ 1 50 zoo de woning van den ontvanger der rijwielen zich buihen den bèstelkrtng Station Noordscharwoude had bevonden voor rekening van de Spoorwegen zou zijn gekomen zoodat in dat geval de Spoorwegen nun werk gratis hadden verricht en den ontvanger nog ƒ i cadeau hadden gedaan 2e Acht de minister een tarievenpolitiek waarbij de vrachtprijzen als in vraag i vermeld beneden de zeltkosten gaan ref aan het bericht in het nr van 5 Mei i M van het tijdschrift Blnnenvaarf j m verband met de groote tekor ten der Spoorwegen die tiet Rijk heeft te dragen wel verantwoord 3e Is het Juist dat de Spoorwegen tot iiUiJU K G toe de vracht en ijlgoederen gratis oestellen 28 Aug 7 9 uur sehoolgflBouw Paradijs 6 inschrijving leerllngeTi Gemeenteiyke Handelsavond school 30 Aug Vereenigingsgebouw Heerenstraat 5 Vrije Geref Gemeente ds Toes van IJsselmonde 3 1 Aug 8 uur Vrije Evangelische Gemeente bijbellezing en bidstond Aug 8 uur St Janskerk Wydi igsavon 1 Chr Oranjevefeeniging Aug 8 uur en 5 uur Carillonbespelingdoor den heer G J van Zuylen 3l Aug 2 uur Stedelijke Zweminrichting onderlinge en algemeene zwemwedstryden der G i C 3 Aug 7 30 uur Heil des Volks C Faas 1 Sept collecte Goudsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies 5 Sept 8 uur geb Daniël Cursus E H B O leider Dr A Montagne 12 Sept 8 uur geb Daniël Cursus E H B O dames leider Dr C v Elk 19 Sept 8 uur geb Daniël Cursus E H B O leider Dr C v Elk 26 Sept 8 uur geb Daniël Cursus E H lï O leider Dr J Bik Apotheken De apothe k van Mevr de Wed Teepe Gouwe 136 zal tot en met Vrijdag 31 Aug benevens den daarop volgenden nacht de avonds na 8 uur geopend zyn des nacht echter alleen voor recepten I IT DKN OMTItKK GOUDAA28 Aug 1934 Ben GouWe Kijvereeniging ericht Hoewel in meeVdere gemeenten m van Gou a reeds gedurende meei de beoefening der paardenspc omtrek St eleid tot de oprichting van plaats 1 vadümxvoen Bergambacht is Gouda2m tot heden nog achUrgebleven Opt Lrrein van de sport heeft wel i aar Z roote ontwikkeling plaats gehad maar naardenspoit bleef achterwege wellichttel door het ontbreke v van geschikte ter icoursen Toch zyn er in bewonderaars van de paar iat heeft er dan ook toe geleid 8 tal hunner Maandag j i het ini ürf hebben genomen tot het oprichten een rijvereeniging die zy den naam van Tauda Vooruit hebben gegeven Er is leds een voorioopig bestuur gevormd beTtaande uit de heeren L Erkerveld voor tter J van Velzen secretaris en W DekL penningmeester terwijl dg heer T i voorioopig als instructeur zal optre ue paardensport is een edele sport dieeiüote belangsteling verdient Het is dan ook te Wfcuschen dat de paardenliefhebbers indeie gemeente zich bü de thans gevormde vereen zuUe aansluiten opdat Goudabinnen vriJ korten tijd ook zal kunnenbogen op ruiters enamazonen Dat zal in ortze gemeente ookwat meer levendigheid brengen waaraan lektT wel behoefte is w Carillonbespeling op Koninginne verjaardag Onze beiaardier de heer G J van ZuyItn zal op Koninginne verjaardag de morgens om 8 uur en des avonds van 5 tot G uur het carillon beBpeltn Het vol nde programma zal door den hter van Zuylen om 8 uur ten gehoore worden gebracht 1 Wilhelmus M v St Aldegoiide 2 Wilt heden nu treden Liit Valerius Gedenck klanck 1 O Mhitt remte kleuren W Smits J W Wilms reinen voor concoursen Üouda tal van aensport en dat een ALPHEN a d RUN Het Mobilteatie kruis De Kring Rijnland van den Nationalen Bond Het Mobilisatiekruis bestaande ui afdeelingen van den Bond te Alphen a d Rijn Aarlariderveen Benthuizen Hazerswoude Koudekerk Nieuwveen Ter Aar Zevenhoven en Zwammen am zal op 1 September te Alphen a d Rijn een Nationalen Landdag houden ter herdenking van het feit dat het oP Augustus te voren twmtig jaar geleden was dat de weermacht wer gemobiliseerd Op dienselfden dag zal in ie ochtenilureir de jaarlijkache algemeene vergadering van den bond te Alphen a d Rijn worden ge houden BOSKOOP Benoeming tBiderwijzer is B en W hebben voor de benoeming van e n onderwijzeres van bijstand aan de openb ue school de volgende voordracht opgemaakt 1 mej W P M Scherjou te Ingen gemeente Liendeii 2 mej A G Bouenberg ip Nigtevegt en 3 mej A J E Scheygrond tüu onderwijzeres aan de openb school al hier MOOKUKECHT Ingebroken Zondagavond i ingebroken bü een landbouwer hier ter plaatse toen het geheelf gezin naar de kerk was Alle laden en kasten heeft men geopend en den inhoud ervan over den grond verspr d De politie heeft in den loop van den naq in samenwerking met rijks veldwachter te Capelle aan den Ussel als verdacht van deze inbraak aldaar aangehouden den 21 jarigen zwerver L H K uit Mmitfoort die een week geleden in arrest is geweest wegens diefstal van kippen en den 30 jangen werkloozen arbeider C d R te Capelle a d Ussel Na langdurig verhoor hebben zy bekend de inbraak te hebben gepleegd Zü zijn naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht Het reserve team der Goudenaren ver onder de regi stratieletters van Engeland g a p l x daar er geen tyd meer was m I verband met de korten tijd van voorbereiding voor registratie in Nederland Op 14 Juli maakte hy in Zuid Afrika een tocht naar Johannesburg en verbleef daar een maand Op 21 Augustus vertrok hii van Johannesburg en sindsdien is het laatste bericht van hem gekomen uit Sales bury Op 22 Aug vloog hij van Salisbury naar Mbeya Volgens het thans ontvangen telegram is de heer v d Leeuw op de volgende etappe door onbekende oorzaak neer ge tort Hij was onmiddellijk dood Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 27 Aug Aug I Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Stockholin Kopenhagen Oslo New York Madrid Milaan Praag Prolongatie 1 Beursoverzicht Enkele sttmuleerende factoren gaven de Amsterdamsche fondsenmarkt vandaag een beter aanzien De handel had eenige uitbreiding ondergaan de stemming was vast nadat gedurende de morgenuren op iets lager koerspeil was gehandeld onder Invloed van de stemming m Wallstreet De gisteren door den voorzitter van de Belgische Nationale Bank gehouden rede heeft een gunstlgen Indruk gemaakt De inededeellngen dat de bultenlandsche handel van de goudlanden In mindere mate Is gedaald dan van de andere landen en die afkomstig zijn van eei zoo conservatief econoom al den heer Franck is werden goed ontvangen Ook de berichten uit de Ver Staten luiden iets beter in zooverre dat men in Wallstreet de toekomst Iets hoopvolier Inziet I De belangstelling op de beurs concentreerde zich voornamelijk op Kon Ölïe die tot 157 verbeterden doch de hoogste koers kon zich niet volkomen handhaven De Amerik soorten waren prljshoudend Philips waren 2 pet hooger terwijl Unilevers 1 pet aantrokken Aku s bleven op peil Ned Ford kwamen beneden 200 Rubbers aan den vasten kant Amster I dam rubbers openden lager doch her stelden zich De minder courante soorten trokken aan Suikerwaarden ontmoeten vraag HV A s opendöïi ruim l pet be I neden het vorig slot sloten echter i pet boven dat peil Tabakken verdeeld I Scheepvaarten en certificaten Neder Handels Mij bleven op peil Amerlkaan I sche fondsen openden lager doch her stelden zich gedeeltelijk De Ned obllga 1 tiemarkt was onregelmatig loor met 2 1 rust 2 van de plaatselijke ploeg van Hamborn Deze wedstrijden vonden s Zaterdagsavonds plaats Des Zondags werd een wedstrijd gehouden met een combinatie van de zwemvereenlging Sanitas 1906 uit Kheydt en Undlne uit Gladbach Bij het waterpolo dat het voornaamste nummer van het programma uitmaakte waren de Goudsche zwemmers beter op dreef dan den dag tevoren Voor ongeveer 6ffi toeschouwers ihad allereerst een match plaats van het tweede zevental van G Z C tegen Sanitas welke ontmoeting met gelijk spel 2 2 is geëindigd De eerste ploeg van G Z C slaagde erin een gecombineerd dlstrictszevental gemakkelijk met ü 2 rust ü te kloppen Deze wedstrijden werden gehouden in t volksbad van Gladbach Over d Straat van Gibraltar U gezwommen Een Engelsche manne onderofficier WilUam Brewer is In ruim 2 uur naar 4 Wij leven vrij Wij willen Holland houen Ar Spoel Ö Holland s vlag je bent myn glorie J P J Wierta De Zilvervloot J J Viotta Waar de blanke top der dui nen R Hol B Halland met zyn malsche wei G Beyerle 10 Komt knapen en meisjes verheft nu in koor W Smits n Kent gij het land der zee ontrukt 12 Wien Neêrlands bloed J W Wilms Het avondprogramma van 5 6 uur luidt als volgt Wilhelmus M v St Aldegonde OeUickig h het land uit Valerius Gedenckklnnk S Waarom ik van Holland hou j E Wettig Weissenbcrn t Hemelhuis K Hullebroeck B Ons laiMije heeft een Koningin E H ullebroek rt Fanta fip sur l Opera t te Troubadour Verdi Menuet Jos Reckers Mijne moedertaal M Brandts Buys Wien Neêrlands bloed J W Wilms Gereformeerde Jeugdlanddag te Gouda Zaterdagmiddag 8 Sept des n m halt vier hoopt de Goudsche Oeref Jeugdcentrale haar eerste Jeugdlanddag te houden op het IJsclubterrein te Stolwljkersluit waarvooi reeds veel belangstelling bestaat Per circulaire zijrt nog voor de vacantletijd verscheidene J V s NV s Knapenen Meisjesvereenigingen uit plaatsen rondom Gouda opgewekt tot deelname en vele toezeggingen kwamen reeds binnen Als sprekers zullen optreden Mr Bijleveld van Amsterdam mevr Van Alkemade Kwakkelstein van Rotterdam oudpresldente der Qeret Meisjesbond en Ds P Ch v d Vliet van Utrecht en spreken respectieveltjï over de onderj erpen Jeugd en cAsls Nieuwe Banen en Jilet z n tweefti Ds J P C ten Brink voorzitter der ffeugdcentrale spreekt het openingswoord terwijl Ds A v d Weg van Oudewater het slotwoord zal spreken In de pauze worden er gemeenschappelijk geestelijke en vaderlandsche liederen gezongen Op het terrein zal consumptie verkrijgbaar worden gesteld Het gesproken woord wordt door middel van een geïuld yersterklngslnstallatie der Goudsche Radio Industrie N V versterkt over het veld weergegeven Bij ongunstig weer wordt vergaderd in de Kleine Kerk aan de Peperstraat te Gouda Vermist meisje terecftt Marretje Voogd hier ter stede aangehouden üe 17 jarige Marretje Voogd die reeds gtruimen tijd geleden uit haar oudertyk l uia te Amsterdam verdween en niets meer a n zich had laten hooren zoodat de politie haar opsporing had verzocht is volgens de Telegraaf Zaterdagavond hier ter stede teruggevonden Zij werd door de politie aangehouden om lat zy op een fiets reed zonder bel en zonder beiastingplaatje Toen men haar naam en adres vro deelde zy mede Jaiisen te tieeten en in Rotterdam woonachtig te zijn Haar ouders zouden U Duitschland wonen Het meisje werd fff transport gestela ar RAterdam waar spoedig bleek dat J met de vermiste Marretje de Voogd te Oen had Zy deelde tevens aan de politie mede dat zij onikr den naam Jansen zes Weken in het Huis van Bewaring had gebeten al verdacht van verduistering van iKwIel Of deze bevirerrng juist 1b 1 vV W x an der Vet i len kende den iUj jarlge als Sportopa Zaterdag is de heer W W van der Vet op E jarlgen leeftijd te Voorburg overleden In de sportwereld genoot de overledene een zekere l ekendheld omdat nij zich tot het laatst toö daarvoor interesseerde en daarvan telkens weer de bewijzen aflegde Hij was bestuurslid ook voorzitter van den Nederlandschen Wielerbond in de negentiger jaren en In liet begin van deze eeuw Als schutter heeft hij indertijd ook iau éeren geoogst Op zijn aistèA Verjaardag is sportopa veel hulde gebracht BU die gelegenheid aldus De Ct N v d D werd hij ook benoemd tot ridder in de Orde van Le3pold II terwijl zich buitendien een commissie vormde die Sportopa een blijvende herinnering voor het nageslacht wilde aanbieden en daar voor is gekozen een monumentale bank welke op 2 October 1926 is onthuld in park Vreugd en Rust te Voorburg en den naam draagt van Van er V t bank de Afrikaani Reuter meldde V tar dat de onderof leezwommen IjdagavorTd uit Gibralicier van dg Engelsche marine William Br iwer er in geslaagd is Itar over te zwemmen Hij heeft over het 9 K M lange traject van Gibraltar naar Algeciras 2 uur en 4 minu ten gedaan Dit is een buitenggewone sportieve prestatie Velen heobtn reeds geprobeerd de Straat van Gibraltar te overwinnen maar tengevolge van den stroom die ter plaatse buitengewoon sterk is was dit tot nu toe niemand gelukt BOKSEN Schmeling slaat Neu l Voor met minder dan 80 000 toeschouwers vond Zondag te Hamburg de wedstrijd plaats tu s schen Schmeling en Neusel de beide Duitsche zwaargewichten Schmeling heeft gewonnen door opgeven van zijn tegtnRtander in de negende ronde Na negen ronden gaf Neuse het gevecht op hoewel hij niet knock out was Neusel bleef evenwel op z n stoel zitten laar hij het Tiuttelooze van z n pogingen inzag In de eerste ronde heeft Neusel goed gebokst doch in het verdere verloop t onde hy geen groote dingen en beschikte hij niet over die kracht welke men bij hem vermoed had Na de vijfde ronde kon men duidclij btmerken dat Neuaels slagen met meer zoo zeker kwamen als daarvoor In d tn ht ste ronde b v was Neusel niet meer in slaat zich behoorlyk te verdedigen In ieder geval heeft Schmeling door ijnoverwinning op zyn landgenoot z jn bok i carrière nog niet afgesloten Straat van Gibr Achtjarig meisje vermoord Van gistermiddag af verdwenen Hedenmorgen is het lijkje gevon den j Groote consternatie heerschte gister javond in Amsterdam op de Jodenbree straat en daar in de omgeving tengevolgevan de vermissing van de 8 jarlge Sara zich noemende Sonja Beugeltasch wo nende Jodenbreestraat no 18 li Van gistermiddag kwart voor tweeën af toen het kind op srtaat speelde heeft men niets meer van het kind bemerkt en van dat oogenblik af ontbrak ook elk spoor zoodat vermoed werd dat het meisje op den Zwanenburgwal of elders in de buurt bij het spelen te water is geraakt Alle nasporingen welke de politie gisteravond nadat aangifte van de verdwtjn ïng was gedaan verricht heeft bleven vruchteloos Hedenmorgen heeft men het lijk van het meisje gevonden Het kind bleek geworgd te zijn WaarschijnlÜ k heeft men hier te do met een zedenmisdrijf I Messenstekerij te Amsterdam Drie zwaar gewonden Hedennacht om één uur heeft een Surinamer den Korten Nleuwendljk in Amsterdam In opschudding gebracht door een messenstekerij waarbij drie personen zwaar werden gewond De man bevond zich in een café aldaar en maakte ruzie met een der bezoekers Anderen mengden zlch r in er vielen harde woorden de SurinBner wond zich meer en meer op en hiJXrok ten slotte zijn mes Een café bezoeker die hem tot kalmte miaande stak hij in de zijde waar door de man ernstig werd verwond hevig bloedend liep het slachtoffer de deur uit naar de nabijgelegen poytlepost De Surinamer raakte Inmiddels door den dolle heen en voor men hem ovep meesterd had verwondde hij nog t weepersonen met zijn mes De 49 Jafige A de R bekwam een gapende buikwonde van den 8 jaHgen H L werd een slagader geraakt Belden werden door de Inmiddels gealarmeerde politie verbonden I en naar het Ziekenhuis overgebracht De I toestand van den eersten gewonde islevensgevaarlijk De Surinamer is in voorlooplge bewarlAg gesteld SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL Bakhuys mag alleen in Z A C spelen V Overschrijving op korten termijn naar H B S geweigerd Naar de Sportkroniek verneemt heeft het Bondsbestuur besloten om Bakhuys geen overschrijving op korten termijn van Z A C naar H B S te verleenen Bakhuys mag het volgende seizoen derhalve alleen voor de Zwolsche cmb uitkomen Jeugd toumooi V V Bodegraven Schitterend voetbatweer groote deelneming sportieve wedstrijden met meermalen hoogstaand spel en goede organisatie z e daar de factoren die het te Bodegraven gehouden jeugdtournooi hebben gemaakt tot een waar finest waarvan de uitschrijvende vereenigmg steeds met trots zal kunnen gewagen De uitslag van de 36 gespeelde wedstrijden is als volgt Afdeeting A 15 t m 17 jaar Eerste ronde Neptunus Gouda O 2 Alphen GSV 2 3 UW Elinkwijk 2 2 Elinkwijk wint Bodegraven ONA 0 l Herkansings ronde verliezers Neptunus Alphen 2 1 UVV Bodegraven 0 3 Derde ronde Gouda GSV 1 0 Elinkwijk ONA O 2 Neptunus Bodegraven 2 Vierde ronde Gouda ONA 1 1 ONA wint Bodegraven GSV 3 1 Verliezers Gouda OSV 7 1 Winnaars ONA Bodegraven 0 2 Ie prüs Bodegraven 2e pr ONA 3e pr Gouda 4e pr GSV Afd B 13 t m 15 jaar Eerste ronde Gouda a Moordrecht 3 1 Neptunus iLekkerkerk 1 1 Neptunus wint Alphen UVV O O Alphen wint Elinkwijk Gouda b 3 0 Woerden r Bode graven 1 2 ONA Alphia 1 2 Herkansingsronde verliezers Moordrecht Lekkerkerk 0 5 Moordrecht n o g U VV Gouda b 3 0 Woerden ONA 0 2 Derde ronde Gouda a i Neptunus 3 2 Alphen Elikwyk 0 1 phia 3 0 Lekkerkerk Vierde ronde Gouda Bodegraven Lekkerkerk Verliezers Elinkwijk Winnaars Gouda a Bodegraven 0 Ie pr Bodegraven 2e pr Gouda 3e pr lekkerkerk 4ë pr Elinkwijtt Afdeeling C 11 t m Ifi jaar laatste berichten oraAdlooze dienst Het verkruffen van betalingen uit Duitschland voor Nederlandsche exporteurs DEN HAAG 28 Aug De Regeeringspersdienst deelt aan het Corr Bur medeTengevolge van het feit dat de stortingen op het Sonderkonto der Ned Bank by de Rijksbank gelijk uit de desbetreffende mededeelingen van de Ned Bank blijkt zijn stopgezet is eenige onzekerheid gerezen bij de Ned exporteurs op Duitschland jaar een vlucht maakte naar Mombasah in talingen Bü het protocol dat op 14 Aug j l werd onderteekerid is overeengekomen dat per 1 Sept a s een voorl regeling zal worden ingevoerd Hoe deze regeling zal lui den is baar ons van bevoegde zijde wonlt medegedeeld nog niet bekend Besprekingen daarover zijp nog g nde Een regeeringsdelegatie onder leiding van den Dir Generaal van Handel en N ver ADVERTENTIEN GEVRAAGD Voov direct Gem Zit Lf Slaapkamer met ontbijt Telefoon voorkeur Centrum Brieven onder no 3266 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda Ikkerkerk 0 4 tiet aUernoodzakelUk te minimum zouden beteekenen Aan het slot van zijn rede verklaarde Dr Schacht nadrukkelijk dat Dultschland de productie van blnnenlandache grondstoffen met de meeste energie zou nastreven Hoe de werkeloozen aan het werk gezet worden in Dultsctüand dat komt op hetzelfde neer Men moet In de eerste plaats alle beschikbare krachten voor de productie van grondstoffen aan het werk zetten De quota voor de invoercontingenten en de de lezentciewUzing daarvoor zullen tot het minimum moeten worden teruggebracht Duitschland is in een gedwongen posllij gedreven waar het zich met alle middelen tegen zal moeten verzetten Ook wees dr Schacht nog op compensaLle aflalres in in en uitvoer met de vreemde landen welke ook in den vervolge niet energie bevorderd zullen worden ÜOSTEWUUK Uc laniitieraad aer Uabsburgers iv iüt Uil neistel aer Uoiiienrijiuicne monarcliie Ue Excelsior pubiiceeri bijzohderheüen over aen lamiiieraad der Habsburfaers Ui iVianazeti welKe gehouden is onucr vourziLterscnap van aartshertog li ugenuis Volgens het blad is beraaotiia agü over hec nuwelijk van aartshertog utiü UielHt met een itallaansche pnnses het terugkrijgen van het lamilievermogen der Habsburgers in Oostenrijk en de mogelijkheden van een herstel der monarchie Aartshertog Otto heeft m Hongaarsche legUimistenkringen aanhangers verloren daar hij in den laatsten tijd te Oostenrijksch georiënteerd Is geweest In Boe7 dapesc denkt men thans aan den zoon van aartshertog Joseph die tijdens den wereldoorlog bevel gevoerd heeft over de Hongaarsche troepen Een dei gelijke candidatuur zou door de Kleiile Entente worden toegelaten in Weenen zouden de kansen van aartshertog Otto van dag tot dag stijgen Bondspresident Mlklas zou zijn functie gaarne ten gunste van aartshertog Eugenlus als rijksbestuurder willen laten varen Dit zou dan een soort overgangsstadium vormen ten gunste van d etroonsbestijging der Habsburgers De Habsburgers genleTën 4jverlgens den zeer actieven steun van ex kosiuajj Alfons van Spanje die in alle Weensche kringen propaganda voert voor een herstel der Habsburgers BRITSC H INDIE Bihar dour overatrnumingen geteisterd Vijftig dorpen under water De provincie Bihar in Bengalen waar in het voorjaar 2500 personen hü eefi aardbeving om het leven zijn gekomen is thans door een groote overstrooming geteisterd Het geheele gebied zou reedö volkomen onder water staan De groote spoorwegverbindingen zijn gestaakt Ongeveer 50 dorpen zyn geKeel weggespoeld Twee schepen afgezonden door de Indiache regeering alsmede een aantal kleinere schepen verleenen de geteisterde bevolking zooveel mogelijk hulp BINJSKNLAND H M de Koningin en de Prinses Terugkomst verwacht op 4 Sept Volgens de Telegraaf wordt erJn hofkringen op gerekend dat nu de abestand van H M de Koningin blijke ingekomen berichten aanmerkelijk Isjverbeterd H M en i de Prinses geen verandering zullen brengen in haar oorspronkelijk voornemen om op 4 September a s naai ons laïid ierug te keeren In aansluiting hierop bericht men aan het blad uit Aargaardstrand dat de Koningin thans geheel hersteld is Hedenmorgen om tien uur vertrok zij in gezelschap van Prinses Juliana en zes leden van Haar gevolg met een motorboot voor het maken van een uitstapje door het Oslo fjord Nieuwe bela tinft en Omzetbelasting op het electrischverbruik Dat er nieuwe belastingen komen weet merf reeds Zpo zal er ten bate van het nieuw ingestelde wefkeloosheidssubsidiclonds in de meeste gemeenten wel een verhooging komen van het aantal opeenHen op de Personeele Beli ting Er zullen ten bate van dit fonds 75 opcenten gehevefii wolden daar de flnancleele verplichtingen van de gemeenten door d instelling van het fonds echter geringer worden zal er hier vermindering staan van de thans ten behoeve der gemeenten zelt geheven opcenten Wat er afgaat zal echter lang niet zoo veel zijn als wat er bijkomt Ü de meeste gemeenten zal men belangnjke verhooging krijgen van Personeele Belasting Daartegen zal dan wellicht een geringe verlaging komen te staan van de opcenten op de Gemeentefondsbelasting De hpele flnancleele regeling tot vor kilowatt Deze zoogenaamde uitbreiding van de Omzetbelasting wordt dus feitelijk een electrictteltsbelastlng van 1 cent per kilowatt Dit geldt natuurlijk voor de electrlcitelt welke In de hulshouding verbruikt wordt Voor industrleele drijfkracht enz komen er andere maatregelen Ue voorgestelde wMziging in de underwijzers upleiding I a al in ffeen geval met l September kunnen Ingaan Zuoals bekend heelt minister Marchant in April j l bij de Tweede Kamer een wetsontwerp aanhangig gemaakt waarbij voorgesteld wordt een wijziging te brengen in de onderwgzersopieidlng De bedoeling zat daarbij voor deze wijziging te doen ingaan met het begin van het schooljaar laM 3ö Op dat tijdstip zou dan een aantal kweekscholen worden opgeheven terwijl tevens de vierjarige kweekscholen driejarige zouden worden Aangezien evenwel de gedachtenwlsse Img tusschen Kamer en de regeering over dit wetsontwerp nog niet is aangevangen zal naar wij vernemen in September geen enkele van de door de regeenng in verband met dit wetsontwerp voorgenomen maatregelen In zal de onderwijzersopleiding worden doo voerd zoodat van ophetling van kweekscholen met dien datum nog geen sprake zal zijn Küothoven Vltegtuigen N V Opgericht met een geplaatst kapitaal van ƒ Uiü UOü Bij de St crt no iM is gevoegd de acte van oprichting der KoolhovenVliegtui gei N V te Kotteroam Opr ichters zijn de heeren S F W Koolhoven vliegtu büuwer te Rotterdam C E van t Oidnewout steendruKker te Voorburg mi A U van Buuren advocaat en procureur te s Üravenhage P C3 C v Aalst candidaat notaris te s Gravenhage en Jacob Mees bankier te Rotterdam Het doei der vennootschap is het labriceeren en heirstelien van vUegtuigen enonderdeden de handel daarin he verwerven en verleenen van octrooieii enlicenties op het gebied van den vtiegtuigenbouw de deemeimng in andere ondernemingen met gelijk ot gelijksoortigdoel en alles wat mei een en ander inden ruimsten zitif verband houdt Het kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ wij a verdeeld in ha aandeelen A en 4 Xt aandeelen B elk groot ƒ lOiv Bij de oprichting zijn geplaatst luü aan deelen A Er worden uitgegeven 40 opriehtersbewijzen luidende aan tponder Voor de eerste maal wordj tot Vllrecteur der vennootschap benoemd de iieer Koolhoven die de geheele door hem tot op heden voor eigen rekening onder den naam KoolhovenVliegtuigen gedreven handelszaak inbrengt In verband met eenige opdrachten die de fabriek den laatsten tijd heeft gekregen zal tot uitbreiding worden overgegaan Wer6 zoekende Nederlanders in Frankrijk De minister van econorulsche zaken brengt het navolgende Ier kennis van belanghebbenden Het is gebleken dat zich bij de Neder landsche consulaire ambtenaren inFrankrijk bijna dagelijks werkzoekendeNederlanders aanmelden met verzoek op Rijkskosten naar Nederland te worden gezonden Gespen voorts ook de groote werkloosheid in Frankrijk en het feit dat mede als gevolg daarvan de wettelijke voorschriften op het werkzaam zijnvan vreemde arbeidskrachten daar telande zeer streng worden toegepast wordternstig gewaarschuwd tegen vertrek naarFrankrijk met het doel er arbeid in loondienst te verkrijgen zonder vooraf dienaangaande overleg te hebben gepleegdmet het plaatselijk orgaan der openbaxearbeidsbemiddeling Met nadruk wordt er op gewezen dat werkzoekenden die zich op goed geluk af naar Frankrijk begeven er niet op kunnen rekenen door de Nederló ndsche consulaire ambtenaren te worden ondersteund of op Rijkskosten naar Nederland gezonden Opening Almitento Dond dag as door Jhr Mr Dr A Röell De algemeene mid den stands tentoonstel iing Aimitento welke van 30 Augus tuH tot 9 September in het R A I gebouw in Amsterdam zal worden gehouden zal Donderdagmiddag te één uur officieel worden geopend door den commissaris der Koningin in Noord Holland jhr mr dr Röell Nederlandsch Indische Con versie Leening Zooals m on e advertentiekolommen iceds is bekend gemaakt zal worden over t egaan tot de uitgifte van een 4 pCt door het Hijk gegarandserde Ned Ind Cünversieleentng ten bedrage van nominaal ƒ 485 00 X ü tegen een koers van uitgifte van KXJ pCt ming van het Werkeloosheids substd fc y Aan houders v n niet uitgelote per i ionds is trouwens nog zeer weinig over 0 lichtelijk De hervorming wordt eerst op 1 Me 19 5 van krifeht en de noodlge wets ontwerpen welke In een circulaire aan de gemeentebesturen zijn aangekondigd moeten nog worden Ingediend Ook over de uitbreiding van de Omzetbelasting tot het electriclteltsverbrulk rreris bericht Zooals men weet Is die nieuwe beUisttng leelljk tegengevallen p opbrengst is meer dan 4 i pet onder de rammg gebleven Er was op het einde in de zevende maand al een achterstand van bijna i milllopn Men ifcil nu niei we Ijronnen aanboren Allereerst de c ectriflteitsrekeningen De omzetbelas1 n ï zal hierbij echter niet volgens het bedrag der rekening betaald worden maar volgens een door de Regeering zelf vastgesteld uniformtaflef van 25 cent per tctober 1 134 aflosbaar gestelde schuldbewijzen der Ned Ind leeningen 1915 1916 1917 K 5 A 1926 A B 1929 en jai2 wordt recht van voorkeur verleend Vim dit bedrag ad De inschrijving o het resteerefride bedrag ad 312 876 800 ad 100 pCt kan geschieden tot op Vrijdag 14 Sep mber 19S4 tot des nam 4 uur te Amsterdam bij de Ned Band N V Kantoor HeerengracHt 165 te Rotterdam bij de bijkantoren van de Ned Bank N V Boomiijes 72a en voorts bij hare Agentschappen in de advertentie vermeld De betaling zal moeten geschieden op i Qctober 1954 tegen In ontvangstneming van recepissen met coupon vervallende 1 April 1955 RADIONIEUWS Een mam mouth bief stuk je Progrunma voor heden Hilversum R V U O liO 7 Cursus De beteekenis van sport en spel door Jhr Jan Feith lil A V aO 7 7 30 Concert door Kovacs Lajoa en zijta orkest 7 3Ö 8 Prof Dr W Vogelsang oW De tentoonstelling van oud Italiaanatfl kunst in NederlaTidach bezit 8 8 05 Nieuwsberichten8 05 9 Concert door het Omroep Orlsest Piano en Viool 9 9 20 Radioljoumaal 9 20 10 Concert door het Omroep Orkest 10 10 15 Gramofoon 10 15 11 Conceit door het Om roep Orkest 11 11 10 Nieuws berichten 11 10 12 Aansluiting met cafirestaurant Pschorr te Rotterdam Huizen K R O r 30 6 Concert door de K R O boys e 6 20 Gramofoon 6 20 7 Concert door de K R O boys 7 15 7 35 Het geven van een naam by verachil I lende volken door Pater J Bouwman O P M 7 35 8 Gramofoon 8 8 30 Concert door het K R O Orkest 8 30 8 35 Nieuws berichten 8 36 8 50 De film van het ver leden L Abor over De Bi sschop van Hippo 8 50 9 30 Concert door het K R O Orkest 9 30 9 45 Zang door het Koor van het St Ignatius College te Amsterdam 9 45 10 Pianarecital 10 10 30 K R O Orkest 10 30 10 35 Nieuwsberichten 10 35 10 55 Zaug door het Koor van het St lgnatiusXollege 10 55 11 Gramofoon 11 11 45 Concert door de K R O boys 11 45 12 Gramofoon De A V R O omroeper G We tKt De bekende A VJl O omroeper de heer G Weitzel zal niet zooals aanvankelijk Aas vastgesteld op 1 Si t a s zijn werkzaamheden hervatten Op medisch advies 3ai de heer Weitzel nog eenigen tj jd in Zwitserland waar hij voor herstel van gezondheid vertoeft blijven aldus meldt de Telegraaf A V RX en V P R O zenden op KoningAinodag uit Zend tij dr uil ïn verband met de viering van den verjaardag van H M de Koningm Wilhelmma Vrijdag a s zal de A V R O dien dag het ï rogramma verzorgen De V P H O verschijnt in den avond op de gebruikelijke ti iden in den aether De V A R A krygt de urea die zij Vry dag missen moet op Donderdag a s n l s morgens van 8 00 12 00 s middags van 4 00 8 00 en s avond s van 11 00 12 00 Hélène Cals in Bertün Zon avond zingt Helene Cal s voor den Rerlynschen omroep A n het programma werkt cm ook de beroemde bas banton RudoU Watzke mede Hélène Cals zingt volksliederen en aria uit verschillende landen Jo Yince nt zingt weer voor de B B C De Engelsche omroep heeft onze beroemde landgenoote Jo Vincent ujtgenoodigd in d eerste helft van September tweemaal i or de microfoon op te treden De eerste n aal op een Promenade concert in een Ëachprogramma dat via de Itegional zrnders wordt uitgezonden de tweede maal in een liederen recital dat via Daventry wordt uitgezonen Muziekkorps Leger des Heik Het Plumsteadmuziekkorps van het Ën gelsche Leger des Heils dat op Zondag 9 t eptember a s een concert zal geven dat door de A V R O wordt uitgezondeij heeft voor dit concert de volgende nummers ge kozen 1 Canada feestmarsch 2 Aanbid ding selectie 3 Christus Bron van licht en kracht euphoniumaoio met begeleiding van het muziekkorps 4 Finsche melodieën 5 Overdenking Rots der eeuwen ciimpositie van den kapelmeester F DockeriU Koninginnedag vier ing in Ned Indië Wordt door de A V R O uitgezonden Op 31 Augustus zal de A V R O van 3 S 40 een heruttzending geven van een gedeelte der viering van Koninginnedag in Batavia Met betrekking tot deze uitzending schrijft de Radio Bode Bijzondere aandacht van de luisteraars mogen wy vragen voor een gedeelte van Ons Vrijdagmiddagprogramma dat ons uit Batavia zal worde n toegezonden Voor de eerste maal zal een officieel omroepprogramma van den N I R O M door de A V R O aan de Nederlandsche luisteraars worden voortgezet Het programma bevat enkele nummers waarbij een kleine toelichting voor Nederl fidsche luisteraars geen weelde is No 2 van het programma b v bevat gedeelten uit de toespraak van gouver neurgeneraal tot bet openbaar gehoor Dit openbaar gehoor is een specifiek Indische plechtigheid Op kleine schaal wordt zulk een geho in de residentie hoofdplaatsen gehouden door den resident of door Vleesch van tienduizend jaar geleden genuttigd Tijdens een diner dat te Stockholm gegeven is naar aanleiding van het terugkeeren van een wetenschappelijke expeditie uit Noord Siberié is een vleeschschotel opgediend bereid uit het vleesch van een mammouth die de expeditie welke onder leiding stond van Prof Lindbergh bij Taiga In het Ijs Ingevroren had gevonden Het vleesch van het dier was voortreffelijk geconserveerd en de expeQitie zond een deel ervan naar Stockholm Een nauwkeurig onderzoek werd ingesteld waaruit bleek dat het vleesch nog zeer goed bruikbaar was waarop tijdens t banket een daaruit bereide schotel aan de gasten werd voorgezet Het prae historische gerecht schijnt den heeren voortreffelijk te hebben gesmaakt Aaiistoui gevende kleeding op t water Als men langs ae oude Vectit vaart Naar het Handelsblad verneemt hebben Uedepuieerden ae gemeentelijke verordening var JNederhorst den Berg inzake het verbod van aanstoot gevende klteduig up het water goedgekeurd zoodat degenen die per motorlMot of zeiljacht in kano s ol wherries des Zondags bij voorkeur de oude Vecht opzoeken om op het dustig gelegen eiland in genoemde gemeente te plcnlccen ot zonnebaden te nemen na een zwemtocht in Vecht wel op iiun hoede mogen zijn Bepaald Is thans dat het verboden is te zwemmen zichtbaar op 5U M van den openbaren weg al terwijl het iMvendien verboden is zich in aanstoot gevende kleeding sportof strandkleeding op het water m deze gemeente te bevinden Aanvankelijk stond in de concept verordening dat het verboden was zich In dergelijke kleeding in het water op te houden maar na een zeer ingewikkeld en deskundig debat stelde burgemeester graal Schlmmelpenninck voor om het woordje in te wijzigen in op opdat men ook de beoefenaren van de watersport in hunne verschillende plezlerbooten zou kunnen treffen Aldus is geschied en men heeft daarmede rekening te houden In de raadsvergadering waar dit punt onlangs werd aangenomen maakte een der raadsleden de opmerking dat dit voorschrift tot eindelooze verwarring aanleiding zou geven waarop de voorzitter repliceerde dat de kantonrechter dat maar moest uitmaken Er staan öns dus voor het kantongerecht te Hilversum nog aardige zaakjes te wachten betreffende de vraag of watersportliefhebbers zich in dan wel op het water hebben bevonden LANDBOUW De bravo aardappel in den b De Minister van Binnentandsche Zaken heeft In een circulaire aan de burgemeesters verzocht de volgende bekendmaking te doem In verband met de gevaren voor den uitvoer van door den Nederlandsche Alegmeene Keuringsdienst goedgekeurde pootaardappelen welke verbonden zijn aan de teelt van voor de wratzlekte vatbare rassen ligt het in de bedoeling een algemeen verbouwverbod van den bravoaafdappelen voor den oogst 1935 uit te vaardigen M AitKT IJEUICUT ur Veemarkt Rotterdam 28 Aug Aangevoerd 750 vette runderen 1051 magere runderen 260 vette kalveren 300 graskalveren 660 nuchtere kalveren 2 varkens 186 paarden 27 veulens 557 schapen of lammeren 2i bokken ol geiten Prijzen Vette koelen 58 60 54 56 44 46 vette ossen 52 55 45 48 40 42 Stieren 48 52 44 42 240 180 130 vette kalveren 90 80 60 65 45 graskalveren 35 32 28 40 2 15 slacht nuchtere kalveren 28 22 7i 5 4 lokkalveren 23 16 iU slachtpaarden 40 35 3 160 120 70 werkpaarden 240 150 100 hitten loo 80 711 veulens 45 42 40 100 80 50 schapen 37 34 M 18 15 10 lammeren 39 35 30 13 11 7 kalfkoelen 230 lOO 120 melkkoeien 285 185 130 vaarzen 130 100 70 pinken lOü 80 60 Vette koelen en ossen aanvoer ruimer handel traag prijzen lager dan vorige week en prima s tot 4 cent boven noteering Stieren aanvoer iets minder handel matig prijzen onverande d Vette kalveren aanvoer minder handel flauw prijzen lager dan 27 Augustus Graskalveren aanvoer rulmer handel tamelijk prijzen onveranderd Nuchtere slacht en fc kalveren aanvoer ruimer handel vlug prijzen Ietshooger Paarden aanvej r als vorige vfeek den gouverneur ter eere van den verjaarSlachtpaarden handel matig werkpaac dag van H M de Koningin Maar de echte den handel willig prijzen slachtpaardeïï groote plechtigheid vindt plaats in het mar onveranderd werkpaarden iets hooger Schapen en lammeren aanvoer ruimer handel kalm prijzen als vorige week Kalf en melkkoeien aanvoer rulmer handel stug prijzen onyeranderd Vaarzen n pinken aanvoer Iets minder handel traag Tirijzen als 21 Aug Voor export werden enkele partijenschapen gek0 t Kaasmarkt Bodegraven 28 Aug Aangevoerd 580 wagens 15238 stuks Prijzen ie srt rt r m 21 22 2e srt m r m 17 19 zw e m r m tot f 27 Handel matig mer blanke paleis van den gouverneurge neraal dat is gelegen aan den oever van de Tjiliwoeng die reeds eeuwenlang Rü swijk heet RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 28 Augustus Verwachting Zwakke tot matige wind aanvankelijk nog uit oostelijke richtingen toenemende bewolking toenemende kans op regen of onweer later koeler Het is de gewoonte op den morgen van den verjaardag van H M de Koningin dat de gouverneurgeneraal in de troonzaal van het paleis een rede houdt tot de burgerij ftadat aan Zyne Excellentie van ambtelijke en van burgerlijke zyden de gelukwenschen met den verjaardag van Hare Majesteit zijn aangeboden Nauwkeurig is in het protocol de plechtigheid voorgeschreven in welke Volgorde de verschillende groepen der burgerij tot den gouverneur generaal mt en naderen Aan het einde van de toet komt vervolgens de particuliere sadja d w z ide groep nietambtelijke onderdanen Het programma bevat verder de Gsmelan en o a het optreden van ewi Amboneesch fluitorkest nog nader door de Kinderpolitie worden onderzocht Het meisje zal zoo spoedig mogelyk naar j haar ouders te Amsterdam worden terug gebracht Het meisje moet inderdaad onder val i sehen naam eenige weken in het Huis aii Bewaring te Rotterdam opgesloten zyn geweest Bij haar aanhouding had zy o a mede gedeeld 2 6 jaar oud te zijn zoodat zy met meer ter be chikking an de Kinderpolitiewerd gesteld Daar zy voorts had verteld dat haarouders in Duitschland woonden en met hetaiavragen van al deze gegevens veel tijdgtmoeid zou zijn li de politie na zichdirect met de Duitsche politie autoriteitai ia verbinding te stellen Gevonden voorwerpen Aan het bureau van politie zyn te bevragen de volgende aldaar als gevonden gede poneerde voorwerpen een houten afsluitpiank van auto een rozenkrans een bad muts een ceintuur diverse sleutels Verder zyn aan de navolgende adressente bevragen een hondenriem A Verhoeven Boelekade 154 een lat verguld J Eiesheuvely Markt 45 een grijze handschoen A den Hertog Achter Willens 26 een padvinders riem H liUijermk Kleiweg 38 een pet Kaaspakh Houdijk Groeneweg 14 een etui van belastingmerk A Nieuwenhuizen Robaarsteeg 16 3 foto s b € ozak Zoutmanstraat S een klem hoïidje ï Verkaik Kluweelensingel 18 een portenionnaie h Tybout Erasmusstraat 9 eenparapiuie J Kleiweg P C Bothstraat 51 een gabuidine jas N Noordergraaf Achter de kerk 2 eén kindermutsje M v d Berg Houtmansgracht 20 een badmuts handdoek enz D Hol 4e Kade 35 eenklein hondje G v d Heuvel Rozendaai 19 een 1 K G gewicht H Kok Snoijatraat 31 een zwarte vulpenhouder H A Engelhard Kattensingel 8 een mandje met peren ï V Leeuwen Regentessepl 8 een zwartdekzeil C M Petersen Vondelstraat 64 een portemonnaie J J Bol Voor Willens 77 een klein mesje W v Muiden Ie Kade 30 een hondenpenni ng no 708 A EngeU I hard Crabethstraat 52 een bruin dames taschje L de Groot Markt 22 een zwart lederen handschoen A v Os Gr v Blois straat 94 een alpaca vulpotlood P H Boot Raam 161 een portemonnafe P Tak Parkstraat 4 een wittp muts en haakwerk H C Vergunst Achter de kerk 14 een gouden oorbelletje G de Bruin Pretoriaplein ZO een damestasch met inhoud A Zorg Erasmusstraat 6 een portemonnaie M Baan Bothastraat 14 I Gursus voor Zwemonderwijzer es Evenals vorige jaren zal ook dit jaar we dtrom vanwege de Koninklijke Nederlandsche Zwembond een cursus tot opleiding voor het Diploma als Zwemonderwijzer eB t Rotterdam worden gehouden I Zy die aan den cursus wenschen deel te nemen kunnen zich aa nmelden by het secre toriaat van de Bonds commissie voor het J Zwemonderwijs Olympiaplein 69 Amster dam j Een rywieldievegge aangehouden I Alhier is aangehouden een juffrouw uit Rotterdam wier arrestatie door de Rotterdamsche politie was verzocht wegens het I zich wederrechtelijk toeëigenen van een rijwiel teiv nadeele van een persoon met wien zy eenigen tijd i n relatie had gestaan Zij is naar Rotterdam geleid 1 De politie heeft verder aangehouden J A uit Gouda tot het ondergaan van eet maand gevangenisstraf Hy is naar het Huis van Bewaring te Rotterdam overp bracht Eenzelfde lot onderging een koopman uit Rotterdam die voor 5 dagen hechtenis stond genoteerd Hü is eveneens opgesloten Wedvlucht poBtduiven De postduivenvereeniging De Vriend achap hield Zaterdag een wedvlucht uit Rozendaai Dg uitslag is 1 Kulik 1 19 i 30 39 40 41 E Roelofs 2 22 P Vermeulen 4 8 11 16 18 24 31 B Zappü B 6 19 35 36 M v Loon 7 21 G Barendse 9 42 tf Dijkman 12 25 32 J Wassenaar 14 iA Eist 16 Welzenis 17 J v d Si lt 20 33 43 C v d Kleij 23 26 29 A Kulik 27 28 Ph Kuilenburg 37 Los 1 30 uur Aankomst eerste duif 2 33 15 laatste duif 2 B2 27 uur Tevens hield De Vriendschap een stedelijk concours uit Parkestone HNt land afstand 239 K M Het resultaat was C v d Kleü 1 G Hammer 2 4 G Hornis 3 A G Vooy s 5 11 B Zappij 6 H Wiezer 7 J Boere 8 22 A Ei t J Zyl 1 C WabbUn 12 J v d Willik 13 J Wassenaar 14 18 J v d Valk 15 W Wildrchut 16 L Kulik 17 M de Bruin 19 P Baks 20 W de Lange 21 26 W v d Valk 23 G VooiJs P Verschuur 26 G Schouten 27 Los 11 uur Aankomst eerste duif 4 39 52 laatste düif 6 39 07 uur Kuiwtnii verheidondenv ije Door den Bond van Leeraressen en Directrices by het Modevak en Kuhstnyverheidonderwijs is aa n onze stadgenoote Mej J Nieuwenhuizen het diploma uitgereikt als Hoofd leerares Directrice bij bovengenoemden Bond Burgeriijk Stand GEBOREN 23 Aug Elisabetftr d van M C Remkes en S Blok Krugerlaan 173 24 Aug Johanna Hermina d van J G Natrop en M C den Boer Woudstraat 60 Adrianus Antonius z van W Bruyniks en T Verheul Pretoriaplein 36 26 Aug Jeltje Johanna d van J vander Laan e J Bennis Bogen 12 Anthony z van E Groenendaal en T C Steenstra Tollensstraat 118 Maria d vaTi C de Koning en S Slappendel Woudstraat 20 26 Aug Roeland Wilhelmus Hendrik Johannes z van C G van den Berg en H J Joosten Raam lÖO