Goudsche Courant, dinsdag 28 augustus 1934

N 18690 h II n erlff d tot onzp d p il ffht i i na een 1 ingdurijj d wh k iui f g ir igen lijden nzt lieve M It 1 i en 1 d n r ni i JANSJE HAZEBROEK Ufd an I l iiMim I n lideidom van la ir 1 S I l u Jl F J M K MUK UI KkHOOVtN J A H DSIIOOI GRu n I AN OLUaHÜOKN M VAN Hl ÏMNGtN GKuNDtR VAN HfV SINGIN GHuNDUi GHuNDlK BUOEK I Dh OPOOl J üuMrt i I nl GROOT en Kleinkin lerPn G U ia il AuKUStu IC 4 Jan van der Hcvdei strut H De teraardeste hng zal plaath heb ben as Donderdag te 12 uui vin t het sttrfhu B Zaak tn Wabchmachines Haaiden Kachels enz teimynt et iliiis ekl AQENT DEP6TH0UDER Bi m lelei No K iT Ad Bui V h Alta Utieoht Goede beloonmg vooi het terugbezoïgen an een weg geloopen HOND Aiiedale teriiei biuin met zwart Melden ba Boekhandel J Veischooi Dnbbelebuujt 3 Gouda Is ei in Uw faiiilie een jaiige e en bruid een jubileum Raat naar de Toonkamer Crabeth I tbethitraat 8 Telef 2020 en IJ komt met een geschikt geschenk thuis Wilt U vermag ren Njn welk gedeielte van het lich lamU oNi wenscht ZONDER bjdfi dieet oFStfnecsmiddelen Uitwendigen onschadeVjk Resultaat na 6en dagzichtbaai Vralgtgiatis aanwijzingenen 1 ef erenties laan Mevr COLENBRANDER P LangendykstraJt 54 hs Amstei d m W de Ridder OMZETBELASTING Bestelorders met firmanaam ingedrukt los zoowel als in bloc vorm worden V u en tot billijken pros getoverd door Drukkerö A BRINKMAN ZOON MAKKT 31 GOUDA TEL 2745 Toen brak de grooie schoonmaak aan Di minier van financiën Germam Martiiv i Moeide ie salarissen en de pensioonen vaiiNd mill lenen ttors mt den staatsruif om leden den mond te snoeren iff in een om len begrooting te herstel mezientje een nituwa hela tirg wetg vin De minister an justitie Cheron door Tneede en Perste Kamer te jl epei JJW ie vuile wasch m eigen departe I Maar voorioopig bleef de eci Bsche Veilmoildlieid LiMteloofh d Zwakte Maagbezuraren 0 SlapeleoalMld BIJ Apath en Drof v nal 11 t p r verpaUiof Vraag bel Irule e pncUadie n tl i 40 c ni U Vf J iOHRJii J Nog nkela plaat n Naap dan RIJN TAUNUS n ZKVENGEBIbRGTB per 1 l E REIsWAOEN an L I S S O N E L I N D F M vooi tj totaal Veitiek MAANDAG i SEPT as Op dezen piaiutigtn toch vvoiJi gelogeeid in comfoi t ibeie h jteU m Kfiil 11 KoUen le b u f n Koines intei en Aken Nog enkele plaatsen besthikbaai Ook Mxn de U DKIED S HE REIh naai I 4HRDAL en EltFI welke Zateidag 1 Septembei veitrekt Zijn nog tnkele plaatsen vm Logies m Keulen en Aken Reiskosten totaal ƒ 0 Daeote opg lal gewenscht i an onze afdeelmg REISBEMIDDELING MARKT U GOUDA t IEL 21i HëTïs HET GEMAKKELIJKST 4et is HET VOORDEELIGST Heden overleed onze beite Vadei Behuwd Groot en Over rfotv ide JOHANNES PUNSELIE 11 leii mdtrdim van v ur lamilie PI NSI I Gouda ZH Augustus 1934 Spiewngstraat 6 De teraardebêatellmg zat plaat heb hen i Vrydag te il uur vanat htt sterfhun waimee U in m t e r d e r e bJadpiidvertentien hcot te plaatsen hetzqKier of welk biad ook m binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvin toezendt aan het VAN DF nOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 274 5 U znt dan in eens klaar n de plaatsing geschiedt naar wensch iVopinpoedeps genaamd Fepmitan werken BETER dan alle andere wormmiddelen en mogen niet geluk geste d worden met wormkoekjes bonbons tO en tjes enz d lai al deze middelen met die kricht bezitten die ei van verwacht wordt f Worrapoedei genaamd iiF pmitan bezittfen en bazondere vinding lUke samenstelling en verdry ven zeker Spoel made maag en andere ingewandswonnen zoowel bij volwassenen als b kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrygbaar of dir tvan Jicilii Miril WortiiliHr OUDE PEKELA V Postgfiro 17039 Fermitan wordt dijor d Ne derlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor na maak Wormpoeders met voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd DAT gevoel van prikkelbaarheid van vermoeidheid en lusteloosheld al die verschijnselen van zenuwzwakte zullen als sneeuwvoor de zon verdwijnen v na een gerpgeld gebruik van SanatogenSanatogen sterkt de zenuwen omdat het de zenuwcellen voedt met phosphorus de bouwstof van energie en kracht £ t u geen uoetisei dcB ot de verloren krachten herstelt als Sanatogen schnjh een bekend geneesheer en gij zult de waarheid van zijn woorden zeil ondervinden als gij eenmaal begonnen zijt Sanatogen te gebruiken Uw klachten zullen verdwijnen om plaats te maken voor dat heerlijke gevoel van docir en door gezond te zijn Kaap na v ndMR bu muii ii i u i ti waaaiiawMwawaiai BaawwMawwB tirtmm m BMp NEDERLANDSCH INOISCHE CONVERSIELEENING I934A v CECARANDEERD DOOR NEDERLAND RENTENDE 4 PCT groot nominaal f 485 000 000 waarvan reeds f 172 123 200 is geplaatst terwijl bovendien deelneming tot een bedrag van ten lioogste t 67 834 000 door openbare instellingen vast it toegelegd in Schuldbewijzen aan Toonder groot n OOO f500 e n nOO Hef nog beschikbare bedrag dexer leening ad nominaal f 312 876 800 wordt uitgegeven tot den koers van 100 pCt met recht van voorkeur voor houders van niot uitjelote per I October 1931 af losbaar estelde schuldbewuzen der Nederlandsch Indische leeningeo IW5 1916 1917 192aA 1926 A B 1929 en 1932 m Inschrijvingen op laatstgemeld bedrag kunnen worden ingeleverd op Vrijdag 14 September 1934 van de5 voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur te AMSTERDAM bii DE NEDERLANDSCHE BANK N V Kantoor Heerengraei f 461 463 te Rotterdam bi de P I nl van DE NEDERl ANDSCHE BANK NV Boompies 72a en voorts bi de A e l chappen van DE NEUERLANDSCHE BANK N V te Alkmaar = Cr venhage Leiden Nijmegen Almelo C on ngen Maastricht ll Arnhem s Hertogenboseh M ppel Utrechten Deventer tE =uwa den Middelburg Zwolle Dordrecht De bet hng der toe iw ren schuldbew n moet geschieden ten kantore van Inschmving op MAANDAG 1 OCTOBER 1934 tegen n ontvangstnem ng van recepissen voorzien var eén coupon vervallende 1 Apnl 1935 welke voorloopige schuldbewii en zoo spoedig mogei doch uiterliik op 15 uN 1935 kosteloos tegen de fefinitieve schuldbev i zen zu len wonen verwisseld 10 1 1034 Voor verdere bijzon Ie boden wordt verwezen naar het Prosl tus d d 28 Augustus IVi t De Minister van Staat Ministe van Kolomen H COkllN De Minister van FinancienC AVtMHACE 18 Aunustub 1934 15 000 Gezinnenin cVljda o Zevei tiizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop It fiiwijk Hod e rr a ven É Haastrecht Stolwijk Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk a d I lsel t Nieuwerkerk a d IJsellezen ons dasrblad ♦ GOllDSCHE OURANT I ll onze Weekbladen DE KljjiMPENERWAARD DE ZUIDPI AS r WEEKBI AD VOOR REËUWHK WFEKBI AD VOORj WADDINXVEEN l De bladen met de meest waardevofifr publiciteit DE OMCEVINP VAN GOUDA im TOT OP 2 0 K M AFSTAND i iiken giondij te beweikon door te adverteeren in ome t weekbi iden dic elke vNeek m elk Iiuis in elk dorp de bewonOTS inlirhlen omtvi 11 lietgt m gg onder hu aandacht wilt breniMn HET EENIGË JUISTE EN OOK G DK OOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BURKAU MARKT 31 TELEF 2745 78 Jaargang WÊomnadag g9 Augustus 1934 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEUi NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschunt 4agelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNÈ MbNlSPRIJS per kwartaal ƒ 226 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per w ek 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 G0UD4 ha onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagel ks geopend van 9 H uur Adminiatratie en Redactie Telef nterc 2745 Postrekening 48400 ADVtHTENTIBPRUS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgkrmg 1 5 regssls ƒ 130 elke regel meer fO b Wan buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regeN ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer Zü Vi byaUg op den iirgs Liefdadigheida advertentièn de helft van den prgs INGI ZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2+ó elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeei gereduceerde pru t Groote letters en r nden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuflschenkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaui en onze agenten en pioeten daags vóór de plaatsingaan het Burtauzyn Ingekomen teneinde van opname verzekerd te zrfn Kan Doumergue Frankrijk redden Hel etonomisthe viaagstuk blyft alle a indacht viagenl In Üctobei heivatting dei Kamei zittingen De politieke Ciodsviede peimanent Ptriitiek en financiën voorloopig in evenwidit door onzen Parijschen Lurrespondentj trisiö onopgelost Daarvoor zo i de rran che regeering nu een opiossng De i g e ring V ei scheen met een plan in ze ja en tyd voor een betfrag van 10 UOO 000 ÜÜO i lancs openbare wérken te laten uitvieren dat It voor welgeteld pret es en milliard tderiandsche Guldens Geen oogenblik dacht de regei m tr evenwel aan dat grootsche pian met behulp van staatsleenmgen te gaan iitvjeien handig spande de regeering de Caidhe des Dtvots en verzamelde al het geld dat voor de verplichte verzekering m Irankryk door Uferknemers en weAgevers moe vv id n opgebiatht Nu mag To dier gelden wor den gebruikt voor hét uitvoeren van dr d or ae fransehe regelt ng bevolen Openr ire Werken Tegenstanders noemen dit het aangaan van een jfedwongen leening ar tien milliard Francs hetgeen econ miscn gesproken allerminst onjuist is Ma ir v i standers betoogen d t men niet anders loet dan een rationeel gebruik maken vin fon sen die toch a ider Imks en rechts fe te lyk versnipperd Kouden moeten worden be legd in alle mogelyke tranche van taats departementale en gemeentelyke lein n gen tenzy het geld meens m de fran i fathatkist zou zyn gevloeid waardoor i e Generale Iheiaune htt toch ais werk kap taal zou hebben gebruikt Ook deze v 1 1 standers hebben gel ik metihun beloog 01 dit breeü opgeaette plaA de werkloos hei f m Frankryk zal verminderen mo t ratuurlyk de toekomst bewyzfen Trouw aan den gouden standaai d in een V ereld die voor een grod gedeelte daarv m r eds afscheid heeft genomen moet Irank ryk het aanzien dat de transthe nyv itid dit voor uitvoer i y wegens gemi a in tf etgebie l vrijwel niets te doen heeft De andere f ransche tak van nyverheid dif men vrt emdeiingenverkeer kan no men It dt ernstig onder gebrek aan vroomdelin gen die immtrs geen geld meer hebben F irya en de Cote d Azur te bezoeken nog etn amlere tak van nyverheid die toelegt op het vervaardigen van luxe half luxe voorwerpen ondergaat ook mvloe i der slechte tyden Gaston Doumergue had dne probTemen op te lossen een politiek een financieel n etn economisch probleem Men kan thus wel zpggeu dat de politieke en fin ncict e pDoblemen tot een goed einde yn gebracht ten minste vo rloopig De definitieve oplos smg dier beide pioblemen hangt evenwe onwrikbaar samen met de oplos ing van het derde probleem het economische dwz toe standen te scheppen in Prankryk waardoor d Ifranschen werk kryge i en in hun Ie v ns ndtjrhoLid kunnen vot rzien Slaagt Doumergue hierhi mat dan komen in den Regen winter van 1934 1934 alle oude moetlijkhe den dubbel zoo groof weer opzetten Velen beschouwen dat geheele vraagsti k al een soort prys probleem 7y vermeenei Mantels en Capes voor DAMES en KINDEREN Enorme keuze in diveraen stoften JJitsluitend prima kwaliteiten dat met de vèrdwynmg van de disparitei tusschen het Fran che prys peil en flat vai de rest van de wereld de oplossing dadel k gevonden zou zyn Thans tietaalt men iii I Frankryk Frcs 6 voor iets dat men in Het 3 nu ai meer dan een hait jaar ge leden dat Gaston Doumergue oud pr di dent van de i raiisthe republiek zyn rus ig verlilyf m het Zuiden van irankrijk verii c Om gehoor t geven auii 1 et verzoek van den jevangLne an het 1 Iv te Presidfnt Lebrun om i a Belle brince te redden nu deif dr gendtn chaos ci als Presidert du Con eil gelyk de m lo cr president 1 o Der ie Hepubliek heet t trachten t redoer at te redden vi i Ijp i mfiiscn t tfi dal i t Ji Doumi rfciie k n a thans beiioeven du moeilEke w ri tot een coed e de te Dl igen P nitiPk fmancie le en eciotmst jirobumen b hfi cnt n den toi land 111 J rank yk Wu kj i no utt Jiet grnarrewdr wgti warden jiiniitn twee da gen had D umergue aan L brun opdracht voldaan en 7at zyn Kabinet m elkaar A le piirt jen warei er m onder dak gebracht et uitzondering dn de sociaal democraten en de tommuniaten De politieke Gods vrede v at geteekend Men weet in Neder prd wstdit zeggen wil Hpmot en lardieu zjten ZIJ lan zij 11 hetzelfde Kabmet vt r nioedtiijk lu t gemengdi gevoelens maai Z laten i dan tocti maar Doumergue had I rankryk van een bmnenlandsthe orlog gtred iiuim een hiilf jaar ifl aüej goed gegaanHet valt niet te oïitkennen F n reeds duarvoor hfeft de udt heer aanhpraak op dendank in gmhth li t ï ranHche vulk 7al hijm 11 t n nitiide halve ol heele jiar iijntaak fhe I kunnen vervullen Daarop zaldt artiktt trathU n het antwoord te geven 1 t I itrgup il 1 4tld de wankelt dutori teit vin Ie regtcrinif wist het 1 ri sche mtnt waaruit de onfrissche geuren van de beruchte zaak Stavisky en den moord op den raadsheer Prince opstegen De mm ster van Openbare Werkt n Handin maaktt een thema op voor dt hervormi ig van dt trfiniche Spoorwegen waarvan de tekoittn tot m de miiiiarüen francs waren gestegen in de jaren dat de crisis frankryk had ge teisterd Midden Mei 1934 noteerden de oude J leenman op de Purysche Beurs niet meer 66 maar 9 te yl de nieuwe 4 keningen van 1932 gestegen uaren tn 80 tot 80 De l ranache Schatkist dit een bankroet tegemoet ging wist opn eii haar schatkif tbiljetten en schatkist pi messen m vokioende hoeveelheid te plaatsen iUiverde haar voorschotten by de Banq ic d ÏMance aan en slaigds er zelfs m bj dt Pransche centrale crtdietinstelling etn Saldo in rekening courant te verkrygen 1 Na net Paasch reces kwam het pailemt itir Wier byeen m Palais Bourbon en PaUi de I uxembourg de ioo mooi begonnen v r betering geraakte a n het stokken De I ransche reget ring km met op haar Uu V eren blyven rusten Geid op korten ter niyn mttht goedkoop ijn geld op langen j ttrmyn bleef duur De werkloot heid ver minderde met verder de nyyerheid boette f haar vleugje vooruitgang weer m de belas tingen drukten zwaar op de Fransche be volking waai van ten overvloede etn vu rde gt leelt de inkomens had len besnot len door d verlaging van halanBsen en pui Sioenen Waarop de regeciing aan hit tvveedt deel van de gestelde taak begon te werkei Het fransche hela ting stelst I vvtrd grondiig hervormdi waarmede het par Ument druk doende bleef totdat de heeren In het b gin vin Juli naar huis werden gt stuurd Maar ditmaal voorgo É tot het na jaar van 1934 wanneer in Clftoberjie zitting weer zal beginnen De fiscale toestand in trankryk is nu v tn d en aard dat men veilig k n aannemen dat de gemiddelde Fransthe urger tn dag van iedere dne dagen moex werken alleen en uitsluiten om aan zyn financueie ver jdithtingen tegenover de Fransi he Staat Mt kunnen jvoldoen ii een klein wetje van 12 artikelen legde de minister van fin in cien Germain Martin de beginselen van de nieuwe belastingwetten neer waarna bij in een verzameling voorschriften van 30 ar tikölen het wetje van 12 artikeler uitwerk te De Kamer de Senaat slikten ut wctj van 12 artikelen wat 2 nooit udtn fl ben gedaan met ee T wet van iOO irt el i ei de Monitèur vermeldde een paai d i gen later de aangenopien belastingwet jn diodecime Een wenk voor den Ne JerIan 1 schen mnuster van financiën den vioe nspetttuj der registratie en domeinen landen met een gedevalueerde valuta vo Frcs 4 kan krygen Men kaïj natuurlyk ok zeggen dat de rondrelze de Amerikain vior $ 4 m ingeland evenveel kan krij gen als waarvoor hy m Prankryk $ 6 hoeft te betalen Hooge invoerrechten be schermen de fransche nyverheid en nd Bah In I F lcon I 1 ouw want aan het prysgeven van en gou en standaard denkt geen Franachnian viy willige devaluatie van het F ransehe betaa middel is van hem met te verwac iLtn Noch Doumergue noch een ander minister trenkt er aan de deur open te zetten voor het fee vreesde spook der inflatie want daarna het ft men al genoeg ervaring uit de agen dat Morgan Prankryk van een l nincieLle d bacle redde dot r zijn bekende leening van $ 100 000 000 goud dollar Kr js nog geld genoeg in Prankryk maar het ontbreekt den meesten aan vertrouv i I Vol geld te laten tireuleeren D g middel dg Pransthe burger en boer hamste t n g steeds g ud m Louis d Or stuk ï i il dan I niet in de klassieke kous 7oo blyven de Vosten van levensonderhoud in P rinkryk iithahgt tf Duithcbland meer goederen naar boog WU men ze vermi ideren dan pal m n moettn beginnen de pryzen van ailf and bouw producten te verlagen Maar daf raan kan geen reg ering danken omdat meer dan aO van de Pransche bevolking van landbtiuw en aanverwante J edryvi n leeft In de7en vieieusen cirkel tlraait de Frun sche regeering rond geen uitweg ziende Dë rransehe ministers 8 hynen het vei moeden te koesteren dat de lange duur van de depressie vanzelf ai voeren tot ten b langryke prijsdaling over de geheele iinigs Het 18 best mogelyk dat dit uite ndeli k al gebeuren maar dt weg daarheen kan hepl zelfs h l erg lang zyn Onderwy wordt het Pransche volk zenuwachtig en zcnSiw achtifee volken zwn nu eenmaal moeilijk n t om te houden en onhandig om te regee rfn Voeg daarbii dat het Fransche dW f het Stavisky schandaal overtuig s vfw itrï uptie in hooge kringen zyowel va Re Reering Kamer Senaat als van Tustitie dan lKit 7ith de gtmoedstoestan 1 an dat volk g makkelyk denken mt is nitt uit siuitpnd een economiijch probleem het is t vof s een moreel en psychologisch probleem oo vOivolgt het Kibmet D imerffur zyn weg totdat m Octohpr Kamer en Semat v eer byeen zullen komen wachtend ff de i d misschien uitkomst zal brengen glui niar de noteering van P nd Sterimg Poil i op de Parrysche Beurs de vW Staten zal kunnen uitvoeren tn zyn rente zal kunnen betalen Üp een vraag f wat Duijtachland zou doen by een verdere devaluatie vaii den dollar zei dr Schaeht W at de Vei faUiteii oi vyelk land ook met iii valuta ook mogen doen een inllatie ia in Ouitschland ondtnkbaar Wy hebben op het oogenblik andere vraagstukken die oiii bezig houden ei i l onze tnergie en kunnen eischen Wy verminderen de werkloosheid f steeds meer en hebben reeds bevredigende itsultaten bereikt volk t r lom K te h rfei v0 Ui 7ithzeif en iïl de rcget ledde de Stsm van dt corruptie vrywel uit a II und 1 iiijvi rheid tn landbouw tol iLUtt n Ivaut Men ziet Doumerg e deed ft s dert i ebruari van dit jaar Het gcluktftjjjpm de begroutmg voor 1 ra een a merytje aangenomen te krygen JP de regei r iig weidt ti nieuwe uitgebreide vol maclitf n verleend maar het nationale en internationale kapitaal bleef wantrouwen Toen ie Kamer tn de Senaat op Paa t h Kees gmgtn had de Parysche Beurs tio geen n temenswaardige verbetering sedert februari 1934 laten zim Het nationale crfr öet in frankry bleef wankel oude 3 Iteningpn noteerden nog steeds ongeveei V nieuv e A4 leeningen van het jaar Jj st mderfj altyd op ongéveei w PI KATS EEN KLEINTJE V OOR EEN KWARTJE OPGAVi N WORDEN VOOR DONDl RDAGAVOND 6 UUR i07 pret 1 8 waar die fondsen gestaan had BUITENLANDSCH NI EUW DtriTSCHLAND Dr Schacht ovfr de poBitier van I uitschland f Pleid i voor kapitalist ischt pro uctiewyze Dl Schacht heeft aaii een Amerikaan sthen journalist een interview verleend aarin hy zeide dfft het van de Ver Staten wn t on Gaston D lumergue de regeering ttnvaardde den heer Oud om al de prilfejgrage kam i o Iff 11 liN WACHT 11 Het gesprek kwam verder op een alge j meene beschouw ng van het economische leven onder htt Nazi regiem Dr Sthacht zette uiteen dat de wttgevmg thans een uitvotrig o eïweging en zoigvuldige bt 1 hai deling nlving nidat dit door het Ka L net geschiedt iietgetn beter js an an neer dergelyke zaken m op bare itting van den Kyksdag behandelti erden In ant vooc op een vraag oipr een ventueele n euwe rienteenng van Duitbchlanfi in so ci al opzicht en onder verwyzig naar de opvatting m het buitenland dat de Duit sche r geeri ig de industrieele winsten laag wilde houden ftiejl dr feehivcht uit iJat is gekkepraat of dom De winst ih de eeiftge bron van den induitfieelen welstand W y tullen het u terste doen om winsten te be halen want slechts door Rendabele onder remingen kunnen lo nen worden betaald Leli t lugen wor len opgebracht en dq ciale uod gedragen w rlen De ifidustrie moet in staat yn winsten te maken Wy fiebben gtld il u dig tn de weg daartoe is den par tieuheien onderiK mingen £ e te laten winst te makg Lit IS geen andere gezonde weg ei dezeTial DuitsËhland volgen Laat u jnjt an de wys brengen lot zoover dr SchacW Wpt zou zyn par tjigentot Tf Ndzi leider Koehler die de njtionaft socian tlsche beweging wil ien oprukken om af te rekjnen met het kapi t h mt liienai lieggen van Withers en mijn eigen tra voor zorgsmaatregel om den man met den baard en den gouden fcnd In het Brevord Hotel te laten verschijnen om tn geval van noodzaak de verdenking te schuiven op een geheimzinnige onbekende ai deze dingen gaven teveel sporen Als ik dat van tevoren voorzien haddan zouden of Morley of Withers vov rden migdaad geboet hebben Aan dtnneger zou ik nooit gedacht hebben Ik ben niet kreupel ik ben het nooitgeweest Als Braceway die albino ontdekkingniet gedaan had zou mijn veroordeelingonmogelijk zijn geweest De zaak tegen Perry storfd te sterk Hij overhandigde de laatste bladzijde aan Braceway leunde achterover In zijn stoel strekte ztjn armen uit en geeuwde De blik dien hij langs de gezichten er aanwezigen liet gaan was aanmatigend li r lag een boosaardige brutaliteit In Het is een volledige bekentenis zeiBraceway kortaf tot Greenleaf Neemhem mede Neen wacjjt Hij haaldeèen vulpen te voorschijn en keerde zichtot den gevangene O de handteekenlng sprak Brlstew dit maaV tegekjkertijd de kleine revol ver die er onder verscholen lag In een ondeelbaar oogenblik richtte hij het wapen op Bracewaj terwijl zijn oogeij fonkelden van feilen hjiat Een schot knalde maar de detective had de tegenwoordigheid Vifti geest gehad een harden slag tegen Brlstew s opgeheven arm te geven waardoor de kogel in het plafond terecht kwam Maar geen halven seconde da irna klonk een tweede schot XJreemeal in wien de foDgekropte wrok om het Vlguur dat Brls IV hem had doen slaan Inog onverzwakt indde had géén oog f den moornaar at gehad de revol r In een zijner zijzakken voortdurend iet de handomklemmend Op hetzfflfde moment dat Brlstew s arm oiïihoog schoot vuurde de commissaris en zonder een woord of een kreet viel de boosdoener neer Greenleaf jnjBraeeway bogen zich overhet roerïooze lichaam Dien kan de aardsche gerechtigheid niet meer achteVhalen zei de commisaa ri en er wis iets spijtigs In zijn stem commijsaris Zij grepen hem gelijktijdig beet enduwden hem met weinig conwïlimentennaar zijn slaapkamer Bristew trok zijnpantalon uit en ten i l hij zijn gordellosgespte en de riemen van zijn stalenbeugel dee hu de diltgezoolde laars uitüfeenleat ak er zijn hand In en trok erden binncr ten zool Zij g t van buiten af open aerklaarde BrSfteway van ondeten bir dewree Nadat Greenleaf er even aan had ge peuterd kreeg hij de schoen open De juweelen stroomden op den grond als pen kleine schitterend gekleurde water val Hij raapte ze op op den ferqnd Jtnie lend om er geen enkele te missen Wees nu niet onredelijk illaagdeBrlstew terwijl hij een andere schoenTantrok Laat mij een schoon overhemdaandoen Maar dan ook gauw stemde Brgpe way t oe zijn stem heesch van verachtlng Terwijl Greenleaf hem bij den arm hield schoof hij hem n ar de kast Brls tew stak zijn hand ij t om een overhemd van dp bovenste tlank te nemen greep bedaard Lalen we toch steeds trachten het dier ïien aU onzen vriend niet als een onder orpen wezen dat onze gnllen heeft te t noor7amen FEUILLETON De man die de troeven had aar het Amerl aansch bewerkt door J VAN DER SLUYÖ Nadruk verboden Voor Jt lic deze laatste iAer vertrok aaide tk de lichten op ohi er mu an J tulgen dat ik alleen het sp r had witergciaten van den neger en niet van Dat verklaart WlthA a verhaal van n worsteling onder aan de stoep Die naa werkelijk tusschen ons plaats Kehnrt gewoon beloop had naa zou de neger er voor opgedraaid nilT complicaties die Ifc et voorzien had OD o t y diefstal en het aandringen V geid bij juffrouw Pulton de Jalouzie Hij griste de getypte welletjes uit Ful ton s handen en schreef In een groote iiinke hand onderaan elk blaadje Tho mas P öpialn Ik sta tot uw beschikking kondigdehij aan van zijn stoel opétaand waarbijhij P uIton onnoodig aanstootte De oude man wiens zelfbeheersching ten einde was gal hem met zijn optn hand een slag in het gezicht Zün vingers lieten drie strepen op de Witte kaak van den moordenaar achter Eer Braceway er nog tusschen kon ko men had Briw w zijn aanvechting om terug te slaan ibdwongen Doe hem de handboeien aan com mandeerde ar enfaef Maar eerst zou ik w schoonboord willen aandoen en sffl P ondergoed en Ik zou dezen beugel kwijt willenzijn viel Brlstew in Naar de hel met je verlangens riepOmenleaf woedend Brlstew keerde zich tot Braceway EINDE f Ook goed De r9mmel zit In de zoolvan deze laars Laten we hem tenminste zijn scheenen uittrekken sprak Braceway tot den