Goudsche Courant, donderdag 30 augustus 1934

II 18882 Is er in Uw familie een jarisre Vanaf VRIJDAG t m MAANDAG WARNER BAXTER ► SPIONNAOB SCHANO een bruid een jybil leun fiaat naar de 2de Hoofdfilm KEN MEYNARD en zijn wonderpaard DB VECHTERSBAAS VAN ïoegansr boven 14 jaar Woensdag 2 uur Toonkamer Crabeth rabetlistra 8 Telef 2020 en U Icorat met een geschilit Keschenli thuis THALIA THEATER van VRIJDAG t e m WOENSDAG PRANZI SKA GAAL SZÖKE SZAKALL PAUL in de daverende comedie OMZETBELASTING Bestelorders met firmanaam ingedrukt los zoowel als in bloc vorm worden vlug en tot billijken prüs geleverd door Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOfüDA TEL 2745 Het schandaal in Boedapest Verzorgd voorproKramma Op hei oo Worm en zooals spoel made en maag wormen zoowel bij volwassenenals bij kinderen yerdr ft menzeker en snel met de beroemdeWormpoeders Fermitan van Jacoba MariaJVortelboer 85 cent per doos bli Apothekers en Drogisten ziet iedere azi n er goed uit maar dit juist een groot gevaar want niets biedt U zelierheid dat U werl elijk goede zuivere azijn koopt die onschadelijk vooi de gezondheid is Sommige azijn bevgt lil ozijn aaltiesj andere wordt von carbid of kalk gemaakt terwijl weer andere na korlen tijd aan bederf onderhevig Is en troebel wordt Slechts één azijn biedt U lOO V zekerheidomtrent zuiverheid kwalile t en samenstelling BOOG AZIJN BOOG AZIJN bevaf nimmer schaoelijke bestanddeelen en is niet aan bederf onderhevig BOOG AZ JM wcrdt sinds 1 564 vsrvaardigd HAAS AZIJhFA6RIEKEN N V HAARLEM V veroorzaak hoofdpijn dan uitsluitend s oiB ASPIRI GROOTE PRIJSVERLAGING VAN NELLPS PAKJES KOFFIE PER HALFPONDSPAK ROODMERK van 0 naar 55 CS PAARSMERK van S naar 50 CIS ZWARTMERK van naar 45 CS GEELMERK van STnaar 40 CS GROENMERK vAN e NAAR ó JD cts BLAUWMERK VANJJ NAAR ó ó CTS ONVERANDERD BUJFT CIRKELKOFFIE 32cTS MAGNEETKOFFIE 28 cts FAKKELK0¥F1E 24 cts BAKENKOFFIE 20 cts NIEUW BIJLTJESK0FFIE15 IN VERBAND MET DE VRAAG NAAR NOG GOEDKOOPERE GOEDSMAKENDE KOFFIE BRENGEN WIJ IN DEN HANDEL BIJLTJESKOFFIE 15 CTS PER HALFPONDSPAK BINNEN ENKELE DAGEN OVERAL VERKRIJGBAAR VRAAGT UWEN WINKELIER ROTTERDAM 4 JUNI 1934 DE ERVEN DE WED J VAN NELLE Een dolainusante film Toegang voor iederen leeftijd Sehouwburg Bloscoop Van VÏU DA 31 AUGUSTUS af presentecren wu hoogst amuKiint fiïmwerk ES GIBT NUR EINE in de hoofdrollen HEINZ RüHMANN JENNY JUGO LOUIS en RALPH ARTHUR ROBERTS Regie Johannes Meier Deze amusementsi ilm die zoo vernuftig is gecomponeer kostelüks biedt aan allei vermakelvjkste situaties geestige grappige vondsten zullen U ook zeker weer aangenaam Louis Graveure zingt ES GIBT NUR EINE LIE Jenny Jugo Bekoorlijk schalks en temperamentvol Heinz Rühmann en Ralph Arthur Roberts laten U lUk weer lachen in deze gezellige Badal film der In ons uitgebreid voorprogramma o a U F A Werel Profilti HoUandsch Nieuws Toegang eiken leeftijd Gratis Populaire prezen van 25 cent af Verwacht Vrijdag a s EDDIE CANTOR de meeM bekende komiek THE KID FROM SF 15 000 Gezinnen da Moordrecht Zevenhuizen Mo ercapelle WaddinxveeiT Hoskoop Reeuwük Bodegraven OURANT in Gou Haastrecht Slolwük FJerkenwoude Hofffambacht V fioiiderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPL S WEEKBLAD VOOR REEUWIJK IS WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFST is alleen grondig te bewerken door te adverteeren 4 vveiiitbliiden die elke week in elk liuis in elk dorp de inlichten omtrent hetgiin gü onder hun aandacht wilt HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MII ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET MARKT 31 TELEF 2745 Bteekl ver uit door hoogte van alle S die de N huisvrou gebruiken nen bouw 8 36 maal IJlt gewe bruik vüoraanst Sunlight Nederlan rouwen I J 78 Jaspgano Vrijdag 81 Augustus 1884 NIEUWS mmm mmm OMSTREKEN JWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ËN OMSTRE BERGAMBACHT BERKE WOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDEIJAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eoz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS i kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 00 per w k 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Kwico per post per kwjftyal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worttjlff iagelgks aangenomen at ona Bureau MARKT SI GÜIJDA bij onza agenten etv opera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPKUHi Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 reg s ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 6 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regelfl ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 26 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentJën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEËUNÖEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op lie voorpagina 50 Vc hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen bij contract tot zeel gereduceerden prijs Graote letters n r uden worden berekend naar plaatsruimte Adverte tiën kmmen worden ingezonden door tusachenkomat van soliede Boek handelaren Advertentiebnreaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zyn ingekomen teneinde van o pname verzeker d te z jin cuistandigheden nimmer zouden hebben gekregen Dl Schacht Schetste de ontwikkeling van den rentevoet der verschillende leeningen en voegde er aa n toe dat ook de koers der Duitsche buitenlandsche obligaties wel bewijst dat aan de bepalingen van de leenmgsverdragen niet meer geheel kan worden voldaan Hieromtrent is men het m internationale financieele kringen eens Van een middenweg kan heden geeu sprake meer zijn het gebrek aan deviezen dwingt Duitschland tot een regoureuze beperking van den invoer De devaluaties kun nen niet ongedaan woiden gemaft Bitter heeft het zich gewroken dat men niet op tijd en stond een regeling heeft getroffen Duitschland is zoo uitgezogen dat het zelfs geen verlaagden i entedienst meer kan aanvaardeïi en de wereldmarkten zijn zoo ver schrDmpeld dat de stijging der prijzen der grondstoffen sterker prikkel noodig heeft In deze bijna hopelooze positie kan slechts een edelmoedige interventie hulp brengen Duitschland kan zijn schulden slechts betalen by een vergroot vofpie van den werddl andel Er blyft mets anders over dan een volledig moratorium van meerdere jaren te verIcentn om het iii staat te stellen weder op krachten te komen Tevens zal men de lasten der buitenlandse he schulden moeten teiLigbrengen tot een niveau hetwelk ook na do opioBsI ig van het moratorium kan worden aanvaard Wordt n en ander geregeld d oi ciïii il tei nationale overeenkomst dan ia ue voomaam te ninderpaa voor een verUtïrlng van den internationalen handel uit den weg geruimd Het is bitter te moeten constateeren dat n Ëa h den veel grodtStê offers moet brengen om den koers van de wereldeconomie iij wijzigen dan zulks een jaar geleden nog htt geval was geweest maar het staat vaat dat dg offers grooter worden indien men d ni tijd laat voorbijgaan Het is met de Schuld Van Duitschland dat men in vervlogen jaren steeds weer het iiemen van een bevredigend besluit tot internationale samenwerking heeft uitgesteld want Duitschland was steeds in de mate zy ner krachten hiertoe bereid bij te dragen Het is ook niet uc schuld van Duitschla nd indien men heden i og niet den moed vindt tot een reddend daad Onveranderd is Duitschland ook hiertoe bereid Het is echter de plicht van Duitschland er op te wyzen dat elke verloren maand zyn internationaal prestatievermogen noodgedwongen vermindert den we rtldhandel verder beperkt en zijn herstel belemmert derpalen voor een algemeene economische herleving en wees er met nadruk op dat de politieke schulden uit den oorlog de wezenlijke oorzaak der crisis zjjTi No te hebben stilgestaan bij het probleem dei Duitsche buitenlandsche schuld en de Duitsche heratelverplichtingen het gevaar vtin devaluatie en de beiwaren der internat onaie clearing kwam Dr Schacht tot de volgende conclusies De wereld staat hedeTV voor een alternatief of wel in de kwestie van de schulden verder passief te blijven Duitschland als kooper maar ook als schuldenaar af te schryven en het internationale bedrijfsleven oor tientallen van jaren terug te Hchroeve n ofwel het stuur in de crediet politiek om te gooien mede te werken aan liquidatie van het Duitsche transferprobleem en den weg te banen naar internationale econijmische herleving De houdi ng van Duitschland i s duidelijk Het ziet dat het schuldenprobleem ingewikkelder is geworden door het inschakelen Van particuliere achuldeischers én de plannen van de reparatiemogendheden Het weet dat de Duitsche schuldeiachers hun handteeke nlng aan particulierie achuldeischers hebben gegeven Het erkent deze handteekeningen o ivoorwaardelyk Het itbereid te betalen wat het betalen kan en wat het buitenland wil en kaïi afrekenen in den vorm van goederen en dienstprestaties Al deze principes heeft Duitschland steeds verdedigd en het zal dit verder doen In theorie bestaan ftwee mogelykheden van oplossing 1 De Duitsche goederen worden bevryd an alle belemmeringem 2 de Duitsche schalden worden eachrapt In de p r a k t ij k zijn deze oplossingen onmogelijk De eerste stuit op verzet van te buitenlandsche industrie en de tweede oj verzet dtr buitenlandsche kapitalisten De praktische mogelijkheid moet dus in het midden liggen en wel in deze richting dat de regeeringen der schuldeischende stattn zich bereid verklaren meer Duitsche goederen te aanvaarden en de schuldeischei s zich accoord verklasen met verlaging hun ner vorderingen Hierbij is een zekere toegeeflykheid der eene op kosten der andere noodzakelijk Want Duitschland kan slechts bbtalen in goederen of niet betalen De eischen zijn onbillijk van het standpunt van het buitenland D buitenlandsche regeeringen moeten niet slechts de belangen der il dustrieelen maar ook der kapitalisten behartigen Dit laatste kan zoolang het trans Tprobleem bestaat niet geschieden in den Trm dat men pressie op Duitschland uitoefent maar slechts in den vorm dat men Duitschland in staat stelt meer ware te leveren Ook vordering van faciliteiten in den schuldendienst is biUük daar de schuldtnaar geaurende lange jaren zulke hooge rtnte hebben genomen als zy in normale ENGELAND De verloving van prins George Huwelij ksvoit rekking iti Westminster Abdy 4 Kr is buitengewone belangstelling voor pe verlovini van prins George met prinses Wanna van Griekenland Gisteren zyn zij in gezelschap van prins en prinses Paul van Yoego Slavie wier giasten zij zullen yn in hun villa aa n het Bled meer uit Salzburgvertrokken In welingelichte kringen is men van meening dat toekomstplannen van prins George en priuaes Marina nog niet definitief zyn vastgesteld Waarschynlyk zal prins George alvorens naar Engeland terug te keercn eerst de vader en moeder van zyn verloofde bezoeken en daarna naar Engeland vliegen waar hy zyn ouders in Balmoral zal opzoeken Misschien zal prinses Marine hem vergezellen Ook over het voltrekken van het huwelijk zyn nog geen pia mien gemaakt doch men neemt aan dat dit in Engeland zal worden ingezegend Waneer het voorbeeld van den hertog en herafein van York wordt gevolgd zal de huwelykavoltrekking in de Westminster Abdij plaats hebben Prins George woont op het oogenbük samen met zyn broer den Prins van Walea in York House by het St Jamespaleis De vraag waar het prinselijk paar zal gaan wonen zal binnenkort in overweging genomen worden Waarscliijnlyk zullen zy hun intrek nemen in White Lodge in Richmond het eerste huis van den hertog en hertogin va nYork of in FrogTnore waar de koning enkoningin jaren lang gewoond hebben alsde hertog en hertogin van York Prins George als een der ujideren van den koning ontvaagt een jaifcV gksch Inkomen van de civiele lyst ƒ I Met uitzondesingf WW den prins van Wales werd de zoneirjf den koning by de wet van 1910 ieder eqK jaarlyksch inkomen van 10 000 pond veiïeend zoo gauw zy meerderjarig geworden waren Dit inkomen wordt met 15 000 ptpd verhoogd bij een huwelijk Men vestigt erieaandacht op dat het huwelijk van Prifs George met prins js Marina geen en el politiek karakter heeft OOSÏENRXJK Ex Burgemeester Seitz niet vry m de Weensche en in de buitenlandsche pers deden geruchten de ronde dat de oudburgemeester van Weenen Seitz uit zijn hechtenis ontslagen zou worden Van betrouwbare zyde wordt medegedeeld dat deze geruchten onjuist zyn Seitz bevindt zich onder politiebewaking m een sanatorium te Weenen Om vergunning voor dit verblijf in een sanatorium te krijgen de BUITENLANDSCH NIEUWS H M KONINGIN WILHiiLMINA Heden herdenkt H M Koningin Wilhelnima Haar verjaardag up Noorwegen s bodem waar H M met Prinses Juliana gedurende eenigen tyd verblyf houdt om ruat tevinden na den emotiavollen tijd waarin Zij dia Haar lief en dierbaar waren van Haar zijn weggenomen Gansch nationaal voelend Nederland verwijlt op dezen dag in gedachten bij deKoninklijke Vrouwe en de PrinaeB in het hpoge Noorden om Haar toe te wenschendat Zij in het komende jaajr niogen worden gespaard van verder leed en dat vrede engeluk Haar deel mogen zün Dr Schacht wil een nieuw moratorum voor Ouitschland Voor meerdere jai n eh voor alle buitenlandsche schulden be vorderingen moeten verlaagd worden en het buitenland meer Duitsche goederen afnemen Dr Schécht president van dt Duitschs Rijksbank en Ioco H jk8mini ster van Econoniische Zaken heeft gisteravond op de internationale conferentie voor agrarische wetenschappen te Bad Eilsen een uitvoerige rede gehouden over het internationale Bchuldeai en credietprobleem Sprftker stelde eerst vast dat sedert Versailles de politiek haar schaduw werpt op dp ecoBomische ontwikkeling om daarna te onderzoeken welke hinderpalen een alge meene economische ontplooiing heden nog Denkt eraan dat stilstaande auto s egenwoordig Nveder varlichl moeten zijn Iin den weg staan De staat van de groote emissiebankeri behoort niet tot deze hinderpalen daar haar goudvoorraden meestal 1 grooter zijn dan voor de crisis IX circula1 tie is in het algemeen grooter dan men zou I vermoeden De sterke stijging van vregmd gold bewij st het best dat uog voldoende geld voorhanden is het wacht slechta op nuttig te worden besteed Spr behandelde verder uitvoerig de hin schouderophalend en glimlachte Ik geloof best dat ik een nietsnutben Het verwondert me dat Sir Jameshet verdraagt Hij moet toch weten watvoor leven Je leidt Ik kan het betalen zei Geoffrey lul Je moest met een geschikt meisjetrouwen Een die je aan t werk zette Ik ben ook van plan te trouwen zei Geoffrey kalm Oeluksvogel Voor jou is dat gemakkelijk Ik zal nog jaren moeten wachten Tusschen twee haakjes ik moet er vandoor naar de rechtbank Ik verwacht dat Ik als verdediger zal worden toegevoegd Kan zijn dat je me een paar dagen niet ziet Hurst riep een taxi aan reed naar du Temple en werkte tot bij vijven Hij had een vermogen geërfd dat hem tweehonderdvijftig pond per Jaar inbracht en oegon er nu wat bij te verdienen Voor hïj naar het gerechtsgebouw ging keek hij de treinen na en begaf zich toen naar zijn kamers Al vroeg in den morgen was hU in Paddlngton om den sneltrein te pakken en nog voor éénen liep hij door de oprijlaan Vjun Qranham Court en naderde het landa Sjiviin Sir James Blalr Dichter bij het W komend zag hij Iets wits in den rtiyiBntuin schemeren en haastte zich derwaarts Wordt vervolgd hij ingeschreven als advocaat en zijn naambordje prijkte op de deur van een kantoor in de Temple maar hij werkte niet ïn Oxford had hij zijn graad gehaald maar den meesten tijd besteed aan sport Een stapeltje brieven lag op hem tewachten waarvan de meeste rekeningenwaren die hij zijn bedlende Smlthson overhandigde Eén brief las hlJ iftet aandacht Beste Geoffrey luidde deze Ik zou willen dat je thuis kwam ikmaak me bezorgd over vader en Ik weet dat hij Je graag zou spreken We hebbenje in langen tijd niet gezien Kom zoospoedig mogelijk Je toegenegen Ruth Met gefronst vooidioofd keek hij zijn agenda door Ik zie geen kans om de eerste weken weg te komen momopelde hIJ Hij keek nog steeds bedenkelijk toen Reynold Hurst binnenkwam en met een groet aan tafel ging zitten Ja niertjes met spek zei deze totiSmlthson Wat mankeert eraan Geoff Een brief van Ruth Ze maakt zichongerust over vader en wil dat Ik naar Graham kom Ik ga met je mee zei Hurst dadelijk Ik kan niet weg Dat kun Je best als je maar wilt Ik geloof niet dat Ik wil Geoff Je bent een onverbeterlijkenietsnut Ik denk vaak hoe Jammer het Is dat je de zoon van een rijken vader bent Je hebt hersens en had Iets kunnen bereiken Maar nu HU zweeg Wat vroeg hij en had zichzelf een trap kunnen geven om die domme vraag PaVlowa s dansen O Ja Ik geloof dat je daar niet goed zien kuht Kom wat dichter naar voren Hurst was even weggegaan en kwam terug met een groote doos bonbons le hij Ruth aanbood Ze slaakte een kreet van vreugde en keek toen vragend Sir James aan Mag ik ze aannemen vroeg ze verlegen Natuurlijk Ik had er zelf aan moeten denken Ik ben geen meisjes gewenden had vergeten dat ze van snoepenhouden Ik ben dol op bonbons Dank u wel meneer Hurst Sir James keek van Hurst naar zijn zoon en glimlachte Maar Ik houd nog meer van bloemen vervolgde ze en begroef haar gezichtje In de ruiker dien Sir James voorhaar besteld had Wacht tot we op Granham Court 7 jn kindlief Daar kun Je er hebben zooveel Je wilt Ik zal het aan Geoff overlaten om je van bonbons te voorzien U moet me niet zoo verwennen Sir James fluisterde ze met een bevendestem Als eenlg antwoord klopte hij haar hartelijk op den schouder Den volgenden dag had Geoff het erg druk met zijn kleermaker en zag Ruth pas aan het diner Eerst op den morgen dat hli naar Oxford zou vertrekken wa Probeer ten alle tijde de waarheid onder fc OQgeii te zien ren ze een oogenbük alleen FEUILLETON Meneer Blalr u vindt het toch ntt terg dat ik bij uw vader kom wonen vroeg ze verlegen NatuuVlijk niet De uitgewischte schuld Ik dacht dat u me niet lijden mocht Naar het Engelsch van PAUL TRENT 2 Nadruk verboden Ik neem Ruth mee naar het Palace Waar gaan Jullie heen jungens vroegJames Dat weet Ik nog niet aarzelde Oeofïrey We dachten ook het Palace zeiHurat Ga dan maar mee We kunnen metona vieren H de auto Er was een loge gereserveerd en Sir James gaf Ruth een plaats voorin KUrst wtte zich onmlddeUijk b haar en iegan wn geanimeerd gesprek E och zoodra het Rordijn opging keek ze naar het tooneel en zweeg Geoffrey zat achteraan en keek naar het profiel van het meisje dat zoo onverwachts in zijn leven was getreden naar wimpers waren zwart en krulden haar huid was blank en zacht Hurst had gelijk ze was knap Tot dusver had Geoffrey alleen belangstelling voor sport gehad maar nu voelde hij vaag dat er andere dingen waren Ruth draaide zich ineens naar hem om Ib het niet prachtig vroeg z $ geestdrltttg Het is dwaas om me meneer Blalrte noemen Ik heet Geoffrey En Ik Ruth Als u wist wat het voorme Is om een thuis te hebben Eens zalik het u uitleggen Schrijf me nu en dan eens Vertelme hoe vader het maakt Hij scï ljft zooweinig Ik zal u graag schrijven Dat Is dan afgesproken zei hij opgewekt HOOFDSTUK 11 Geoffrey Blalr gaapte terwijl hij de thee aannam die zijn bedlende hem aanreikte Zijn kamers in St James w iren weelderig gemeubeld en bevatten alie gemakken dfe voor geld te krijgen waren Het is tien uur meneer zei deknecht Uw bad is klaar Best ik sta meteen op Ontbijt overtwintig minuten voor twee personen Meneer Hurst komt Uitstekend meneer Het was geen wonder dat Geoffrey wat bleek zag De laatste jnaanden hafl hij het leven geleld van een man van de wereld zonder bezigheden en met zooveel geld als hij wilde Weliswaar stond