Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1934

Voirstelijke Waardigheid is niet eeri gar ineering zooal een Koningsmantel Het 1 mcognito Is de bemlnneHJke fictie waar I mee de koningen hun menschelijkntiid I toonen De koningen echter blijven degeteekenden onder de kinderen der aarde en allen revoluties ten spijt bIJjtt hetvolle het merkteeken herkennen i I In Aasgaardstrand bewijst deze e£ i I voudige waarheid zichzelve even duidelijk als In Amsterdam of in Oslo en de bevolking die haar eigen Koning nooitzoolang misschien ook wel nog geenoogenblik In haar midden zag als deNederlandsche Koningin juicht daar deste harder om De Koningin en de Prinses aanvaarden dit zooals het uitkomt Zü wulven vriendelUk terug zü bulgen en zij moeten voor een oogenblik bij wijze van spreken in hun eigen land terug zijn Straks echter suist de auto weg naar een ander dorp waar men de vorstelijke personen niet kent en zij dus ook niet behoeven te wuiven Daar kunnen zij rustig toezien naar de verbazing der dorpelingen over het deftige gerij de blinkende open Caaliiac de twee voornams dames en den heer In het zwart voorin naast den gelivreiden ehatfeur 1 In Aasgaardstrand in dit kleine gehucht voelt de Koningin zich thuis on der deze vriendelijke menschen en l£ia ZIJ zich gaarne toejuichen Anders is het in de stad Toensberg Hier ging de Konlngm op een dag winkelen en zooveel stad kan Toensberg niet zijn of de bevolking liep te hoop om de wachtende iraale auto waarvan de menigte al spoedig leerde dat het de auto van de Koningin was zoodat er slechts geduid nooQig was om het tot het aanschouwen van de Koningin van Nederland te brengen Helaas de Koningin zag uit de verte de menigte en de mensch stond op In de Koningin De chauffeur ontving zonder dat dit aan eenlg lichaamsdeel van den man merkbaar werd een wenk en terwijl het volk van Toensberg zich stond te ver gapen aan een auto stapte de Koningin van Nederland achter den rug van de menschen voorbij In het oog van de menigte gehoorzaamde de chautfeur plot seUng aan een onzichtbare drijfveer hij zette den motor aan en de wagen ver dween uit het oog van het verbaasde pu j bliek dat niet zag hoe In een andere straat een dame in den wagen stapte en wegreed zooals iedere andere dame zou kunnen wegrijden Voor een keer had het incognito ge zegevlerd Contingenteering van aardewerk i opgeheven I Besluit der Indische Regeering morgen in werking I Ontbinding der Java Pottery Importers Association Op j klaring van de confetentiesfeer Aneta meidt uit Batavia dat ae Japan sche delegatie heeft medegedeeld dat de aanleiding tot de contingenteering van j aardewerk n l de vorming van de Java Pottery Importers Association welke fen J doel had den handel in aardewerk uit Japan te concentreeien weggenomen is doordat dit lichaam Is ontbonden i i Tha is is voor de Indische Regeering de reden tot contingenteering van aarde werk vervallen zoodat reeds een uur na bovengenoemde mededeeling der Japan sche delegatie alle maatregelen gereed waren tot opheffing van de cöntingen j teering van den import van porcelein i welke ophelfing nog heden zou worden afgekondigd om morgen In werking te treden Men verwacht dat deze stappen van beide zijden genomen aanmerkelijk zullen bijdragen tot opklaring van de conterentlesfeer Dr J J van der Leeuw t Het stofieltjk overschot ter aarde besteld Reuter meldt uit Nairobi dat het stoffelijk overschot Van den omgekomen sportvlieger dr J J van der Leeuw op de missiebegraafplaats bij Mplna Is ter aarde besteld Er is een commissie van onderzoek Ingesteld naar de oorzaak van het ongeval Men is algemeen van meening dat slechte weersomstandigheden het was een bijzonder koude dag met laaghangende wolken den vlieger parten hebben gespeeld Verbod detailverkoop van losse suiker Ter bestrijding van de smokkelhandel Naar het Nederlandsch Weekblad voor kruldenlerswaren verneemt maakt het bij de regeering op aandrang van de be lastlnglnspectles In de Zuidelijke provin clën een ernstig punt van overweging uit I om In de provinciën Zeeland Noord Bra bant en Limburg allen detailverkoop van i losse suiker te verbieden en In winkels alleen den verkoop van verpakte suiker i toe te staan Door dezen maatregel hoopt i men een afdoende bestrijding van den smokkelhandel te bereiken daar na de uitvaardiging van de verbodsbepaling alle onverpakte suiker in winkels als smokkelwaar zal worden beschouwd De invoering van dezen maatregel wordt tegen t October of l November a s verwacht ons volk heeft bewaard Ivoor ondergang band met de tegeij wiwrdige buii ngewone Wy kunnen dan vol vertrouwen de toekomst in God s hand leggen En laten zoo eindigt ds van Hoogenhuyze de stormen over de tond ten name van H Tukker G Soeters met 14 min 43 sec Diplomazwemmen op Elfhoeven Aan het gehouden diploma zwemmen in de zwem inrichting Elfhoeven werd door 27 dames deelgenomen Vereischt werd 100 M borstzwemmen 60 M rugzwemmen 50 M gekleed zwemmen een sprong van de 1 M pank en watertrappen Geslaagd zyn de dames L Boer P Hfcusdens G Schilt W Klarenbeek A Hofkamp H v Woerden G Bik B Uefsma A Nagtglas Boot L van Loon N van Wijk allen te Gouda L Kruit N Bontenbal M v d Ban allen te Reeuwyk D IJs elsteyn K Hofwegen te Waddinxveen Heeren Chr de Jong Waddinxveen H Arends L v Beekum P Bik A v Leest J V Leest W Barendrecht M Veerman allen te Gouda P Kruit P Macdaniël beiden te Reeuwyk C den Boon te Bodegraven De stand der werkloosheid By de Arbeidsbeurs waren gisteren ingeschreven 1732 werkloozen Ö6 aardewerkers 30 letterzetters 480 bouwvakken 83 houtbewerking 17 lederbewerking 23 kleedingbewerking 173 metaalnüverheid € papierbranche 42 text elindustrie 98 suikerwerkers 77 sigarenindustrie 31 Isndbouw 304 pakhuisknechts schippersknechts koetsiers en chauffeurs 42 kantoorpersoneel 10 huiselyke diensten 199 fabrieksarbeiders 84 transportarbeiders BIJE Neutrale School Benoemüig Met inga van 1 November 1934 is tot hoofd van de School voor Bijzonder Neutraal Onderwijs opleidingsschool voor H B S en Gymnasium benoemd de heer F R Meiburg thans hoofd der Openbaar Lagele School aan de Brug te Waddinxveen Goudsche Vereeniging voor Geaondheidg koloniën Koloniehuifl de Bysterbosch Wy herinneren hiermede aan de collecte voor bovengenoemde vereeniging op a s Zaterdag en vestigen er nogmaals de aan dacht op dat voor de Goudsche bleekneus jes door deze vereeniging in geen 4 jaar i gecollecteerd en dat zy dit jaar méér kinderen naar de Veluwe zond dan vorige De werkloosheid Bericht van den rUksdfenst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling over de week van 6 t m n Augustus De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling deelt mede dat in de week 6 t m 11 Augustus 1934 het aantal leden van ingevolge het werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde vereenigingen bedroeg 576 XX3 jvaarvan 82 7ooo landarbeiders In de maanden Mei t m November worden geen gegevens aangaande de werkloosheid van de vereenigingen van landarbeiders ontvangen bfepalingen voor winkels en verplegings j Een paar weken daarna kreeg hij aiit j woord Iri het Slegenbeeksch Aangezien inrichtingen zyn inmiddels beter geredi geerd da n in dit oudere besluit en het is uw schrijven niet gesteld was In de op venschelijk de gelijksoortige voorschriften het ministerie gebruikelijke spelUng zooveel mogelyk gelykluidend te maken hebben wlJ uw brief ter zijde gelegd móést Vy een waarDorg som van 000 sclü ling voor de kosten der bewaking storten Dit bedrag is ungeveep verbruikt Burgpmeester Seitz verklaart zich onmachtig om n eer geld op te brengen ter verlenging van dtn bewakingsdienst en elscht ter beschikking te worden gesteld van de landsjustitie c ijdat zyn proceK behandeld zat kutfnèn worden FRANKRIJK Fransctie tuchtvloot de grootste Volgens het bewapeningsjaarboek van den Volkenbond heeft Krankryk de grootste luchtmacht ter wereld Dit land telt 2891 vliegtuigen welk getal bijna gelijk ia aan dat van de beide volgende landen tezamen an Italië en Sovjet Rualand dateeren de laatste cyfers uit 1931 zoodat het aantal U gervliegtuigen van deze landen n et bekend is VKREENIGDE STATKN Staking in de Amerikaangche Textielindustrie Voorloopig 1500 ondernemingen met 600 000 arbeiders getroffen De staking der text elarbeidera welke naar men gisteren hoopte kon worden voorkomen is thans onvermijdelyk geworden De stakingsleiding heeft instructies gegeven voor het begin der staking Het werk zal worden neergelegd Zaterdagavond laat bij de aflossing der ploegen Er zullen vnorloopig 1500 ondernemingen met TiOO OOO arbeiders door de staking worden getroffen Bovendien zijn plannen in voorbereiding om te bewerken dat de arbeider i uit andere bedryven m sympathie staking zullen gaan De weritnemersorganisaties in de kunstïijde en wolindustrieën in Washington he ben mededeeling ontvangen dat zy zich gereed moeten houden deel te nemen aan do staking in de katoenindustrie tiorman de president van het staking scomité heeft gedreigd dat de arbeiders in de andere textielinduhtrieèn ook den arbeid zuilen neerleggen Hij heeft hun vertegenwoonligers verzocht oiimiddeiivjk met hem te komen confereeren Gorman deelde ijjtrder medo dat het staIdngscomité op het oogenblik met den president van de Labour confereert in een laatste poging om tot een regelmg te komev In verschillende centra hebben de arbeiders het werk reeds neergelegd te Macon in Georgië staken er 1000 Daarentegen hebben m enkele andere bedryven de arbeiders geweigerd te staken De staking bij de Aluminium Vy Reuter meldt uit Washington dat de arbeiders der Aluminium Cy or Amerika besprekingen zullen beginnen op 5 September om te komen tot een bytegging van het stakingsgeschil Vorige onderhandelingen waren vHstgeloopen omdat de vakbond der arbeiders had aangedrongen op een uniforme loojlregëling en op inning van de vakbondscontributie door de werkgevers afhouding van het loon Loonsverlaging in de fitaalinduatti De k antoorbedienden werkzaam by de U S A Corporatiën hebben gisterenavond aanzegging gekregen van een loonsverlaging van 10 benevens een verniindermg van werktyd w lke zoo zal zyn geregeld dat Zaterdag niet meer zal worden gewerkt Deze maatregelen gaan nog deze week in Omstreeks 0 000 personen worden hierdoor getroffen Deze verlaging betreft in feite een weer inbrekken van een salarisverhooging van 10 Vf die in Maart was toegestaan Binnenland Het vacanlieverblljf van H M de Koningin en Prinses Juliana Uit Aasgaardstran d werd d d zs Aug aan de Maasbode gemeld De Ko ngln is gisteren wederom een dag thuis gebleven zoodat wil mogen aannemen dat H M zich slechts langzaam van de ondergane depressie herstelt Wij vernemen nu dat H M die tijdens haar indispositie ook herhaaldelijk telefonisch haar lijfarts in den Haag Het consulteeren Zondag een vrouwelijke dokter van het ziekenhuis in het nabije ToendMrg bij zich ontboden heeft Deze zou H M hebben geadviseerd niet thuis te blijven doch zooveel mogelijk de lucht in te gaan en de Koningin heeft Maandag onmiddellijk aan dit advies gevolg gegeven Ook vandaag is Zij weer uitgegaan Nu het weer zich niet leent voor een boottocht is H M met de prinses per auto uitgereden Wij ontmoetten Moeder en Dochter In de buurt van Borrekirke de eenlge kerk een Protest a ntsche In dit verlaten land Er zijn in die buurt uitgestrekte dennenbosschen waartusschen hier en daar op ontgonnen plaatsen een eenzame boerderij staat Geen gerucht verbreekt fr de zware stilte De Prlnsn blijft thans voortdurend In dp onmiddellUke nabijheid van haar Moeder De vorige week bracht H K H een bezoejc aan prins Olov en diens echtgenoote Prinses Martha die een dochter is van Prins Karel van Zweden op hun buitenverblijf Skaugum In Asker in de nabijheid van Oslo De bevolking van Aasgaardstrand een vriendelijk slag menschen is zeer ingenomen met het feit dat haar dorp thans reeds bijna twee weken de eer van het Koninklijk bezoek geniet zij het dan ook dat het Hicognito is en de Koningin hlér pieenliik niet existeert Hier doet zich een botsing van verlangens voor Is het incognito de Helste wensch der vorsten het is de Helste wensch van het volk in zijn diep Ingeworteïden eerbied voor de heerlijkheid der koninklijke waardigheid om de vorsten toe te juichen De werkloosheid onder de overtge 494 20 verzekerden bedroeg in genoemde periode ac 3 pet tegen 1 6 4 pet In dè week 23 t m dB JUU 11 34 In de overeenkomstige verslagperiode van het vorige Jaar bedroeg de werkloosheid 23 7 pet Bij KI59 organen der openbare arbeidsbemiddeling stonden op il Augustus 1934 in totaal 317 675 werkzoekenden ingeschreven waaronder 300 691 mannen Hiervan waren werkloos 295 184 personen waaronder 2ö3 35j mannen Op ai Juli 1934 bedroeg het totaal aantal Ingeschrevenen bij een ongeveer gelijk aantal organen 51Ö 084 Hiervan waren werkloos 295 091 personen waaronder 03 984 mannen Het aantal ingeschreven werkzoekenden is derhalve sedert 28 Juli 1954 gedaald met 411 het ai tal werkloozen daarentegen gestegen nfiet 93 Het begin van den chaos Het HKndelsblad houdt zich uan de Vries en te Winkel Het Handel sblad schrüü Uit de mededeeling van hej ministerie M ii Onderwys K en W in de Staatscourant mogen wij opmaken dat het K B van kracht geworden is hetwelk meebrengt dat voor bepaalde examena de toepassmg van een andere spelling en van andere taalregels wordt geëischt dan de algtmeen gebruikelyke Deze afwijkende spelling kan men het btste met Examen spelling betitelen Zy zal voorloopig een zeer beperkt terrein htbben De regeering is n b niet van plan deze Exanienhpe ling voor door haar zelf gepubUceerde ttikkeri tft gebruiken In de Staatscourant z l zy b V dus geen emplooi vinden Zoo de regeering Van ganscher harte het hare had willen doen om de Nederlandsch schryvenden ft eeh andere spelling te brengen dart zou zij wel andere maatregelen hebben genome Dan zou zij hebben gezorgd dat de wyzifeing meteen voor het geheele onderwijs xou gelden Dan zou zij zelve vóórgaan in het toepa sen van d nieuwe regeLs dan zou zij een dringend beroep hebben gedaan op aller medewerking Blijkbaar gelooft de regeering niet aa n haar eigen werk Het kan licht aijn dat met zoo weinig oVjertuia ing bij de regeering over eenigen tijd d S aatregel weer zal worden gewijzigd of ingeïldkken M isschien vfordt dan de weg vrij SfiijWkt voor een betere breedere minder partijdTg 7pgezettt voorbereiding twt een spellingswijziging waarby van den aanvang af teven de gedachte voorzit om in overeen stemming met België te handelen teneinde voor het gehtele taalgebied ép schrijfwijze te behouden en niet zooals nu de Vlamingen in hun tralstryd extra te bemoeilijken Wij willen dus liever afwachten of thans üp chaos zal ontstaan dan wel dat de Examenspelli ng gereedeüjk officieele Nederlandsche schrijftaal zal worde h Daarom zal hét jkandelsblad mei zyn medewerkers zich voorloopig houden aan De Vries en te Winkel niet uU behoudzucht of omdat wij die Spelling de oïlVeranderlijke juiste vindeij maar omdat onze redactie geeii aanleiding vindt een h i onvolledige en onlogische spelling te gaan gebruiken zoolang de regeering dit zelve nie in vollen omvang aa ndvirft InternatEonaal congres hoteleigenaren Beigin October te Berlijn Van 2 tot 6 October zal te Berlyn een congres vaTi hoteleigenaren van de geheele wereld worden gehouden Aan dit congres zullen 600 afgevaardigden deelnemen o a uit Nederland Zwitserland Scandinavië Italië Frankrijk Engeland enz Voor dén oorlog werd dit congres iedere 10 jaar gehouden het laatst in 1911 Nieuw Werktijdenbesluit Voorontwerp bij den Hoogen Kaad ingediend De minister van Sociale Zaken heeft bij den Hoogen Raad van Arbeid aanha ngig gfmaakt een voorontwerp van èen nieuw werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen Aan een commissie uit den Hoogen Raad Van Arbeid zSi worden opgedragen omtrent dit Voorónt rp prae advies uit te brengen Aan de toelichting bij dit voorontwerp if het volgende ontleend De vii de industrie steeds veranderende bedrijfsomstandigheden hebben het noodig gemaakt in het Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 waifrin de verschillende afwijkingen van de regels vervat in de artikelen 22 23 en 24 der Arbeidswet 1919 voorkomen eenige wijzigingen aan te brengen Het mvoeren van een nieuwe werkwyze in een bestaande fabriek het vestigen van een nieuwe industrie de moeilijkheden ondervonden met bepaalde werktijdregelingen geven dikwijls aanleiding bij vergunning afwijking van bovenbedoelde regels toe te staan Worden dez vergunningen menigvuldig en van biyvenden aard dan is het gewenscht de afwykingen in het Werktijdenbesluit op te nemen Dat is met de meeste der thans voorgestelde wyzigingen het geval Ook het Rusttyden en Arbeid stystenbefüluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 eisclite herziening voornamelyk omdat bij Voorts bleek het gewenscht deze beide besluiten met het aoogenaamde Bazenbestuit tot één Werktydenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen te vereenigen wederom naar analogie van het Werktijdenbesluit voor wmkels en voor verplegingsüirichtingen zoodat het niet meer noodig is drie besluiten te raadplegen voor de geïamehlyke arbeidsen rusttijdbepalingen voor fabriekeïi of werkplaatsen Dit maakte een herdruk dier drit besluiten noodzakelijk en een vernummering der ai Iff kei en I GKiViii iJK EKICHTKIV liet H s Lingestrouui op Nuorderpier te IJ muiden geioopen I Later vlot gesleept Het ruim 140 ton metende s S Llnge SLioom van ae iioiianascne btoomboot maatschappij te Amsterdam is gliMer avond tegen i2 uur by het uitvaren uit de naven van IJmuiden met bestemming naar Bristol met volle kracht op den binnenkant van de Nourderpler geloopen Het ongeval Is vermoedelijk veroorzaakt aoür een defect aan de stuurlnrlchting waardoor het schip uit het roer it geraakt De Llngestroom kwam vrij hoog vast te zitten op de bazaltbiokken aan den binnenkant aan den kop van de plei I aieepboolen van de la Wel muUer zijn ter asBistentle uitgevaren Nader vernemen wy dat de Lingestroom gisterenavond op den binnenkant van het uiteinde der woorderpler is gestooicn Het ongeval was niec meer te voorxumen onüanKs het leit dat de gezagvoerder blj het ontdekken van het delect aan de ituurinrlchLing onmlddeUijk de machine volle kracht achteruit deed slaan terwijl OOK hei anker werd ultgegooltt Het schip is in den loop van den nacht vloi gesleept waarna het beoosten het lort IS vastgelegd het heelt onder de wateriDn ter hoogte van ruim een een groot gat als gevolg waarvan dit ruim veei water heett gemaakt Daar de andere ruimen geen water maken was er geen bezwaar dat de Lingestrooni naar Amsterdam zou opvaren hetgeenLvan morgen te kwart voor negen is ge ed Besloten werd dafde lading niet a i worden gelost aangezien In dat g var nog meer water zou blnnendrlngeh Het schip wordt gerepareerd bij de Ned Dokmaatschappij Na het herstel zal de lading worden gelost De humorist Lucien overleden Te s üravenhage is de eertijds vermaarde humorist Lucien overleden zoo meldt het Hdbl Lucien wiens familienaam De Lang is was oorspronkelijk voor een ambtenaarsloopbaan bestemd doch zyn liefde voor den zang leidde zyn loopbaan in andere lichting Hij wijdde zich weldra geheel aan de kleine kunst en ontwikkelde zich spoedig tot een bekend humorist I Spellingsjanboel i Sprookje met beteeke ls I Het sigaren win kelt je I Aan de Nieuwe Rotterdammer Courant ontleenen wij het volgende pöedagoglsche sprookje Er was eens een jongmensch dat métgoed cijfer voor Nederlandsch eindexamen had gedaan om de spelUng hadmen zich op zijn school niet veel bekomj merd ieder kon schrijven looals hij wou f mits hij maar aangaf volgens welk sys teem Slegenbeek de Vries en Te Winkel Terpstra Marchant Koliewijn vanEeden enz Een prachtige gelegenheidom te plagen de Kollewijnlanen onderleeraren schreven de Vries en Te Wlnkelsche de ülegenbeekianen Marcnantschespelling EigenlUk kon hij het Nederlandsch wel in zoowat alle spellingenschrijven aj was hij dlkwUls In onzekerheid hoe het eigenlijk moest Maar toenhij van schooi ging begreep hij dat hijmoest kiezen of deelen HIJ besloot hetvan het toeval te laten afhangen welkespelling hij voortaan in zijn leven gei bruiken zou Voorkeur had hij niet en aldie drukte om een letter meer of mindervond hij idioot I s Avonds werd in de krant een Jongmensch gevraagd voorzien van enz Het was voor een engros zaak In modeartl kelen Natuurlijk schreef hij zijn sollicitatie in de spelling van minister Marchant want zoo r moderne zaak gej brulkte de allernieuwste snuf jes Een dagdaarna kwam een volgens de Vrle en TeWinkel geschreven briefje Aangezien uw sollicitatiebrief vol louten was kunnen wij van uw aanbieding enz Maardaarom niet getreurd Want dienzelfdenavond las hij een advertentie waarin een antiquair een jongmensch van goedenhuize zocht enz HIJ schreef thans zijnsollicitatie In het Slegenbeeksch Zoonoudhedenkoopman zal wel een antiekespelling gebruiken dacht hij Maar tweedagen daarna kwam een volgens Koliewijn geschreven briefje Aangezien uw brief vol fouten was enz De jonge manj verloor den moed niet Want denzelfden I avond las hij een oproeping van sollicitanten voor een plaatsje op de secretarie van een zeer vooruitstrevende gemeentei In zUn onnoozelheld schreef hij zijn aanj melding vpigens de Vries en Te Winkel j Eenlge dagen later schreef de burgemeester hem In het Marchantsch Aanj gezien uw brief niet geschreven is In de I officieele spelling enz Nu begon hij on gerust te worden Maar gelukkig de ml1 nlster van onderwijs riep sollicitanten op L 1 t naar de betrekking van adsnirant vierde oe toepassing er van d behoefte bleek klerk Nu was alles duldclUkrÉrmlzUn aan een eenvoudiger regeling dan die in 1923 werd getroffen De overeenkomstige aan een PpnVfindlO Or r aohna Aa n Aio in t i ici ijii mooiste schrift bood hij in de eigen spelling van den minister zijn diensten aan Ten einde raad zette hij een slgar i winkeltje op en omdat hij een aardige vlotte jongen was liep het zdakje hm goed Dikwijls koop Ik een paar sigaren bij hem en dan mag Ik graag was met hem praten Maar begin niet met hem over de spelling van onze NederlandschB taal J Uitzending van fabrieksjongens I naar Zlln Men meldt uit Eindhoven Naar aanleiding van de berichten in een deel der pers over de uitzending van I Nederlandsche fabrleksjongens naar öeBatafabrlek te Zlln hebben wij ons tot de directie der Batafabrlek te Best ge ewnd die ons mededeelde dat de Jonge lul In leettUden varieerend van 14 tot ibJaar inderdaad In groepen van ca 25 binnenkort naar de fabriek in Tsjechosio waklje zulien worden vervoerd In totaalis het een honderdtal jongens die menheeft uitgekozen in overleg met denRljkswerkloozendlenst in Den Haagwaarvan de chef a s Zaterdag het eerstetransport van 23 knapen naar TsjechoSlowftkije zal vergezellen De jongens zijnniet alleen uit Brabant en Limburg afkomstig n aaj ook uit de omgeving vanDordrecht V I In Zlln Jullerï y e werk worden gesteld op de labrlek in den zin van eenbedrij f sschool Na eenigen tijd hoopt mendan tot een schifting te komen vieUe jongens het meest geschikt zijn voor defabriek welke anderen voor kantoor expeditie enz Zy worden dan allen lü ialzonderltjké afdeelfngen ondergebracht en krijgen jpes avonds nog lessen vatï Duttsche onderwijzers Zij komen drijaar in een Internaatf van het bedrijf mi wonen waar zij onder streng toezic t zullen staan en vooral gelet zal wordèi op de vervulling vfcn hun godsdlensl plichten zoowel voor de katholieken dfeIn deze streek verreweg in de meerdejheld zijn als voor de Protestfcnten dfehier eveneens hun kprken ep zlelverzoigers zullen vindijji Een deel van hiftloon wordt besteed yoor levensdhderhoi Hun ouders zullerh eregeld rapport krijgen over de bevlnaingen der onderwijzers BU zijn aanstaande schoonouders 5jB broken Zaterdag a vmïïHs bU den hurgö neester door de Br woner de aan den Vojbrburg l scheweg aangifte gedaan dat tA unnert huize gedurende afwezigheid did ttilwasi gepleegd van ruim f 1 kX Daar g en sporen van braak aanwe g waren ttmd de politie voor een raads jl Daar de verloofde van de jongste djochter zekere M wonende te Voor bur g oud 23 jaar In de Woning was geweest jperd deze door den gemeen teveld wachteït Louw en den wachtmeester den Tt m van de marechaussee aan een str g verhoor onderworpen M bleet echter ontkennen en is daarna op vrije voeten gesteld Dinsdagochtend waren echter zqoveel bezwarende omstandigheden aa n het licht gekomen dat wederom tot zijn arrestatie werd overgegaan thans met meer succes daar hij een volledige bekentenis aflegde Van t geld had hij zich Inmiddels een motorfiets aangeschaft terwijl het resceerende deel werd teruggevonden onder een duiventil M behoort tot een zeer achtenswaardige tamille wonende op goeden stand in Voorburg wiens vader een financieele vertrouwenspositie bij het dienstvak der Rijksbelastingen bekleedt Ook de ouders van M waren met verlot ultstedlg De poiUle heeft gedurende deze alwezlgheld den tuin behoorende tot het woonhuis doen omspitten met het vermelde resultaat Op zoek naar werk Acht jaar geleden is Jan Truslna een jonge Pool die zlln betrekking verloren had erop uitgegaan om werk te zoeken Al loopende en trachtende aan den slag te komen trok hij door Dultschland Italië Dalmatië Albanië Griekenland Turkije Egypte N Afrika Spanje Frankrijk Zwitserland Oostenrijk en TsjechoSlowakije Nergens kon hij blijvend werk vinden zoodat hij telkens weer na korten tijd gedwongen was verder te trekken Eenigen tijd had hij werk gevonden in de Fransche mijnen nabij Rijssel doch hier werd hij ontslagen omdat hij toen geen geld had om zich behoorlijke Identiteitspapieren van het Poolsche consulaat aan te schaffen Na deze teleurstelling is Jan Truslna volkomen gedesillusioneerd naar Polen terug gekomen waar hij zijn intrek genomen heeft bü zijn vader die in Wodzislaw in SUezlfl woont RMÜÖ NliÜwST Programma voor heden Hilversum 500 Halfuur voor grootere kinderen door mevr Ant van Dijk 5 3 Concert door Kovacs Lajos en zijn orkest 6 3ü Sportpraatje door den heer H Hollander 7 CO Concert door Kovacs Lajos en zijn orkest 7 30 Majoor b d W Q de Bas over Onze Koninginnedag V PR O H Oü Mej Dr N A Brulning over Ons Vorstenhuis A V R O 8 30 Concert door het Residentie orkest en viool V P R O 9 00 Prof Ir W Schermerhorn over Hoe verstaan wij op 31 Augustus de eenheid van ons volk HU5 Vaz Dias io 30 Declamatie door Albert van Dalsum A V R O n üo Vaz Dias 11 10 Gramofoon Hulzen 5 30 Uitzending van de zang op de Oroote Markt te Groningen door 3500 kinderen 6 a Gramofoon 6 30 A J Herwig over Bloembollen voor de kamer 7 00 Nieuwsberichten 7 15 Gramofoon 7 30 Literair halfuurtje Spreker P H Muller over Marie van Oranje van Marie van Zeggelen afW Uitzending van de samenkomst der Amsterdamsche Chr Oranjevereenlglngen 9 20 Vaz Dias 9 30 Kerkconcert In de Engelsche Kerk Bagijnhof te Amsterdam n oo Gramofoon STADSNIEUWS GOUDA 31 Augustus 11 34 KONINCJINNEDAÜIN ÜOU0A Ge n uigemeene openbare l eest i viering doch plechtige I herdenking üuals bekend heeft de CommiöHic vooi UiunjelecMt n zitli op den dag van hed n jTi verband met den rouw waarin het Ko niklyk Huih i gedompeld onthouden van teii openbare feestviering zooals dal teikeji lire gebruikelijk ia Niettemin heelt de CommiHsie den Natioiialen feestdag van heden Jiiet geheel onopgemerkt doen voorbijgaan Hedenmorgen kwam de Commissie in een byzonderesumeiikomst in Hotei de Zalm byeen waar door den w n voorzitter den heef B p yipa by ontstentenis van den voorzitter dtn heer Ü J J P t den verjaardag vanH M werd herdacht en op treffende wyze 1 uiting werd gegeven aan de hartelyke gevoelens van medeleven met de Koningin tnde Priiise s op dezen gedenkdag waarvan devreugde over het behoud onzer Kojiingingedurende den afgeiooyen jaarkring maarai te zfter beschaduwd wordt door het leedilat de iKoningsvrouwe en Haar Dochter enook hei Nederlandsche iVolk te dragen heeftdoor den dood der geliefde en vereerde Undsmoeder ea den Pri ns Gemaal En I burgemeester tiaarlandt heeft daarnevens AjiÜ hartelyke gevoelens verto kt Ken telefgram van gelukwensch is aan H M de ü Koningin gezonden i I Gisterenavond en hedenmorgen is in ver Landsi wordtf iüarafj it ii were Ru I kleur denmi luHleréj if kerken de verjaardag i pzer ötinne herdacht en hedeliiV Ond lOg in de monstrantsuhe Ikierk een herdenkingsdienst gewijdji lle openbare gebouwei en v a veb zeu waait heüen de flriebeiaardier VAn ÜujlïpnAeel S f ii l n iti l vfr del h t VoIk iliAlien 1 gin harmonieuö mengeld St Ja toren j iuoen z gen tot aahkortdigini i hetlgelijk fifit dal de lei ï ugul 8 j jva gebroken En hedi nav aid zal het klosjsl van den ouden Sil Jan miAiw zangtlKxingen iFetüstviering door de jeugd in veLschilleiide wyken Meerdere buurtcommissies in onze staohebben gemeend aan de jeugd de vreugde die dén Koninginnedag hen altijd biedt niett mogen onthouden Kn zy hébben tlun ookta van wedstrijden georganiseerd in verschillende straten die vandaag feestelijkmet bloemen en guirlandes zyn versierd enwaar vanavond een feërieke verlichting zal trü ken De Ridder van Catsweg komt vpor de eerste maal met een alleraardigste feestviering voor den dag Vanmorgen was er optocht op den fraai versierden weg van een groote stoet van kinderen deels met keurig versierde rywielen Vanmiddag vermaakte de jeugd zich daar met zakloopen s rietloopen en met kanovareij waarbij alteTi hun beste beentje voorzetten Een groote feestzuil is aan den ingang geplaatst Fraaie bloem versieringen zyn op vlotten in het water aangebracht en straks als het duiater daalt zuUen uit de fonteinen die daarin zy n verborgen de klaterende waterstralen omhoog schieten die door allerlei iicht effecten een verrassend schouwspel zullen bieden Daartoe zal zeker ook de verlichting bijdragen door duizend en meer lampions die in de boomen zijn gehangen Etn fanfarekorps zal voor een feeststemming zorg dragen Ook de P C Bothstraat viert feest in eigen Itring Ook daar zyn fraaie versieringen aangebracht en werden kindeispelen georganiseerd Ook op de Naaierstraat Turfmarkt e in le Bockenbergstraat werd heden feest gevierd De wemwedstrijden l venals andere jarer vonden in de Sted 2weminrirhtii g zwem wedstrijden plaats welke door de G Z C telkenmale met succes worden georganiseerd De belangstelling waa voor deze altijd weer L rdige en sportieve wedstryden minder dan vorige jaren Wellicht vindt dit zyn oorzaak in het feit Mt de echt oni nginnefeeststemm ing niet in de stad heerscht Om 2 16 uur werd het programma geopend en verschenen allereerst jeugdige G Z C leden aan de start om op de 25 en 51 M banen elkander de zege te betwisten Het J8 een verheugend verschynsel dat de Z C blykbaar ook aaiidacht is gaan Mhenken aan een jeugdafdeling Zy kwee en zoodoende een goede reserve voor lawe jaren en he komt de volksgezondheid n goede Behalve bovengenoemde nummers bevatte het programma nog de ge uikelijke Course a TAmericai ne gecostu leerd hinderniszwemmen en een polowedBtr jd Wydingsavond thristelyite Oranjevereeniging Schoon orgelspel van den heer de Man ï de St Janskerk hield de Goudsche nrietelijke Oranjevereeniging in samenWerking met de Kerkvoogdy der Ned Hervormde Gemeente gisteravond een wydingsaienst ter herdenking van den verjaardag i an H M de Koningin Het Concert Machtig mooi was de Fuga van Bach Waarmede de heer Henri C J de Man het programma opende Onmiddellyk trof ons eer de heerlyke zuiverheid welke het spel Van dezen bekwamen organist steeds ken merkt Foraeh fclonk Brandts Buys Nieuw Leven door hèt kerkgebouw en deed ons gevoelen de ware drang tot levenwekkenden arbeid welke de componist met het schryven dezer muziek bezielde De liefelijke en heldere tonen van Prlère et Berceuse Van Guilmant Alonken zeer schoon door de hooge gewelven van het Godshuis en het leek ons goed dat de heer de Man daarop het volgen het prachtige Adoration van Jos Callaerts Ook bü deze fraaie compositie kwam duidelyk de kunstenaarshand van den organist uit De heet de Man sloot zijn programma met een potpourri van Vailerlandsche liederen qn de Marche Triophal an J Lemmens geopend met genieenachriftleBmg en gebet r van de Christélyke d s J J Simon die de jaren Daarom toon de dames en heeren collectanten geen norwch gezicht maar geef Lw penningske met opgewektheid Met een kleine wijziging zijn de opschriften der bekende borden in de omgeving van Bcholen hier vaii toepassing Kolonie Denk om orize kinderen Dank U In aansluiting met het bovenstaande berichten we dat de derde en laatste groep a s Maandag m Htreeks 12 15 uur op dt Markt uit Kpe terugkeert Agenda 31 Aug 7 uur Ram Kerk Wydingsavond 31 Aug 8 uur Markt 7de Volksconcert De dienst V schappelyk gezi door den voorJ door het Sted Mfuziekkorps Schouwburg Bioscoop tot en met Maandag JKs gibt nur eine Liébe Thalia Theater tot n met Woensdag Het schandaal in Boe iapeBt Oranjevereenigii aa ezigenwel p neetteen in het bü JKC ét met Maandag landt en Mevn wethouders Doi lende gemeente wüordigers vai bare Feesten Ds Simon onder de burgemeester de heer E G Gaar I Spionnage schandaïi begroette alsmede de fr en Koemans verscliil daleden en de vertfe gcn Commissie voor Opén buda noreerde dat alvo 1 Sept collecte Goudsche Veree niging vooi Gezondheidakolonies 5 Sept 8 uur geb Daniël Cursus K H B O leider Dj A Montagne 12 Sept 8 uur geb Daniël Cursus E H B O rens deze byewlf nst in de St Janskerk kon worden b eersi verschillende dames leider Dr C V Elk 19 Sept 8 uur geb Daniël Cursus E H B O moeilykhedep geruimd yoorc waarden werd spr dankbftai Kerkvoogdy def stand gekomen Rede Ter afwissel sprak ds A Amsterdam eer rend aan dpn wereld Verkeei deijland hebben van twee ledef zoo zegtl di feestbtemnlingj voor hetgeen acjidnkerlen dt Spr slïilderèldf huis WyJt op op den laatstei wer ldbr id zégt s ard i mdat hi attiere Ifnjlen v i f P te hulp z rt en f ÏMyn kï M o Ook mijn je Jgd di ier v tr de histÉtt W moet ojMfüfoed WoJ gezag bied yc len weg moesten worden aan de ïr stelde vooraan maar tenslotte is Ie samenwerking m et de d Herv Gemeente is tot r van H ogenhu ze van het orgelcwicert va Hotjgenhuyse uit jdinisiiede u hJ ntieitloestand waaajn dt jde tegenslagep fliê Ne offen in het cverlyden hfet OranjabuiB l foch Hiögcnhupil is er iatV wy dan ibaarj n3 volkjieef leider Dr C v Elk 26 Sept 8 uur geb baniël Cursus E H B O leider pr J Bik Apoiheken De apothe k van j Mevr de We4 Teepe Gouwe 136 zfiï tot h met Vrydag 31 Aug benevens dem daarop volgenden nacht des avonds na S juur geopend zyn des nacht echter alleer oor recepten tit DiSS OMTttKK haastrecht Aanbesteding door de heeren L en Lj H Reichard in t A gehouden aanbesteding van het met te van h ifiiJlt j jarigtn tforl g fc oorlog or lezj il ef ons jvolk ge tegenstelling met i flEur a tot dj wachtte en betrouwei ïet is vooral de ft Warden bewaard dat ergaten en de jeugd inreerbied Voor het het ueger en eerbied ir zin f lnr H V arbeiderswoningen aan 4 Ja leyUej en g had tot r aultaat l G Steehou f W jy 42 4 C vau Delft ƒ J885 Het is dan den laag sten insfhryver ge H Damctub qjigericNt t anB ankel jk 17 leden ia alhier in Huis deiji Hoekaaen damclirt opgericht e voorlfl aSg bestifur besta jt uit de hee flèn Linde voorzittjer W Brou fde KSSmg secretaris e i C Mj Eegde ffl penjjngmeester voor onze vloo die door de eeuwen heen Vei iopg lege ht4d op Zondag semetarie zijtoutcri teekeninB door belan ebb de wité iérs nederg gd lystenjï vaarhij zy ziah vÓAr of tegen verruiming van iden veriéoopr op Zondag in ver omstandigheden kurtnen uitspreken REEUWIJK wereld woeden en laten bolsjewisme en communisme voortwoekeren en revolutie dreigen Nederland zal niet ondergaan omdathet Is een dahkbaar volk dat heeft leërenbidden tot Godj di Nederland en Oranjeheeft ver nigd Na een slotwoord van ds J P C ten Brink en het ge meenschap pel yk zingen van Zij zullen het niet hebben werd met gebed gesloten iI Cordroeien op de Plas Etfhoeven Donderdagavond j l werd door drie ploegen allen le len van de Roei en Zeilver Volksfeesten op Elfhoeven Niiar verjuidt heeft de Raad vanKeeuwyk met 7 4 temmen toestemming verleend aan den paclrter van Elfhoeven den heer G L v n Toombergen in het laatst van eptelmber volksfea ten te org piseeren SP0RT EN WEDSTRUPKN VOETBAL Programma Junior il competitie Zaterdag 1 September Afd B Groep 1 Bosk Boys a Bodegra eeniging Gouda alhier over een afstand J n G S V b Gouda b Donderdag van 3 K M record geroeid De tyden waren K J A Nieburg G Bier 14 min 15 sec H Tuk i P 2 Haastrecht a Schoonhoven a ker G Soeters 14 min 38 sec Th Tukker ï Ammerstol a Oudewater a 5 uur J Neeter 15 min 37 sec Het vorige record roep 3 Olympia a Waddinxveen a 5 out G S V a Moordrecht a 6 30 uur Gouda b Bosk Boys b 6 30 uur O N A b Moercapelle a 5 uur Zaterdag 8 September Afd B Groep 1 O N A a G S V b 6 30 uur Gouderak a fiodegraven a 5 uur Groep 3 Waddinxveen a O N A b 5 uur Bosk Boys b Olympia a 6 30 uur G S V a Moercapeile a 6 30 uur Gouda b Waddirtxveen a Dinsdag 4 Sept 6 30 u ioudsche Voetbalbond Voor de competitie 1954 1935 wordt door het bestuur de volgende Indeeling voorgesteld Ie klasse Zwervers Gouda 3 Gouda 4 ONA 3 Moercapeile Nleuwerkerk Olympia 3 Waddinxveen 2 Ammerstol Schoon hoven a I 2e klasse A Oudewater Haastrecht 2 Woerden 2 OSV 3 ONA 4 Olympia 4 Schoonhoven 3 Bodegraven 3 Moordrecht 2 Boskoopsche Boys 2 I 2e klasse B Dilettant 2 QSV 4 Stol wijk Gouderak 2 Bergambacht Lekkerkerk 2 ONA 5 Groeneweg GrootAm mers Schoonhoven 4 I 3e klasse A Nieuwveen Voorwaarts Nieuwkoop bij toelating Boskoopsche Boys 5 Bodegraven 4 Woerden 5 Waddinxveen 3 Gouda 5 Olympia 5 GSV 5 I 3e klasse B Zwervers 2 Nleuwerkerk 2 Moordrecht 5 Groeneweg 2 Moercapeile 2 Bosk Boys 4 Gouda 6 ONA 6 3e klasse C Groot Ammers 2 Dilettant 3 Bergambacht 2 Ammerstol 2 Lekkerkerk 3 stolwijk 2 Oudewater 2 Haas 1 trecht 3 I 3e klasse D Gouderak 3 Stolwijk 3 Zwervers 3 Ammerstol 3 Bergambacht 3 Oudewater 3 Nleuwerkerk 3 Groeneweg 3 3e klasse E Moercapeile 3 Boskoopsche Boys 5 Waddinxveen 4 Voorwaarts S Moordrecht 4 Gouderak 4 Stolwijk 4 Oe voetlial kan gaan rollen Samenstelling van de ploegen De samenstelling der Perste elftallen van de Goudsche vereenigingen zijn ais volgt Gouda J Leeflang B Hammer C de Jong J van der Laan D Groenewoud H Spee F Nuvelsteyn H Appel I IJbselsteln C Ottevanger A van Maaren Olympia V Henriquez O de Jong W van Tilburg Q Vlot H van Zutphen B HagendljlE W Mallon O Maarschalker weerd E Krom M Bik H de Heus G Ö V B Bos W Slaman C Blaman C Brem H Lakerveld H Antonlsaen A Oudshoorn B v d Kogel L Hogenelst A Wemmers C Jansen O N A H Roodbol J Remeljer J Lultjes M v d Spelt J Berkhout S Luitjes W de Hoop L van Maaren P Ernst W Donk L Sterk ATULËTIKK Onderlinge wedstrijden De gymnastiek en athletlekvereeniging Vires et Celerltas houd a 6 Zaterdagmiddag op het G e V teFreln onderlinge wedstrijden welke tevens voor de cluDkampioenschappen gelden De wedstrijden vangen voor de junlores om 3 uur en voor de dames en heerenleden om 5 uur aan WIELRENNEN Steeds maar trainen Zondag a s houdt de Goudsche rennersclub Excelsior een tralnlngsrlt op eeh nieuw traject van 9 K M De Aklas sers rüden dit lU x B klassers 7 x en Junioren i X De start vindt om 9 uur plaats bia de Watertoren De nationale kampioenschappen der landelijke ruiters Het Is gewoonte geworden sinds heteerste lustrum in 1931 om telkenjare nationale kampioenschappen voor landelijke rUvereenlgingen te houden zoo mogelijk vooratgegaan door gewestelijkekampioenswedstrijden t Zoo hebben we sindsdien nationale kampioenschappen gehad te Stadskanaal en Groningen en zal dit jaar Zoelen de eer hebben honderden landelijke ruiters uit aHe deelen van het land In dit hartje van de Betuwe te mogen ontvangen Op 6 en 7 September a s zal daar bij Tiel de beste ruiters en de beste afdeellngeti en e bsete patrouilles zich meten om den kunpioet stltel Niét allften echter zal men de beste spi ing en rijpaardenlder Nederlandsche iandelyke rultersport len neen ook tal Vari extragoede tulgp arden en fokmerrim zull worden voorgebyacht 2 he brg tllsatie Is In handen der plaatselijke rl vereeniging j KEI KNIEUWS Eefa merkwaardige leening Etente gestegen van 3 tot ruim 15 VtKir de voltooiing van den bouw der Westerkerk ging de Ned Herv Gemepnte alhier in Novembeiji 1869 een geldleening aan by wijze van tontine ten bedrage van ƒ 65 000 verdeeld in aandeelen van ƒ 100 tegen een rente van 3 De konmerken van deze tontine leening V aren de volgende de rente a S A van ƒ 65 000 dus ƒ 1950 zou ieder jaar onder de aandeelhouders gelijkelijk worden ver t deeïd Het bedrag van de rente zou door aflossing van kapitaal nooit minder worden doch steeda ƒ 1950 blijven Bij vermindering van het aantal aandeelhouders zou dus ook het bedrag van ƒ 1950 gelijkelijk onder de overgebleven aandee hoüdefs worden veK eeld en het bedrag van de rente per aan deel zou dus stygen Een rente van 3 was gegarandeerd doch men had kans metterjaren een hoogere rente te verkrijgen Als eenig nadeel stond daar tegenover dat by overlijden van den aandeelhouder aan de nabestaanden voor een aandeel niet ƒ 100 zou worden terugbetaald doch slechts ƒ 50 Wie jiet langste zou leven zou dus de rente steeds hooger zien worden In 1869 zijn 650 aandeelen van ƒ 100 uitgegeven vele aandeelen op naam van zui lingen oijidat deze de meeste kans zouden maken andere aaïideel houders te overleven en dus een hoogere rente dan 39f van hun aandeel te genieten Thans zyn nog 126 aaiideelen van de 650 in omloop Dat wil niet zeggen dat nog 126 aandeelhouders van 1869 in leven zyn want velen hebhen meer dan één aandee zfclfs wel vijf of tien In elk geval staat wel vast dat de jongste aandeelhouder thans 65 jaar moet zijh want de aandeelen stonden op naam In 1869 bedroeg de rente per aandeel S A doch op 1 SeptemÜer a s zal nu reeds ƒ 15 48 op een aandeel van ƒ 100 worden uitgekeerd Dat is niet zoo slecht wannee men in dezen tijd 15 487r van zyn geld trekt En de rente zal er nog steeds hooger worden Vgrig jaar toen er nog 13fi aan deelen in omloop waren werd per aandeel uitgekeerd ƒ 14 45 straks reeds ƒ 16 48 net zoolang hooger en hooger totdat de laatst in leven gebleven aandeelhouders van 1869 ƒ 1 50 per jaar trekt van ziJn aandeel van ƒ 100 Voorzoover bekend is dit de eenige leening van dien aard die nog bestaat Predikanten gevraagd Dringend noodig op Sumatra Op de Oostkust Is er maar één Rapport van mej C H C Gunning Mej C H C Gunning secretaresse der Jonge VrouwenFederatie in Indië heeft een dienstreis van Medan naar Padang gemaakt en Is daarbij zeer onder den Indruk gekomen van het gebrek a n predikanten op Sumatra De afstanden zijn er groot en de hier en daar verspreid wonende Europeanen zoowel Hervormden als Gereformeerden klagen oVer een tekort aan geestelijke vferzorglng Te Medan heeft mej G kennis gemaakt met den veelomvattenden arbeid van ds Wlelenga die veel waardeering vond maar terwijl zij er was kwam het bericht van zijn verplaatsing naar Bultenaorg en de verzoekschriften om hem te Medan te laten konden het kerkbestuur te Batavia dat met een tekort aan predikanten worstelt niet bewegen het besluit te wijzigen Ds Brink die te Pematang Slantar op 132 K M van Medan prachtig werk doet is naar Medan overgeplaatst maar heeft ook zijn tegen woordtgen arbeid gehouden ku Is nu de eenlge predikant ter Oostkust Op de Westkust is het al niet anders Te Padang wordt voorzien in de geestelijke behoeiten van Batakkers Nlassers Chlneezen Ambonneesche en MenadoneesChe soldaten maar voor de Europeanen Is er slechts eén predikant ds Ferlet die de niet onbelangrijke groep vrijzinnigen heeft verzameld en verder hier en daar gemeenteleden op groote afstanden heeft zoodat het dagreizen kost hen te bezoe Mej Gunning vraagt waarom zich toch zoo weinig jonge predikanten aanmelden om het mooie werk in Indië te doen Nieuwe predikanten zullen er met open armen worden ontvangen RECHTZAKEN Veroordeeld De Rottertjamsche Rechtb i i heeft vero rdcéld 1 O JO jaar motorhandelaar te Gouda wegenH dood door schuld op den Dordtschestraatweg had hij met zijn auto een gebrekkig man aangereden die over stak en tengevolge van zyn verwondingen is overleden tot twee weken hechtenis iHAHKTtfERlCHTEN Leeuwarder boternoteering 31 Aug De Leeuwarder boternoteering Is vastgesteld op 43 cent tegen vorige week 43 cent per K G LAATSTE BERICHTEN ï ÜUAAÜLOOZE DIENST Spoot wegaanslag nabij Charbin SHANGHAL 31 Aug Naby Charbin heeft een spoorwegaanslag plaats gehad waarbyfiS Japanners zijn gedood en ongeveer 20 gewond De bandieten haddey de rails opgebroken waardoor een personen trein derailleerde daarcflp openden zü een wild geweervuur op de omgevallen spoorwagens waarbij talryke personen werden gedood en gewond De bandieten sloegen vervolgens op ée Vlucht met medeneming van 6 Japanners en rtaar verluidt één Deen en twee Amerikanen JapAnsche baanwachters hfebben met de bandieten een gevecht gevoerd dat twee uuj heeft jgeduuni doch zij konden niet vertiiuderen dat dg roovers met h kwamen Er iij een hospitaaltrein naar de ptawks van het ongeluk gezonden t Reddingswurk en de berging der voor een deel ernstig verminkte lijken werden belemmerd door een wolkbreuk Nsttonialisatie van alle goudVoorntden BERLIJN 31 Aug Naar verluidt ligt het in de bedoeling over te gaan tot nationalisatie van alle goudvoorraden in het land Deze nationalisatie zou van verstrekkenden aard zijn en heeft ten doel gelden beschikbaar te krijgen voor de werkverschaffing Reeds is een begin gemaakt met dit plan daar gedprei de de laatste weken in het geheel geen goud meer beschikbaar wordt gesteld voor industrieele doeleinden De moord op het Waterlooplein in Amsterdam AMSTERDAM 31 Aug In den afgeloopen nacht heeft de politie den moordenaar van Sara Beugeltasch naar de plaats van de misdaad gebracht in een gesloten auto en vergezeld van Insp Kater en een rechercheur werd hij geboeid van het politiebureau naar het bananenpakhuis overgebracht Korten tijd later kwamen inspecteur Bakker en de politiescheikundige Van Ledden llulsebos In het bananenpakhuis heeft de dader aangewezen hoe het drama zich heeft afgespeeld Er waren eenige honderden personen op de been Alles bleef kalm Het conflict in de werkverschaffing te Hengelo geëindigd HENGELO 31 Aug Na de bereldverklaring van de stakers In de werkverschaffing aan de havenwerken der gemeente Hengelo op j 1 Maandag dat zij op de gestelde voorwaarden van de Ned Helde Mlj het werk weer wenschten te hervatten zijn hedenmorgen van de 90 stakers 84 weer aangenomen en tewerk gesteld 5 arbeiders zijn geheel uitgesloten en 3 andel e voor 14 dagen t Conflict Is hiermede beëindigdKoninginneverjaardag in de Residentie De geboortedag van H M de Koningin is heden In de Residentie op de gebruikelijke wijze herdacht met inachtneming van de wenschen zooals de Koningin die onlang na het verlies dat ons Vorstenhuis dit jaar heeft getroffen had te kennen gegeven Van alle openbare gebouwen en van de verschillende legaties was de vlag uitgestoken terwijl ook door particulieren druk werd gevlagd De trams en autobussen wAren op de gebruikelijke wijze gepavoiseerd waardoor het feestelijk aanzien van de stad werd verhoogd Reeds vroeg in deïi ochtend begaven duizenden zich naar het Malieveld waar een groote parade erd gehouden In den loop van den dag werden op verschillende plaatsen der stad muziekuitvoeringen gegeven terwijl In den avond de verlichting der officieele ge bouwen zal zijn ontstoken In de ten palelze liggende registers werd door autoriteiten en particulieren druk geteekend BADIO TELEGRAFISCH WiïETtBERlCI 31 Augustus f Hoogste stand 780 B te Vardo Laagste stand 750 6 te Sklnn Verwachting zwakke wind uit zuidelijke tot westelijke richtingen betrokken tot zwaar of half bewolkt Weinig of geen regen Iets warmer overdag