Goudsche Courant, zaterdag 1 september 1934

TANDPASTA S TANDBORSTELS Reclama aanbiedlnB Wü bieden U een PRIMA PBRMANBNT aan voor f 4 M J DB JONO Dameskapsalon t o het Badhuis GROENENDAAL 76 GOUDA 3e kapper vanaf de Markt Telef 2319 SHAMPOO S LOTIONS BRILLANTINE S De meest bekende merken in iedere prijs AORI V MAAREN Wijdstraat 13 18684 ENORME SORTEERING LAGE PRIJZEN ADRI V MAAREN Wijdstraat 13 BIÖODONT PER TUBE la j c ACCOUNTANTSKANTOOR A S V GR007E TUBE 20 belasting adviez Én controle v administratieën Bothasti aat 22 Telef 3313 GOUDA y oor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJzerhandel P ROND Pz Gouda Joh Veerman Groenendaal 23 Ham 15 et perons Rookvleesch 2S Paarderookvleesch 16 Pekelvlecsch 18 Tongenworst 15 MODEVAKSCHOOL Vanaf 10 Septambep E N S A I D beginnen de Nieuwe Cursussen Is er in Uw fanulie een jaiige een bruid een jubileum Gaat naar de 16 uur les per maand PasbeginnendiPIl ƒ 4 00 1 00 16 uur les per maand ƒ Aan r ok t d7 Kfr s r uS ALLEEN KATTENSINGEL 10 GOUDA In den afgeloopen nacht te half twaalf is de staking in de katoen industrie en aanverwante industrieën in Amerika begonnen De leiding van de staking berust by l rancis J Gorman Hij heeft voor zijn volgelingen een lange lijst van eischen opgesteld die stuk voor stuk door de werkgever i zijn afgewezen De voornaamste punten De vakbonden moetMi de oaderhandelingen mogen voeren over arbeidsvoorwaarden Er moet een hof van arbitrage komenNüor geschillen Een zesurige werkdag en een week van 5 dagen met gelyke betaling in alle ÜBtricten i Vermindering van het stukwerk Arbeiders die ontslagen zijn wegen het lidmaatschap van een vakbond moeten weer aangesteld worden en dergelijke o nts agen mogen niet meer voorkomen Beter vertegenwoordiging van de N li A in de regionale arbeidsraden Afschaffing van het stelsel dat éénarbeider verscheidene spoelen bedient Op het laatste oogenblik ia nog een conferentie gehouden tusschen de stakrngslei ding en de werkgevers doch na een lange conferentie verklaarde Gorman dat de onderhandelingen waren mislukt De staking zal evenwel in het Zuiden eerst vandaag en in het Noorden eerst D nsdag merkbaar zijn aangezien heden de Labourday wordt gevierd De staking schynt de grootste te worden in de jongste aan stakingen zoo ryke historie van de Vereenigde Staten Men heeft allerwege nog gehoopt op een mgrijpen van Itoosevelt maar als men zyn houdmg nagaat tegenover de algemeens staking in San Francisco begrijpt men dat zyn inmenging is uitgebleven De diepste oorzaak van deze stakingsbeweging is artikel 7a van de Industrial Ke covery Act meer speciaal deze zinsneue lAUe arbeiders en employe s hebben het recht zich te organiseeren en door vertegenwoordigers volgens hun eigen keuze collectieve onderhandelingen te voeren Geen employé arbeider of arbeid zoekende mag als voorwaarde voor zyn aanstelling de eisch gesteld worden dat hy zich by eenigerlei bedrijfsvakvereeniging moet aansluiten of dat hy van een vrye vakvereeniging geen lid mag zijn Voorts mag niet verlangd worden dat hij georganiseerd is of aan eenige arbeidersorganisatie zijn diensten verleent Tot dusver waren de vrije vakorganisaties in hun arbeid ten zeerste belemmerd door de gele beroepsorganisaties die onder invloed van de ondernemers stonden De ondernemers weerden uit hun bedrijven zooveel mogelijit de leden van vrije organisa Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 I en U komt met een geschikt geschenk thuis THALIA THEATER van VRI IDAG t e m WOENSDAG F FRANZISKA GAAL SZÖKE SZAKALL PAUL H8RBIGER in de daverende comedie Het schandaal in Boedapest Een dolamusante film Leuke liedjes Toegang voor iederen leef tyd Verzorgd voorprogramma iCHERM ER ma REUNIE O O U DA i B Vanaf VRIJDAG t m MAANDAG WARNER BAXTE n SPIONNAOE SCHANDAAL 2de Hoofdfilm KEN MEYNARD en zyn wonderpaard TAHZAN in DE VECHTERSBAAS VAN TIXAS loesang boven 14 jaar Woensdag 2 uur MATINEE BURGEnilMARTEnSiSTRMT i TELEFOON 2497 Modern Dansonderwijs I van Tl n Leeraar in het Dansen Gouda bericht dat hij MAANDAG 3 SEPTEMBER a s INSCHRIJVING zal houden van 8 tot 10 uur in Café Restaurant TER GOUW Bleekerssingel voor Iceriingen en het besp eken van dublessen Ook voor gehuwden en kinderen Verder dagelyiks gelegenheid tot aanmelding en het nemen van PRIVAATLESSEN aan zyn adres GroeneWeg 43 ZONDAG 9 SEPTEMBER a s aanvang van de R K DANSCLUB s middags 4 uur EET NU KIP SOEPKIPPEN vanaf 60 CENT FIJNE GEMESTE BRAADKIPPEN EN POULARDES B SMITS POELIER TELEFOt 2555 1 Laat deze kansen ïï niet voorbij gaau UiUtel vernietigt alle werkkracht maal 70 000 kunt gy winnen voor een uitgave van 3 gulden per maand 32 Trekkingen per jaar zonder uitstel ELK LOT EEN PRIJS Vraagt inlichtingen by C LAFEBER Stoofsteeg 8 10 Telef 2825 GOUDA het verplicht U tot niets e pt trekking Be proeft Uw geluk Ook contant verkrijgbaar i De uitgewischte schuld Naar het Engelsch van PAUL TRENT 4 Nadruk verboden HOOFDSTUK III Na Hurst s vertrek stak Sir James een sigaar op en begon over zijn zoon te denken Hij ging de gebeurtenissen der laatste jaren na en kwam na lang aarzelen tot de slotsom dat het oordeel d t hij gehoord had Juist was Nu hem de oogen geopend waren besefte hij dat hij Geofïrey een groot onrecht had aangedaan en zijn eenige vrees was dat het te laat zou zijn om dit te herstellen HU liep èe bibliotheek door en bleef voor het portret van zijn vrouw staan Het waren de oogen van zijn jongen die hem aankeken Ja zijn zoon leek veel op de moeder en dat was zijn eenige verontschuldiging voor de wijze waarop hlJ zijn kind verwend had Hij had gemeend dat niets te goed was voor den jongen HU had nooit gepro beerd Geoffrey s leven in andere banen te lelden Weliswaar was het altUd zUn wdoellng geweest er eens een eind aan te maken maar hij had vergeten hoe de KRACHTMETING De Tandarts die zich thuis oefent Weder ontvangen en geëtaleerd HAARDEN van E M Jaarsma Frisia Jan Jaarsma Vulcana Inventa Victoria Etna HAARDKACHBLS van Jaarsma s Tiger Etna Inventa OOK HAARDKACHELS EN HAARDEN VOOR SPECIALE KLEINE ANTHRACIET RUIMSTE SORTBERINGI VAKKUNDIGE PLAATSINCi Bü aankoop van een jKger haardkach l EEN HAARDKACIffiLTJE CADEAU Beleefd aanWivelend N V IJzerhandel P ROND Pzn Zeugestraat 96 98 100 jGouda BLAUWE DRUIVEN PBHZKEN MELOENEN AALBESSEN POMPELMOES PEUIMEN TAFELPERBN tafelappelensinaasappelencitro enen ♦ ananen TOMATEN VRècHTEN IN BLIK EN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN ITOOMWA STRIJKIN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN Dtf Goudsche Fruïthandel PiKf ai Wed A Rialwaild LANGE TIENDE WEG 27 TELEF 3316 NEDERLANDSCH INDISCHE CONPSIELEENING1934A 1 CECARANDEERD DOOR NEDERLAND RENTENDE 4 PCT groot nominaal f 485 000 000 waarvan reeds f 172 123 200 is geplaatst terwijl bovendiendeelneming tot een bedrag van ten hoogste f 67 834 000 door openbare initeNlingen vast ü egezegd lin Schuldbewijzen aan Toonder root f 1000 f500 en f 100 Het nog beschikbare bedrag dezer leening ad nominaal f 312 876 800 wordt uitgegeven tot den koers van 100 pCt met recht van voorkeui voor houders van niet uitgelofe per 1 October 1934 af losbaar gestelde schuldbewijzen der Nederlandsch Indische leeningen 1915 1916 1917 1923A 1926 A B 1929 en 1932 Inschrijvingen op laatstgemeld bedrag kunnen worden ingeleverd op Vrijdag 14 September 1934 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur fe AMSTERDAM bij DE NEDERLANOSCHE BANK N V Kantoor Heerengracb 461 463 te Rotterdam bij de Bijbank van DE NEDERLANOSCHE BANK N V Boompjes 72ai en voorts bij de Agentschappen van DE NEDERLANOSCHE BANK N V te Alkmaar s Gravenhage Leiden INijmageilV Almelo Groningen Maastricht Tilburg Arnhem s Hertogenbosch Meppel Utrecht en Deventer Leeuwarden Middelburg Zwolle Dordrecht De betaling der toegewezen schuldbewijzen moet geschiedet ten kantore van InscKrijvIng op MAANDAG I OCTOBER 1934 tegen in ontvangstneming van recepissen voorzien van één coupon vervallende 1 April 1935 welke voorloopige schuldbewijzen zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 15 juli 1935 kosteloos tegen de definitieve schuldbewijzen zullen worden verwisseld Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het Prospectus d d 28 Augustus 1934 De Minister van Staat Minister van Koloniën H COLIIN De Minister van Financiën sCRAVENHACE 28 Augustus 193 OUD 78 Jaargang Maandag 3 Septambep 1884 eODUME GOntANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLTK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 2b per weelc 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overul waar de bezorging per looper geschiedt Franco per port per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bij onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelijks geopend van 9 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omutreken tbehoorende tot den bezorgkring 1 5 regila ƒ 1 30 elke regel meer 0 i5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentifen in het Zaterdajfnumraer 25 bijslag op den prijs Liefdadigbeids advertentiën de helft van den prgs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels f 2M ike regef meer ƒ 0 50 Opde voorpagina 60 hoogor Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tf t zeei gereduceerden prijs Groots letters en n itden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zij g i nge kom en teneinde van opname verzekerd te zi jn De textielstaking in Amerika Hedennacht in de katoenindustrie en aanverwante industrieën aangevangen dan heelemaal niets te doen op economisch terrein overgebracht Na twee jaa experiment dreigt thans de storm over het opbouwwerk dat door de N I R A is beoogd Het kan wel niet anders of de rampspoedige gebeurtenissen die zich ginds aankondigen zulten ook in Europa hun reactie doen gevoelen PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UURINGEWACHT tij zouden vormen Zij zouden dan in de partij belangrijke posten krygen vooral in die instanties die de arbeidersvraagstukken behandelen ties Na invoering van het aangehaalde artikel namen juist deze vrjje organisaties een machtige vlucht Zy wonnen meer dan een miilioen leden en begonnen met veel éla i zich te werpen op het doel een groote alles onïvattende arbeidersorganisatie tg scheppen in staat om ten allen tyde met de ondernemers als gesloten lichaam te onderhandelen en de individueele bedryfsorgani aaties uit te schakelen Dit doel is ook in dt eischen uitgedrukt die de textielorganisaties thans geateld hebben De ondernemers hebben zich van stonde aan tegen deze verstrekkende uitlegging van art 7a verzet Zy wilden van een ondermijning der individueele bedrij f sorganis ities niets weten en daardoor kwam het tot de vele stakingen van het verstreken jaar De Regeering heeft zich in deze materie nog nimmw tot een positief stelling nemen opgewerkt Zij trachtte tusschen de partyen door te laveeren met het gevolg dat zü het geen van beide naar den zin maakte De ernstigste explosie van den laatsten tyd was de algemeene staking in San Francisco die ook een politieke bettekenis kreeg en de algemeene opinie in t geweer riep Er begonnen zich meer en meer twee fronten te openbaren welker tegenstelling trekken vertoonde van den klassenstrijd De vakorganisaties stootten de communistische agitators uit hun gele feren om hun zuiver economische doelein den te accentueeren en zich zoodoende nog t verzekeren van wat er over was van de gunst der algemeene opinie De nieuwe staking heeft plaats op het breedste front Zij is berekend op eventueele uitbreiding Zelfs de American Federation of Lal r maakt zich naar het schijnt tot een machtstryd gereed De politiek van Roosevelt jegens de arbeiders sympathiek gezind oogst in stee van dank aa heftigste aanvallen van de zijde der organisaties De voorzitter van de zooeven genoemde Federatie William Green geeft toe dat de bedrijvigheid in alle industrieën sinds de invoering van de N I R A is toegenomen maar sedert Mei is het aantal werkloozen weer gestegen in Augustus zelfs in onrustbarend t mpo De verwachtingen der arbeiders zijn volgens Gree n met in vervulling gegaan Het wordt eindelijk tijd aldus Green dat ook de in uit zicht gestelde lonnsverhoogingen eindelijk afkomen Men wéét dat aan de zijde van de ban ken de industrie en de i handel de kritiek op de N I R A nog scherper is De KÖlnische Zeitung herinnert eraan dat Koosevelt in zyn boek De Blik vooruit betoogd heeft dat de Amerikanen naar experimenten verlangen Hy heeft de militaire leuze dat het beter is iets verkeerds Een der betrokken socialisten is de voormalige burgemeester van Milaan Caldara Een definitief antwoord is nog niet gegeven BUITENLAND SCH NIEUWri DUITSCHLANÜ Vrijlating op groote schaal Op last van den Pruisischen mmister resident Goering zijn Zaterdag opnieuw 742 personen die zich in hechtenis bevonden in vryheid gesteld De meesten waren vroegere leden van de S P D en de K P D Tegelijkertijd is het ccncentrafiekamp Oraniënburg opgeheven Onder de vrijgelatenen bevindt zich de vroeÉ erg burgemeester van Maagdenburg De Leipziger Najaarsbeurs Exportzaken slecht De Leipziger Najaarsbeurs is geëindigd Het verloop geeft een getrouw beeld vanden toestand waarin het economisch leveniv Duitachland thans verkeert Het aantalbezoekers liep terug van 95000 vorige najdarsbeuri tot 75000 Het beursbestuurdeelt officieel mede dat in het algemeenvoor het binnenland goede zaken gemaaktzijn pe exportafsluitingen zijn echterenorm teruggel oopen Wat de gedane zakenvoor het binnenland betreft valt het op datminder gebruiksvoorwerpen dan investeer ngsartikelen verkocht werden Hierondervooral huisraad betere kleeding en woningiiirichtingen Een en ander duidt er op dat bezitters van contanten hun baargeld wenschen om tp zetten in goederen Verder werden vanzelfsprekend graag inkoopen gedaan in die goederen die ten gevolge van het grooter wordende grondstof fu ngebrek binnen korten tyd ofwel niet meer verkrijgbaar zullen zyn ofwel duurder zullen worden ofwel door Ersatz artikelen zullen moeten worden vervangen Het aantal buitenlandsche exposanten liep terug van 273 vorig jaar tot 188 nu ENGELAND Zoekt Mussolini contact met aodaÜsten In verband met de behandeling van arbeidersvraagstukken De Daily Telegraph geeft op opvallende wijze een bericht van zyn coirespondent te Milaan waarin wordt gemeld dat van toon aangevende socialistische zyde verluidt dat Mussolini thans voornemens is een der stoutmoedigste daden van zijn binnenlandache politiek te volvoeren Hij zou stappen hebben gedaan by verscheidene vooraanstaande leden der door hem onderdrukte socialistische party van Italië met het voorstel dat zy zich bij hem zouden aansluiten en een nieuwen socialistischen vleugel der fascistische par Caldara reeds lang niet meer als socialist beschouwd vierden verbroken wyngaarden en maïsvelden leden groote schade de visscherij werd belemmerd schepen uit Noord Afrika kwamen met groote vertraging aan Tengevolge van dit noodweer is gistermorgen een sterke temperatuursdaling ingetreden Uit het Centraal gebergte komen berichten over sneeuw die hier en daar reeds 10 c M hoog zou liggen Ook in het Noorden van Frankryk is het slecht weer geweest In de haven van Le Havre is de bliksem in een olieloods ingeslagen waardoor brand ontstond ï t vuur kon echter spoedig worden gebluscni Behalve met Parijs en Bordeaux zyn alle telegraaf en telefoonverbindingen verbroken De stad is nog steeds verstoken van electnciteit Twee personen werden ernstig gewond terwijl aanzienlijke materieele schade werd aangericht HONGARIJE tiongaatsch dorp door hagel veiwue t Ue Tokayer wijnoogst vernifitl Vrijdagavond heelt zich boven de m het wyngebied van l okayer gelegen gemeeniü iarcal bftinen enkele minuten een ontzaglijke hagelbui gepaard met een feilen storm onilast Üe geheele streek was plotseling in de diepste duisternis gehuld Er vielen hageisteenen van 50 tot Ou gram in enkele seconden had het geheele landschap een volkomen wintersch uiLerlyk iDe wijnoogst is vernield zeer veel vee is om het leven gekoraefi een boer werd met zyn paarden door de hageisteenen gedood lalrijke dorpsbewoners hebben voor een deel zeer ernstige wonden opgeioopen De door het plaatsje woelende watermasba s zyn o m een tegelfabriek binnengedrongen waar de ketel ontplofte Door den luchtdruk werden IH huizen volkomen vermeld Honderd andere woningen werden door het noodweer verwoest liet steeds hooger stijgende water dwong de bewoners hun toevlucht te zoeken op boomen daken e d Waar zy den geheelen nacht hebben doorgebracht De lager gelegen deelen i onnen ótjn groot meer Eenige hulpexpedities en het te Tokayer gelegerde bataljon pioniers is naar Tarcal vertrokken De laatste berichten meldden dat men het plaatsje als vrywel geheel verwoest kan beschouwen Het secretariaat der Italiaansche socialistische partij dat te Parijs is gevestigd deelt naar aanleiding van de onthullingen in de Daily Telegraph mede dat Caldara reedg lang niet meer als socialftt wordt beschouwd Hy heeft inderdaad besprekingen met Mussolini gevoerd over het oprichten van een tijdschrift hetgeen natuurlijk ten doel had een socialistische beweging in Italië te scheppen om aldus de agitatie der verbannen Italiaansche socialisten te verlammen De Italiaansche socialisten hebben een offensief en defensief verbond met d communisten gesloten en zullen den strijd tegen het fascisme van Mussolini met alle scherpte voortzetten FRANKRIJK Spoorwegongeval in Parijs Zondagmiddag is op de Gare de l Est in Parijs een ernstig ongeluk gebeurd De trein naar de voorsteden welke gistermiddag 12 02 moest vertrekken stond gereed en een aantal reizigers had reeds een plaats uitgezocht toen omstreeks 10 minuten voor twaalf een losse locomotief zonder machinist of stoker wegreed en in volle vaart tegen den stilstaanden trein botste Verscheidene wagens werden vernield Uit de puinhoopen van den trein welke voor een deel uit oude wagons nog met imperiale bestond werden ongeveer 50 personen gewond vandaan gehaald verscheidenen werden ernstig gekwetst Tengevolge van het ongeval op het Gare de l Est zijn 34 gewonden in het ziekenhuis La Riboisiere opgenomen waarvan zes ernstig gewonden Een aantal personen dat lichtere kwetsuren opliep ontving aan het station geneeskundige behandeling Officieel wordt medegedeeld daj in totaal 53 personen werden gewond zevenmoesten in het ziekenhuis blijven vier vanhen zijn zeer zwaar gewond doch levensgevaar bestaat niet Eelle wervelstorm inZ W Frankrijk Het geheele Zuid Westen van Frankryk is door een feilen wervelstorm geteisterd De telefoonverbindingen met Parjja waren geruimen tijd verbroken De bedevaartsplaats was gisteren den geheelen dag van de buitenwereld afgesloten Sedert dertig jaar is volgens de herinnering der bevolking hier niet zoo n noodweer voorgekomen De storm heeft de steden Bayonne Tarbes Toulouse en Perpignan schade berokkend Door omvallende hoornen werden eenige personen gewond Spoorwegverbindingen zich niet kon ontveinzen dat ze üeolfrey ilethad onderdrukte ze dat gevoel zooveel mogeiUk en drong het op de achtergrond Sir James had erop gezinspeeld dat hU een ernstig besluit wilde nemen betrettende üeoltrey en ze vroeg zich at wat zijn plan kon zUn Ze kende hem en vreesde drastische maatregelen Arme Ueoii mompelde ze Ze nam Geoff s laatste portret van de tafel Het was een goede gelUkenis en ze beschouwde de trekken aandachtig ZUn oegen waren eerlijk mond en kin waren krachtig Het was een flink gezicht en met een zucht van verUchtlng zette ze de loto weer neer HU komt er wel zei ze toch alch zelf in haar hart gal ze Sir James de schuld dat hU zUn zoon teveel verwend had Ze ging naar üe schrUftafel en ontsloot een lade waaruit ze een leeren porteteullle nam Hierin lag een pakje brieven al de brieven die ze ooit van Geoff ontvangen had en ze las ze door tot het laatste die een week oud was Den voleenden dag om twaall uur kwam Ruth in Londen aan Ze had Geoffrey geschreven dat ze bl hem kwam doch tot haar verrassing wachtte hU haar op het perron Zoo jongedame luidde zUn groet Wat een eer Geott zei ze opgewekt Alles goed thuis Ruth ik moet een paar Jurken koopen maar dat ik bUzaak MUn doel was omeens met je te praten Wordt vervolgd alleen nog niet MUn Jongen moet zUn leven veranderen dat zal hem niet gemakkelijk vallen Vader het spUt me dat Ik het u verteld heb Ik schaam me Geoff heelt ernooit een woord over gezegd Ik ben zoomaar van hem gaan houden Hij weetniet dat ik hU heeft nooit op die manier aan me gedacht Qeolt moet dadelUk thuiskomen ikzal hem vanavond schrUven Vaderllel ik heb een paar nieuweJurken noodlg Ik zou graag een dag naarLonden gaan zei ze onverwacht Dat Is best dan kunnen jullie samenterug komen Ik ga morgen met den eersten treinen zal Geotf telegrafeeren dat hU thuisblljtt tot Ik kom Mooi Ga dan nu maar Ik moet eenpaar brieven schrUven om te beginnenaan mUn notaris Huth ging naar haar zitkamer en de blos lag nog op haar gezicht Haar aangeboren oprechtheid had haar gedwongen Sir James haar liefde voor Geotl te bekennen en ze schaamde zich er nog over Gedurende de laatste twee Jaren nadat Geottrey Oxford verlaten had en in Londen was gaan wonen had ze zich ongelukkig gevoeld Ruth was niet oppervlakkig ze vatte het leven en haar phchten ernstig op Sir James pachters en bedlenden aanbaden haar want ze deed zooveel mogelUk goed aan iedereen Haar liefde voor Sir James was oprecht en heel haar streven was er op gericht hem alle verdriet te sparen Hoewel ze niet op vooruit gegaan HU voert niets uit en leeft uitsluitend voor zijn eigen genoegen HU begint zelfzuchtig te worden en Ze zweeg en vervolgde aarzelend Ik vind het vreeselUk dit te moetenzeggen Ik weet hoeveel u van hem houdt Het is voor mUn eigen bestwil en het zUne Ruth keek hem recht aan Maar in den grond Is Geotf goed zei ze met krachtige stem AI zUn foutenliggen aan de oppervlakte HU legde de hand op haar schouder Kindllet Ik moet je een vraag doenmaar voor Je me antwoordt moet ik Jeiets zeggen Je zult gemerkt hebben datik alle inspanning vermUd De dokterheeft me gewaarschuwd MUn hart sniet goed en ik kan elk oogenbhk sterven O vader tlulsterde ze ontsteld ensloeg de armen om hem heen Houd Je van me alsol je mUn eigenkind was U weet wel dat ik dat doe Ik wil niet In Je geheimen doordringen maar vertel eens houd Je van Geoff Ja vader heel veel Als een zuster vroeg hU zacht Neen en ze verborg haar blozendgezichtje aan zijn schouder Kindlief ik dank Je voor je vertrouwen Je hebt me een pak van het hartgenomen Maar Geott hou Jt niet van mU O Ja dat doet hU wel HU weet het tUd vliegt Geoffrey was vijfentwintig onblUkbaar heel tevreden met zUn doelloosbestaan j FEUILLETON Is het te laa vroeg Sir James zich radeloos af In alle opzichten behalve dan waar het 1 zUn zoon betrof had hU een helder oordeel en hij was bekend om zUn snelle besluiten en hardnekkigheid waarmee 1 hU ze ten uitvoer bracht Nu zag hU in idat hU een groote fout had begaan en I besloot die te herstellen De deur ging open en Ruth trad naeen korte aarzeling binnen en zette zich 1 dicht bU Sir James die haar een blik toe wierp en glimlachte Is dat jongmenscl weg vroeg hU i Meneer Hurst is juist vertrokken j Hij vertelde me dat hij Je ten hu iwelljk heelt gevraagd en dat je ge welgerd hebt Ja vader Daar ben Ik blU om Ik heb Hurst nooit vertrouwd Ik ook niet klonk het bedaard i HU heett met me over Geoffrey ge I praat j HU Is geen echte vriend van Geoff zei ze snel Hoor eens Ruth hoe denk Je over i Geoff vroeg hU kort i Wilt u mUn meening over Geotl s karakter weten Ja en je oprechte meening Spaar ihem en mU niet Geoff is gruwelUk verwend Ik wildeer vaak met u over praten maar Ik durf de niet HU Is er In de laatste twee jaar W