Goudsche Courant, donderdag 13 september 1934

uie afgaf op alles wat den men ch eerbi waardig is Daar Hiller zelf gedurende ze keren tyd het 1 cht 11 de oogen moest mis ben kon y an antwoord dienei Hy zei vérder Je moet met de men hen weten te spreken De massa is eenvoudig Je moet ze meteenvoud ge middelen vangen Ik voor my weet altyd tegenover wien k sta en ikspreek voor wie z ch tegenover my be ndtDe waarde van een redenaar is alleen naarzjn doeltreffendhe d af te meten Het sonzin mei intellectueele z nswendingen tothet volk te spreken Missch en vragen de mteltectueelen zieh af waarom ik een sm I gel Éenkbeeld herkaal waarom ik h meteen f nog eenvoudiger beeld versterk Degroote vergissing van de burgerlyke partyen is tegenover het volk dentaal van de Intel lectueele te willen spreken Fr zyn redtnaars die alleen de nteltectueelen kun I nen pakken andere kunnen slechts tot het I voWc sprpken De ware spreker weet beide I t tegor een te grypen I VbRigENlGOF STATEN I Nog geen einde in zicht van de I textlelstaldng I Naar Reutel ul Washington seint lykt I het einde van de textielstaking thans I verder dan ooit De commissie van be f I middeling blijft eert grondslag van ver I lijk zoeken maar wordt daarin belefti J I merd doordien de vertegenwoordigers I der werkgevers zich hebben teruïgewok I keh I Uit SaylesvlUe wordt gemeld dat daar I bl nieuwe botsingen met de mlUtle twee I fitakers door schoten zwliar zijn gekwetst BU de kloppartijen te SaylesvlUe Rho de ïsUnd zijn 142 personen gewond De stakeftj hadden aativallen gedaan op de militie en politie welke de textlelfabrle ken bewaakten daar de menigte deze tn brand wilde steken De aankomst varf 280 man veldartlllerie bracht veranderlnit In den toestand pe soldaten hadden ech ter bevel gekregen onder geen voorwand j sel te schieten Zij gebruikten knuppels By de opening van de zitting dei A sem blee begon de Zw tsersche bondsraad Motta met het wyden van eenige woorden aan de j nagedachtenis van Dr Dollfuss en den vroe gerea Italiaanschen gedelegeerde by den Volkenbond Scialoja Deze woorden warden met mStemming begroet De Italiaanache iiüofdgedelegeerde dankte daarop voor de aan Seal ja gewyde woorden aar a de Ooatcnryksthe gedelegeerde dankte voor de herdenking van den overleden booidskans her De vergadermg verhief ich van haar zetels ter eere dei beide do den Df algemeene debatten werdcr daarna geopend door len Argentynsch n n kle geerde Cantilo Vervolgens besteeg de Oostcniykhche b ndskanselier Schuschnigg het apr ekge stoelte Hy sprak allereerst over de politi k enoen arbeid van z jn voorganger Dr Dyllfu3s en la kte dt vergadering voor heteerbetoon aan dezen man dien hy sth dtrde sla gloeiend Oostenryksch patnot fu alsgoed Lurope an Het zou aldus vervolgde Schusthnigg met verwonderlyk zyi Dp zich zelf wanpeer de wereld die me V zoovele jsorgen belast is ch in dezer tyd weinig om het kleine Oostenryk zou Ie I lommeren Maar de beteekcnis van Oosten I ryk iaat zich niet afmeten naar de gioottf en het bevolkingaeyfei Oostenryk is een 1 brandpunt van lo I ur peesche gelachtt I en het sn ji UI l i g l tr m ng 1 I die van het Oosten naigr het Wt ÊK0Êtllk I et Noorden naar hel u dei en u ngekeer 1 zich hebben bewogei Schuschnigg w 1de I met vaststellen of het juist geweest ia het 1 tegenwoordig Oostenryk te scheppen Maar I p wilde hy constateeren dat Oosteniyk I li zyn tegenwoord gen toestand moet bly ven gehandhaafd en dan met slechts in zyn eigen belang yn regeermg is even alg de overleden bondskanael er vastbealo K ten de onafhankelykheid te verdedigen Op d vraag of Ooatenryk dat met zyn eigen hulpmiddelen kan bere ken en of de bm nenlandsche out wikke hg op den duui handhaving der orde garandeert kan hy brtwoorden Oostenryk is levensvatbaar wanneer men het veroorlooft te leven Schuschnigg gmg daarna m op de grondwetswyziging in Oostenryk en be blreedt dat hier j rake is van een dictatuur De econom sche cfis s heeft ook bygedrager tot versterking van het radicalisme en eei rustige grondweteherzieniTig bemoeilykt Het n euwe Oostenryk moet althans m de gelegenheid gesteld worden zyn greifzen te verdedigen Oostenrijk heeft met de mid delen geha i om te verhinderen dat poU tieke bewegingen d e oorsprong buiten zij m hij Geoffrey fltnk onder handen wilde nemen iTeb jij dert brief geleden Neen Die achttienhonderd pond zullentoch geen fantasie van Geoffrey zijn Dat zou net iets vooi hem zijn om temaken datje je geruster voelde ove Wat is het eigenlijke doel van jebezoek vïel Ruth hem in de rede Om Geoffney te spreken Ik ben zijnouögte vriend Tot mijn spijt kon ik nietop de begrafenis komen want tk moesteen belangrijk proces bijwonen Is Ge frey blij met wjn tortuin Hij trekt zich zijn Vaders doodlerelaan was het kalme antwoofd J Een paar millioen is een aardlmpleister op de wond Jï l eedlgt Geoffrey met die wobrden jipp z foor lg Nu hu heeft den ouden heerjjüdensdiens leven niet veel genegenhed getoond Maa laten we over iets an sspreken Ëèrlijk Rut tk b n hipr gekovmtjn omdat ik je liefheb Ik dacht dat jejgeen cent bezat en ik maak goede pry motie Natuurlijk neb Ik mijij ïo maar mijn üeKie voor jou is het beste inme Ik voel dai ik op een kruispunt staMet jou hulp zal ik den goeden weg vinden Ik kan het niet zoo goed zeggenmaar Ruth Ik geloof dat ik Je gelukkig kan maken Neen antwoord niet dad lija Denk er even over a Wordt vervolgd A VERTEEREN heef alleen ddn groot succes dis het geschiedt m de kiant die ieder leest het dagblad GOUDS ilJE COURANT O En zonder ER TABAK da s ergert 15 000 Gezinnenin Gouda Moordrecht Haastrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwvjk Bodegraven Stolwök Berkenwoude Berj ambacht ïouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dag blad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENKRWAARDDE ZÜIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBI AD VOOR WADDINXVEEN IS De bladen met de meest waarderoUe publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen grondig te bewerken door te adverteeren in onie 4 weekbUiden die elke week m elk huia m elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgtin gvj onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND LW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU WARKT 31 TELEF 2745 VAN GOOR NAAR HELDER 18 een flinke afstand I Van den eenen kant van ons land naar den anderen Mdar de Nederlandsche huis vrouw weet dat met Sunlight Zeep de afstand van goor tot helder heel gauw is afgelegd Want met Sunlight Zeep is alles heet gauw helder Van alle Sunlight Zeep die de Nederlandsche huis vrouwen per jaar gebruiken zou men een weg kunnen bouwen die wel 12 maal zoo lang is als de weg van Goor lol Helder oo goed welen onze huis vrouwen dal zij met Sunlight Zeepalles helder krijgen VEREENrOANG VOOR ULTATIEVE LIJKVERBRANDING InlIclitInMnbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichlingenX omtrent het FONDS VOOR LIJKVER BRANDINO op ichriftelgke ainvrige koiteloos rerknigbaar bi de ifd ecretarcise Gouwe 73 Gouda liiast van Z enuwen T AT gevoel van prikkelbaarheid van vermoeidheid en lusteloos held al di verschijnselen van zenuwzwakte zullen als sneeuw voor de zon rdwijnd na een geregeld gdbruik van Sanatogen Sanatogen sterkt qe zenuwen omdat het de zenuwcellen voedt met phosphorus de bouwstof van lenergie en kracht E geen vo dsel dxit zoo de verloren krachten herstelt als Sanatogen schnjh een bekend geneesheer en gij zult de waarheid van ijn woorden zeil ondervmden als gij eenmaal begonnen zijt Sanatogen te gebruikep Uw klachten zijllen verdwijnen om plaats te maken voor dat heerlijke gevoel van door en door gezond te zijn kmp mm r m k Weg met tevatte koude gnep iijfluenia triRe ontlasting gal alynihoest kuoii s nuagr of hoofdpun gebrek aan eetlust slechte apQa vertPnnjï of andere ang t ldh daii iebiuikt Woitelbocra Kruiden en Woitelboers Pillen van Jacoba Mana Wortelboer en binnen enkele dagen z t ge weer fnsch en opgeknapt Vraagt de gebruikers dat is het beste be ia Overal verkmg baar h zestig cent Wilt U vermageren I Op welk gedeelte van het lichaam L ook wenscht ZONDER baden d eet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadelyk Resultaat na 6en dag 7iehtbaai Vraagt giatis aanwuzingen en leferenties aan Mevi COLENBRANDER P Lnngendukstrait 54 hs Amsteidam W fïet ia HET EENVOUDIGST Het is HET GFJWAKKELIJKST Metis HET VOORDEELIGST vvmiiee V in interdere bladen idvertentien hcot te plaatsen hetzij hier of we k biad ook in bmnen of uitenland dat Ü de opjr af dnarvan toezendt aan het XnVRRTENTTE BUREAU VAN m GOUDS m COl KANT Markt 31 Gouda Tel 2745 zut dan m eena klaar en de plaatsing geschiedt naar wenach Hei Z nuw i rkei l Vo dwL Pverwinf Vermoeidheid Lustelo Mheid Zwakte Maagbexwaren e SlatMlooaheid BU A ü 1 Dra 10 1 p lltai v b b p i WELDRA VERSCHIJNT dI nieuwe kapel van de st janskerk met de Zeven Glasvensteis uit het Goudsche Kloostei dei Reguheien van Stem beschreven door W HOFFMAN met een afbeelding dei Kapel PRIJS ƒ O 50 Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA J Vtisi H Oait Wilt U dat en bftlangnik percentage van d azi n die in den handel wordt gebracht g en ozi n Es maar een verdunde essence bvreid uit carbid of kalk Als middel om kop r te schuren moge dit goed zi n voor d consumptie raad ik het U ten sterkste of Als U geen gevaar voor Uw gezondheid vfilt loopen gebruik dOn uitsluitend BOOG AZIJN uit volkomen lulvere grondstoffen op uiterst hygiënische wijze bereid HAAS AZIJMFABRIEKEN N V HAARLEM BOOG AZIJN blijft ook in geopende toestand vrij van bederf en azijn oaltjei KEN UW LAND EN HEB HET LIEF Meer d iii ooit geldt in deze tuden dat men z n cigui land moet leeren kennen lii litlhellben Hoevel n 7un ei met dit weten te vei tellen van I iius en Biussel dit 1 unden V eenen eii BtiUin litb i bezocht die dt Alpen heblien behiommen en zilfs den Oceaan in oveigestoken m lai vie n eling zun gehlcveiiMii bc t eigen mooie 1 uid L iat dat veiandeien BIgft m Uw Jgèn luid Ge iitt vin zun ommeinike bosschen en wydc heidevelden zyii bloiidt duinen en vlakke stranden jun vorstelyke buitenpl latsen en zim deftig oud Hrll ndbch stedenschoon eigeot echtei ook de Hceuwtjksche en Sluipwiiksche Plassen niöt U denkt hoeveel dtgen h intens èn zuiver gAten Gu daar kunt bleven Wilt Gu dit schoone Imdschip betnleeien kennen koop dan het i k geillustietide Iwekje v in Di A SCHLYGKOND dat U Ml inlichten ovei allts wat Gu mocht willen weten Gonel vooi den trvrt hS ln den nituurliefheRbei en voS den wandelaar bevat het alle gegevens in e ikiif L twV P 1 P f 0 i en IS veikiugbaar iKiekhandel Markt 31 Gouda liitgeviis A Hiinknian Zoon M 18703 DowJerdaB 13 September 1984 73 Jaai gang eOVOSGHE MEANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ADVEHTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrmg 1 5 reg slB ƒ 130 elke regel meer 0Z5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentien m het Zatcrdagnummer 2 byslag op den prys Liefdadigheida advertenüën de l plft van den pr ja INGEZONDEN MLDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 U elke regel meer ƒ O 60 Op de voorpagiAa 50 7c hoogcr Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeei gereduceerden prys Groote letters en rhaden worden berekend naar plaatsruimte Adverteitien kunnen worden mgezonden door tusschenkomst an soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agf ten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zyn ingekomen teneindt van opna me verzeker d te z in BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDREOTT M nÏSiWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENH UIZEN epR Dit blad verSchynt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 2 per week 17 cent met Zondagablad tiB ai taal ƒ 2 90 per waek 22 cent over l waar de bezorging per looper feeschiedt anco P st per kwartai ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen wordeii dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT A GüUDA t nnra agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux njn dagelgka geopend van 9 uur Administratie en Redactie Teleflatere 2746 Postrekening 48400 Ongerustheid omtrent Dr Neubauer I De T mes meldt dat te Londen veront I r sttnde ber chten uit Duitschland zyn ont I V ngen ovor dr Th Neubauer oud afge 1 vaard gde an den Rijksdag die zich in ee 1 cri tentratiekamp bev ndt Op 22 Augustu I jl i een belofte gege en omtrent zyn ry I latmg Sindsdien zyn door het Berlynsch kanttor van de Vereenig ng van Vnende 1 de voor zyn rei noodige fondsen naar he concentratiekamp van Esterwegen gezon ten waarna men vol vertrouwen zyn vry 1 luting veiwaehttp Hpt lantute her cht ech 1 ter over deze aangelegenhe d heeft zyn I vr enden u t Engeland aanle ding gegeve I I een dringend telegram naar Berhjn te zen I den waarin wordt ge raagd om verzeke I 1 I gen tfiet betlrekk ng tot zyn veil gheid en Icn datum van zyn vrylatmg De stryd om het Saargebied Het anti fascistische eenhe dafront uit het Sa rifbied h§eft zich door bemiddeling I Van de tommissie nzake de volksstemmng I met een memoirandum tot den Volkenbonds I raad gericht waarin wordt gewezen op de I onwettige press e welke door de nat soc I de bevolking van het Saargebied wordt I uitged efend I l en dert gtal personen waaronder 5 Ie I 1 n van het metaalsyn licaat 7yn gistere I ie bureaux binnengedrongen van de Chr ste I 1 ke metaalaibolders m het Saargebied en I Hebben den voorzitter Piek aangevallen we gcns zjjn verklar ngen op het internat onaal I congres van metaalarbeiders te Montreuxj afgelegd De politl verdreef de indringers I er verzegelde de bureau I ifitler vtr zyn Bucce I eiv u hnische uiteenzetting j e Nauren bM tMMW t i Hirr co pond ït Wl ill ït ohe I enkele andere niet Du tscher j Isten gespioken Hitler herinner dt er aan dat Neurenberg l jaar geleden nog de meest communistische stad van B eren was In de propagandaverga lertn gen van den tjd hesehen zyn tegenstan Ur pp s een oorlogsblmde op het tooijeel r eerderheid ten gunóte van Sovjet Rus 1 Ids toetreding zal worden In de kwestie van Rusland t etred ng I tot dei Volkenbond hebben zich ntussche i n euwe moeilykheden vootgedaan doorda de Uu sen bezwaren hebben ingebracht te gen den voorloopigen tekst der u tnoodi g ng Nieuwe onderhandfelmgen zyn daar door noodig geworden zoodat vertfagmg s ingetreden 1 twmof zou oo verluidt htt de tek t van de uitnoodigmg veel te koel gevonden I hebben è wenschte nu eerst met Ie Sovjet I Regeering te onderhandelen of hy met den tekst genoegen mag nemen De Volkenbond bijeen I Dl Sihuschnigg auu het woord De witseisthe piesident Motta he denkt DoUiuHS en Stialoja De opneming van Sovjet Rusland in den Volkenbond Bezwaien van Litwinoft tegen den tekst van de uitnoodiglng grenzen hadden een reactie 1 ebben ui gt efend I lUJITEW ANDSCH NIEÜ 5 ü ZWITSERLANDGroot hotel afgebrand 1 Het vooral veel door Bntsche loei tenbezofhls hotel Regma te Beajenberg s moen nacht van Dinsdag volkomen m de aschgelegi Fen tyde va den branl bevon len jih 89 gjkiten in he geb uw die allen op ityd in veilghed konden worden gebracht1 U11SCHL NDI e kerkstryd j De meeste T r Ukanten m Wurtem berg staan Landsbi achop iWi Mt votgelt i hencht u t Stuttj irt V rk 1 i 1 sttll Tig van een b z Ir ye lig 1 Nog ateels heeft hj Ie macl t welke hy echter door het f e d t zyn b reaux door den nieuwen coni m aris zyi overgenomen en het personeel mstr i t e ge klingen hSeft den commissar tP geh orza men vooreerst met meer kan u toefenen Om dezt reden is tot dusver ook nog geen 1 offic ee pnjtest ingediend Dit protest al echter evenals ee i nogJiiet voltooid memo I Thndum over de fmailaeele gebeurtenissen n de Wurtembergsche landskerk binnen I kort woMen gepubliceerd De lairasbisschop heeft zich tot iedere pred kant afzonderiyk gewei met de Vbl gendt vraag Ik vraag myn ambtsbroeders i of zy my tot dusver aangenomen houding l tegenover de tegenwoord ge Ryksregeering b 11 IJ ken en besloten zyn my n den stryd om een Evangelische Rykskerk die op de basis van het Evangelie at en bNjft staan verder te steunen kome wat kome Volgens d tot dusver ontvangen bevest gendg antwoorden met aile antwoorden jjjn rf inten f tadt 80 tot 85 procent iei 3tdikanten van Vürtemberg nchtöt i n Ijtidshisftrhoo ÜL nieuwe Oüöttnrijk i he grondwet ai f gten zinb react ynnair genoemd wor en I Ue opatandeii m tebruari en Juh zijn iet j Uegale wapenen gevoerd over weiker her 1 komst hij niet zou spreken In JuLi was dai I de kanselier en de schepper van het nieuwe 1 Oostenryk ten offer gevallen aan een rg j ustige en van tevurei btraamde misdad 1 die met brutalite t zonder weerga 3 uit 1 gtvoerd De Oostenrukache regeering h eft 1 z h tegtjnovcr haar binnenUndsche tegtn I standers nooit laten leiden door wraakge voei Ue partyen in Oostenryk behoort lol het verleden en pogingen om ze weer op te richten zyn reactiorihair t e gedachte der autarkie wees Schusch n gg van de hand yn lund streeft er I reedö sedeit jaren naar zyn econom ache invloed uit te breiden en vich n euwe mark tt n voor zyn productie té verschaffen De I ondtrhandelingen die gevoerd zyn met I l ee nabuurstaten hebben gelukkig t t I g ede resultaten gev erd la ik zy den ener g tken arbeid van den chef der Italiaan sche regeering dic zoo nauw mogelyk heeft samengewerkt met Dollfuas en dtn Hongaarbchen minister presi lent Na er nogmaaU op gewezen te hebben dat Ooatenryk met itechts voor zyn eigen be ataan strydt maar tegelykertyd deljuist begrepen belangen van al zyn buren i ent veriüUit ik Bon dskarjeUe r dat dg j t ken i WWfr éi 1ttn Bi lw dfn arr Bfttérf ryk m1 begrypen en hulp zul verle ne i i n landsbisschop moeilijk wei Wren oiahem te bntvangen Laat mineer m r in d bibliotheekzei ze eindeltlln En daar vqji ze Hurst Jie gretMl QPhaar tot kwa ni It was zoo bang dat je niet thuiszou geven Laat ik beginnen met je tecondoleeren Ik weet hoevetl Je van Sir James hield En weet zeker dat zijntestameiit daarin geen ver ander inë 1hebben gebracht Ik hoor dat je iRnbent Ruth wil je met mij tVouwen W arom vtaiag je daf Een paar dagen geleden heb tk je gezegd dat Een vrouw verandert nog wel eens van gedachten Bovendien zijn öe om standlgheden nft aAders NatuiAffik zal Geoffrey wel voor Je zoVgen maar je i lijkt me het meisje niet oift tets aan te I nemen al is het dan ook van e aan I genomen br oer Sir James hee t me achtlienhon derd pond per jaar nagelaten deelde ze i hem mee Maar men heeft me gezegd dat het testament nleer dan tien j ar oud was en je naam niet genogmd werd rie hij verbaasd Sir Jimes h ft vlak voor zlJn dood I eeh brief geschreven Een brief aan Geoffrey vroeg Hurstsnel 1 Ja Dien brief zou ik graag een lezen Ikwed dat hem daarin eens duchtig dewaarheid wordt gezegd Ik had Juist eenopenhartig onderhoud met den oudei heer gehad en den indruk gekreg dat Als laatste spreker op deie zitting tr d Ji lersche gedelegeerde de Valera op Hy vii klaarde een overtuigd vyurstan Ier van oo jet Ru9l Rïd s toetreding te zyn Menige i at u wellicht over de e verklaring x irbaabd 7yn daer z van ee l gedelege iJe Vrin een katholftk godvruchtig land kom doch in het elaiig van den w elhredy kon di Va 1 ra n e voorfcjzun tlit i etred njjf van eeii zoo macltig Untl als o jei RmUnd een belangryke aanwin zou zyn De Vale ra hoopte echter dat de Rissen m hun to tredmg aan alle burgers an ille god d en t n dezelfde rechtï n zouden verleenen di zy aan A e taansche hurg f h bbtn l e gezegd toeTi de Vereen gde S at n tt eikpn ning van Sovjet Rusland hebben uitgeapro ken De Valera waarscluwue echter in het be ang van den Volk nbor x ei an bovjq l U sland zelf tegen een te langdur ge o rt zetting van de geheime beraadslagingen in de hotelkamers Hy gaf den raad d il d kveste thans openlijk vo r de Volkenboni vergadering zotk wor len gebracht Hy wa er zeker van dat dt vereischte tweederde Daar kun Je behoorlijk van rondkomen Natuurlijk kun Je hier niet blijvenals Ik wei ga Geoffrey is ongetro jiwd 9i M zijn vrienden h4er inviteeren en zelfs met een chiperone zöu je hem in den wég zijn Dat denk ik niet Oeoftrey houdt veel van ie verklaafdte Ruth bedeesd I Broederlijke genegÏBheld meende Hdy Shaldon I Sommige broers vinden het prettigi I om hun zuster bij zich te hebben Maar je bent niet tUn werkelijke beoogd had H ma d ge J rg om ha fr öe wetemchaii steekt m geen iied van dochter niet was Vanaf het beéin hadtir pluimen zijn vertrouwen geschonken en e leeren wü moet iroeg de veeien toen ze ouder werd had hij haar over niiniffi veel belartgrijke dingen geraadpleegd Maafr hij had naar nooit verwend Zijn genéfeenhetd gln gepaard HfSt een juist held van oordeel die cjntbrak aaiv de liefde die hij Geoffrey toedroeg Hij had haar een uitmuntende opvoeding ge geveni geld nog moeite gespaard en het resultaat had hem voldaan Terugzien FElTILLyTQN é uitgewischte schuld Naar het Engelsch van de was Ruth er aker vaa dat hU steeds oen huwelijk tusfchen Oedffrey en haar PAUL TRENT I 13 Nadruk verlwden ze h idden afgispfoken om die voorloo ptg geheim te houden eïi ze wilde de af spraak et breken Dus gin ze naar baa kamer Daphne die ze in den salon kon hooren zingen ontwijkend en begon meiden aan Geoffrey te schrijven Ze I wilde graag de gevoelens die tn haar op welden uiten Zoo lang had ze zich moe ten be wingerv dat het een genot was om de telere woorden uit haar nen te zien vloeiln t Bladzijden werden volgeschrevelluön Maar oogen straalden van geluk ïoéÜ ze de enveloppe adres erde Een der dienst meisjes klqpte aan om te zeggen dat meneer Hurst er was Heb je hem niet gezegd dat meneer Blair vertrokken is Jawel juffrouw jns ar meneer vroeg speciaal naar u Ruth aarzelde even Reynald Hurst was Geoffreys beste vriend en ze kon te vrouw voor zijn zoon Lady Shaldon zatflle ontbijten toen Ruth thuiskwam f Ik heb je brtef e gevonden en om je de waarheid te zJggen heb Ik me er over verwonderd Heeste zoo vreemd v Geoftrey om npe uit te noodigen en dan En dan wenschte ze weer dat hij niet de erfgenaam van al die mlllioenen was j Zoon geweldige rijkdom oracht een j Broote verantwoording mee en t maakte het leven veel moeilijker Van Geoffrey hing het bestaan van honderden arbel ders af Trouwens ze was r zeker van dat hij zich niet tevreden zou stellen m t I wat hij geérfd had hij zou willen op bouwen zooais zijn vader gedaan had I v c Wonderlijk genoeg twijfelde ze geen I ineens te verdwijnen zonder afscheid teoogenblik aan zijn belfwaamheid om I nemen zei deze dame gestrengzelfs een zoo geweldige Aiiernemlng als Geoffrey achtte het zlin plicht omde scheepsbouwwerf mef succes te kun te gaan maar hij komt spoedig terugnen besturen Ik wil het hopen ii m dacht 7e B U zal mUn best doen om het u aangenaam Doch weldra dacht ze aan Sir 3 nW te m en J ad een eerhl Hi o M FH Tl r rn H H t l r nH r t h l Ik heb hem zoo liel to Ik ben zoo En hU verzoekt u om te blijven Ik gelukkig dacht ze Ik vermoed dat4je een ander tehuiszult üoeken Laat eens zien je zult eenInkomen hebben van C eoffrey egt dat Sir James opdracht heeft gegeven om me achttienhonderd pond per Juar ult te keerenantwoordde Ruth kalm Bekoesterd en dikwijls gewenscht dat hij I werkelijk imar vader geweest was haar UefdeM voor Geoffrey bulten be schom ing gelaten HIJ was altijd even hartelijk voor haar geweest eh had haar nooit laten voelen dat ze eigenlijk ztjn ZU fiad een eerbiedige Uetde voor hem 4