Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1934

Huwellfk WEDUWNAAR van midd leeftyd eigen huis bewonend m de directe omgeving van den Haag zoekt oor het bestuur zijner huishouding een eenvoudige Juffrouw of ueduue uit dm goeden burgetitand By overeenstemming an karakter en le ensomstandigheden huwelijk niet uitge sloten Brieven nïet uitvoerige inlichtingen en zoo nogelyk portret discretie In het faillissement van CORNELIS HENDRIKUS KOBMAM5 te Gouda 1 de tweede uitd elingilyst ter Gr ffie van 1 ArrondissementsRechtbank te Rotterdam alsmede een afschrift dier iyst ter Grifte van het Kantongerecht te Gouda gedepo neerd teneinde aldaar gedurende tien ag 1 te liggen ter kostelooze inzage van de sohuldeischers De Culator Mr r JONKfR Gouda 13 September 1934 n KOOP ONDER APEl DOORN i 46 HA BOSCH en 7 H A groote BOERDERIJ ttzamen voor ƒ 18 000 vry op naam Br lett C T Dixon s Boekh Apeldoorn verleemng Ijestond toen niet Er zyn nu nog slechts zeven miilionnairs overgebleven POLEN y Ëmatig ongeluk op vliegveld van Kattowitz Op het vliegveld te Kattowitz is gisteren een vreeselyk ongeluk gebeurd Een vlieg tuig welks motor voor den start aangezet was zette zich plotseling zonder dat men de oorzaak daarvan kent m beweging n reed in razende snelheid op een groote me mgte toeschouwera toe Vier personen wer den door de vleugels van het toestel £ egre pen en zoo zwaar gewond dat zy onmiddel lyk naar het zieltetüiuis moesten worden overgebracht hen 1 jarige jongeman uit Kattowitz overleed spoedig na te z n op genomen De tweede gewonde brak een been terwyl de beide anderen gelukttig iets hen ter gekwetst zyn Vl KJbfc MGI h hl ATEN Kaadsela van de Morro Castle Sensationeeie mededeelmgen De verhüoren hii het onderzoek naar Je ooizaak der ramp van de Moiro Castle brengen ijteeds nieuwe verbluffende dingen aan het licht In het byzonder is het gedrag van een deel der zeelieden buitengewo n raadselachtig Gisteren verwekte de mededeeling senea tie dat het s s President Wilson dat te hulp gesneld was van b 20 tot 8 08 ui de nabyheid van het brandende schip heeft ge legen zonder ook maar eén reddingsboot te stryken Dit werd beweerd door Henderson den eersten officier van de President Wil son Hy uitte ernstige beschuldigmgen tegen de kapitein Carey die zich van den ernst van den toestand bewust sch n te zyn geweest Henderson eischte dat Caiey zou worden ontslagen daar hy zelf and rs met langer eerste officier op de Pre8ident Wilson kon blyven SPANJJi Een revolutleplan Len wijd vertakte organisatie der llnksche partijen zou ontdekt zU i De bladen te Madrid brengen met groote alarmeerende opschriften het bericht dat het de politie gelukt is in verband met de wapensmokkelarij die gisteren gemeld werd een wijd vertakt revolutleplan déÉ Ujnksche partijen op het spoor te komeil De mmister van binnenlandsche zaken heeft verklaard dat de regeerlng voorlooplg de haar bekende details nog niet kan pubUceeren daar het onderzoek dat gevoerd wordt door in geheel Spanje benoemde speciale rechters niet bemoeilijkt mag worden De minister zal echter binnenkort alle bijzonderheden bekend maken De bladen melden dat het schijnt vast te staan dat llnksche ambtenaren er naar gestreefd hebben wapens te smok kelen uit de staatswapenfabriek en roo M V EEDERIJ DE IJSEL v h C G VAN DER GARDEN gevesti gd te Gouda JAARLIJKSCHE AiaEMEENEVERBADERINe VAN AANDEELHOUDERS kiachtens artikel 21 dei Statuten te houden op MAANDAG 1 OCTOBER 19J4 des namiddags 2 UUR in hotel Station Ciabethstraat te Goud i De Agenda met bybehooiende stuk ken liggen ten kantoie dei vennoot schap vooi de Aandeelhoudei s tci inzage ïouda 13 Septemtei 19 4 DE COMMISSARISSEN Ia er in Uw fainihe een jai ige een bruid een jubileum Gaat naar de Toonkamer Crabeth Crabethstra t 8 Telef 2020 en U komt met een geschikt geschenk thuis veroorzaak hoofdpijn dan uitsluitend Aspirin mJU a B o rvlo dig b w saB oor do wurdoVM S Bal t n a U varstvrksad ▼ ooda vooral iafavallaa vaa alt naaoc swaku f MhrWt hal Kag Umé TUdt hHH THE LANCET R fa J J VER DRIES RAAM 222 TELEP 2893 Alleeoïarkoop PeriniiiBDl Hairileii TEVENS VOORRADIG LIPS PETERS VULCANA EN BECKERS HAARDEN HAARDKACHELS FORNUIZEN EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN idirilkcn Wanneer U de tallooze schadeli ke ingr diënten azi n aalt es bacillen en andara onremheden loudt kunnen zien die In azijn welke op het oog volkomen helder li kunnen voorkomen Al ziet U ze niet deze on relnheden bedreigen Uw gezondheid U voorkomt deze gevoren wanneer U SOOG AZIJN gebruikt uit volkomen zuivere grondiloffen op uiterjt hygiënische wijze bereid BOOG AZIJN bliift ook m geopende toestond vni van bederf en azl n aalt ei ÏHAAS AZIJMFABRIEKEN NV HAAOlP N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Reserves f 1 823 268 44 Pandbrieven f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar pandbrieven d lOOVl in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Ditectie Mr A J S VAN LIER Mr F R HOORWEG laCIll om van het leven te genieten I Dat zal Sanatogen U geven Sanatogen zal U dpor en I dóorfgezond maken energiek en opgewekt omdat hel I de oorzaak van slapte en vermoeidheid zenuwslapte I overwint Die toeneming van Uw krachten door Sana ogen gebruik zal reeds na enkele weken duidelijk te bespeuren zijn Uw werk zal met langer Uw krachten uitputten Frisch en opg wekt zult gij nog volop van Uw vnjen tijd kunnen genieten Sanatogen dat door meer dm 25000 gtneeahceren chnl li l u aanbevolen ali een ideaaUversterkend voedsel mo l II goed doen Begin nog vandaag het te gebruiken SAKATOCEl Het Zaauwarerkcnd V Verkrilibaar m alle Apotheken et Dmguirt IIEUNIK QOUDA Vanaf VRIJDAG t m MAANDAG de beioemde Radio Tenor JOSEPH SCHM Ein Llad a hl um die W 2de H f f ln f 4RRELL M CDON I D eerste vert ni g Nederla OB ia OAST Acde Mysterie SemaOe Toe an n WOtNSDAC 2 UUR MATINEF met GEORGE O BRIEN Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 14 SEPTEMBER tot en met MAANDAG dus slechts 4 dagen vertooning van de U F A SUPER FILM GOUD In de hoofdiiUen HAMS ALBER8 BRIGETTE HELM veider LIEN DE VERS MICHAEL tiOHNEN FREDERICK KA SSLER Pioductie Alfi ed Zeislei Reg e KarlHartl EEN MACHTIG FANTAStlSCHE FILM EEN WONDER np INEMATOGRAFISCH GEBIED WAARAAN EEN STAP VN INGLNIEURS LN TECHNICI HEEFT MEDEGEWERKT BEWONDERENSWAARDIG OM MISE EN SCENE N SPEL EN INHOUD OE QROOTSTE FILM VAR 1934 Aangezien deze geweldige hoofdfilm leeds 2 uu duuit verzoeken m V l eleefd vioegtgdig aanwezig te wiUen zun Vooi de vooisteUing van Viijdagavond dimgend aangeraden Uw plaatsen te bespieken assa geopend van 12 tot 4 uui Toegang boven 14 jaar In ons uitgebieid vooiprogianima o a U F A weieldnieuws Verwacht Vrijdag a a LEEKE BET en Piofilti Hollandsth nieuws THALIA THEATER van VRIJDAG t e m WOENSDAG als hoofdfilm COLLEGE HUMOR met m de hooldiül de beioemde radiozangei BING CROSBY Veidere lollen JACK OAKIE en RICHARD ARI EN Een dolvioolijke en amusante Studentenfilm oot bijpiOBiamm 1 Toegang boven 14 laar WELDRA VERSCHIJNT DE NIEUWE KAPEL VAN DE ST JANSKERK met de Zeven Glasvensters uit het Goudsche Klooster der Regulieien van Stein beschreven door W HOFFMAN met een afbeelding der Kapel PRIJS ƒ O 50 Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA ADVERTEEREN heefi alleen dan groot succes als het geschiedt in de krant die ieder leest het dagblad GOUDSCHE COURANT DE HUISGÉ NOOTEN SMULLEN als MoJ M a ggi s Producten gebruikt Jovendien geeh dit honderden Nederlonderi en goed bestaan aan de Fabriek van Maggi 5 Voedingsmiddelen te Ansterdom PRODUCTEN HET MERK VAN KWALITEIT INOIEN U NIET TEVREDEN ZIÏT over Uw tegenwoordige bleekerU dan word U aanbev den de Stoom Wasch en Strqkmrichting vanN G ROEST v h Gez Etman Iluweelensingel 67 ingang ook Burg Martenastraat Zendt proefwasch BiUqke prgs Il 18704 73 Jaargang Vpijdag 14 Septembep 1934 fioiMHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOLDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz AlJVERTENT15 PBiJS tIit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgkrmg 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regelft ƒ 155 elke rögei meei ƒ 0 30 Ad ertentien in het Zaterdaguummer 26 liijsUk op den prua Laefdadighelda advertenben de helft van den prtlB INGEZONDFN MEüEDEELINGT N 1 4 regels f2M elke regef meer ƒ 0 50 Opde oorpagina oO hooger jewene advertentien tn ingezonden mededeelmgen b contract U t zeel geredUceerdeii prus Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertexitien kunnen worden ingezonden ioor tusschenkomfit van sotiede Boekbandelaren AdverteiStiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsingaan het Bu x iu zun KekoQien tenemdt van op name verze kerd te zij Dit biad vei schijnt dagelyks behalve Zon en P eestdagen ABüNNfcMi NlSPR JS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondigsblari oer kwartaal ƒ 2 9Ü per wPeK i2 cent oveiul waar de bezorging per looppr ge t htt t Frwicü per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ S 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ona Bureau VIAKKT il GOUU bu onza agenten en loopers den boekhandel tn de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Admmjstratie en Redactie Telfcf iDtert 745 I latrekenmg 48400 geland Irankryk en Hal e aan eenig vol kuibondspohtiek zal zyn onderworpen zal ermoedelyk wel er toe bygedragen heb ben dat de Pooische regeermg niet langer tn den tegen woord igen toestand wil berus ten ook al hebben de Russen aan de Polen geruststellende verklaringen gegeven d t zy van de rechtsoTigelykheid m dit opzicht geen misbruik zullen maken De Hongaargrhe minderhei U n In een verklaring aan de Hongaarsche pers heeft graaf Bethien uit engez t dat de positie van de Hongaarsche mindeih den veel slechter is geworden m ajle lun den der Kleine li ntente en dat dc e n m derheden worden onderworpen aan et i ie gime van regeenngsonderdrukkmg welke dagelyks meedoogenioozer wordt Hy c oet een beroep op de Homgaaische regeermg um zich te bedienen van alle besLhikba c diplomatieke middelen om een verbetering te brengen m de poaitie der Magvaarsche minderheden in de Peati Naplo ib een opmerkelijk i tikel verschenen van graaf Betl len wien men nog steeds veel invloed op de Hon taarhche politiek teekent Hy seliryft d t de toenadering tusschen Frankiyk ui Ita lie en het slechter worden van de Ita laansth Duitsche betrekkingen voor Hon fearye een verontrustenden factor vormt Itaiie is m bewegrag in de richting van ten sterke groep welks leiders gekant zyn tegen de Hongaatsche doeleinden in de kardinale kwestie der Hongaarsche puli tikt Wanneei de italiaansch transche on cierhandelmgen tot p n overeenstemming mocl en leiden ovisade Donauproblemei ndei dat e n wyz Ing zou worden ge bracht in dg mmdtrhedenpolit ek Ue vroegeie bondgenootèn dan ou aldu graal Bethien de Italiaansch Hongaarsche Miendschap een zware wonde hebben ge kregen Graaf Bethien brengt nadrukkelyk m herinnering dat de protocollen van Ivome niet tot stand hadden kunnen komen zondei de medewerking van H ng irye en e ncludeert dot het algemeene 1 uropee sche belang een verzoening tusseheii Daitschland en Italië eischt Betreffende de to tredmg vin Sovje llusland tot den Volkenbond schynt thans weldra de laatste moeilykneid uit den weg te zyn geruimd St lm heeft naar men in Gentve verzekerd aan I itwinoff volmacht g R G on de onderhandelingen raet de Geneefsche delegatie o Pr den tekst van het uitnoodigings telegram en het tjoor Sovjet Rusland diir op te geven intwoord naar eig n mziel t te voeren Van Moskou uit zal geen m e hjk held inzake de ovtreen te komen lormuleK Woipien gemiakt Het schynt dat than be halve de Fransche delegatie ook Bpnsj als voorzitter van den volkenbondsiaaa mi t I itwmoff een telefonisch overleg he ft g opend en dat de besprekingen een goeden voortgang hebben gemaakt Men verwacht dat de volledige overeenstemming ovar uen tek t nog deze week zal worden verkregen B gie onthoudt zich van Btemming Het Belgische lelegraaf Agentschap is gemachtigd mede te deeltjn dat België zich I by de fctemraing over de toelating van Ru land zal onthouden De bescherming der minderheden polen untevieden Een detinitieve en unitoime biusib tot inteinationale bescheinung bepleit De kwestie van Rusland s toetieden tot den Volkenbcmd 1 eel met desbetreffende bepalmgi n be staan Bij eenige staten heeft men ni iet geheel niet naar gevraagd oe uaai ook ae positie der minderhe en was Overigi nta de toepassing van de cot dusverre Mg rende mmderhedeiwet volkomen Leleurge steld gebleken y heeft den mmderbedcn elf geen nut gebracht maai heelt gtumnd t ls middel voor een omlaaghalende pi opa ganda jegens die staten die aan de oepi imgen waren onderworpen en bovendien alb middel tot het uitoefenen van po itakui druk dat toegepast is do r staten die un ler zelf door deze verdragen gebondtn c zyn het recht voor z ch opeibchtn aan de controle er over deel te nemen Het gaat er tha ng um en in iezt richting deed spr een beroep op de verga denng de vroeger begane fouten uit ieii weg te ruimen en een duurzame duidely t en uniforme basis te scheppen waarop de internationale minderhedenbescherming hi een systeem van definicieven en duurzamt n Skard kan woi den opgericht Deze veiklanngen an den Po lschen Mmister 1 ebben te Geneve groot op ien gebaard Men wyst er op dat een derge lyke verklaring in dezen voriti nooit m dei Volkenbond is afgelegd lal va 1 delegatitt die geheel unbtvoor oeeld tegenover het vraagstuk van de n4hiderhedenbesc nuig taan undei aa fère ook de KwTr i a nd a c ht heW üe curr an de N h Lt te Geneve wybl ei nog eens op dan ook reeds hft vorig jaar en eveneens by vroegere gelegtnhedt 1 un sympathie met n Pooischen wensch naar algemcenmakmg van de voorschriliei omtrent mmderhedenbescheroiing onder De om tandigheid dat een nieuwe gto t mogendheid Sovjet Rusland in den Ka id 7al z tttng nemen en la n evenmin ih l n BUlTEWLAMPbLH NIEUWS ÜUllhCHLANÜ Duitsthland aiet bolwerk van den viede Tutspraak van Hitler lot het corp diplomat itiue AdoLt Hitler heett gisteren voor tiet eerst in zyn huedanigneid van sLaalshoold üe leden van het torps diplomatique untvangen De ontvangst gesclïiedde van het pie dentpaleis in de Vvilhelmstrabse Hitler was ditmaal geiüeed in jacquet tn met m uniform en was o a vergezeld van den mimster van bujteniandsche zaken Von Aeurath en den staatsbecretaris Meissner In antwoord op de toespiaak van den pau elyken nuntius mgr Ürsenigo ils dogen van het corpis verzekeide Hitler hei diplomatieke corps dat het zyn wil was de betrekkingen tusschen Duitschland en de andere landen te bevorderen d lor middel an wederzydschc kennis en begrip waar aan het op het oogenbiïk in vele opzichte ontbrak Het was zyn voornemen van Duitsch land een bolwerk van de vrede te maken De betrekkingen tusschen de volken kon den met worden bepaald door macht en geweld mfiar door den g Mit van gelyke rechten Onder de bejuilierming van len vreJe zouden hy en de Duitsche r geering al liun krachten wyden aan het geestelijk her stel van het K uitsehö volk dat schier in etngestort was onder den oorlog en z jn gevolgen Duitschland zou aldus niet alleen zyn eigen oogbierken dienen mïtar die van de wereld en zoodoende bydragen tot hei welzyn eb den vooruitgang der menschheid Buiten ha zich een g uote menigte ver zameld die om den leider nep en die luide juichte toen Hitlei met Von Neuratn en Meisfatier op het balkon verscheen tassen voor een tekort van T 4 millioen Mark Volgens de Boersenzeitung staat 1 ssen eens een der rykste steden m het Roerge bied m de gemeentebegroötmg van 1933 voor een tekoit van TV mUlioen mark De eerste burgemeester heeft hiervan in een gemeenteraadszitting mededeeUn g ge daan Hy voegde hieraan toe dat van de t tale uitgaven van yO miHioen mark 45 n lilioen m 1 31 was besteed aan openbare leunverleening Vroeger zoo zeide hy kon ssen zich een ryk stad noemen want het bezat millionnairs een openbare steun lotaal onverwacht heeft de Poolscne gedelegeerde muuütei Bn K gisteren in de Volkenbonuu asötmulce veiKUard dat Polen het miflderhedt nveixlrag opzegt in afwachting van de in uitzitnt gtbtetde uniforme geliitg van dit vraagstuk Voorts verluidt hut dat T olen evenaens jj eft besloten niet aan het Oost Locan oVitet deel te nemen Wat het minderhedenverdiag betreft de Miwster van Buiten laiidsche aken van Polen Beek heeft in zyii voorstel aan de Volkenbondsvergadeiing de veralgemee iiing van deze verplichtingen geeischt Htt houdt aan deztn eiacn va t en verwaibt een dudelyk en helder antw njrd Wanntei het antwoord positief is zal hei medeweiken aan de uitwerkmg der u palingen voor een algemtene overeenkom in zake de minderheden waarbij de 1 oolsche regte nng het natuurlyk acht lat aaarby de by ïondere omstandigheden ier andere gebit den onder oogen worden gezien Weliswaar heeft Beek den indruk gckitgen t at by d neerderheld der rt gceiingen 1p afwyztnde nouding tegenover het 1 oo c ie voorste welke reedb veileüen jaai ge eid heelt tot een afwy ui der toolache eiod tn m iiielü Iti afwachting van het van kracht doen worden van e n algemeen en gehjngeaaid iiyi em vau muulerhedenbesclierntinj ziet nHjn regeering zich genoodzaakt van hecj n af iedere samenwerk ng met de internatio 1 ik organisatie ti wyzen voor zouver hei de control dei mindernedt iibescher mmg door I olen berrcft Beek voegde hier nog aa n toe dat deze beshssmg der Pooische re eer ng met gericht is tegen het belang der mimltrhLia Üeze belangen komen verder door Ie groot moeige gestie van J olen tot uiting door wetten waarm aan de mindt rhe len vry tmtwikkehng en lecHtsgelyKaeii niLt lie trekkmg tot taal en godsdienst w rd ver lefiid Alduh kan de werkelyke iitudtie der Tiinderheden ook met vei anderen Tevoren had minister Bei k in laiigdun ge uiteen elungen verklaard dat Poien do slechts aa ee ige giaten eenzijdig opg legde minderhedenbescherming beschouwt als een onre btvaardigheid en een diBCfi mineenng die no h m harmonie 7ijn met dL rechtsgelijkheid van alle leden van den Volkerjoïui noch met de democratische grondwet van den Vol nbond ovendipi i de minderheden besc he rmmar volstrekt ïi et een uniform geheel maar iets wiUc keurigs en toevalligs aangezien Mei n daar gedeeltelijk en tlders weer m het ge het geval hiJ kwam Voor hij naar bed bing gaf Geoffrey den chauffeur op dracht om niemand iets van zijn komst te zeggen en de huisbewaarder ontving hetzelfde bevel Om Tien uur s morgens zat hij in Sir James privé kantoor met de telefoon in de hand en belde meneer Coombe op Een half uur later verscheen de bedrijfs dhecteui en heette hem harte ijk wel kom = Het verheugt me u te zien meneer Het is mijn bedoeling om meteenaan de slag te gaan Ik zal openhartigmet u spreken Ik ben totaal onbekendmet alles sat Ik behoorde te weten maargelukkig ben ik nog jong Natuurlijk kanik meteen gaan zitten in mijn vaderskantoor en ongetwijfeld zult u me raadplegen over de zaken maar wat zultu aan mijn meening hebben vroeg Blairkort Niet veel meneer was het eerlijkeantwoord Dat ben ik met u eens Ik heb overde zaak nagedacht en ben tot de slotsomgekomen dat er maar één manier Is op de onderste sport te beginnen Meent u daf vroe meneer COombemet ongewone opwinding Stellig Eerst dacht ik erover naareen andere werf te gaan om ervaring opte dhen maar Ik geloof niet dat dateieenhjk noodlg is Er zijn maar weinigraenschen di me kennen U kunt degenen die mij ontmoet hebben zeggen datik onbekend wensch te blijven We hebben meerdere volontairs hier üiê komen leeren meneer Juist dat is de beste manier Sommige daarvan zijn gefortuneerden een paar hebtien zelfs hun eigen autoAls u als gewoon werkman kwam vteesik dat ze u spoedig zouden doorzien meneer De bedrijtsdirecteur raakte nog meer in vuur We heblsen een meneer Statmaneen jongeman die naar ik meen in Oxford gestudeerd heeft Laat Ik u aan hemvoorstellen hij zal u de noodlge inlichtingen g n Wanneer wilt u beginnenmeneer Diit komt op hetzeifde neer Mij dunkt dat onze belingen overeen komen 3i en mis ichien kan Ik u helpen Wederzijdsch hulpbetoon waf luchtte hij PreclLs Maar u mag Daphne niei aanmoedigen Ik houd van h ar Pas op dat ze niet te veel van ugaat houden op de verkeerde manierwaarschuwde zij D lar zal ik wel voor zorgen Ruth heeft achttienhonderd pondper jaar Daf ïjeb Ik Juist gehoord Ik was be reld met haar te trouwen als ze geen cent be at ja om u de waarheid te zeg gen dacht Ik dat ze arm was toen Ik kwam Ik le dat u me niet gelooft maar het Is werkelijk waar Ze ag hom scherp aan Ik geloof u en het verbaa ït meDan is Daphne in elk geval veilig Nubegrijpen we elkaar Ik zal alles doen omu te helpen Waarom blijft u niet ei npia dagen logeeren Ruth heeft het me niet gevraagd Maar Ik vraag het Laat alles maaraan mij over OOFDSTUK X Het was al Ihat toen Geoffrey Iron port bereikte en hl reed regelrecht naar zijn vaders woning een eenvoudig huis een paar mijl van de werf De huisbe waarder had van Sir James orders om het huls steeds gereed te hebben voor Hot maakt u het Ik hoor juist dat u ei bent U blijft zektr koffiedrinken Ruth heeft me niet gemviteerd grinnikte htj We zullen het hepl prettig vinden als u b ljft el lady Shaldon minzaam Het zou een goede oplossing zijn als deze jongeman met Ruth trou ftde Hij had weinig vermogen en liaar inkomen ou hem hdpen om vooi uit te komen Lady Shaldon nam het kloeke besluit illes in het werk te stellen om dit hu welijk tot btind te brengen want Daphne wab 00 onverstandig zich tot dezen man aangetrokken te voelen en van een dergelijke verbintenis kon geen sprake zijn Daphne verscheen en slaakte een kreet an vreugde Hallo Rey Hallo Daphne antwoordde hij vrod I lijk Van lady Shaldon s standpunt af was dp lunch g en succes wanf Hurst en Daphne voerden een levendig gesprek terwijl Ruth zweeg Na de lunch slaagde lady Shaldon erin Hurst alleen te spre ken I Waarom bent u hier gekomen Is i het om Daphne vroeg ze op den man af I Neen om Ruth zei hij even oprecht En zij wil Blair hebben a En Daphne wil Blair ook hebben Nee ik wil Blair hebben voor Daph I ne verbeterde zij Tijd maakt Keen verschil Ik zou 1 nooit genoeg van Daphne kunnen hou den Defied verspillen ïs bestaan de tijd gebruiken i leven FEUILLETON De uitgewischte schuld Naar het Engelsch van PAUL TREKT Nadruk verboden Nu midelljt Morgen ts woeg genoeg Breng uwbagage naar een hotel en komt u danom een uur of drie op kantoor Welkeraam wilt u aannemen Die van mijn moeder Mordaunt Aangenaam kennis met u te maken meneer Mordaunt U hebt een zeerverstandig besluit genomen Ik had erzelf aan gedacht doch had niet denmoed erover te beginnen Ik geloof datu een goed verstand hebt ei over enkelejaren Ik zal het probeeren om het één jaarte maken maar laat het geheel aan uover Goeden morgen Wordt vervolgd Je denkt nog steeds aan Geoffrey Beste kind met il die millioenen zal hijvlug genoeg naar den drommel zynWaar is hij nu heen den dag na zijnvaders begrafenis Naar Londen wed ik Hij is naar Ironport om te gaanwerken zet ze triomfantelijk Wat zeg Je om te werken Ja en Geoffrey zal blijven werken Bulten zijn studie heeft hU In zijnneele leven nog geen uur gewerkt Geoffrey Is veranderd verklaardeze ernstig Hoog tijd zou ik zegggn Hij lachte Ik zou wel eens willen weten wat zijnvader in dien brief geschreven heeftBen jij daar ook niet nieuwsgierig naar Ja bekende ze eerlijk Heeft hij hem jou laten zien N en hij heeft me t gedeelte voor selezen dat op mij betrekking had Vraag hem of je den brief lezen raagik verwed er een half dozijn handschoe VA dat hij zal weigeren Vóór Ruth lets kon zeggen ging de deur open en trad lady Shaldon de kamer bin nen k