Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1934

jesschoolj waar de uit erkoreiien ilu ipn moeten als concentratrepuntén vah lonlfvrouwelijke dweperij Voor een aesthetisch aangelegd directeur of schoolhoofd die styl Irengen wil in de hejn dagelqks omringende gezichten Voor statistiekmaniakken dl eén curve maken willen der gelaatatyten van neerlandici en geografen Wie zal liet zeggen Maar wel weten wy dit dat niet deze advertentie het lecraarschap getrokken wordtin een kring waarboven en waarbuiten het 1 nu toe stond dien der hutvelykscandidaten filmsterren mannequins schildcrsmbdellen revucgirls e d Arme intellec tueelen Ook gü i ic NiEuw PruÉtramma voor taedep Hilversum V AJi A 5 45 Graniofoon 6 Concert door het V AR A Or kesl 6 30 De behandeling en de voor en nazorg an geesteszieken Lezing door Dr L Hcyermans 6 60 Gramofoon 7 Voor bociahime en democratie 7 50 S O S be richten V P R O 8 Uzing Geloof en Blijdschap 2de voordracht Spreker D D Visser A V R O 8 30 pl m lO W Afscheidsconcert door het Resideillie Orkest en Cello Viü Q pl pi 9 Cursus Het internationaal verbond voor Vrülinnig Christendom en Geloofsvrijheid 2de voordracht De theologische Cursue jfopcnjia gen Spreker Dr L J van Holkl pl m 10 45 Nieuwsberichten pl m 10 30 Lezing De film De Vijf Frankforters Spreker Luc Willink V A R A 11 Muzikaal allerlei 11 30 Gramofoon luizen N C E V 4 3 30 Concert door het Ensemble Van der Horst en Gramofoon 6 30 6 58 A J Herwig over Bloembollen in den tuin 7 pl m 7 15 Nieuwsberichten pl m 7 16 7 30 Gramofoon 7 30 8 Literair halfuurtje 8 8 15 P T T kwartiertje Spreker J G Pater P T T als kassier 8 16 9 Grjimrfoon 9 9 30 A Verkuyl over IjinJ en Volk der Minahaasa 9 30 10 15 Concert Trompet en Orgel 10 15 10 2S Nieuwsberichten 10 26 11 45 Concert door het Nedcrlandach Kamerorkest 11 46 12 Gramofoon LAATSTE BEKICHTEN DRAADLOOZE DIENST Mr L C B sier benoemd tot Proc Gen bij den Hoogen Raad Naar wij vernemen is benoemd tot Pro cureurGeneraal bij den Hoogen Baad in de plaats van ijlen Mr A Tak Mr L C Besier die sedert 3 October 1913 als advocaat generaal by dit hoogere rechtsxollege werkzaam was Reorganisatie te verwachten van de afd Handel en Nijverheidl van het Dep van Economische Zaken Naar ons ter oore komt is binnen niet al te langen tyd de reorganisatie te verwachten van de afd Handel en Nijverheid van het departement van Econ Zaken In verband met deae reorganisatie is binnenkort de benoeming te verwachten van Dr Groeneveld Meyer thans iirecteur Vi n de burgerlijke luchtvaart in Ned Indië dia met verlof hier te lande vertoeft en van Mr van Kleffens voorheen verbonden aan de Kon Stoomboot M j tot admintatrateur aan genoemd Jepart enient FELMNlEirWjS loyen en Gouda als HiHlywood Opnamen voor Het meiHJe met den blauwst hoed Donderdagmorgen kwamen uit Amsterdam in Scl oonbd en aan de wlgens me het benoodigde materiaal voor het maken van op mmen voor de spcekei meisje met den blauwen hoed ïooala reeds meldden is heU de N V Filma die oe filmopnamen verzorgt Het humoristisclie verhaal van Johan Fabncius bevat i priaal in het eerste gedeelte een aantal scènes waarvan men er eenige te Schoonhoven U £ ipften en welke scènes men Woensdag ia i eginnen te verfilmen Op hét perron vipg men aan met de epi ode waar DaantjjggiêJwrs s tj p g Ég achterbalcon van een spoorw rl l IP acheid neemt van zjjn moeder bij zijn vertrek naar den Haag Werden acht dagen geleden opnamen geier medewerking van de artïs waren zy present t Was een Een kappetwa In de Woensdag 12 Sept gehouden ledenvergadering der N B K P afd Gouda is besloten tot oprichting van een nieuwe kappersvakschool hier ter stede nadat in de gehouden vergadering op 29 Aug 54 werd besloten om de vakschool welke werd bestuurd door de PatrcMna I en Personeelsbondj op de heffen 1 Door den heer Leurs uit Utrecht voorzitter der Eerste Ned Ver tot Stichting I en Instandhouding van Vaksc holen In het Kappersbedriji ziet op den tuin van het Hemelsch Paradya Een feit van groote beteeke us alUUB spr is voor ons Taderland üat aanstaande Zaterdag de eerste steen zal worden gelegd voor de Abd f van Kgmont aU een uiting van dankbaarheid aan de volgelingen van St Willebrord Met veel liefde en iJver moeten wy werken voor de vreemde misaién In het uijzonder vraagt daarby Nederlardsch Inüié onze aa ndacht Hulde brengen wij aan de dappere misionarissen en dit dankbaarheid leggen wy Dan betreden we de groote hal De Indruk is overweldigend Een overweldiganden Indruk Het geheele gebouw is in een bloementuin herschapen En welk een bloementuin Als we van den eersten Indruk zijnbekomen die het geheel op ons heeft gemaakt en we een wandeling gaan makenlangs de paden dan merken we op 4l tveel dahlia s hier domineeren In tal vankleuren Ook varens zijn er talrijk Tusschen dit alles staat een Indisch huisjemet een uitstalling van Indische vruchten Uit het vele stippen we verder aaneen groep cactussen en succulenten eneenige Inzendingen van orchideeën Omde vUver midden in de zaal waarin degoudvlsschen zwemmen staan tal vangroepen vaste planten Bloemen en plantenliefhebbers kunnen hier zeker eenigeuren toeven en steeds nieuwe ontdekkln gen doen x i tt Achter In de hal Is de VeHlTOnzending van het Centraal Bureau van de Veilingen In Nederland Allereerst trekt daar de aandacht als ge het niet reeds van verre had opgemerkt het groote wapen van Amsterdam Het is geheel gemaakt van de opbrengst van de landbouw erwten boonen tomaten enz Voorts zijn hier bijeen gebracht de producten van land en tulniwuw Echter niet zoo maar neergezet neen het Is een panorama geworden dat het oog aangenaam aandoet maar waarbij helaas figuurlijk de mond te gast gaat Er staan fruitmanden met kostelijk ooft waarvan men wel gedroomd heeft maar waarvan men hier de werkelijkheid ziet Wanneer we dit luilekkerland verlaten hebben komen we In de toonzalen van de aanstaande markt Er wordt daar thans getoond wat Amsterdam dagelijks gebruikt aan groenten fruit en aardappelen We wandelden verder door Holland s Welvaren de zulvelstand van het CrlsisZuivelbureau uit den Haag langs de stand van de Pomologisclie Vereeniglng waar een speciale afdeeling is voor zoete most En het laboratorium voor tuinbouw en plantenteelt te Wageningen om ten slotte te komen bij de collectieve inzending van Zeeland waarnaast de Zeeuwsche Jiimmen ook het Zeeuwsche fruit ons toelacht Om niet te spreken van het goudgeel eraan waarvan voor een deel ons brood gebakken wordt Op het terrein teruggekeerd trekt onze aandacht nog de atdeellng velkstulntjes waar door liefhebbers een modeltulntje Is aangelegd met een snoezig week endhulsje Een van de vijf restaurants neemt óns tenslotte op om even uit te rusten van de wandelink over deze groote uitgestrekte volkomen geslaagde tentoonstelling De A M A T O De groote land en tuinbouwtentoonstelling te Amsterdam rissen en dit dankbaarheid leggeh wy 11 en de werking der ilofte meer voor de toekomst opdat het gp ees er op dat w t ioc f uiteengezet Spr wees er op dat het in de bedoeling Ugt goed vakonderwüs te geven volgens een vastgesteld leerplan l e leeraren die dit onderwas gev ïLJHl ien hiervoor geen A i Het lesgeld t WmB fcvoor de ie en dë ffli vastgesteldop ƒ i Tot directeur van de vaksöiool Is benoemd de heer J P Perwerda pubbele Buurt 8 werk moge voortgang hebUen t t meerdere eer van God Na een korte pauze sprak Mgr D JTheelen Ik vo€ft ïïry verplicht zegt Z 9 aan het slot van deze Missie week een dankwoord te brengen aan allen dieibben meegewerkt tot het welslagen vanMissieActie Vol vreugde staan dezedagen diep i n spr s hart geprent en hyneemt deze heerlijke gedachten mee haaide verre missiën iPater Zuure van de Sociëteit der Wf slonariasen jj j Afrika bracht namenf MSh missionarissen dank voor de medewerkingen het ondervonden medeleven Spr is blijzijn dank te ihogen uiten namens de achtgroepen missionarissen die in het DekenaatGouda de missie actie mochten meebeleven Deze dank wilde spr samen vattenin de initialen der Miasie actte A M Ü G Alle Missionarissen danken Gouda en danken God De Deken van Gouda de Hoogeerw Heer E M J van Rooy sloot nadat Aan u o Koning der lOeuwen was gezongen dezen avond Hy sprak daarbij in het bijzonder de missionarissen toe Ik bewonder uw werk en hoop dat de daadwerkelijke liefde van Gouda u zal bijblijven Als ge dan straks weer op uw heldenpost zijt teruggekeerd laat dan de herinnering aan de Goudsche Missie Actie u sterken en u üoen weten dat ge niet alleen staat De Deken sloot de Missie Actie daarna met de woorden waarmede hij deze ook liad geopend namelijk in den Naam van den Vader den Zoon en den Heiligen Geest Mgr Theelen gaf allen zijn BisHtfhoppelijken zegen waarna men nog eenigen tyd by elkander bleef om te zien naar de veftotming van de film van de groote demonstratie welke j l Zondag is gehouden Omstreeks half twaalf ginp men uiteen iiHj op het H JgHl tist tertnisdh personeel eBi J aoi3 ëëk welk een jmabsa materiaal voor deze filmopnamen benoodigd is Door den stationschef den heer Jansen v erd zooveel mogeiyk medewerking verleijnd om de opnamen raogelyk te njaken Op het Stationsplein kwamen vele mgezetenen een kijkje nemen Gisterenmiddag was Daantje van Schoonhoven te Gouda aangékomeiv en moest huop het perron hier overstappen in den tr nnaar den Haag Hier ontmoette Daantje iHolaml Vurno Betsy het meisje met den blauwen hoed welke rol gespeeld wore oo als bekend door Truus van Aalten en samen reisden zij naar den Haag Ook hierwas de belangstelling groot Het publiek begrijpt echter nog niej genoeg dat by de opnamen stilte noodzakelyk is en telkens weer moest het verzoek om stilte d n ook herhaald worden Het mooie heldere weer heeft wel in groote mate medegewerkt tot het welslagen van deze eerste buiten ipnamen Het draaiboek van deze Hollandschc film waaraan de heeren Alex de Haas Rudolpi Meinert Will Tusrhinski en andere beproefde krachten in samenwerking met de directeur van Filma ien heer van Duinen dagen en nachten hebben zitten zwoegen ia in zijn definitieve vorm gereedgekomen On de eerste pagina van dit lüvige boekdeel prijken de volgende namen onder yernieid=ng van de functie of rol welke zij in Hel Meisje met de Blauwe Hoed verhullen Regie Rudolph Meinert Productieleiding en supervisie Will Tu Dialojfc en Liedjesteksten Alex de Haas Muziek Oompositie en leiding Max Tak Opnameleiding Robert Scharfenberg Voor de rolbezetting zün de volgende vooraanstaande tooneel film en revueartisten geëngageerd Toontje Lou Bandy Betsy Truus van Aalten Daantje Roland Varno Truus Tony vaneden Berg Pietera Hem Harms Vrouw Pieters Adricnne Solser Kapiteilj Willem van der Veer Kapiteinsvrouw WilIv Haak Jansma Lau Ezermanr Vrouw jansma Guata Chrispijn Mulder Fourier Matthieu va i Kysden Luitenant Joh Carpen tinAlti ng De handeling speelt zich af in Schoonhoven op het perron te Gouda in den Haag en in het kamp van Waalsdorp Ageada i u Maandag Albers ihalia Theater tot en met Woensdag College Humor met Bing Crosby RéunieTBioacoop tot en met Maandag Kin Lied ghet um die Welt met Joseph Schmidts 14 Sept 7 30 uur Heil des Volka Spreekbeurt C Faas ló Sept 3 r uur Nleuwg Markt 38 In schryving VacantieKinderfeest 15 Sept 7 uur Nieuwe Markt OpenluchUsamenkomst Vrye Kvangelische Gemeente Sept 8 uur geb Danïfel Cui sus E H B O leider Dr J Bik Sept 8 4 uur Nieuwe Schouwburg Tooneelgroep Het Masker VorBtelyke Emigranten 2 1 Sept 8 4 uur Bovenzaal Soc de Réunie Voiksuniversiieit Algem Ledenvergadering 26 Sept 8 uur Soc de Répnie Volk universiteit Openingsavond nieuwe cursusjaar Vertooiiing van de film De geheimen van Krugers Wildpark door C F de L Beyers Apothekers De apotheek van den heer F Dee W Haven is tot en met 14 Sept benevens den daarop volgenden nacht des avonds na S uur geopend des nachts echter alleen voor recepten Schuöwiii Kantongerecht Uitspraken strafzaken 12 September Veroordeeld werden wegens overtreding an Art 5 Crisiszuivelwet J C van V te Polsbroek ƒ 25 aubs 5 d h verbMird verklaring van het vet en teruggave van de vaten W J te Schoonhoven ƒ 10 bubs 2 d h Art 8 Alg Pol Vérord A D te Alphen a d Rijn ƒ 5 subs 1 d h Art 14 Binnenaanvaringareglement C S te Hillegefsiierg J T C en A van G te Rotterdam ieder ƒ l Btï subs 1 d h Art 2 Criaiszuivelbesluit F den Bergambacht ƒ 10 aubs 2 d h en ver bfcurdverkl van de inbeslaggenomen voorwerpen D de G te Woerden ƒ 10 subs 2 d h Art 23 VisBcherUwet C S te Schoonhoven ƒ 1 ïubs 1 d h W J C en N H P te Rotterdam ieder ƒ 1 50 aubs 1 d h Art 18 10 Alg Pol Verord Lange Ruigf Weide J de H te Rotterdam ƒ 5 bs 1 d h Art 10 Alg Pol Verord Reeuwijk D B te Gouda ƒ 3 subs 1 d h Art 22 M en R wet B J B te Bleisv ük vrijspraak Art 6 Crisiszuivelbesluit T R te Retfuwyk ƒ 20 imbs 4 d h en verbeurdverklaring varkens 1 Art 59 M en R Regl A K te Gouda W B en P B te Bleiswijk ieder ƒ 2 subs 1 d h P van W te Gouda en i R te Waddrnxveen ieder ƒ 1 suba 1 jd h Art 463 W van S J W te Rotterdam I14 dagen hechtenis Art 58 M en R R J S en J C B te Gouda ieder ƒ 1 50 subs 1 d h Art 17 Visscherywet A D te Hillegersberg en F A van T te Rotterdam ieder ƒ 3 aubs 1 d h Verduistering Door de politie te Amsterdam is naarhier overgebracht W K wonende te Amsterdam als verdacht van verduisteringten nadeele van een winkelier alhierEen leeiUfc dngeval Tijdens het morïteeren van een vrachtauto in de garage van den heer E Lafeber op de Houtmansgracht is dè oMedraaide wagen bij het neerlaten omgeslagen en neergekomen op den 25Jarlgenmonteur A Ooms wonende In de St Jozephstraat die er met z n linkerhandonder bleef zitten Eerst na eenige minuten gelukte het het slachtoffer te bevrijden Het bleek dat het llchaamsdeerernstig gekneusd was In de Wijkverpleging is de monteur verbonden Qezlenhet gewicht van den zwaren wagen Is de monteur er nog goed afgekomen De opbrengst Van de poffertjesdag voorhet Van der Steenfonda De poffertjesdag ten bate van het v d Steenfonds tot steun aan kinderen d enadeellge gevolgen van kinderverlamming ondervinden heeft 116 50 opgebracht I Een been gebroken I In de Vierde Kade voor de ouderlijkewoning is het 7 arlg meisje Teuntje deKoster toen zl achter een stilstaande auto wegliep tegen een passeerende wlel rijdster geloopen Het meisje kwam te vallen en brak een been Het is naar hetVan ItersonZlekerihuls vervoerd endaar opgenomen W I il UKN OMTliKK HAASTRECHT Hahdel en Nüverheid De vereeniglng Handel en Nyverheid hield eenbuitengewone vergadering in tCentrum alhier welke druk bezocht wa a Na eenige discussie werd besloten wanneer de kostea niet te hoog loopen eenige films van de Vereeniging Ne leriandscli Fabrikaat op een nader te bepalen datumte vertoonen A Kveneens werd besloten M te worden O t te Streekvereeniging Gouda en om streken van de Ver tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer Hierna kwam aan de orde een voorstel van het bestuur om dezen winter wederom een Winkelweek te houden Met groote meerderheid van stemmen ging de verga ering hiermede accoerd Deze winkelweek zal uitgaan van Handel en Nyverheid terwyl een commissie van bijstand bestaande uit de heeren M Eegdemag C Eegdeman Joh de Bruyn Chr de Bruyn en W Faay werd benoemd terwyi van bestuurszyde de heeren P C Hooft C Th van Vliet en C Mimpen daari n zitting hebben Besloten werd bij voldoende deelname wederom een cursus in boekhouden te organiseeren Bij de rondvraag werd gevraagd er by de Posteryen op aan te dringen een buslichting te krijgen i n den avond b v 9 uur ïpodat de brieven nog per laatste autobus kunnen verzonden worden Met een woord van dank voor de aangename besprekingen sloot de voorzitter de vergadering angvogeltjes Het kinderoperettekoor De Zangvogeltjes onder leiding van den heer Oskam geeft i t medewerking van Mej Scheutep uit Boskoop a s Zaterdagavond in Concordia een uitvoering Tijdens de pauze wordt het koor gehuldigd in verband met de op het concours te Oudewater behaalde successen STOLWIJK Een 4 jarlj niei Je verdronk Het ruim l tarlg dochtertje vaiT den heer De Vries geraakte bU de woning te water Toen meh het ongeluk bemerkte was het kind reeds bewusteloos Zr Oe rltsen die van het ongeval hoorde begaf zich terstond naar de woning van De W en trachtte door toepassing der kunstmatige ademhaling de levensgeesten op te wekken Helaas tevergeefs Dr Adam welke Inplddels was gekomen kon slechts den dood constateeren m U 9 dal de zenuwen U parten spelen wanneer hartkloppingen en verhoogde bloeddruk reden lot bezorgdheid geven wanneer onrustige nachten Uw gezondheid ondermijnen en het klimmen der jaren meer zorg voor Uw welzijn eischt wordt het hoog tijd aan Koffie IHag te denken De echte Koffie HagI vrijwaart U van de op zweepende werking der coffeïne omdat ze gegarandeerd coffeïnevrij Is Koffie Hag spaart hart en zenuwen maar laat U het kostelijk genot van echte fijne koffie zonder dat Uw nachtrust gevaar loopt Daarom van nu af 46 Hm GEMENGDE BERICHTEN Beurs van Amsterdam WISSELKOEftSEN 13Sept 14 Stept Officieel 7 30 7 30 68 17 68 83 9 73 9 72 34 66 34 66 48 l8Vt 48 1514 32 62 32 62Vii 37 6754 37 67 A 36 72 36 72 A 1 46 V 1 45 Niet officieel 6 16 6 16 20 20 20 20 12 67 12 68 ijeursoverziclit De stemming op de Amsterdamschebeurs was vandaag ongeaninieerd tehgevolge van de zwakkere houding van Wallstreet en de verscherping van Je staklngsbtweging in de Ver Staten Bovendienging een ongunatigen invloed uit van deteleurstellende dividenduitkeering van Philips rekening houdende met t f it dat ie My gedurende 9 mml met het volte aanneelenkapitaal heeft gewerkt De lioérs deraandeelen daalde met 8 Ook Ford hadden van aanbod te lyden waardoor na descherpe stijging van gisteren vandaag denotcering weer W t inzakte De int dividenduitkeering van 69 sc n de beurs niet te bevredigen Unilevera openden 1 J r lager doch konden later het gedeelte vanhet verlies inhalen Aku s nauwelÜks prijshoudend Petroleumwaarden stil Könj Oliezetten iets lager in doch later werd detendenz weer wat heter Het ilot wad ietslager dan gisteren Rubbers ongcanimeer d j msterdam rubbera liepen bij minimaleomzetten l r terug De minder courantesoorten wjiren verwaarloosd Van de suikerwaarden giug alleen ieta om in H V A s tielke 1 lager noteerflen Tabakken nauwetijka prüahoudend Scheepvaarten erwaarloosd Amerik fondsen een fractie lager Younglecning was een fractie beneden de vorige koersen Voor 4 9f Denemarken bestond vraag zoodat de koers op hoogerpeil kwam Ncd Staatsfondsen vaster Menverwacht dat op de vrije inschrijving op deTnA ConversJeleening niets zal worden toegewezeru R mo TEl ERn Fi WF EnBRRirTTT 14 September Verwachting Zwaldce tot matitre 7i idelijke wiiid licht tot half bewolkt proog warm weer behoudens kans op onweer Londen Berlyn Parus Brussel Zwitserland Kopenhag Stdckholm Oslo New Vork Praag Madrid Milaan 21 30 aankomst Maandag 6 November te Utrecht 11 17 Ongetwijfeld zal deze wedstrijd met het oog op eene mogelyke revanche op het elftal hetwelk onze vertegenwoordigert bij de wereldkampioenschappen in het voorjaar van dit j Milaan reeds zoo spoedig uitschakelde bij onze landgenooten de noodige belangstelling wekken De extra trein die door korten reiadi ureen zoo groot mogelijken tyd voor het liczoek aanide hoofdstad van Zwitserlandtverlaat zal evenals by onze extratreinen naar Milaan de voetballiefhebbers in staatstellen deze reis gen minimale kosten temaken WIELRBNflEN Goudscfie Renneraclub F xiielBior Zondag a s houdt deze vereeniglng een trainingsrit over het traject Waddinxveen Boskoop Alphen Bodegraven Wielerbsan 40 K M A klasse 3 x dit traject Bklasse 2 x dit traject Junioren 1 x dit trajict Start 9 uiy op de Nieuwe Vaart M VKKrHKiUCUTKW dan Leeuwarder Boternoteering De Leeuwarder boternoteering is evenab de verige week vaatgesteld op 43 cent KOPENHAGEIJ 13 S tit Officieele noteering Kr 178 PlififOO K G tegen tirige v eek Kr 184 7 Het riai botermerk De Crisis Zuivelcentrale maakt beken oat voor dé week van 16 23 Sept de prys van het criaisbotermerk en van de verv oervergunning voor buitenlandsche boter ia bepaald op ƒ 1 Ue Batara Bajoe in velllrheld Woensdaïavomd te Dover aantekomèn De Batara BaJoe het scheepje dat met vier Nederlandsche werkloozen bemand Woensdag j i naar Ramsgate vertrok doch waarvan de faipUle sindsdien niets vernam Is Woensdag te Dover aangekomen Het blijkt dat het bootje een van detwee ankers heeft verloren zoodat hetdoor een sleepboot naar de binnenhavenmoest worden gebracht waar het vellliikon mem De bemanning had overigens geen behoefte aan hulp Mebje onder een auto nn H = P r gedood Op de Keizersgracht nabij de Leldsches raat In Amsterdam Is een dertienjarig meisje wonende m de Van Baerlestraat dat op een rijwiel langs een stilstaande auto reed waarbij zU vennoedel k het SPORT EN W EDSTRIJDEN i J Uilforen competitie Programma voor Zaterdag 15 Sept oroep 3 Moordrecht a Waddlnxveen a s uur Gouda b Moercapelle a 6 uur Voetbalwedstrijd Zwitaerland Holland op 1 Noveml er a a Extra trein van de N R V Ter gelegenheid van den voetbalwedstrijd Zwitserland Holland welke op 4 November a s te Bern plaats vindt zal de Nederlandsche Reiavereeniging een extra frein 2c en 3c klasse doen rijden vertrekkende Zaterdag 3 November van Utrecht ten 16 54 en aankomende te Bern Zondag 4 November ± 7 30 Het vertrek vaSi Bern indt plaats op Zondag 4 Növamber ± ONDERWIJS Ook gij Indien mogelyk met portret Neen dit ia geen Vending uit een advertentie betrei fende den meer en meer gebruikelyken weg Hierboven hangt niet als lokkend aas de huwelijkskrant Hier is geen sprake van een heer met academische opleiding of van en beschdafde dame van goeden stand neen hier worden twee leeraren gevraagd spoedig elu bevoegd voor Nederlandsche taal en geschiedenis voor aardrykakunde en plant en dierkunde En de uitvoerige offerten moeten geschieden indien mogelijk met portret Waarvoor zou het zijn Voor een meis te menigten machinegeweren geweren pistolen ndgrann n en munitie over geheel Spanje te veMeelen Het plan zou geweest zijn op een bepaalden dag ongeveer honderdduizend arbeiders te verzamelen die dan den eersten stoot r oesten geven Zeer belangrijk ook Is in dit verband het feit dat hierdoor de oplossing der kabinetscrisis belangrijk moeilijker wordt zoodat zelfs rekening moet worden gehouden met reorganisatie of aftreden van het kabinet Men neemt aan dat nog heden ipen beslissing zal vallen In Urröux en GU Robl ziet men candldateri Vöorfl fnnctle van minister president Twee eenheidsfronten Het centraal comité van de communistische partij heeft besloten tot het werkliedenverbond toe te ti eden waarjn reeds de socialisten en andere groepen van de iterst linkerzijde zich vereenlgd hebben Zoo is een eenheldsfront geschapen De radicaal sociall ten en radicaal democraten hebben zich eveneens samengevoegd tot een eenheldsfront met den naam Republlkelnsche Unie Binnenland Koningin opent zitting Staten Generaai H M de Koningin zal a s Dinsdag de gewone zitting der Staten Generaai openen vergezeld van H K H Prinsei tu liana De uitzendïig van de Troonrede Zooals men weet zal ditmaal de Rijksteiegraaidienst voor de techniek der uitzending van de Troonrede zorgen Deze dienst stelt microfoons en versterkers ter beschikkmg van de omroepvereenlglngen De uitzending van de A V R O repurtage door den heer D Hans en Troonrede gaat over den Phohl zender naar Oost en West Indië de uitzending van den K R O over den Rijkszender via Kootwljk ook naar Oost en West Voor de K R O verzorgt de heer Paul de Waart de reportage van de gebeurtenissen op het Binnenhof In Indte zal men dus de keus hebben tusschen de A V R O en de K R O uit zendlng LrfHinsverlasing bij de Nederl Spoorwegen De directie ijan de Nederl Spoorwegen heeft een brief aan den Personeelraad gericht waarin zlJ te kennen geeft dat haar de loonen van het spoorwegpersoneel niet juist voorkomen doch dat er in vergelijking met het rijkspersoneel aanleiding is een korting van 3 pet met l Januari a s o S de loonen welke op 31 December 1934 worden genoten toe te passen Tevens is voorgesteld bij de herziening van het Reglement dienstvoorwaar en de maxima der verschillende schalen at te ronden waardoor voor personen die het maximum tractement van tmn groep genieten de verlaging wat somlliige groepen betreft Iets minder dan ï pet van het op 1 Januari geldende maximum beteekent In een gecombineerde hóotdbestuursvergaderlng der personeelorganisaties is dit voorstel der directie besproken deze nieuwe loonsverlaging werd onrechtvaardig en onredelijk geacht Geliteend werd dat de vergelijking met het rijkspersoneel niet in alle opzichten opgaat onder meer op grond dat verbeteringen In de positie van rijkspersoneel aan het spoorwegpersoneel niet ten deel zijn gevallen De hoofdbesturen zullen nu het voorstel der directie aan hun organisaties voorleggen Intusschen zal de Personeelraad in overleg treden met de directie der Ned Spoorwegen om wijziging van het voorstel te vericrljgen zonder dat de organisaties aan dit overleg gebonden zUn Uitvoer van kaas naar Spanje Het Crisir Zuivelbureau Laan van Mfterdervoort 84 s Gravenhage verzoekt ondernemingen die In de jaren 1931 193 § en 1933 Ned Edammer Ooudsche en Leldsche kaas voor eigen rekenihg hebben verkocht en geleverd aan In Ópanje de Balearen de Canarlsche Eilanden en de Spaansche bezittingen gevestigde afnemers hun naam en adres omgaand bekend te maken Verplichte destructie I Opgeschort tot i Juni 1936 De Minister van Sociale Zaken heeft aan de genjeenten welke nog niet zijnaangesloten bij een destructor of nog niet zelve voorzien in de destructie ontheffing vCTleend van de verplichting tot destructie tot i Juni 1936 FINANCiËEL NÏRUWS Het dividend van PUiHps ƒ 74 n ƒ 2 5ü op rcsp ffrtterente en gewone aandeelen Naar wij vernemen is in de gistéten gehouden vergadering van commissarissen der N V Philips Gloeilampen Fabrieken besloten ean de jaarlijksche algemeene vergadering van 2 October a s voor te stellen over het boekjaar 1953 34 uit te keeren op de preferente aandeelen vai ƒ 7511 een dividend van f 74 waarvarl reeds Is uitgekeerd f 45 als interlmdivl dent op de gewone aandeelen van 750 een dividend van ƒ 82 50 waarvan even ens reeds Is uitgekeerd ƒ 45 als Interlmdlvldend en door den raad van beheer der N V Gemeenschappelijk bezit van Aandeelen Philips Gloeilampen Fabrieken zal worden voorgesteld aan de algemeene vergadering van 2 October a a over het boekjaar 1933 34 uit te keeren op de preferentie aandeelen van ƒ 750 pen dividend van 74 waarvan reeds is uitgekeerd f 45 als interim dividend op de gewone aandeelen van 750 een dividend van 82 50 waarvan reeds Is uitgekeerd 45 als interim dividend De groote land en tulnbouwtentoonstelling Amsterdam 1934 is hedenmorgen geopend en daarmee is de nieuwe Centrale Markt va de hoofdstad ingewijd Een groot aantal autoriteiten en belangstellenden kwam daarvoor hedenmorgen ontdekking het gevolg geweest De markt aan de Marnlxstraat verdwijnt en zij had naast haar vele gebreken ook enkele t goede hoedanigheden Zij was een markt voor handelaren in bloemen groenten en fruit Maar bij de voorbereiding van bijeen Het was de voorzitter van het deze tentoonstelling bleek hoelanger hoe meer dat de aandacht ook van anderen op de Centrale markt op dit moderne marktcompiex werd gevestigd Men nam deel aan de tentoonstelling maar men bezichtigde ook de Centrale markt de meer dan voldoende verkoopruimte en de opslagruimte op het terrein van 25 H A de vier pakhuizen in het Oostelijk havencomplex met 6 afdeellngen v n twee verdiepingen waar voornamelijk de groentenhandel zal worden gevestigd het Westelijk havencomplex waar de aardapÊielhandel komt deze majestueuze hbl waar het centrum van den frulthanaei zal komen de verschillende hoeken voor bloemen zuivel en eieren het koelhuis met zijn vele voor den handel belangrijke mogelijkheden de velhngzalftn en de sponrwegaansluitingen in één woord met dit prachtige complex dat alles aan den handel biedt wat hij noodig heeft En toen bleek dat deze tentoonstelling niet alleen zou zijn een manifestatie voor tien dagen maar dat zij ook zou zijn een Introductie tot het deelnemen aan den markthandel in Amsterdam Want nu reeds staat vast dat deze markt niet alleen zal dienen voor bloemen groente en aardappelen en frtiit maar dat hier ook de markt zal zün voor eieren voor boter voor kaas en waarschijnlijk voor nog tal van andere artikelen De aanwezigheid van kippen en konijnen en zelfs van zllvervossen op deze tentoonstelling geeft te denken Het Uitvoerend Comité heeft zijn opdracht vervuld het heeft de tentoöflst lllng de aTviAtO voorbereid de land en tuinbouwtentoonstelling is gereed 4 0 exposanten wachten de bezoekers Wij hebben ons werk gaarne gedaan wij weten én begrijpen dat Amsterdam zware tijden doormaakt maar beseffen ook dat een goed geoutilleerde en modern ingerichte markt als deze een nieuwe bron van welvaart voor de stïrd en voor het iand kan worden In deze Uitvoerend Comité wethouder Mr G C J D Kropman die daar het woord nam Hij wees erop dat de aanleiding tot het houden van deze tentoonstelling is gelegen in den wensch om een hoogst belangrijke gebeurtenis in het leven van de gemeente Amsterdam n l het in gebruik nemen van een nieuw marktterrein en van een nieuwe markthal een bijzonder cachet te verleenen een cachet dat niet alleen een feestelijkheid beteekent maar tevens een grootsche demon stratie van de artikelen die op deze terreinen zullen worden verhandeld Spr ging de wordingsgeschiedenis van de nieuwe markthallen na Reeds In het jaar 1911 heeft het toenmalige raadslid de heer Wibaut de vraag aan de orde j gesteld of de gemeente niet het voorbeeld van vele Duitsche steden moest volgen door over te gaan tot oprichting van overdekte markten In September I2 deed hij daartoe gezamenlijk o a met den heer De Miranda een voorstel Een later benoemde commissie beval in j 1914 de oprichting van een markthal voor den groothandel ten sterkste aan De wereldoorlog bracht zooals begrijpelij v Is een langdurige vertraging in het uitwerven der verdere plannen Eerst In de voord cht van Burgemeester en Wethouders aan den Gemeenteraad in December 1922 later in Juli 1926 door een nota eenigszlns gewijzigd werd een nader plan aan den Gemeenteraad voorgelegd Deze besloot op 22 October ö r e een bedrag van ruim lO OOO OOO voor de verbetering van het marktwezen ter beschikking te stellen Dat na een moel lijke voorgesiihiedenls toch eindelijk dit besluit door den Gemeenteraad is genomen is wel voor een groot deel te danken aan de stuwkracht van den toenmaligen Wethouder voor de LevensmidI delen den heer De Mh anda die later I toen de voltooiing van den bouw naderde ook het denkbeeld van het houden eener grootsche tentoonstellng lanceer f overtuiging heett het Uitvoerend Comité dé waarvoor spr hem gaarne alle hulde brengt Het Uitvoerend Comité der A M A T O zou zich kunnen voorstelieg dat de leden van den Raad met gemengde gevoelens het terrein van de Centrale Markt hebben betreden Eeneraijds moet het wel voor U een vreugde geweest zijn dit complex van terreinen en gebouwen te zien Want dit alles is Amsterdamsche arbeid of liever dit alles is In zijn grootsche conceptie in zijn forsche lijnen en fraaie kleuren In zijn zakelijke doelmatigheid arbeid van onze eigen gemeentelijke diensten In het bijzonder arbeid van Publieke Werken Nadat spr had gememoreerd het groote kapitaal dat Amsterdam In 1926 voor de stichting van de markgiallerT beschikbaar heeft gesteld wees hlJ erop dat in 1926 er nog geen sprake was van een crisis als die welke wij thans beleven in 1926 kon en mocht de Raad verwachten dat de lijn der ontwikkeling zich zou voortzetten In het bijzonder dat deze Centrale Markt gelijk zij thans Is voltooid noodig zou zijn Heeft de crisis heeft de zich voltrekkende wijziging in de structuur op het gebied van landen tuinbouw deze verwachting beschaamd vraagt spr Het Uitvoerende Comité heeft in delaatste anderhalf jaar een merkwaardigeervaring opgedaan Deze n l dat toenbekend werd dat In Amslerdam eengroote landen tuinbouwtentoonstellingzou worden gehouden dat wij daar aanhet Nederlandsche volk zouden tooneh wat in dezen tijd land en tuinbouw vanNederland vermag toen hebben wijdit ervarenmen reageerde niet meteenberoep op de crisis op de moeilijke omstandigheden Het bleek dat ondanks decrisis In land en tuinbouw en In tal vanindustrieën welke met land en tuinbouw verband houden dat daar ondanksde crisis de levenskracht en de ondernemingslust en het vertrouwen in eeil bete re toekomst ongeschonden zijn gebleven ja blijkbaar tüdens de crisis zijn ver sterkt Want letterlijk van alle kanten heeft men deze oproep met groote Instemming en met een overweldigende deelneming beantwoord De Ne lerlandsche regeering a vooraf 1 gegaan met het mogelijk maken van een prachtige inzending van het Crisis Zul pfelbtf eau en niet minder dan dertig organisaties op land en tuinbouwgebied hebben getoond de beteekenls van deze tentoonstelhng en van de Centrale markt e begrijpendoor in ruime mate medewerking te verleenen Spr noemt in dit verband het Centraalbureau der Veüineen de Nederlandsche Pomologlsche vercpniglng de Federatie van bedrUfsplulmveehQUders de Nederlandsche Konijnenfokkersbond de Volkstulnders en de Maatschappij voor landbouw en veeteelt in Zeeland het Instituut voor ïandbouwwerktulgen en gebouwen te Wageningen Deze alle hebben ingezien dat deze ntoonstelling moest worden een manifestatie van de onmacht van de crisis tegen HoUandschen ondernemingsgeest n Hollahdsche energie Nog iets anders heeft het Uitvoerend Comité ervaren Land en tuinbouw en vooral de daarbij aansluitende handel en Industrie hebben Amsterdam ontdekt Men heeft ontdekt dat Amsterdam met de randgemeenten tezamen ongeveer één mlllloen zielen telt dit wil zeggen een mlllloen consumenten Wat Is van deze de beteekenls gezien van deze tentoon stelling ais inleiding tot de Centr markt product van Amsterdamschen arbeid en van Amsterdamsch kapitaal Als voorzltI ter van het Uitvoerend Comité noodigt spr dan den Burgemeester uit de land en tulngbouwtentoonstelling de AMA TO en daarmede de nieuwe Amsterdam sche Centrale markt te openen 1 D Burgemeester Dr W de Vlugt gaf gaarne gevolg aan het verzoek de teni toonstelling en daarmede tevens de nleu1 we markthallen te openen De Amato zoo zei hU beteekent het eerste gebruik van de Centrale markt in j Amsterdapi Deze ingebruikneming be gint onder goede voorteekenen immers alle ruimte is bezet Inzendingen van den meest verschillenden aard werden tentoongesteld geen enkel deel van Nederland is achtergebleven de Nederlandsche landbouwer tuinbouwer en ooftkweelcer de Nederlandsche zulvelberelder en bijenhouder de pluimveehouder en e bezitter van een volkstuintje zij allen zijn hier tezamen gekomen om te laten zien hoe de Nederlandsche bodem wordt gebruikt wat de Nederlandsche bodeni oplevert Met deze demonstratie van Nederlandsche ene gie welke op tie Amato tot uiting komjt heeft het nuttige gebruik van de öintrale markt te Amsterdam een aanvang geihaakt Met deze woorden verklaarde spr de Amato en daarmede tevens de Centrale markt voor geopend Het groote gezelschap verspreidde zichover de tentoonstelling om haar In oogen tschouw te nemen i Wat er te zien la Ook wij hebben een vluchtig iwzoek aan alle afdeellngen gebracht Wij hebben bewonderd de vele soorten van kippen die men In ons land he ft en hier in een reeks pakhuizen die later zullen dlefleh voor opslag van kool zijn bijeengebracht Men wees ons dat er soorten bij zijn die alleen nog worden gekweekt om het ras niet verloren te doen gaan maar die voor den handel weinig waarde meer hebben In deze Selfde reeks pakhuizen wordt een nieuwe Industrie geaxposeerd n l de zijdeteelt öen onderafdeellng v n de Nederlandsche Heide Maatschappij Men hoopt dat de proeven die men neemt zullen slagen Met weinig moeite kan men de zijderupsen kweeken en de cocons verkoopen Voorts zijn liler nog blJeengebcaalU broedmachines en Iaat de vereenigJtig Ornis zien hoe Klppenhokke n en stadstuinen behooren te zijn Ingericht Het aantal landbouwwerktulgen dat voorts in een andere reeks pakhuizen Is tentoongesteld is enorm Men zegt dat er nooit zooveel bijeen zijn geweest Een aardige gedachte Is het om te laten zien wat nu reeds onze nieuwste polder de Wleringermeer heeft opgeleverd Daarnaast kunnen a s landbouwers zien hoe zij hun huls hebben te bouwen en in te richten De landbouwschool in Wageningen geeft daarvoor gratis de teekenlngen We richten thans onze schreden naar het hoofdgebouw Daarvoor stre tt zich een enorm grasveld uit waar de volgenie week de paarden zullen draven ïn ten hoekje van het veld Js een weidebedrijfje waar gedemonstreerd wordt het voordeel dat verbonden Is aan het sterker Indeelen derwellanden gepaard mqteen betere bemsMing voertuig heeft geraakt door den schok omgevallen naar den anderen kant waar juist een zwaar beladen vrachtauto haar achterop reed Zij viel voor een der achterwlelenjUi jpelk haar oyer het hoofd ging De oood trad onmiddellijk in Het stottelijfc overschot werd per ambulanceauto naar het Binnengasthuis gebracht Üe invloed van coff ne op het hart waar in de Schweizerische Medizi i sche Wochenschrilt is medegedeeld zijn aan de Universiteit te Zurich door Üniv i rof Dr A Krupski Dr A Kunz en Dr ü Aimasy uitgebreide onderzoekingen gedaan teneinde na te gaan hoe lang het duurt tot het lichaam de met koffie en thee opgenomen coïfelne en theïne uitscheldt Deze onderzoekingen brachten aan het licht dat de verhouding van coffeïne in het bloed en in de urine steeds gelijk is dw z wanneer meer coffeïne ihc de Ktoe aanwezig is is dit ook blf het blo ed in evenredigheid het geval De concentratie in de urine is het grootste Wij hebben dus met een ver hoogde activiteit met een sterkere belasting van de nieren te doen Door de nieren werd 16 pet van de hoeveelheid cof teine weer uitgescheiden Deze uitschelaing duurt bU grootere hoeveelheden coffeïne tot 7 dagen terwijl bi hoeveelheden die ongeveer met het coffeinegehalte van sen kopje koffie overeenko men meestal met 4 dagen gerekend moet worden De vroeger tot uiting gebrachte meening dat de coffeïne in enkele uren ontl eed en uitgescheiden wordt blijkt dus onjuist Bij de elinische symptomen traden toestanden van opwinding die tot twee dagen duurden op de voorgrond Jonge individuen toonden meer gevoeljigheid Vredesteinfabrieken in vlammen Groote schade a in het bedrijf toegebracht In den algeloopen nacht is een zeer zware brand uitgebroken in de rubberfabrieken van Vredestein aan den Loosdulnscheweg in den Haag waardoor een groot gedeelte van de gebouwen van dit bodrijt in asch is gelegd De brand moet omstreeks kwart over elf zijn uitgebroken zeer vermoedelijk door broeiing in de walskamers en Is vandaar overgeslagen op het kete lhuls en op de technische afdeeling die achter het gebouwencomplex is gelegen De vuurzee was geweldig en het scheen haast niet mogelijk om haar te benaderen en te blusschen want zij lag een groot stuk vah den weg af De brandweer moest dan ook n groot aantal koppelingen aanbrengen voor zi den brand met water kon gaan bestrijden De technische afdeeling en de walserijen zijn geheel uitgebrand het ketelhuis sleclits gedeelcelijk Ook is het vuur nog overgeslagen op eenige schuren be hoorehde bij een tuinderij gelegen aan H de Loosdulnsche zijde van het complex deze schuren werden geheel door de vlammen verteerd De brandweer was uit den ï ard der zaak met groot materieel uitgerukt Het biusschlngswerk had natuurlek een zeer groote belangstelling van de zijde van het publiek dat echter op een grooten afstand werd gehouden De brand duurde tot diep in den nacht en de nablusschlng nam nog gerulmen tijd in beslag De schade Is zeer aanzienlijk een eenigszlns globale schatting kon nog niet worden gemaakt Een eiectrlsch glazen huis Het is te zien op de tentoonsteUlng van de Dameskroniek Het nieuwste snufje van architectuur komt op de tentoonstelling welke de Rotterdamsche Dameskroniek zal houden van 28 September t m 7 October in de Nenyto De bezoekers zullen In de gelegenheid zijn om het Electro glashuls ontworpen door Ir A Vogel te bewonderen Het geheele gebouw Is opgetrokken uit staal en glSs ook de bultepwandcn bestaan alleen uit bovengenoefcd materiaal In dit glashuis zal men tevergeefs zoeken naar een andere Kht warmte of krachtbron dan electrlciteit Eet ï zit slaap studeer en badkamer alsmede keuken en serre zijn voorzien van alle noviteiten op electro technisch gebied Dit glazen huis met zUn overdadl gen lichtinval wijkt wel Ingrijpend af van het gebruikelijke In gezelligheid tn comfort overtreft het de oudere woningtypen Zeer vele takken van hanjlel en industrie die met bouw en woninginrichting verwant zijn zulen tevens op deze tentoonstelling exposeeren Afgesloten vÜU s E n strook grond afstaan of geen uitgang De RUkswaterstaat heeft voor eenige villa s aan den Ryksstraatweg te Naarden ewi yzeren hek geplaatst omdat de eigenaar der perceelen geen uitwegvergunning had welke hy wel kon krygen als hy een strook grond afstoTid In korl geding eischte een bewoner van een der villa s de heer Lindeman verwyduring van het hek welke elsch door den president van de Amsterdamsche rechtbank was afgewezen omdat de bewoner geen eigenaar was Bovendien vond de president den eisch te vaag ge formulöerij Er was geëischt een uitweg en er was niet b gezegd oi die uitweg was voor auto s rijwielen of voetgangers Gisteren zijn er werklieden van den Rükswaterstaat gekomen die het hek voor de villa van den heer Undcman ongeveer 60 c M achteruit geplaatst hebben Op iTiformatie van de zyde der famine Lindeman werd medegedeeld dat het hekzoover achteruit geplaatst werd dat menper fiets en te voet kon passeeren doch nietper auto Ook bg de naadt gelegen villawerd het hek van den wandelweg weggehaald doch dat van den autoweg is blyven fltaaü Mflb ¥ t taai STADSNIEUWS gOUDA M Sept 1934 er van Koophandel Fabrieken voor GoiMia en Ometreken Contingenteeringen De Kamer van Koophandel en Fabrk J v r Gouda en Omstreken nmakt U r Tte süravenhage bericl r t onmo l zal zijn den geldigt Ji t te verlengen oor die conha It ringen met een g rrotle y NÉ Cwaa do l ste of 2e gewone Jen vervallen op October l NovemTl December a s Dit is van toepas Siizingen als op dien der r XXO I vergunningen welke slechts wonl n vph op vertoon van factuur t aan de verva ta der toe igheidsduur van ten hoogste een wat betreft de toewüzmgen voor leder een speciale regeling getroffen waarmtrent de Kamer weldra nadere gegeTm zuUen worden toegezonden De stand der werkloosheid Op Donderdag 13 Sept waren by de Ar beiurs ingeschreven aardewerkers 9 iSrfetters M bouwvakken 4 6 houtbe kine Hïi lederbewerking 19 kleeding lerldng 23 metaalnyverheid 177 papier b anehe 6 textielindustrie 44 auikerwer riOl igarenindustne 93 landbouw 35 khu i lmechts schippersknechts koetsier n chauffeurs 311 kantoorpersoneel 41 i eliike diensten U fabrieksarbeider Xlr sportarbeiders 84 Totaal 1779 Ue overdracht van de Nieuwe Kapel aan de St Janskerk De overdracht aan het Kerkbestuur van de Nieuwe Kapel aan de St Janskerk gebouwd voor de zeven bekende ramen het Verraad hetwLljden de Opstanding de Hemelvaart en de Uitstorting van den H Geest zal geschieden op Maandag H September a s Op verzoek van den schenker zal de overdracht van dit geschenk plaats hebben in aeer kleinen en intlemen kring Op een nader mede te deelen datum wordt de kapel voor het publiek ter bezichtiging gesteld Opdracht van werk Door Burgemeester en Wethouders van aGravenhage is aan de aannemersfirma Adr den Ouden i oon alhier opgedragen de uitbreiding van het tranHformatorenstation aan den Westduinweg aldaar voor 23 795 Vei eniging van Autoverhuurder Op initiatief van den Bond van Bedryfaautohoudera in Nederland B B N is deè r flagen hier ter stede in een daartoe beiegde vergadering met aller instemming le oten tot oprichting van een vereeniglng van Goudsche Autoverhuurders Het doel dezer vereeniglng is te bevorderen dat aan den chaotischen toefeta nd welke in iet autoverhuurbedrijf hier heerscht een einde komt en dat betere verhoudingen worden geschapen waarbij zoowei de belangen van het publiek aU van de autoverhuurders zullen worden gediend Sluiting van de Algemeene MissieActie Dekenaat loudu in de geheel gevulde schouwburgzaal Concordia werd gisteravond de MissieActie m het Dekenaat üouda gesloten Onder de aanwezigen uevonden zich de wethouders Koemans en Do Aker en ie heer G J J Pot gemeente secretaris Terwyl de gezamenlijke kooren onder leidmg van den heer Frits de Jong het Ecce Saeerdos zongen betrad Mgr D J i iieelen Bisschop van Nicopola gevolgd door andere kerkelijke autoriteiten de zaal Na het zingen van den liomeinschen Groet verwelkomde Kapelaan Th J J van Seggelen de aanwezigen De missie actie is zoo zegt spr glorieryk verloopen Met vrees en beven is men begonnen benipuwd Jiaar de reactie van het Dekenaat bouda op den oproep om ondank de zorgvolle tyden te werken voor de veemde missiën De actie heeft echter zelfs de stoutste verwachtingen overtroffen Zoo heeft de Missie ten toonstelling 3475 betalende bezoekers gehad en voorts hebben 13 è 1400 schoolkinderen van verschillende openbare en byzoïidere scholen de tentoon stelling bezocht Kap van Seggelen begroette in het bijzonder Prof Nick lid van het Diocesaam Miaaie Comité De geslaagde missie actie geeft moed voo de toekomst en heeft blyk gegeven van de groeiende liefde voor het mibsiewerk onder de menschen Ter afwisselirig zongen de kooren Jesu ex Sdmirabillis waarna Kapelaan V C C M van Alphep uit len Haag door de aanwezigen met luid applaus begroet de feestrede hield Met een Amcnkainsche energie zoo begon Z Eerw i deze Roomsche Missie Actie in Gouda beginnen e goed georgam eerde missie actie dateert pas van dé laatste jaren Thans bloeit de missie actie Gouda slaat zelfs het record Wy zullen nu niet op de geoogste lauweren moeten gaan rusten maar volharden in het bereikte Waarom volharden vraagt spr Ten eerste omdat do zaak van de Miasiën van het allergrootste belang is en ten tweedfe omdat het de plicht lt van ieder katholiek Christus en Zyn genadeleer algemeen beken te maken Het iet er in de wereld donker uit terwyl Europa zich veilig weet onder de loopen Van zijn kanoMien Dat moet echter uitloopen op een wereldcatastrophe Daarom dient daarop ons antwoofd te ziJn De KatlioÜeke Kerk is het vredespaleis voor alle olkwi waarin men door de vensters uit