Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1934

f hl De Nieuwe Kerk te Delfl Restauratie van den nieuwe kerktoren b Delft in zyn geheel blijkt urgent te ziin De kosten hiervan worden op ƒ 2Hü 000 17 raamd De gemeente Delft zal hiervan 30 I kunnen dragen In de veronderstelling dat de provincie Zuid Holland bereid zal ziin evenals tot dusver 20 der kosten voor haar rekening te nemen wil de minister het rykssubsidie op 50 bepalen tot een maximum van ƒ 140 000 welk bedrag ver tien jaar zou kunnen worden verdeeld Voor 1935 trekt hy daarom ƒ 14 00O uit Voor de restauratie van de Groote Kerk te Dordrecht zal nog ƒ 34 000 noodig zijn waarvan 50 vo r rijksrekening komt Voor restauratie der Ned Herv Kerk te Geervliet is een eerste termyn van ƒ 5000 uitgetrokken voor verdere restauratie der Groote Kerk te Gouda ƒ 5000 voor voltooiing der restauratie der St Bavowerk te Haarlem ƒ 2500 voor de St Janskerk te sBosch ƒ 16 000 voor het kasteel te Hoenabroek een slottermyn van ƒ 12 000 voor res tauratie der Noorderkerk te Hoorn een eerste termyn van ƒ 21 000 voor de R K Kerk te Hulst ƒ 59 000 voor de St Pieterskerk te Leiden ƒ 16 810 voor de Ned Herv Kerk té Naaldwyk ƒ 50 000 voor de St Plechelmustoren te Oldenzaal ƒ 18 000 voor den toren te Ransdorp ƒ 17 500 voor den Cuneratoren te Rhenen ƒ 20 000 voor de St Rosaliakerk te Rotterdam ƒ 12 500 voor de Ned Herv Kerk te Schoonhoven ƒ 25 000 voor de Domkerk te Utrecht regeerde van 13B1 tot aan zyn dood in 1397 Toen verviel de stad weer aan de grafelykheid en begon een tydperk van bloei Guy van Blois nu had den 2i bten Juni 1383 hierby uitvoering gevende aan den uitersten wil van zyn overleden broer Jan m de Sint Janskerk een altaar gesticht ter eere van den almachtigen God de maagd Maria en Sint Joris By den stichtingsbnef had hy tevens een bedrag vastgezet waaruit een priester moest worden bezoldigd die dagelyks een mis voor de nagedachtenis van yn broer zou lezen die prie ter zou worden benoemd door den stichter Een aergelijke stichting heette in dien tyd een capellorie tegenwoordig wordt ze met den naam van vicarie aangeduid De stichting van die capellorie behoefde nu nog de goedkeuring van den bisschop van Utrecht deze werd op 2 Augustus 1388 verkregen Züoals hierboven reeds is medegedeeld verviel de stad Gouda in 1397 weer aan de grafelykheid Dit Weid in dat de graaf van Holland het collatierecht kreeg van de vicarie d w z dat hij voortaan het recht kreeg om den priester te benoemen die aah de capellorie waa verbonden Den 3en April 1415 stond de toenmalige graaf Willem de Zesde aan den buiten huweiyk geboren zoon van Jan van Blois Jan die Bastaerd van Bloys Heere van ïreslong en van den lande van Steyn het collatierecht van die vicarie af Voorts stond hy aan Jan die Bastaert toe om op Sinte Joris outaer off op een ander stede andere plaats binnen dezelver kerken een tweede cappelrye te stichten Naast de eerste vicarie zou er dus een tweede komen die al dan niet an hetzelfde altaar als de eerste zou zijn verbonden In verband hiermee zou een tweede priester moeten worden benoemd Het recht van benoeming van dien tweeden priester zou zoo zei Willem de Zesde voorbehouden blijven aan Jan die Bastaert en diens nakomelingen Nu moesten er nog de geldmiddelen voor die nieuwe vicarie komen Hiervoor zorgde Jan die Bastaert door op 26 Maart 1416 van de stad Gouda een eeuwige rente te koopen van ses en dertich gouden nobels tsyaers munte coninc Ed ewairts van Yngeland di6 voir dese tyd geslagen en zwaer genoech van gewichte syn of ander gouden geit dairvor dair men se waarvoor men ze copen sal mogen Dit beteekende dat Jan die Bastaert een zeer groot bedrag aan de stad had gegeven waar tegenover Gouda zich had verbonden eeuwig jaarlijks zes en dertig gouden nobels te zullen uitbetalen Die zes en dertig nobels moesten ieder jaar worden ter hand gesteld aan de Heylige Geestmeesters Deze zouden daarvan eerst de dagelixe misse van die nieuwe vicarie betalen en indien er wat overschoot dit deylen toedeelen den armen huussitten thuiszittende of stille armen en de beddevasten kieken die niet van hun bed konden opstaan De Heylige Geestmeesters waren in hoofdzaak belast met de stedelijke armenzorg Hiernaast waren zij ook weesmeeateren Het oudste weeshuis dat eertijds was gevestigd in het vroegere wapenmagazyn van het garnizoen heette oorspronke lijk het Heilige Geest Weeshuis Later is die naam veranderd in weeshuis alleen Aangezien het heel vaak voorkwam dat de stad tengevolge van geldgebrek haar rente niet kon betalen was verder overeengekomen dat de Heylige Geestmeesters die jaarlijksche rente zouden ontvangen uit de huuropbrengst van de st delyke eigendommen En om te zorgen dat ook dit niet spaak liep mochten de Heylige Geestmeesterq bij het verhuren van die eigendommen tegenwoordig zyn en zelf zeggen van welke hiervan zy de huurpenningen wenschten te ontvangen Tevens zouden dan de betrokken huurders zich regelrecht tegenover de Heylige Geestmeesters verplichten de huren aan niemand anders dan aan hen uit te betalen De geheele regeling kwam hierop neer dat de stad tot zekerheid van de betaling van de ewelike rente een deel van haar vorderingen op de huurders van de stedelijke eigendommen aan de Heylige Geestmeesters overdroeg of zooals dit in de praktijk van het recht heet cedeerde Jan die Ba staert had blijkbaar weinig vertrouwen in de soliditeit van de stad De geldmiddelen voor de vicarie waren nu veilig gesteld zooals de tegenwoordige terminologie luidt Jan die Bastaert die blykbaar een zeer voorzichtig man was wenschte evenwel nog niet dadelijk tot de stichting van de nieuwe vicarie over te gaan want Willem de Zesde was intusschen overleden en opgevolgd door zijn dochter Jacoba van Beieren En ook van vrouw Jacob zooals zij toenmaals heette wenschte Jan die Ba staert eerst nog weer opnieuw de bevestiging van de réchten van Collateur voor zichzelf en voor zijn opvolgers Vrouw Jacob was hem hierin ter wille en verklaarde op 20 Juli 1417 dat Jan die Bastaert ende syn erven die de oudste ende naeste wezen zullen van synen rechten ende rechten Swaerde in de rechte nederdalende mannely ke lyn Collateurs ende ghiftera wezen zouden van der voerszegde Cappelrie tot eeuwighen dage Nu zy n positie als collateur door de regeerende gravin was verzekerd ging Jan die Bastaert op 15 September 1417 tot Je stichting van de vicarie over De stichtingsbrief is in zyn geheel opgenomen in het weeshuis fundatieboek boek van de stichtingen ten behoeve van het weeshuis dut zich in de stedelyke librye op de Oo th ven bevindt Uit dien fundatiebrief blykt dat Jan Bastaert van Bloys here van Treslong ende Zorg dat dit voordeel U niet ontgaat Even onderstaanden bon uitknippen en Uw winkelier geeft U tot uiterlijk 6 October tegen onderstaanden bon 3 pakken Presto aTVjcent voor den prijs van slechts 15 cent Dus niet ianger wachten om Nederlands voortreffelijk nieuw zeeppoeder op de meest billijke wijze te leeren kennen SPORT EN WBDSTRIJDEN VOETBAL Programma voor Zondag 23 September K N V B AFDEEUNG 1 Ie klasse Feyenoord A D O R C H H F C Xerxes D H C V S V Ajaxj V U C Overmaas 3e Klasse D Utrecht Vriendenschaarj Baarn Amsvorde Zeist Z N C Amersf Boys Bodegraven Holland Elinckwijk 4e klasse G Soest Woerden Brederodes Voorwaarts A P W C E A C Sopla Quick Res 3e klasse G Elinckwyk 2 U V V 3 Bodegraven 2 Holland 2 Z N C 2 Zeiat 2 Vriendenachaar 3 Utrecht 2 APDEBUNG ir Ie kUsse Z F C Stormvogels D W S D F C Excelsior Sparta Hermes D V S K F C 2e klasse B V D L Gouda R F CS V V de HoUandtaan Hoek van Holland Olympia Steeds Hooger Neptunus O D S 3e klasse C Transvalia Coal Lugdunum D H S t Noorden V O C G S V Steeds Volharden O V V V F C 3e Klasse D Thè Rising Hope K D S de Musschen O N A Fluk D O S B Sliedrecht R D M 4e klasse D Waddinxveen Lekkerkerk PAK PRïSTO g U I U nd b Schoonhoven D C V Moordrecht Goude rak Rea 2e klasse A Schevefiingen 2 01ympia 2 Alphen 2 V U C 2 Fortuna 2 B E C 2 Gouda 2 Quick 2 H V V 2 H B S 3 Res 3e klaase E R F C 3 G S V 2 Steeds Volharden 2 V O C 3 U S C 2de Muaschen 2 D H S 2 Transvalia 2 AFDEELING HL Ie klasse A G O V V P E C Enschedesche Boys Vitesse Heracle s fubantia Z AX3 Enschedé Wageningen Go Ahead AFDEELING IV Ie klasse N O A D UO N G A N A C Willem II RS V M V V B V V Bley erheide Juliana Ein9hoven AFDEELINV V Ie klasse Be Quick Veendam G V A V Achillea Friesland Velocitaa Leeuwarden Sneek H S C Frisia RECHTZAKEN Rotterdam ache Rechtbank In appèl In een zaak tegen den 32 jarigen chauffeur W van O uit Gouda appellant van een vonnis van den kantonrechter aldaar waarbij hy wegens het veroorzaken van een aanrijding was veroordeeld tot ƒ 10 boete of 2 dagen hechtenis heeft het O M van de Rotterdamsche Rechtbank bevestiging gevraagd Eveneens werd bevestiging geëischt in een zaak tegen den 34 jarigen slager J LA uit Nieuwerkerk a d IJasel die door den Goudschen kantonrechter wegens overtreding van de Vleeschkeuringswet was veroordeeld tot ƒ 20 boete Of 10 dagen hechtenis Uitspraken 2 October In verband met de wijzigingeil die here Jan in zy n oorspronft iluke plannen had gebracht kocht hy nu ian ie stad no een tweede rente groot vi Engel iChu nobèla Hij liet de beide oude rentebrieven dooden en deed zich een ïiieuwan s huldbrief door de stad geven voor eon bedrug v n een en veertig nobels per jaar waarbij hy bepaalde dat heer Bare it p ie tcr on djens opvolgers jaarlijks twaalf van die nobf la zouden ontvangen Den 21sten October 1417 hechtte de b schop van Utrecht Fredericus van Blankenheim z n goedkeuring aan d ï stichting van de nieuwe vicarie De vicarie mocht zicii in de blyvemie gunst van Jan die Bastaerr verheugen In het jaar 1435 nog schonk dsz i een eeuwige rente van dertien nobels tot der capelIe behoef Deze rente wprd schter niet door de stad Gouda betaald maar sfond op een hofstede te Hillegersberg met vyf en vyftich mergen lants dair om gelegen Een dergelijke rente is min of moer met on e tegenwoordige grondrente te vergelijken Deze laatste rente moest aa den vicaris worden uitbetaald Later na den dood 3n Jan die Bastaert i hierin door de erfgenamen verandering gebracht De Heylige Geestmeesters zouden zelf jaarlijks cvk deze repte irinen en aan den vicari s twaalf nobelen uitbetalen Blykbaar was de bedoeling dat de Heylige ïeestmeesteren zouden contröleeren of de vicaris die gelden die voor het onderhoud van de kapel bestemd waren hiervoor ook werkelijk besteedde Deze vicarie is in zyn ouden vorm blyven bestaan tot aan de hervorming die zich in uda in het jaar 1572 in het kerkeUjk leven openbaarde Uit een rekening van het jaar 1566 bly kt dat in dit jaar de kermis misse nog werd gezongen NA de hervorming hadden ingrijpende veranderingen plaats In verband echter met de plaatsruimte zal de geschiedenis van kapel en vicarie nk 1572 in het volgende artikel worden behandeld Wordt vervolgd Nadruk verboden Dr Mr J SMIT De cowboy die macaroni te eten krijgt Een Re entendagboek uit de 18e eeuw 6 ApHI nas Magistraal jieeren Kerkmeestere van Toulon en bisdom geven te kennen de deplorable Staat vervallen toestand van de Cap pel van Beverning en niet weetende wie zulx moet maken versoeke Schrif telyk authorlsatie machtiging te heb be om de Öamentlyke Erfgenamen door courante op te roepen Her Manus Ach te reen volgens m handen van elk van de teden van de magistraat te stellen L eze aanteekening was reeds aan het slot van het vonge artikel opgenomen maar Wordt nu voor het gemak van de lezers herhaald Zooals eveneens in dit vorige artikel is vermeld waa de bedoeling van de kerkmeesters door de erfgenamen van den oorapronkelyken eigenaar van die kapel de kosten van het herstel te laten betalen De kerkmeesters wisten dat aehter in het GrafHtedeboek van den Jare 170 eemge aanteekeningen stonden waaruit misschien kon Worden vastgesteld dat die erfgenamen voor de eventueele reparatiekosten aansprakelijk waren te stellen en hadden daarom op 14 Maart 1785 aan hun medeleden de kerkmeesters van Toulon en Bisdom en den rentmeester Frederik van der Hoeve opgedragen een onderzoek naar de documenten in te stellen Zy hadden echter veel ver standiger gedaan met het vroedschapslid de Lange van Wijngaarden te raadplegen die uitstekend met de historie van allee wat de stad en de kerk betrof op de hoogte was Van Toufon Bisdom van Vliet en Frjderik van der Hoeve die in de stadspapieren heèl slecht den weg konden vinden hadden reeds op 11 April 17 5 rapport gedaan en medegedeeld dat zy by gebfek van het oude Kerkboek het welk in de Kerkekamer niet wierd gevonden hun toovlugt hadden moeten neemen tot de beschryving der Stad Gouda en aldaar in t 2e Deel pagina 15 hadden bevonden dat Jan Bastaerd van Blois Heere van Tresling en van den Landen van Steyn getrouwt aen Maria van Heemstede Vrouwe van Tresling in den jare 1417 hadde gebouwd eene Capeile en altaer in de St Janskerk ter Zuyde Zyde vali het Choor welke hy ter eere Gods Zyner Moeder Maria en de Heylige Martelaren Christophorus en Georgius had laten inweyden en tegelyk besproken en daarby bezet eene Vicarie om daegelyks aen Zyne altaar een Misse te doen blykens de fundatie brief stichtinggbrief mede aldaar te vinden Die beschryving van de stad Gouda waa van den ge schiedschrijver Walvis die niet de oorspronkelijke bronnen had bestudeerd en wiens mededeeHngen steeds met de noodige voorzichtigheid moeten worden be chouwd De eerste officieele mededeeling uit het rapport van de kerkmeesters en den rentmeester hing samen met den verkoop van de kapel door de familie 31ois van Trealong aan Hieronimus van Beverningh op 25 Februari lfi73 Van alles wat er vóór dien datum was gebeurd wisten de beide kerkmeesters en de rentmeester slechts hetgee zü hierover bij Walvis hadden gelezen De latere hiatorieschryver de Ijange van Wyngaarden heeft een deel van de gegevens waaruit de geschiedenis van de kapel kon worden samengesteld verzameld Uit die gegevens en uit het eerste verhuerboeck het Grafstedeboek en do notulen van de vroegere kerkmeesters ka mèt de mij verstrekte mededeeHngen over dp restauratie die in de laat te jaren heeft plaats gehad de geheele hierna volgende geschiedenis van de kapel worden opgebouwd Jan de Tweede de eerste graaf uit hef Henegouwsche huis had bij testament be paald dat zijn zo on en opvolger Willem de Derde aan zjjn anderen zoon Jan van Beaumont de heerlijkheid van der Goude tot een apanage zou moeten afstaan Dit beteekonde dat Jan van Beaumont over Gouda zou regeeren maar dat de stad na diens dood weer aan den graaf van Holland Zou vervallen In 1308 aanvaardde Jan van Beaumont het bestuur oVer de stad hij bleef heer tot aan zijn dood in 1356 Met goedvinden van de grafelijkheid werd Jan van Beaumont als heer van Gouda opgevolgd door zyn kleinzoon Jan van Blois Deze Jan van Blois was geboren uit het huwelijk var de dochter van Jan van Beaumont en Lo Ipwijk van Chastiilon heer van Blois Jan van Blois regeerde over Gouda van I35r tot 1380 hy stierf zonder wettige kinderen De volgende heer van Cïouda was Guy van Blois de broer van Jan van Blois Doz tuurly k ook verre van rooskleurig de talrijke bezuinigingen welke al zyn toegepast zullen nog uitgebreid moeten worden om de beide einden van het budget voor 1935 bijéén te brengen Zwartgallige verhalen doen daaromtrent al de vondte Ztjo zijn wij onmiddellijk na onze vacantie al weer dadelyk verdiept in tal van be slommeringe die ons het verdere van dit aar sullen IJozig houden Het n ooie seizoen is afgeloopen het donkere staat voor de dpur maar verkwikt door de frisfiche lucht d r Wy hebben het goede gehad en zyn dus vz r bereid om ons tegen het kwade te verKrtf en De vacantie heeft ons weer doen ien dat er te midden van alle misère nog wel levensvreugd te vinden is Al is het dan vat kort Vyftig weken wachten weer HAGENAAR De StïiatsbegrootiniEr Onderwijs bespaart Op het LHger Onderwas ruim 5 milHoen Splitsing leerstoej prof Van Voilenhoveii ingedien is de begrooting van hoofdstuk VI onderwys kunsten en wetenschappen van de Ryksbegrooting voor 1Ö36 Voor 1934 was toegestaan ƒ Voor het Hooger onderwys werd voor 1934 toegestaan ƒ 10 522 985 voor 193 i ï uitgetrokken ƒ 10 224 853 zoodat mm Ier wordt geraamd ƒ 298 132 Vo9r het voorbereidend hooger en middelbaar onderwys was toegestaan over 1934 ƒ 12 844 000 voor 1935 is uitgetrokken ƒ 12 fi21 805 zoodat de mindere raming bedraagt ƒ 222 695 Voor het nyverhëidsonderwijs werd voor 1934 toegestaan ƒ 13 513 117 voor 1935 isuitgetrokken ƒ 13 207 888 zoodat minderwordt geraamd ƒ 306 229 Minder is uitgetrokken o m voor subsidiën aan middelbare scholen voor techniek nyverheid mynbouw nyverheidskun i en teekenen ƒ 25 000 voor subsidiën aan lagere scholen voor nyverheidsonderwjjs aan jongens ƒ 122 500 voor subsidiën aan de zeervaartmachinisten visscheryen bin nenvaartscholen ƒ 55 400 en voor subsidiën aan scholen voor hui shoud landbouwhuishoud vrouwelyke handwerken en maatBchappelyk werk ƒ 86 400 Lager onderwijs ƒ 5 276 000 minder Voor het lager onderwys was voor 19 i toegestaan ƒ 100 832 570 voor 1935 is uitgetrokken f 95 556 416 zoodat minder is ge raamd ƒ 5 276 154 O m is minder uitg trokken voor personeele en materieele uilgaven voor de rykskweekscholen en leerscholen resp ƒ 106 300 en ƒ 4100 voor bij drage voor gemeentelyke on byzondor kweekscholen en normaallegsen respectieve lyk ƒ 272 300 en ƒ 8000 voor kosten van het openbaar en het bijzondeT lager onderwys resp ƒ 2 205 300 en ƒ 2 276 200 Voor de afd Kunsten en Wetenschappen was voor 1934 toegestaan ƒ 2 819 292 voor 1935 is uitgetrokken ƒ 2 753 161 aldus minder ƒ 66 131 Minder is uitgetrokken o m voor de rijksarchieven ƒ 8800 voor de Koninklyke bibliotheek ƒ 8400 voor subsidie voor openbare leeszalen en bibliotheken ƒ 4100 voor pfersoneele en materieele uitgaven voor hèt Rijksmuseum te Amsterdam ƒ 8700 voor aankoop voor het Rijksmuseum te Amsterdam ƒ 29 600 voor het Rykamuseum van oudheden te Leiden ƒ 9600 voor het Ryksmuseura van etnographie te Leiden ƒ 73 700 voor de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam ƒ 7700 en oor subsidiën en beurzen ten behoeve van muziek ƒ 5000 voor subsidies aan het Koninklijk Conservatorium voor Muziek te s Graven van den lande Steyn om die eer goeds Gods te meerren vermeerderen tnde Salicheit synre zielen ende syns A yfd Maria v Heemsteden Vrouwe van trelong ende hen beyder ouders ende alle der gheenen daert of gecomen is ai degenen van wie iy afstammen had gesticht en begiftigd ten outaer en ewighe vicarie in der kerc ter Goude in den choer koor staende Jan die Bastaert verbond aizoo de nieuwe vicarie aan een bestaand altaar Aangezien hy verder vermeldt dat dit outaer was gesticht in der eer goeds Gods Synre liever moeder en der heyliger maert laeren Sinte Christoffel ende Öinte jorys is hieruit af te leiden dat de nieuwe vicarie aan hetzelfde altaar was verbonden als rJe oude Wat betreft de wy ze van besteding van het geld van de eeuwige rente was hy intusschen eenigszins van meening veranderd Hy bestemde nu twaalf van de zes en dertig Üngelsche nobelen voor den priester Ook ten aanzien van de te lezen niLs en maakte hy andere bepalingen De priester in dit geval vicaris geheeten zoo zei hij sel alle dage misse doen als hy t vermach hy de gelegenheid heeft Na den dood van Jar die Bastaert en of diens vrouv moest a priester dagelijks naar hyii graf gaan eit daar een de profundis met een paternoster en eenre collecte lesen voor hun zielen en die van hun ouders Hiernaasl moest de vicaris wekelijks op Dinsdag etn misse singhen van den heiligen geost Hiervoor echter werd hy afzonderlyk tietaald evenals de gcoelmeyster ende viei arm ehoraet koorzangeri die de ii3 e hielpen singhen Verder nioe t na zijn dood op syn jaergethide alle jaer slelmis werden gesonghen Die mid moest een plechtig karakter hebben want de vicari f was verplicht alsdan tot hem te ne rien oen dyake en subdyaken die in zwarte rokken hem ter misse soude i dienen Hiervoor kregen die drie priesters elk een mengholen wyns Het was een zingende mis w nt de scoelmyster mitten vier arm chnr d met vier arme koraalaangers kregen tezamen voor die mis twee boddrager Kt n boddrager was een munt uit dien tiijd De plechtigste mis die Jan die Bastaert in den Stichtingsbrief had vastgesteld was de misse des Sonnedagen na Sinte Jacobs I de kermis misse Het koor dat by de l wekelijksche missen zou bestaan uit den scoelmey ster en vier arm chorael wera nu tot acht chorael i jtgebreid d w z dat er behalve den schoolmeester nu ocht koorzangers aanwezig zouden zijn Het orgel moest spelen en een blaser zou zyn medewerking verleenen Behalve een diaken en een subdiaken moest ook nog een andere priester assisteeren De koster moe t zorgen dat de klok werd gebeyeri Voor deze kermis misse was een afzondi rlijk bedrag afkomstig van die zes n deriig Engelflche nobelen uitgetrokken De Goudsche kermis speelde blykbaar in net leven van here Jan die Bastaert van B oys J eon zeer groote rol Gebruikt in Uw soepen HONIG s BOUILLÜNBLOKJES 6 voor 10 cent 4 hage ƒ 3600 en voor aankoop van boekwerken en andere oorwerpen van Kunsten on Wetenschappen ƒ 3750 Meer wordt aangevraagd voor de Koninklijke Academie van Wetenschappen ƒ 12 100 het Woordenboek der Nederl taal ƒ 4200 on voor subsidiën enz ten behoeve van Wetenschap en Kunst en haar beoefenaars f iSOO Leerstoel van prof Van i oilenhoven By art 6 wordt medegedeeld dat het niet mogelijk is gebleken iemand te vinden by machte en bereid het onderwys van wijlen prof mr C van Vollenhoven in vollen omvang op zich te nemen In overeenstemming met dfe faculteit en met het college van curatoreri wordt daarom voorgesteld dezen leerstoel in twee buitengewone hoogleeraar schappen te splitsen te weten in het staats en administratief recht van Nederland sch Indië n in het Adatrecht van Nederlandsch Indië In 1936 zal zoo wordt by art 13 opgemerkt de stichting van de Rijksuniversiteit te Utrecht nu 300 jaar geleden herdacht en het Utrechtsch Universiteitsfonds heeft den wensch geuit een belangryke bijdrage te schenken voor de verfraaiing van de aula De minister acht dit een gereede aanleidi ng om nu tot een sobere uitvoering van het reeds bestaande restauratieplan over te gaan Werklooxe afgestudeerden BÜ art 58 wordt opgemerkt dat ala gevolg van de economische crisis vele afgestudeerden wetenschappelijk gevormde jonge menschen werkloos zijn Het is een algemeen nationaal belang dat voor deze menschen iets wordt gedaan Dat kon hü niet laten I In samenwerking met zyn ambtgenoot van Sociale Zaken heeft de minister een stichting in het leven geroepen welke ten doel heeft de werkgelegenheid voor deze jonge menschen te verruimen Hun zal gelegenheid worden gegeven tot arbeid op het gebied van hun studie Gedacht is o m aan onderzoekingen in laboratoria assistentie van hoogleeraren in bijzondere gevallen onderzoekingen op sociaal geographiech en economisch gebied en dergelijke Veilifire en Economische belegginj van Uw Kas en Spaargelden Spaarbuüc 8 GEMEENTE Giro Storting D OphMjdieaat GOUWE 2 GOUDA 2 2 9 In gevallen waarin zulks noodzakelijk ia zal de stichting aan de te werk gestelden een toelage verleenen Deze draagt niet het karakter van salaris doch dient voornamelijk ter vergoeding van de onkosten welke uit de tewerkstelling voortvloeien Aan fin ncieele Ifrachtïge personen zal uitteraard geen tpelage worden gegeven Als bydrage aan de stichting voor 1931 heeft de minister ƒ 10 000 uitgetrokken Zijn ambtgenoot van Sociale Zaken heeft op diens begrooting een gelijk bedrag aangevraagd S B M Barnsteen HET GOUD DER OOSTZEE ONTVANGEN een schitterend collectie BARNSTEEN ARTIKELEN zooals Colliers Armbanden Broches Ringen Corsage s enz enz EEN WAARDEVOL GESCHENK VOOR IEDERE DAME Zie de etalages bij Adr V Naaren Wljdstr 13 Het meest gesorteerd adres in Byouteriën en Parfumeriën REUNIE Gouda Vni Viiidag t e iii Maandag 1 dngfll IM MAUA Ralph Arthur Hob Ttg Krnst VorebBs Adèle Sandrok in HET VRIENDINNETJE VAN MIJNHEER VI 2dc attractie l i allernifuwlile klucht van Sïüke Siakall in MIJN NAAM IS LAMRE Extra nummer KUNT U ZWEMMEN Toegang lederen leeftUd Woensdag 2 uur MATINEE WILT V 1 E MOOISTE FILM VAN UW LEVEN ZIEN Deze vireek in THALIA Miss Fane s baby Is oniwoard met DOROTHEA WIECK en BABY LEROQ Wilt U eens harteiyk lachen Als extra attractie STAN LAUREL en OLIVER HARDY in VERSCHE VISCH KOOPT Uw HIEUWEN HOED Toegang boven 14 jaar ROTTERDAM NA AR KöNIGSWiNTEiR f ter fgelegenheid van het Wljnbouwarsfeest VIJFDAAGSCHE AUTO REIS VAN LISSONE LINDEMAN Verlrak 28 Saplambar 3 EpEN I 40 AANMELDING KAN GESCHIEDEN vö6r 2 5 SEW D R DE ONS BUREAU MARKT 31 GOUDA TELEF 2745 v öörür OED CORSET r ynraru VOOR EEN BETER C ORSET B A 1 Il tl tl Klalweg 54 GOUDA VOOR EEN BEST CORSET mmm BUIIWE DRUIVEN TAPELAPPELEN PERZIKBK SINAASAPPELEN MELOHMEN crTBOENEN AALBESSEN BANANEN POMPELMOES TOMATEN io PRUIMEN VRUCHTEN IN BLIK EN GLAS TAFELPEREN DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUWMANDEN De Goudsche Fruithanael 1 v Pirmm W d A Velef 3318 PIIOBBBRT voor Uw Schoenreparatie eens bij onderstaand adres SCHOENMAKERU H V d POOL I RAAM 107 109 JADlNiSTRATiËS I I INRICHTEN BIJHOUDEN CONTROLEEREN H L BLOK IB Touhertstraa t 212 Gonda Onze Manchester Jassen zijn van prima kwaliteit en laag in pnjs De Kleine Winst KORTE TIENDEWEG 22 Gouda OVERALLS r TJTÖFJASSEJL WIJ BRENGEN EEN G R OO T E SO R T E E R I NG IN HEERE N EN KINDERCON FECTIE TEVENS UITBRBIDINQ VAN DE WELBEKENDE SAMSON WEBKMAN8KLEEDING HET BESTE VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN DE HMSTEIDUMSCRE KOOPLIEDEN KEPERJASJES KDtTE TIEIDKWeC 9 GIDSl VERHUIZINGEN en EXPEDITIE Brandvrije Bergplaatsen GEN AUTODIENST OV LEIDEN en HAARLEM en UMUIDEN over BodeeraVen Alfen Koudekerk Z terwoude T Dhehn IJase Hillegom Bejmebroek Heomstede OOEDEKEK WOROEN APGI AALD TURFMARKT 1 TBLKF 2534 OOUPA