Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1934

vérgelelten de stand van de begrooting en haar verschillende onderdeden in 1914 en In 1935 en tevens wordt nagegaan waaruit de verschillen voortspruiten ten e lnde daarin aanwijzingen te vinden voor de toe te passen bezuinigingen Zooals In de MiUtoenennota Is medegedeeld ligt het in de bedoeling de verschillende maatregelen voor zoover mogelijk Jn één wetsontwerp op te nemen Aardappelhefting blijft voorloopl mog Het lid der Tweede Kamïr de heer Kersten had aan den minister van Ec Zaken op 17 Aug gevraagd ot deze het niet gewenscht achtte om de heffing van I op consumptle aardappelen welke hij als een grove onbillijkheid beschollï de zoo spoedig mogelijk op te heffen er aan toevoegende dat In Zeeland te velde staande aardappelen reeds werden verkocht voor 750 per ha Tevens vroeg hij wanneer het ingehouden bedrag van den aardappeloogst 1933 zal worden betaald aan de Zeeuwsche boeren De minister heeft thans geantwoord dat de heffing op de aardappelen die In consumptie worden gebracht ten bedrage van ƒ l per itx Kg moet dienen om hleruit te kunnen voldoen de denaturalie toesiagen voor de binneniandsche aardappelen die eventueel niet In consumptie gehra cht kunnen worden waarbij rekening moet worden gehouden dat voor 0e aardappelen van de zand en veengronden vooralsnog geen uitzicht bestaat op een uitvoer van voldoenden omvang Daarom kan de minister de heffing dan ook thans nog niet beëindl gen Dit neemt Intusschen niet weg dat hij voortdurend blijft toezien om zoo spoedig het maar eenlgszlns mogelijk is hiertoe over te gaan De uitbetaling van het ingehouden bfdrag van den aardappeloogst 1933 aan de landbouwers in Zeeland wacht op de controle van de boekhouding van de Gewestelijke AardappelOrganisatie voor Zeeland door den Crisis Accountantsdienst De minister die opdracht heeft gegeven de afwikkeling zooveel mogelijk te bespoedigen vertrouwt dat de beta hng spoedig zal kunnen plaats vinden Prinses Juliana op de Amato Prinses Juliana heeft gistermorgen een bezoek gebracht aan de Amato be Prinses vergezeld van haar hofdame Jonkvr de Brauw en haar particulier secretaris jhr Dedel kwam per auto uit Den Haag te ruim kwart over tien bij de tentoonstelling waar een talrijke menigte die bij de tentoonstellingingang was samengestroomd haar een hartelijke ontvangst bereidde Op het voorplein der Amato waren ter ontvangst van de hooge bezoekster aanwezig de burgemeester dr W de Vlugt de voorzitter van het uitvoerend comité i der Amato mr G Kropman wethouder j van Amsterdam het gedelegeerd lid van het comité ir de Kruyff en verschillende andere leden van het ultaoerend comité Carla Kropman een dochtertje van wethouder Kropman bood Prih es Juhana een ruiker orchideeën aan Geleld door burgemeester de Vlugt enwethouder Kropman bezichtigde dePrinses eerst de Paviljoens en daarnabegaf zij zich naar de groote hal ToenzlJ deze betrad klonk het Wilhelmus gevolgd door een enthousiast hoerageroep van het in de hal aanwezige publiekHierna maakte Prinses Juliana een wandeling door de hal Daarbij toefde zijeven in de stand van het lid van het uitvoerend comité de heer Kaufmann waarde koffie werd gediend Met groote belangstelling bezichtigde de Prinses de verschillende InzendlAgen iei zU sprak haar groote bewondering uit voor de prachtige verzameling bloemen fruit en groenten welke in de halIs samengebracht i Hulivaan gedupeerd tuinders Onderzoek wordt Ingesteld Op de vragen van het Tweede Kamerlid den hper Van der Weljd betreffen de het toekennen van steun van Rijkswege aan de tuinders onder de gemeenten Nieuwveen Uithoorn en Leimulden wier geheele oogst op 18 Juli Jl door een hagelramp werd vernietigd heeft de heer Steenberghe minister van economische zaken medegedeeld dat de vraag oi de schade welke door een natuurramp Is ontstaan In ffimmerklng komt vergoed te worden uit g lden welke In de begrooting vanlh Landbouw Crisisfonds voor tuinbouwëteunmaatregelen zijn uitgetrokken de z g Tuinbouwsteunwet werkt niet mge moeilijk aanstonds bevestigend kan Men beantwoord De minister achtMet nemen van maat regelen door het particulier Initiatief by dergelijke gebeurtenissen zooals ook bö vr oegere natuurramoen Is geschied de meest Juisten vorm van steun verleening Waar thans tot zijn leedwezen op deze wijze geen maatregelen ten behoeve vande slachtoffers zijn genomen heeft deminister uit overweging dat Iets voordeze menschen moet worden gedaan opdracht gegeven na te gaW In hoevenehet wettelijk mogelijk Is althans het be drag dat de betrokkenen als steun TOorhun producten zouden hebbeh ontvan gen indien de natuurramp niet had plaats gehad niettemin aan hen ait te kèeren Schandaal inzake de Wilhelmrnabrugte Maafltrichtr I Vragen iit den Raadt In den Gemeenteraad van Maastricht wer Dinsdagavond aangedrpngen op een onderzoek in yerbaiid met een verschenen brochure waarin gerept wordt over een schandaal bij den bouw van de Wilhelminabrug ionr ibjjzondere niet met de voor schrifteïi nvereenkomende hardsteenleveranties ten gevolge waarvan de brugvel etienduizenden guldens te duur is opgeleverd De burgremeester van Maastricht üe I87IS VOOR DE VRO UW Avondjaponnen Voor den avond brengt men de meest uiteenloopende modellen in schitterende tinten en fraaie materialen Satin duvetine double entente geperst velvet Chichi en lainé zijn wel de meest gebruikte E i stralend blauw komt in den handel onder de benaming lapis j een helrose heet cocotte en een alu niijiium tint astral j Op de verschillende modeshows I waren heel chique ideeën verwerkt in de avondtoiletten veel nauwslyitende japonnen met een split opzij en ongelijk hangende klokken De decolleté s zijn van voren doch soms ook van achteren op zeer moderne wijze bewerkt en met een afstaande volant bezet Het decolleté is kleiner geworden de schouders zijn veelal bedekt Verrassend is het effect van een teer mauve japon welke tot halfweg de kuit nauw verloopt en van daar af in een crinoline uitloopt welke met styve breede ruches van geperste plooien bezet is Een cape van bordeauxrood veloui s chiffon in half langen wyden vorm completeert dit costuum Kleine bontgekleurde jaajes van een op veeren gelijkend materiaal poussin genaamd of van een geplet zijden fluweel alsook van lamé jersey cloqué en harig lamé pluche dat veel op bont gelijkt en in zilver en goud gestreept is vormen een nieuw snufjes voor de avondk leed ing De modellen vertoonen een soepel vallende taille alsook halve en driekwartlange kimonomouwen en een typische heupbewerking welke door een breede ceintuur wordt opgehou Niettegenstaande alle verzekeringen van recht en gerechtigheid zijn er in Europa aedeH het Verdrag van Versailles in de beroemde spiegelzaal werd geteekend nog tal van groepen menschen die betrekkelijk rechteloos mogen worden genoemd Dat zyn de nationale minderheden die in byna alle landen van Europa schuilen Daarom hebben die minderheden op hun internationale congressen steeds getracht de meerderheid roepen voor hun rechtvaardige zaak te winnen Het pas te Bein gehouden lüe Congret an dé Hluropeesche Nationale Minderheden beschikte al over de voorstellen van deFoolsche regeering die willen bepalen dat in alle landen algemeene regelen zullen gemaakt worden ter beschutting en beschermirig van de nationae minderheden die indie landen wonen De opzienbarende rede die de Poolsche minister van buitenlandse he zaken op de ABsemblée te Geneve heeft gehouden heeft nu opeens het geheele minderheidsvraagstuk op een gansch anaeren veel breederen basis gebracht Wat voor het militante Polen een kwestie is van wy zouden haast zeggen gelyke monniken gelijke kappen is voor de nationale minderbeden in de verschillende landen iets van geheel anderen aard en in wezen ook van veel Vèratrekkendei l eteekenia Wat zijn nu in Europa die veel besproken doch wéinigbekende minderheden De vredesverdragen van 1919 hebben In het Oosten en Zuid Oosten van Europa nieuwe statsn in het leven geroepen die geen na tionale staten van oudsher waren Deze nieuwe staten namen krachtens de bepalingen der vredes verdragen bepaalde verplichtingen op zich ten bate van de nationale minderheden die in die staten woonden Maar de groot mogendheden van Europa dachten er niet aan die verplichtingen voor hun eigen minderheden te aanvaarden Nu Polen zoo langzamerhand ook n groote mogendheid bezig is te worden is het land van oordeel dat li t nu op gelijke hoogte behoort te staan met de andere groote mogendheden en heeft het verder lak aan den Volkenbond die het aangewezen lichaam is voor de rechten van die minderheden te waken Sommen wjj nu eens de voornaamste minderheden op die in Polen wonen dan komen wij tot de volgende verrassende cijfers S 900 800 Oekraïners 2 100 000 Israeliteten I IOO OOO Duitschers 1 000 000 Wit Ruasenf 100 000 andere Russen 100 000 Litaqer 100 OO0 Tejechen Voor Tsjecho Slowakije zien de cijfers er als volgt It 3 200 000 Duitschers 760 000 n cer slachtoffers zyn Het onderzoek m de ruines naar mogelyke teekenen van leven of naar meer slachtoffers worden voortgezet De typhoon had nu en dan een snelheid van 130 meter per seconde Uit Osaka worden hulptreinen gezonden om de slachtoffers levensmiddelen en kleeding te verstrekken Telegrammen van rouwbeklag zijn ontvangen van koning Georg van Engeland koning Haakon van Noorwegen president Koosevelt van de Vereenigde Staten president Moscicki van Polen en andere buftenlandsche staatshoofden DUITSCHLANB Ongunatige gezondheidstoestand in Westfalen Groot percentage kuideren ondervoed In de industriestad üattein nabij Winterswijk zyn volgens mededeelingen in de officieele Westfahsche Wohlfahrtspftege van 3600 schoolkinderen 33 ondervoed tegen slechts 9 c in 1931 In de induatriestad Schwerte ziih iït de laagste klassen 42 der jo ngens en 24 r der meisjes ondervoed In het vyfde schooljaar van de jongens 22 f van de meisjes 11 In de grootstad Dortmund steeg het percentage der alechtgevoede schoolkinderen van 1933 op 1934 van 15 tot IS de totaal ondervoede van 2 op 3 Twee dinertoiletten Het eene is van Schotsche soepele tafetas het andere is van kant en tulle voren als een breede rol tegen denhals ligt en van achteren in breejieaangesneden einden uitloopt welkebeide uiteinden op zeer aparte wyke met elkaar verbonden zjjn Van alle mogelijke materialen wol den deae jasjes verv aardigd o a va wol bont en fluweel ja zelfs vaji kant in welk laatste geval ze gedragen worden by de kanten avondtoih letten De nauwsluitende naar onderen wijder uitloopende jasjes zyn gegarneerd met Uoorgestikte stof ceintuur en gestanzte stoffen knoopen Noemen wij tenslotte nog de costuums van genopte wollen stoffen of van gemengde weefsels met metaal of cellophane vervaardigd Hierby brengt men korte soepel vallende casaquea of fluweelen blouses in aparte kleuren gegeven In t Passage theater te s Gra + hage In deze film die te Venetië met deiibeker van het Italiaansche instituut voorfilmkunst Is bekroond treden o a op JanMusch Jules Verstraete Johan Schilthuyzen Max Crolset Teo de Maal Bets Ranuccl Beekman en Helga Gogh Demuziek werd uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van prof dr Willem Mengelberg Raadsela oor dé Jeugd j Nu de vacantletijd weer voorbij is zul len weder geregeld de raadsels voor de I jeugd worden opgenomen Wie doet er I mee Wij hebben vele mooie prijzen be i schikbaar j I I I 1 Met k ben Ik een huisdier met g een 1 I opening met 1 een lang smai voor j werp met v kan ik een vloeistof be vatten met r ben Ik een knaagdier I met m Hg Ik dikwijls op den grond en met n ben Ik het tegenovergestel I de van droog 1 2 Kruisraadsel j Op de bdde kruisjeslijnen komt de naam van een plaats op Zuld Beve land Denjd u eraan dat stilstaande auto s tegenwoordig weder verlicht moeten zijn RECHTZAKEN P J Schmidt veroordeeld Vooraitter O S P krygt negen maanden De Vierde Kan r der Rechtbank te Am1 sterdam heeft uitspraak gedaan in de Stïal4 zaak tegen den voorzitter der O S P Vlen heer P J Schmidt en hem ter zake van opruiing conforni eisch veroordeeld tot een I gevangenisstraf van negen maanden met aftrek der voorloopige hechtenis Verdachte had jn het orgaan der O S P De Fakkel een artikel gepubliceerd getlteld Wie ziJTi opruiers De regeenng de politie het gezag In dit artikel was volgens de telastel egging opgeruid tot gewelddadig optreden en tot eenig misdryf tegen het openbaar gezag De moord in Amsterdam West Tien jaren tegen jongeman geëischt Op 24 Januari heeft in een perceel in de Bonairestraat een jongeman zijn meisje doodgeschoten waarna hij het schietwapen op zich zelf richtte Van de kwetsuren herstelde hij Gistermorgen stond hij voor de rechtbank te Amsterdam terecht Hij verklaarde dat hij eerst op zichzelf had geschoten en dat het meisje toen de revolver wegtrok HU ontkende op haar geschoten te hebben Het O M eischte tien jaar gevangenisstraf moet verliezen Liefdeen deeerstetrein Hoofdrollen Karin Hardt Ida Wüst Hans Brausewetter en Fritz Kampers Regie Hasso Preias Een blyspel uit den tyd van de eerste spoorwegen waar concurrentie tusschen postkoets en spoortrein het geluk van twee jonge menschen bedreigde Palo s Huwelijksreis Een speelfilm waarin de rollen vervuld worden doorOost Groenlanders en die onder leiding vanden helaas te vroeg gestorven Deenschenexpeditiereiziger Knud Rasmussen werd rvaardigd Dö nalatenschap van Wo r o nzeff Hoofdrollen Brigitta Helm Hansi Knoteck en Albrecht SchÖnhals Regie Arthur Robison Een interessant dramatisch gegeven waarin de bekende Duitsche tooneelspeler Albrecht SchÖnhals voor het eerst voor de film optreedt Lokvogel Hoofdrollen Victor de Kowa Hilde Weiasner en Jessie Vihrog Regie Hans Stinhoff Een avonturen film waarin wij wederom Victor de Kowa en Hilde Wiaaner die wy reeds tezamen in Pappie mochten bewonderen terugvinden Punks komt u it Amerika Hoo fdrollen Karl Lidwig Dihl Lien Deyers Camilla Horn en Richard Roanowsky Ben Alfred isler productie Onder het masker van een moderne nietsnut brengt de held van deze geschiedenis een internationale oplichtersbende tusschen Hamburg Berlijn en Monte Carlo ten val De m sterieu3e gravin Regie Jean Bpstehi Hoofdrollen Jean Murat Mlle Spinelly en Ernest Verny Een Fransche film door de firma Vandal en Delac vervaardigd naar het bekende boek La Chatelaine de Libon van Pierre Benoit Het Adelaar snest Hoofdrollen li riedrich Ullnier Hans Schlenck H A Schlettow Paul Richter en Hansi Knotedki Regie Hans Deppe Een verfilming van den roman Sciilosa Hubertus van den be DAT MND MOET fRI55CHÈ LUCHT EN ZON 0 DO TEB DEDOELTU PADION In elk geval heb Ik getracht zoo te leven als hij het wenschte dacht hij Op de wandeling terug was hij erg siwijgzaam en Ruth drukte zich dichter tegen hem aan denkend dat ze de reden van zijn zwijgen begreep Toen ze allemaal ter ruste waren gegaan gmg Geoftrey naar de blbüotheek Het was al lang geleden dat hij den brlei van zijn vader voor het laatst had gezien ütschoon de woorden in zijn geheugen gegrut stonden haalde hiJ den brlet te voorschijn en herlas hem nogmaals Hij vroeg zich af of hij Ruth het geheim zou kunnen toevertrouwep Alszij het wist zou hij rust vinden Maar wat zou ze doenV Kr was maar éen antwoord op die vraag Zl zou er op staan dat zijn vaders instructies tot de laatste letter werden uitgevoerd Neen dat wilde hij niet rlskeeren Hij ttreek een luciler aan en stond op het punt de brlet in brand te steken maar hij aarzelde en blies de vlam uit Neen hij kon niet den moed vinden het eenige bewijs van zijn misdaad te vernietigen Tenslotte opende hij de safe en nam er verschillende marokkljn etuis uit Daar waren de juweelen van zijn moeder die onlangs van de bank waren gekomen waar zij na haar dood bewaard waren Sir James had er van gehouden zijn vrouw cadeau x te geven Wordt vervolgd Het kwaad leeft en woekert voort or het te bedekken De uitierewischto schuld Naar het Engelsch van PAUL TRENT 2U Nadruk verboden Heelemaal niet Ik vertrouw hem niet verder dan ik hem zie Wie Is hij Hij was eens mijn eenige vriend Statham floot veelbeteekenend Neem me mijn opmerking niet kwaly Dat wist ik niet Maar ik neem mijnwoorden niet terug Geoffrey je moeteen heel andere man zijn geweest toenJe zijn vriend was Dat was ik ook Laten we over Iets anders praten Vaö was nogal boos toen Ik niet thuis OKeerde maar hij vond het niet erg w en hU hoorde dat we hier samen waren Mijn vader denkt net zoo over je als en hij wordt nogal voor een goed mwischenkenner gehouden Geoffrey schaamde zich toen hij de woorden hoorde Bovendien had het ge wk met Hurst hem erg van zUn stuk ïebracht HOOFDSTUK XIV i n5 t ep ten einde toen eoffrey met 81r John Gerald Statham oen directeur In diena kantoor stond X X X X X X X lo rij een medeklinker 2o een ander woord voor dwaas 3o een specerij 40 t gevraagdei woord 5o een bloem 6o een getal 70 een klinker OOST lNDIë I Werking Merapi afgenomen Maar allen blijven waakzaam De werking van den iVIerapi is gedurende den afgeloopeii nacht opmerkelijk in hevigheid afgenomen Uit de afbrokkelende steenen ontsnapten nog steeds gassen Het B B te Magelang trof de volgende maatregelen alle toeristenverkeer in de bedreigde streek is verboden waartoe op verschillende pmiten politieposten zijn uitgezet twee gevaarlijke zones in de districten Mocntilan en Salam die in 1930 niet ontruimd zijn zijn dit thans wel In Magelang zijn voorbereidingen getroffen om bij een eventueele eruptie onmiddellijk de noodige hulp te kunnen verleenen Zoo Worden de vrachtauto s van d en Regentachapsraad voor eventueel vervoer in gereedheid gehouden Aneta 3 Mijn eerste Is een deel van Je hoofd I mijn tweede beteekent lomp zwaar en mijn geheel noemt een ontzettende ramp 4 Twee vleugels heeft hü j t is heusch waar I Maar vliegen kan hij niet Soms draagt hlJ n bril maar k weet toch vast Dat hij geen greintje ziet Hij heeft een been en Is t niet vreemd Hij kan er niet op staan I Als jullie mond mij t antwoord zegt Is die r niet ver vandaan Oplossing Inzenden aan de Redactievan de Goudsche Courant Markt 31 Gouda Mr L B van Oppen heeft hiertegen aangevoerd dat de geuite beschuldigingen het Ryk aangaan en niet de stad Maastricht Een onderzoek zal van het Rük moeten uitgaan NIKU WE PROÜUCTIE VAN DE Ü F A Nadere gegevens over de bomende werken j Wy zyn thans in staat over ie nieuweproductie die dooi de Ufa in Nederland zal worden uitgebracht uitvoerigep gegevens te verstrekken Üe geheele productiezal bestaan uit 3ö groote filmwerken aan ifevuld met korte Ufa cultuurfüms gekleurde Amerikaansche teekenfilma één entweeacters Ameriltaansche burlesques enhet UfaWereidnieuws Hieronder volgt eenreeks films terwyl over verschillei de belangrijke filmwerken de onderhandelingenm een vèr gevorderd stadium verkeeren Indjplomatiekendienst Hoofdrollen Brigitte Helm en Willy Fritsch Ke gie Hans Stelnhoff Een film waarvan dehandeling zich afspeelt op het gezantschap van een ongenoemden staat gevestigd in een 2uid Amerikaansche republiek Willy Fritsch speelt er de rol van gezant hapI becrtaris in die door toedoen van een vriend eveneens aan I et gezantschap ver bonden in groote moeilykheden komt waaruit hy met behulp van de njcht vanj den gezant Brigitte HelmJ slechts kange ralten doch met opoffering van zyn po il tie Assew de verrader Een spionnen j drama t dens het Russische Czar nryk j awarin o a Rudolf Klein Rogge en Theo dor Loos belangryke rollen vervullen D o n o g o o Tonka de g e h e i m z i nni ge stad In de hoofdrol Willy Fritsch Regie Reinhold Schünzel Een film die i Itet midden zal houden tusschen het groote succes van Reinhold Schunzel s groote film i Victor en Victoria en de indertijd zeer j gewaardeerde avontuurlyke rolprent Bom j men op Monte Carlo Destemvanhethart Inde hoofd i rollen Karl Ludwig Diehl Brigitte omey en Hermann Speelmans Regie Paul We i gener Een serie reisavonturen van twee mannen een ingenieur en een opzichter die by het uitbreken van den oorlog met alle middelen die hen ten dienste staan naar hun land terug willen De liefde vaji een jonge Venezuelaansche fabrlekseig nares stelt den ingenieur op het laatste oogenblik in staat uit de handen van den vyand zeer nauw en lang en vertoont voor den avond een spits uitloopende sleep Wat de avondjasjes betreft het meest gewilde model heeft een zeer aardigen vorm en wordt van achteren onder den bontkraag met twee knoo pen gesloten waarbij de kraag van ÏÏd e d en duive v o den vocis casa xues welke tot op de pige tite In de hoofdrol Kathe von Nagy heupen hangen eii van onderen klok Een der mooiste novellen van den dichter j jjj of j plooien vallen De rok is Stefenson Het is de geschiedenis van een groote opofferende liefde tusschen man en vrouw Erfeiyk belast Een tendenz film in een criminaliaWschen vorm gegoten welke onder leiding van Alfred Zeisier is veri vaardigd Waar schuilt het geluk Hoofdrollen Dorit Kreysler en Hermann Speelmans Regie Kan Deppe Een film waarin Hermann Speelmans door zvn zoeken naar het geluk waar hét niet te i inden is de grootste moeilijkheden doormaakt roemden schryver Ludwig Ganghofer Het groote démasqué Een Alfred ieislerproductie onder regie van OIaf Fjord Naar den oman van Paul Keiler Ferien vom Ich welke in Nederland onder den titel Het groote démasqué is verschenen Die CzarMasfü stin Hoofdrollen Ein Meinacht i n W eenen Hoofdrollen Kathe von Nagy Victor de Kowa Christl Mardayn en Hans Moser Regie Gustav Ucicky Een Meinacht idylle uit et Weenen van voorheen met heerlyke walsen en andere Weensche melodieën Turandot Hoofdrollen Kathe von Nagy Willy Fritsch Paul Kemp ra Inge g p 5 ListSegie Gerhard Lamprecht De bekenf jj C j by de Ciiineesche aage Turandot waarop ook I De Zigeunerbaron Regie Karl Hartl Rolverdeeling voor deze film staat nog niet vast De muziek zal van Johann Strauss zijn Frasquita Hoofdrollen Jarmïla No i votna Charlott Daudert Heinz Rühmann Hans Heinz BoUmann en Max GUlstorff i Regie Karl Lamc de Tsjechische regisseur Frasquita is een operette van Frunz I Léhar en de componist verleende peraoon lijk hieraan zjjn medewerking door in de j film als dirigent op te treden Barcarole Hoofdrol Brigitte Helm Regie Gustav Ucicky Als hoofdmotief wordt gebezigd de Barcarole uit Jacques Offenbachs Contes de Hoffmann Pe ter Paul en Nanette Hoofdrollen Hermann Thimig Hans Junkermann Hilde Krüger Hilde Hildebrand Regie Erich Engels Muziek Franz Grothe Een film burlesque waarin Hermann Th mig twee geheel uiteenloopende typen voorstelt en onophoudelijk met zichzelf in conclict kqmt Filmkunst te Venetië Bekroonde InzendMKen Op de internationale fllmtentoonstel Iing te Venetië zijn behalve de reeds vermelde bekroningen nog hoofdprijzen bekers toegekend voor de gezamenlijke Russische films voor de gezamenlijke Amerikaansche productie van de Motion Plctural Producers voor twee Tsjechische films van Machaty en voor de Italiaansche film La Signora dl tutti van Max Orphulfl Een groote gouden medaille kregen de Jilmregisseurs Wlliy Forst Maskarade Alexander Korda Don Juan en Walt Disney voor zijn teekenfüms Een kleine medaille kregen Wilfrid Basse Dultschland Frank Capra Amerika Julien Duvlvler Frankrijk Qeza von Bolvary Hongarije dr Friedrlch Dahlshelm Zweden Er v aien 42 Inzendingen waarvan zooals gemeld ook de Nederlandsche film Dood Water een hoofdprijs beker verwierf De Him Dood Water D eerste vertooning in Nederland van de fnm Dood Water van Gerard Rutten naar een scenario van Slmon Koster zal op Vrijdag 26 October worden Puctini zyn opera componeerde werd door j Thea v Harbou voor de film bewerkt Kathe von Nagy speelt de rol van Chinee sehe prinses die haar eischen waaraan haar toekomstige man zal moeten voldoen zóó fantastisch formuleert dat iedere pretendent in letterlijken zin het Jioofd wel 7a Jaapqang Maandag 24 Seplembei 1834 eOimSCHE GODMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BQDEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent over l waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bü onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux ï jn dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omutreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O i5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 AdvertenÜën ia het Zaterdagnummer 26 bijslag op den prü s Liefdadigheids advertentiën de helft van den prija INGEZONDEN MEDEDEELINOEN 1 4 regels ƒ 2 20 elke regef meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen bij contract tot zeel gereduceerden prüs Groote letters en n nden worden berekend rtaar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Dertig millioen menschen rechteloos Het noodlot der Europeesche minderheden Zal de rede van Minister Beek gevolgen hebben vastgesteld dat 260 personen in de Wrexham mijn zijn verongelukt Er is besloten dt mynschacht te vefzegelen Het besluit tot stopzetting der reddingswerkzaamheden moest genomen orden daar in de mijn opnieuw brand was uitgei roken en telkens weer ontploffingen plaats vonden Het vuur knaagt thans aan de houten mijnstutten bezwyken deze dan storten Ue gangen in De autoriteiten achtten het aan ook niet verantwoord het leven der red dingamanschappen nog langer op het spel tt zetten te meer daar het uitgesloten moest worden geacht dat zich nog levenden in de gloeiende hel zouden bevinden Een der reddingsmanschappen vertelde dat de Grasfordmyn attyd een warme mijn h geweest maar dat het onder de huidige omstandigheden was of men uit een hel kwam Over een kleinen afstand kon men rechtop loopen maar dan moest men zich bukken Wij hadden nog niet ver geloopen toen onze schoenen verbrandden en wij blaren aan de voeten kregen van de hitte verhaalde hij Wanneer wij struikelden en dus met de handen op den grond kwamen verbrandden onze handen net alsof wy ze in het vuur hadden gehouden Een man liet rijn rookmasker vallen Hij wilde het oprapen maar kon het niet want het was reeds gloeiend heet Een ander die meende iets te kunnen hooren legde zjjn oor tegen den muur met het gevolg dat zijn oor verbrandde Het was voor een raenschelijk wezen onmogelijk de hitte te verdragen JAPAN De typhoon Btina 20UO dooden en 5500 gewtuiden Vreeselijke tafereelen tusHchen de puinhoopen De cijfers omtrent het aantal slachtoffers van de typhoonramp voor zoover tot Zondagmiddag bekend melden 1026 dooden r 563 gewonden en 180 vermisten Daar het aantal slachtoffers me het uur schijnt te stijgen verwacht men dat er nog PLAATS EEN KLEINTJE VÜOH EEN KWARTJE 01 uAVKN WORDEN VOOR DUNDEKDAGAVOND 6 UURlAUEWACUT binnen vyf dagen den tocht heen en terug volbracht te hebben Cobham is om 11 uur 35 boven Marseille gesignaleerd Magyaren 470 000 Kussen 350 000 Slovaken 190 000 Israëlieten lOO OOÜ Polen Voor Roemenië gelden de volgende cijiers 1 50Ü 00Ü Magyaren 770 000 Israëlieten 50Ü 000 Oekraïners 350 000 Bulgaren 220 000 Turken 170 000 Russen Voor Joego Slavië komen wij tot de volgende cyfers 700 000 Duitschers 470 000 Magyaren 440 000 Albarteezen 230 000 Koemenen 170 000 Slavische menschen van verschillende landen afkomstig Voor Frankrijk zyn de getallen als volgt 1 400 000 Duitschers 300 000 Corsiacanen Vlamingen Basken en Cataloniëra Voor Italië hebben wij slechts het woord Zuid Tirol te noemen opdat mfen kan weten dat ook voor het land van Mussolini het vraagstuk van de nationale minderheden bestaat Hadden wy nu een Volkenbond die werkelijk waarde bezat en mabht kon uitoefenen dan waren wy al eeii heel eind op streek gekomen maar wij Weten allen dat daaraan nog al het een en ander mankeertl Nu komt ieder jaar in een Europeesche hoofdstad het bekende Congres der Nationale Minderheden bijeen neemt resoluties aan en stuurt die naar tal van regeeringen en naar den Volkenbond waar zij in de ar chieven liggen stoffig te worden Ala het nu nog maar bourgogne in plaats van papier was Maar zoolang de groote mogendheden blijven vasthouden a n hun beroemde prestige dat geen deukje toelaat zoolang zal er van al die Congressen der Nationale Minderheden niets daadwerkelyks terecht komen Nu zijn die minderheden opeens door het woord va rt den Poolschen minister van buitenlandsche zaken Beek in het midden van de Europeesche belangstelling geplaatst en nu is er tenminste een heel klein kansje dat er iets gaat gebeuren Maar ook dit vleugje van belangstelling zal vergaan en dan keert ude toestand weer terug rechteloosheid voor dertig millioen menschen Het vliegtuig kwam boven Malta aan waar het in de luchC van benzine werd voorzien Terwijl beide vliegtuigen meer dan 200 k m per uur vlogen werden 500 liter benzine overgeheveld Cobham moet landen Nader wordt uit Malta gemeld dat de poging van Cobham om zonder tusschenlanding van Engeland naar Indië te vliegen mislukt is doordat kort na de bijvuUing in ae lucht bij Malta Gobhanuen Helmore gedwongen waren naar Malta terug te keeren en daar te landen Ef was n l een maïikement aan de benzineleiding ontstaan De landing verliep gunstig De vliegers zullen nu naar Engeland terugkeeren Het eerste proviandeeringsvliegtuig verongelukt Uit Londen meldt Reuter dat het eerste vliegtuig dat Cobham boven Portsmouth I van benzine voorzag op den terugweg naar het vliegveld van Coventry tu sschen Aston Clmto n en Aylesbury Bucks in Buckinghamshire is gevallen en in brand gevlogen De verkoolde lijken van dpn bestuurder er drie mecaniciens die met de overbrenging der benzine belast waren zyn uit de wrakstukken geborgen Hevige stormen op de kust In den afgeioopen nacht is de kuüt van het noordelijk deel van Lancashire door een hevigen storm geteisterd Sedert 1 27 heefi men een dergelljken storm niet meegemaakt Aari de jachten en visschersschepeii langs de kust is veel schade toegebraeht Een man die trachtte van zijn jacht de kust te bereiken is om het leven gekomen terwijl een andere ernstig werd gewond De kust is bezaaid met wrakstukken In Morecambe en Heyshara zijn een groot aantal kelders onder gel oopen Voerpont omgeslagen in Bnt ch lnilië Drio en negentig dooden Op de rivier Krishna in het district Belgaum provincie Bombay is een veerpont cmgeslagen waardoor 03 personen zijn ver dronken en 30 personen worden nog ver mist 100 personen zyn gered I De vreeselijke mijnramp te Wrexham Het aantal slachtoffers tot 260 ge BUITfiNLANPSCH NIEUWvS ENGELAND Cobhams poging mislukt Het begin van de non stop vlucht Portsmouth Karatsji Cobham en Helmore zijn gistermorgen te 6 35 uit Londen gestart voor hun nonstop vlucht naar Karatsji waarbij de tanks in de lucht zouden worden bijgevuld Na eea verblyf van 12 uur te Karat sji zouden zij den terugweg aanvaarden om I stegen j De leddingsbngades te Wrexham hebben i onafgebroken doorgewerkt om de 102 mijnwerkers die nog in de schacht zijn opge sloten te bereiken Tot nu toe heeft men geen lijken meer I gevonden De brand ia thans bedwongen I De directeur van de myn Sir Henry Walker ia gisterochtend de myn ingegaan om het verdere onderzoek te leiden i Men had gisteravond alle hoop op redding der mynwerkera opgegeven en besloot de reddingspogingen op te geven Officieel i lady Shaldon ongeveer een week later komen Op het oogenbllk was ze in Londen druk bezig haar uitzet In orde te brengen Het was eejrst hun plan geweest slechts weinig gasten voor de bijwoning van de plechtigheid uit te noodigen en misschien was het aan lady Shaldon te danken dat ze hier langzamerhand van terug kwamen zoodat het nu scheen dt het huis tot de nok gevuld zou worden Den volgenden dag verlieten ze Ironport en reden naar Gran am Court lie geheele week leidden ze een lul leventje en Qeotrrey zoowel als Gerald voelden 1 zich door de sport en de frissche lucht I veel beter Tenslotte brak de dag van i Kuth s komst aan en Geoffrey ging haar In zijn auto alhalen Staham volgde In j een anderen wagen hij had zelf aan geboden lady Öhaldon en haar dochter i mee te nemen j Geotfrey had Ruth in twee maanden niet gezien en toen hU haar lenig uit de coijpé zag springer werd hij getrotfen I door haar trlssche Jonge schoonheid Ze begroette hem verlegen belden dach ten ze aan hun naderend huwelijk I Nadat Geoftrey lady Shaldon begroet j had leidde hij Ruttl vluff naar zijn waI gen en ze reden terstond weg Hlj stuur1 de en ze zat stil en gelukkig naast hem I Zoo eenig zei ze plotseling ik heb Je een courant meegebracht idylle van een Jongen mllUonalr staat er boven De een of andere journalist heeft onti dekt dat Je onder een anderen naam in de fabriek Ironport hebt gewerkt en hij I heeft er een heele roman van gemaakt Het contract was onderteekend en de belangen van de Neptunus en Ironport waren nu één Geoffrey Ik heb eens met m ieerCoombe gesproken begon Str John opIndrukwekkende toon en wij zijn beidenvan meening dat Je je pseudoniem moetlaten waren vacantle nemen en na Jewittebroodsweken hier terugkomen Ik ben het geheel met Sir John eens sprak Mr Coombe Gerald wordt mededirecteur zoodrahij zijn plicht als bruldsjonker op Jouwbruiloft heeft vervuld ging Sir Johnvoort Ik wil graag uw raad opvolgen ofschoon Ik mij mijn onkunde bewust ben In elk geval bezit ik meer geschiktheiddan een Jaar geleden U hebt hard gewerkt een beetjevacantle zal u goed goed meende meneer Coombe Geoffrey was hjn heel dankbaar voor die lof Hij had Inderdaad bijna te hard gewerkt en de sporen hiervan waren duidelijk op zijn gezicht te lezen Om de onderteekening van het contract te vieren werd er een lunch gegeven waarbij de chefs van de afdeellngen ook uitgenoodlgd waren ZU hadden Geoffrey s aanwezigheid in de febriek natuurlijk wel gemerkt maar geen van hen had dit laten blijken Na afloop reden Geoffrey en Gerald per auto naar hun kamers terug ZIJ moesten pakken en gingen daarna samen naar Granham Court om wat te visschen en golf te spelen Ruth zou met J FEUILLETON üp de een ol andere manier Ik verdenk er lady Shaldon van hebben ze onze portretten gekregen en we zien er alschuwelijk op uit Ze vertellen een massa over mlj hoe vader me adopteerde en we als kinderen al verliefd op elkaar waren Dat was waar voegde ze er zachtjes bij Absoluut waar gat hij toe Na het diner lieten ze de anderen in de steek het was een prachtige zomeravond met heldere maneschijn en wandelden over het kleine kerkhot Zij hield zijn hand vast en bracht hem naar zijn vaders graf Ik vraag mezell vaak al ot hij weethoe gelukkig wi zijn tluisterdc ze Alshij nog leetde wat zou hij dan trotschzijn Of beschaamd Dan had ik mls schien zoo verder geleefd Neen lieveling Ik ken je beter Je had het goede altijd In Je Ik heb er vaak over nagedacht Je hebt nooit de kans gehad Je had altijd te veel vrijheid Ik ben bang dat vader op een onverstan dlge manier van je hield Dat begreep hü zelf kort voor zijn dood Maar laten we daOT niet over spreken Ik wilde alleen maar nier met Jou staan en aan hem j denken Ik hoop dat hij het voelt Geotfrey zweeg hij durfde niet té spreken Den iaatsten tijd had hÜ min der getobd soms dacht hij een week niet aan het bedrog maar hier naast zijn vaders graf drong de volle iMteeke nls van zijn vergrijp tot hem door Wist zijn vader hetv