Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1934

De tl d vliegt de Kj3 15 jaarl Wie nog nooit op een vliegveld is g weest nimmer het moderne verkeersmldiJal heeft gebruikt om veilig geriefelyk en gnel te reizen en zich voor luchtvaart niet interesseert kent zyn t jd niet Waren het eerst slechts oor logs vliegtuigen die door de K L M werden gebruikt thans staat een F XXXVI gereed o ut pag sagiers dèt te doen genieten wat de K LJ vlieger Viruly zoo boeiend in zyn boeken heeft beschreven Behalve een steeds groeient aantal ver bindingen met het buitenland exploiteert de K L M de langste luchtlijn der wereld Amstenlam Batavia 14 575 K M en de kortste iuchtlyn Hotterdam aamstede 54 K M Het luchtverkeer is de tot werkeiykheid geworden wensch van den mensch zich sneller te kunnen verplaatsen dan ooit metandere verkeersmiddelen in die mate ksuworden bereikt i Het enthousiasme van Nederland dat bji de ita te Amsterdam in 1919 tot uiting kwam deed de plannen een luchtvaartmaatschappy op te richten rypen De heer A Hesman organisator van de yEIt8 werd benoemd als leider van de K L M die toen werd opgericht Dank zij diens ondernemingsgeest is de KX M in staat nu ekn beeld te toonen vu een maatschappy v i nationale in Intn nationale beteekenis Ziin niet de havens Schiphol en Waalhaven knooppunten van internationaal ver keer geworden Ën wat zal de toekfsnst nog brengen De Pelikaan en de andere vogels vliegen af en aan en brengen ü naar fndié of In nog geen 2 uren naar Parijs of Londen Ruim 41 000 passagiers maakten in 1933 hun reis per vliegtuig Tot eind Augustus dit jaar bedraagt het aantal niet minder dan 50 000 Meer dan I OO OOO K G luchtvaartgoederen kwamen in 1933 met vliegtuigen op de bestemmingsplaats In totaal vervoerde de K L M 346 000 passagiers en liet 127 000 personen genieten van een pleziervluchtje Zy vervoerde 7 83 OO0 K G goederen hetgeen ongeveer overeenkomt met 1 KjG per hoofd der bevolking van geheel Nederland De groote frequentie van het aantal diensten op de buitenlandsche centra en het billijke tarief zoowel voor passage als voor vracht maakt het vervoer per vliegtuig aantrekkelyk Voortgaande op dezen weg zal ongetwijfeld de K L M een grootsche toekomst tegemoet gaan hetgeen wy van harte wenschen vliegt HOE REIZEN ZU Op d taakMing vindt U v r ch ii nd3 mir flsbaald Da prir vraofl omvo7 hei vMga mIddBiBfi von varvoar af HDOFOPRIJS een zaerelt naar SURINAME lite klat heen H terug twee per nen All volgende Uofdprfjian een keuze uit A 1000 KM rondvlucht doOr Nederland in ipaclaol K L M vlieg tuig drie panonen gedurende Iwea dog n met gretli verbll en maallijdani A 5 dagen gratii luxe auto 4 parionen mat vri wblijf dil MaallTjden voor raii door Nederland C 7 dogen grotii varblijf en mooltijdeB voor vier penenen Ineen vocantiaoord in Naderiand D 3 driamoandelijke abonnementen 2e kl Nederl Spoorwegen Door da A N W B Horecaf K L M K N A C en Nederlondidi Spoorwegen li nog een larte hoofdpHjien tjeichikbaar oeileldidoor da K N A C 100 oulokoartan voor Nederland en 11 autotochten voor een dag met lunch uil iedere provinciale hoofdiladéén i door de K L M 8 retourvluchten op de tra ecten AmilerdomRotterdam AmitardamEindhoven en Rottardam Haomitedei een erie bondiuilgoven van den A N W B vooantiekoartan von deSpoorwegen en verfchlllende léloun in Nederlondiche hateli aangeboden door de leden van Ie Horecaf Ook door vela fabrikanten en handelaren In artikelen welke betrekking hebben op iport en vef a r tijn priiien bairfilkbaar géfteld waarander rijwielen ean kano het onderhoud van outoffloblelen enzoovoortt Wanneer ar mew gowle optouingen lifn dan prijzan wordt ar geloot Het Nationaal Crlili Comlli li bereid winnaar dia geen gebruik kunnen maken van de toegevallen reit blf het wijzigen behulpzaam te ziin Da raiiprflian zijn BeJ 4lg tol 1 Octabar 93S in vijf venchillanda yoartuiavn voaren sernga partonfn aan geiprak liiigon aan lied e of iets dergal iki of iprekan over aan vofrtitlg Hbruil hoafl da luittQr iar te ro jen in jwalk voar tonen bavindan tijdeni hot eante jjeiprak tifder iprek ani of over walk voertuig wordt geipnoki w flitifl Jig ïkh da parhet tweede ga gezongan D opJoMtng moet dui worden bi voorb alc i Gesprek 1 i auto Geiprek 3i vliegtuig enz enz Voorwaarden van inzending i Da oplouing uitiluitend inzenden op aan gewone briefkaart Noom ofzender In btokletten 2o Beholva de gewone briafkoarlporloa ndeodre as eenl aan postiegelj bijplokken en oplowing adraiMerent Notionoot CriiU Comil Knoulerdijk 30 Oen Hoog 3o OploHingen uiterli k Dliwdag 9 October voor loaftte builichting pettvn Aan dazen wedtlrijd kan een ieder meedoen ook all a tU i f onderlijk Een persoon koi K u Kon meeroere optoijmg n ana n oploding op een briefkaart waarop behoTve da gewone 3 minttenl 25 cent 1 b lnent i w jael prokl CrWi Comité inzenden Je gewone uijtjopiaiir noe meer U aan poft dei te maer kamt ten goede oan het Nolionaat nog mintteni 25 cent i bijgeptaht Hoe meer U aan poit plakt dei te maer komt ten nn Raa d I Ug tevoren een of eoniga briefkaarten kfaor Ptak ép elke farJefRaart op de adrexzilde de gawona porlo n bovendien 23 cani of meer Sehriif op de andere zijde vo t de nummer 2 3 4 en 3 njer Ifcflor dan kunt U Uw oplouing ti deni het luJiteren reedt ge iMkkelljk invulhn zal zich misschien herinneren dat de verloving van H M de Koningin in 1900 op den 16en October publiek gemaakt is Het is overigens wel eigenaardig dat reeds portretten van den nieuwen prins der Nederlanden worden verkocht dat reeds zijn levensbeschrijving enz gereed ter verschijning ligt dat iiweeddche vlaggen zijn te verkrijgen dat muziekcorpsen ijverig het Zweedsche volkslied instudeeren en zoo al meer Een lawine portretten en geschriften zal straks losstormen op het Nederiandsche volk Een uitverkoop Tot slot een niet onvermakelyk grapje Men weet dat winkels tegenwoordig meer uitverkoop dan gewonen verkoop houden Allerlei argumenten worden voor dien uitverkoop aangegeven Op een winkelraam hier in onze omgeving stond reeds Beer vele weken de mededeeling inale uitverkoop wegens huur beëindiging Een redelijk motief inderdaad 1 Echter schijnt de winkelier het huurcon j tract weer verlengd te hebben Nu heet de nog steeds onafgebroken voortdurende uitverkoop er één wegens huur vernieuwing Op die wijze kan alles een reden tot finale opruiming zijn HAGENAAR derlandsche gemeenten in een 4 leening tot een gelyk bedrag Met het voorstel van B en W de huur van het perceel C 144 van C op ƒ 4 te brengen kan de heer Hooft zich niet vereenigen z i is die prys in vergeljjkinit tot andere huizen veel te laag Di heer van Dyk zoekt een middenweg en 1 1 de huur op ƒ 5 stellen De Voorzitter wijst er op dat het huis te onpractisch is en daarom de huur niet hoog kan zyn Het voorstel wordt aangenomen Tegen de heeren Hooft en van Dyk Overeenkomstig het voorstal werd besloten te rekenen met ingang van 1 Juli 1934 in te trekken het raadsbesluit d d 27 October 1033 tot V epassing van een tijdelijke korting op de wedde van den gemeenteveldwachter By het voorstel ter take van de winkelBluiting zegt de heer Hooft dat in de gruote steden geen uitgesproken meerderheid zicti voor verruiming verklaart De heet Meyer is uit ovwtuiging tegen I verruiming van den wmkelverkoop op Zon dag en wyst voorts op verschillende artikelen in bladen waarin er op wordt geweI zen dat de winkeliers by verruiming von geen voordeel zullen hebben Z i moet de Zondag v y Diyven j De VooPïitter wyat er op dat de jongelui thans voor sigaren en sigaretten de cafe s j inioopen men koopt ni t Zaterdags zooals wordt gezegd doch Zondags in cafe s fruit winkels kunnen van doortrekkenden z i voordeel hebben 1 De heer Kraan verklaart zich uit principe tegen het voorstal terwyl de raad vsn j meening is dat verruiming voor fruitwm kels niet noodig is I Het gewyzigd voorstel de verruiming alleen als wenschelyk uit te spreken voor sigarenwinkels wordt aan genomen Tegende heeren Kraan ea MeÜer blwiCo da heerHooft i I De rekenipgV 1933 34 van de negtS bosse wordt goedgekeurd terwyl aan den heer Th Jansen overeenkomstig zyn verzoek met ingang van 1 Januari 1936 eervol floitslag wordt verleend als gemeente op zichter en opzichter by het G E B I Goedgelteurd worden nog een paar comp I tabiliteits besluiten waarna by de rondvraag de heer Meijer aan B en W vraagt zich te verstaan met het gemeentebestuur van Gouda om vrystelling te verkrijgen van tolgeld voor leerlingen vanscholen of cursussen om aan gemeente personeel by het bereiken van den 65 jarigen feeftyd ongevraagd eervol ontslag te verleenen Verder spreekt hy de hoop uit dat de kwestie van het ophalen van vuilnis spoedig geregeld zal zyn en tenslotte het gevaar vhn het parkeeren van auto s op den Brugweg te Stoiwykeraluis De heer Broere vraagt naar werkverschaffingsobjeeten terwijl de heer Scheer er op wÜBt dat de z g Veerstraat nog niet geheel in orde is Ter sake sal een schryven aan Ged Staten worden gericht bij gekomen constateerde hÜ weldra dat de vogels geverfd waren Tralies en wanden van de kooitjes waarin de beestjes waren opgeborgen hadden iets van de kleur meegekregen De man deelde zijn vermoeden aan de politie mede die de zaak op het bureau nader ten overstaan van enkele deskundigen onderzocht Het vermoeden van den kweeker bleek juist De vogels waren geverfd en bovendien dat was wel het ergste het waren wijfjes die als zangvogels geen waarde hebben De aanwezige vogels ruitn honderd werden In beslag genomen en de koop man aangehouden die zich over zftn zwendelpractljken zeker te verantwoorden zai hebb i Naar wij vernemen heeft de koopman len tijd dat hU zich In Leeuwarden op ae mark rtoonde naar schatting zeker aKjuaf deze vogels van de hand gedaan Ëcn stuk granaat Rudolf Trere een icaliaansch soldaat die m den wereldoorlog een schot in zijn rechterdu had gekregen werd één dezer dagen gekweld door hevige pijnen in zijn lankerheup De doktoren konden echter niets bijzonders ontdekken Daar de pijnen toch nog aanhielden kwam hij op het denkbeeld dat de wond uit ldi7 er de oorzaak van kon zijn £ en nieuw medisch onderzoek bracht aan het licht dat een stuk granaat gedurende zeventien jaar zijn lichaam doorkruist had en nu aan den anderen kant te voorschijn kwam haar debuut als film actrice maakte in Malle gevallen Verdere medespelenden rijn o a Tilly Périn Bouwineeater die in den laatsten tyd weer sterk op den voorgrond treedt Ciasy van Bennekom bekend als Doortje uit De Jantjes Loeéje Bouwmeester Mary Smithuiaen Adolph Hamburger en Cruy Voorttergh van wien onlangs vermeld werd dat hy naar Hollywood Bou liJn afgereisd Jiog eJikele dagen en de derde Bamatyn film is gereed van de artikelen 1 en 10 vaa de Instructie van den Gemeente secretaris d tot af wy zing van het verzoek van de afdeelmg Gouda van den Bond van Koffiehuiahouders enz om verlaging van den druk van de Personeele belasting voor koffiehuishouders e d Bij dit laatste voorstel deelde de heer Scheer mede later op deïe kwestie te zullen terugkomen en dan een verlaging met 1 3 te zuilen voorateUen De Voorzitter merkte op dat het verzoek buiten behandeling kon blyven omdat het te laat was ingekomen Ook enkele andere leden spraken zich voor v lichting van den druk voor cafe s uit Eoodat de Kaad hierop later een nieuwe beslissing zal nwnen By het verzoek van het bestuur der Vereeniging tot bevordering van het Vakteekenonderwijs om toekenning van een subsidie voor den cursus 1964 8o groot f 125 was een uitvoerige toelichting gevoegd terwyl de heer Hooft het toestaan van het verzoek nader onderstreept en er op wijst datthans de gelegenheid tot het volgen van hetonderwys ook wordt opengesteld voor leer plichtjge kinderen j De heer Meyer acht het gevraagde be dyag niet onoverkomelyk en vindt de kosten in verhouding tot die van andere cursussen niet hoog Ook andere heeren spreken zich voor het voorstel uit terwijl de heer van Dyk meentdat het vroegere subsidie op lost van hooger hand Wa3 ingetrokken j De Voorzitter wyst er op dat dit subsidie is in etPokkpn omdat ook de Minister het I subsidiÉ iiitr j Ook de heer van bgk wil gaarne aan de instandhouding van den cursus medewerken waarop het voorstel wordt verworpenen met aJgemeene stemmen het gevraagdsubsittie toegestaan By het voorstel van den heer Broere om aan den Minister van Sociale Zaken te vra gen de gemeente voor toepaasing der steunregeling in een hoogere klasse te plaatsen deelt de Voorzitter de reeds ter zake ge voerde correiH ondentie mede waaruit blijkt dat de Minister hierop afwijzend heeft beI schikt I De heer Me er vraagt of B en W zich niet mondeling met den Minister jn verbin fjing hadden willen stellen hetgeen de heer Scheer steunt De heer Broere trekt zjjn voorstel in nadat toegezegd is ter zake spoed te zullen betrachten en te vragen de gomeente alsnog in de 6e klasse geplaatst te krygen wordt dit afgewezen dan zal worden getracht eenlge verbetering in de normen te verkrijgen Een adres der werkloozen ter zake van deze classificatie wordt voor kennisgeving aangenoment Voorts Wfiftit hesloten tot conversie van de gaidleening orspronkeiyk groot ƒ 15325 op 1 Januari 1985 per resto groot n037 fiO rentende 4 byde N V Bank voor Ne Kotterdamsche Rechtbank Jniformverbod In een zaak tegen den jarigen reiziger W J K ti uit üouda appellant van een vonnis van den kantonrechter altiicr waarby hy wegens overtreding van art 435a van het W van S verdachte had demonstratief met een rood hemd rondgeioopen was veroordeeld tot ƒ 10 boete of 2 dagen hechtenis heeft het Q M bevestiging van het vonuis geëiacht In een soortgelyke zaak tegen den 24 ja ijgen aardwerker L Y uit Gouda die door denzelfden kantonrechter was veroordeeld tot ƒ 10 boete of 2 dagen hechtenis heeft het O M eveneens bevestiging van het von nis geëischt I In eenzelfde zaak tegen den 24 jangen los werkman C L Z uit Gouda die ook door den Goudschen kajitonrechter wegens overtreding van art 435a v ïi het W van S was veroordeeld tot 2 dagen principieele hechtenis heeft het O M tenslotte ook bevestiging van het vonnis geëischt Uitspraak 7 October Een aanrilding R van E P 48 Jaar landbouwer teWaddinxveen die wegens het veroorzaken van een aanrijding door niet voldoende rechts houden door den kantonrechter te Gouda was veroordeeld tot 10 boete subs 2 dagen hechtenis vernietigd en verdachte veroordeeld tot 10 boete subs 2 dagen hechtenis njJïT DKN oafTRg g WIELERBAAN ZONDAGAVOND 6 UUR GROOTE REVANCHE VAN DE ZESDAAGSCHE Prijzen 40 en 75 kents Werkloozen 2Ü cents Kinderen iU cents noeg staat Die brief is niets waaid Wat bedoel Je vroeg Blair scherp Ik was bU Ruth toen zij flauw viel Je hebt den brlel gelezen Ja Ik moet erkennen dat ik er aleen heelen tijd naar verlangd heb om teweten wat erin stond Ik ben er eenigszins verantwoordelijk voor dat hU geschreven werd otschoon ik geen oogenblik veronderstelde dat Sir James zoover zou gaan Ik zou als ik in Jouwplaats was alles vergeten Het was inhet geheelniet Je vader s bedoeling Jete onterven Daav was hU te verstandigvoor Waarom denk je dat Daar ken Ik Str James wel voor Zijn bedoeling was je een s flink wakkerte schudden Welnu dat is gebeurd en Je hebt Je gebeterd net zooals Su James wenschte Ik zie dat Je hem in Jehand hebt Geef hier dan zal Ik hemverscheuren Neen zei Oeotfrey op zachten toon Ruth neemt het erg zwaar op Dat dacht Ik wel Geel haar een paar weken tijd dan is ze er wel overheen Het huweUJk gaat niet door I Gedurende een oogenbllk kwam er eerlj blik van trlomph m Hurst s oogen I ZU is nu overstuur e moet hog eens met haar gaan praten merkte hUj met geveinsde oprechtheid op 1 ordt vervolgd FILMWIEUWa I e familie van myn vrouw l c derde Uartifitijn film thans reeds nagenoeg gereed Nauwelijks waren de werkzaamheden aan I de Loet C Bamstyn film Malle gevallen beëindigd of de derde Bamstgn fiini De familie van myn vrouw giïig in productie Üe film is gebaseerd op een gegeven van Alfred Duprez en A Milo Bennett weik gegeven voor de film werd omgewerkt door Cor Hermus en Alfred Schirokauer De regie wordt gevoerd door Jaap Speyer met Leo Meyéiala leider der productie terwyl de muziliale leidintr wederom bij Max Tak berust De werkzaamheden hebben tot voor kort een buitengewoon viot verloop gehad en uuUen de weersomstandlg heden der laatste dsL en niet zoo hadden tegengewerkt zou de film reeds klaar zijn geweest voordat Maile gevallen hsar première zou hebben beioeft De buitenopnamen word en gemaakt op een prachtig landgoed in de ciimiddejiijke omgeving van Laren waar de lang niet ailedaagsche geschiedenis zich afspeelt De hoofdrollen in deze komische film worden vertolkt door het duo Joh Kaart Jr en Sylvain Poons twee acteurs die ïoo littigzamerhand tot de promi nentste figuren van de Nederiandsche film gaan behooren Een belangTyke rol is tevens toe j gewezen aan Mevr G Chrispyn Mulder die HAASa BCHT Gameentoraad In de op Woensdag 26 dezer onder voorzitterschap van Baron van Hemert tot Dingshof gehouden raadsvergadering waren alle leden tegenwoordig Een reeks ingekomen stukken werd voor kennisgeving aangenomen Overeenkomstig de voorstellen van B en W besloot de raad a tot vaststelling van een advies aande Ged Staten ter zake van de verhoogingvan de wedde over 1931 van den vorigengemeenteontvanger met het bedrag derdoor hem gemaakte kosten van opheffingvan zlJn zekerheidsstelling b tot vemlieuwde vaststelling van detot 1 Januari 1936 goedgekeurde verordening op de heffing van grafrechten c tot wyziging cq aanvalliag overeenkomstig het verzoek van de Ged Staten enkele personen als de comulenten De Jong en Tukker uitgezonderd onbenut blijft en daarmede ook en vooral hun groote ervaring en kennis Het Jaarlijksch congres van Horeoaf Te Arnhem Is Dinsdag het drledaagach JaarlUksch üongres van Horècaf aangevangen Nadat s middags om vier uur het hoofdbestuur in hotel des Pays Bas bijeengekomen was om enkele huishoudelijke aangelegenheden te bespreken vond Dinsdag in het RUn PavUjoen de ontvangst van de deelnemers plaats door de afdeellng Arnhem en omstreken waarbij de eerewijn werd rondgediend Onder voorzitterschap van den heer Th N van Stigt is gisteren te Arnhem de bondsdag gel ouden van den Nederl bond van werkgevers In Hotel Restau rant Café en aanverwante bedrijven Horecaf De vergadering werd bijgewoond door de heeren baron van der Qals van Dlrksland namens de K N A C mr Canter Cremers voor den A N W B van Deventer van de Nederl Vereenlging voor Vreemdelingenverkeer Pelletler vicevoorzitter van den Middenstandsbond Hoogewerff bestuurslid van de Nederl Vereenlging v wljnhandelaren de Brelj inspecteur van de Volksgezondheid speciaal beiast met het toezicht op de Drankwet en vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel te sGraven hage en Utrecht De open ns srede In zijn openingsrede gaf de voorzitter eerst een overzicht van den toestand in de vereenlging en den bedrij f stoestand in het algemeen O m wees spr daarbij op den enormen teruggang van de omzetcijfers In 1932 was de totale omzet vergelegen met 1930 46 pet achteruitgegaan De thans nog in bewerking zijnde cijfers over 1933 en het zomerseizoen 1934 doen reeds blijken dat in 1933 de teruggang is voortgegaan hoewel in het algemeen Iets minder erg dan de béide voorgaande jaren terwijl het zomerseizoen 1934 voor het oyergroote deel der bedrijven en In t bijzonder voor die der NoordzeebadeHaatsen buitengewoon slecht Is geweestf met uitzondering van enkele badplaatsen o a Schevenlngeh dat de belemmerende omstandigheden in aanmerking genomen niet onbevredigend heeft gewerkt Plannen tot instelling van een permanent bedrijfs economlsch ipistituut voor het Horeca f bedrij f zijn thfms In voorbereiding Spr gewaagde van toestanden dienaar zyn meening om onverwijlde oplossing vragen Belangrijke verminderingvan allerlei belastingen Is een rechtvaardige eisch Door de voortdurende aandraailng van de belastingschroef zijnfeitelijk het ultzleken van den crisistoestand en een herstel van normale toestanden tegengewerkt Hierdoor werd hettegendeel bereikt van hetgeen verwachtwerd Groote kapitalen werden in hetbuitenland in veiligheid gesteld bedrijven werden ingekrompen of gingen teniet zoodat d Rijksmiddelen steedsmeer daalden Het aantal werkelocfflensteeg tengevolge van een en ander In dejaren I95l ft54 met 65 pet en kan thansgeschat worden op 350 000 Waarom vroegspr worden de bedrij f sondernemers nietaangemoedigd om zooveel mogelijk menschen in dienst te nemen en dan doorhet Rijk gerecompenseerd door een vermindering op de andere verschuldigdebelasting Daarna behandelde spr de treurice toestanden in het bedrijf Hij meende niet te overdrijven wanneer hij beweerde dat 60 pet der exploitanten van hotels cafe s en restaurants feitelijk een faillissement nabij zijn en de overigen reeds eenlge jaren leven op vroeger gekweekte ressrves doch met angst en beven h t iQoryuren van dezen ellendigen jjedrlj föbs tand aanzien in het voorult £ht dat ook voor hen een debacle onaTw adb ar zal blijken Wil de regfe tjnkblijk geven het bedrijf te willen help b dan geve zU gevolg aan de redelijke wenschen die reeds zoo vele malen naar voren zijn gebracht te weten bescherming van den naam hotel beperking van het in het wilde weg vestigen van nieuwe bedrijven zij verbiede het uitoefenen van lunchrooms en restaurants in warenhulzen zij steune krachtig het blnnenlandsche toerisme beperke den trek naar het buitenland enz Wil men hiertoe niet komen dan zal men nog alleen kunnen helpen door verlaging van de goudwaarde van den gulden spr beriep zich op een mededeeUng van het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Juni aflevering der Economische Sociale Kroniek In zijn verdere betoog toonde spr aan dat indien de lasten die op het bedrijfdrukken aanmerkelijk worden verminderd ook de verkoopprijzen van het bedrijf kunnen dalen I GËMENGPK BERICHTEN opgemaakte kanariepietjes Natuurlijk waren het vrouwtjes Sedert eenlge weken verscheen op het Zaailand te jLeeuwarden een Amsterdamsche koopman die met een ongekende flux de parole trachtte zün mooie geel gekleurde vogeltjes aan den man te brengen hetgeen hem wonderwel gelukte Niet aJleen aan zijn eigen aanbevelingen had de koopman zijn goeden afzet te danken maar de vogeltjes maakten door hun prachtige kleur een reclame voor zichzelf Maar ja die prachtige kleur is den koopman noodlottig geworden Onder de belangstellenden die zich rond zün tent hadden geschaard bevond zich n I een kanariekweeker die redelijk gauw in de gaten had dat er met de vogels iets niet in den haak was Dicht 73 Jaargang 11 18717 ZMerriag 28 Saptembei 1834 mmm goiimnt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 2B Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 5B elke regel meer ƒ 0 30 Advertentlèn in het Zaterdagnummer 25 bijslaK op den prijs Lief dad igheids ad verten tien de helft van den prya INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regeld ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kuimen worden ingezonden door tusHchenkomat van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten d aga vóór de plaatsing aan het Bureau z jn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn BERGAMBACHT feERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERC § EUWER1JERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPBIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA bil onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux ziJn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 2745 Postrekening 4S400 Deze Courant komt m vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex op den duur de hoofdverbinding zullen vormen De onderwijskosten in den Haag Er is dezer dagen een vergelijkende btatistiek van de onderwijskosten m de gemeenten Amsterdam üotterdam den Haag en Utrecht verscnenen Misschien zal die statistiek eens de oogen openen voor het feit waarop wij al zou dikwyls hebben gewezen n I de ontzaggelyke bedragen welke dit onderwys in den Haag verslindt Het blijkt nu ook inderdaad zóo te zyn Utrecht betaalt per hoofd der bevolking slechts 11 gulden aan onderwij a Rotterdam 17 gld Amsterdam 18 70 gld en den Haag 25 gld Alleen reeds het lager onderwijs het openbare kost in den Haag 4 millioen gulden In totaal kost het onderwijs uit de gemeentekas resp voor die gemeenten 2 1 iO 13 2 en XI millioen gulden Waar we vooral op willen wijzen is dat de opbrengst aan schoolgelden voor het lager onderwys in den Haag maar 160 duizend gulden bedraagt Daar wordt dus meer dan 41 millioen gulden bijgepast Dit ia wel de groote strop en daartegen hebben wy herhaaldelijk gewaarschuwd Het onder wijs in onze stad verslindt de geheele gemeentelijke inkomstenbelasting zoodat iedereen die geen kinderen op de lagere school heeft precies weet hoeveel school geld hij voor anderen moet betalen Dit is het waar we vaak op wezen en dat nu door de statistiek duideiyk wordt aangetoond Mogen dan nu eens de oogen opengaan en men begrype dat dit niet dragelijk is j Het systeem van te zeggen hoeveel het onderwys per hoofd der bevolking bedraagt I is verkeerd Het zegt alleen ter vergelijking 1 iets duidelijker spreekt het met het bedrag I te vergelyken de opbrengst der gemeente lijke inkomstenbelasting Dan weet ieder belastingbetaler uit te rekenen hoeveel hij voor dezen tak van dienst bijdraagt Even geduld nog I De verwachting dat tegelijk met de opeI iiing der Staten Generaal het langver j spreide gerucht omtrent de verloving van 1 Prinses Juliana zijn bevestiging zou krij I gen 18 niet vervuld Men zal nog even geI duld moeten hebben maar dat is geen rede om te veronderstellen dat het gerucht maar e n gerucht is Het is nu van algemeene bekendheid dat deze verloving spoedig publiek wordt en dat slechts op het einde van den rouwtijd wordt gewacht Zoodra de Staten Generaal weer bijéén zyn 16 October zal de openbaarmaking zeer spoedig volgen Men gelijke concessie van Duitschland de moeilijkheden by de betalingen aan andere landen van wie Duitschland meer betrekt dan dat het erheen levert zal vergrooten Maar Engeland zorgt eerst toor zichzelf van meening zijnde dat ook de andere landen maar moeten zien hoe zjj hun eigen moeilijkheden te boven zullen komen Zou ons land van die houding niets kunnen leej en REGENMANTELS Dit BomiiMt ba9ta t uit tWM Uaden eo e ii BUroegsel De Engelsche maatregelen tegen Duitschland s betalingsmethoden Het conflict tusschen de textielindustrie van Lancashire en de Duitsche afnemers van gwens is nog steeds niet opgelost Voortshanda blyft Engeland weigeren om vftder deze goederen aan Duitschland te leveren indien geen volstrekte betalingslelcerheid wordt geboden Dr Schacht heeft met syn boute redevoeringen in Engeland nog niet veel succes gehad Hij eischt dat Duitschland voorloopig niets zal betalen en dat het den eersten tyd bovendien terwyl het dus zyn oude schulden niet betast nieuwe credieten krijgt voor den aankoop van grondstoffen op de internationale markten Zulke Icfgica mag in DuitschUnd opgang doen elders is men er minder van gediend Intuaschen beteeketit deze staking dergareoleve ran ties aan Duitschland niet datde geheele Duitsch Engelsche handel stilligt Wel trachten de Britsche katoenindustrieelen andere industrieën tot een dergelijke handelwyze over te halen teneinde im aandrang op Duitschland te versterken ar het geheet moet als een wyzevan oi rhandeling met dreigementen worden opifevat Het ligt stellig niet in de bedoeling om den Engelsch Duitschen handelduurzaam te benadeelen By die onderhandelingen toont Groot Brittannië echter dathet niet van zins is om voor dreigementenof eenzijdig afgekondigde naatregelen teiwickten iHet meent sterk genoeg te staano ook van a n zijde krachtproeven aan tewe den i Nfderland heeft zich daaraan nooit bezondigd Wy hebben steed getracht de Duitscllera vriendelyk ve stemmen uitgezonderd het geval van de to matencom missie de commissie die in 1932 kwam onderhandelen over den invoer van groenten in Duitachland en die hier een krachtig neen te hooren kreeg Wij hebben dat neen nimmer behoeven te berouwen wy hebben daar geen nadeelen van ondervonden Thans echter worden wy in de Duitsche economische bladen als voorbeeld aangehaald van een vreemd land faarmee te praten valt By de ischen die Duitschland aan het buitenland voor Dames en meisjes Enorme keuze Nieuwe modellen Ook Falcon stelt is het een veeg teeken wanneer men daar over ons min of meer tevreden is dat beteekent dan dat wij ona met Duitsche goederen vol laten stoppen PULLOVERS Brieven uit dé Hofstad MCCXLAfl De sluiting van het Zomerseizoen De befaamde derde Dinsdag in Septem jber waarop de Staten jGeneraal geopend wgrdt is tevens wel te beschouwen als een sluiting van het zomerseizoen Het is e n dag die precies op de grens ligt vau twee ljitargetyden en dus een dag geschikt tot afscheid van het één en tot aanvaarding 1 van het andere Wie nog eens een uitstapje naar den I Haag en Scheveningen wil maken kan dat op dien dag nog even waarnemen Het is dan ook een gezelligen dag vol drukte en beweging en ook vol afwisseling Het uunje van één tot twee kan aan het bezichtigen van de Koninklijke stoet worden besteed en daarna is nog alle gelegenheid om een bezoek aan Scheveningen te brengen De ochtenduren kunnen m dëJoni stad doorgebracht worden en zóó wordt liet alles te samen een knusse dag en een aardige uitspanning In dier voege hebben ook dit jaar weer vele duizenden dit uitstapje gemaakt Heel veel jaar geleden was het ook al zoo maar er is een inzinkmg geweest toen n I die dag dreigde verstoord te worden door demonstraties welke op zichzelf niet veel te beteckenen hadden maar die den aan en afvoer van de bezoekers minder gemakkelijk en aangenaam maaklen Ihans is dit weer anders en in de laatste jaren is de belangstelling voor dezen dag weer gruoter geworden Waarschynlyk heeft fle vergemakkelijking van de reis door middel van de autobussen daarop invloed gehad Het is I niet zoo plezierig om op dien dag met den I trein te moeten reizen vooral niet op den terugweg als allen ongeveer tegelyk heengaan Aan dit bezwaar komt de autobus üitteraard zeer tegemoet men heeft zijn I gereserveerde plaats èn het tijdstip van ver trek hangt niet aan een minuut De terugtocht per trein is altijd nogal vermoeiend wat na een drukken dag niet prettig is terwyl in de bus juist gelegenI heid tot uitrusten bestaat en misschien menigeen stiekum zelfs een uiltje knapt leder t jsiar neemt dan ook het aantal bussen aan zienlijk toe en het laat zich aanzien dat zij SSiJSi mutsen en shawls t S Ook deze collectie is K compleet en zeer apart Bahltnann Zeer lage prezen i ngeland is dat niet van plan Het heeft een clearing met Duitschland ingesteld die evenals by ons op moeilijkheden stuit Dit staat hiermede in verband dat ten eerste niet alle leveranties van Duitschland in ponden by de Bank of Jingland worden betaald evenmin als zulks weer alle leveranties naar Nederland by de Nederiandsche flank geschiedde daar verschillende Duitsche firma s trachten buitenlandsche valuta in handen te krygen hij verkoop aan het buitenland Bovendien levert Engeland vele niet Britac he waren aan Duitschland die dan over de rekening van de Bank of England worden betaald eveneens precies als in ons land met goederen van buitentandschen oorsprong het geval is die nier slechts worden doorgevoerd Nederland heeft getracht daaraan een einde te maken door strengere clearing en controle op de nationaliteit der naar Duitschland geleverde goederen Zyn die niet Nederlandsch dan wordt geen betaling op de rekening der Nederiandsche Bank te Berlyn geaccepteerd Engeland heeft een andere typisch Britsche methode toegepast om deze moeiliiltheden te overwinnen Het wil n I de Bondermarken der Rijksbank gebruiken c ok wanneer die afkomstig zijn van den uitvoer van Duitsche producten naar andere landen dan Engeland en de Ilijksbank heeft hierin toegestemd De situatie werd dus deze Tot nu toe werd er een grooter bedrag aan Marken in Berlyn gestort wegens inkoopen in Engeland dan in Londen de tegenwaarde in ponden wegens aankoopen in Duitschland Dit overschot was niet te realiseeren Tegelykertyd echter is er misschien een gruoter bedrag aan francs in Parys geatort wegens den aankoop van Duitsche goeÜL ren dooi Frankrijk dan de tegenwaarde in Marken bedraagt Welnu zegt Engeland geef ons deze overwaarde van francs of andere vreemde valuta Die rullen wü dan we in ponden omruilen op de internationale wisselmarkt Dat Duitschland deze copcessie heeft gedaan is een bewijs dat men daar ondanks alle krachtige redevoeringen een ernstig conflict wenbcht uit den weg te gaan Engeland is zijn traditie getrouw gebleven en heeft uitsluitend aandacht gehad voor eigen belangen Het spreekt vanzelf dat een der Ik ga nu weg ik zal hun vertellen dat ik met met Je ga trouwen Ze mogendenken wat ze willen Mag ik ie komen bezoeken vroeghij vol verlangen Neen ik zal je niet spreken en ookmet schrijven Ik verdwijn uit Je leven Om terug te keeren eens als ikhet waard ben ik zou graag willen weten wat jedoet zei ze liedroefd Ik zal met Sir Johnin contact blijven HÜ zal me alles vertellen kunnen üeoKrey ik verlang ernaar trotsch op je te kunnen zijn om Jein mijn armen te nemen en Je te troosten maaP adieu Ze ging haastig weg en hij bleef met gebogen hoofd staan zijn vader s brlet in de hand geklemd HOOFDSTUK XVH Geoïfrey deed geen poging RuthAe volgen zU had hem haar besluit medegedeeld en htj moest over de beteekenis daarvan nadenken Zij had hem gezegd dat hU zichzelf moest helpen maar ze had hem geen wenk gegeven wat ze er mee bedoeld had HU keek op zijn horloge zeven uur In een paar uur moest hij naar huis en naar de bruiloftsgasten terugkeeren Wat moest hU hen zeggen RutH had verklaard dat zij de schuld voor het verbreken van de verloving op zich zou nemen maar dat kon hü niet toelaten Sir John Strathapi zon natuurlijk een verklaring wenschen en wat kon hU Buth ik heb me als een schurk gedragen bekende hlJ terneergeslagen Ik had honger met Je willen lijden en dan zou Ik het leven nog heerlijkhebben gevonden ging ze treurig verder En wat heb Je me gelaten Ik houd toch nog van Je riep hijhaastig Wat Is die liefde van Jou waard de Helde van een man die zoo oneerlxlkheeft gehandeld Wil Je me opgeven Wat kan ik anders doen Heb Je meeen anderen uitweg gelaten riep ze heftig Ruth Ik zal alles doen wat Je vraast alles Ik kan Je niets vragen Je moet Je zelf helpen i Wat moei Ik en vroeg hU met Wat Je gefl eten Je Ingeeft 11 Je niets meer met me te maken hebben Heb ik Je voor altijd verloren Dat hangt van Jezelf af Ik zal nooitmet een ander trouweh MUn hart behoort Jou toe en dat zal altijd zoo blijven Ik houd van Je maar dat is nietvoldoende Ik moet Je ook kunnen achten Geoffrey kan Ik dat Wil Je me een kans geven Ze zweeg terwijl de tranen langs haar wangen rolden Wordt de Geoffrey waar Ik van hield smeekte ze I Ik zal mijn best doen Uefste Zeg me wat je wut dan zal Ik het doen 2el i hij met vuur Slechts hen noemen wij ware vrienim die ons heilzame dingen zeggen U zijn die niet aangenaam om teheoren de overigen zijn siechts in am vrienden FEUILLKTON De uitgewischte schuld Naar het Engelsch vanPAUL TRENT 2 Nadruk verboden Oeotfrey li h B ie altiM gehouden voor wat Geralf een neV mensch noemt Nu weet l4 dat Je dat nleftent Maandenlang hei Je ona bedrogen J hebt een maij flle veel van Je hield en san wlen Je alles te danken had bedro en Neem zijn brlel Die doel een beroep op Je eer en er spreekt vertrouwen uit Dat vertrouwen heb Je mèt opiet geschonden en voor geld dat Is het gstc Je was bang arm te zUn Je hebt II niet het excuus dat Je mlJ verloren OU heb bgi als Je zUn wenschen ten Wtvoej l bracht Je weet dat Ik noolL i nki gegeven XHe rlJkdoBn aird AIS Je mlJ den ad laten lezen en d verkiïird al Je me e strijd onNjiet bestaan ar kSn Ik nK niet over hem vertellen behalve de waarheid Hijwas ziek van leugens en bedrog en zouin het vervolg enkel en alleen de waarheid spreken Maar toen dacht hij aanwat hU verloren had Over een paar uurzou Ruth zijn vrouw zijn geweest en nuwas er tusschen hen een scheidsmuurgerezen die hij zeli opgericht had Eenschrale troost restte hem dat ze hemnog steeds lief had en zoolang er liefdewas was er hoop Er was maar één manier om haar terug te winnen en datwas door haar achting te verwerven Toen hij terugkeek over de afgeloopenJaren kwam het hem ongeloolelijk voor dat hiJ rijkdom ooit boven Ruth s liefde ihad gesteld Hij zou dat alles graag heb iben opgegeven om haar te kunnen be 1 houden f moelte Opoffering dat was de weg tot red ding was dat haar bedoeling geweest JWaarom had hij haar niet direct gezegd dat hij zoo spoedig mogelijk zijn vader s wenschen zou ten uitvoer brengen i Ik zal het haar direct gaan vertel len zei hij maar bleef toch staan HU schaamde zich haar onder de ioogen te komen Maat tenslotte verliet hU het kerkhof en ging langzaam huis iwaarts HU had nog niet vèr geloopen jtoen hU Hurst ontmoette i Jij staat ook vroeg op Ik heb overal inaar je gezocht merkte deze terloops op i Ik wilde alleen zUn antwoordde IGeoffrey kalm j Je ziet er slecht uit Maar neem het iniet al te zwaar op Als advocaat kan Ik jje wel zeggen dat Je wettelijk sterk ge l