Goudsche Courant, dinsdag 2 oktober 1934

7 26 l6 A 58 80 ii Wh 9 72 Vi 9 72 li M m 4 iVi 48 19 48 13 32 46 32 42 Vs 37 47 37 46 36 62 36 60 1 46 1 46 Niet oHicleel 20 17 4 20 16 12 66 12 66 6 14 6 14 en pryzen iets lager Vette kalveren Aanvoer ietg ruimer handel vlug pryzen hooger en prima s tot 5 et boven noteering Graakalvtren Aanvoer iets ruinwr handel traag pryzen onveranderd Nuchtere slacht en fokkalvereti Aan oer iets minder handel wiüig prijzen nuchtere leta hooger en fokkalveren iets inrndc Kaasmarkt Bodegraven 25 üept Aangevoerd 4U2 partijen m ryksmerk 16214 stuks 145926 K G Prüzeni Ie kw m r m ƒ 23 26 2e kw m r m ƒ 20 22 zwaardere ƒ 26Vj Handel matig RADICVNIEUWS IMnedag 25 SeptemOer Hilversum V P R O 5 30 Bybelvertellingen door ds B J Arts A V R U 6 Omroeporkest o 1 v Nico Gerbarz ü V ü 6 30 Lezing door dr J C A Fetter A V K O 7 Omroeporkest o i v Nico Gerharz b Vaa Diaz 8 05 Fred Fry ti ló Omro porkest o 1 v Nico Gerharz 8 40 Clinge Uüorenbos 9 gevarieerd programma 11 Vaz Dias 11 10 Gramofüon Hu izen 5 15 en 6 20 K K O Boyfi o 1 V Piet Lustenhouwer 6 Pater Natalus Uuys O F M Derde orde en drankbssttijdlng 7 15 Werkloozenzorg door J Th Nykamp 7 il Graraofoon 7 60 J H Schmull Het huldigingsconcert door H K H Prinses Juliana a 8 45 10 en ri 0 4a K R O orkeat o 1 v Johan Gerritsen 8130 en 1Ü 3ÜJ Dias 8 35 Het missiejiltbileumfonda 9 20 en 10 35 voordracht Betaüngen im v l riiicfai p Duitschland Omtrent de wijze waarop Nederlandsche schuldelscl ers die gerechtigd zijn over de clearing betaling van hun vorderingen te verkrijgen deze vorderingen moeten aanmelden zullen te zijner tijd nadere mededeelingen volgen Een zeker percentage van de gestorte gelden zal gereserveerd worden voor geleidelijke liquidatie door de Nederlandsche Bank van het bestaan de Sonderkonto en verdere achterstallige betalingen Ook hieromtrent verschijnen nadere mededeelingen Ten slotte wordt er met nadruk op ge wezen dat ten einde wachttermijnen te voorkomen het zoolang de werking van de clearing nog niet kan worden overzien geboden zal zijn bij den export naar Duitschland groote voorzichtigheid in acht te nemen Het hgt in de bedoeling haiimaandelijks te beginnen met 15 October a s de voornaamste posten der clearingrekening te publiceeren waaruit de stand van zaken zal blijken dorp Hoofdstraat 234 S J v d Hee wed C v Vliet van Turfmarkt 34 naar sGra venhage W v Outhoornstr 76 A F v Hal van Veeratal 22 naar Utrecht N DaaU straat Sbis O Kerting van Bleekerssingei 71 naar Reeuwyk Kooidük G 22 W K J Beelen van Gouwe 155 naar Venio Boeren damscheweg 1 J Schouten van iJssellaan 102 naar Reeuwijk s Gravenbroekscheweg F 41 B S Boeleraa van Naaierstraat 16 naar Itrecht B Reigerstr 57 A C Postma van Bolwerk 2 naar Breda Koninginnestraat 26 A Kooistra van Boomg str 10 naar Reeuwijk Raadhuiaweg 93 A v Harskamp van Reigeratraat 14 naar Wad djnxveen Bodegraafsche straatweg 110 A v d Wolf van Reigerstr 14 naar Waddinx veen Bodegraafsche straatweg 110 R Post van Singelatr 5 naar s Gravenhage Boerhavestr 63boven W J G de Jong van Gouwe 125i naar Oanabrück D A v Nistelrooy van Tollensstr 53 naar Venray Minderbroederklooster A M de Veen van Keizerstraat 70 naar Oirschot Klooster Nazareth Chr Wollinsky van Karnemelksloot 2 naar Reeuwyk R Elburg van Oosthaven 31 naar Tiel Westluidenschestr 32 D H V d Horst van Krugerlaan 16 naar Amsterdam 2e v Swindenstr 9 J C Furrer van Bleekerssingei 8 naar a Gravenhage Zutphenachestr 33 L A Plomp van Vondelatraat 61 naar s Gravenhage Laakkade 80 J A B Streefkerk van KarnemeHtsloot 56 naar Rotterdam 2e Weenastraat 28 H G de Hoog van Nieuwe Haven 232 naar L R Weide Kerkweg 88 G I Haan van Westhaven U naar s Gravenhage Bronovolaan 5 Politiediploma Voor het examen pohtiedlploma vaa den Alg Ned Politiebond te Amsterdam Is geslaagd de heer A v d Laan alhier Agenda Thalia Theater tot en met Woensdagavond Miss Fane s baby is ontvoerd Schouwburg Bioscoop tot en met Donderdagavond Bleeke Bet 2 i Sept 8 uur Soc de Réunie Volksuniversiteit Openingsavond nieuwe cursusjaar Vertoo ing van de film De geheimen van Krugers Wildpark door C P de U Uoyers 2f 1lept 2 A 4 uur Soc Ons Genoegen Iteceptie 25jarig bestaan Het Groene Kruis afd Gouda 4 uür officieele opening Bazar 26 27 28 en 29 Sept Soc Ons Genoegen De Nederlandsch thiitsche clearing Enkele hoofdpunten van de toepassirig van het verdrag Het Nederi Clearing Instituut deelt mede Door de voorloopige inwerklngtredmg van het Nederlandsch Dultsche Clearingverdrag i van Maandag 24 September af een nieuwe toestand geschapen Het ClearlngInstltuut heeft n leidraad voor de toepassing van het verdrag in bewerking die spoedig het Ucht zal zien In alwachting van het verschijnen van deze publicatie wordt thans reeds op enkele hoofdpunten gewezen Wat onder de clearing valt Onder de clearing vallen alle schulden zoowel aan m Duitschland als m derde landen gevestigde personen welke voortspruiten uit invoer van Dultsche goederen onverschillig of deze rechtstreeks uit Duitschland d rl wel over andere landen plaats heeft Onder Duttsclie goedden verstaat het yerdrag goederen welke uitsluitend in Duitschland zijn voortgebracht of aldaar een verwerking ol belangrijke bewerking hebben ondergaan Zooals blijkt uit den tekst van het verdrag zijn behalve de koopsom ook verschillende kosten in verband met het goederenverkeer als vrachten provisies expedltiekosten enz aan clearing onderworpen Hetzelfde geldt voor betalingen in verband met het binnenscheep vaart verkeer het Rijn vaart verkeer daaronder begrepen en voor betalingen van iicentlegel den i orderingen voortvloeiende uit het doorvoerverkeer door Nederland uit Duitschland en door Duitschland uit Nederland vallen niet onder het verdrag behoudens dat betalingen wegend kosten in verband met dit verkeer ingevolge art i ie over de clearftig moeten geschieden Uit het bovenstaande volgt dat dus voortaan niet alleen importeurs over de clearing zullen moeten betalen maar ook alle andere personen die sclxulden welke onder het verdrag vallen hebben te voldoen Evenzoo zal op Nederlandsche vorderingen welke aan het verdrag onderworpen zijn slechts via de clearing betaling kunnen worden ontvangen De aandacht wordt er in het bijzonder op gevestigd dat de regeling van het verdrag In zooverre rulmer Is dan de FINANCIEELE BBRICHTKN Reconstructie van het Müller concern Herwaardeering laat een verlies van ƒ 30 946 886 Het jaarverslag over het boekjaar 1933 der Commanditaire Vennootschap Wm H Muller Co bevat de voorstellen der leconstructie der Vennootschap Na herwaardeering van verschillendebezittingen blijkt het verlies per 5i Dec 1 J33 30 ü46 bB6 te bedragen Het nettovermogen wordt geraamd op ƒ U 400 0ü0Voorgesteld wordt dat houders van b pet obligaties iö28 zullen ontvangen j m obligaties en f 300 in commanaitaire aandeelen terwijl houders der 5 pet obligaties der leeningen 1 09 en 1915 zuilen ontvangen ƒ 400 in commanditaireaandeelen alsmede een optie De Commanditaire Vennootschap zal uitsluitend worden holding company van het belang bij de N V Mm H Muller Co De Wm H Muller Co s Algemeene Mijnbouw Maatschappij zou In liquidatie kunnen treden Mr A F Lodelzen te Wassenaar heeft zich bereid verklaard als beheerend vennoot toe te treden l e persoonlijke aansprakelijkheid der vennooten Wat betreft de persoonlijke aansprakelijkheid van de beheerende vennooten der comm Venn Wm H MtiUer Co dr A O KroUer en mevrouw H L E J KroUer Muller voor de schulden der vennootschap wordt het volgende opgemerkt De beheerende vennooten hebben verreweg het grootste gedeelte van hun vermogen belegd in gewone commanditaire aandeelen die thans als waardeloos kunnen worden beschouwd Zoowel het landgoed De Hooge Veluwe als de gronden en gebouwen te Wassenaar behooren toe aan de Vennootschap Dit is niet het geval met de verzameling schilderijen en andere kunstvoorwerpen die in löiffl in eigendom Is overgegaan aan een stichting Deze verzameling Is dus niet meer het eigendom van de beheerende vennooten De Raad van Advies heeft hiervan ook de bevestiging ontvangen in een door hem ten deze gevraagd Juridisch advies Wat de verdere prlvé bezittlngen van genoemde beheerende vennooten betreft Is een regeliïig getroffen die onder de gegeven omstandigheden dooï den Raad van Advies wordt beschouwd als te zijn het maximum hetwelk In het belang der vennootschap kan worden verkregen waarbij nog wordt opgemerkt dat de doo Beii van der Burg 9 30 en 11 Travins groot Russisch ensemble Troiki in Gronin gen 11 30 Gramofoon LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De vreeselijke brand in Hilversum Het groot aantal gevt onden Omtrent de brand tijdens de filmvoorstelling in het gebouw van de II K Werkliedenvereenlging vernemen wij dat van de vyftig kinderen die verwondingen opliepen er twee ernstig aan toe zyn Pster Buys had een zeer onrustige nacht Door de politie wordt een onderzoek ingesteld Hedenochtend arriveerde ook het Parket uit Amsterdam De heer van Beusekom commissans van politie te Hilversum deelde mede dat de politie geen toestemming had gegeven voor deze filmvoorstelling De aanvraag was zoo laat ingekomen dat geen gelegeniWd was deze te behandelen Of B en W aan ter buys toestemming hadden verleend wï de heer v B niet Het Parket heeft heden een uitgebreid onderzoek ingesteld en de overblijfselen van het filmapparaat in jeslag genomen Dit zal worden onderzocht door den heer Gordijn commandant van de Amsterdamsche brandweer De politie moet het voornemen hebben een vervolging in te stellen tegen Pater Buys ingevolge het aan zijn schuld te wijten zijn van lichamelijk letsel Meri noemt het onbegrlJpelÜk dat Pater buys die toch zooveel jaren filnivooratellingen heeft geleid geen lïetere voorzorgsmaatregelen heeft getroffen De zaal waar de film werd gedraaid waa in het geheel niet ingericht voor bioscoopvoorstellingen De vertooning geschiedde dan ook met een kofferkino Bijzondere maatregelen ter verzekering van de veilig held schijnen niet te zyn gencrmen i Het staat echter vaat dat bü de vertooning geen brandweer aanwezig was Ook ontbraken een emmer water natte dweilen en andere brandbluschmiddelen I Het verluidde voorts dat de zaal te vol was Dit ia niet juist Op het balkon aar vijftig menschen bevonden na öept noc uas jeliocgcii 0 Bazar van het Groene Kruis afd Gouda voorloopige regeling ingevolge het Kon besluit van fi Augustus 19 1 no 19 dat Lil liiiJM UJÜ iiUliiL BERGAMBACHT Het bouwen van 171 womngen aan het hsmoreitplem te s Graventiage Door de oouwvereeniging l atrimonium cu sGravenhage is heden aanbesteed het bouwen van 171 woningen met 2 bergplaatsen en 40 rywielboxen op een terrem geiegen aan heft amoreitplein te s iravenhage baagate mschryver was de heer J M Kryger te Bergambacht voor atib 850 1 UÖÜ 001 Ingebruikstelling van het vernieuwde pompstation Maandagmiddag is het verbouwde en beUngryk uitgebreide pompstation van het waterleidingbedrijf dener gemeente gelegen onder Hazerswoude officieel m gejaruik ge nomen Het werk is grootendeéla uitgevoerd door de N V Zuid Nederlandsche betonijzerbouw te sHertogenbosch en stond ouider leiding van den directeur der gemeentebedrijven in samenwerking met het rykalwireau voor drmkwatervooziening Eerst werd een byeenkomst in het gemeentehuis gehouden Aanwezig waten vele burgemeesters wethouders en gemeente faecretarissen uit de omliggende gemeenten alsmede ingenieurs van het ryksbureau voor drinkwatervoorziening De burgemeester van Boskoop mr E P Verkerk verwelkomde de aanwezigen hierna voerde het woord de wethouder der gemeentebedrijven de heer J van Gelderen voorts gaf de directeui der bedrijven de heer A E Stijkel een uiteenzetting van de vereischte werkzaamheden Ten slotte spraken nog de heeren ir I Henge i ld adji jct directeur van het ryks N thans nok betaUngen wegens invoer van goederen welke vóór 15 Augustus Jl heeft plaats gevonden en wegens kosten in verband met zoodanlgen invoer er onder vallen In herinnering wordt gebracht dat krachtens art 1 der wet van ® Juli 1952 Staatsblad 375 het vereffenen of doen tenietgaan van schulden op andere wijze dan in het verdrag voorgeschreven gestraft wordt met gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten hoogste lO ooo gwWen Hoe voorlooplg gehandeld moet worden Zoolang geen nadere voorzieningen zUn getroffen moet het volgende worden in acht genomen 1 De documenten die bij den invoer moeten worden overgelegd blijven dezelfde met handhaving van de dlenSangaande reeds getroffen bijzondere regelingen 2 Bij de storting van de verschuldigde bedragen bij De Nederlandsche Banilc moet als tot nu toe de crediteur worden opgegeven Men wordt verzocht de voor De Nederlandsche Bank bestemde gegevens niet bij afzondeüijk schrijven aan haar mede te deel n doch op het stortingsbiljet zeil te vermelden De Nederlandsche Bank die in dezen als kassier van het Clearlng Instltuut optreedt boekt de gestorte bedragen op rekening Duitschland van het ClearlngInsti tuut 3 Evenals tot dusver moet van ledere storting bij De Ned Banlc gelijktijdig aan het Ned Clearlng Instltuut mededeellng worden gedaan Het opgegeven bedrag moet geheel overeenstemmen met het In werkelijkheid bij De Ned Bank gestorte bedrag Bovendien moet Ieder verschil tusschen het gestorte en het iactuurbedrag op het formulier worden toegelicht Voorlooplg kunnen voor deze medetïeellngen de bestaande formulieren worden gebruikt Nieuwe formulieren zullen zoo spoedig mogelijk na gepleegd overleg met de Relchsbank verkrijgbaar worden persoonlijke aansprakelijkheid van de JfhlirhJTeven m elsjea Ef waren slechtsbeheerende vennooten voor de overbllj si = ƒ vende obligatie schuld blijtt bestaan volwassenen in de zaal oen het onDe waarden die de vennootschap verkrijgt higevolge de bedoelde regeling met de beheerende vennooten zullen komenten gunste van een reserve re kening waaraan ook de winst van het Jaar 1924 ib evens het bovenvermelde bedrag van jrond ƒ 173 0 0 zullen wprden togevoegd 1 Ten laste van deze reserve rekening zul len de aan de reconstructie verbondenkosten worden gebracht l De Raad van Advies acht het vormenvan een dergelijke reserve re keningnoodzakelijk in verband met de mogelijkheid dat zelfs de zeer voSpzlchtige taxatie der activa hier en d r nog teleurstellingen kan opleveren i geluk gebeurde doch dit kwam doordateven tevoren de besturaleden reeds waren vertr ken Beurs van Amsterdam WiSSELKOEUSEN 24 Sept 25 Sept Officieel Lonuen Berlijn Parife België Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New York Madrid Italië Praagf BotireovedBicht De stemming op de Amerikaaftche beurs is niet veel verbeterd na het emOT van het textielconflict in de Ver Staten Gebleken Is dat de tegenstellingen geenszins zijn opgelost Ook vandaag was de stemming in Wallatreet weinig geanimeerd evenzoo op de AmsU rdamsche beur Philips liepen bijna 2 terug by literst kleine omzetten Unilevers werden een kleinigheid lager afgedaan Aku s konden zich handhaven terwyl Ford een kleine verbetering te Ven gaven Petroleum waarden vonden slechts belangstelling vaïi de zijde der beroepshandelaren Amerikaansche soorten waren iets zwakker Tabakken verdeeld oude Deli s zagen zich eenige procenten ontgaan Rubbers konden zich handhaven hü zeer kalmen handel Mynwaarden bleven verwaarloosd In navol ng van Walistreet waren Amerik fondsen een kleinigheid lager Ned Ind Staatsfondsen openden vaster doch konden de koerswinst niet behouden De Ned Staatsfondsen waren goed prijshoudend DoUar obligaties Rotterdam konden zich hooger stellen bureau oor drinkwatervoorziening P A Colyn burgemeester van Alphen a d Rijn A Wamaar burgemeester van Hazerswou de P A Troost burgemeester van Wad dinxveem K Brug burgemeester van Leiderdorp M J E Kwint burgemeester van Koudekerk W A van Harteweld secretaris van de waterleiding De drie gemeenten en L J Endtz oud Ud van den raad van Bos koop Na afloop van deze bijeenkomst begaven de aanwezigen zich n ar Hazerswoude ter bezichtiging van het pompstation JOüDERAK Beroep uitgebracht Tot predikant bü de Ned Herv Gemeente alhier is beroepen de heer T H Oostenburg theol cand te Genemuiden Polder Middenblok Het bestuur van den polder Middenblok alhier heeft voor tijden van watersnood een dijkleger samengesteld Tot hoofdlleden van dit dijkleger zijn benoemd de heeren A Kool J J Boer en J van der Vllst REEUWIJK Beroepen Beroepen is bij de Ned Herv Kerk op het dorp Reeuwijk de candidaat T H Ooatenburg te ïenemuiden Aon de gevfJgen overleden De 2a jarige mej G Zietsema die vorige week bü het Spoelen van kleeren aande stoep in den s Gravenbroekachei plaais gevallen en wier levensgeesten weer werden opgewekt door toepassing van de kdifetmatige ademhaling is thans aan de gevolgen ovwleden I MARKTBBRICHTEN I Rotterdamache Veemarkt 25 Sept Aanvoer 4268 stuks 675 vette runderen 1405 magere runderen 258 vette kalveren 483 graakalveren 1004 nuchtere kalveren 194 paarden 20 veulens 1 ezel 190 schapen of lammeren 28 bokken en geiten 1 De prijzen waren vette koeien 58 59 50 5ïl 38 42 vette oasen 54 5S 48 50 40 42 stieren 47 49 43 45 3 48 alles per K G 235 200 135 per stuk ette kalveren 75 85 65 76 50 55 graskalveien 34 28 24 per K G 35 25 15 per stuk slacht nuchtere kalveren 24 20 per K G 6 5 4 ppr stuk fok nuchtere kalveren 14 XI 8 per stuk slachtpaarden 41 6 30 per K G 165 120 65 werkpaarden 240 160 100 hitten 100 80 70 allee per stuk veulen i 4r 42 38 per K G 100 80 50 per atiik hl hapen 37 34 31 peN G 16 12 8 per stuk lammeren 39 35 30 per K G 11 9 7 k lf koeipn 235 195 125 melkkoeien 230 190 130 vaarzen 130 100 70 pinken 100 80 60 iillea per stuk Vette koeien en ossen Aanvoer iets korter hanidel kalm 3e soort traag pryzeniets Jiooger dap verleden week primakoeien 3 cent en prima nssen tot 2 cüntboven noteering Stieren Aanvoer let ruimer handel kalm gesteld 4 De circulaires van het ClearingIri stituut A aigemeene verklaring B conslgnatlezendlngen tusschenkomst van agenten vertegenwoordigers flUalen enz van buite iland sche leveranciers C incasso door banken D remirourszeridingen en de op grond van deze circulaire of uit andere hoofde getroffen Indlvldueele regelingen blijven voonooplg gehandhaafd Op enkele onderdeden kan echter wijziging tegemoet worden gozlen Nader te treffen regelingen Krachtens liet verdrag zullen over verschillende punteB zooalrf loonveredelingsverkeer compensatietransacttts en gedeeltelijke betaling Kredltsperrmarif of Reel termark door de wederzljdsche bevoegde autoriteiten nadere regelingen worden getroffen die binnenkort zullen worden gepubliceerd Intusschen wordt houders van een bestaand bU een Dultsche Deviezenh nk geopend z g Ausl ndersonderkonto für Inlandszahlungeü verzocht zich onmiddellijk onder overlegging van de desbetreffende bescheiden schriftelijk tot het 1 Clearlng Instltuut te wenden i licht heeft doen zien onder den tit l Torfcten Kreuger onschuldig veroordeeld Hy beweert daarin dat het vonnis over jrprsten Kreuger het meest opzienbarende votïïÏÏs Ts ooit in Zweden gewezen Torsten Kreuger een broeder van Ivar Kreuger werd door den Hoogen ït d tot IV2 jaar gevangenistraf veruol bedrog m erband met de rel aQtwoórdui Mft d vfirkQop vaili i an zj n oiideineming Högbrofors Land met zijn langdurige preventieve hechtenisjlllijlke in mincjering werd gebracht i straftijd slechts 7 maan Réeft ondergaan Thans zijii Schten aan het werk voor een reviaïè van de zaak De eerste stap is door prof Lundstedt gedaan doordat zijn brochure als verweerschrift is ingediend bij het gerechtshof waar een der telrijke pro cessen inzake schadeloosstelling aanhangig gemaakt door vroegere obligatiehouders an Högbrofors aan de orde zal komen Volgens prof Lurïdstedt is Torsten Kreuger onschuldig aan het hem ten laste gelegde Binnenland Het incident in de Ridderzaal Minister ColÜn beantwoordt de vragen van den heer Wijnkoop i Is de Regeering bereid mede te deelen in wiens oparacht ot op wiens lattt 01 bevel de gewelddadige verwijdering en arrestatie gepaard gaande met mishandeling van de leden der StatenGe neraal Roestam Êflendi Schalker en de Visser tijdens de vereenlgde zitting der Staten Ueneraal op Dinsdag IH Öeptember ly M is geschied 2 Acht de Regeering de sub 1 genoemde arrestatie en verwijdering niet in strijd met het bepaalde in artikel m van de Grondwet i Is de Hegeerlng niet van oordeel dat de persoon of personen die 3e verwijdering hebben uitgevoerd of doen uitvoeren zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding der artikelen izi en l £ van het wetboeK van strafrecht 4 Welke maatregelen Senkt de Regee ring hieromtrent te nemen of te doen nemen heeft minister Colijn geantwoord Vraag 1 De verwijdering van de genoemde leden der Tweede Kamer is in opd acht van den Voorzitter der Vereenlgde Vergadering der S itenGene raal geschied door een aantal in de zaal aanwezige rechercheurs van politie die zich Dlijkens verkregen inlichtingen daarbij aan mishandeling niet schuldig hebben gemaakt De daarop gevolgde overbrenging van deze leden was reeds geboden als beschermingsmaatregel i rgenover de te verwachten begrijpelijke verontwaardiging van het publiek Vragen 2 en 3 Deze vragen worden ontkennend beantwoord Vraag 4 Geen Prinses Juliana in ZeeuwschVlaanderen Het slot van den zegetocht Omtrent het bezoek dat Prinses Juliana gisteren aan Zeeuwsch Vlaanderen heeft gebracht en dat door de hartelijke begroeting door de bevolking In alle plaatsen een ware zegetocht is geworden kunnen wij nog melden dat Prinses Juliana na bezichtiging van de tentoonstelling In Zuldzande in een daartoe Ingericht tent de thee heeft gebruikt waarbU een kleindochter van den eigenaar van de Welde bloemen heeft aangeboden vergezeld van twee kjelne kin deren in oud Cadzandsche dracht Ook de meisjes die thee aanboden ware In Cadzandsch costuum Nadat de Prinses langs den iraalen stUstaanden optocht was gereden ging het op Sluis aan waar op het oude stadhuls de begroeting plaats had terwijl dit eveneens te Retranchement plaats yond en vervolgens aan de Cadzandsche haven waar een dochtertje van den schipper van de reddlngboot der Zuid Holl Maatschappij tot redding van schipbreukelingen bloemen aanbood wat te Cadzand dorp werd herhaald Te Groede werd eerst een bezoek gebracht aan de Luthersche predikante da L C Dufour waar de Prinses eerst ruim een kwartier alleen verbleef en daarna met haar gevolg Op de markt weer zang muziek en bloemen en toen naar Breskene waar de laatste en grootste huldiging aan de haven plaats had bü de boot We bloemen muzlek en gezang De Prins Willem I zette mers naar Vllsslngen onder groote toejuichingen van de aan den oever samengestroomde menigte Ook te Vlissingen was groote belangstelling De Prinses werd verwelkomd door den burgemeester dej heer c A van Woeideren De comnitesaris der Ko nlngln in de provincie Zeeland Jhft mr J W Quarles van Ufforö had de rtls van Breskens af meegemaakt evenals de directeur van den Provincialen Btoom bootdlenst Het water was gedurende den overtocht zeer onstuimig geweest Vergezeld van den burgemeester den commissaris der Koningin een hofdame on een kamerheer begaf de Prinses zich naar den mailtrein Prinses Juliana hï d niet dtn minsten last vim den onstiifmlgen overtocht gehad Zij onderhield zich voor het vertrek nog eenige oogenblikken met de echtgenoote van den burgemeester Bedrijfsraad drukkershcrirfjf De installatie In het Departement van Economiscfte Zaken heeft gistermiddag de minder van Sociale Zaken met een rede eer bedrijfsraad voor tiet boekdrukkers en rasterdiepdrukbedrijf geïnstalleerd In den bedrijfsraad zijn vertegenwoordigd d Nederlandsche Bond van Boekdrukkerljen door de heeren S S Kort huis L Levlssonen J W Henny de RK Vereeniging van Nederlandsche Drukkerspatroons door de heeren mr Th P A J ten Hagen en L J J Arts de Bond van Chr Drukkerspatroons door den heer J H van Lonkhuyzen de Algemeene Ned Typografenbond door de heeren F van der Wal en B Ponsteln de Ned R K Grallsche Bond door den heer J ofman de Ned Grafische Bond doorden heer D van Rhee en de Ned Litho toto en chemlgrafegroond door den heerRoelofs J Na d £ iaatattatle is de bedrijfsraad overgegaan tot de aanwijzing van het bureau tot voorzitter van werkgeverszijde Is benoemd de heer S S Korthuls tot voorzitter van werknemerszljde de heer F v d Wal te Amsterdam Als werkgever secretaris zal fungeeren mr P Borat te Amsterdam Van werknemerszljde zal nog nader ovpr de aanwijzing van een secretaris worden beslist voorlooplg zal als zoodanig lungeeren de heer B Ponstein te Amsterdam wordt dat men niet meer zoo gauw riemen snijdt an aiulermans leer Spr stelde voor dit onderwerp der regeering op het hart te binden Applaus Namens de commissie zejde de burgemeester van Overschie de heer Bouman dat zy zich beperkt heeft tot de ongevallen op straat omdat over de andere geen jurisprudentie bestond Geconcludeerd werii echter dat de Armenwet niet rn alle gevallen voorziet hetgeen spr illustreerde met een ongeluk in Overschie De gemeenten waar ziekenhuizen zijn kunnen in bepaalde gevallen leelyk worden benadeeld Zelfs in gevallen waarin de patiënt niet armlastig ifa kan een gemeente slechts by civiele vordering de onkosten terug krijgen Spr drong tenslotte ook aan op wijziging van de Armenwet Nationale Radio avond op 2 October Hel Nacionaal Crisiscomité maakt bekend dat in de i avond van ii October van óMb tol y üU u r een radio uitzend mg over btade zenders zal plaats vinden ter inieidhig van de mzamehngen welke m het a s iJüjaar over het geheele land zullen worden getiouden slechts 54 d kost hetorigineele pakje Sanka Koffie de tweede soort maar hèt goede gegarandeerd coffeïnevrije product van Hag Laag in prijs goed en Syoprdeeliö in liet gebruik De A V R O en de K ll O hebben dien avond weiwiilend zenütyd afgestaan zoodat thans met goedkeuring van de i minister van Binnenlandsche Zaken onder auspiciën van het Nationaal Crisiscomité een uitzending kan worden gehouden met medewerkmg der gezamenlyke omroepvereenigingen Het programma dat gelykluidend over beide zenders zal worden uitgezonden omvat naast de reeds vermelde toespraak van H K H Prinses Juliana een openingswoord van den minister van Sociale Zaken prof dr J R yJotemaker de Bruine alsmede een I toespraak van jhr mr Ch J M Ruys de Beerenbrouck minister van Staat onder wient bewind het Nationaal Crislscomité i h November 1931 werd opgericht De avond zal worden besloten met een prijsvraag waaraan evenals te vorigen jare door een ieder zal kunnen worden deelgenomen Het geheel zal worden gegoten in den vorm van een nationaal programma Verlaging van de telegramtaneven Met ingang van l October De directeur generaal x de P T T maakt bekend dat met liteang van 1 October het rijks telegraaf reglement iy w ib gewijzigd waarbij o a a de tarieven voor huuren uuriljnen zijn verlaagd b tiet tartel voor binnenlandsche teleÉ rammen welke minder dan iten woorden bevatten ais volgt is vastgesteld voor woorden ol minder o ób voor locale telegrammen ƒ ü itój voor 8 woorden ƒ 0 4t voor locale telegrammen ü3üj voor 9 woorden ƒ Ö 45 locale telegrammen Ü 36 Het tarlet voor binnenlandsche ttiegrammeji met 10 of meer dan lü woorden blijtt ongewijzigd c Het recht voor een fotografie van een telegram van ü öo sV verlaagd tot ƒ i óO d Het gebruik an treintelegrammen definitief wdfdt ingevoerd De vier omroepvereenigingen A V R O K R O N C R V en V A R A hebben gezamenlyk de verz irging van dit programma op zich genomen zoodat deze N C C uit zending nationaal zal worden in den ruimsten zin van het woord Begrooting P T T Verlaging tarieven telefoon en buitenlandse tl e postpakketten Dank zij een winstsaldo vaia yi mlllioen op de Postbegrooting Aan de memorie van toelichting tot de Posterijenbegrooting voor 1955 wordt het volgende ontleend De ontwerp begrooting voor 195 wüst een winstsaldo aan van ƒ 6 5 i5 7ó0 d w z een bedrag dat het geraamde winstsaldo voor 1934 m t ongeveer i 7 millioen overtreft Dit i fjeen uitkomst die naar het oordeel van n minister voldoening kan schenken te meer wanneer men bedenkt daf zli valt in den tijd waarin de crisis onverminderd haar druk doet gevoelen en de verschijnselen zooal niet een verderen teruggang dan toch een VereeiUgirtg vuoi genieentQbelangen Algemeene vergadering t In de te Almelo onder voorzuterBcha i lanedurlg aanhouSen van het lage peil van S K de M el e nde ve r rc SÏ rarn = gadenng van de Nederi vereeniging voor i ïemeentebtlangen lijn de heeren mr J N 1 bewegen de baten zich thans nl J E Heerkens Th Bee en Ulbo J Mus I geheel en al meer in de richting dieherkozen al bestuuralid I Pbrengst lp de tweede helft van 1933 en wachten het was niettemin mogeilji rekening te honden met de allerwegen gevoelde behoefte aan vermindering van bedrljfslasten en dienovereenkomstig waar dit het meeste dringt verlagingen in de bedrljfstarleven aan te brengen In deze begrooting zijn verlagingen voorzien van de telefoontarleven en van het tarief voor den bultenlandschen pakketpostdienst X e verwachting omtrenthet verloop der baten laat toe deze voor 1936 ondanks de uit de bedoelde maatregelen voortvloeiende bat nderving intotaal f 1 176 000 hooger te ramen dant voor 193 i In dit verband geeft het geraamdewinstcijfer te meer reden tot tevredenheid De lasten konden ƒ 2 629 150 lager worden geraamd dan voor 1034 I Het streven blijft er op gericht tot een zoo eenvoudig mogêlijken bedrijfsvorm voor de postinrichtlngen te geraken Daar waar de omvang van het verkeer zulks toelaat zullenMan ook hoofdkantoten in hulpkantoren woRien omgezet Hierbij zullen zoowel de belangen van het publiek als van het personeel In het oog worden gehouden Verschillende onbelangrijke hulpkantoren zullen nog In poststations kunnen worden veranderd De beperkingen van het aantal bestellingen zal na de reeds doorgevoerde herzieningen zich bepalen tot op zich zelfstaande gevallen In plaatsen waar toenemende bebouwing opleving van bedrijven of andere oorzaken daartoe aanleiding geven zai met Inachtneming vande gestelde normen tot eenige uitbreiding van den besteldienst kunnen worden overgegaan f Voor uitbreiding en vernieuwingen aande centrale Inrichtingen draadt lefo nle wordt geraamd ƒ 2 600 noo welk bedrag als voigt is samengesteld Alkmaar 36 000 Terborg ƒ MSOO Breda 36 600 Eindhoven 36 600 Helmond 84 000 Wassenaar f 104 600 Haarlem f 209 X Tilburg ƒ 313 0 Maastricht ƒ 73 2 10 Nijmegen ƒ 366 000 Rotterdam f 157 000 Oouda f 21 Dordrecht f 41 600 Oortnchem ƒ 15 700 Zwolle 125 000 Meppel 21 000 voorzieningen voor automa jtisch dlstrlctsverkeer eif groepsverkeer 755 700 en onvoorzien loo ooo I Behamleld 1 vaorts het rapport in zake I = = = de wettelijke bepallngeif betreffende het verhaal van de kosten van ziekenhuisverpleging waaromtrent wegene den vereischten spoed niet te voren een regeling kan worden getroffen Conclusies waren De geschiedenis der Armenwet toont duideiyk aan dat met het begrip de gemeente waar de arme zich bevindt bü auto en straatongelukken nooit ludoeld kan zijn de dfc gemeente waar toevalligerwüae het ongeluk plaats vindt Bij ongelukken waaromtrent wegens den vereiachten spoed niet tevorA eene regeling omtrent het kostenverhaal kan worden getroffen is onuitvoeroaar het bepaalde m art 28 der Armenwet en daardoor wordt j bü armlastigheid de uitoefening van het verhaalsrecht z4oals dat ip de Armenwet IE geregeld uitgeschakeld Het Koninklijk besluit Van 6 December 1933 den eenheid van het gezin positief op d n voorgrond stellend ondermijnd dit volkomen juist standpunt door voor elk geval afzonderlijk te laten nagaan of deze regeling uitzondering lijdt en daartoe in ieder geval rekent de omstandigheid of een minde rjarige in meerdere of mindere mate een zelfstandige positie bekleed Het is in spoedgevallen onhoudbaar rechtsgevolgen e verbinden aan het verstrekken van een opdracht tot verpleging van gewonden ten nadeele van hem oj van het door hem vertegenwoordigend en gerepresenteerd wordend bestuursorgaan die haar gaf en verplicht was t geven doch volgens de Armenwet niet de autoriteit was bevoegd tot het nemen der beslissing In de wet behoort te worden opgenomen de verplichting tot verrekering tegen wettelijke aansprakelijkheid v or schade door den automobilist toegebracht aan derden Deze plicht behoort niet te worden beperkt tot het verhaalsrecht van den nietjnitomobilisli nfaar dient mede te omvatten de aanspraken van automobilisten onder elkaar De verzekering loope tot een billijk Irdrai eigen risico y De wet geve de minitfta aan waarvoor erzekerd zal moeten worogn per persoon voor zaakbeschadiging en per gebeurtenis Bij de gpdarhtenwisseling zeide de voorzitter dat het rapport z i niet geheel volledig i Het moet overigens daarheen geleid worden dat de Armenwet gewijzigd 4tilie NEUEIiL Sl AATSLO lKlilJ 5c klabse l r kking van Dinsdag 2 Sepï Hotfge pnjïjen t lU OUO 16692 t 20UU 14418 1000 i23 6806 7099 14503 16981 189H7 21399 4ÜÜ 347 10013 18928 ƒ 2ÜÜ 2630 3U88 3439 3661 22952 ƒ lUÜ 2408 2572 7484 13378 13434 Frozen van ƒ 70 60 82 166 158 173 283 299 4Ï9 634 662 603 732 819 861 890 937 1020 1029 1046 1147 1263 1336 1711 1733 1776 1777 1843 1976 2149 2469 2616 2562 2570 2739 2882 2884 3013 3059 3351 6380 3417 3466 3660 3740 3741 3742 3746 3780 8846 3894 3932 3965 4017 4160 4193 4384 4405 4433 4796 4800 4829 5072 6089 6107 6244 6294 5312 5522 6695 6056 6084 6168 0274 6603 6622 6866 6915 7105 7164 7163 7222 7261 7304 7384 7627 7741 7877 8200 8240 8242 8823 8460 8538 8639 8655 8708 8713 8765 8767 8778 8991 9038 9300 9364 9472 9639 9706 9738 10169 10166 10261 10292 10769 10932 11086 11672 11693 11701 11817 11804 11860 11931 11981 12340 12434 12437 12468 12693 12661 12649 12718 12829 12928 18049 13066 13220 13662 13766 18773 13777 13816 13842 13916 13918 14022 14048 14111 14123 14185 14367 14415 14609 14518 14623 14672 14836 16022 15026 16098 15210 16318 16333 15359 15695 16713 16726 16761 16792 16839 16857 15996 16094 16100 16116 16124 16296 16868 16391 16432 16471 16611 16628 16747 16816 16910 17215 17864 17676 17581 17648 17709 17789 17794 17906 17978 18626 18676 18686 18944 19083 19146 19193 19367 19692 19868 19897 19976 19932 20000 20168 20342 20501 20617 20536 20594 20761 20786 20832 21736 21798 21868 21880 21892 22224 22263 22407 22Ó38 22894 22900 22911 22972 23102 23108 23217 23228 23717 IMelen 4 17 30 37 52 98 125 144 161 227 228 472 563 564 624 682 667 682 711 788 802 821 873 911 912 918 964 972 1060 1092 1148 1286 1228 1232 1270 1286 1287 1291 1310 1886 1477 1486 1606 1641 1626 1667 1669 1671 1690 1970 1979 2010 2044 2066 2077 2113 2117 2120 2161 2178 2204 2226 2286 2341 2449 2472 2476 2621 2655 2684 2622 2666 2737 2771 2800 2814 2840 2841 2860 2923 296ÜI 3035 3119 3133 3149 3164 316 3191 8199 3216 3239 3247 8245 3254 3287 3296 3540 3668 3688 3684 3749 3816 3820 3831 3986 4025 4034 4106 4109 4126 4127 4131 4172 4177 4188 4249 4264 4269 4279 4379 4438 4464 4473 4604 4622 4565 4600 4612 4647 4660 4669 4769 4809 4826 4996 50 6 5035 5060 6062 5201 6202 5247 6293 5298 6309 6384 5362 6363 6374 5376 6889 5415 6417 6440 6446 6496 5516 6652 6663 656 0 6606 5685 5663 6687 6736 6743 5862 6042 6045 6064 6112 6267 6269 6270 6336 6366 6403 6413 6457 471 6493 6618 6622 6524 6698 6602 6618 etel 6736 6776 6836 69S7 6946 7011 7128 126 7199 7229 7242 7262 7263 7278 7264 7311 7403 7433 7421 7476 7477 7533 W50 7 566 7671 7572 7825 7860 7891 7934 7952 967 7972 8019 8070 8164 8186 8194 8224 8254 8269 8412 8460 8462 8497 8491 8631 8641 8648 8654 8688 92 8796 8871 8896 8954 8964 9019 9030 9Ï 4 9118 9201 9210 9267 9819 9357 9869 9426 9438 9442 9480 9518 9626 9626 9523 9587 9565 9666 9595 9682 9634 9666 9670 9723 9 737 9768 9764 9777 9799 9879 9906 9967 9976 9988 10022 10036 10080 10110 10128 0143 10189 GE MENGDE B ERICHTEN Ernstige brand te HUvérsinnr TÜ4lens vertooning Missiefilm voor kinderen 50 hinderen fewund waarvan 13 ernstig Gisteravond omstreeks halt zes heelt zich te Hilversum een ernstige brand voorgedaan waarbü niet minder dan SO kinderen werden gewond waarvan 13 ernstig Op dat oogenbllk werd In het gebou van de R K Werkliedenvereenlglng st Clemens aan de Boschdrllt een misstelilm vertoond voor löo kinderen door den R K missionaris pater Buis De aanwezige kinderen waren van 5 tot 14 jaar oud Door nog onbekende oorzaak vloog plotseling de film In brand Uit het ontzaggelijk brandbare celluloid schoten groote vlammen te voorschijn de kleerijes van eenige kinderen raakten eveneens in brand en In ontzetting en paniek renden de kleintjes door elkaar daarbij met hun brandende kleertjes het vuur een steeds grootere uitbreiding gevende Hrandbluschapparaten waren niet aanwezig Ook schUnen slechts zeer weinig volwassen personen ter bewaking in het zaaltje të ziin geweest Tot overmaat van ramp weigerden de nooddeuren te lunctloneeren Hoe dit mogelijk geweest Is staat nog niét vast doch de politie stelt er een streng onderzoek naar In Intusschen breidde het vuur zich steeds meef uit terwijl de kinderen zich letterlijk in het kleine zaaltje opgesloten Bevonden De Ijzeren ramen konden niet worden geopend en eenige oogenbllkken zag de toestand er wei zeer tataal uit Uelukklg slaagde men er eindemk m eenige rulten kapot te slaan en zoo goed en kwaad het ging een aantal kinderen daar door heen naar buiten te werken Dat verschillende kleinen hlerbii verwondingen door glasscherven bekwamen ligt voor de hand ToegeJfchoten burgers I en agenten van politleiilorceerden ten slotte de deur zoodat dfe redding der in vreeselijken i ngst zinneloos tusschon de vlammen rondloo ende kinderen vlotter verloopen kon Na veel moeite had men eindelijk allen cmsteeks 180 kinderen in veiligheid gebracht Gelijk reeds gemeld waren hiervan echter 50 deertijk door brandwonden en wonden door glasscherven overdekt 13 hunner zijn beslist ernstig gewond hoewel voorlooplg voor geen nunner levensgevaar schijnt te bestaan De gewonden erden opgenomen in het Diaconessenhuls en de R K Ziekenverpleging in welk laatste gasthuis ook de filmoperateur de genoemde missionaris werd opggïWBi ii Deze had eveneens zeer ernsjfge brahdwonden beko men daar hij onmiddnUjk toen de j vlammen uit het filmapparaat schoten j getracht had log zooveel mogelijk 1 blusschen Ziln toestand Is zorgwekkend i Het gebouw van de R K Werklieden vereeniging St Clemens dat van steen Is opgetrokken en overdelcj Is met een houten kapje Is volkomen vernield Wat gebeurt er O Dinsdag 2 Oct even womingen in de asch gelegd Vuurzee te Waalre In den nacht van Zaterdag op Zondag Is door onbekShde oorzaak brand uitgebroken in het kippenhok gelegen op het erf van café Jan van Weert te Waalre Door den sterken wind sloegen de vonken over naar een vlakbij liggende boerderij bewoond door den landbouwer A Rovers die In zeer korten tijd daar ze met stroo bedekt was In Uchtelaale stond De boerderij zelf diende tot woning van twee gezinnen van wie de Inboedels totaal verloren gingen Het waren de eigenaar Rovers en een bejaarde rietdekker J Diepen Van de boerderij van Rovers sloeg het vuur over op de woning van J Beks een werklooze die huls en Inboedel in vlammen zag opgaan Zijn woning was niet verzekerd Vervolgens deelde riet vuur zich mede aan café Van Weert dat weldra met den grond gelijk gemaakt was om verder pver te slaan op het strooien dak van een complex van vier onbewoonbaar verklaarde woningeif dip aan de overzijde van den weg lagen Ook deze hulzen brandden al spoedig als een fakkel er restte na amper een uur nog slechts een puinhoop van De verbrande boerderijen en het café waren eigendom van den heer Vollenberg uit Valkenswaard De ohbewoonbaar verklaarde wonlnge ïi van den heer Th Bekkers De burgemeester van Waalre die spoedig op het terrein van den brand aanwezig was liet de Elndhovensche brandweer ter assistentie uitrukken doch toen deze gearriveerd was kon zïj volstaan roet het nathouden van de aangrenzende perceelen daar er aan blusschen niet meer te denken viel Ondanks den stroomenden ifegen was er véél belangstelling De huizen van dAi heer Vollenberg eh van de n heer Bekkers waren vereekerd RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Matige tot zwakke later weer toenemende westeiyke tot zuidelijke wind Tydeiyk opklarend later toenemende bevolktng Aanvankelijk weinig of geen regen E le nacht Iets lachter overdag S TADSNIEUWS GOUDA 25 Sept 1934 Ledenvergadering afd Gouda van de Voiksuniveraiteit de Jiste ravoiid liadJn de büvenzaai van iunie de algemeene ledenvergadering I u vaa Ue Volksuniversiteit atü Gouda l e voorzitter Ur H Vixseboxse opende r n wetkomstwuord de vergadering irdesecreure mevr Jaarverslag Hierna volgde het jaarvert lag Hieruit bleek dat l ehoudens één uitzondering alle gehouden cursussen en lezingen goed werden l ezocht In het bestuur kwam geen verandering Irots het afvoeren van een aantal leden was het getal inschrijvingen van dien aard dat het ledental op t oogenblik meer dan Ijüü Indraagt Hierna bracht de penningmeesteresse mej A J Verwaal verslag uit van de financieele toestand Het voordeelig saldo bedraagt ƒ 148 De penningmeesterease meende dan ook dat met het geven van cursussen fd pp den ouden voet kon worden voortgegaan De controlecommissie had i encht gezonaen dat het financieel beheer in goede orde was en stelde voor haar décharge te verleenen Dit werd gedaan en tevens werd haar door den voorzitter namens het bestuur dank gebracht voor haar beheer Bü de rondvraag stelde één der ledeii de vraag of het juist was dat men voor ƒ 1 25 jjor jaar lid kon worden van de Volksuniver siteit De voorzitter bevestigde zulks en deelde niede dat dit gedaan was omdat de tijdaomfltandigheden daartoe noopten De voorzitter die na de rondvraag de vergadering sloot deelde in zijn sluitingawoord nog mede dat de aaaivang van de morgenavond te houden filmavond waar Kniger s Wildpark wordt vertoond S uur is Roeien Zeil vereeniging Gouda Lange afstand wherry roeien Bij de ter herdenking van het 20 jarig bestaan d r Leidsche Roei en ZeilvereeniCing Die Leythe op t Galgewater naby Leiden gehoudeïi roei wedstrijd en wisten rfe Wren Nieburg en Leefsma van de R en Z V Gouda beslag ie leggen op den tweeden prijs in het nummer lange afstand herry wedatr ijden De collecte roor de Vrije Evangelisdie Gemeente De gehouden collecte voor de Diaconït lier Vrye Evangelische Gemeente heeft opgebracht ƒ 113 17Mi Jwigetje verdronken Zondagmiddag is het 2Mt jarig zoontjevwi den heer Moons in den AchterwiUenste Gouda bij het spelen in een weiland nabijde ouderlijke woning m een slodl geraakt TöMi men het kind Wlftd u ap het drogehad gebracht bleken de levensgeesten reedsgeweken Een te hulp geroken dokter kon Blechts den dood conatateefen Het lijkje wherrywedstAden Stuurvrouw was Mej B Btnnendyl yhor ei Schoolbad In het Volks en hoolbad zij n vorige fteek genomen 72 kuip 351 sproei en 1120 schoolbaden totaal 1549 baden Wc lucht postduiven De postduivenvereeniging De VriendBthap hield Zaterdag een wedvlucht uit tibramont 237 K M De uitslag was Ph Kuilenburg l lO B Zappy 2 4 6 M Dgk man 8 E Roelofs 5 C Sijl 7 J v d Spelt 8 A Eist 9 L Kulik 11 G Barend 12 Ufl 11 30 uur Aankomst eerste duif 2 21 0B laatste duif 2 33 2B A B Vrydag geschiedt het i nkorven voor de stedelijke wedvlucht iit Roosendaal Uk p der bevolking Vertrokken H C Kedeke van W Haven 42 naar Utrecht W v w oordstr SSbifl A S V d Dusaen van K amemelkJ loot 64 naar Rotterdam Huygensatr 2üb i h J Droste van IJsaellaan l3ü naar Arniieia Weidnerstr 7Ü W J Dercksea v Beverninghlaan ti naar a Gravenhage leplaan p6 J b Hupkes van Gouwe 21 naar Drie 4 bftrgenKysenburg Buntlaan 5 M J v Velzen van Crabethstraat 26 naar Megen Kyrana mm h v Kooten van Gr v Blois straat 31 naar Waddinxveen Zuidfkde 172 G A Verwu van J v d Heydenstr 28 naar Waddinxveen Zuidkade KI Posffna van IJsseliaan 13 naar Zuilen Hanrathstr 18 k A de Koster van Bleekerssingei 17 naar i Boskdop Goudsche Jtyweg 44 H G v Hal lollensstraat 58 naar Drachten Stationsweg 15 C M Rotteveel geb v d Tak van Wmterdijk 1 3 naar Utrecht Poortstraat 66 J Carlier v n P C Bothstraat naar mdhoven Bosendijk G v Mastrigt van Houtmansgracht 1 naar Zeist Antonlaan J L P Rolffs van v Stryenstraat 2Ü naar Waddiïixveeh Nesse 48 M C v Aroenne van Tuinstraat 30 naar Rotterdam Vierhavenastr 40 E Garritaen van Kleiweg 87 naar Rotterdam Henegouwerlaan 2 G V Eyk van Gouwe 111 naar sGra venhage Trekweg 189 W de Vroom van k Bothstraat 43 naar Mekendorp Juf vftiaat R Rutgers van Karnemelksloot 32 naar Delft Oude Delft 119 A J V v d ovénkamp van Joubertatr 190 naar sGra yenhage Stationsplein 60 A Oosterom van j rugerlaali 171 naar Alblasserdam by P aan G Moshageu van Crabethstraat 6 Jöar Barneveld Voorthuizen Bakkersweg H E Klpemann van B M singel 85 aar Wassenaar Duinrelldan 2 W i B k van Groenendaal 29 naar Apeldoorn ttigchelen D CamphiiLsweg 15 M H ybQ t vm EraimusBtraat 9 naar Leider