Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1934

Alweer wat nTeüws m 18724 GOLO Wlidairaai 7 HERFSTWEER KACHELWEER Hebt U er al aan gedacht Uw voorraad brandstoffen op te doen Wij noteeren nog slechts enkele dagen voor ANTHRACIET on e bekende LAGE ZOMERPRIJZEN BESTELT DUS NOG HEDEN JÏS rfx KWALITEIT GOEDE MAATea VLUGGE BEDIENING ANTOON DESSING voorheen JOH DESSING Co Kantoor OOSTHAVEN 24 TELEF 404 MAINZER ZUURKOOL 8 et per pond ROSBONNET 45 et per pond PRANKFORTER KNAKWORST 22 et per paar FRANS VAN VLIET Kleiweg 43 45 TeL 2267 Dit nomnug btstaat qit tw e bladen JAPAN EN AMERIKA De politieke tegenstellingen De bouw van een militaire luchtschepenvloot Levertraan Gegarandeerd minimum Vitaminen 500 A en 250 D 40 cent per flacon plus 10 et statiegeld GEDURENDE DE MAAND OCTOBER INNEEMGLAASJES GHATIn Drogisterij De Goudsche Gaper De vroegere directeur der militaire luchtscheepvaart in Amerika William Mitchell tieeft Dinsdag tegenover de fe derale commlfflie voor de luchtvaart met nadruk gewezen op de noodzaak dat Amerika overgaat tot den bouw eener militaire luchtschepen vloot Hij heeft In rband hiermee vooral gewezen op de poQtieke tegenstellingen tusschen Japan en de Vereenigde Staten Wuineer Mitchell zijn zin zou krijgen nideQ er vijftig bombardementsluchtscïiBpeji moeten worden gebouwd teneiDde Japan te kunnen aanvallen Min der dan vijftig mochten het volgens hem Qlet rïn omdat minstens dit aantal nopals om de hoofdstad van Japan en altetolangrijke centra van het eilanden t i te vernietigen Niemand vergete al dBl de strelcking van Mitchell s betoog dat in het Verre Oosten de conflictstof fen opgestapeld liggen en dat het Jonge Japuache wereldrijk een voortdurende bedreiging vormt voor de Vereenigde Staten zoowel in politiek opzicht de 8Ülle Zuidzee als op economisch terrein China Hl drukte zijn toehoorders op het hart ateeds te bedenken daf ïapan de gevaarlijkste vijand der Vereenigde Staten It wanneer Amerltea dan ook vliegtuigen en luchtschepen bouwde dan moesten deee naar Mitchell te kennen gaf zoo Wïffden geconstrueerd dat zij In staat rijn Japan aan te Vallen het land In en kele uren tijds met bommen te bestrooien es de militaire energie der Japanners te pmletlgen voor het zelf tot den aanval kan overgaan Mitchell verlangde een lachtvloot in den trant der Engelsche luchtvloot zooals deze laatste Europa kan aanvallen diende de Amerikaansche kchtvloot van de steunpunten in de Pa ciflc uit de vijanden dfer Vereenigde Staten te kunnen aanvallen Wat Mitchell te berde bracht beves tlgt foor den zooveelsten keer dat men ta Amerika algemeen Japan als den toe komattgen vijand beschouwt De voorma Uge brigade generaal die de luchtvaart commlarte welke president Roosevelt heelt Ingmeld rapport uitbracht vertegenwoordigt nog wel niet rechtstreeks de Amerikaansche regeering zoodat zijn verWarlngen geen officieel karakter dra gen maar niettemin hebben wij te doen met belangrijke opmerkingen van stellig gezaghebbende zijde opmerkingen die onder meer ook de aandacht trekken door de omstandigheid dat Mitchell zoo zeer den nadruk heeft gelegd op de mi Jltaire beteekenis der luchtschepen die m Amerika en Engeland zeer in dlscre diet zün geraakt sinds daarmee enkele groote rampen die veel menschenlevens MARKT 6 TELEF 2423 TRANSVALIA WIJ BRENGEN VOCE T NAJAARSSETZOEN EEN ONGEËVENAARDE COLLECTIE IN GLAD EN VELOURSVILT IN PETTEN DE FIJNERE ENGELSCHE MODELLEN SPECIALE AANBIEDING Gedurende de maand October bi aankoop van een nieuwe hoed Uw oude hoed GRATIS gestoomd en vooraien van een nieuw Imt Ifoor Koi flaar Scluttelaar GEBRAND IN EIGEN BRANDERIJ DUS ALT IJ D VERSCH EN DE LAAGSTE PRIJZEN OPNIEUW AFGESLAGEN van 50 van 40 van 35 nu 45 et per pond nu 35 et per pond nu 30 et per pond Onze overheerlüke JAVAKOPFIE 60 et per pond PROBEERT U DIE E EN S Voor betere waar naar Schuttelaa Menielfen zonder geestdrift zijn nuttdoos in het leren DE KAMPIOEN fi Goedenavond Ruth zei Sir John den kellner was gevolgd daarna wierp 3 een blik op Ethel Sir John mag Ik u aan miss Sher 19 OOSTHAVEN 23 GOUDA GKOOTE SORTEERING m Z IJ D E N EN PERKAMENT LAMPENKAPPEN Groote staande SCHEMERLAMPEN SCHEMJERLAMPJES vanaf os raNT OOK IN R A D I O hebben vnj het nieuwste en laagst in pnjs Komt u ook eens kijken Het verphoht u tot niets Radio Electra IJzïsrwaien Rowielcn J E KAMPIOEN Oostliaven 23 GoudaENGROS Tel 2459 ENDETAIL Wn Ethel dit is Sir John Statham kon 1 de Ruth aa n Je referentie Dat spaart een brief hte Ethel Sir John u kunt er voor taan dat Ruth volkomen fatsoenlijk a Is ze geschikt gezelschap voor een 8 en onschuldig meisje vroeg ze vroolijk Wat is dat voor een grapje vroeg d e droogjes Het is geen grap Wij zijn doodem En neemt u me niet kwalijk We bben elkaar al eerder ontmoet Onge J ïïalf Jaar geleden op een diner elchlston Castle met mijn oom den Nu herinner Ik het me weer Juf Sherborne U logeerde b u oom Ik heb zes vreeselijke maanden bij rsebracht Een paar keer heb ik wt een knappen Jongen man langs Philips Radio f 86 00 De VIERKANTE GOUDSCHE SIROOPWAFEL è 4 cent pei stuk Dagelyks versch Meik GOLO Luxe verpakking 6 stuks 25 cent Wettig gedeponeeid Ned Octiooi aangeviaagd KLEINE GOUDSCHE SIROOPWAFELTJES in luxe verpakking m blik zeei geschikt om op leis mede te nemen mhoud ± 3 ons 55 et per blikje WINKELIERS BELANGRIJKE R EDUCTIE ZIET ONZE ETAI AGE HEDENAVOND 6 UUR OPIlNING van het MAGAZIJN in GOUD ZILVER en UURWERKEN waaraan verbonden Ie KLAS REPARATIE INRICHTING welke vooizicn is van de f nste mstiumenten wa u door accuiaat werk woidt gegaiandeeid Tei kennismaking woiden de m de openingweek langebodm reperaties voor de helft der kostende pnjs heisteld Beleefd aanbevelend ACCOUNTANTSKANTOOR W T J ABBEMA Lid Ned Inst van Ace Crabethstraal 61 GOUDA I Inrichting i WISKUNDE W T HOEKSTRA Horloger Ruks diploma KEIZERSTRAAT 39a iMacn MJiffeboden op r bUIflka voor waard n vqot leerling ti H B S eo GyDuuuriui n Toor caiididst ii BOCIWKUN DIG OPZICHTEK u door P S DAUVIUJER Burg Martenssingel 12 GOUDA Onze Najaarscollectie is vanaf heden ruim gesorteerd in ♦ Dames en Kindermantels Costuumrokken en Hoeden Jekkers voor Jongens en meisjes in de allermodernste modellen De prijzen zijn zoo laag eateld dat het niet noodig is elders Uwe inkoopen te doen U kunt geld overhouden door bij ons te koopen Wij Terwaohten U bm U hiervan te ovrrtuigen Turfmarkt J L BRUNS hoek Gouwe DE KWARTJES UBRTEK alleen in het Zaterda vondniimmer van 6500 exemplaren Nette koBtheeren ifevraagü j ö per week ar no i4 ö bur v d Ulad Jonge dame wenscht m kennia tt komen nïfet tt nige geschikte jongelui om en club ilhg con versatieiessen te nemen Uneven onder no 142J Bur V d Blad ie huur gevidagd een n decttelyki Vvumng vour l na men mei ki bergruimte Br met prysopgaal onder no 142ij Bur v d ijiad Xe koop een Oamesfieta voor ƒ 5 iolibnstraat 89 Weer wat anders I Sumatrablaadjes pruimtabak liJ et per half ons Van der Jagt Hcwgstr 15 Te koop Fetroleumkacbel zoo goed als nieuw Kartiemelkaloot 39 Taxi noodig Belt 24591 Standplaats Markt by de Teiftfooncel en Vondelstraat 4 Deze KWARTJES RUBRIEK wordt opgenomen met ztjn gegrarandeerde oplage ELKEN ZATERDAG plaatsen w i in deze KWARTJES RUBRIEK kleine advertentien tegen een tarief van 1 8 smalle tekst regels ƒ O 25 elke regel meer 10 cent b j voonutbetahng Voor adi ertentien onder nummer aan het Bareau 10 et verhooffinjf Inzending deier advertentiea tot uiteriyk Donderdagavond Te huur ruim Benedesihuui behalve voorkamer Bevattende 2 groote en 1 kleine ka mer afzonderlyke Ijeuken en groote turn in het ceïitrum der atad RuBüge bewoning Br no 14J0 Bur v d Blad Te koop een prima iord T motet voor ƒ 10 T DuUemond Hekendorp Te koop flinke Zeilboot zeer anel met of zonder plashuiaje Brieven onder n 1434 Bur V d Blad OnderI Brandverz Mlj Gouda Tarief voor woonhuizen mb winkels en goederen ƒ O 70 ƒ O 80 ƒ O 90 en ƒ 1 Inlichtingen aan het bureau C VAN KRIMPEN Gouwe 152 Gevraagd flink Dagmeiaje bo en de 18 jaar v g g v Kdttenaingel 5 Net menje gevraagd 15 tot 18 j Reigerstraat 40 Gevr in Berkenwoude een net Meisje leeftud ± 16 jaar tegen kost en mwonmg m kl vergoeding Br no 1424 Bur v d Blad I Wie helpt flink net persoon IJ jaar aan werk onversehüig wat voor ƒ 16 per week 7 I Br no 1483 Bur v d Blad Gevraagd Het Meiaje voor de middaguren t luweelenamgel 93 ie huur nog enkele Uurgerwuonhuizen gelegen aan het voormalig O N A terrein Huurprys ƒ 6 per v tek waterleiding en straatbelas tmg mbegrepen Te bevragen by G J van Wii erden Eidder van Cats weg d en G v d Horst Turf markt 42 Brieven kunnen worden Afgehaald eiken dag van 8 6 uur Zaterdags van 8 1 uur F N 3 PJ ƒ 70 Clebr Gravesteyn Gouwe 191 Telef 2566 L de Vries Vondriatr 22 maakt aan zyn cliënten bekend dat hy Maandag a s zyn sl jperswerk hervat en tevens alle wekfn weer op de M rkf aanwezig IS Waakhond gratis aangebodeïi Kanaalstraat 29 Steeds te koop gebruikte Dames en Heerenrijwielen 1 prtma tnuiaport T DuUemond Hekendorp Graeparkieten te koop assReb Groene ƒ 150 en Blauwe ƒ 2 50 per paar B Martensstr 11 Te huur een zoo goed als nieuw Woonhiua met voor en achtertuin aan de R v Catsweg no 79 Huurprya ƒ 7 50 Tg bevragen Fa h bander a Co Turfmarkt 63 Te koop een Radiotoestel en een Kinderwagen tegen elk aannemelyk bod Graaf F onsweg 68 D K W Sport zoo goed als nieuw Gebr Gravesteyn Gouwe 191 Telef 2566 Heeren en Dames ViUhoeden scïToonmaken als nieuw 75 et Gouwe 130 Nette Juffr 45 j z z g geplaatst als huish om na wederzijds goedvinden een huwelijk aan te gaan Br no 1425 Bur v d Blad Timmerliedenl Grondig tee kenles aangeb Bill cond Br no 1421 Bur v d Blad Voor Timmwboat en Triplex 18 je adres by N Verdouw Te koop 1 Hammond Schnjf machine 1 SdtrqfcasHa en een partytje groote boonen inmaak potten Nieuwe Vaart 1 Te koop een groen emaille Kamer VulkacliH als nieuw Kamps Heerenstraat 139 Fluweelensmgel 94 Juffrouw gevraagd voor Modem fireiwerk Br no 1426 Bur v d BI Gedipl Kraamvei Ieegster biedt zich aan voor dir of later GouWe 163 B z a net Bargemeisje 20 j voor de haighoadmg fn net Burgergezin voor d of d en n Br no 1431 Bur v d Blad Wilt gy met de wmter goed Klompen Koopt ze dan by hel bekende adres Adres Vermeulen Brug Beeuw k Te koop een party Schrijf behoeften Fantasiekaarten enz Tegen fabnekspr zeer fteschikt I voor op te richten boeldiandeï I Br no 1432 Bur v d Blad Gevraagd een Dameerywid met hulpmotor Adres Garage Eegdemati Haastrecht Telefoon 26 D M ma9i i iuli r 1 Jaar te koop voor ƒ 4 Adres IJs ellaan 49 y Aores ijs rellaan 49 Voor de OMGEVING van GOUDA Send w oSrtS GOEDKOOPSTE PUBUCITEITSMIDDEL Aend Uw opdrachten aan het Bureau MARKT 31 GOUDA Telef 2745 7S Jaargang Maandag 8 Ootober I9S4 wmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dit biad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABOKNEMENTSFRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwwrtaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt FrKnco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ons Bureau MARhT 31 GOUDA bti onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Admimstratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCÏ OONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN nz Al V£UT£NTiËPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 6 reg lB ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 re ls ƒ 156 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 buslag op den pr js Liefdadigheids advertentieu de helft van den prtfs INGEZONDEN MEDBDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 aö elke regef meer ƒ O 50 Op de Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen bjj contract tot zeei gereduceerden prgs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte ook niet langer genoegen zal kunnen nemen met zijn tegenwoordige vlootsterkte vooral de Engelsifli Amenkaanscn Japansche verhoudlhgBcljfers wil menaan een radicale herziening onderwerpen i Zoo ziet men ddt het wantrouwenbijna algemeen is ddch de spanning ïusschen Tokio en Wasolngtcm draagt wanneer niet alle teekanen bedriegen welhet meest gevaarliji en verontrustendkarakter 1 EERSTE BLAD Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zjj n in gekomen teneinde van opname verzekerd te zyn SPANJE regeering houdt stand Spanje REGENMANTELS voor Dames en kindei en Enorme keuze De onafhakikeiijk Catalaansche Regeering reeds gevallen Verschillende arrestaties vergden hebben plaats gehad Het behoeft niet uiteengezet te wor den dat de verklaringen van den vroe geren leider der Amerikaansche lucht strijdkrachten heel wat beroering te Tokio hebben gewekt Vooral de verklaring dat Japan de grootste vijand der Vereenigde Staten is en dat Amerika zich door uitbreiding van het aantal lucntschepen op den strijd met Japan moet voorbereiden heeft veel kwaad bloed ge zet zoodat er dan ook reeds sprake van Is dat de Japansche regeering haar zaakgelastigde te Washington zal opdra gen om aan de Amerikaansche regeering mee te deelen dat verklaringen zooals Mitchell heeft afgelegd nu niet bepaald bevorderlijk zijn voor de goede betrek kingen tusschen Japair en Amerika nog afgezien van het feit dat Mitchell s uit eenzettingen op een tijdstip dat de Japansch Engelsch Amerikaansche vloot besprekingen zullen worden Ingeleid symptomatisch zijn voor de vljande lijke houding die de Vereenigde Staten aannemen ten aanzien van een versterking der Japansche lucht en zeestrijd krachten Wat nu de vorengenoemde vlootbe sprekingen die te Londen zullen worden gehouden betreft is reeds meegedeeld dat de Japansche en Amerikaansche vertegenwoordigers morgen 10 Oct ge meenschappelljk op de Berengarla naar Engeland zullen reizen Een onderwerp van gesprak kan dan o a vormen de ver klaring vah den Japanschen admiraal Izorokoe dat zijn regeerlng niet bereid Is de vlootovereenkomst van Washington te hernieuwen Merkwaardig Is inmiddels dat op hetzelfde oogenbllk waarop Mitchell s op vattingen wereldkundig werden gemaakt door het japansche ministerie van oor log eveneens In grooten getale een vlugschrift is verspreid waarin zoowel een versterking van het Japansche leger a een uitbreiding der Japansche luchtvloo wordt bepleit De naam Amerika komt in de brochure blijkbaar niet voor maar wel wordt voortdurend gerept van de Sovjetunie welke weermacht waarmee waarlijk niet valt te spotten de Japanners ten zeerste duchten Te Tokio is men blijkens het vlugschrift dan ook van oordeel dat een sterke luchtvloot onontbeerlijk is wil men niet voor on aangename verrassingen komen te staan Ondertusschen kan deze luchtvloot ook goede diensten bewijzen wanneer een ernstig conflict met Amerika mocht rij zen Trouwens in dezelfde brochure laat men teVens doorschemeren dat Japan Bah ma UUDGNLANDiiCH NIEUWS DUtrsCBLAND Hamsteren In verband met de trera voor een moeilijken winter en geyek aan invoer van het buitenland begijt men volgens Reu ttr in Duitschland ieds levensmiddelen en kleeren te haiaperen aldus wordt medegedeeld In hetlongste weekrapport van het StatistischeiBureau In dit rapport wérdt gewezen op de stijgende con iumptta van talrijke goede len en levensmiddelen Dit wordt toegeschreven aan een ajgemeene toeneming van het inkomen In Dultschlïind doch er wordt aan toegevoegd De normale ontwikkeling van de consumptie Is beïnvloed door hamsteren wat door de bevolking wordt gedaan met het oog op het verwachte tekort van bul tenlandsche producten Dit ongewoon sterk toegenomen ver koopen van kleedingstukken en textiel goederen heeft vooral de aandacht ge trokken Het blijkt dal aankoopen die andeis in het midden van den winter gedaan worden nu reeds zijn geschied Uit de overzichten der spa rbanken blijkt dat men voor deze aankoopen geld van de banken heeft geaaid Ondanks de ofltófe verklaringen in Duitschland dat er geen sprake Is van voedselgebrek ook zonder Invoer van het buitenland hebtien talrijke personen besloten geen risico te loopen Fabrieken van verduurzaamde levensmiddelen ma ken zeer goede zaken RUSLAND De graanoogst Geschiedt volgens het plan Het Russische correspondentiebureau Tass publiceert een mededeeling over den graanoogst die betrekking heeft op LO 411 ƒ HA dwz op 90 pet van de bezaaide oppervlakte volgens het graanplan Tot dusver Is 85 pet van de leve ringen van het graan volbracht tegen 75 pet In 19W voorts Is 85 pet van het zaalgraan voor den winter verstrekt Volgens de bladen is op 59 692000 HA het graan reeds gedorscht De correspondent van Havas herinnert er hierbij aan dat de regeering is opgetreden tegen ambtenaren die verant woordCilJk worden geacht voor het ten achter blijven van den oogst Enkelen hunner zijn uit de partij gezet en ge rechtelijk veroordeeld Spanje heeft nadat het voor eenige jaren tot republiek werd uitgeroepen weinig rust gekend De regeeringen oor spronkelijk volkomen linksch republi keinsch georiënteerd volgden elkaar met Zuid Amerikaansche snelheid op en re ovaties der menigte In ontvangst te nemen Ook uit andere deelen van Spanje komen berichten van Jubel over het mislukken van den opstand Blijkens berichten uit Madrid heeft de regeering den gemeenteraad van Madrid afgezet die vervangen zal worden door een commissie van tien leden Martinez de Velasco is benoemd tot regeeringscom missarls De staking illegaal verklaard De regeering heeft verordend dat van daag alle winkels en fabrieken geopend moeten zijn Ieder lid van het personeel dat niet op zUn kantoor In zijn winkel of zijn atelier verschijnt zal geacht worden te zijn ontslagen en terstond door een ander worden vervangen Teneinde de verspreiding van onjuiste berichten te voorkomen worden door de regeering vanuit het ministerie van Blnnenlajadsche Zaken ieder uur per radio bijzonderheden bekend gemaakt over den toestand PORTUGAL Het kon mklljk palels ie Lissabon door brand vernield Naar Reuter meldt is gisteravond he historische koninklijk palels Queluz het Versailles van Portugal dat In een eenzaam dal ten NW van Lissabon is ge legen door een brand vernield De oor zaak van den brand is onbekend Men vreest dat een groote collectie kostbare schilderijen en beeldhouwwerken volkon en vernield zijn Inmiddels leed niet alleen het aanzien van Spanje onder deze onrust ook en vooral de economische verhoudingen en toen dan ook in het voorjaar 1934 bleek dat verder regeeren op dit scherp linksch georiënteerd spoor financieel niet meer mogelijk was ontstond een burgerlijke coaütie waarin de katholieke invloed on der atl Roblet zeer sterk werd Ook deze coalitie is thans uiteengesla gen en bij het optreden van de nieuwe r egeenng Lerroux ontstonden opnieuw troebelen thans echter van veel ernsti ger aard dan voorheen De Unksche oppositiegroepen die der socialisten communisten en een verwar de groep van anarchisten verbonden zich tot een cenheldsfront dat thans een ille galen strLd tegen de regeering heeft aangevangen ingezet door een algemeene staking De toestand In Spanje was daardoor zeer crltlek geworden Vooral in Barcelona alwaar de Cata laan SC he republiek werd uitgeroepen blijkt de strijd hevig geweest te zijn Of tlcipele berichten spreken reeds van 40ü dooden en duizenden gewonden Maar ook in Madrid moet veel XAoeó vergoten zijn De Spaansche regeering heeft ech ter met drie regimenten Barcelona weer in haar macht gekregen en voor zooverre de berichten geloofwaardig zijn moet zij ook in Madrid den toestand weer mees ter zijn Zaterdagavond is er echter nog verwoed gevochten in de Madrlleensche straten De leider van de opstand in Catalonlé Louis Companys is in arrest gesteld evenzoo werden de voornaamste meae werkers dooi de regeeringstroepen ge vangen genomen PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT De Spaansche oud minister president Arna Azana die mede de leiding van de rebellen had werd eveneens gearres teerd De bevolking jubelt de regeerifig toe Zoodra de opstand was onderdrukt keerde de normale tcpstand weder Toen Lerroux Zondagochtend zijn wo hing verliet werd hij door een enthou siaste menigte geestdriftig toegejuicht Spoedig waren tienduizenden samen gestroomd en de minister president moest op het balcon verschijnen om de Dat doet me verdriet antwoorddeze fluisterend Ik was zoo blij te hooren dat Gerald en hij nog dikker vrienden zijn geworden Ik ben erg tevreden over mijn zoon Ik ook Geoffrey houdt veel vaphem Nadat Si John vertrokke was peinsde Ruth nog lang over wat hij haar over Geoffrey had verteld Ja ze wist dat hij leed en moest lijden Zij twljtelde er nu niet meer aan dat hij van haar hield En zij verlangde er naar hem te kunnen troosten Maar den volgenden morgen aan het ontbijt werd er bekend gemaakt dat Engeland de teerling had geworpen en zich met Frankrijk Rusland en Servië had verbonden De bejaarde kellner iemand met een Germaansch uiterlijk was vreeselij k opgewonden en bedlende hen met bevende handen Klokslag negen verscheen Ethel en er werd een auto besteld om Ruth s bagage te halen want ze had heel wat be zittingen Toen reden de meisjes naar Waterloo Er waren veel soldaten op het perron en de trein was vol Ethel stond erop In een eerste klas rookcoupé te gaan zitten en kort daarop zat de heele coi é vol met officieren De meisjes luisterden aandachtig naar hun gesprekken en hoorden heel wat over de trieste werkelijkheid van den oorlog Ethel s huisje lag een paar mijl bulten Salisbury en ze lieten hun adres aan het station achter om de bagage te laten brengen Gaan we per auto vroeg Ruth nieuwsgierig Ja en ik zal je ons vehikel latenzien Ethel bracht haar naar een garage en de eigenaar leidde haar direct naar de toon kamers Is het geen schat vroeg Ethel tciwljl ze in een kleine two seater plaatsnam Wat zeg Ie ervin doe Je mee Graaf gaf Ruth onmiddellijk tenantwoord I Ethel had een rijbewijs en alles werd direct geregeld Het landschap leek extra mooi en ftuth zat op haar gemak het i chauffeuren van haar vriendin te bestudeeren We zijn er konoigde Ethel aan en zwenkte een korte oprijlaan in die naar een ouderwetsch landhulsje voerde Welkom thuis Er was slechts één bedlende een oude vrouw met een vriendelijk gezicht die al bij Ethel s moeder had gediend en schijnbaar zeer op haar Jonge meesteres was gesteld Lunch Saran we zijn gewoon uitgehongerd riep Ethel en ze kregen eeneenvoudig maar keurig opgediend maal Ruth voelde zich direct thuis en toen ze ter ruste gmgen kuste ze Ethel har telijk Ze had een rustplaats gevonden zien rijden Mijn zoon Oerald Erg knap maar hij leek me nogalernstig voor zijn jaren ging Ethel metgeveinsde ernst voort en wendde zich tot Ruth Ben je tevreden meisje Als antwoord kwam Ruth naar haar toe en kuste haar Toen begonnen ze Sir John te vertellen wat voor plannen ze gemaakt hadden Vrouwelijke dokters merkte deze op glimlachend zijn voorhoofd fron send JuUle konden veel beter belden gaan trouwen Ruth Ik heb bericht uit Ironport Ik moet je voor je vertrek even spreken Dan zal ik wel verdwijnen zei Ethel onmiddellijk Er is nog tijd genoeg als Jullie geenhaast hebt meende Sir John Ethel ging weer zitten haalde een zU veren slgarettenkoker voor den dag en stak een sigaret op Een modern Jong meisje vond Sir John Heelemaal niet maar ik rook graagDat is mijn liefste ondeugd Ik verzekeru dat ik niet drink Als ik een jongeman was zou Ikliever geen meisje kussen wier lippen natabak smaakten zei hij ronduit Ten eerste bent u niet jong Sir John en in de tweede plaats wensch ikmezelf niet voor eenigen jongeman tesparen Ik blijf vrijgezel De modernejongelui trekken me niet aan ZIJ zijngedegenereerd en denken alleen aan kleeren en vrouwen Ik vind ze allesbe I halve sympathiek I Hoe oud bent u Juffrouw Sherbor FEUILLETON ne vroeg Sir John vriendelijk i Ik geloof wel dat ik de Jaren des De uitgewischte schuld Naar het Engelsch van PAUL TRENT Nadruk verboden onderscheid bereikt heb In elk geval kan 1 ik op mezelf passen Nu ga ik er van j door en laat een slechten indruk achter I Ruth Sir John zal Je wel aan het ver t stand trachten te brengen dat ik geen 34 geschikt gezelschap voor Je ben Stoor je niet aan hem Zorg dat Je om negen uur i klaar bent dan zal ik je oppikken Goe I dennacht ZU knikte levendig en liet hen alleen Ruth ze zal Je goed doen Waar heb borne voorstellen Wij gaan samen wo Je haar ontmoet vroeg Sir John Als antwoord op zijn vraag vertelde zij hem de gebeurtenissen van dien middag Toen ze ophield begon hij hartelijk te lachen Als jullie Ingericht zijn stuur medan beric it dan stuur ik Oerald eens opbezoek Waarom vroeg ze onschuldig We ze is Juist de geschikte vrouwvoor hem Ze zijn de laatsten om elkaar aante trekken ZIJ hebben niets met elkaargemeen Des te meer reden dat ze elkaar be vallen Ik zou ze graag eens samen zien voegde hij er grinnikend bij Maar ernstig Het hij er op volgen Wordt vervolgd Ik heb Juist bericht ontvangen uitIronport Geoffrey Is met ijver aan hetwerk gegaan Maar ik kan zUn gezichtniet vergeten De jongen lijdt