Goudsche Courant, woensdag 10 oktober 1934

Consternatie te Brossel De moord op koning Alexander van Zuid Slavtë bracht ook te Brussel groote consternatie teweeg De meeste avondbladen hadden in hun gewone editie die rond 5 uur wordt gedrukt slechts een eerste onvolledig telegram Toen de volI gende editie van Le olr verscheen wer i den de courantenverkoopefs echter let I terlljk door het publfek bestormd Hoe I wel koning Alejtander nooit te Brussel I is geweest waren zijn figuur en die van koningin Maria er tocl vrij populair i welke poputaritelt vooral haar oorsprong vond m het feit dat Servië tijdens den wereldoorlog ongeveer hetzelfde lot als België heeft ondergaan Onmiddellijk nadat het bericht van den aanslag op het Belgische departe i ment van buitenlandsche zaken bekend was geworden begaf minister Jaspar zich in gezelschap van zijn kabinetschef naar de Zuid Slavische legatie waar hl den gezant de rouwbetuiging van de Belgische regeering overbracht Toen omstreeks halt 7 ook de dood van den Franschen minister van buitenlandsche zaken Barthou bekend werd nam de opschudding In de Belgische hoofdstad nog toe Verscheidene bladen verschenen met extra edities De Belgische radio omroep die het schokkende nieuws had bekend gemaakt bewaarde als teeken van rouw op de beide golflengten een minuut stilte Minister Jaspar bracht in den loop van den avond een condoléancebezoek aan den Franschen ambassadeur Koning Leopold en Koningin Astrid hebben telegrammen van rouwbeklag gezondenaan koningin Maria van Zuid Slavië en an den President van de Fransche republiek TOONERL met de bediening vtot het toeatet ea i staat zyn storingen aan de installatie te verhelpen Tevens dient hy eenigszins bekend td zyn rnet de beginselen der eiectriciteit Wanneer de Opper Brandmeester dit noodig oordeelt moet de operateur zich onderwerpen aan een onderzoek te stellen of hy aan te stellen eischen voldoet 14e De bergplaats der voor e film verzoek van de Pransche legatie Is gebleken dat op 30 Met 1934 geen visum is verstrekt aan iemand die Kaleman heet Het pastïöort Wan den moordenaar Is dus vervalscht De politie te Zagreb kent niemand van den naam Kaleman De naam komt wbI voor in het g ebied langs de Hongaarsche gre xl p p Volgens een later bericht is de man wel woonachtig geweest in Kroatië maar hij is van Hongaarschen oorsprong Nationale rouw De Fransche regeering heeft besloten een nationale rouw te land ter zee en in de lucht af te kondigen voor den tijd van één maand In dezen tijd zullen alle feesten en ceremoniën algelast worden De besprekingen die thans ver Ijdeld zdn De besprekingen die te Parijs thans door de droeve gebeurtenissen te Marseille zijn verijdeld doch die natuurlijk in anderen vorm en bij monde van andere staatslieden vermoedelijk eerlang zullen worden hervat waren vooral van een niet te overschatten importantie aangezien het succes der Fransche Joego Slavische onderhandelingen de voornaamste voorwaarde was voor het welslagen van Barthou s reis naar Italië die in t begin der volgende maand zou worden ondernomen en die werkelijk voor de toekomst wel het een en ander beloofde gezien de vriendelijke woorden die Mussolini tn zijn Jongste groote rede welke hij te Milaan hield wijdde aan de verhouding tot Frankrijk Voor de duurzame ontspanning tusschen Italië en zijn Oostelljken buurstaat Joego Slavië c e het onderwerp der besprekingen tusschen koning Alexander en Barthou zou hebben gevormd moet thans te Parijs door andere politici het pad worden ge 1 fcffend 2S438 23463 23464 23617 23626 23lo2 2S690 23712 23738 23760 23783 23786 2 23856 23888 23978 23981 5e Uaase Trekking van Woensdag lo üct iiouge pryzén ƒ 1000 1 2865 12374 15232 16600 18145 f 400 8100 14978 22963 S 200 2708 4775 ƒ 100 2 226 4035 5880 8381 12922 13248 18918 22582 22552 i rüzen van ƒ 70 82 51 76 393 544 668 757 737 791 831 1028 1142 1197 1367 14i2 1429 1484 1489 1681 1901 2023 2092 2173 2384 2427 24Ö0 2792 2801 2838 2899 2987 3052 3058 3074 3169 3 27 3264 3290 3319 3369 3416 3478 3596 3515 3697 3740 3858 3867 4056 4298 4581 4670 49lé 4975 5006 S087 5126 5412 5598 5686 6917 6051 6121 6141 6150 6249 6346 6412 6542 6582 6669 667Ö 6740 6974 7027 7175 7246 7359 7400 7449 7456 7496 7540 7672 7774 7787 7903 7998 8044 8157 8180 8362 8416 8440 8573 8878 8959 8989 9078 9109 9168 9200 9218 9505 9719 10028 10033 10074 10126 10245 10392 10446 10520 10662 10889 10971 II175 H205 11545 11710 U859 11874 11926 12153 12171 12251 12276 12384 12380 12464 12629 12665 12756 12802 12836 12841 12895 13057 13282 13456 13469 13479 13536 13626 13660 13670 Nieuwe Schouwburg Mevrouw de Boer van Rijk in Upoe naar George Bar I De tweede tooneelvoorstelling voor de leden van de Soc Ons Genoegen gis teneinde vast terenavond gegeven in den Nieuwen Schouwburg was wel zeer veïschiUend t van de eerste Toen genoot een tot de laatste plaats bezette schouwburgzaal voorstelling benoodigde films moet brandvrij zyn b v een yaeren last of eeïi houten kist welke laatste deugdelyk met martinitplaten is bekleed 15e Is de zaal waarin de filmvoorstelling wordt gegeven op een bovenverdieping gelegen dan moet minstens iangs twee onafhankelijk van elkaar gelegen trappen van niet minder dan IMi HA breedte de begane grond kurnien worden bereikt De toegangen tot deze trappen mog en op geen enkele v ijze belemmerd zijn 16e Politie Jen Brandweer hebben zoowel vóór als tijdens de filmvoorstelling vrijen toegang de door haar gegeven orders in het belang der openbare orde zedelijkheid en veiligheid moeten onmiddellijk wordeii opgevolgd 17e Voor den Commissaris van Politie den OpperBrandmeester of wie hen vervangt alsmede voor het in de zaal dienstdoende politieen brandweerpersoneel moeten steeds vaste zitplaatsen worden gereserveerd 18e Bij kindervoorstellingen in het algemefin bij die voorstellingen waarbij het publiek uit zeer jeugdige personen bestaat moeten buiten den operateur minstens 3 19e In de zaal mogen niet meer dan personen worden toegelaten en er d ent nauwkeurig voor te worden gewaakt dat er niet meer personen aanwezig zijn dan er zitplaatsen ter beschikking zyn 20e De houder der vergunning en ooi van het schitterend spel van de Vorstelijke Emigranten gisteravond kwam men in hooidzaak voor onze oudste en meest actieve tooneelspeelster mevrouw I Esther de Boer van Rijk die voor de j honderdste maal optrad in Opoe het blijspel In drie bedrijven naar George Barr dat door Jaap van der Poll is be werÉt Dit vrU onbelangrijke blijspel dat dank zij het vervullen van de titelrol door een zoo populaire actrice als mevr 1 De Boer van Rijk overal In den lande met veel succes wordt opgevoerd speelt in Amerika in den tijd toen het drankverbod nog niet was opgeheven Het behandelt een episode uit het leven van Jlmmy Brown en zijn echtgenoote Helen en hun dochter Mary I Jimmy die meer dan 30 Jaren een goed liulsvader was heeft zijn zaken aan kant gedaan en renteniert Hij verveelt zich het leven van nietsdoen is voor hem on geschikt hij begint een flirtation met de vriendin van zijn vrouw een rijke weduwe die hem zoover weetr te brengen dat hij van zijn vrouw zal gaan scheiden om met haar te kunnen trouwen Maar dat gaat niet zoo gemakkelijk er komt een kink In de kabel daar de 38Jarige dochter Mary zich verlooft met den zoon van de weduwe Hierdoor zou een hopelooze situatie zijn ontstaan als het meisje niet de hulp had ingeroepen van haar wereldwijze grootmoeder die zoonlief wel weer in het gareel zal laten loopen en er ook inderdaad in slaagt hem van zijn liefde voor de roodharige weduwe te genezen I Voor de oude vrouw is het niet zoo n moeilijke taak want de ten voorbepld 13814 13977 14057 14062 14132 14162 14220 14247 14361 14449 14625 14680 14634 14138 14733 14946 15018 16036 16344 16414 15607 16763 16972 16019 16128 16298 1645116512 16626 16770 16792 16894 16931 16979 17089 17316 17446 17509 17677 17688 11i674 17692 17695 17836 17899 17979 18062 18073 18083 18162 18273 18362 183J0 18389 18453 18473 18543 18590 18709 18812 18912 19113 1917G 19246 19386 19663 19816 19831 19841 19947 19966 20366 20398 20432 20476 20610 20714 21183 21380 21416 21479 21627 21733 22212 22376 22377 22396 22404 22626 22720 2274S 22864 22976 23076 23284 23621 23526 23899 Sarraut zal aftreden Albert Sarraut de minister van blnnenlandsche zaken die zich verantwoordelijk acht zal zijn ontslag aanvragen De president der republiek Lebrun is oogenblikkelijk na ontvangst van de berichten omtrent den aanslag naar Marseille vertrokken Indruk te Rome Het bericht van den aanslag op Koi ing Alexander heeft te Rome een verpletterenden indruk gemaakt Het beridht verspreidde zich In Rome als een loopend vuur evenals In de andere Italiaansche steden en overal verschenen extra uitgaven van de bladen Algemeen wordt de aanslag ten scherpste veroordeeld In de üftlcleele en politieke kringen van Rome maakt men van zijn diepe deernis en oprechte deelneming geen gehelm De persoonlijkheid van den Koning wordt In waard erende necrologieën in het licht gesteld In politieke kringen spreekt men van een nobele tiguur als staatsman en staatshoofd en van zijn eigenschappen als regeerder Hitler betuigt zijn deelneming D N B meldt uit Berlijn De Fuehrer en Rijkskanselier heeft aan de Koningin van Zuid SlaVlë Ihet volgende telegram gezonden Diep geschokt door het bericht dat Z M de Koning het slachtoffer is geworden van een afschuweiijken aanslag verzoek ik Uw Majesteit de betuiging van mijn oprechte deelneming te aanvaarden en de verzekering dat heel het Duitsche volk t daarvan vervuld is De dood van koning Alexander die als slachtoffer van een aanslag Is gevallen voert onvermijdelijk In gedachten terug naar het jaar 1929 toen een staatscrlsls i in al haar scherpte zich in Zuid Slavië atteekende Deze crisis was te wijten aan het star centraliseerend bewind der Ser ven die zich de meerderen achtten van de overige bevolkingsgroepen en dezen verscheidene rechten onthielden De radicalen die in 1929 te Belgrado de lakens uitdeelden waren er steeds op uit den Serven een bevoorrechte positie te bezorgen en vooi hen was Joego Slavië niet 1 veel meer dan een Groot Servlë Vooral de Kroaten waren niet gediend van Ser vië s hegemonlewellust en wilden eVeiW eens hun rol spelen In het koninkrij De onverzettelijke Kroaten hebben steeds gepleit voor au tonomie en vooral de dood van hun leiders Paul en Steph m Radltsj die tn de Skoeptsjina door hun tegenstanders werden vermoord wakkerj de het zelfstandlgheldsstreven nog aan In t begin van 1929 gaven de oppositlei leiders koning Alexander dan ook openlijk te kennen dat zij geen bezwaar had dèn tegen een verbonden blij ven der wer schillende landsdeelen door middel van een personeele unie maar dat er overli igens een bestuurlijke scheiding diende plaats te vinden en wel in dier voege j dat Servië en Kroatië elk een eigen parlement en een eigen regeering verkregen Alexander de koning der Serven Kroj aten en Slovenen waarschijnlijk beïnI vloed door de ernstige dreigementen der oppositie die aankondigde dat zij wel dra handelend zou optreden ging daar op onmiddellijk over tot een vastberaden stap hij stelde in de eerste week van Januari 1929 de grondwetvan Joego Sla vlë dateerende van 1921 buiten werking en hij stuurde eveneens de Skoeptsjina 1 het parlement naar huls f Bovendien werd een reeks dictatoriale wetten afgekondigd waarvan de streki king o a was te voorkomen dat er op vergaderingen en in de pers kritiek werd geoefend op den nieuw ingetreden toe fle operateur zyn verantwoordel k dat gestelde huwelijkstrouw van grootvader G EMKNCjOK BKRICHTEIS Menschensmokkel naar Amerika Te Rotterdam is een complot ontdekt Den laatsten tijd heeft de Rotterdamsche Rivierpolitie een uitgebreid onder zoek ingesteld inzake het clandestiene vervoer van personen naar de Vereenlgde Staten Hierbij Is gebleken dat Rotterdam en Antwerpen centra waren van een wijdvertakt complot van smokKulaars waarbij voorts voornamelijk aan gesloten waren schepelingen van Amerlkaansche vrachtbooten Te Rotterdam was een vertrouwensman van het complot die gegadigden die naar Amerika wilden maar geen offlcleele toelating konden krijgen met de smokkelaars In verbinding bracht waarvoor hIJ dan honderd gulden berekende De gesniokkelde persoon moest dun bovendien drleiionderd dollars betalen waarvoor men hem al verstekeling op een Amerlkaansche boot verborg en tijdens de reis verzorgde zonder dat de officieren dit in de gaten kregen om hem in Vmerika zonder dat de immigratieautoriteiten dit konden belei ten aan wal te brengen De menschen die hier te lande aan deze practijken meededen zijn volgens de wet wel niet strafbaar maar nu men achter hun practijken is gekomen kan toch in de vervolge verijdeld worden dat menschen op clandestiene wijze te Rotterdam aan boord van Amerlkaansche schepen worden gebracht Wel Is aan het licht gekon en dat vóór de ontmaskering van dit complot een vrU groot aantal menschen op deze clandestiene wijze vanuit Rotterdam en vanuit Antwerpen naar Amerika is getransporteerd nauwkeurig de hier gestelde voorwaarden zyn verantwoordelijk dat nauwkeurig de hier gestelde voorwaarden zijn en worden nageleefd terwy bij niet voldoening daaraan de vergunning vervalt en de Politie df zaal zal ontruimen Benoeming onderwjjzerea schooi B Ter voorziening in de vacature die zal ontstaan aan de o 1 opl school B indien nej E Tuinstra naar de o 1 school no 2 wordt overgeplaatst hebben B en W de volgende voordracht aan den Raad aangeboden ter benoeming van een onderwijzeres aan eerstgenoemde school A M J Taselaar wacht eK ster tijdelijk onderwijzeres te Hilversum woiiendt te Utrecht K Swart onderwyzeres te Neede Gelderland M Verheus wacfitgeldater tydelykonderwijzeres te Alkmaar 1 uesclliikba r telling van grond aa deKerkvoogdij d r N d Herv iein De Kerkvoogüy der Ned Herv Gemeente 1 alhier heeft verzocht onT ten behoeve vaneen behoorlijken toegang tot de nieuw gebouwde kapel achter het koor van de St tJanskerk en tevens om een passende om jgevjng voor deze kapel te scheppen de be schikking te verkrygen over eenige strook jes grond ter plaatse t B en W hebben hieromtrent overleg ge ipleegd met genoemde Kerkvoogdy en dendirecteur van Gemeentewerken Het resul taat hiervan is geweest dat d § Kerkvoogdijzich bereid heeft verklaard voor den doorhaar begeerden grond aan de gemeente in eigendom over te dragen allen nog te haren name staanden grond om de kerk welke m verband met den afbraak van verSchillende jgebouwtjes feitelijk reeds deel uitmaakt vande openbare straat tegen een bedrag van ƒ 0 10 De door haar verlangde strookjes grond zouden dan eveneens tegen een be drag van ƒ 0 10 aan haar in eigendom moe I ten worden overgedragen B en W hebben li iMiiilUli 11 geen bezwaar pok de commissie varfiïystand in het beheer der Gemeentewerken kan zich blykena haar hierby over gelegde adviezen met een en ander vereenigen Aanbesteding Rioleering van den Graaf Florisweg Door Burgemeester en Wethouders isgisteren aanbesteerl de rioleering van don jGraaf Florisweg tusschen de Breevaart enden Bodegr straatweg in het bouwplan iBurgvliet U 1 Ingeschreven werd door de volgendt firma s J Amesz Zn f3239 E Sanders Co 3839 A M de Korte 3087 A Mooten Mooidrecht 3937 J Brongersma 4200 M B Middelkoop 4278 Aann bedr v h C MWdelkoop 4279 Aann bedr v h W Bokhoven 4370 Techn Èur J H de Wilde 4475 Gebr Kok Reeuwyk 4600 Gebr IJsselstyn 4720 De firma waarby geen plaat snaam is vermeld wonen te Gouda De gunning geschiedt later I Hinderwet Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op de secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van W van den Broek Gdfejanverwelledyk 17 Gouda om vergunning tot het oprichten en in bedryf brengen van een pluimveevoederfabriek in het perceel gelegen aande Nieuwe Gouwe OoatzÜde no 1 kadastraal bekend in gemeente Gouda sectie G tio 1228 Dat op Dinsdag 23 October 1934 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegen heid is om bezwaren tegen de gevraagde Brown is ook niet altijd volmaakt ge weest maar het kleine vrouwtje heeft 1 manllet telkens weer tot de orde weten te roepen Mevr de Boer van Rijk was natuurlijk tn de rol van het oude vrouwtje dat j de mannen zoo ongezouten de waarheid weet te zeggen en daarbij over een grenzelooze fantasie beschikt buitengewoon op dreef en Ijet succes gold dan ook wel i in hoofdzaak deze nog sfeeds zoo actieve I tooneelspeelster die op haar leeftijd ovtr 1 een zeldzame vitaliteit beschikt en altijd weer bewondering wekt om haar natuur lijk sublieme spel I Mevr de Boer van RJJk die we wUlen er nog even aan herlaneren op 29 Juli j 81 jaar is geworden deze rol van Opoe voor de honderdste ma l speelde werd een drietal prachtige bloemstukken aauI geboden en het publiek heeft met een telkens herhaald appïaps deze kunstenares en haar gezelschap dank en hulde gebracht voor den aeer bljzondere i avond I Telepram van Koning George Het bericht van den aanslag te Marseille Is gisteravond aan den Koning ende Koningin van Engeland te Sandrlngticm medegedeeld De Koning heett aan den President der Fransche republiekeen telegram gezonden waarin hij zijnrilepe sympathie betuigt en den President verzoekt de betrekkingen van Barthou ziin oprechte condoleance over tebrengen OnmlddellUk na het bekend worden van het gebeurde heeft Sir John Slmon alch naar de Zuid Stavlsche legatie be geven en daarna een bezoek gebracht i scherpe censuur werd Ingeaan Koningin Maria van Roemenie de P ondoordachte commentaren moeder van de Koningin van Zuld Slavlë I Waden geen nieuwe onrust zouden en aan de Fransche ambassade RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum V A U A 6 30 Concert door de Flierefluitersi R V U 6 30 7 30 Lezing doo Joh W Schotman over Het Vertaalproblèefti V A R A 7 Sportuitïending 7 20 Orgelspel 7 40 Strijders a i voorheen F Domeip euwenhuys Np Ierland 31 Dec 1846 18 Nov 1919 Le zng door W H Vliegen 8 S O S be ricWten 8 08 Gramofoon 8 16 Bonte avon na afloop nieuwsberichten en Varia 1 12 Gramofoon Huizen N C R V ff 6 30 Landl rrlfuurtje W SchouicU over De hiiidiyu potitift vat de bloemisterybedru ven 6 3C 7 Onderwijsfonds voor Ie Binnenvaart 7 pi T 7 15 Nieuwsberif liit i pI iR 7 15 7 30 Gramofoon 7 30 8 Technische lezingen V M M Schipper over De taak van den bouwmeester 8 8 25 Carillonbespeling op de St Jacpbsforen te s Gravenhage 8 26 8 35 jhr Mr J W H Eutger van Rozenburg over Werp uw brood uit op het water 8 36 10 30 Concert door de Arnhemsche Orkestvereeniging 9 30 9 36 NieuwsberichteiÉ 10 80 11 30 Gramofoon dria dagen vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis ge jomen le Competitiewedstrijd Damclub Gouda Gisterenavond speelde de Damclub Gouda haar le competit iewedstrijd voor de le klasse N D B De uitslag en waren als volgt Gouda Z DX A Blonk V F Tromer 0 2 C V EliK J de Korte 2 0 P v d Linde J Kerver 0 2 C Eikenaar Sr J v Doom 1 1 G V Ardenne D v d Veer 2 0 Th v d Veer v d Klift 0 2 J Goudriaan A H Goud 0 2 J Hoogendoorn P J de Leeuw 1 1 P Bouter R W Roos 1 1 P Schouten G Trampé 0 2 Gouda vWöör dus met Hoog besoek san de Goudsche Melkinridttuiff Gistermorgen mocht de Göudsche Melk inrichting zich verheugen in een buitengewoon hooge belangstelling Een bezoek aandeze bekende inrichting werd gebracht doorde heeren Mr Dr A A van Rhijn Secre tarisGeneraal van het Departement vanEconomische Zaken de heer Bikkmann Regeeringscommissaris van de CrisisZui vel CentraIe de heer Sirks Directeur vanden Crisis psporingsdienat en de heer Th C Geudeker Secretaris van de CrisisZui vel Centrale Onder de er de leiding van de Direeg teur de heer H N Valckenier de Greeve werd de fabriek bezichtïgd By het afscheid verklaarden de heeren dat zij een uitstekenden indruk van de G M I mee terug namen naar hun Departe wefekena In geheel Kroatië wekte koning 4Jexander s ingrijpen voldoening daar deze had gehandeld In den geest van Radltsj en Prlbltsjewltsj die reeds voor de moordpartij In het parlement de oplossing der crisis door middel van een dictatuM aan de hand hadden gedaan Ook de ujider van koning i Kroatische boerenpartij MatSuek uitte zijn geestdrift toen de grondfct die zl de Kroaten zeven jaar lang hiwL onderdrukt werd opgeheven VolgeriP hem zou het ideaal der Kroaten mees ter in eigen huis verwezenlijkt kunnen worden Bekend van hem Is deze gedenkwaardige uitspraak De Kroaten zullen in den Joego Slavischen staat een vrij Kroatië verkrijgen zoo niet dan zal j de Joego Slavische staat ophoud te bestaan i j Matsjek s hoop en verwachtingen zijn i nimmer In vervulling gegaan EJi al mochten de Kroaten In de latere jaren al niet door terroristisch optreden de I aandacht op zich vestigen nochtans 4e indruk in Boekarest Het bericht van den aanslag op Koning Alexander is te Boekarest met extra edities bekend gemaakt en heeft groot opzien gebaard De algemeene deelneming Is te grooter daar de Koningin van Zuld Blaviè de zuster is Carol van Roemerfé Koning Carol Is te Slnaja onmiddellijk van het gebeurde l kennis gesteld Het is te verwachten d de aanslag ook op de Roemeensche binnenlandsche politieke crisis invloed zal uitoefenen daar de kwestie van het overnemen van het ministerie van Buitenlandsche Zaken door Tltulescu thans leker een spoedige oplossing zal krijgen Maatregelen ter voorkoming van opWlnfllng te Boedapest In den avond verspreidde zich te Budapestj het bericht van den moordaanslag dat door de radio van Boedapest was uitgezonden Een extra editie van de Peszty Plo werd onmiddellijk na het verschijnen in beslag genomen waarbij men zich op de sinds de devlezenbepaIlng geldende z g papierverordening beriep welke het paplervetbruik regelt De werkelijke reden echter wi s dat de autoriteiten alvorens zij een behoorlijk overzicht hadden alle overtollige opwinding bij het publiek wilden vermijden De bladen die mogen verschijnen geven weliswaar uitvoerige beschrijvingen van het gebeurde doch onthouden zich van commentaar en In bet bijzonder van gissingen of combinaties over den verderen gang van zaken Zuld Slav ë eef des avonds laat de Hongaarsche grens gesloten Het paspoort van Kaleman valsch BI een onderzoek dat is Ingesteld op Beursoverzichtr Nadat In de ochtenduren de fondsen over de geheele linie op de Amsterdamsche beurs eenige punten lager waren geweest onder invloed van de moordaanslag op koning Alexander en de ongeanlmeerde tendenz In iVallstreet trad in de middaguren een verbetering In Bi uiterst kalme handel weken de koersen over het algemeen slechts weinig af bij die van gisteren Unilevers konden zich handhaven op de slotko sen van gisteren Aku s trokken een iU tie aan Voor Kon Olie bestond eenige vraag op het hedenmorgen verlaagde peil Er trad dientengevolge een volledig herstel In en bij het slot was de noteering zoo goed als onveranderd Rubbers liepen meerendeels terug onder invloed van de zwakkere houding van de Londensche rubbermarkt Een uitzondering vormden Amsterdam rubbers die zich konden handhaven Zoowel oude Dell s als Dell Batavla hadden een beperkte markt De stemming was ongeanlmeerd H V A s kwamen op een Iets lager peil Scheepvaarten waren verlaten Amerlk fondsen waren beneden de koersen van gisteren Duitsche obligaties waren iets zwakker Youngleenlng verkeerden In reactie Bi kalmen handel was de stemming van Ned en Ned Ind leeningen lul De 4 lud leening kon zich handhaven op lOiA If enige leefde in veler harten een wrok omdat deeid dat de aanbieding van een In de Denkt u eraan dal stilitaande auto i tegenwoordig weder verlicht moeten zijn van een autonoom Kroatië nooit Iets is gekomen Thans heeft bTlfkbaar een misdadig verdwaasde omdat de koning verwachtingen van hem en zijn geestverwanten deerlijk heeft teleurgesteld zich op een verwerpelijke wtize gewtoken Eén der verdwaalde kogels die blijkbaar voor koning Alexander was bestemd heeft eveneens voorgoed een einde gemaakt aan de vitaliteit van dei Jeugdigen grijsaard Barthou den Franschen minister van buitenlandsche zaken die al vier deéennla lang zIJ het met onderbrekingen deel heeft uitgemaakt van vele Fransche Ministeries en die ook door Doumergue werd ultverkorj5i toen deae zUn Nationaal stelde spelllng Marchant geschrevïen stuk aan de Nederlandsche Staatscourant de vraag heeft doen rijzen of kan worden toege staan dat in dit orgaan en In het alge nieen In van de regeering uitgaande I stukken verschillende spellingen worden 1 gebruikt I De ministerraad heeft thans beslist dat In alle ambtelijke stukken rechtstreeks van de regeering of van de rljks diensten uitgaande de tot nu toe gebruij kelljke spëllIng De Vries en Te Winkel zal worden gehandhaafd I ♦ Wanneer het noodlg is In offlcleele organen of brieven stukken op te nemen I die niet tot de rijksdiensten behóoren I kunnen deze worden geplaatst In de kabinet samen spelling waarin zij geschreven zijn Wat betreft te houden dlenstexamens Kaasmarkt Woerden iO OIct Aangevoerd 436 partijen Prlj le kW m x m 23 26 2e kw m r m ƒ 20 22 zware 16 Handel matig RAD10 TBLEGRAFI8CH WEERBERICHT 10 October Hoogste tand 774 9 te SclUy Laagste stand 741 4 tfe Seydlsfjord Verwachting Zwakke tot matige westelijke tot zuidelijke wind Nevelig tothalf bewolkt Weinig of geen regen Aanvankelijk iets zachter vergunning in te brengen en dat gedurende ment zal evenals voor andere examens is voofgeschreven de spellingMarch ant moeten worden gebruikt met dien verstande evenwel dat tot l Januari 1936 vrijheid wordt gelaten ook de spelling De Vries Te Winkel te gebruiken Voiksblad Nederlandsche Padvinders Ëen nieuw iioo£dkwartier te opeinen door Prinse Juliana Het gebouw aan de BlUltonstraat in Den Haag waarin het hoofdkwartier van de Nederlandsche Padvinders gevestigd was Is i eeds gerulmen tijd te klein geworden voor de omvangrijke werkzaamheden der beweging Men heeft daarom uitgezien naar een ruimer gebouw en dit gevonden in het perceel Alexanderstr 20 Zaterdagmiddag om half vier zal dit gebouw officieel als hoofdkwartier der Nederlandsche Padvinders In gebruik worden genomen Dit zal met eenlge plechtigheid in tegenwoordigheid van Prinses Juliana geschieden De hooldverkenner vlce admiraal Rambonnet zal een rede uitspreken waarna d Prinses het nieuwe gebouw zal openen Een groot aantal autoriteiten zal tegenwoordig zijn de mlnlsteB van onderwijs kunsten en wetenschappen heeft Binnenland Het Duitsche reizisersverkeer naar Nederland practLsch onmogelijk gemaakt I Ue reiziger mag maar tien Mark j bt zlcli heblien Van de Duitsche maatregelen om bet j t verteren van Duitsch geld tn Nederland te voorkomen hebben de betrokken be j drijven in ons land In het afg loopen 1 seizoen reeds de gevolgen ondervonden j Men weet dat reizigers uit Duitschland bij het overschrijden van de grens niet meer dan 50 Mark bij zich mochten heb ben waarvan dan ook nog de treinreis op Nederlandsch gebied moest worden I betaald want biljetten tot verder dan de grens werden in Duitschland niet verstrekt jThans is met Ingang van het begin dezer maand zonder daarvan duidelijk kennis te geven een nog vrij wat strenger maatregel getroffen door de Duitsche autoriteiten en het toegestane bedrag van 50 op slechts 10 Mark teruggebracht Ook in den vorm van cheques mag geen geld ower de grens worden meegenomen Het is duidelijk dat door deze nieuwe bepaling toet bezoek van Dultschers aan ons land practlsch onmogelijk is gemaakt Gebruikt in Uw soepen HONIG s BOUILLONBLOKJES 6 voor 10 cent toegezegd te zullen komen terwijl waarschijnlijlte ook de minister van bultenlandscheSiblcea aanwezig zal zijn Voorts zijn de gezanten van die landen waarmede de Nederlandsche padvindersbeweging geregeld contact heeft ultgenoodigd Voor Nederlanders die zich thans in Duitschland bevinden is het van belang van deze bepaling gpede nota te nemen daar zij anders door hun te veel aan Duttsch geld aan de grens in moeilijkheden zullen komen 466e NEDERL STAATSLOTERIJ e kla e Trekking van Dinsdag 9 Oct JSieien S 13 27 106 116 174 26 2i 286 332 387 441 459 641 o5o üü 57a 640 723 749 7fi6 781 794 9J 838 871 891 906 980 981 lOdl lUo België s houding inzake de spelling Onderhoud met minister Marchant j Verzet van geitieentebesturen De Maasbode heeft een onderhoudgehad met minister Marchant over de fhouding van Bel ë inïake het spellings 1 probleem De minister merkte o m op dat de Belgen profijt trekken van onsincubatietljdperk op spellinggebled Blijkt het nieuwe door ons volk te zijn aanvaard dan 1060 1063 1104 1121 1181 118S 1246 1339 naar de minister iïlt 1 1 13 1636 1648 1668 1681 lia 1 38 de mededeelln van zijn Belgischen col lega Malstrlau meent te mogen afleiden de nieuwe spelllné In België ineens worden ingevoerd voor onderwijs en openbare diensten De minister is alzoo tevreden over wat hij noemt de medewerking van België De medewerking vah België geeft voor ons belden voordeel Toegerust met de ervaring van Nederland kan België ineens overgaan tot de nieuwe spelling en t algemeen gebruik ervan zal daar door In ons land worden verhaast Daarvoor hen Ik onze Belgische vrienden dankbaar De rtèellng die België zal aannemen zal toéh niet of slechts weinig kunnen verschillen van de onze Wat zegt u èn het comltéTaver ne was een vriiig elders In het Interview gesteld iP 1 De leden van dlt comité zouden hun vrUe uren beter kunnen gebruiken want zij strijden voor een verloren zaak Ik geloof dat vgorjwle onpartijdig waarneemt al vaststajSt dat de nieuwe spelling zjjph een weg haant zoow in onderwijs als In bedrijfsleven Ik geloof dat prof Taverne wijzer had gedaan door vast te houden aan zijn verklaring In zijn eerste geschrift als i het gezag voor chrlften geeft moeten I wij als goede stiatsburgers on daarbij neerleggen maal ik doe mijn best om voorschriften le Ik onjuist acht tegen te houden Maar wat denkt u dan te doen tegenhet verzet van de gemeentebesturen vanUtrecht en Arnhem Dat wil Ik u ook wel vertellen ïk ben het eens met dr Jos de Boer rector van het katholieke meisjes fl iim te sGra venhage Deze schrijft In Het Oczln orgaan van den katholieken bond voor groote gezinnen dat ook de nieuwe schrijfwijze volgt Een houding als van het Utrechtsche gemeentebestuur dat Invoering op de scholen verbiedt Is meer schijnbaar flink dan in het belang van de leerlingen te achten Deze houding lijkt bedenkelijk op een sabotage van het taalonderwijs waartegen de minister ook wel zal trachten zijn maatregelen te hemen Hoe eerder er nu eenheid kome hoe beter WlUen de ouderen vasthouden aan wat hun geleerd Is men kan het hun niet euvel dulden Maar laten zij het de jongeren door ontactisch verzet niet noodeloos moeilijk maken Deze jonge generatie haar wachten nog andere moeilijkheden waarvoor zij de ouderen reeds verantwoordelijk stellen Jk heb aan ieie woorden alleen toe te voafcn dat hët waar maatregelen noodzakelijk zijn bil trachten niet zal blijven De nieuwe spe Ufi x Wordt niet gebruikt in publlcalles van regeeringifwege Van regeerlngMvege is aan de hoofden van rijksdiensten en bedrijven meege MAHKTBBRICHTKN 1846 1892 1937 1984 1988 2020 2108 ÜIOJ 2166 2219 2244 2269 2276 22S2 i ioï 2300 23211 2348 2416 2421 2441 2474 2626 2556 2623 2626 2629 2650 2662 26i 5 2 19 2Ï20 2727 2769 2784 2796 2837 2977 302S 3032 3060 3077 3111 3163 3168 3214 3 84 3297 3360 3379 3388 3421 3473 3480 3602 3548 3667 3579 3634 3695 3700 3757 1828 3925 3929 3933 4031 4032 4064 4074 4113 4167 4162 4176 4206 4207 4236 4280 4427 4492 4669 4580 4586 4682 4653 4696 4699 4716 4786 4822 4835 4837 4899 490 4934 4066 6011 6017 6090 5099 6176 61 S 5220 5226 5368 5372 5431 6517 6593 6633 6é72 66 9 5684 6692 6694 6731 6736 5822 6944 6949 5998 6022 6044 6082 6092 6l63 5164 6330 6849 6371 6410 6424 6663 6695 6630 663 6793 6819 6860 6873 6910 6943 6954 6962 6977 7028 7 116 7116 7149 7159 7223 7239 7260 7326 7328 7 353 7386 736 7S58 7426 7467 7666 7669 7603 7622 7645 7646 7663 7676 7680 7690 7713 7727 7874 7995 S046 8063 8092 8094 8109 8197 8366 8384 8453 8526 8588 8704 8707 8729 8776 8811 9C2 5 9035 9049 9060 9132 9153 9162 9169 9204 9209 9217 9245 9341 9342 9352 9409 9462 950K 9671 9672 9585 9662 9692 9707 9730 9783 9800 9802 9826 9861 9946 10012 10029 10082 10084 10092 10116 10179 10187 10212 10227 40234 10248 10262 10259 10480 10585 10614 10660 10663 10679 10699 10778 10821 10864 10866 10897 10906 10906 10926 10946 10953 1099S 11000 11023 11038 11108 11134 11136 11164 11172 11208 11209 11212 11222 11291 11816 11355 11861 11367 11393 11417 11437 11438 11466 11468 11490 11610 11614 11681 11761 11843 11866 11864 11886 11899 11963 11966 11986 12016 12030 12037 12044 12076 12080 12094 12152 12170 12172 12269 12266 12294 12312 12378 12367 12420 12424 12436 12443 12466 12471 12613 12646 12666 12637 12648 12713 12763 12803 12884 12944 12969 18021 13028 13064 13118 13121 1C137 18140 13164 18160 13211 18800 13319 13396 18897 13898 13430 13436 13475 13546 1 1654 13664 13676 18686 18666 13665 13713 13792 13834 13866 1388 13962 18962 13976 13984 14001 14033 14066 14074 14082 14116 14168 14176 14187 14226 14229 14284 14237 14257 14353 14867 14882 14429 1447 14636 1 683 14689 14691 144741 14809 14814 14860 14895 14907 14918 14976 14977 14982 14987 15036 16081 16094 16114 16152 16161 16166 15183 16191 16206 16213 16230 16264 16271 15332 16836 16364 16397 16513 16533 16552 16654 16748 15776 16779 16868 16926 15930 15976 16997 16056 16121 16138 16179 16192 16203 16261 16266 16301 16832 16347 16405 16459 16496 16633 16652 16681 16687 16713 16 16 16781 16783 16787 16789 16S0o 16831 16896 16964 16968 16991 16999 17006 17089 17049 17122 17136 17144 17188 17223 17233 1 261 17811 17346 17360 17360 17408 17438 17473 17494 17627 17662 17666 17661 17660 17721 17787 17790 17830 17861 17872 17889 17927 17964 17974 17981 18003 18008 18134 1S194 16223 18248 18281 18816 18317 18867 1S IS3 18489 18511 18614 18647 18662 18663 18675 18602 18619 18641 18704 187 7 18769 1S766 18769 18796 18833 188S6 18856 18926 19019 19043 19163 19180 19194 19204 19266 19287 19311 19387 19399 19428 19661 19583 19584 19620 19623 19710 19714 19722 19769 19786 19812 19821 19902 19914 20017 20078 20138 20142 20284 20296 20897 20449 20607 20551 20667 20693 20626 20696 20786 20884 20S61 20900 20941 20961 21014 21029 21046 21062 21096 21147 21194 21208 21210 21288 21236 21287 21248 21269 21268 21284 21294 21308 21336 21837 21388 21839 21883 21409 21474 21666 21668 21600 21718 21774 21775 21806 21807 21840 21864 21960 21968 C1861 2197B 22036 22047 22049 22103 22116 22120 2215S 22178 22290 22821 22328 22348 22372 22897 22434 22436 B2440 22450 22482 224S9 2249S 22601 22679 22620 22636 22672 22760 22781 22910 22916 22963 22966 23O80 23039 23047 2S079 23080 28210 23216 23301 23361 23413 STADSNIEUWS gÖUDA 10 Oct 1934 VoüTW voor het gebnuk van Kofter ijBO of dergelijke filmawiaraten in een jgal buiten een goedgekeurde cabine lagevolge artikel 168 en 177 der Alge ggiie l oUtieverurdening zal de Uurge ter in het vervolg alleen dan vt gun voor deze filmvertooningeji verleencn raeer aan onderstaande voorwaarden Mowkeung ia voldaan le Het gebruik van nitro coiiulose film verboden Zy mag in het gebouw waar voorstelling wordt gegeVen niet aanwe ïe In het gebouw waar de voorstelling idt gegeven mag tevens niet aanwezig vluchtige olie spiritus benzine petro enz 3e Het filmapparaat moet minstens 2 Bur voor den aanvang van de voorstelling ter beschikking van de Brandweer worden Msteld Het mag niet v orden gebezigd eer het niet door de Brandwee is Koodgekeurd en een bewüs van goedkeuring jan den Commissaris van Politie is afge ven Op het bewya van goedkeuring moeten door of vanwege den Opper BrandTnfieater de bepalingen zyn geplaatst welke ten opzichte van de veiligheid dienen te worden in acht genomen 4e Het is verboden in d zaal waar de fUfflvertooning ordt gehoudeïi en op gangen en trappenX welke naar die filmvertooning leiden i rooken Het verbml moet duideiük zicdftbaar aan het publiek worden kenbaar maakt door bordjes op te hangen met het opschrift Streng ver boden te rooken 5e Behalve de gewone electrische verlichting dient in de zaal waar de filmvertooning wordt gehouden aanwezig te zyn een loogenaamde Noodverlichting Deze tmi uit kaarslantaams bestaan en moet ffanneer ze eveneens electrisch is gehee onafhankelük van de gewone verlich ting ijk De plaats van de schakelaar vpor de BoodverUeliting moet zoodanig gelegen ziJn dat m door het publiek bereikt kan worden Boven elke deur moet aan de binnenipde zaalzijde een noodlamp met rood Uchtiifn aangebracht Se Alle deuren in de zaal en in het gebom zelve moeten gemakkelijk door het publiek geopend kunnen worden in geen evai mogen deze tijdens de filmvoorstellingen afgesloten zijn met knippen sloten grendels sluitboomen of dergelijke De óiüTen in de zaal moeten naar buiteii opendraaien Op al deze deuren moet aan de laalzüde met duidelijke letters het woord Nooduitgang aanwezig zÜi In de zaai waar de film vertooning wordt getiouden moeten rmnstens twee aan veischiliende zyden gelegen Nooduitgangen aanwezig z n l lydens de filmvoorsteiling moet u i twordeeling van den Uppei bianümeesLei 01 diens gemachtigue votüOLnde branüblUWÜimateriaal waaronder ook een biuschBpjMTaat aanwezig nyn Be De zitplaatsen moeten stevig aan dkaar of a de vloer bevestigd zyn e tn vrije doorgangsruimte htbben van mmstoifi 40 C M De breedte der zitplaatbWi moet by klapstoelen minstens 45 c M zijn terwijl by gewone stoelen van ± 40 c M breedte deze stoeien ö cM van elkande moeten worden geplaatst Se De gangpaden welke voor achter aan eerszyden en in het midden m ieten P plegen moeten minstens 1 M breed iU n Deze gangpaden moeten steeds geheel mj gehouden worden Loopers en kleeden in de gangpaden in de gangen naar de uitgangen en op de trappen moeten stevig tan de vloer beveatigd zijn 10e In de vestibule gangen gangpaden of trappen in het algemeen in alle loopntimtöi mogen geen stoelen tafels planten versieringen losse rtclameborden enz worden geplaatst Gedurende de vooratelling mag geen publiek op deze ruimten worden toegelaten De deuren van gangen en vestibule die uitkomen op den apenba ren weg of tuin of open plaats moeten naar buiten openslaan en tijdens de voorstelling il geopenden toestand worden vastgezet lydens de voorstelling mogen de gangen de trappen of de overige loopruimten van liet publiek ook die m de zaal niet met i ieedingBtukk i of dergelijke artikelen worden behangen of versperd Ue Het filmapparaat mag niet voor den toegang of voor de nooduitgangne m i e zaal worden geplaatst en moet zoodanig ïijn opgest d dat het publiek ten minste i M daarvan verwijderd m Dit apparaat oet geheel uit metaal zyn samengesteld op een afstand van minstens 3 M van het Pparaat mogen geen licht brandbare stoffeOi als gordijnen papier linnen wollen stoffen enz aanwezig zyn De aansluiting W het apparaat op de electrische lichtl iding moet geschieden door middel van gdelyk en door de Brandweer goedge wird materiaal 12e Tijens de filmvoorstftlling moet i n de laal in de nabijheid van het apparaat behalve de voorgeschreven brandbluschmidWen tevens een brandweerman aanwezig 8nDeze bfewtfklngsdienst moet worden htkofltigd door dfln aanvrager van de ver Miing De kosten dienen voor den aanhang der voorstelling ten Stadhuize te wór betaald Vóór den aanvang van ae film voor steil ins Moeten de door den Burgemeester verleeno vergunning met deze voorwaarden en t goedkeuriTigsbewys van de Brandweer B het bezit vftn den aanvrager en bij het Pparaat in de zaal waar de fitmvoorstèl ing wordt gehouden aanwezig zyn 1 De persoon die het filmapparaat ent operateur genaamd moet geheel berekend zyn voor zijn taak efo den leeftijd n 21 jaren hebb bereikt Hy moet zoow l practiMhe iOb thMratiseh bekend zijn UIT DKN OMTREiL GOUDERAR Beroep Ned Herv Kerk De heer T H Oostenburg cand te Ge nemuiden beroepen prtdikant bij de Ned Herv Kerk alhier heeft dit beroep aangenomerf HAASTRECHT Ongelukken bij de vleet Op den hoek Veerstraat Hoogstraat reed de auto bode wagen van den heer V alhier tegen een luxe auto uit Rotterdam Beide wagens reden Juist zeer langzaam zoüdat de aanrijding met een paar deuken en krassen afliep Een splinternieuwe Fordwagen Juist van de fabriek gehaald werd op den Zulder IJsseldi3k aangereden door een lot nu toe onbekende vrachtauto Vermoedelijk haalden beide bestuurders niet voldoende uit Persoonlijke ongelukken bleven uit alleen werd aan het Fordje materieeie schad Ö toegebracht Waarschijnlijk door te vèr uithalen reed een groote verhulsauto van Van Poortvllet uit Rotterdam waarin een volledige Inboedel was geladen nabü de woning van den heer Van Dijk in BovenHaastrecht van den dijk en sloeg om In een s troomgnden regen moest de wagen worden gelost waarna de wagen kon worden opgetakeld en de doornatte goederen weer werderj Ingeladen om de reis naar Westbroek voort te zetten £ en belangrijke vergadering De gemeenteraad van Vltst is bijeengeroepen tegen Vrijdag vi October a s v m ii uur ter behandeling van het Turnkrlitg Gouda en Omstreken Groote deelname voor de vereenlglngswedstrijden De Turnkring Gouda en Omstreken zal a s Zaterdag In het gymnastieklokaal der openbare lagere school no 7 aan de Prins Hendrikstraat wedstrijden houden vpor vereeniglngen uit Gouda en omge ving De diverse nummers bestaap uit vrije orde en tweede en derde graadstoesteloefenlngen De deelneming zal zeer groot zijn De wedstrijden zullen des namiddags uur precies aanvangen Teraardebestelling van het stoffelijk overschot van C Laurier Hedenmiddag heeft op de Algemeene Begraafplaats de ter a de bestelling Plaats gehad van het stoffelijk overschot van C Laurier üie na den op hem ge pleegden aanslag tengevolge van de hem toegebrachte verwonding Is bezweken Het vertrek van den rouwstoet vanaf de Nieuwe Markt werd door een groote menigte gadegeslagen Behalve d tot den familiekring behoorenden was de predikant der Ned Herv Gemeente Ds Elzenga mede in den stoet Op de begraafplaats heeft Ds Elzenga op verzoek van de familie een afscheidswoord gesproken Ongetwijfeld zoo zei spr zijn allen onder den Indruk van het drama dat zich vorigen Dinsdag op de Nieuwe Markt heeft afgespeeld Onder j J 4 Jl l n Ir V Int mnnil deze omstandigheden is het niet mogelijk woorden van troost te vinden God alleen kan hier De Trooster zijn van hen die zijn achtergebleven Spr richtte tot allen de vraag waar1 ij zouden zijn voorsiel om te besluiten tot aansluitliig aan de gemeenschappelijke drinkwaterleiding voor de gemeenten Stolwijk Bergambacht Ammerstol Berkenwoude en Vlist De heer H van Boeljen Ud van de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland zal de plannen ter vergadering nader toelichten TjüïsïË ÊRiïiiTES DRAA1 L 00ZE DIENST President Lebrun te Marseille aangekomen PARIJS 10 Oct De toestand van t fneraal Georges zou volgens de ïaatfct berichten eenigszms zijn verbeterd De generaal ligt in het Militair hospitaal ie Marseille Het stoffelijk over schot van Barthoi is vanmorgen vroeg uit het ziekenhuis naar hel gebouw van de Prefecture te M iraeille overgebracht waar het n ast het gtv ffelijk overschot van Koning 41 ajider l gt opgebaard Hei vertrek Is ii gericht als Chapelle Ardente en Franschs generaals houden i doodenv acht Hoogc i inttenaren en vele autoriteiten hebben dtn aooden de laatste eer bewezen en talloo ei komen huu naam zetten in de condolatieregisters De extra trein van president Lebrun die in gezelschap van de ininlsters gisterenavond naar Marseille is vaitrokken is hedenmorgen te 11 uur aliiaar aangek men De plechtige uitvaart van Barthou PARIJS 10 Oct De plechtige uitvaart van het stoffelijk overschot van minister Barthou zal plaats hebben op Zaterdag a s Het stoffelijk overschot van koning Alexander zal aan boord van de JoegoSlavische kruiser Dubrovnlk waarmede de Koning zijn reis naar Frankrijk heeft gemaakt naar Joego Slavië worden teruggebracht De Dubrovnlk zal geëscorteerd worden door twee Fransche kruisers en een flottllje torpedo jagers wanneer hun leven zoo plots zou zijn af gesneden Moge dit verscheiden als de roepstem Gods worden beschouwd Nadat de schoonzoon de heer Van Loon namens de kleinkinderen een krans op de kist had gelegd daalde deze neder en werd met dankzegging voor de aan den overledene bewezen laatste eer de droeve plechtigheid beslotens Loop der bevolking Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 9 Oct 10 C Officieel Londen 7 18J 7 20i Berlijn 69 10 69 36 Parijs 9 701 9 72i België 34 46 34 451 Zwitserland 48 13 48 12 Weenen Kopenhagen 32 224 32 20 Stockhülin 37 10 37 10 Oslo 36 16 36 22J New York 1 46J 1 47 tliet otlicieel Madrid 20 174 20 174 Milaan 1 66 12 66 Praag 6 16 6 16 Gevestigd iJ v d üist koopman van Delft Bankastr 31 naar Naaierstr 21 G Assink bankw N S van Hoorn Merensstr 47 naar Njaierstr 12 P M Bres db van Velsen v d Vondellaan 36 naar IJssellaan 87 J Nierstrasz van Enschedé Haaksb str 66 naar Crabethatr 54 M J A Agterberg wagenv N S van Goes De Wit Hamerstr 5 naar Mosstr 14 J F de Vink wagenv N S van Goes Violenstr 11 naar Woudstr 23 A P Kalis opz R W van Delft Fr v d Puttestr 12 naar f Fluweelensingei 54 H W Calatz wed A C den Boer van Middelburg Kepoenstr if 33 naar BurgvUetkade 4 E Calatz van Middelburg Kepoenstr B 33 naar BurgvUetkade 4 J M Oosterbeek van Gra venhage Assendelftstr 28 naar Raam lÜO C v Buitenen van Alphen a d Ryn Raadhiiisstr 44 naar aan boord B C Wijnbeit broQ van Woudnchem Hoogstr 5 na r Turfmarkt 34 G de Vette va i Almkerk ü 22 naar Turfmarkt U H de Wit reiziger van Oudewater B 379 naar Walvisstr 3 M F V Zuidam van Rotterdam lependaal 87b naar Heerenstr 108 L H v Wynen z b van Krimpen a d Lek Schoolstr ri naar Vondelstr 43 M A Stallaart relu gieuse van Oudenbosch A 368 naar Westhaven 25 E J V Bastelaar religieu e van Oudenbosch A 368 naar Westhaver 25 H Homma Wagenvoerder conducteur yan Hoorn Merensstr 68 naar Tweede K 19 W V d Bosch db van Boskoop Ü Colynstr 60 naar Blefekersiüngel 71 N Fillekes l w van Vlaardinger Nieuwïandsteeg 6 naar Pr Hendrikstr 124 W J vanBuul kapelaan van Venlo Maagdenbergweg 23 naar Gouwe 39 G Sneller ass O L van Rotterdam Heemraadsingei 327a naar Oosthaven 54 W L J v Reden van Jiotterdam W Wagenstr 32a naar Mr D J V Heusdestr 14 H J Knuist tuinder van Apeldoorn naar R v Catswe 17 6 J Wassing meesterkn van Reeuwyk Weth Venteweg H 87 naar R v Catsweg 7 K P Hoogendoorn bl m van Waddiu veen Bodegr straatweg 94 naar Turfmarkt 74 T A Goudriaan van Schoonhoven Oude Singel 16 naar Van Bevemi nghlaan 33 D J V Heijden van Utrecht Sch v d Kolkstr 13bis naar Markt 68 J Ravensberg db vSn Bergambacht E 8 naar Turfmarkt 22 N de Jong boorakw van R euwijk Vinkebüurt F 123 naar Boelekade 70 H P E J Gorter leeraar amb scb van Bierum C 118 naar R v Catsweg 45 J Lam van Hoorn Derdeboomlaan 244 naar tysterjiesstr 23 D C Gootjes wed M H V d Vreede van Benthuizen Beelaerts park 24 naar Gouwe ÖOben M G de Jong van Oudenbosch A 368 naar Nieuwehaven 196 C Ruuls ass werkm N S van Hoorn Derdeboomlaan 167 naar Eerste Kade B D J Kasbergne houth van Gouderak Dorpsstr 40 naar P C Bothstr 56 J G C Bïemond com N S van Rotterdam de Savomin I ohmanl 118a naar Gr Florisweg 86 Afenda ThaliaTheater Aiiny Ondra in Anny en Anny 10 en 11 October 3 uur n m en 8 u njn Samenkomsten Vrlje Evang Conferentie Sprekers Db J Enter van Rotterdam Ds D v Vliet van Amsterdam Ds J Timmerman van Utrecht Eiken morgen 10 uur Bictstond 10 Oct 7H uur Geref Gemeente Turfmarkt Ds A Verhagen van Middelburg 10 Oct 7 uur Ds D IJ v d Graaff van Ede voor de Ver CalvU n 10 Oct 8 uur geb Daniël cursus IjJjH B O Dames leider Dr C v Elk Oct 8H uur Réunie Bovenzaal Vergadering Vrijheidshond Oct 7 uur n m Stadhuis Gemeenteraad V