Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1934

110 18730 ry 55 m De uitvaart van Minister Bartliou Een ontioeiende ple hti hcid Koning Petei II in zqn land aangekomen Het stoffelijk o e sehot an Koning A exandei in zyn vadei land terug gekeeld De aankomst van de Dubrovnik Een indrukwekkende ontvangst Tot Zaterdagmorgen 9 uur duurde het défilé van de belargstellende Parljsche bevolking langs de baar van den te Mar seÜle blJ den moordaanslag op koning Alexander om het leven gekomen minis to van bultmlandsche zaken Bdrthou Te 1 uur de middags begon de lijk Itoet zich op te stellen nabij het depar yatalai van buitenlandsche zaken waar lijkkist gedurende twee dagen stond ifHéaard in de Salon de 1 Horloge Btó reusachtige menigte had zich langs den weg opgesteld die de stoet zou vol pa langs de Quai dOrsay tot de Pont Alexandre via de Avenue Galllémi naar d aplanade des Invalides De politie en B Htalre troepen hadden voor een afzet ttBgficordon gezorgd Het was ruim half twee toen de stoet zich In beweging zet te voorafgegaan door eenige bereden af deelmgen van de Garde Républlraine Dan volgden vier rijtuigen zwaar be laden met ontelbare kransen en bloem stukken waaronder In de eerste plaats van de Fransche regeering van de ko nlnkltjke familie van Zuid Slavié en Roemenie van staatshoofden en regee renden van vele aridere landen en van Tele corporaties en instellingen Getrokken door zes paarden reed hier chter het affuit waarop de lijkkist ge plaatst was die geheel bedekt was met een reusachtige Fransche vlag Kaast het affuit liepen officieren met kussens met de ordeteekenen van den overledene Eenige soldaten volgden de ajkkist en achter hen schreed voor de leden der regeering uit de president der republiek Lebrun gevolgd door de voor Otters van Kamer en Senaat en de mi nlBters Achter hen zag men de familie leden van Barthou aan het hoofd zijn broer Léon Barthou dan volgden de leden van het corps diplomatique Op de Esplanade des In alldes stonden ter weerszijden van den rUweg twee tri tnmn opgesteld rechts een voor de fa mlHelwlen en genoodlgden leden der reB rtng links voor de delegaties In het midden sl ond de op vier zuilen rustende kathfalk waarop de kist ge plaatst werd De katafalk was eveneens bedekt met de Fransche driekleu en terailde een reusachtige krans van eiken loof ertegen aan geplaatst De brandende straatlantaarns zijn met rouwfloers omhangen Het is ongeveer twee uur als de kop van den stoet c de Esplanade des Invalides aankomt Voor de katafalk houdt de affuit stil en offi eieren dragen de kist op de katafalk Alfl alie gezeten zijn beklimt mtillster president Doumergue het spreekgestoel Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 Tel 2482 Anijssulker lit het leven oo f oed ah bij liet se ia ken kan één enkele zet het heele spel bederven FKUILLKTON De uitgewischte schuld Naar het Engelsch van PAUL TRENT Nadruk verboden HOOFDSTUK XXIV Het was een koude morgen in Januari inaar de zitkamer van het iandhulsje warm en gezellig Ruth en Ethel teü te ontbijten een ochtendblad Wr zich waar ze aandachtig In lazen Ethel keek op de klok en zuchtte Nog vijf minuten en we moeten weg heb niets geen zin aan werken van Sen Ik ben doodmoe merkte ze lus W6os op een paar minuten gingen ze met e Jassen aan naar de garage die J Pen hooischuur was geweest r ï King aan het stuur zitten terwijl Utto de motor aansloeg en toen naast M itiom Er woei een koude wind maar ze reden snel weg Spoedig kwa ae In het eerste kamp waar een ltalre politieagent voor hen salueerde ïi KllmHchte slotte hieid de wagen stiï voor een oote tent waar een roode driehoek op fwnd ZIJ gingen door een züdeur naar wwien Qjoote ketels water stonden te T andborstels andpasta s niet duurder wel beter H P V WIJNGAARDEN EEN JAS EEN MANTÊT EEN COSTUUM gemaakt b i J VLAG Kleermaker WESTHAVEN 61 ia goed en niet duur Vraagt Stalen Probeert voor Uw Schoen repatatie eens b de SCHOENMAKERIJ van H VAN DER POOL RAAM 107 109 ACCOUNTANTSKANTOOF A S V tfijnberoen BELASTINGADVIEZEN CONTROLE V ADMINISTHATIEeNBothastraat 22 Telef 3313 GOÜD A xof BRXlTk LIJDERS Opineuw brengt BROOKS DESKUNDIGE GOUDA en wel op a s DONÜl RD C en VUIJD r 18 en 19 DI Z i R en zal ook thana zitting h u ip i 11 Hotel DeBeurs larkt42 1 e S J O Spreekuren lOuvmlunm 68uav Gratis demonstratie van bet beroemde Luchtkussen Br ik Apparaat van den heer G L Bro ks Benut nu deze gt le jLn held om U een Urook Appi ► raat te laten aanmeten n zoo mogelyk aan te schaffen Waarom nog geen gebruiker van het Brooks Apparaat dat ruim 0 jaar in ons land reeds met zooveel succts wordt toe gepast Vergelijk het met Uw breukband Geen veeren geen onnoodige drukking pyn angst of ongemak maar aangename dracht gemak ru ït veiligheid n de grootst mogelyke verlichting By Uw zwaarste werk geei last van Uw breuk want deze w rdt volkomen in be dwang gehouden Ook het dragen de=i nachts IS een groot voordeel Geen breuklyder blgve thaHs achter W j hebben duizenden mannen vrouwen on kii deren afdoende geholpen Be prys behoeft geen bezwaar te zijx en onze garanti van terugbetaling by terugzending na den proef tjd vrlJw art tegen jlle nako Slechts 2 digeti Wacht niet tot den laatsten dag 1 Brooks Bflplorelppliee Co Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 Wand versierlng I model iL gemaakt Vkn vroUen lalne coucKï m leuke garnering vid echt bont leuke trikkraag n geheel op zijde gevoerd Iféén GOUDSCHESINGEL HOEKHEERENSTR R DAM Singel 2 214G G imaterdam Wilt U goede Schoenreparatie Probeert U eens b C MIchaëlii Gedipf Schoenhersteller Boelekade 1 2 en 211 Tel 290 i ONBRANDBARE FILMS I MALÏILM VOOR HUI BIOSCOOPEN odak JPathé Agfa 8 m m 9 m m 16 m m n TELKFNni MS H J NATUUROPNAMEN DRAMA S KLUCHTEN ooals FELIX DE KAT e a DAEM EU ESTRAA1 56 FOTOHANDFI 60ED WllSStlJ is locb ook een vak In een zaak met een nauwgeztU weten sohappel ke bedrij f scontiole woidt Uw goed gespaaid Het gaat veel langpi mee De prijs IS geen bezwiai meei Voor 24 CENT alle miai dan ook nlle granangeld is dat niet goedkoop Goedkoop en toch goea dat kui t U illee i controleien door de was dooi ons te laten behandelen Koninklijke Wasserij Daalnians TELEFOON No 2495 FLUWEEI EN IN EL 25 VOOR EIN LAGE l BIJS daarvooi mott IJ bg de PETTrNKONING iijn Een betere Pet WIHein V Mourik L Tiendeweg 45 Bankftlbakkaplf Gabrs de Jon0 PEPERSTRAAT J4 TELEFOON Winkel 28 J iantooi 707WiJ U een heeiluk en licht koekje probeeitddn eens jnze sooit iAlleihande Speculaas zondei amandelen 10 cent pei ons Lemberstaafjes Goudsche Moppen Haagsthe Jongens Krenten koekjes enz 12 cent pei ons Ha ellentJes Goudsthe Rondjes Zandmoppfn andsprits 14 et p onsliaassnils een ovei heerlijk kaaskoekje 22 cent pei ons Veidei nog een groote soiteenng KOEKJE en UANKETspetulaas met veel amandelen nj u cent per ons Dagehiks VERStHE EBAKJES eil SIROOPWAÏÈLEN V nichtenc ikes met heerliike amandclvuUing 6 cent p r stuk GAAT U OP REIS un e Mioopwafelen zijn steeds veisch aan het station verkrijgbaar Philips tn Taleilunken Radio I iten vixi V beide meiken zander eenige verphchtmg demonstieercn 7TS n REEDS VANAF ƒ 86 iH M AI AGE OOK OP CONDITIE G A Belonje L Tiendeweg 96 73 Jaargang Maawdag 15 tNfrbei 1884 m mm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN J 9 SS T H ® BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad vei schy nt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal f 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging fer looper geschiedt Franco per post per kwa taal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA liy onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelijks geopend van 9 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omiitreken behoorende tot den bezorgknng 1 6 reg ls ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O z5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 25 bi slag op den pr s Liefdadigheids advertentién de helft van den prns INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2M elke regef meer ƒ O 50 Op de Gewone advertentien en ingezonden mededeeUngen bu contract tot zeei gereduceerden pros Groote letters en rintden worden berekend naar plaatBniimte Advertejitien kunnen worden ingezonden door tuaachenkomat van solifide Boekhandelaren Advercentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zgn ingekomen teneind e van opna m e verzekerd te zfi n sluier met wit band om haar voorhoofd PLAATS EEN KLEINTJE V üK EEN KWARTJE OP AVEN WOR0EN VOOR DO OtRDAGAVOND 6 UUR INULVVACHl Men kon haar aanzien dat zij siapelooze nachten achter den rug had zij had een behuild gezicht en hield zich afzijdig van de ceremoniën die zich om haar heen afspeelden De toestand van koningin Maria Algemeen hoopt men dat koningin Maria telegenlieid zal k ijgen om volko men rust te nemen De hevlgt schokken waaraan zij den laatsten tijd heeft blootg staan hebben haar sterk aangegrepen Ofschoon van officieele zijde hierom trent niets wordt medegedeeld geeft de t evoIklng openlijk uiting aan de hoop dat de smart welke wordt veroorzaakt door den plotselingen dood van koning Alexander zal worden verminderd door een blijde gebeurtenis in het koninklijk gezin Peter zal zijn studie in Engeland voortzetten Niettegenstaande artikel 40 van Je Grondwet volgens hetwelk de koning in het land moet wonen zal men toch een uitweg zoeken om het mogelijk te maken dat koning Peter naar Engeland terug keert om zijn studie te voltooien Aiiakomst van de Dubrovnlk De Joego Slavische torpedojager Du brovnik is Zondag met het lijk van den veimoorden koning Alexander aan boord m de Dalmatische haven Split Spalato aangekomen Ongeveer 100000 menschen waien blj de aankomst aanwezig Tegen ijf uur vuurde de kustwacht een salvo kanonschoten at ten tee ken dat het eskader naderde Op hetzelfde oogenbllk begonnen alle kerkklokken te lulden welk gebeler aanhield tot des morgens tien uur toen de trein met het stoffelijk overschot naar Zagreb vertrok In de haven lagen vijf groote slagsche pen van de Brltsche Middeilandsche Zee vloot met het admiraaisschlp Queen Elizabeth Op de kade was een 15 meter hooge katafalk opgericht geflankeerd doqr vier hooge zuilen waarop groote vuren brandden Het was ruim zes uur toen het eskader de haven binnenliep De Joego Slavische zoowel als de Brltsche oorlogsschepen losten een salvo saluutschoten Toen de valreep was neergelaten begaven Prins Arsem oom van Alexander en broer van wijlen Peter I de leden der regeering en ver egenwoprdlftet s van het Parlement zich aan boord van de Dubrovnlk Even later arriveerden de Fransche minister van Marine Piétri die het escorte aan boord van het slagschip Colbert had begeleid en de commandant van het En geische Middeilandsche zee eskader ad miraal Eisher aan boord van den tor pedojager om den koning de laatste eer te ijewljzen Joego Slavische marine officieren droe gen de kist aan land en plaatsten haar onder de tonen van het Joego Slavische volkslied op de katafalk terwijl de opge te links Van de katafalk tot het ultspre ken van de lijkrede Het is onmogelijk aldus de Minister een volledig overzicht te geven van het leven en de werkzaamheden van Louis Barthou Zijn generatie heeft de neder laag gekend en de tragische gebeurtenis sen van 1870 hebben een zoo diepen ui druk op hem gemaakt dat de richting waarin zijn verder leven zou gaan er door bepaald werd Schrijver en filosoof zoowel als politi cus heeft hlj ook op cultureel gebied zijn rllchten tegenover Frankrijk vervuld en hij heeft Frankrijk s taal natuur en kunsl liefgehad HV zag Frankrijk als dat wat de natuur geschonken had en wat zijn bewoners door noesten arbeid er vin hadden gemaakt Als hij zijn lai d bedreigd achtte aarzelde hij niet om op heldhaftige wijze te doen was hij noodig achtte HU was het die als minister in 191J in de Kimer den dienstplicht van drie jaar voorstelde en doorzette waardoor het in 914 mogelijk was weerstand te bieden aan een vreemde Invasie en het hoofd te bieden aan een doodelljk gevaar Barthou begreep ook dat het niet voldoende was den vrede te willen om hem te verkrij gen dwaarom was het ook noodig in vre destijd de krachten die den vrede kon den handhaven en het recht te bescher men Toen 7ijn zoon op de slagvelden van den El ias viel aldus Doumergue heb ik de tranen in zijn oogen en zijn smart om dat verlies gezien maar hij bleef zijn plicht doen en toen hij in Februari ge N roepen werd om de portefeuille van bul tenlandsche zaken op zich te nemen hebben wij opnieuw samengewerkt In deze acht maanden heeft hij den vrede bevorderd door een politiek van toena dering tusschen alle volkeren die van goeden wil zijn Hij bracht persoonlijk contact tot stand met alle leidende poh tici van Europa en hij stierf aan den vooravond van een bezoek van een na burig land waarheen hij wilde vertrek ken om eenige nog bestaande mis er standen uit den weg te ruimen Hlj stierf aan de zijde van een nobel wijs en ridderlijk koning die door fien zelfden vredeswll was bezield als hlj en die vervuld was van dezelfde vriend chap legens Frankrijk die wij jegens Zuid Slavic koesteren Zijn dood en het leven dat hlj ofterde voor hpt vaderland zi ons allen tot voorbeeld Door den nau wen band die het gezamenlijk verlies tusschen de volken legt dient hlj zijn vaderland nog zelfs na zijn dood Toen Doimiergue zijn rede beëindigd had en van het spreekgestoelte was af gedaald defileerden de troepen waarbij alle Fransche wapenen alsmede de leger afdeelingen uit de koloniën en de atdee lingen Spahls uit Marokko vertegen woordigd waren langs de katafalk Ver volgens werd de stoet opnieuw gefor meerd en werd de kist overgebracht naar de Dome des Invalides waar een muzi kaal rouwprogratnma werd uitgevoerd als einde der offlcleele plechtigheden stelde troepen de vaandels lieten zinken en een saluutsalvo losten Militaire vlieg tulgen cirkelden op geringe hoogte boven de haven en wierpen bloemen en fcran sen op de baar De aartsbisschop van Schibenik Sebenizo hield een korten rouwdienst wap rna het défilé van de menigte langs de baar begon Groot op7ien baarde de aankomst met een speciaal schip van deh Sloweenschen leider dr Korosjetz die vanwege zijn onverzoenlijke houding tegenover de re geering li jaar lang op het Dalmatische eiland Hwar geïnterneerd was HU bracht geruimen tijd op de katafalk door in ge bed verzonken Hij verklaarde dat men aan de baar van een groot Irtinlng ayes moest vergeten en dat alleen voor het welzijn van Joego Slavië moeten leven en werken Men leidt hieruit af dat hij zijn oppositie tegen Belgrado zal staken Daarna is in vollen eenvoud het lijk naar den wensch van den overledene naar de Begraafplaats Père Lachaise overgebracht Eenvoudige teraardebestelling op Père Lachaise De ter aard best eUing op Père La chaise had plaats lïi het bijzijn van de leden der regeering zonder ceremonie volgens den wensch van den overledene Niettemin was er eeh reusachtige menig te samengestroomcF Een delegatie van Roemeensche boeren legde op de lijkkist een kistje neer met een weinig Roe meensche aarde Koning Peter te Belgrado aange komen tRANKRiXK Reconstructie van t I raiiache kabinet LAval zal de plaats umemen van Barthou Cheron afgetreden In den Ministerraad van aterdagavtiid iF de reorg msatie van het transche kabi net voltrokken In de plaats van i arthou s Laval tot dusverre miniAter van ko n en benoemd to minister van buitenlands he za ken In de plaats van den afgevreJcn mi ni ter Sarraut is Marchandeau tot dasvcire burgemeester van Reims benoemd tot mi niflter van bmnenlandache zaken De vroe pere mmibter van economische zakei en afgevaardigde Rollin is to ministe an ko omen benoemd De minister van justitie Cheron fie ft den r mister president zyii antslag aangeboden om zyn taak te vergem kkelyken Duimer gjc heeft het orftslag aanvaard en n het b n van deze v eek zal voorzien wordi i I benoemmr n een nieuwen miaister an ju titie De ministerraad heeft verder beslaten at staatspresident Lebrun naar Belgrado zal gaan om Frankrijk te ve tegenwo5id gen bij de byzettingsplechtighcden voir Ijlen Koning Alexander lebrun zal ergpzeld worden door den ra nister va i ooi log naarschalk Petam den minis r an maiine Pietri en den minister vin lu n vaan Dciiam De Jeugdige koning Peter II is Zater dagmorgen te Belgrado aangekomen Reeds tegen 8 uar heerschte tn de straten een groote drukte Ket garnizoen te voet en te paard stelde zich in parade uni form op langa d ïeten die de jeug dige koning zou paaaleeren vesdrong zich c chter de militaire afzetting een reus acht ge menigte Te ruim 9 uur arriveer den op het perron de leden van den re gentschapsraad m prins Paul en prln ses Olga Toen de tentnklijke trein htt station binnenrolde Jspeerklonk het volKS led De kleine Peter inspecteerde de eere compagnie en werd vervolgens begroet door den patriarch De koning kuste de hand van den patriarch die zijn handen op Peters hoofd legde Volgens oude gewoonte bood de burge meester van Belgrado hem als welkomst groet brood en zout aan waarna minis ter president Oezonowltsj op hem toe trad en sprak Majesteit de regeering en het geheele Zuid Slavische volk be groeten u hartelijk en geven u bij deze de verzekering van hun grenzelooze lief de en om ankelbare trouw De regeering staat volkomen achter u en achter de groote nalatenschap van uwen vader on zen ridderlijken koning Alexander Konmg Peter reikte aïïe autoriteiten de hand en begaf zich naar de konink lijke wachtkamer waar hij door de ver tegenwoordtgers van den Senaat en de SkOLptsJina den aartsbisschop van Bel grado en de leden van het corps dlpio matlque werd begroet Toen Peter op het plein voor het sta tion verscheen werd hij met luid gejul h door de menigte begroet De koningin moeder Maria droeg een wart kleed en een zwarten weduwen leken oudt vrienden en hadden niets geen lust weg te gaan Zij kon goed met hen omspringen was altijd vroolijk en vriendelijk en lachte vaak Ze had al heel wat ontroerende verhalen gehoord want ze boezemde vertrouwen in Ten slotte brak het sluitingsuur aan Met een zucht van verlichting want ze waren moe sloten Ruth en Ethel hun toonbank en gingen naai de eetkamer waar de stat vergaderde Ze waren blijkbaar op goeden voet met elkaar en praatten vroolijk Zoowel de mannen als de vrouwen voelden dat ze goed werk verrichten en in oorlogstijd kan men zonder dat gevoel niet werkelijk gelukkig zijn Na het maal gingen Ruth en Ethel wandelen Van het begin af hadden ze beseft dat ze regelmatige beweging en frlssche lucht noodig hadden Hun werk duurde voort en daarom moesten ze fit blijven Toen ze een eind van de tent af wa ren keek Ruth om Ik begirr van de plek te houden of liever van het werk zei ze zacnt Elken dag voel Ik me dankbaar voor dekans die ik gekregen heb Ik houd vantl mijn Jongens Zijn het geen flinke kerels In aldien tijd heb ik nog geen onvertogenwoord gehoord zei Ethel vol enthouslasme Ik heb heel wat geleerd beste Er was vanmorgen een nieuwe bijHIJ heeft pas een maand geleden dienstgenomen Hij is getrouwd hij werktebij een Juwelier HU verteltje me dat hU terend Dat weet ik niet Heb je den laat sten tijd nog iets van Je vriend gehoordik weet niet meer hoe hij heet Je weetwel die met de auto een keer bij onskwam Bedoel je Gerald Statham Neen Ik heb niets van hem gehoord Misschien heb ik hem wel beleedlgdzei Ethel luchtig Ik heb laatst bericht gehad van Sir John Hij schreef niets over Gerald En over Geoffrey vroeg Ethel Hi noemde geen van belde antwoordde Ruth zacht Om vier uur waren ze weer in de tent en rustten tot theetijd uit De voorraden werden weer aangevuld en alles was ge reed voor de avond toeloop Ruth en Ethel hadden nu de lange toonbank en gretige stemmen riepen bestellingen De rijen liepen tot de deur toe en Ruth be diende terwijl Ethel de kommen vulde Toen zag Ruth een nieuw regiments teeken dat van de Blankshires Weijc bataljon vroeg ie een soldaat Het derde Juffrouw was het ant woord en haar hart begon Ie bonzen Als vanzelf gingen haar oogen langs de rij maar ze herkende geen enkel gezicht De oogenbllkken verstreken en ze begon te kalmeeren Plotseling hoorde ze een uitroep van Ethel Meneer Statham Milicien Statham dank u Juffrouw zei Gerald en nam grinnikend zijnkom aan Wordt vervolgd pruttelen en een ordonnans wenschte hun goeden morgen Zij hingen hun Jas sen en hoeden in een kast erf trokken blauwe overalls aan Daarop èlngen ze door de keuken en de eetkamer naar ae eigenlijke tent Aan een lange toonbank tegenover hen waren een dame en twee heeren met de toebereldselen voor het openen van de tent bezig Zij begroetten elkaar vroolijk en de meisjes gingen naar de toonbank aan den linkerkant die in twee gedeelten was verdeeld één om geld te wisselen en de andere om allerlei dingen die niet eetbaar waren te verkoopen Het is mijn beurt om te wisselen zei Ruth en begon het geld op kleine stapeltjes te zetten In den tusschentijd waren thpe enkofi annen aan de groote toonbank gevuld en alles stond klaar Door het venster kon men bulten verlangende gezichten zien Op een woord van den leiderwerden de deuren van de tent opengeworpen en een stroom mannen kwamnaar binnen sommigen gingen regelrechtnaar de groote toonbank anderen haalden eerst wisselgeld Vroolijke stemmenen gezichten rondom i De lange rij trok langzaam langs ende tafels zaten spoedig vol soldaten met hun kommen voor zich 1 Een paar uur lang hadden de helpers de handen vol en de stroom ging onaf I gebroken voort t Ruth vond haar werk prettig Het was het minst inspannende en ze had soms tUd tegen haar klanten te praten Vele I nu pas begint te merken wat het leven eigenlijk is merkte Ruth op Ik heb onder al dien honderdenmaar één echten brombeer gesproken enIk wU wedden dat hij nooit zulk etenheeft gehad Ruth wp hebben een groote verantwoordelijkheid op on genomenDenk eens aan de schade die een glechelend vrouwspersoon In die tent konteweeg brengen Gelukkig is geen van ons zoo Eendergelijke vrouw zou dat werk niet volhouden Het is niet gemakkelijk weet je i riep Ruth met een lach i Denk er eens aan wat de mannen van de plain zonder onze tenten moesten j beginnen Rioeders en verlosfden behoor j den ons dankbaar te zijn Denk je dat ze half zooveel brieven zouden krijgen als de soldaten geen tent hadden om rustig te kunnen schrijven De schrijf henoodlgdheden kosten hun niets I Je hebt gelijk En dan nog Iets De laatste week hebben we van bUna alle gezindten een kerkdienst gehoord We hebben zelfs een Miss bijgewoond n de houding van de soldaten brengt i3ie tot nadenken Ik vraag me af of het komt dat ze spoedig gaan vechten dat de manschappen zoo ernstig en vol eer bied zijn Tusschen twe ehaakjes ging e op een anderen toon voort Ik heb gt hbord dat er vanmiddag meer nieuwe lul komen Welk reglmenf vroeg Ruth automatlsch Voornamelijk Blankshires Welke bataljons vroeg Ruth tluis