Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1934

ülflcleel 7 20i 7 26J 69 41 59 41 9 72J 9 72i 34 46 34 46 4U 16 48 14 32 25 32 50 37 32J 37 60 36 40 36 65 1 46J 1 46i Nlet olllcleel Z0 17i 20 17i 12 671 12 65 6 17 6 17 klasse Amersfoort Assen Deventer Maastricht Middelburg Vlissingen Wageningen en Zwolle Van de tweede naar de derde klasse zullen worden overgebracht Aalten Amby Ameland Anlo J Ter Apei Avereést Bellen Berg en Terblyt Bodegraven I Bolsward Borger Buhkoop Boxtel I Brielle Coevorden Culemborg Delfzyl Dongen Drachten Kramen Kpe Franeker Ginniken Goes s Gravensande Haarlemmermeer Hansweert Harderwijk Harlingen Havelte Heer Heerenveen Hllevoetsluis Hindeloopen Hoogeveen Hoogezand Houthem Kampen leerdam Marken Meerssen Munnikemboer Muntendam Musselkanaal Nieuwe Hagen Odoorn Oo9terhuut N B J Oude Pekela A Oud VaU kenbürg Peize Poedenroyen Sappemeer Scheemda Schiermonnikoog Schin op Geul Sleen Smilde Spykenisse Stadskanaal Steenwijk Terneuzen Terschelling Texel Urk Veendam Veenhuizen Vlieland Waalwijk Wieringen Vildervank Zaltbommel Zevenaar Zevenbergen Zierikzee Zuidbroek Zuiuwolde j Deze gemerkte gemeenten zullen per 1 Januari 19 5 gebracht worden van de üde naar de 3e en dan zes maanden later dus op 1 Juli li 35 van de derde naar de vierde klasse Het personeel dezer gemeenten krygt dus eerst vier of zes procent verlaging naar gelang het jaargelders of weeklüoners zyn en dan op 1 Juli nog weer eens vier of zes procent dus in totaal acht of twaalf procent Kerste Kamer Bijeengeroepen op 3Ü October De Eerste Kamer is byeengeroepen Legen Dinsdag 30 October des avonds half negen Alsdan zullen In de afdeelingen worden onderzocht de wetsontwerpen tot het aangaan van geldleeningen ten lagte van NedIndië en tot wijziging van het Indisch tarief welke wetsontwerpen zoo mogelijk den volgenden dag te 11 uur in openbare behan deling zullen komen Na deze openbare vergadering zal voorts afdeelingsonderzoek worden gehouden o m van de wetsontwerpen inzake bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs en inzake verhooging uitkeering aan oud gepensioneerde militairen lÉ J v a CriBlBbotermerk De Crisis Zuivelcentrale deelt mede dat behoudens tusschentijdsche wijziging voor de week van 21 tot 28 October de prys van het criaisbotermerk en van de vervoerver gunning van buitenlandsche boter is vastgesteld op ƒ 1 per K G Arbeid aan werklooze intellectueelen Samenstelling werkcomité Het werkcomité van het Nationaal Comité voor Arbeid aan Werklooze Intellectueelen eenlge weken geleden gevormd heeft zich thans officieel geconstitueerd en Is als volgt aajnehgesteld H A Seyftardt lult generaal b d oudchef V d Gen Staf Den Haag voorzitter P J van Lookeren Campagne Hilversum secretaris ds D Boer voorzitter Ned Pred Bond Den Haag mr dr H J V Brucken Fock adviseur Den Haag mr B Örootenboer notaris Den Haag Het doel van het comité is het zoo goed mogelijk productief maken van den onbenutten arbeid In Nederland van de werklooze intellectueelen Met alle kracht en met alle energie wordt door het comité in samenwerking met de verschillende deskundigen die zich voor het opbouwende werk beschikbaar hebben gesteld gewerkt aan het bereiken van het gestelde doel Het spreekt vanzelt dat de voorbereidende arbeid tijd en geld kost en dat niets positiefs kan worden bereikt om de ellende van de duizenden werklooze intellectueelen welke niet te beschrijven is te lenigen zonder dat uit kringen die liiet de doelstelling sympathlseeren de noodlge flnancleele hulp wordt verleend Elke bijdrage hoe klein ook Is wel j kom Bijdragen kunnen op rekening van het Nationaal Comité voor arbeid aan werklooze Intellectueelen worden gestort op gironummer 1844 van de fa Heldring en Pierson bankiers te Den Haag Vele vooraanstaande Nederlanders zijn tot het eere comité toegetreden TWEi DE KAMER Wyziging in de Ziektewet Kamer verdaagd tot 6 Nov De debatten over de Ziektewet wijziging zijn gisteren aangevangen Hel betreffen hier louter technische zaken waarin door practische noodzakelijkheid wijziging gebracht diende te worden Overstelpend was het aantal amendementen dat erd Ingediend doch meest al deed men monnikenwerk Minister Slotemaker de Bruine die de wetsvoordracht voor zijn rekening had te nemen hield de teugels strak en liet zich op geen enkele wüze verbinden Een hoogst enkelen keer achtte hij een voorgestelde wijziging een verbetering en dan volgde kortweg overname door de Regeering Het zou te veel doen vervallen In zeer ingewikkelde zuivertechnische beschouwingen indien hier ook maar In groote trekken de inhoud van de zooveelste Ziektewet wijziging werd weergegeven Echter mag een enkele bijzonderheid niet achterwege blijven en wel de nieuwe bepalingen aangaande de z g thuiswerkers Tot nu toe vleien deze lieden vrijwel bulten de Ziektewet doch In het wetsvoorstel werd opgenomen dat de thuiswerkers die alleen of ten hoogste met hun tweeen voor één ondernemer I arbeid verrichten verzekerd zijn IngevolI ge de Ziektewet En Indien een thulswerI ker met drie of meer hulpen werkt Is hij niet verzekerd maar wel zijn knechts Wat de gisteren voorgestelde amendementen betreft aheen die mogen worden genoemd welke resultaat boekten En dan Is men spoedig uitgepraat Zoo werden door een amendement Drop s d mede de provisie reizigers In de wet opgenomen Enkele zuiver technische verbeteringen wisten de heeren Kuiper r k Amelink a r en Kortenhorst r k in de wet vast te leggen m ar de bult was al heel mager Vooral laatstgenoemde afgevaardigde stootte telkens zijn ho fd doch bleet keer op keer makkelijk bereid een of ander amendement weer in te trekken Op voorstel van den president werd de elndstemmlng over de materie uitgesteld I tot Woensdag 7 November a s bij den aanvang der vergadering De Kamer ging daarna uiteen tot 6 November GËME NGÜE BE RICHTOn Uet teveel aan bloembollen Naar gemeen ter plantsoenen De Residentiebode meldt Enorme hoeveelheden bloemboBen zijn in het afgeloopen seizoen aan de diverse bloembollenvelUnken In ons land onverkocht gebleven Eenlge malen nioesten de bollen die onverkocht bleïén opnieuw worden geveild totdat tenslotte de Ned Slerteeltcentrale nanlens de regeering deze bloembollen tegen den vastgestelden prijs overnam Oorspronkelijk zouden deze bloembollen evenals de dborgearaaiae groenten vernietigd worden Naar we evenwpl vernemen zijn thans plannen ontworpéh om deze onverkochte bloembollen bescbikbaar te stellen voor gemeentebesturen en andere daarvoor In aanmerking komende instellingen voor het beplanten Van plantsoenen enz Op deze wijze kan welilchfi een goede propaganda worden verkregen voor het geregeld gebruiken van bloemboUen LUCHTVAART De luchtrace naar Melbourne Mollimn veirtrékt het eerate De Panderjager en de Uiver vertrekken als vüfde en achtste Gistermiddag hebben de deelnemers aan den wedstry d Londen Melboume geloot wie het eerst zal vertrekken De gelukkige was Jim MoUison die dus het eerst zal opstijgen 45 seconden later gevolgd door den Amerikaan Avent Turner De jonge Australiër Melrose die in zyn Tiny Moth geheel alleert vliegt sluit de rü van 21 deelnemers De Panderjager vertrek als vyfde en de Uiver aïa achtste De deelnemende toestellen zullen te Mildenhall morgen uit de hangars worden gehaald één uur voordat de eerste machine zal starten om 8 uur 30 Alleen mist of slecht zicht zal de start kunnen vertragen Wanneer de weersomstandigheden van dien aard zijn dat om 10 uur des morgens nog geen toestellen vertrokken zijn zal de start waarschynlijk worden uitgesteld tot Zondag aangezien alle deelnemers er waarde aan hechten zooveel mogelijk bij daglicht te kunnen vliegen tijdens de eerste etappe Men acht de kansen op goed startweer voor Zaterdag en de weerverwachtingen voor geheel Europa op Zaterdag echter gunstig RADI0 NIEUW3 rrocrramma toot heden Hilversum 5 00 Na schooltijd 5 30 Varaorkest 6 00 Gramofoon 6 15 Varaorkest 6 45 Voordracht door Janny van Oogen 7 00 Vara orke 7 30 Het vraagstuk der devaluatie 7 50 Gramofoon 7 57 S O S berlchten 8 01 Cursus Kerk en Volk 3 30 Concert 9 00 Cursus Vrijzinnig Protestanten in Indlë 9 30 Concert 10 00 Vaz Dlas en Vrijz Godsdienstig Persbureau 10 15 Dr K F Proost over Ilja Ehrenburg n fio Jazz muzlek gramofoon 11 30 Populaire gramofoonplaten Huizen 5 3Ü Th Arts over de landbouwcrisiswetten 6 00 K R O Boys 7 00 Politieberichten 7 16 Scheepsschroeven door M Lips 7 35 Gramofoon 8 00 K R O orkest 8 30 Vaz Dlas 8 35 De Wienersanderknaben zingen 8 45 Gramofoon 9 00 De Wiener Sftngerknaben met K D O strijkorkest lO oo Marek Weber s orkestuit Heek Amsterdam 10 30 Vaz Dlas 10 35 Gramofoon n oo Marek Weber 13 45 Gramofoon I Geheime distille irderö ontd rt De Kijksveldwachter van Nieuwerbm en de gemeente veldwachter van RietveJ hebben in samenwerking met eenige W miezen een inval gedaan in de boerderjj vaa M onder de gemeente Rietveld daar he vermoeden bestond dat zich aldaar een geheime diatilleerdery bevond Bii onderzoek bleek dit juist te zHn en M en een medeplichtige uit Gouda werden op heeterdaad betrapt Reeds waren eeni liters alcohol vervaardigd De geheeie installatie en de drank werden in beslag ge nomen Tegen M en zyn medeplichtige die bekenden werd procesverbaal opgemaakt Een botsing In het Buurtje zyn een personenauto bestuurd door dr Meeter en een bestelauto van bode van Gennep uit Moordrecht mei elkaar in botsing gekomen De wagens werden nogal beschadigd doch konden op eigen kracht verder rijden De inzittenden bleven ongedeerd Bioscoopreclame Ter aanmoediging van een bezoek aan het programma van deze week heett üe fli rectie van de Üeunie Bioscoop een reclaniÉ bedacht m den vorm van een monster kop welke geplaatst is aan de bpooratraat lï een voorproefje moet geven van de griezelsensatie welke de tilm De Zoon van ü on j brengt De stand der werkloosheid Op Donderdag IS October waren op ds Arbeidsbeurs ingeschreven Sy aardewerkers 32 letterzetters 519 bouwvakken 95 houtbewerking 24 lederbewerking AÜ kleedlngbewerking 18ti metaaTnüverheid 6 papierbranche 46 textielindustrie 100 suikerwerkers 5o sigarenindustrie 36 landbouw 325 pakhuisknechta schippersknechts koetsiers en chauffeurs 43 kantoorpersoneel 11 huiselijke diensten 140 fabrieksarbeiders 84 transportarbeiders 2 chem techn pers Totaal 1864 of 21 meer dan vorige week Trekking loterU Ëuterpe De trekking van de loterij van de gem angver Euterpe zal plaats hebben op Maandag iiü Oct des avonds 8 uur In het Blauwe Kruis yesthaven Aceoda Thalla Theater tot en met Donderdag De Bewaarschool Nieuwe Schouwburg tot en met Maandag Einmal elne Grosse Dame sein Réunie Bioscoop tot en met Donderdag De zoon van Kong en Kermls men schen 1 Oct 7 uur Schaakbord Ledenvergade risig Holl My van Landbouw 20 Oct 3 uur Hotel Station Afdeeling vergadering A N W B 24 Oct 8 uur geb Daniël cursus EJ B O leider Dr J Bik 24 Oct 8 uur Nieuwe Schouwburg Caba ret avond voor de leden STADSNIEUWS Comité gedenkteeken H M de KoninginMoeder te B Gravenhage Het Comité heeft besloten tot het uitschrijven van een openbare algemeene prysvraag voor het op te richten gedenkteeken uitsluitend voor Nederlandsche in Nederland woonachtige beeldhouwers De voorwaarden zullen birtnenkort op nader aan te geven datum kosteloos verkrijgbaar zijn by het secretariaat Korte Vijverberg £ te B Gravenhage I GOUDA 19 October 1934 De Boskoopsohe Boot is niet meer Ue laatste vaart De Boskoopsche boot vertrouwelijker gezegd het Boskoopsche bootje is niet meer Gisteren heeft het zijn laatste vaart gedaan De deelneming bij zijn heengaan was op de gansche vaart algemeen Aan de Zuidkade In Waddlnxveen hing zelfs de vlag halfstok Aan de brug werd zijn laatste vaart vereeuwigd De sirene heeft op dezen tocht een droef afscheid doeiff hooren De lezer es die in ons blad van Zaterdag jl het memento van het Boskoopsche bootje heeft gelezen weet dat met dit heengaan een brokje historie Is verdwenen waaraan menigeen talrijke herinneringen In zich bewaart De ontwikkeling van dezen tijd kent geen mededoogen En daaraan is het bestaan dezer vroeger onmisbare doch tot het laatst zeer gewaardeerde bootdlenst moeten worden geofferd De opheffing der dienst gaat gepaard met een ontslag van acht man personeel w o employe s met 30jarigen dienst De najaarspaardetnmarkt Op de heden gehouden najaarspaar denmarkt waren aangevoerd S paarden Prüzen werden besteed als volgt Luxe paarden ƒ 250 350 werkpaarden ƒ 150 250 2i jarige 25U 30ü ii jarige ƒ 15 225 veulens ƒ 100 140 hitten ƒ 80 120 slachtpaarden f 100 150 De handel was matig De aanvoer beter dan vorig jaar De laatste jaren was de aanvoer op de najaars paardenmarkt elk jaar steeds i minder dan t jaar te voren Bedroeg de aanvoer in 1923 iiai in 1935 was dit aantal gedaald tot 216 Vandaag waren er op de markt aanwezig i45 paarden dus 30 meer dan vorig jaar De prüzen verschilden niet veel bij die van 1935 Bloef de prijs voor luxe paarden gelijk 25 1 500 werkpaarden noteerden In 1933 ƒ iuü i75 slachtpaarden ƒ 80 140 Evenals elk Jaar trok de markt een groot aantal kijkers Tot laat in den middag werden de verh delde paarden In de groote vee en transportauto s geladen welke Inladlng vaak met veel moeite gepaard gaat Waarschuwing De Brigadecommandant der Rljksveldwacht te Geldrop waarschuwt namens den Officier van Justitie te sHertogen bosch tegen de practljken van zekeren Machlel Gaarkeuken geboren te Haarlem 6 Juni i907 wonende te St Josse de Noode België Deze geeft zich voor als reiziger der Firma Gaarkeuken Nieuwe Prinsengracht 98 te Amsterdam en zegt electrische gloeilampen te verkoopen voor de Solellfabrlek zijnde dit een nieuwe uitvinding en Nederiandsch fabrikaat Hij bezoekt daartoe noofdzakelljk kloosters en dergelijke instellingen en tracht op sllnksche wijze proeforders te plaatsen Bij onderzoek is gebleken dat deze firma aldaar niet bekend is en evenmin de Solellfabrlek Alvorens met dien persoon In relatie te treden Is het gewenscht zich te wenden Beurs van Amsterdam Wl SELKOKKiïËN lö Oct 19 Oct Beursoverzicht De Amerikaansche tondsenmarkt gaf gisteren evenals de vorige dagen eemge stimulans voor de Amsterdamscha beurs De ondernemingslust was hier vandaag dan ook gering en de omzetten hadden weinig te beteekenen De koersen ondergingen tegelijkertijd slechts geringe verandering Alleen voor goudaandeelen bleeï de belangstelling bestaan Kedjangs verkeerden in reactie Unilevers waren i pet hooger onder invloed van de vaste houding van het fonds dat boven 7 27 verbeterde Philips Hepen li terug doch het verlies werd nagenoeg geheel ingehaald Aim s konden zich gemakkelijk handhaven Kon Olie zetten 1 pet lager In doch onder invloed van de koersstijging van het l onds kon ook hier het verlies worden goedgemaakt De Amerik soorten waren ongeanimeerd Rubbers hadden een kleine markt Tabakken onveranderd suikerwaurden neigden tot reactie tengevolge van de zwakkere houding van de New Yorksche suikermarkt Amerik foiidsen waren verlaten De Ned en de Ned Ind obhgatiemarkt was stil Alleen oude Nederlandsche schuld kwam hier en daar wat lager te liggen TE HUUR of TE KOOP een solide zeer ruime x Middenstandswoning met sen e schuur en groeten tuin welke uitgang geeft naar de straat Te zien en te ibevi gen WACHTEl TEAAT 47 UIXJDifiN OMTfiiSK ALPHKN a d RUN Salariaverminderiny B en W hebben een herziening voorbereid van de salarissen der gemeente ambtenaren en van de loonen der werklieden By den opzet hebben B en W rekeninit gehouden met de in het rapport der Staats commissieSchouten aangegeven richtlönen en de circulaires van den minister van binnenlandache zaken De toepassing van deze richtlijnen heeft B en W tot het resultaat geleid dat in liet algemeen en behoudens een geringe afronding de ambtenaren behoorden te blijven genieten hetgeen zy onder vigeur van de oude regeling met toepassing van 10 crisisaftrek en het verhaal van 3 en 5H pensioenbydrage in handen kregen Aan een iets grootere verlaging is onderworpen het salaris van den directeur der water en lichtbedrijven Wat de loonen der werklieden betreft hebben B en W bezwaar gehad deze zonder meer in dezen abnormalen tijd te doen aansluiten bij de loonen welke thans in particuliere bedrüven worden betaald B en W hebben er zich daarom toe bepaald om bij de regeling den weg in te slaan om te komen tot meer gelijkheid en dus een minder groot verschil Voor de in dienst zijnde werklieden waarvan een groot deel het maximum salaris geniet wordt de teruggang voor een deel opgevangen doordat bei loonbedrag ook voor de nieuwe regeling wordt bepaald naar de verkregen dienstjaren GOUDERAK Op het sportterrein alliler wordt a s Zondag 2 uur de wedstrUd union ZW lettBnt 2 gespeeld Vooraf wordt gespeeld Union 5 Oudewater 3 Deze wedstrijd vangt 11 30 v m aan Union 4 gaat op bezoek bij de Bosk Boys 5 De 78 arlge heer B had het ongeluk bil het veer in den IJssel te loopen Het ongeval werd spoedig opgemerkt en het gelukte hem op het droge te brengen WADDINXVEEN Slootenachoaw Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op Maandag 29 October a s en volgende dagen schouw zal worden gedreven als bedoeld in art 47 der algemeene politieverordening Een ieder wien zulks aangaat zorge dus dat de in art 40 dier verordening bedoelde slooten voldoen aan de eischen vermeld in art 40 en 41 bvj gebreke waarvan de strafbepaling in art 171 vermeld zal worden toegepast Burgerlijke Stand QBJBORBN Koratiaan z v J Tol en J S Rietveld Adrlana Miaria d v F de Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 Wandelt V wel eens Gaat dan door de CRABETHSTRAAT Da ir ziet U in de toonkamers Crabeth veel wat U later als cadeau kunt gebruiken tot voornoemden Officier van Justitie of tot voornoemden Brigadecommandant der RU ksveldwacht Hinderwet Burgemeester en Wetnouders doen te weten dat zij vergunning hebben verleend aan de N V Bataafsche Import Maatschappij te s Gravenhage en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten van een benzinetank met bovengrondsche aftapinrlchtlng in het perceel Jeruzalem straat no 8 kadastraal bekend gemeente Gouda sectie C no 1805 behoudens het recht van belanghebbende n tot het Instellen van beroep binnen 14 dagen bij H M de Koningin ingevolge artlksl 15 der Hinderwet HIJ die het beroep Instelt geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het gemeentebestuur en bij deurwaardersexploitc aan de n genefn aan wie de vergunning Is verleend Vergadering Ver van Burgemeesters en Secretarissen voor Gouda en Omstreketi De criaisheffing op aardappelen Een druk bezochte vergadering van de Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen voor Gouda en Omstreken heeft na uitvoerige bespreking besloten aan den Minister van Economische Zaken te verzoeken te bevorderen dat de crisisheffing op de aardappelen zoo spoedig mogelyk komt te vervallen Dit verzoek steunt op de overweging dat by de steeds doorgevoerde verlaging van steunuitkeeringen en loonen de voorziening van dit volksvoedsel in de komende wintermaanden groote bezwaren met zich mee zal brengen van tietzelide ministerie hebben demonötratiet tiun ontslag aangeboden Naar het agentschap Dentsoe uit Kwantoene meldt zouden de miUtairen bereid zijn in Port Arthur en Dairen waar de oppositie haar middelpunt vindt door energiek Ingrijpen de beweging in den kiem te ondemruicken Dit bericht IS in de dagbladen met een aantal witte plekken atgedrufct welke er op WÜzen dat het bericht door de censuur waarschijnlijk Is bekort Een verder bericht van hetzellde agentschap deelt mede dat de ambtenaren door de miiitairen zijn opgeroepen den dienst onmiddellijk te hervatten Bij keizerlijk besluit zijn alle verzoeken om ontsiag voor zofc ver het niet gaat om parlementaire ambtenaren algewezen De regeering ten slotte deeit mede dat zij hoopt de aangelegenheid op volstrekt vreedzame wijze te kunnen regelen UKIKKËNLANU Ëen cycloon richt groote schade aan Het plaatsje Asiako vrijwel vernield j Ciistermorgen heett boven Uevhaionië I een cycloon gewoed die bijzonder groote schade heeft aangericjit Tal van huizen werden vernield j Een nader bericht meldt dat de kleine stad Astako vrijwel geheel door de cy cioon is vernield De regeering heelt in allerijl torpedo jagers derwaarts gezonden teneinde de eerste hulp aan de noodlijdende bewoners te brengen Aangezien vrüwel de geheele stad in puin ligt kampeeren de bewoners In de open lucht waar zij veel te lUden hebben van de heerschende koude en van gebrek aan levensmiddelen Omtrent het aantal dooden en gewonden zijn nog geen volledige cijters bekend Tot dusverre meldt men vier dooden en twintig gewonden De stad Astako telde üüüü inwoners BINNENLAND Rundvleeschvoorziening in de toekomst Een bespreking in de Ned Vereeniging van Veeweiders eu Mesters Wüfci sdaê hlela het bestuui van de isjeaerianasche Vereeniging van Veewei aers en Mesters een vergadering in hotel j lermmus te s üravenhage Uitvoerig werd besproken dat door do Varkenscentrale het tegenovergestelde van het doel is bereikt In plaats van beperking is er overproductie van varkensvlee eh te constateere deze is zoo groot dat men met meer wist waarheen met den voorraad noodgedwongen is men er zelis toe overgegaan een groot kwantum op te slaan tn buitenlandsche koelhuizen Of men ooit hiervoor na verkoop betaling zal verkrijgen is bij de tegenwoordige betalingsmethode van het buitenland aan twijtel onderhevig TerwÜl men nu nog zit met miUioenen kilogram vieesch in blik is het onbegrijpel k dat er weer plannen ndar voren komen om de afslachting van undyee wederom aan te vangen Men is toch van overheidswege best op de hoogte van den toestand dat er heelemaal geen sprake is van overtollig vee hetgeen blijkt uit een schrijven gedateerd 6 Octobe 1954 aan een der leden van de vereeniging dat er In Mei lUW bij de telling bleek dat er öO ooo stuks rundvee aanwezig waren bestemd voor de vetweide Stelt men hiertegenover dat volgens het landbouwverslag gedurende de laatste jaren t aantal veraccijnsd runavee ongeveer SöO aio stuks per jaar oedroeg dan is leder commentaar overbodig dat de afslachting een schande zou zijn en de vieesch voorziening wil men deze niet geheel en al te niet doen allerminst gebaat zou zijn met een heinieuwde afslachting afgezien als gevolg hiervan ook het veeweiders en mestersbedrij 1 voor den ondergang zou komen te staan Verder werd naar voren gebracht aat de schade die de veeweiders en mesters dit Jaar hebben ondervonden vele vooraanstaanden onder hen zooveel nadeel berokkend heeft dat hun kapitaal om het bedrijf door te zetten geheel verloren is gegaan Eveneens merkte men op dat toch wel algemeen bekend Is dat Juist de ve weldersbedrijven niet geschikt zijn voor het landbouwbedrljt daar bil vochtige jaren zooals er hier te landen zeven op de tltn voorkomen het land voor koren ooüw minder geschikt is en de dan verkregentarwe voor aanwending bij de broodberelding niet in aanmerking kan komen Bovendien werd nog naar voren gebracht dat het de regeering wel bekend moet zijn dat tot voor eenlge jaren er zelfs een tekort aan rundvleesch was dat werd aangevuld door Invoer van Argentijnsch en Deensch vieesch Men vroeg ook ot de regeering geen g arantie kon geven dat a s voorjaar vol j doende weidevee aanwezig is zoodat de rundvee voorziening niet in gevaar komt en de bestaansmogelijkheid der veeweiders gewaarborgd is en men niet door de nieuw voorgenomen alslachtlng genoodzaakt zal worden opnieuw in de toekomst buitenlandsch te moeten importeeren Voor de beperking der meikproductie is de juiste weg onze rundveeconsumotie geen moeilijkheden in den weg te leggen door deze wordt jaarlljksch 2b J iM stuks vee aan de melkproductie onttrokken 0e herclassificatie in de bezoldiginjrsre eling voor ryksambtenaren In een aantal gevallen verlagingen tot 8 en 12 in twee etappe Dp Volkrikrant meldt nog het volgende ter aanvulling van de voornemena der regeering mot betrekking tot de hcrclassifi patie in de bezoldigingsregeling voor de rijksambtenaren De regeering zal de navolgende gemeenten brengen van de eerste naar de tweede Notcboom Dirk z v Balrèn en U appendel Loiöp er bevolking üevestigu l J l ti van Waalre j Julianastraat 8 H J uerksen vau I ZZiU naar Henegouwerweg Cli Tn Zwa iburg van Capelle a d Ussel naar Kerktsv J Ih van Asten van tjouüa Uaai igraai scne straatweg S2 Ca Blokland ffl idoordrecnt naar Bioemendaal 46 Sa ierend van lieeuwijk naar Bioemendaal jvJ H li Smith Heeuwyk naar Ztii Lke Dwaraweg 15 l red v d Klauw Hailemmermeer naar Kleikade 2b r de Brum van Voorburg naar uidkade M van Dijk van Noorcldyk naar KIe j e 35 D Dtolfer van Zoetermeer naar lirkweg i3 A B Verspoor van Kotter ii aar Nesse 26 J v Leeuwen van üouTnaar Bodegr Straatweg 70 D Verboom Moordrecnt naar Wilhelminakade 7 HEckra AKÊM önëeichlkt voor den dienst De centrale Raad van Beroep deed napraak in de zaak van den eervol ontsianen reserveiweede lultenant mr J u rieliwig aan Vien Dij K B van 1 jprii i J eervol ontslag uu den militairen dienst IS verleena ler zake van onlesctilkitieia om m den verkregen rang OU net lïservepersoneel der landmacnt te dienen en wei op grond van zun lldBaaischap van de il S B üi net door hem ingestelde beroep oraerae de neer mr Hellwlg 10 vernietiging van de ministerieele beschikking van w Maart iai3 waarbij net uumaatscnap van een lasclstlsche orsanlsatie aan ac miutalre ambtenaren Bverooaen iiegeroraer 1U33 no 20 vernietiging van Met K B van 4 Apnl ly be ti eiiende het nem verleende tervol ontslag als reserve omcler ue ueniraie Raad van Beroep verUaatde net beroep tegen de ministerieele MBClukking van lu Maart lüAi niet ont anteil k en Uet beroep voor zoover het u seOEIlt tegen het K a betrellende het verieencle eervol ontslag ongegrond Als gemachtigde van den minister van Deleflsie trad in deze zaak op de heer L C Rietveld hooldcommles van het departement van Delensie INliJiZOMitiN Buiten verantwooidelykbeid der Redactie Goudsch Inzamelings comité Draagt alkanders lasten Ter aanvuinng van het stukje van gepasseerde Zaterdag brengen we nog onder de aandacht van de Uoudsche vrouwen dat het Comité zich rüet alleen bezig zal houden met inzameling en ultlltte van alles wat nog bruikbaar Is maar ook zulleiï e Dames zelf door handenarbeid zooals breien naaien enz baar werkend aandeel zooveel mogelyk kunnen vergrooten Er zijn ons reeds enchlilende toezeggingen m deze vorm gedaan Hoe groot zou net resultaat zijn voor de armen van Gouda wanneer ledere vrouw die tijd beschikbaar heeft ath voornam iets al was het maar een cUng te vervaardigen ten behoeve van de velen die gebrek hebben aan het allemoodigste Mochten er winkeliers zijn of andere lngezet nen die behalve gebruikte voorwerpen stukken goed ot wol om daarvan kleedlngstukken te maken willen alstaan dan zal het Comité dat zeer dankbaar aanvaarden evenals alle soorten Ueedingstukken huishoudelijke artikelen dekens kleeden gordijnen matten enz enz in één woord alles wat er In een huishouden gebruikt kan worden Er is veel noodlg om onze werkloozen in deze zorgvoUe ttjden ook maar eenlgszins tegemoet te kunnen komen Verder willen we nog In herinnering brengen dat van 22 27 October de rondgangen door de stad door de dames zullen plaatsvinden In onze brievenbus vonden we een blaadje waarop deze woorden voorkwa n Ze moesten dit Ze moesten dat Ze moesten allerlei t Is waar Er kan nog meer gedaan Maar zeg eens wat doet gij Laten we allen ons zelf afvragen Wat doet gij t Is waar we hebben al moeten geven iedere week iedere dag In bussen en handen op straat en a n onze deuren Nu wordt er een aanval op üw kleerkast gedaan Laten we nu niet zeggen We moesten maar We moeten méér geven geven met blljdKhap omdat we nog Iets te geven hebben aan onze m nood verkeerende medemenschen We zullen dan ons met een gerust geweten kunnen afvragen En at deedt gij HET COMITè SPORT EN WEDsfilJDEN VORTBAL Zwitserland Nederland Voor den wedstrijd Zwitserland Ncder zijn een tweetal oefenwedstrijden vastWateld en wel op Woensdag 24 October des igs te half drie op het Sparta terrein Botterdam tusschen een voorloopig Ned Aelftal en een vertegenwoordigend amateur dltal van Centraal Hongarije en op P fcrdag 26 October des avonds acht uur m het Stadion te Amsterdam tusschen een oorloopig Ned B eUtal en hetzelfde vert anutmrelttal van Centraal Hongarvje Door de Keuze Commissie van den K N ADiaTBLEGRAFISCH WEERBiERlCHT 19 October Verwachting Matige tot zwakke later TOUcht toenemende W tot Z W wind KieUJk opklarend kans op ochtendn ra weinig of geen neerslag aanvan Ulk iets kouder V B ziJn daarvoor de volgende elftallen samengesteld Voorloopig Ned A elftal Doel aaile Go Ahead Achter Van Diepenbeek Ajax en van Run P S V JVlidüen Uas Pauwe Feyenoord Anderiessen Ajax en Van Heel Feyenoord Voor Wels Unitas Vente Neptunus iBaknuia Z A t Smit Haarlem en Myndera D V £ Reservta Kasteel D r C Blom N A C van Maren A D U en Berg A D O Voorloopig Ned B eUtal Doel Michel V S V Achter Henter Be Quick Groningen en Mol K F C Londen Berlün Parus Belgié Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New Yor k Madrid Milaan Praag Midden Vrauwdeunt Feyenoord De Smit D F C en Schubert Ajax Voor Van Gelder V U C Drok H F C Lungen A F C Sterk V S V en van Nellen D HX Reserves Dommers V U C Caldenho ven D W S Graafland H B S Nieu wenhuizen tJi F C en Kamnieyer Haar J aWEMMEN Wedstrijden van Het U Het IJ weder kampioen G Bohlander ontvangt de gouden Y speld Er is gisteravond in het Sportfondsenbad te Amsterdam vinnig gekampt in vrijwel lle nummers Dit kwam omdat de beste Nederlandsche zwemsters en zwemmers tot deelneming waren uitgenoodigd om luister bij te zetten aan den beslissingswedstrijd waterpolo die tusschen het Y en H Z en P C gespeeld werd Het Y won met 5 1 Het Y is dus wederom kampioen van Nederland Het was wel een groote teleurstelling voor het ruim duizendkoppige publiek dat onze wereldkampioene Willy den Ouden wegens griep niet kon komen De andere meisjes hebben echter zoo hun best gedaan dat sportief gesproken de avond bijzonder geslaagd is De bekende speler van het Y G Bohlander die gisteravond zijn laatsten wedstrijd speelde voor zijn vereeniging wegens zi n benoeming tot bedrijfsleider van het sportfondsenbad te Maastricht werd door den voorzitter van het Y den heer G Blitz gehuldigd Namens de vereeniging bood hij den scheidenden speler het gouden vereenigingsinsigne aan De uitslagen van de wedstrijden luiden Ruagslag 100 M voor dames 1 R Mastenbroek O D Z 1 min 19 4 5 sec 2 F Oversloot O D Z 1 min 22 2 6 sec 3 N Senff A D Z 1 min 2 4 5 sec ADVERTENTIEN Rugslag 100 M voor dames 1 R Mas H PX 1 min 2 4 5 sec 2 C Kreffer D J K 1 min 3 sec 3 H van Essen HetIJ 1 min 4 2 6 sec MARKTBERICHTEN Boternoteering Kopenhagen De offlcieele boternoteering werd vastgesteld op kr 188 tegen vorige week kr 180 LAATSTE BERICHTEN DUAAüLOÜZE DIENST Het huwelijk van prins George van Engeland met prinses Marina van Griekenland LONDEN i9 Octo Het huwelijk van prins George van Engeland met prinses Marina van Griekenland op 29 November a s zal worden bijgewoond door de koning en koningin van Noorwegen en door de koning en koningin van Denemarken De gasten zullen evenals prinses Marina met haar ouders logeeren ten palelze van de koning en koningin van Engeland Het huwelijk zal voltrokken worden inde Westminster Abdy O O U D A 1934 ZEKR BELANORIJKB VKILINO Firma HENliBIK VAN ESSEN Ie ROTTERDAM en I VAN DANTZIG Jzii Ie GOUDA iiuUen op WOENSDAG 31 OCTOBER en DONDERDAG 1 NOVEMBER 1934 tellcens ten 10 uur precies iii het Café Rest TER GOUW aan da BLEEKERSiïlNÜEL No 1 te GOUDA ten verzoeke van den WelEd Gestr H er Mr R KENSMA te GOUDA Curator in liet faillissement der N V BESCHUIT KOEK en SUIKERWERKENFABRIEK DK EIEKhNKüRF v h GEBR DEKCKSEN gelegen aan de EERSTE KADE te GOUDA ten overstaan van NMarle J VAN KRANENBURG te Gouda PUBLIEK VERKOOPEN den com leten inventaris van bovengenoemde fabriek Hierb Itomen voor BESCHUIT en KOEKJESMACHINES SPUIT en SNIJMACHINES voor Koek en Beschuit Dertiydeelige Triumphator BESCHUITOFBOiLMACHlNES CAaOUSSELen TUIMELBAEE DEEGKNEEDMACHINBS SPECU1 AASMACHINES KLUTSMAOHINES AMANDELPEL en WANMACHINES Koekzaagmachine DRUPSMACHINES Plaalek en Piasseermachines AUTOMATISCHE FRUITROLljENINiPAKMACHINE voor rollen van 4 12V4 C M TWISTEDMACHINE KOOKMACHINE Socksmachinea Complete WAFELBAKKEMJ Complete PBPEEMUNTAFDEELING met 3 COMPRIMEERMACHINES FONDANTMACHINE DRAGéPANNEN TREKMACHINES ROODKOPEREN KOOK en VAOUIUMPANNEN CHOCOLADEWALS BAKKETTINGOVEN met Rüskast en compressor Bakplaten VORMEN voor chocolade en suikergoed Machinale Inpaktafels Werktafels met Hardsteenen en IJzeren platen Beschuitdoppen ELEVATOR Grond ai Toonbankbascules Snelwegers Bakkersgereedscliappen voorraden GRONDSTOFFEN PAKPAIPIER pl m 3000 Kisten pl m 20 000 Halve Koekblikken Cotaplctc BLIKSLAGERU BLECTROMOTOREN Drijfriemen enz enz Alsmede STOOMMACHINE 12 P K met STOOMKETOL 30 M2 V O 7 Atm Complete ZUIGGASLNSTAlLLATIE WATERPOMPEN Reservoirs Ribb nbuizcn Stoomleidingen KANTOOEINVENTAJIIS enz eoiz Verder voor AMOTIE 10 HOUTEN LOODSEN 100 Meter HEK 69 BOOMEN pl m 400 M2 STRAATKLINICERS De goederen zSn te bezichtigen op werkdagert van en met 26 tot en met 80 OCTOBER 1934 telkens van 9 uur alsmede op den dag der verkooping van 8 1 uur in de fabriek EERSTE KADE te GOUDA Uitgebreide catalogus in GRATIS verkrijgbaar bij de Rrma HENDRIK VAN ESSEN ROTTEBDAM BBUiMXSDHK na Tel 36420 en bü I VAN DANTZIG Jzn Piersoniveg 6 te GOUDA Tel 2373 RELATIE GEZOCHT met finna of persoon die vertegenwoordiging van Ie klas firma op zichkan nemen voor de verkoop van Electrisohe Stofzuigers Aanbiedingen RITSEMA s STOFZ FABRIEK Hüversuiru BIOSCOOP a Om iedereen in de IIBUNIK OOSTHAVEN 17 gelegenheid te stellen dit geweldig programma te kunnen gaan zien GEHEELE WEEK VOORSTELLING = Vanaf VRIJDAG 19 lot en mot DONDERDAG 25 OCTOBER Vei volg op KING KONG maar nog sensationeeler nog pakkender Wr om ZOON VAN KONQ Extra HoofdfUm ANNY ONDRA in KBRMI MBNSCHEN Een groote komische film met de beroemde ANNY ONDRA 5 Entreeprijzen vanaf 25 cent Toegang boven 11 jaar Plaatsbespreking dagelijks 12 2 uur Let wel Dit programma loopt van Vrijdag t e m Donderdag WOENSDAG 2 UUR GROOT MATINEE lederen loettijd PlaatSbeSprSking en voorverkoop voor de fUm DE BEWAARSCHOOL LA IMATERNELLE welke vertoond wordt van VRIJDAG 19 Urn DONDERDAG 25 Oct in THALIA THEATER vanaf lieden en op de dagen der voorstelling van 12 tot 2 uur en des avonds na 7 uur voor ied e voorstelling ook voor Zaterdag en Zondag Aanvang der voorstellingen Weekdagen s avonds 8 15 uur Zaterdag 6 uur en 8 30 uur niet doorloopend Zondag 3 30 uur 6 uur en 8 30 uur niet dooi loopend Couponboekjes en invitaties plaatsliespreken dringend aanbevolen Gewone prijzen 25 40 60 80 en ƒ 1 00 Toegang boven 18 jaar Schouwburg Bioscoop Van VRIJDAG 19 OCTOBER tot en met MAANDAG vertonen wü wederom een 100 amusemcntsfilm EINMAL EINE rj GROSSE DAME SEIN Een UFA film met KiiTHE VON NAGY WOLF ALKACH RETTY GUSTAV WALDAU en IDA WüST Verder Gretel Theimer Werner Fütterer Elfriedc Sandner Carlo Höhn Hans von Zedlitz e a Re le Gerhard Xjamprechf EENMAAL EEN GROTE DAME ZIJN De wensdroom van ieder meisje dat gedoemd is haar kortdurendejeugd tussen de nuchtere muren van een modem zakenpaleis door tebrengen gaat in deze luchtige speelse film op alleroharmantste wijzein vervulling Uitgebreid voorprogramma Ufa Wereldnieuws Profilti Hollands nieuws Populaire entreeprijzen van 25 ets af Toegang eiken leeftijd Zal Nederland winnen van Zwitserland GA MET ONS MEEI MISSCHIEN GRATIS VOETBALMATCH ZWITSERLAND NEDERLAND BERN 4 NOVEMBER 1934 Tviree SpoptrelzAn GEORGANISEERD UITSLUITEND DOOR DE Nederlandsche Rêisbureaux Lissoiie Liiideman Speoiale S daagsohe trein peis VERTREK 3 NOVEMBER 1934 PRIJS ƒ 47 0 in de 3e klasse By voldoende deelname wordt met een extra trein gereisd waardoor reductie op den prüs mogelijk wordt Speciale 6 daagsche auto reis PRUS ƒ 63 50 per persoon VERTREK 1 NOVEMBER 1934 Geeft ons op Uw aanmeldingsfqj mulier op in woorden welke U meent dat de uitsla zal zyn van den wedstrijd ZWITSERLAND NEDERLAND Diegene die de uitslag raadt krijgt het bij ons gestoi tte Ijedrag van de deelname terug Bij meerdere winners beslist het lot daar het liedrag slechts aan een winnaar wordt uitgekeerd Nedcrhindsche sportliefheibbers reizen naar Nederlandsche sportgebeurtenissen ter aanmoediging van Nederlandsche spelers uitsluitend met de Nederlandsche organisaties Reisbnreaux LISSONE LINDEMAN te Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlem Utrecht Arnhem Eindhoven Leeuwarden en onsse agenten MARKT 31 GOUDA