Goudsche Courant, dinsdag 30 oktober 1934

110 18744 WAAROM MAGGI Omdal de producten der Fabriek van Mag i s Voedingsmiddelen Ie Amsterdam zich tipniailen jaren in honderdduizenden gezinnen als de beste op hun gebied hebben doen kennen Daarom Kan men gerust zeggen DE NAAM MAGGI IS HET MERK VAN KWALITEIT kwamen vernamen ze dat hun auto ter beschikking van de tent moest staan en een hunner eiken dag naar de stad moest rijden We zullen het om beurten doen zei Ethel dadelijk en zoo werd afgesproken Het werk was vermoeiend maar Interessant In het vreemde land hadden de mannen meer behoefte aan een tent en aanjirlendfichappelijke belanstelllng dan thuis Wordt vervolgfl VOORïGOED ËN GOEDKOOP DRUKWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMANAZn MARKT 31 GOUDA TELEFOON 2745 NIEUWE SCHOUWBURG SOC ONS GENOEGEN VER R D HOFSTAD TOQNEEL N V DIR COR VAN DER LUGT MELSERT WOENSDAG 31 OCTOBER 815 uur 475ste VOORSTELLING VAN BRUSSE s met Annie van der Lugt Melsert van Ees in de titelrol PRIJZEN DER PLAATSEN Loge Stalles ƒ 1 50 Leden ƒ 1 25 Balcon ƒ 1 25 Leden ƒ 1 Galeiti ƒ 0 70 aUe rechten inbegr PLAATSBESPREKEN Dinsdag 30 October des avonds 8 uur k ƒ 0 10 per plaats ooc Moeders geeft Uwe kinderen een goed wormmiddel gn wel Wortelboer s Wormpoeders Fermitan 85 cent i ö Apotlielters en Drogisten Zal Nederland winnen van Zwitserland GA MET ONS MEEI MISSCHIEN GRATIS VOETBALMATCH ZWITSEKLAND MDERLAND BERN 4 NOVEMBER 1934 Twee Spoptrelzen GEORGANISEERD UITSLUITEND DOOR DE Nederlandsche Reisbureaux Lissone Liudeman Speciale S daaqsche trein reis VERTREK 3 NOVEMBER 1934 PRIJS ƒ 47 Ï0 in de 3e klasse Bü voldoende deelname wordt met een extra trein gereisd waardoor reductie op den prijs mogelijk wordt Speciale 6 daagsche auto reis PRIJS ƒ 63 50 per persoon VERTREK 1 NOVEMBER 1934 Geeft ons op Uw aanmeldingsformulier op in woorden welke U meent dat de uitslag zal ziJn van den wedstrijd ZWITSERLAND NEDERLAND Diegene die de uitslag raadt krjjgt het bü ons gestortte bedrag van de deelname terug Bü meerdere winners beslist het lot daar het Wvag slechts aan een winnaar wordt uitgekeerd Nederlandsche sportliefhebbers reizen naar Nederlandsche sportgebeurtenissen ter aanmoediging van Nederlandsche spelers uitsluitend met de Nederlandsche organisaties Reisbureaux LISSÜNE LINÜEMAN te Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlem Utrecht Arnhem Eindhoven Leeuwarden en onze agenten MARKT 31 GOUDA VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen Tarieven en Voorwaardca en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJIVERBRANDINO op schriftelijke aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij de afd tecrctarciae Gouwe 73 Goud RUSTIGE GELDBELEGGING TE KOOP van Bouwer schitterend complex soliede VRIJE HUIZEN met vaste waschtafels flinke tuinen mooie stand Burgvliet II Gouda Ook afzonderlijk Huren ƒ 6 75 p w Bevr Tel 31675 en 44782 Rotterdam en op het Werk 78 Jaargang Woensdag 31 OcHtóbep 1884 aüMNT MIPITWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ADVBRXENl IEPBIiS Uit Gouda aa omntreken behoorende tot den bezorgkring 11 5 reg fils ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 5 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 B regel ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentiën in het Zaterdagtiummer 26 byfllag op den Drys Liefdadigheids advertentiën de belft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 Ü6 elke regef meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen bü contract tot zeei gereduceerden orijs Groote letters en r oden worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschénkomst van aolïede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zÖn i i hï rschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen lonMNKMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblait tirfZaO per week 22 cent overal waar de beïo lng per looper geschiedt per k J f kirS ƒ 3 16 met Zondagablad ƒ 3 80 Xpneme Ln word dTgel aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA S 1 o3 f l S t AS=le eu K ac e XeUt Tnterc 2745 Postrekening 48400 DE UIVERBEMANNING VERTELT HUN AVONTUREN PLAATS I EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WOBDElN VOOR DÜNDEKDAGAVÜlé 6 Vm INGEWACHT De Kerkstrijd in Duitschland vriendelijkheden die hun hier als persomng in het middelpunt van de wereldbelangstelling werden bewezen Wij bleven verder nog dien dag in het historische verkeeren want van de Ronielnsche beschaving ging het naar de Helleensche Athene was onze tweede landingsplaats Ook hier was iedereen vol belangstelling en repten tientallen handen zich om ons behulpzaam te zijn In schitterende maneschijn ging het verder Over iet feërlefce Corfu over Rhodes Cyprus en meerdere plaatsen waarvan de naam alleen deli phUIaofeerenden aanschouwer terugbrengt naar een tijdperk van eeuwen her Dan valt de duisternis maar wij vlle gen voort als een moderne trekvogel Bagdad tegemoet In den nacht dalen wij op deze eerste verplichte landingsplaats voc den speedrace Duizenden staan klaar om ons te I verwelkomen maar dat niet alleen er 1 wacht ons nog een extra verrassing n l onze collega s die hier met het gewone lljnvllegtuig zijn aangekomen Van Veenendaal voelt zich klein en zooals hij zegt ais een conducteur van I een paardentram Hier weer degfiUdA e nlsche voorzieningen als overal elders benzine bijvullen motoren even inspecteeren enz enz Als dit alles gebeurd is en wij klaar zijn om weer voort te gaan nemen wij afscheid van onze vele vrienden en vertrekken Bagdad schijnt vol met verrassingen te zijn want nauwelljl zijn wij los of wij bemerken dat onz onge collega de Pander jager neetstrijkL Dan gaat het verder In den donkeren nacht zonder dat er Iets bijzonders voor valt Bij Bushire zien wlJ het daglicht voor de eerste maaj doorbreken Het weer is uitstekend Onder deze gunstige weersomstandigheden belooft de dag veel en onze verwachtingen zijn niet teleurgesteld Wij landen zonder de minste stoornis te Karachi Hier steken wij natuurlijk ons lleht op hoe het staat met de andere deelntjmers van de race Wij i ijn vol goeden moed en verlan gend om het er zoO goed mogelijk af te brengen maar toch kunnen wlJ eenige spijt niet onderdrukken als wij hier hooren hoe het vlieg echtpaar MoUison met pech te kampen heeft en Is opgehouden Als wij de balans opmaken blijkt dat alleen Scott voor is en de rest van de deelnemers allen achter ons hetzij door geringer snelheid dan wel door pech welke iedereen kan overkomen Van Karachi gaat het weer voort en Na de dadeui hebben zij nu weer tijd voor spreken j Melbourne is zoo meldt de Aneta corr i uit Melbourne nog steeds vol van de 1 prestaties van hun landgenooten Scott j en Campbell en niet minder van onze j Hollanders en zdemt nog van enthou 1 slasme over de daden van de helden der lucht Het zijn voor de vliegers drukke uiterst drukke dagen geweest Geen minuut werden zij met rust gelaten en met moeite moesten zij zich vrij maken om de noüdige aandacht te besteden aan de inspectie van hun vliegtuigen Eindelijk zijn Parmentier en zijn menschen In de j bijna elndelooze opeenvolging van lun ches diners en offlcieele ontvangsten wat tot rust gekomen En nu is het ook d tUd voor een weloverwogen en gedegen onderhoud WU hebben ze nu alle vier bij elkaar de commandant Parmentier de Jongste van het gezelschap MoU die wij hier al eerder zagen toen hij met de Abel Tas j man Melbourne bezocht Prins en Van Brugge Als wij hen vra gen hoe de tocht geweest is een vlucht die wij er een denken te zijn vol avonturen en wederwaarI dlgheden valt het op dat zij bijna niets on onze vraag weten te zeggen Het Is alles zoo gewoon zoo normaal geweest 1 en dan pas dringt ten volle het besef tot ons door dat deze tocht door uitnemende voorbereiding en uiterst stipte uitvoering ten volle verantwoord was en volkomen volmaakt en vlot is verloopen als gol het een Holland Indlë vlucht zoo1 als er elke week een plaats heeft Prachtig weer en geen moeilijkheden Dat is de samenvatting van alle beleve nissen Een kleinigheid de drassigheid I van het vliegveld te Alorstar verdient nauwelijks vermelding Trouwens de Hol land Indlëvliegers kennen Alorstar dat zU nu ruim anderhalf jaar geregeld hebben aangedaan vrijwel uit het hoofd Met prachtig weer vlogen wij naar Rome luidt het antwoord zooals u j weet zonder tusschenlanding Wij hadden I een schitterend uitzicht op de Alphen en 1 deze inzet van den grooten race tocht j beloofde al veel Of het steeds door zoo zou blijven wisten wij niet maar de omstandlgheden waaronder dit stuk werd gevlogen bracht ons tenminste In de beste stemming en zoo arriveerden wlJ vol goeden moed op het vliegveld van de historische stad Hartelijk zijn wij hier ontvangen Onze passagiers waren opgetogen niet alleen over het stukje wat zij hadden afgelegd maar ook over alle De oppoöitioneele bisschonpen door den FührMr ontviu t v i nei Hl lieden van Dr Müüer verwacnt Men verwacht nog steeds nieuwe biaU = singen ten aanzien van de bvangeUstnd IterK in Uuitschland hoe zy SüuUtn uitvai lea weet men uiteraard niet Alen leeft in al wachting j Het nieuwste l ericht zegt dat de oppost I tioneele landsbisschoppen van üeieren I Wurtemberg en Hannover dr iVleiser dr Wurm en dr Marahrena gisteren inderdaad door den B ührer zyn ontvangen zulks in tegenwoordigheid van Ministei Frick ie ten FÜhrer ervan overtuigd zou hebben dat de trüd gevoerd door Ür Muller en Dr 3igtf by voortzetting den Plihrer politiek j brtok zou doen Dl Meisner Dr Wurm zijn naar men wert dezer dagen door Dr j ger afgezet Na de inmenging van Minister Prick is liadsdien Dr Jager van het tooneel verdwenen en het is wel merkwaardig dat Dr jager die afgetreden is als reorgaiiiaator der Kerk thans ook critiek te verduren heeft van de Duitsche christenen bij raonde van dr Kinderer Er zouden groote moeilijkheden zijn gerezen ten aanzien van j de kerkelijke administratie als gevolg van deze oppositie tegen dr Jager Naar verluidt heeft rijksbisschop Muller Ob rregierungsrat Christiansen van zijn functie ontheven en hebben de Oberregieruugsr te Bimbaum en X ngmann vertegenwoordigers van de partij der Duitsche Christenen uit protest hiertegen hun functies in de leiding der loerk neergelegd In de kringen der oppositie acht men hetniet onmoglyk dat dr Müller a da en als i ijksbisschop geteld zijn en dat zijn opv 1 1 ger iemand zal zijn die min of meer tusschen idl twee partyen insitaat In dat verband iwordt de naam van mgr Marahrens b s I Bchop van Hannover genoemd Deze de It 1 de bezwaren van de oppositie tegen het op 1 treden van de rüksregeering doch heeft 1 steeds tot matiging in de methoden om die bezwaren tot uiting te brengen aange 1 naand 1 De Pührer heeft zoo wBrdt thans in een nt aan het Vad gezegd nog juist bij yjdB nadat hy van verschillende zijden op I dt K ogte was gfebracht de handen vaai een I tmi teruggetrokken welke anders nete ig Voor hem had kunnen worden Hét ligt ge ieei in de tactische lijn van het nationaalMdalisme om als een positie niet neembaar Wijkt zich zóó snel en zóó radicaal terug te trekken dat het daardoor toch nog zij het ook in negatieven zin actief schijnt te blyvftn en het initiatief tot zeker grens aan ijn zijde schynt te houden Dit in aanmerking nemend houdt men in l rlijn nu algï neen den val v n ryksbiaachop Muller voor ar nstaande Niemand twijfelt er aan dat r een modus socialistische partij kannen als gelijken jnaast elkaar worden genoemd omdat party jen staat één zyn In de berichtgeving c ver de4 opleidings 1 oefeningen opmarschen van S S S A of Hitlerjeugd en arbeidsdienst mag niet de 1 indruk worden gewekt alsof deze organisa I ties een militaire beteekenis hebben De Duitsche staat ia een Führerstaat ihet kan du voor het algemeen belang iiittdienstig zyn als in de p rs het voor eitegen van wetsontwerpen wordt besprokon Een beschouwing over den staatsvorm oontoelaatbaar Herinneringen aan vroegere heerschers zijn van gee fl belang voor de bevolking en ook de rechtbankverslagen moeten passen bij den geest van den nieuwe itüd Over de kerkelijke kwestie worJ gezegd De bevolking heeft nooit actief aan den kerkeiijken stryd deelgenomen i ij wil vrede in de kerk Slechts een kwaadwillend buitenland kan eenige btlangatelHng koesteren voor de oneenigheii op dit gebied De Duitsche pers mag hierin geen handlangers diensten verrichten voor het bidLenland Omdat zekere gebeurtenissen in het openbare leven niet moge n worden opgeblazen I zoodat zij algemeene bfteekenis krijgen is het beste op het oogenbllk slechts de berichten van het Deutsche Naohrichten Burn over deze aangelegenheid te gebi uiken Goebbels instructies sluiten met de verzekering dat de Duitsche pers reeds weer interessant en opwekkend is geworden en buitengewoon veel vernuft gebruikt om te I voorzien in de behoeften van dezen tyd BUITENLANDS CH NIEUWS 7 al worden gevonden om den snellen terug I tocht aannemelijk te maken voor het pu bliek dat in zyn kranten alleen heeft ver 1 nomen over een kerkeiijken stryd in Mexico maar geen woord over een kerkelijk conttici in Duitschland De nieuwe instructies aan de pers zijn in dit opzicht nog strenger dan tevoren iHet ia noodig om te dezen opzichte j streng te zijn daar vermeden moet worden dat het handhaven yan de positie der oppo 1 sitioneeie richting in de kerk zou woroön verklaard als een precedent voor volhou len I op ander gebied Inderdaad werkt deze j groote wending voor den Führer zelf ich I nu reeds uit als een succes van beteeke lis De Amerikaansche pers in de eerste pla ts maar ook een groot deel van de Engelsche j I openbare meening stelt het in hooge mate 1 op prüs d hy te elfder ure den we j tot j de kerkeljjl verzoening heeft ingeslagen Deze verzoèfflng zal ook in Duitschland een spanning wegnemen en men zal daar in de eerste instantie den Pührer dankbaar voor zyn Deze spanning werd nauwelijks dragelijker door het feit dat ze onder de oppervlakte werd gehoudfen Dat was overigen 4 ondanks het zwijgverbod voor de pers slechte in beperkte mate doenlijk omdat de I kerkelijke opositie steeds over een machtig j j wereldpubliciteitsorgaan in den vorm van 1 I de United Press de volle beschikking had I De corr wyst er nogmaals op dat de I kerkelijke oppositie volgens haar eigen verI klaringen volkomen trouw aan Hitler is Deze trouw welke volgens haar woordvoerder zich volkomen laat vereenigen met verzet tegen coördinatie in de kerk is van belang omdat anders de modus moeilijk to vinden zou zijn Bisschop Mêisner dat zy hier nog even herhaald is sedert jaren lid van de nationaal socialistische partü en verkondiger van de nationaal socialistische denkwijze BULGARIJE Een avontuur van Koning Boris Toen Koning Boris van Bulgarije lich gisteren in zijn eigen trein van Sofia naar Wama begaf is de locomotief op 140 k m afstand voor Wama tn brand geraakt waarby een der stokers erngtige en de machinist minder ernstige brandwonden heeft opgcloopen De Koning dit zooals bekend zelf een ervaren machiniüt is wist den locomotief tot Ü een brug te brengen waar het vuur met water uit den Donau gedoofd werd Aangezien de maciiiniat niet in stka was de machine verder te bMtureïV heef de Koning zijn eigen trein verder naar Wama gereden waar hy alleen twee uur te laat aankwam Nieuwe instructies voor de Duitsche perg Dr Goebbels heeft naar United Press meldt den Duitschen verslaggevers en redacteuren instructies gegeven omtrent d houding der Duitsche pers in het alge j meen waarin o a ook over het kerkelijk 1 conflict wordt gesproken I n de instructie wordt gezegd dat de be nchtgeving niet in tegenspraak mag zijn met den geest van den nieuwen tijd Bij I voorname feestelijkheden mogen de verslaggevers niet spreken vaoi de elite der maatBchappy prominente figuren en persoonlijkheden uit de eerste kringen Ook een beschrijving der damestoiletten is overboI dig Bij de vermelding der velschillende persoonlijkheden mOLt voortaan een bepaalI Ie volgorde in acht worden genomen Rijkr ministers en ryksleiderü d r nationaal kwam hun bagage en na een kop thee reden ze naar de aangewezen tent De s leek geheel op die in Engeland en Zii gingen meteen naar de zlj lngang Een dame smeerde broodjes I eze laatste slaakte een verheugden kreet Ik ben zoo blij dat u gekomen btüü We komeh handen te kort Kom ouinevi Wie van de twee is mevrouw StatWïim Hoe maakt u het allebel Wilt u uw hoeden afzetten We kunnen u overalls leencn nis u uw eigen niet hebt meegebracht De leider een kalmen man met een vasten blik die bekwaam leek kwam hen begroeten Het was bij vijven en even na hun aankomst waren Ruth en Ethel achter een toonbank hard aart t werk Eerst was het vreemd want er was Fransch geld en de prijzen waren anders maar men went altijd merkwaardig gauw aan het werk in de tenten Ruth had niet veel tijd om de mamum aan te zien Later merkte Ze aat de meesten nog niet in de vuurlinie geweefet waren maar er waren ook een paar die gewond geweest waren en nu wachtten tot ze weer werden uitgezonden Om negen uur waren ze moe en blij naar huis te kunnen gaan Ik vind het prettiger dan In Engelang verklaarde Ethel beslist toen zeweer in hun auto zaten die ze naarFrankrijk hadde meegenomen Omdat je je meer in het middelpunt voelt Ik vind de lul In de tent ergaardig Hoorde Je de twee regimenten met Juffrouw Wynne en mevroaw Statham vroeg ze vlug Ja Er staat een Y M auto voor die u naar het hoofdkwartier zal brengen zoo dra uw bagage gevisiteerd Is U zult nog wat geduld moeten hebben want uwpassen moeten afgestempeld en uw aanstellingen naar het bureau van den A P K gebracht Ik zie u nog wel en zeging een vrouw met een baby op den i arm begroeten Later hoorden ze dat deze dame lede ren dag de aankomst van de boot af wachtte en de zorg op zich nam voor de ouders en vrouwen van zwaar gewonden familieleden die maar al te vaak slechts overkwamen om aan het sterfbed van hun beminden te staan Ruth hoorde dat de Y M C A zoo noodig voor hun on derdak en voedsel zorgde en de zorg voor deze treurenden op zich nam Een ander Jong meisje bestuurde dewachtende auto en reed weldra door destad Overal zagen ze Brltsche soldaten I en op de markt was een bord met een rooden driehoek die met een pijl hen i den wegwees naar een gelegenheid waar ze ververschlngen konden krijgen i 1 Aan het hoofdkwartier werden ze door I den plaatselijke chef ontvangen en ver namen dat ze geplaatst waren In een t 1 tent In het dal enkele mülen verder en j meteen daarheen konden gaan 1 Men gaf hen de noodlge Inlichtingen en weldra hadden ze onderdak gevonden in een gezellig huls met een gemoede lljke oude Fransche hospita Even later De eenvoudigste mensch kan een volledig nensch zijn wanneer Mj binnen de grenzen van zijn talenten en vaardigheden bl ijft FEUILLETON SttniiM u p Oc uitg ewischte schuld Naar het Engelsch van PAUL TRENT Nadruk verboden 54 Toen ze met Sir John naar het station gingen droegen beide meisjes een band met roode driehoek om den arm Ze namen de eerste boottreln want voor burgers was er maar één bootdienst op Prankrük en natuurlijk was t erg druk Aan boord was er een hut voor hen besproken en ze gingen meteen naar bed Toen ze s morgens aan dek kwamen was de Fransche kust In het gezicht Kijk daar heb Je een luchtschip zei Ethel opgewonden Het was eenFransche luchtballon blijkbaar op zoeknaar onderzeeërs en even later stoof eenwatervliegtuig langs hen heen Een paarFransche kruiers voeren rond en dezeoorlogsschepen waren het eerste wat zevan de oorlog zagen De boot meerde aan de kade waar een groepje menschen stond te wachten Daar Is een meisje met een Y M band om de arm merkte Ruth op en deze dame trad op hen töe zoodra ze jaan wal mochten gaan Jl SBkêands SKulsAcudhüoén H akcik sluMcn 23 é doedelzakmuziek langstrekken Die Jon gens gingen naar het front Een vreesei lijke gedachte dat de mannen die we bediend hebben misschien over een paar 1 uur dood zijn De hospita wachtte hen met een smaI keltjk avondmaal en was erg vriendelijk 1 Het verheugde haar dat ze belde I Fransch spraken want de dames die juist vertrokken waren verstonden maar een paar woorden Toen ze den volgenden dag In de tent