Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1934

73 Jaargang ZAtardag 3 flovAinlttr 1934 ilMi 18747 SOIMHË COIMN l NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOE JlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN nz Efttblad verschijnt dagejijka behalve Zon en Feestdagen Ueze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandee r de op la ge 7500 ex DAMES HET IS NOVEMBER EXTRA AANBIEDING MANTELS EN JAPONNEN Overwinnen m dezen wedkan i scheen hetnationale gevoel daarom nog té meer te zullen atreelen i Het 18 een merkwaardig vrtschijnBel van onzen tyd dat overal een aaiïïienlyke ver sterking van het nationale gevoel valt viraar te nemen Daann kan natuurlijk een gevaar schuilen voor de vredige samenleving der i gk het zoo precies If z7niét miiteld7n volken Hj r het is mita het nationale vop i Het gevolg daaiTvan is wel eena gewecbt 1 len vïii Wflft van animositeit tegen andeie j dat die eerste soort zich ging onttrekken naties een verblydend verschijnsel in too j omdat zy met m die algeqaneene bejube ing 1 staat IS gebleken Hyft het nieuwe wonder dat ons nog altyd met verbazing slaat en 1 ons m geestdrift brengt In het omhoog gaan van alle blikken wanneer het ronken j der motoren in de lucht hoorbaar wordt en j het met glimlachende verrukking nastaren i van den snellen menschel ken vogel daai hoog m het stralend blauw openbaart zich telkens weer de geestdriftige belangstelling die de luchtvaart by ons allen wekt De t j belangstelling heelt in het enthounaste meeleven met de wedvlucht van Londen naar Melbourne waarm die luchtvaart een t t nu töe npg met geweten kunnen toond i zich zoo dmdelyk en verrassend uitgeapr ken Maar in dit enthousiasme heeft zich naa t de belangstelling voor de InckWaart n voor de byzondere prestaties in den wedstryd i Londen elboume nog een andere fracfor laten gelden die een voor ons volk ong L wone en verrassende kracht toonde Het s reeds opgemerkt dat vooral in de landen die aan den wedstryd deelnamen de geestdrift en belangstelling zich zoo krachtig i I hebben geopenbaard Dit wyst reeds de I richting aan van den factor die naast be I langstelling m de luchtvaart en m den we 1 I stryd zelf de geestdrift hebben bepaald H l j IS de nationale eerzucht die daarby clo I woord en zeker een aeer luid woord hee I I medegesproken In den wedstryd zag men I ondanks het feit dat slechts weimg landen I deelnamen een kamp der volken op het ïoo veel belangstelling wekkende gebied van d luchtvaart Ln de nationale gevoelens wer den daardoor levendig evenaW by inter nationale voetbalwed tryden maar hier sterker nog omdat de luchtvaart op zien zelf zoozeer de verbeelding bezig houdt en j dese wedvlucht h t m het byzonder deed j wilde meedoen Algemeen maatschappelyke inatelluagen die een jubile kunnen vieren doen het nog wel De afdeeling den Haag van de Maat schaopy tot nut van t algemeen viert haar de Uiver vlucht deze versterking ook in ons honderdjarig bestaan Merkwaardig dat n K aw ibnir heeft gebracht vereeniging m een sUd als den Haag verre In dit versterkt nationaal bevaiatzyn een siterker gevoel van iaamjioongheid en een sterkere liefde voor eigen land eigen land en eigen volk tot ulttog komt Wanneer volk tot bewustere uiting heeft gebracht heeft zy ons een verrassend blyde bood schap gebracht K e en er werden dul enden gewonden vet wacht Sigaretten lucifers en briefkaar 1 ten zooals de YMOh aan de troepen uitdeelde weerden gereed gezet I Eik oogenbUk kan er een trein bin nen komen Die bluft aan de kade even staan om gesplitst te worden vertelde de geestelijke We beginnen elk aan een kant van een der twee gedeelten en dee len lucifers sigaretten en briefkaarten uit aan de gewonden tot we elkaar mld den in den Kreln ontmoetten Het komt erop aan om zoo vlyg mogelUk te wef ken zoodat we klaar zijn als de trein het station binnenrijdt In geen geval mogen we m den weg loopen anders wordtn we weldra weggejaagd Als de gffwonatn op brancards op de kade worden gezet I zullen we rondgaan en aanbieden brief velen of afschuwelijk verminkt te worden Op een mooten morgen in Juli werd ze telefonisch naar het hoofdkwartier ontboden de secretaris wilde haar spreken We beginnen aan de kade te werken Wilt van de partij ziinf Ik waarschuw u dat het geen prettig werk aal j zijn zei hij ernstig Ik ben bereid om alles te doen watu me opdtaagt antwoordde ze terstond j Even later gingen ze op weg reden door de flokken en over vele bruggen tot ze de kade bereikten aan het uiteinde waarvan een groot spoorwegstation lag iweiks bovenste verdieping als hospitaal i was ingericht Twee hospltaalschépen I lagen er gemeerd WAAROM MAGGI Omdat de producten dei Fabriek van Magiji s Voe dingsmiddelen te Amsler dam zich tienlallcn jaren jn honderdduizenden gezinndi I de beste op hun gebied hebben doen kennen Daarom n men geiusi zeggen DE NAAM MAGGI IS HET MERK VAN KWALITEIT We hebben alleen nog maar een kaarten te schriiven voor d nen die en ook uaar lucifers waaraan men aan ikofflestalletie Later krijgen we misschien een tent zei de secretaris Het wms een stalletje op wielen dat snel per vmchtauto was aangevoerd Uit de Y M A C auto kwamen allerlei voor raden en er stond een spirituskoker te branden Ruth stapte uit en ging met een aan het werk Ze was practisch en wist precies w it er noodlg was Mgaretten ta bak en chocolade werden binnengebracht en uitgestald en weldra heerachte er een zekere orde EJr waren bulten nog drie helpsters een oudere daaie die erg aardig leek een ongetrouwde Jongedame n een jonge geestelijke die de Chef van de ploeg was Het Somme offensief bleek gewonnen Denkt u eraan ftiUlitaand suto l IsgenwoMlg weder vsrilcht moeien lijn DE GROOTSTE SORTEERING VroDwin zijn de biai IS de groote komische fdm met ELISSA LANDI SCHDHTENSTOFFEN vindt U bö LOEVE op de GOUWE to de Tuifmaikt Als 2de hoofdfdm OeSensitis OuivBi Een geweldige sensatie IN REUNIE GOUDA Woensdag MATfNEE met GROCK de Clown Fa Verschuur fp h Noodgodstraat IS l J GOUDA Telefoon i238 Oudste poelier hiei tei stede Groote afslag van WILD Nieuwste Dessins Waschecht HEIHAZEN DUINKONIJNEN BRUSSEI SCHE POULARDES SOEPKIPPEN a 1 50 tot 2 60 0 75 1 75 2 40 cent pei pond Wilt U vermageren Toonkaraer J Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht ZONDEK baden cl eet of geneesnuddelen Uitwendig en onschaaehik Resultaat na 6en dag ziehtbaai Vraagt gratis aanwuzingen en jeferenties aan Mevr COLENBRANDER P Langendukstraat 54 hs Amsterdam W Wandelt U wel eens Gaat dan door Ue RABETHSTRAAT Da ir iet IJ in de toonkameis Ci ibcth veel wit IJ later als cadenii kunt gebruiken THAL A THEATER van VRIJDAG t e m WOENSDAG vei tonen wij de nieuwotc Duitse opeiettelilm CARNAVAL EN LIEFDE Een pittige en amusante film met opgewekte mu iek en afwisselend doikomisclje scènes In de hoofdrollen HERMANN THIMIG LIEN DEYERS en HANS MOSER Vooiaf ons select bupiogramma Klucht Tekenfilm Journal en Toegang boven 14 jaai Verwatht ESKIMO de sensatiefilm van het Hoge Noorden Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 2 NOVEMBER af tot en met MAANDAG HET ROMANTLSCHE FILMWERK DE ONTEMBARE Naai een verhaal van Edgar Rice Burroughs In de hoofdiol BUSTER CRABBE de Olympische zwemkampioen Ben ongewoon sensationeel filmwerk Romantiek van de eerste soort en gezonde sensatie DE MODERNE ADAM EN EVA IN HET OERWOUD Extra m oiji uitgebreid voorprogramma speciale Prrfilt Repoi tage DE LONDON MELBOURN RACE PARMENTIER MOLL PRIN en VAN BRUGGE VOOR DE MICROFOON HET VERTRHfK VAN DEN UIVER EN PANDBRJAGBRTE SCHIPHOL SN MILDENHALL Toegang voor eiken leeftqd Gratis fietscnstalbng tlAI MACEtmiCHE UMDN HaVEBSUM Vv Hel Moe Mnilrl i U r hooMplJn rlwuMUtfielM pifnoK n aüe erfcoudheden Door iiOtwémn gcflMt M 10 MIHUTEH ÜEVRIJO VAN J rJM Populaire entreeprijzen van 25 cent af De Bi Arlita lamp is de beste en zuinigste lamp ooit door Philips vervaardigd Dubbelgespira liseerde gloetdraad Enorme besparing op siroomkosten Wtf ztjn te allen tijde beschikbaar om voor lederen gloeilampenverbruiker met den draagbaren photometer te demonstreeren hoeveel economischer de Philips Bi Arlita lamp is tegenover een zoogenaamd goedkoope lamp Bi deze demonstratie zal zonneklaar blijken dat een zoogenaamd goedkoope lamp gedurende haar levensduur veel meer verspilt dan de aansc ia fingsprtjs van een Philips Bi Arlita lamp bedraagt H V PHILIPS GLOEILAMP ENFA BRIE KEN EINDHOVEN Wie adverteert in de GOUDSCHE COURANT ü Ö en Want MT HOVDT DE IWICHINE § IN GANC VERTROUWESM V ïn A v Eït woSWlc De l per stelt prü op de garantie van betrouwbaarheid did de adverteerder hem in zijn advertenties geeft Het door adverteeren gewekte vertrouwen doet koopen en houdt de machines in ang ABONNEMENTSPBUS per kwartaal i 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad mr Itwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beiorging per looper geschiedt Kaï V post per kwartwü ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen wolden dageliiks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA Ml oma agenten en loopers de boekhandel en de postkantoren Ome bureaux itin dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Hedactie Telef Interc 2146 fostrekening 48400 ixiw7 ui M ts1 üi j uit nummer bestaat uit twee bladen en eenBtivo sel EERSTE BLAD De Uiver vlucht De vliegwedstryd Londen Melbourn 1 AUe andere wonderen der techniek zyi ons reeds vertrouwd en wy schenken er nog slechts by uitzondering onze aandacht aai Maar de luchtvaart dit m nog geen men achenleeftyd tot zoo wondere prestaties lu Waarachtige vnjheid zetelt m het hart FEUILLETON De uitgewischte schuld j Naar het Engelsch van PAUL TRENT Nadruk verboden 57 Je moet me vergeten Dat Is je eenl ge kans op geluk eindigde de brief Haar trots was diep gekrenkt en ze deed haar best om aan zijn wenech gehoor te geven Ze ging nog steeds op in haar werki en gelukkig was ze lichamelUk zeer sterk Naar mate haar begrip ervan tpenam i groeide haar genegenheid voor heileger Ze had honderden vrienden aan het front en ont lng eiken dag talrijke brieven Haar ifenlge troost was dat ze hun het leven veiaangenaamde Ze toonde groot medegevoel en kreeg menig drama aan te hooren lederen nacht hoorde ze troepen voorbij mareheeren op weg naar het front na het bedienen achter de toonbank stelde ze de vraag Ga Je naar de vuiar Unie nooit zonder een rilling Naar de vuurlinie wilde zeggen dat het wissel Veld zilver moest zijn aangezien papier geld Ueen waarde had binnen een bepaald district tenzij er een YM tent In de buurt was Zoo velen had ze de hand gedrukt om later te hooren dat ze naar de vuurlinie gegaan waren ojp te sneu ADVIXTENTIEPRUa Uit 0 rada en omstreken b oorende tot den liezerKkrblg i 1 S regels flJO elke ragel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en isn bexirgkzug 1 6 rniala ƒ 1 66 elke regel nuer ƒ 0 30 Advertentien in het ZatardagnuBmer 26 bijslag op den prus Uefdadigheida advertentien de helft van den prijs INGEZONDEN MEDBDEELIN6EN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer fMO Op de voorpagina 60 beoger Gewone advertenUen en ingeionden mededeelmgen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekentf naaf plaatsruimte AdvertenUen kunnen worden mgezonden door tuaseheakomst van sohede iBoakhaadelaren Advertentieboreaux en onze agenten en moeten daags vóór de p lrfHl a ing aan het Bureau zgn ingekomen teneinde van opname versekanl te z n Bneven uit de Hofstad MCCLI Ue HuUMehappy tot N t vui t Vl£ nie n Üngei trut is er zooveel dat onder lie tydaomdtandigboden schuil gai n ni t voor den dag 1 mt ge yk het m bespre ujd n wel het geval zou zyn De lust tot feestvieren 1 ren ia wel heel gering oo ruamelyk omdat men er geen tyd voor besi hikbaar ican uf wil stellen Het levi i vervlakt daardojr j Niet omdat wy fuiven en jubelen by zil e ren en gouden feesten eei g wicntig cle ment in de samenleving vinden maar wel I uinda ei een oogenul lk un oplevmg i epn opkikker zou men populair kuwmn ztg 1 gen En zoon opkikker heeft iedereen up lijn i tyd eena noodig Misschien werd er vroeger wel ens te veel gejubeld Er werd ook wel eeos om te 1 wemig belangryke gebeurtfifnissen een ner j denking op touw gezet maar daoiaan was nu eenmaal niet te ontkomen Als er voor I de sterren van de eerste giroottc festyn j werd gemaakt kwamen die van de tweed Zie on ze advertentie s op pagina 4 Ba lil man n REGENMANTÉLS enorme keuz J Hulzen cauDA hoord Tevens een taak die al door den Staat en door aUerlei apeaale vereenigiugen IS overgejiomen Op kleinere plaatsen heeft deze maatachappy een geheel anderen werkkrmg en is ze meer centrum voor cultuur bevordermg in algemeenen zm Ie organiseert voor drachtsavonden bibliotheken cursuasai en was daarmede een soort voorlooper vin de z g volksiuuversiteit i igeidyx beoogde zy precies heti lfd maar onder een minder en7erTegroo tte natuu rlnk wjk n ar wïen f ö Trouwens die naam volka dringen om bejubeld te worden want anders I amvfer it it ia ook wel wat te weidach en overdraWB De afdeeling Scheveningen organiseert naar wy in een kranten verslag lanen nog wel het msyï n ander Echter telt die af deelmg maar tweehonderd leden een zeei onbeduidend aantal het leven heeft behouden niettegenstaande de oorspronkelijke bedoeling van die maat schappy al lang langs tal van andere wegen IS bevorderd Eeriyk gezegd weten wy van de Haagaohe afdeeling met veel meer dan dat zy op 2eer verdiensteiyke wyze een paar lagere scholen exploiteert een taak die w 1 met tot de oorspronkelyke bedoelmg van den stichter dier Maatschappy zal hebben b Het 19 nu eesmaal janmer dut ona Ittnd zoo versplinterd is Op ieder gebied bertaan tal van zelfstandige groepjes die laaar al te dikwyls alle noodlydend zqn Hat is ook zoo jammer omdat juist iiet uitwiaatten van gedachten en een vnendMhappel ke om gang tusschen nffit fteeatverwanten zooveel nut en goed kan hebben Maar helaas men wil dat met der dat ze opgefleurd waren Ruth met haar mooi gezichtje waa de eerste Engfelsche vrouw die ze In maanden gezien hadden Het bewees hun dat ze weer dicht bij het vaderland waren Haar zenuwen waren aangedaan en met een zucht van verlichthig ontmoette zij den geestelijke in het midden van den trein Laten we uitstappen en naar hetstation gaan verzamel alle kaïirten dieal geschreven zijn Maar loop vooral niemand tn den weg Jiet hl er waarschuwend op volgenj Zijn ze niet bewonderenswaardig Het dryven gaat aoms wel Mei ver Een staaltje daarvan hoorden wy onlangs I fiu volkomen p litiek vrye zuiver filantropische vereeniging kreeg een aaaital bedankjes van leden omdat een andere afdeeling de zijden stonden brancards opgesteld met gewonden zoo uit de loopgraven i Wil er iemand sigaretten hebben Vele oogen werden op haar gevestigd Ik wil wel een strootje juffrouw zei er een de hand uitstrekkend Ruth bedacht ineens d it ze zich haasten moest en dus begon ze zoo vlug mo i gelijk sigaretten en brie f kaarten uit te deelen Naar de briefkaarten was de meeste vraag Het was heet en al gauw I parelde haar het zweet op het voorhoofd Al dien tijd verbaasde ze zich over de moed van de arme gewonde jongens Die eenlgszlns glimlachen konden lachten tegen haar Ze sprak oogew kt tot hen 1 Je hoort geen klacht zei ze maar haar hart was als lood De volgende wagen was vol officieren en er was veel vraag naar briefkaarten Ln naar mate de dagen verliepen werd I die Indruk sterker Met den geestelÖke liep ze l ngs de kade waar de brancardI dragers stonden te wachten Het eerste 1 gedeelte van den trein reed binnen en het front gebrek bleek te hebben Tot haar vreugde bevatte de derde wagen Uchtgewonden die haar met eeri hoezeetje ontvingen maar haar hart iprong op en toch schaamde ze zich tevens dat die mannen haar bedankten voor die kleine gaven Hoera voor de Y M C A riep er een ik weet voor den drommel niet wat we zonder die moesten beginnen De volgende wagen bevatte waarge wonden en het hart zonk haar in de schoenpn bij het zien van zooveel lijden zelf niet Kunnen chriJven i Een kwartier later begon Ruth met de taak die ze tot den dag van haar dood niet vergeten zal Men hoorde in de veite een trein aankomen en haar pakjes grijpend ing ze dien met den anderen te gemoet Juffrouw Wynne begint u vooraanriep de leider haar toe Een roode kruis soldaat stond In hetportier en keelt haar aan l Mag ik erin komen vroeg ze gretig stopte Alle portieren gingen open De I lichtgewonden stroomden naar bulten j lieten hun kaartjes afstempelen en gln gen dan aan boord van het hospltaal1 schip j Weldra stonden lange rijen brancards i op het perron Het kostte til de f zwaargewonden aan boord te brengSï n vertragingen waren onvermijdelijk H trr naderde een branca d en bukte zich r S Wordt verrölgil