Goudsche Courant, dinsdag 6 november 1934

6 Nov 6 Nov OtJicleel 7 39 7 361 59 i 69 46 9 74 9 74 34 66 34 66 48 121 48 131 53 00 32 921 36 10 38 05 37 124 37 05 1 47H 1 47J Nlet 0 ittfcleel 6 17 6 17 20 171 20 20 12 65 13 66 met deVentekerlngs Mlj voorts bleef hij opzettelijk in rouwkleeren rondloopen en bracht hij het gesprek op zijn overleden broer BU de strafmaat hield het Hof er rekening mede dat het feit ernstig is doch dat niet gebleken is dat het plan van verdachte Is uitgegaan Voorts zijn van verdachte geen andere feiten bekend IVloord op een 2 Jarig kbidje In hooger beroep veroordeeld tot vijf Jaar gevangenisstraf AMSTERDAM 6 Nov Een 23 jarlge gehuwde vrouw te Haarlem had in Nov J l haar 2 jarlg kindje zoodanig mishandeld dat de kleine weldra overleed De Rechtbank te Haarlem veroordeelde haar wegens doodslag op haar eigen kind tot b Jaar gevangenisstraf Het Hof veroordeelde haar in hooger beroep wegens doodslag tot 5 jaar gevangenisstraf De proc generaal had bevestiging van het vonnis der Haarlemsche rechtbank gerequlreerd U M de Koningin beschermvrouwe van de Nederlandsche Padvinders en van het Kon Conservatorium voor Muxlek te Anutterdam Naar wij vernemen heeft H M de Koningin het Beschermvrouwschap aan werkerk Ölymïjla 3 2 2 OKA Oou da 4 7 5 2e klasse A G8V i Oudewater 0 6 Moordrecht 2 Bosk Boys 2 4 3 Olympia 4 Woerden 2 1 4 2e klasse B Dilettant 2 OreotAm mers 2 1 3e klasse A Gouda 5 Nieuwveen O 5 Olympia 5 Boak Boys 3 0 2 3e klasse B ONA 6 Moordrecht 3 7 2 Voorwaarts 2 Moercapelle 2 2 6 3e klasse C Qroot Ammers 2 Oudewater 2 2 1 Dilettant 3 Ammerstol a 7 0 Haastrecht i Bergambacht 2 1 3e klasse D OSV 5 Lekkerkerk 4 2 Ammerstol 5 Nleuwerkerk 3 5 4 3e klasse Ë Moordrecht 4 Bosk Boys 6 1 11 Gouda 6 Moercapelle 3 6 0 De andere vastgestelde wedstrijden gingen wegens terrelnafkeurlng niet door KORFBAL Ter Gouw 2 H S V 1 Toch nog de eer ger d In dezen wedstrijd waar door Koude wind en glad veld onmogelijk goed spel te leveren was wist H VS in de eerste helft al een veilige v ü voorsprong te behalen Na de pauze werden de bordjes verhangen en was Ter Oouw de toondoch zij wist slechts door een vierkante opening van 360 i m M 2 niet kunnen vallen door een vierkante opening van 1225 m M 2 en niet leen zwaar zafpioeten boeten omdat zijn leven en dat zijner nabestaanden Is verwoest De consternatie In belde familiekringen is ontstellend De Burgemeester bracnt Mevr van Dant zigMelles dank voor haar arbeid voor deze vereenigmg die voor d rti3n jaar door de burgerü opgericht aan haar doel Iwantwoord iviet alleen maar bewyot dac zy op liaar plaats is wanneer men de groote schare kinderen ziet die aanwezig z jn Hierna kregen de kinderen lekkere boterhammen en in eeii minimum van tjj was er 80 liter melk uitgeschonken Vastatelling aiBchryvmgi perccntages By raaüsbemit van ZU juu lyjj ia in de verordemng op net beheer van ue bpaarbank en m die op het belieer van den öturtmga en Ophaaidienst een bepaling opgenomen Icracntens welke door ügn Kaad telken jare de bedragen woixien bepaald uie ais waardevermindering op de bezittingen van den dienst moeten worden afgeschreven welke bedragen niet minder mogen ayn dan die volgens een mede door B en W vast te stellen tabel van afschrijvingspercentages Dit besluit werd door Ged Staten goedgekeurd op 14 Augustus 1934 onder no 231 Omtrent de vaststelling der minimumpercentages hebben B en W door den administrateur der betrokken diensten doen adviseeren In overeenstemming met dat advies stellen zij voor de bedoelde percentages vast te stellen reap van de spaarbusjes op 20 en van de machines op 10 Verhooging van de melkpryH Door de melKhandeiarenvereenigmg Onderling iJeiang wordt medegedeeld dat de melkprys vanaf morgen November met 1 cent verhoogd zal worden en gebracht zal v urden op 11 cent per liter Eea vrachtauto tegen een paal gereden Op den Goejanverweliedyk is eexi vrachlauto uit Scherpenzeel tege een paal gebotst De wagen geraakte detect en Iton met verder ryden tengevolge waarvan het verLeer ruim drie uur was gestienid 11e auto ter plaatse gerepareerd zette daarna de reis voort VolkB en Schoolbad Vorige week zijn in het volk en schoolbad genomen 87 kuip 372 sproe en 1131 schoolbaden totaal 1590 bade i = iflëst van St Jan an Lateranen 9 Nov door Pastoor P van Beukering T 45 Mid denstandskwartiertje e üü Vaz Dlas 8 06 Oramofoon 8 15 Concert door het Ste deliJk orkest van Maastricht 9 45 Gra mofoon lO üO Concert de Charles Bakers de zingende violist en zijn Ensemble lO S Vaz Dtas 10 35 Gramofoon STADSNIEUWS GOUDA 6 Nov 1934 Openbare verkooping vun de fabrieksgebouwen van de N V de Eierkort v h Gebr Dercksen gehouden dUr Notaris J van Kranenburg Gisteravond heeft in Hotel de Zalm de einduitslag plaats gehad van de door Noturus J van Kranenburg gehouden openbare verkooping van de gebouwen en terreinen van de N V Beschuit Koek en Suikerwerkenfabriek de Eierenkorf v h Gebr Dercksen aan de Kerste Kade De twee fabrieksgebouwen met magazijn opzichterswoonhuis loodsen en diverse perceelen bouwterreip aam de Eerste Kadt groot 1 54 21 H A werden geveild in 15 perceelen De perceelen 1 2 en 3 kooper werd de heer Chr J van der Linden q q te Gouda voor f 14 970 Perc 4 6 6 en 10 koopers Gebr Ijsaelstein té Gouda voor ƒ 11 750 Perc 7 8 en 9 kooper de heer P Bokhoven q q te Gouda voor f 3580 Perc 11 kooper de heer H Leeuwenhoek te Gouda voor ƒ Ö50 Perc 12 kooper de heer Th D Boot q q te Gouda voor ƒ 825 Perc 13 kooper de heer G v Hof wegen q q te Waddinxveen voor ƒ 1450 Perc 14 kooper de heer C v Buren to Gouda voor ƒ 1225 Perc 15 kooper de heer A L J v d Veer te Gouda voor ƒ 660 Perc 16 winkelhuis Westhaven kooper de heer P C Gravesteyn te Gouda voor ƒ 7100 Het onroerend goed bracht op ƒ 17 322 Autodienst Schoonhoven Gouda Rotterdam 7 De A T O vraagt conceaaie De aanleg van den Provincialen weg Naar de Tel verneemt ligt het m de oti doeling van de A T O j indie a de spootweg dienst Schoonhoven Gouda mocht worden opgeheven de A T O dan in de plaats van het spoor te doen treden om het geheele verkeer op dit traject te bedienen Zoolang dit niet het geval ia beoogt de A T O met dezen autobuadienst in samenwerking met het spoor het verkeer te veezorgen Verder wil de A T O het verkcei tusschen Schoonhoven en Rocterdam jjer auto gaan bewerken Tot nu toe moesten de rei igeri van en naar Schoonhoven altijd via GouJa gaan De A T O wil nu een rechtstreekix he verbinding Schoonhoven Rotterdam hewerkeii Voor het traject Schoonhoven Rotiei aam zün viJf ritten heen en vyf ritten terugontworpen benevens ee n marktdienst De enkele reia Schoonhoven Rotterdam D P zal ƒ 0 95 en retour ƒ 1 45 konten Op htt traject tkiuda Schoonhoven sullen m totaal 26 ritten worden gereden 13 heen en 13 terugV met speciale diensten op Zaterdag en Zondag De pryzen bedragen voot enkele reis ƒ 0 45 en voor retour ƒ 0 65 Wat de opheffing van den dienst Gouda SchoonhoveTi betreft het U D weet te melden dat door Ged Staten der provincie Zuid Holland de wenachelijkheld naar voren is gebracht om voor den aanleg der provinciale wegen Gouda Stol wijk Schoonhoven gebruik te kunnen maken van de trambaan Souda Schoonhoven Naar de mogelijkheid hiervan zull de wederzijdache technische diensten aamen een onderzoek moeten initellen Waniieer hierover overeenstemming wordf verkregen zal de stoomtramdienst Gouda Schoonhoven natuurlijk moeten worden opgeheven Bezuinigingunaatregel Aijj bezuinigingsmaatregel ter besparing an licht en brandstof is ook op de open bare scholen de middagschooltyd met een kalf uur vervroegd en vastgesteld van half iwee tot half vier Nooit Meer Obrlog Federatie Herdenking van den wapen gtlbtandBdag Evenals vorige jaren zal de Nooit Muei Oorlog Federatie bestaande uit den Algenieenen Nederlandschen Vrouwen Bond Jongeren Vredes Actie en Kerk en Vrede het sluiten van den wapenstiistand in Nev mber 1918 herdenken Dit jaar zal het geschieden door het houaen van een openbare vergadering op Vrij dag 9 November a s des avonds kwart oor iicht in Concordia aan de Weathav c Ala i Piekers zullen optreden de heere i Aib de ïong secretaris van het Ir temationaftl Anti Militaristisch Bureau ov ïr OorlugsInduatrie on Vaderlandsliefde Cor Huisman uit Gouda over Onz Naüonalj Taak en Ds H J Mispelblrfn yer uit Boekoop over En tèch bejreegt y Mevrouw ilie Soeteravan Balen Stanken zal op de2eT ayond dectameAren B n fHinvertoonijig met attracties in de Schouwburg Bioscoop voor de werkloozen Het bestuur van de Soc Ons Genoegen de directie van de Schouwhyrg Bioacoop en enkele handeldryvenden in de e gemeente hebben de goede gedachte gehad een 400 tal werkloozen n prettigen middag te bezorger en een 100 tal daarby nog een geschenk me naar huis tg geven Gistermiddag werd voor deïe werkloozen de Schouwburg Bioscoop gedraaid het niooie programma van deie week met de LUCHTVAART Het reisplan van de Uiver op 21 November op Schiphol Zooals wij reeds berichtten zal de Ulver op 21 November op Schiphol aankomen Het volgende reisplan Is door de KL M vastgesteld I M November Vertrek Batavia aanKf pist I Medan 5 November Aankomst Rangoon November Aankomst lodpoer November Aankomst Bagdad U November Aankomst Ankara November Aankomst Athene November Aankomst Rome Marselle November Aankomst Schiphol Een terugreis dus In Tj dag I De eerste prijs ki de handicaprace P rmentler en Moll In de Douglas Ulvér van de K L M hebben we meldden het reeds den eersten prijs toegewezen gekregen In den handlcapwedstrljd Deze prijs bedraagt 20 X3 pond stelling 12 000 gulden Den tweeden prijs In den handlcapwedïtrijd heeft de Jeugdige Jamès Melrose In zijn Puss Mpth sporttoestel gewonnen Deze prijs bedraagt 1000 pond sterling Gow gid Den tweeden prijs in den snelheidswedstrijd heeft Roscoe Turner gekregen 151 0 pond axxt de derde Cathcart Jones en Waller 50 pond ƒ 3000 In den handlcapwedstrijd waren slechts twee prijzen Van de 20 vliegtuigen hebben 9 de tocht volbracht De heftlngen op aardappelen blijven gehandhaafd met dien verstande dus dat voor de bonken van bovengenoemde rassen vervoerd in ongedenatukerden toestand niet meer een heffing van ƒ 2 doch van ƒ 1 per UX K G verschuldigd Is Botsing lusschen twee auto s Urie personen VrU ernstig twee lichtgewond Gistermiddag om vijf uur heeft op den Rijksstraatweg Groningen Assen In een scherpe boeht van den Weg onder De Punt een botsing plaats gehad tusschen een personenauto en een vrachtwagen waarbij vijf jpersonen werden gewond van wie drie vrij ernstig In de personenauto waren gezeten de heer W Bakker uit Valthermond tjn vijltlgjarige huishoudster M Muntlnga en zijn belde zoons resp 21 en 16 jaar oud Allen werden uit den wagen geslingerd De zestienjarige zoon vloog door de voorruit en erd opgenomen met een hersenschudding Mejuffr Muntlnga bekwam een diepe snijwonde aan het hoofd terwijl de 2l arige eveneens verwondingen aan het hootd opliep De heer Bakker bleef ongedeerd In den vrachtwagen bevonden zich de heer H Klip uit Haren zijn vrouw en twee kinderen Het echtpaar Klip bleef ongedeerd De belde kinderen kregen lichte verwondingen Allen werden binnengedragen in het café Jager waarvoor zich het ongeluk had afgespeeld Dokter v d Berg uit Vries verleende geneeskundige hulp De beide auto s die elkaar tegemoet kwamen rijdett werden geheel vernield j Gouden valhelm gestolen f De motorrljd c Van 0Uk de dupe van een inbraak aan de Da Costakadej te Amsterdam j Zondagavond heeft een nachtwaker I van de Ap P jJ V In Amsterdam geconstateerd dat ih een woning aan de Da I Costakade een inbraak was gepleegd waarvan de bUit o m bestond uit een gouden valhelm Het slachtoffer van deze inbraak is de bekende motorrenner Van Dijk Deze valhelm die met diamanten was bezet had Van Dijk gewonnen bij I de op 2 September j 1 verreden gras baanraces in Tsjecho aiowaküe De waaï de bedraagt bijna 3 XX gulden Toen Van I Dijk en zijn echtgenoote Zondagavond I laat thuis kwamen ontdekten zij wat er geschied was De geheele voorkamer was overhoop gehaald zooals vermeld or dw ook nog een geldkistje met enkele spaarbank ekjes en polissen vermist Uiteraard kande valhelm door de da Oudei domsverzorging voor kleine zelfstandig middenstanders Ingevolge besluit van de AlgemeeneBondsvergadering te Amsterdam heefthet bestuur van den Koninkl Nederl Middenstandsbond een commissie Ingesteld welke opdracht heeft om concretevoorstellen te ontwerpen met betrekltlngtot de ouderdomsverzorging voor kleinezelfstandige middenstanders I Tot lid dezer commissie zijn benoemdde heeren Dr J J A Bakker te NUmegen tevens voorzitter W Koppenol Jr te Wassenaar ep S Roselaar te Amsterdam terwijl als secretaris optreedt dehcc Mr D W O Lleuwen i Dezer dagen is de commissie door den bondsvoorzitter geïnstalleerd en heeft zij daarna haar werkzaamheden aangevangen Waar noodlg zal zij tz t ook contact zoeken met andere organisaties om tot een bevredigende oplossing te Inin nen komen Verkeersstremmlng Ae De Bilt De pfdeeling Wegen en Verkeer vanden B B N deelt mede dat de Hessen weg vormende een gedeelte van den verkeersweg UtrechtBIlthoven wegens ver I nieuwlng van het wegdek tot een nader bekend te maken datum voor alle verkeer Is afgesloten jDe omleiding van het verkeer is door borden en pijlen aangegeven jHet Julia na ka naai Opening begin van het volgend jaar Naar het weekblad De Binnenvaart het officieel orgaan van het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart verneemt kan de volledige openstelling van het geheele JuUanakanaal tegen het beginvan 1935 worden tegemoet gezien Invoer van bllkfrult Ueen stopzetting noch hoogereheffingen Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Vervoorn betreffende hetnemen van maatregelen van regeerihgswege tot onverwijlde stopzetting vau denInvoer van bliklruit dan wel tot vaststelling van hoogere heffingen voor dien in i aangevende ploeg i w eén maal den weg naar de korf te vinden vaard van de Vereen de Nederlandsche n l toen de verdediging van H S V een Padvinders van welke vereenlglng wijlen fout maakte H den Adel wist met veei Z K H de Prins gedurende langen tijd moeite de eer te redden 1 6 waarmede Beschermheer Is geweest H M heeft voorts het Beschermvrouwschap aanvaard van het Amsterdamache Conservatorium daarbij in de plaats tredende van wijlen H M de KoninginMoeder onder wier Hooge bescherming t Amsterdamache Conservatorium sinds 1891 heeft gestaan Diefstal foto artlkelen In den Haag De daders In arrest gesteld DEN HAAG 6 Nov In den nacht van 31 October tot i November j l heeft Inde Muzenstradt In den Haag een Inbraakplaats gevonden in een daar gevestigdefotohandel waarbij voor ca 3000 aanfototoestellen Is ontvreemd t In den afgeloopen nacht heeft de politie thans een inval gedaan in een ander perceel in de Muzenstraat In dit perceel werden aangetroffen zes personen van 20 tot 37 jaar die zij ervan verdacht de inbraak te hebben gepleegd Inderdaad werden onder een divan alle gestolen fototoestelten aangetroffen Het zestal is in arrest gesteld en naar het Huis van Bewaring overgebracht Door een stier aamgevallen en gedood PURMEREND 6 Nov Hedenmorgen werd de expediteur Borst uit Breezand op de veemarkt te Purmerend door een stier aangevallen De man werd tegen den muur gedrukt De stier kwam nog eenige malen op den man af Zwaar gewond werd de man opgenomen en naar het ziekenhuis vervoerd waar hij kort na aankomst Is overleden Daarvoor Is hij over den StUle Oceaan gevlogen LOS ANGELES 6 Nov De Southern Cross het vliegtuig waarmee Sir Charles Kingsford Smith dezer dagen van Australië over den Stillen Oceaan naar Callfornië vloog Is in opdracht van een man die beweert dat de Australische vlieger hem 2750 dollar schuldig Is in beslag genomen Een deurwaarder heeft In de onmiddellijke nabijheid van het vliegtuig In een faut euUl plaats genomen om de machine voortdurend In het oog te houden Kingsford Smith zal n waarborgsom van 5500 dollar moeten storten om de beschikking over zijn machine te herkrijgen het einde van dezen wedstrijd kwam De wedstrUd Deetos 2 Ter Oouw werd uitgesteld De Snip naar de West Luohtverblndlng met toekomst Samenwerking met den onderzeeër K XVIII Zooals men weet zal de Snip een Kerstvlucht maken naar West Indlë Bij deze tocht zal de Snip 3612 K M achtereen over de zee vliegen zonder dat eenige tusschenlandin £ mogelijk Is De K L M zou de K L M niet zijn als niet alle voorzorgsmaatregelen zouden worden getroffen cm dit niet te onderschatten traject zonder groot risico te kunnen afleggen In de eerste plaats heeft men volgens de Telegraaf de Snip de 3 motorIge i Fokker P i8 van nieuwe motoren voorI zien de Wasp Tidl s van 525 P K leder Dan zijn er zes extra benzinetanks bijgebouwd waardoor men In totaal 4900 h benzine kan meenemen De kruissnelheid is daardoor opgevoerd tot 230 K M per uur en de actie radius tot 4 X K M zoodat de Snip een reserve van 1000 K M overhoudt voor het traject over den Atlantlschen Oceaan Het liegtulg wordt uitgerust mer eenradiolnstallatiè voor korte en lange golf Hierdoor zal men In contact kunnen blijven met den Nederlandschen onderzeeërk 5 vitl welke zooals bekend met profVening Mcinesz aan boord voor weten schappelijke doeleinden een wereidkruls tocht maakt en die op het tijdstip van oversteken over den Oceaan door de Snip omstreeks 19 20 December zich ongeveer halfweg op de route zal bevinden door het K L M vllegtuig te volgen I Bovendien zal tegen dien tijd het s s Stuyvesant van de K N S M eveneenslangs de route varen om in geval vannood behulpzaam te zijn j Alle voornorgen getroffen Alle voorzorgsmaatregelen zijn dus getroffen Behalve de bemanning welke I bestaat uit Hondong gezagvoerder VanBalkom tweede piloot Van der Molen marconlst en Stolk mecanlcien zal er niemand meer mee gaan Passagierskunnen ditmaal niet van de partU IjnDe benoodlgde ruimte Is door benzine tanks Ingenomen Wel zal er post ver voerd worden om te trachten de kostenvan de vlu t te dekken I Hel voornemen bestaat op 15 Decem jMAlt KTBËlUCHïJfiN Veemarkt Rotterdam 6 Kov Aangevoerd i ntotaal 4567 stuks Paarden 211 veulens 3 magere runderen 1665 vette runderen 627 vette kaUeren 11 giaskalveren 527 nucht kalveren H85 schepen en lammeren 365 varkens 3 biggen 77 bokke nof geiten 29 Pryzen per K G Vette koeien Ie kw 56 58 2e kw 45 50 3e kw 32 S6 vette ossen Ie kw 48 52 2e kw 44 46 Se kw 38 0 stieren Ie kw 48 50 2e kw 42 46 3e kw 34 36 vette kalveren Ie kw 80 85 2e kw 60 70 3e kw 50 55 schapen 39 35 32 per stuk 17 13 8 lammeren 40 35 3U per atuk 11 9 7 gras kalveren 34 30 22 magere kalveren 22 20 siachtpaarden 38 33 28 Prijzen p stuk Nucht slachtkalvertn 6 5 4 nucht fokkalveren 15 12 4 biggen 10 4 siachtpaarden 165 115 65 werkpaarden 230 150 hittbn 95 75 65 stielen 240 200 135 kalfkoeien 235 190 melkkoeien 230 170 130 vaarzen 130 100 70 pinken 100 80 60 graskalveren 4C 30 20 big gen per week 1 20 1 00 Vette koeien en ossen aanvoer ruim handel kalm prijzen hooger den j l Dbisdag Stieren aanvoer kort handel flauw prijzen als vorige week Vette kiilveren aanvoer kort handel willig prijzen als vorige v eek Schapen en lammeren aanvoer ruim handel flauw prijzen lammeren lager chapeii als vorige week Nucht slacht en f otkalveren aanvoer ruim handel vlug prijzen iets hooger Biggen aanvoer ruim handel lui prijzen onveranderd Paarden aanvoer tamelijk handel kalm pryzen stationnair I lf en melkkoeien aanvoer korter handel willig prijzen onveranderd Vaarzen en inken aaaivoer korter handel kalm prijzen als vorige week Graskalveren a nvoer Itorter handel willig pryzen hooger Coöp Tuinieraver Gouda en Omstreken 5 Nov Witlof ƒ 10 21 S0 spruiten 10 12 2Ü groenekool 2 50 spinazie 2 14 uien 0 60 2 60 postelein f 6 12 alles per 100 K G peen ƒ 2 80 prei f 0 70 2 30 selderij 0 4O 1 kroten f O d 1 80 alles per lOO bos andijvie 0 40 1 20 knolseiderlj 0 50 4 20 bloemkool ƒ 2 9 56 kropsla ƒ 0 90 1 40 alles per 100 stuks boerekool 17 22 cent per kist Kaasmarkt Bodegraven 6 Nov Aangevoerd 274 wagens tezamen 10812 stuks Prijs Ie soort m r m ƒ 22 23 2e oort m r m ƒ 19 21 zware m r m tot f 26 Handel flauw Een frisch bad Hedenmorgen is de 12 jarigf W Veerman uit Ouderkerk a d Usael die met een vriedje voor schooltijd op de Raam aan het spelen was in het water terecht gekomen De jongen die bij iiem was wiat zijn kameraad op het droge te brengen waarna het tweetal naar school ging in de Keutrsiraat Kenider onderwijzers hielp den drt iikelmg aan drooge kleere zoodat hy zijn onvrijwillig had Wel gauw Vergeten sal zyn s hi nn stïr b Se m 1 fz ZT J r i vrees bestaat dat het sieraad door hen zal worden gesloopt Voor Van Dijk Is vooral het verloren gaan van deze belangrijke trc eé éen ernstig gemis Succesvol werk van do Hottenfains he centrale ret herche Een der t i ldmannen een Griek y In arrest De Rofitar4ai Rs he centrale recherche die tevens de Nederlands he centrale ter bestrijding van den smokkelhandel In verdoovende iplddelen Is heeft dezer dagen een ze r langdurig en uitgebreid onderzoek beëindigd betreffende het smpkkelen van opium Hierbij heeft nen ó e gangen vari éen groote Internatlo iale bende kunnen nagaan en Is men er In geslaagd een der hoofdpersonen een Griek Peroulls geheeten aan te houjien Eerst den laatsten tijd is men er achter gekomen dat deze Griek een der voornaamste helpers van den hoofdman der bende Is en dat hij zich speciaal toelegde op het brengdn van opium naar Nederland Het bleek dat uit Amsterdam kleine partijeft naar Rotterdam woeden vervperd jien siaaïde er in een Chinees aan te houdeji rite zoo n partijtje naar Rotterdam bracht en vond bij hulsioe ter van Economische Zaken geantwoord dat hij met betrekking tot den invoer van vruchten in blik moge opmerken dat deze in de jaren vooraf gaande ïaan 1933 sterk is toegenomen watmedefeen motief Is geweest deze artikelen opdéif het Invoermonopolle van de Nederldndsche Cifoentenen Frultcentrale te brengen I lt is geschied in September 1933 Dat dientengevolge de Invoer niet onmlttdellijk sterk verminderde kan worden toegeschreven aan het feit dat de Instelling van het monopolie voor den hatidel vrli onverwacnt kwam toen de Impor r teurs reeds voor groote hoeveelheden contracten op de basis van den Imfaort gedurende iy32 iH3 hadden afBesldten welke door Ren ztjü nagekomen óndinks de Invoeringvan de monopolieheffing Het Importseizoen begint in October Voor het trekken van conclusies dienen derhalve de laatste twee seizoenen te worden vergeleken Dit doende krijgt men het volgende beeld Import October 1938 September 1933 4 605 C00 K G Import October 1935 Septe nber 1954 3 206 000 K G Er Is derhalve reeds een sterke vermindering van den Invoer wat nog merker zou uitkomen als men den invloed van bovengenoemde gecontracteerde partijen In l zou uitschakelen en de vergelijking maakte tusschen de tweede helft van de seizoenen Hoewel het niet Juist zou zijn den achteruitgang van den invoer uitsluitendaan de werking van het mpnopolle toete schrijven acht de minister dezen teruggang van dien aard dat een nog sterker beperking van den Invoer door contlngenteerlng of door hoogere heffingenvoor het oogenbllk niet in aanmerkingkomt 1 Thalia Theater tot en met Woensdag Carnaval en Liefde 6 Nov 8 uur Zaal Üunstmin Soc Ons Genoegen Propagalfida avond afd Gouda N V Sportfondsen 7 Nov cüraus EvH a geb Daniël 8 uut leider dr A Montigne 7 Nov 8 uur Geref kerk Ds ten Brink Dankstond v h göwas 7 Nov 8 uur Soc Vredebest Byz Vry Landstorm Schietoefening Nov S A uur Nieuwe Schouwburg DeVer Schouwspelers Sanna van Jan Fabriclus Nov 8 uur Vrjje Evang Gemeente BUoeliezing en bidstond Nov 8 uur Kazerne Cursus Roode Kruis Nov 7 uur geb Tol Heil deg Volks Ds C Faas 9 Nov 7 uur Gertf Gemeente Spreekbeurt Da M Heikoop Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN tTTT 0EN OMTREK BOSKOOP Sierteeltcentrale De minister van Ecifnomische Zaken heeft in de Ned Sierteeltcentrale gevestigd te feGravenhage de navolgeiwle commisriies ingesteld A Gom voor de bloemboUenkweekerij B Gom voor de bloembollenexport C Com voor de boomkwekerij In de com voor lie i oomkweekerij is benoemd t t lid en voorzitter da heer H Gorter te s Graveland en tot leden de hecien H G Mathot te Boskoop Jac Smits to Naarden C v Veen te Boskoop en D Veerman Jr te Boskoop SCHOONHOVEN Mej dra W VaUlant Naar wy vernemen is mej W Vaillant theol doct a te den Haag benoemd tot tjjdel k predikante van de Remonstrantsche Gemeente alhier speciaal voor wat betreft het geven van het godsdienstoTiderwIJs terwijl dra Vaillant ook enkele godsdienstoefeningen zal vervullen Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New York Praag Madrid Milaan Prolongatie 1 Beursoveralcht In afwachting van den uitslag der verkiezingen In de Ver Staten was de ondernemingslust vandaag gering De geruststellende verklaring van den Engelschen Minister van Bultenl Zaken Inzake de Saarkwestie oefende een gunstlgen invloed uit De arbitrage op Parijs die aanvankelijk blanco verkoopen hadden uitgevoerd in de verwachting dat de Parljsche beurs flauw zou verloopen waren gedwongen t afgegeven materiaal terug te koopen Het gevolg was dat Kon Olie na iets hooger Inzet tot 2 pet kon aantrekken Hieraan was het te denken dat de noteeringen zich algemeen let koi den herstellen Philips schomzneldeB om streeks de slotkoersen van gisteren Aku s konden een procent verbeteren Unilever golden een fractie hooger dan gUteren Rubbers verdeeld over het geheel genomen prljshoudend De meening over de gevolgen van de vaststelling van het restrictiepercentage loopen uiteen doch men gelooft algemeen dat alles wel In orde zal komen Suikerwaarden weinig veranderd Alleen H t A s neigden tot reactie Tabakken ongeanimeerd en meerendeels zwakker Oude Deli s vaster Mljnwaarden prljshoudend Amertk fondsen aan den vasten kant Dultsche obligaties gedrukt en gaven algemeen koersverliezen te len Youngleenlng daalde met i pet De Ned en Ned Ind Staatsfondsen ble king 11 K G opiuni welke In beslag werd i ber of op zijn laatst 16 December uit Am I genomen In dit huls vond men bovendien ƒ 16 10 en drie In het Grleksch geschreven brieven welke er op wezen dat men hier werkelijk met een Internationale bende te doen had en de Griek Peroulls er weer bij betrokken as In de Grleksche brieven werd zeer belangrijk materiaal over de bende ontdekt De vorige week kwam men te weten dat Peroulls te Amsterdam in een pension was De politie deed een inval ei zij vond Peroulls bezig een brief te schrijven aan den Griek Nicola In Marseille die reeds jgefulmén tijd internationaal door de pol I wor FNJbe Scho uwd als de hoofdman van de bendefTïrde kamer van Peroulls vond men voorts 24 KG opium verder had men uit den brief opgemaakt dat In Nederland een groote partij ul de Levant werdverwacht Hiernaar werd eveneens gespeurd Donderdag arriveerde te Rotterdam het stoomschip ïflesland dat Stamboel had aangedaan en dat twee koffers aan boord had geladen afgezonden door een Duitscher geadresseerd aan order Men vond In deze koffers tusschen dubbele wanden 58 K O opium Dank iU dit onderzoek heeft m n ook aan dè recherche van Frankrijk belangrijk materiaal over de bende kunnen verstrekken Ben der hoofdleden van de bende waa de beruchte politie inspecteur sterdam te vertrekken De route loopt rechtstreeks naar Casablanc in Afrika en vandaar naar Porto Praja op de Kaap Verdlsche Eilanden Van hier zal op 19 of 20 December eenige uren voor zonsondergang de laatste etappe over den Oceaan naar Paramaribo worden ondernomen Het Is de eerste maal dat de K L M een dergelijk lang traject zonder tusschenlandlng over zee zal vliegen De Snip welke een landvllegtulg Is loopt met haar drie krachtige motoren weinig risico Zou er één defect raken dan kan men veilig et twee motoren verder vliegen Men heeft 99 pet kans op mooi weer In 6 A 7 dagen kan men de vlucht doen Dat wil dus zeggen dat men op 15 December a s veatrekkend op 21 Dec ce Paramaribo karlijn Oorspronkelijk lag het in de t edbellng der KL M een langere route te volgen en wel Amsterdam Casablanca Dakar Natal BrazlUeë Paramaribo Curasao welke 12130 K M lang Is en het voordeel heeft dat de overtocht over den Oceaan 3 K M is dus 600 K M korter dan op het later gekozen traject In drie groote mrongen van Australië naat Amerika KIngsford Smith Is voor dé tweede maal over dwi Grooten Oceaan ge Aircommodore Sir Charles KIngsford Smith heeft een nieuwe daad aan zijn staat van dienst toegevoegd Voor dé tweede maal is hlJ over den grooten Oceaan gevlogen van Australië naar de Oostkust van Amerika In 1928 heeft KIngsford Smith de reis In omgekeerde richting gemaakt In de Fokker F VII met drie Wright type Whirlwind de befaamde Southern Cross Thans vliegt hij de Amerlkaansche Lockheed Actalr met één Pratt en LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De poging tot oplichting van een Verzekerlngs Sociëteit Voor Vijftigduizend gulden AMSTERDAM 6 Nov Het Gerechtshof alhier veroordeelde den 26 Jarlgen J E van L wegens poging tot oplichting van een Verzekeringsmaatschappij tot een gevangenisstraf van l jaar en 6 maanden met aftrek van 6 maanden voorarrest Het O M had een gevangenisstraf van 1 jaar en 8 maanden met aftrek van 2 maanden voorarrest gerequlreerd Verdachte had samen met zijn broer gepoogd door middel van den geheel te goeder trouw ztjnden vader de N V Rotterdamsche Verzekerlngs Sociëteit R V S te Rotterdam te bewegen tot afgifte van ƒ 50 000 De Jongste van de twee broers die voor genoemd bedrag was verTCkerd reed in den avond van H Juni 1935 in de omgeving van Slledrecht in een door hem gehuurde auto opzettelijk in de Merwede Hij zorgde ervoor zich In veiligheid te stellen en hij week uit naar Antwerpen Aanvankelijk meende men dat de jongen was verdronken Het bleek echter dat hij zich In verbinding met zijn broer had gesteld Samen hadden zij de comedie verder gespeeld en getracht de verzekeringspenningen door den vïiler die bulten het complot stond te innen De Jongste die zoogenaamd zou zijn verdronken berustte In zijn straf van i Jaar en 8 maanden de oudste vond zijn straf te hoog en kwam In beroep In het door het Hof geweven airest ii Hn let tandartsen drama te s GravenIvtg De weifelende assistent Uit Den Haag wordt nog over den moord op tandarts Hellendoorn gemald Indien het 30 jarlge slachtoffer jegensz n ouderen collega geen pertinente toezeggingen had gedaan omtrent het oyernemen der practijk zou het nooit toteen twist zijn gekomen met zoo n verbchrikkelijk einde I Terwijl tandarts St meende dat alles in kannen i n kruiken was en hij bereids plannen had gemaakt voor de toekoaïst vielen deze plotseling in duigen toen de SPORT BW WEDSTRIJDEN WIELRENNEN De Zesdmagsche te Amsterdam De stand op Dinsdaffmorgen 6 uur luidt als volgt Aan den kop i Bresclwil Prleto iw p Met 1 ronde achterstand 2 pijnenburg i Wals 198 p 3 Van Kempen laats 173 p 4 De Wolff van der Heyden 172 p 5 Braspenninx Hlll 73 p Met 2 ronden achterstand 6 Buysse Deneef 86 p 7 Broccardo Guimbretlère 70 p Met 3 ronden achterstand 8 Pellenaars Bogaert 82 p 9 SchÖn HÜrtgen 49 p Met 7 ronden achterstand 10 Oebrs Vroomen 96 p Met U ronden achterstand ii Jazet V Nek 70 punten VOETBAU G V B Ie klasse Zwervers Schoonhoven 2 3 2 Gouda 3 Ammerstol fi 4 Nleu heer Hellendocwn ging twijfelen Hij maakte bedenkingen die den heer St te Lllle Marldnl de man wiens ontnjas dermate in woede deden ontsteken dat kerln een paar maanden geleden In deiae zich niet meer kon beheerscften Was de heer H te ver gegaan of had hij spijt over zijn besluit Dit is nu hij het leven erbij verlocen heeft niet meer uit te maken De dader heeft Zaterdag bij het onder zoek verzekerd dat hij buiten zicl elf van woede was geworden omdat H Weef draaten Zij konden best met elkaar op ch ft h lj te ig dluWsere cïillega ïton niet ijesluiten En aaageaien tandartgSt niet alleen een Impulsief raensch Is maar k een zenuwpatiënt zooals er In dezen crisistijd zoovelen zijn heeft h j een daad verricht waarvoor hij niet al Frankrijk zortveel stof heeft doen opwaaien Déze Marianl werkte samen met den Griek Peroulls Het onderzoek haeft dus zeer goede resultaten opgeleverd RADïO TELEGHAFISai WEERBERieHT 6 November Hoogste stand 764 1 te Vestmanoür Laagste st nd 741 4te Groningen Verwachtlhg Matige tijdelijk afne mende noordelijke tot westelijke later veranderlijke wind Tijdelijk opklarend Whitney Wasp motor Later waarschijnlijk weer regen Weinig iverandering iji temperatuur werd overwogen dat verdachte heeft toe I f n op peil Oude Schuld hier en daar een i gelaten dat aljn vader onderhandelde I actle lager uitnemende opname van het vertrek va n de L Uiver en de Panderjager van Schiphol gen beleven dat deze vereen gmg Tuet meer en vervolgens de interessante film Tarzan noodig lal liJn Zondag om 15 u 5 G M T te hU te Oakland In Callfornlö geland kommde t Ji i lai I t i ü i i ook de Hababurgsche legitimisten in Oostenrijk met wie Pertsjewitsj nauwe relatiea onderhield Monarchistische Weenache Wa den al Der OflBtenreichei de Wieïier 1 meer dan B c M lang zijn Ztg e de Reifhpoat hadden hem ok onmiddellyk verdedigd ztindei het resultaat van het onderzoek af tg wachten Binnenland De c ieaiTïir Nederland Duitschland Algifte van Devisenscheltie Na ifi lovemlier de autonome cleatlng weer van kraoht In verband met de beëindiging van liet Ned Duitse he Clearingverdl ag op 16 Novemöër a s wórdt de aandacht op het volgende gevestigd Voor de eetsteltelft van November zuilen de Dultsohé autoriteiten Devlsonscheine afgeven welke recht geven op betaling op de clearingrekenlng bij de Rjjksbank tot een bedrag dat voOr NederJandaetie oedergn over het algemeen overeftRitomsÜB met 75 pctr van de helft i van de voor October vastgestelde betaUngscontinfiesten Voor goederen waarvoor inhet Ned Duitsche handelsver drag bepaalde hoeveelheden voor den uitvoeï naar Duitschland werden vastgesteld 3uUen Deevisenschdne worden afgeg v t t e n zoot auige tyjöveelheid dat de artikelen welke binnen het kader der verdragsbepaimgen werden gekocht ten volle op de cleanngrekening kuiaien worden betaald De redactie welke op tjen Nederlaaadschen export wordt toegepast houdt Verhang jn eti den vaji N derlandsche zijae bestaanden wensch achterstand in oe clearing te voorkomen Zooals de stand vah zaken thans Is zuilen beiangheblienden zich dienen te reallseeren dat betaling op de clearingrekenlng in puitschland alleen tot J6 November kan plaats hebben Dit beteekent dat betaling van vóór dien datum geexporteerde goederen Op de clearingrekenlng alleen kan plaats hebben wanneer de storting tijdig bij de Rijksbank esehledt Na 16 Noven ber Na 16 November b s zal men eciiter niet op een vrij betalingsverkeer met Duttschland mogen rekenen aangezie dan de autonome clearing weder van kracht zal viorden Op welke wijze de vordeïlngeh Wegens exporten In Dultsch land zullen worden betaald staat thans nog niet vast Nadere mededeellrigen daarover zullen zoodra mogelijk i worden verstrekt Op grond van het bovenstaande zal Iedere exporteur hebben te beoorde len of hU zijn export al dan niet zal kunnen voortzetten Voor de betaling van exporten afkbmstig uU de overaeesche gewesten geldt mutatis mutandis hetzelfde De erieisgteun voor aardappelep De j g bonken onder de coAsumptieaardaippelen fEeg ling wordt ha Janüarl Verleligid De ivilnister van Economische Zdkenheeft de vraag wat voor de naaste toekomst mzake de crlslssteun voor aardappelen moet worden gedaan nauwkeurig overwogen Daarbij Is beslist dat demaat der consifmptieaardappelen dientte worden verruimd waardoor ook de z g bonken in consumptie kunnen wordengebracht De Minister Is daarmede aaneen herhaaldelijk tot hem gericht vprzoek tegemoetgekomen Het verbruik vanaardappelen ziahs aardoor toenemen Deicosten van het lèsensondej K ud wordenverlaagd Waar de aardappel zoo bij uitstek een J$Kdlfi ieéè 13 is overwoïfen of de geheelevSjejuoregeUng niet aou kunnen worden opgeheven Dit Is evenwel onmogelijk gebleken De oogst blijkt tegen de aanvankelijke verwachting ruim te zijn uitgevallen terwijl de vooruitzichten an den export ongunstig zijn Zou iedere steun worden opgeheven dan bestaat in de komende maanden gevaar voor een ernstige daling der prijzen Dit moet worden voorkomen De regeling wordt dus na l Januari verlengd Mochten zich evenwel In den loop vanhet seizoen zoodanige wijzigingen in dentoestand voordoen dat tot Intrekking ofwijziging der heffing kan worden overgegaan dan zal met de flnancieele belangen van hen die voor dit seizoen degebruikelijke wlntervoorraden hebbengevormd voldoende rekening worden gehouden H Ov er fde i technische jiitvoerlngnlewwe maatreselen vernenlfeniiet volge de De Nederlandwhè Staatscourant bevat dezer da en een beschikking van den Minister van Economische Zaken tot wljzigln va art 20 van de Crisis Akker b04wbesehikking4934 III HlerdtKur wordt ten aanzien an aardappelen behoorende tot de rassen Zfpnwsche Bonte Zeeuwsche Bïapwe Bravo Cte Wet Eigenheimer Bevela ider en R o e Staj de bepaling dat aardappel bfstemd Vopr menschelijke ponsuraptie moeten kunnen vallen door Wen Vierkante opening van 3600 m M 2 behvij dje lengte miet meer dan a m M mag bedragen opgeheven Vgo r deze rassen geldt dus alleen nog de bèpajing dat aardappelen best énid voor menschelük voedsel niet mogen kunojen vallen door een vierkante opening van 1Q2S mM Da bepalingen omtrent de denaturatletqeslagen blüven onveranderd handhas aoodat de bonken niet voor en denaturaUe toeslag in aanmerking komen Om voor de denaturatle toesl In aanmerfcliig te kunnen komen moeten de aardappelen gezond zijn alsmede geschUct en uitsluitend gesorteerd voor menachelljk voedsel en kunnen vallen van Hpnoloeloe op de Hawai7iS neen afstand van rond MW k m Op 21 October heeft hij Brisbane Australië verlaten 22 OcUei kil g hU en Ulm zijn metgezel te Suva o S Fldjl ellanden aan 2450 KMj a i weer noopte hem daar een week te w ven OB 28 October verliet hij Suva 7 vloog Aer niets dan water naar H loeloe 26 de Hawal ellanden S km i waar hij den volgenden dag aankwïï De motor werd nagezlen en een benllï tank gerepareerd Zondag is hU vertAt ken voor de laatste etappe over z Ti totaal heeft KIngsford Smith mV legd 11 350 K M over open zee zont scheepvaart van beteekenls d t dus nT geveer 2i maal den Atlantl schen Oceaan De Lockheed heeft er 40 vlieguren nv f S ï ci£o ® n Een Douglas machlne voor de Dultsche Lufthansa Nog eer de Douglas machlne door reis van Parmentler en Moll zUn grootebekendheid had verkregen had de dÏ sche Lufthansa reeds een Douglas machlne bU den vertegenwoordiger van Np derland van de Douglas fabrleken denheer Fokker besteld Deze Douglas machihe zal dezer dagen tp Cherbourg aankomen en worden over gebracht naar de Fokkerf a brieken te Amsterdam waar het gemonteerd zal worden Daarna zal het aan Dultschland worden afgeleverd RKCM rZAKEN Dood door schuld Op den Tweeden Paaschdag van dit jaar is de 6a jarlge 4 v d B nt uit Rotterdam die op d n Dordsc itiraatiret onder Ridderkerk dien lifeg overjteJ aangereden door den motorrijder 10 uit Gouda met het gevolg dat de oMt man zoodanig werd verwond dat eenige uren later Is overleden Ooü de motorrijder werd tegen den grond jeElingerd en bekwam een hersenschudding De Rotlerdamsche Rechtbank heeft O schuldig verklaard aan overtredlni van art 307 W v S en veroordeelde hem ter zake tot 2 weken hechtenis In hooger beroep terecht staande betoogde verdachte dat hij het ongeval ntet heeft kunnen voorkomen daar t slachtoffer plotseling den weg overstak waardoor hij niet tot remmen in staat was Uit het getuigenverhoor bleek dat O volgens de verklaringen van een autochauffeur diens wagen met een snelheid van ongeveer KM heeft gepasseerd op ongeveer 5 1 M afstand van de plaats waar het ongeluk gebeurde Verdachte gaf dit toe en zeide dat toen tiij wederom naar rechts uitweek op 20 M afstand voor zich van der B op den weg zag met de bedoeling dien over te steken Verdachte riep toen ht hè doch het slachtoffer zou desondanki zljn doorgeloopen De advocaat eneraal mr J A de Visser concludeerde tot bevestiging van het vonnis mede op grond dat O toen hIJ nog op ai M afstapd was geen maatregelen heeft genonyen om deze aanrijding te voorkomen Mr C Jonker uit Gouda vroeg vrijspraak subsidiair een voorwaardelijke straf Arrest 20 November a s Evenredige vrachtverde ling Een beslissing van den Hooge Raad De advocaat generaal by den Hoogen Kaad Mr van Lier nam heden conclusie in de zaak van den Rott rd schipper i v d P wien ten laste is gelegd dat hg in Rotterdam 75 000 K G graan heeft ingeladen zonder tusschenkomst van een bevnich t ngKcommissie De verdachte meend dat hij geen verI fuiming noodig had omdat het graan beI atemd was voor in Nederland aan den Hijn 1 gelegen plaatsen Rynvaart acte 1 Het Kantongerecht sprak den schippei I vrü maar de Rechtbank ti Rotterdam ver oordeelde hem tot ƒ 25 boete j Mr v Lier merkte op dat de bepalingen 1 van de wet op de e v vrachtverdeeling zijn komen te staan naast de bepalingen i an ü I Rijn Vaartcentral e en ook naas elkaar kir nen staan zonder met elkaar in conflict te j komen De bepalingen toch van de vrachtI verdeeling vallftn niet op de bepalingen van i de Rijnvaart en daarwn concludeerde Mr Lier dat het aangevallen arrest voor zoovet het bewezen verklaarde strafbaar is ver kfaard zal worden vernietigd en dat de ver I oordeelde van alle rechtsvervolging zal wor den ontsiageTi I Evenzoo concludeerde Mr v Lier in de I zaak tegen den schipper H J C die vooreenzelfde feit terecht heeft gestaan Deze schipper was vrugesproken tegen welk onnis de officier van Justitie te Arnhem ca satie heeft aangeteekend Op dezelfde grnnlen als in eerstgenoemde zaak concludeerde xMr van Lier hier tot vernietiuinr an het beroep De Hooge Raad zal op 13 Dorjbnber uitspraak doen RAmO NTEUWr Programma voor heden Hilversum 5 30 Bi bel vertellingenvan Ds B J Arls 10e vertelling 6 f 0Concert door h et Omroeporkest 7 00 Solistenconcert piano en viool 7 30 Engelsche les voor beginners 8 00 Vaz Dlas 8 05 Concert door het A Jt R O Aelonian Orkest en gramofoo Hj ncert doorhet Utrechtsen Jtd Hfest 10 15 Reportage X J BJ Bp lerwedstrljd y Koxftmo11 OO Bcert ML Marco Ma V N H u U H HM het K Orkesyf S A fSKHBSW OO Cursus Esperai 7 15 Kerkwijding voor het met de Olympisclie zwemkampioen Buster Crabbe Het spreekt vanzelf dat deze mooietilmmiddag zeer op prys werd gtfsteid maar de vreugde steeg ten top toen na afj loop van de film de heer J C den Boer tentüoueele verscheen en naast hem werd neer gezet een tafel waarop zich © en groot aan tal geschenken bevondeii bestemd voor een groot aantal van hen die in de zaal aanwe zig waren Wij zagen een wollen deken overhemden en petten verder waren erbonnen voor zuurkool met spek snijkoeken I zakjes tabak en sigaren De uitiitelmg ge I schiedde als volp t Op dte pUftcc i nd van jde Schouwburg had het uitvoerend comité een aantal plaatsen aangestreept enzij die zoo n aangpfeteekende plauts innamen kregen een briefje uit de bus A aarop de prijs stond aangegeven O De heer den Boer sprak een inleidend vioord WiiarbiJ hij dank bracht aan len die ipontaan geschenken beschikbaar steluen Voor dezen middag die naar hij hoopte door meerderen zal worden gevolgd I De prysuitreikiïig die daarna piaati vond verwekte telkens opnieuw groote vroolykheid en het was een prettig besluit van een zeer geslaagden middag Kindervoeding Tot HeU des Volks mt ï bestuur van de Kindervoeding Tot Heil des Volks zal hedenavond m het gebouw Peperstraat zitting houden oor het inschrijven van kinderen die in aanmerking komen om te worden toegelaten tot de kindervoeding Kantongerecht Uitspraken alrafïaken 31 October Veroordeeld werden wegens overtreding van Art II M en R R r K D te R dam ƒ 1 subs 1 d t J F te A dam ƒ 2 50 sub i 1 d h G H van V te s Gravenhage idem C H de B te Gouda ƒ 2 50 subs 1 d h Keur Polder Berkenwoude C van V te Berkenwoude 2 x ƒ 0 50 aubs 2 x 1 d h Art 33 Vleeschkeuringswet L de V te Stolwyk ƒ 10 aubs 2d h Art 9 Motor en Rywielwet W A B te R dam ƒ 1 subs 1 d h Art 453 W van Strafr L W zwervende ƒ 6 aubs 2 d h J C D gedom te Alkmaar 3 dagen principale hechtenis met opzending naar een Rijkswerkinrichting voor den tijd van 6 maanden Visscherijwet L K te R dam ƒ 1 aub 3 l d h G H te R dam 2 x ƒ 1 aubs 2 x 1 d h idem ƒ 1 suhs 1 d h G A S te R dam ƒ 1 50 subs 1 d h H J D tsR dam idem F U F te R dam idem L K te R dam ƒ 1 aubs 1 d h A M te R dam ƒ 1 50 subs 1 d h C van B te R damƒ1 50 subs 1 d h v v hengel H W te Gouda ƒ 1 subs 1 d h J M P te Gouda idem H W te Gouda ƒ 0 60 aubs 1 d h S van V te Gouda ƒ 1 subs 1 d h Art 435 W van S L K te R dam ƒ 9 subs 8 d h idem idem Art 22 M en B wet J B te Krimpen a d IJssel ƒ 16 aubs d h Art 16 M en R Regl en Art 9 M en R besluit W v d B te Gouda 2 x ƒ 1 suhs 2 X 1 d h Art 27 M en R wet T H te Bleiswyk 2 X ƒ 1 subs 2 X 1 d h Art 21 M en R Regl T H te Bleiswylt ƒ 2 subs 1 d h Art e M en R Regl H G te Boskoop ƒ subs 1 d h Art 59 M en R Rgel J P B te Boskoop ƒ 1 subs 1 d h J A H te Gouda idem A K te Waarder ƒ 3 subs 1 d h C B te Oudewater idem A G te Hekendorp idem Art 1 Arbeidswet B van B schipper zonder vaste woonplaats 2 x ƒ 2 subs 2 X 1 d h Art 4 M en R R F W G van S e Gouda ƒ 1 aubs 1 d h Art 58 M en R R K M te GrootAm mers ƒ 2 suba 1 d h Art 20 2 A P V Oudewater W V d S te Utrecht ƒ 2 suba 1 d h VereeiUging van Huisvrouwen afd Gouda Vootdrachtmiddag van Mevr Marguerite Couperus Voor de afd Gouda van de Ned Ver van Huisvrouwen zal op Donderdag 22 November te half drie des middags in de bovenzaal van Ter Gouw Mevr Marguerite Couperus ten gehoore brengen balladen en volksliederen uit verschillende landen Mevr Couperus zal o a zingen Breconsche HoUandsche Engelsche Schotsche Fransche en Dultsche liederen en balladen allen in bqbehoorend costuum Het Bestuur hoopt dat velen deze bijzondere middag zullen bijwonen Introductie is toegestaan Het Bestuur van de afdeeling stelt zich voor op 11 December weder een handwerktentoonatelling te houden De Neutrale Kindervoedinf heeft haar deuren weer geopend Gistermiddag om 5 uur heeft de Vereeriging Neutrale Kindervoeding haar deuren weef geopend en op dezen eersten middag bijna 300 kinderen van werklooze gezinnen eii daaraan gel kstaande een heeriyk maal bereid B i deze ope ngamiddag waren t genwoordig Burgemeester en Mevr Gaarlandt de heer Anemaet hoofden van openbar scholen en verachillende danifs en heerm Nadat de heer van Bohemen als leider der voeding stilte had verzochv gaf deze het woord aan Mevr van Dantzig Meiies als Presidente der vereenigini Deze zeide dat dit de dertiende keer was dat de Neutrale voeding haar deuren openzette en vooral d tydsomstandigheden haar groot Ifebben doen maken Zjj sprak namenu hei bestuur haar bijzonderen dank uit aan het Gemeen Itebestuur die loo daadwerkelyk acljter deze vereniging sUat Zy hoopte het nog te mo J f Q A uoisi ii H inir met meer