Goudsche Courant, woensdag 7 november 1934

was Dit moest volgas hom maar eens irit zÜn De 22 jarige zoon van de weduwe B ontstak hierover zoo in woede dat hü een mes greep en zyn 29 jarige broer in de züde slak De jongeman overieed na enkele cogenblikken De politie heeft den dader gearresteerd De organisatie van de afd Landbouw aan het Departement van Economische Zaken 11 A L H Roebi oek benoemd tot Directem Generaal van Landbouw Eenige maanden geleden is op het Dep van Economische Zaken een scheiding aangebracht tusschen den crisis arbeid en den niet crisis arbeld in den Landbouw De Minister heeft thans de crisis arbeid opgedragen aan het college van Regeerings commlssarissen onder voorzitterschap van den secr generaal van het Departement van Landbouw I De Directie van den Landbouw zorgt voor de niet crisi 8arbeid Deze werkverdeeling I die noodzakelük is geworden door de groote j uitgebreidheid van het te verrichten werk heeft een alleszins bevredigend resultaat opgeleverd Op de directie van den landbouw evemwel ontbreekt de Directeur Generaal Het ügt I thans in de bedoeling van den Minister de benoeming te bevorderen van den heer Ir A h H Roebroek lid van de Directie van j den Wieringermeerpolder te Alkmaar tot Directeur Generaal van Landbouw t Van dezen nieuwen functionaris wordt verwacht dat hij den voorlichtingsdienst het landbouwonderwys de proefstations en anI dere takken van d Directie van den Landbouw opnieuw zal organiseeren I De Regeeringscomraissaris voof de Akkerbouw de heer ir S L Louwes te Zwolle gaf tot nu toe slechts een deel van zijn tyd aan dit werk Op verzoek van den Minister heeft de heer Louwes zich bereid verklaard in de toekomst zich uitsluitend te wijden aan de betangryke taak van regeeringacommissaris voor akkerbouw qU veehouderü en zich geheel aan dit we k te geven De heer Louwes zal zich daarvoor te s Gravenhage vestigen Het contact tusschen het college van Regeeringscommissarissen en de directie van den handel zal worden onderhouden door oen secretarisgeneraal van het Departerrent Ken motorrijdeit in een loot g reden en verdronken ROTTERDAM 7 Nov Gisteravond is de 63 jarige sigarenwinkelier H O Heynen uit Overschie op zün motor op de sGraven weg te water geraakt De straat is hier opgebroken en voor het rijverkeer is een andere route aangegeven met borden en lantaarns H heeft zich hier aan niet geatoord en is op een 1 M breed voetpad gaaïi ryden waarlangs een sloot loopt Hy is aan het slingeren geraakt van het voet Pad in de sloot terecht gekomen I eii wel zoo dat de motor bovenop hem viel I Een voorbyganger die het ongeluk zag gebeuren waarschuwde twee ma nnen die terstond hulp boden Zy wisten den man en den motor op den weg te brengen De mo I torrüder was echter reeds overleden De Pelikaan te Ram gHasd j Bü de KX M ia bericht ingekwnen dat I de Pelikaan op de thuiareis te Rome is ge I land Stadsnieuws CTT DEN QMTRfflK Verwaai 3e Kade 90 een ledige actetasch A Hendrikgen P luweelensinget 14 een ci i arettenkoker C Verkaik Fluweelensingel 18 3 manden en een kist P Hol St Antho estr $ een jongensjasje Wèd Wul fiaat Middelantstr 13 een klein bruinhondje H Nieuwenhuizen Coomherstr 22 een kruk van auto raamopener A Kuipers Woudstr 88 een zakkammetje in étui J Geertaen IJsaellaan l67b een bruin lederen handschoen L D Martens C Ketelatraat 54 een portemonnaie M Dijkman Lemdulöteé 21 een zwarte miantelteintuur J Koppenol Chr de Wethstr 22 een zwar te alpinomuts L Slootjes Karnemelks oot 62a een broche kruis A pjket SnoijsL 56 een zwarte alpinomuts A v Muiden jIe Kade 30 een boodschappentasch C Meiresonne Coomhertstr 8 een roode penhouder Sj V d Koevering St Jozefgtr 38 een bruin Tortemonnaietje met inhoud School 1 Jerusalemstraat een portefeuille School 1 Jerusalemstraat jeen zakmes School 1 Jerusalemstraat eeii rozenkrans I D V Schalk Slapperdel 16 l een strooienhoed W den Edel ftockenbeiiatr 51 e r roode slipover B de Gruil Molenwerf l een autosleutel EngelscheJ Mej IJpelaa Varkenmarkt 11 een ceintuur J H jor hout P C Bothstr 42 een ir oorrngej K Scholten Voor Willens 8 e in vetapJt auto F v d Heuvel R am 2f 9 eöjt bruine glacé handschoen Al Bont Muilwl poort 10 £ en portemonnaie met inhouq Mevr Gondii v Beverninghlaan een paaroliepüpen J Hekker OoethaUn 19 v zwarte handschoen W v d Mo den iPfeKade 30een Lipssleutel M dé Jong Totiïbergstr 31 een bruine portömonflai É tinhoud C v Waas ZoutmanpleiiJ ff Am portemonnaie met inhoud A Smienk W II Venteweg H 63 een gryze regenjas jB Mine K niperstr 47 f Verder zyn aan het bureau van polihe nott inlichtingen te bekomen omtrent eeni g j ondep r wielbelastingmefkei jt Ch Jong Ver Dania I 1 Propaganda vergadering De orlderafdeeling van de Chir Jp igen J Ver Daniël heeft het voornemen ee pr j pagandaavond te houden in het geboufc Concordia aan de Westhaven op Do ndi jjj dag 15 November De byeenkoriiBt zal geopend woeden door den heer J Kapteijft verder staan op het programma verschillende zaïigen muzieknummers MVlrü ernstige brand in roolterij i Door fjink optredepn der brandweer groot t gevaar voorkomen I na rand omstreeks half zeven ia der gealarmeerd voor een vry etnBH ge brpnd hi de vleeschwarenrookery vanden heer A Bruynel aan den ÏCleiweg Onderleiding van brandmeester J L Huilem anwerd h t vuur aangetast met ankele t nelbluschapparaten Toen kort daarop debrandweer onder leiding van den opper brandmeester J C den Boer op de plaats 1 1 des onheils verscheen behoefde zÜ geen 1 dienst ijieer te doen en werd het vuur dat 1 in h t begin vry hevig woedde met twee stralen op de brandkraan van de NieuweMarkt aangepakt Reeds spoedig kon men I door hét uitstekende materiaal waarover dï 1 Goudsche brandweer beschikt de vuurhaard I beperken en om 7 15 uur behoorde de br nd 1 alweer tot het verleden I Wy zagen op het terrein van den bri nd 1 o m Burgemeester E G Gaarlandt ver II schillende wethouders en andere autori ei ten I I De heer B is tegen de schade verzekerd j I terwijl zijn bedrijf door den brand geen j I stagnatie ondervindt De belangstelling was j I op dit uur vanzelfsprekend groot By de I blusschingspogingen kreeg de heer den Boer I een dakp i op het hoofd welke ongeval geI lukkig geen ernstige gevolgen met zich 1 bracht Wel moest de heer den Boer zich I in de Wijkverpleging onder behandeling j I stellen i I Wat de oorzaak van den brand betreft I vermoedelijk is een vonk gevallen tusschen I het naast de rookkast liggende houtwol zaagsel wat krullen en een aantal turven En kurkdroog als dit alles was ging het dadelijk aan het branden Üe Baiar te bate van de Ver voor Vrüi Ned Hervormden Naar wü vernemen zal d e ten bate van de Vereeniging van Vryz N d Hervormden te houden bazar op Zaterdag 24 November a s te 3 uur des middags officieel geopend worden do or Burgemeester Gaarlandt Hel ligt in de bedoeling de bazar die gehouden wopdt in een der lokalen van de v m kazerae des Zondags niet open te stellen op Miandag 26 Dinsdag 27 en Woensdag 28 November zal zy opnieuw geopend zyn Ag adft halia Theater Carnaval en Liefde I t Nov cursus E H B O geb Daniël 8 uur I leider dr A Monta ne I 7 Nov 8 uur Geref Kerk Ds ten Biïak I Dankstond v h gewas 7 Nov 8 uur Soc Vredebeat Byz Vryw Landstorm Schietoefening Nov 8W uur Nieuwe Schouwburg DeVer Schouwapelers Sonna van Jan Fabricius Nov 8 uur Vrije Evang Gemeente By I oellezing en bidatond a Nov 8 uur Kazerne Oursus Roode Kruis 9 Nov 7 uur geb Tol Heil des Volks Ds C Faas 1 9 Nov 7 uur Geref Gemeente SpreekI beurt Ds M Heikoop I 9 Nov 8 uur Blauwe Kruis Prop verg Chr 1 Besturenbond MARKTBERICHTEN KaaBmarkt Woerden 7 Nov Aangevoerd 309 partijen Prlj zen Ie kw m r m ƒ 22 25 2e kw m r m ƒ 19 21 awaardere ƒ 24 Handel traag De Vrözinnigf Christelijke Jongeren Bond i nd V JNovember i ó BOSKOOP I Mishandeling Vrijdag j l stond voor den politie rechter te s Gravenhage terecht de 45 jarige A V uit deze gemeente als verdacht zich tehebben Kchuldlg gemaakt aah mishandelingvan den 73 jarigen J v d B eveneens alhier De Officier yan Justitie elschte tegen A V die bekende een geldboete van ƒ If subs 15 dagen J Verdachte vroeg een voorwaardelijke ver cordeeUng De politierechter veroordeelde j den man echter overeenkomstig den eisah j HAASTKBCffT Een auto van den dijk geraakt Paal gekraakt Dinsdagmorgen omstreeks 8 uur is de I vrachtwagen van den bodedien t Ro e j Gouda Arnhem by het pa seeren van een anderen wagen te ver in de beim van en Zu der IJsseldijk in Boven H iastrecht gekomen en daarbij van den dyk geraakt De I Aügen kwam tegen een p al van het electi ch net terecht waardoor eze gekraakt werd De wagen werd uaa ij eveneens beschadigd en later dbor een kraanwagen van I den heer Ee demans weggeskept FINANCIEKLE BERICHTEN NEDERLANOSCHINDISCHE LEENÏNG1934 Zooala In onze advertentiekolommen I reeds Is bekend gemaakt zal worden iovergegaan tot de uitgifte van een 4 pet door het Rijk gegarandeerde Neder II landschIndlsche Leening ten bedrage van ƒ 150 000 000 tegen een koers van uiti gtfte van 100 pet Vrij van couponbelasting I I De leening heeft een lioptljö van ten hoogste Jaren Te beginnen met hetJaar 1935 wordt elk Jaar op l Decem Ber een aantal schuldbewijzen bij loting aan j gewezen pari afgelost 1 Hiervoor wordt bestemd een bedrag van 1 05 percent van het nominale be I drag der leening Vermeerderd met het bedrag der door die verïillchte aflossing vrügevallen rente Versterkte en algeheek aflossing kan te allen tyde plaats hebben Van het bedrag ad ƒ iSO OOO dOO is reeds geplaatst ƒ 100 000 000 tegen een koer van 991 pCt en hooger by openbare instellingen De inschrijving op het resteerende bedrag ad ƒ 50 000 000 ad 100 pCt kan geschieden tot op Vrijdag 16 November 1934 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur te Amsterdam bü de Nederlandsche Ban N V kantoor Heeren racht 461 463 te Rotterdam bü de bybank Van de Nederlandsche Bank N V Boompjes 72a en voorts bü hare agentschappen in de advertentie vermeld De betaling zal moeW geschieden op 4 December 1934 tegert lii ontvangstneming van recepissen met coupon vervallende 1 Juni 1M6 RAÜIÜ NIÉUW3 rrogramma vwr heden I Hilversum V A it A 5 30 Conc rt I door het Vara orkest R V U 6 30 Dr Th van Schelven over Moeilykheden met kmI deren II V A R A 7 Sportuitzending 7 20 Piano recital 7 40 Strijders van voorheen slot wP J Troelstra 20 April 18S0 12 Mei 1930 Nederland Lezing door Dr Horreus de Hsaa 8 S O S be j richten 8 03 Gramofoon 8 15 Willy Derby in zyn repertoire 8 45 Cello en Piano 9 15 I Opvoering van Ontwikl lingr 9 35 Orgelspel 10 Nieuwsberichten en Varia 10 15 I Uitzending van het tweede gedeelte van I Rido s Revue Gaat zien 11 15 Graj mofoon I Kuizen N C R V B 6 Kinderuurtje I 6 6 30 Landbouwhalfuurtje J Hofstraover Onkruiden laatige kostgangers vanden boer 6 30 7 Onderwysfonds voor de I Binnenvaart 7 pl m 7 15 Nieuwsberichten pl m 7 15 7 30 Gramofoon 7 30 8 I Technische lezing IX Wat is verf door A Hulsbergen 8 8 10 Wat gebeurtj er op de vijftiende 8 10 8 15 Gramofoon j 8 16 10 30 Uitvoering van het oratorium 1 Die ahreszeiten van Joseph Haydn pl m 9 10 9 40 Ouderuurtje Spreker L W vanHasselt over Waaraan ligt het of aan wie ligt het 10 3 10 40 Nieuwsberichten i 10 40 11 30 Gramofoon 1 Pamientier voor de A V R O Morgen zal de Uiver bemanning althans de gezagvoerder Parmentier voor de N I R O M microfoon in Batavia een vraaggesprek voeren ten behoeve van de A V R O De zenders van de Indische P T T dienst zullen voor de doorzending naar de Avrostudio zorgdragen In het avondprogramma wordt het gesprek op gramofoonplaten herhaald De verbinding met Parmentier wordt verwacht tot stand te komen op een tijdstip liggende tusschen 11 50 en 13 20 uur SPORT EN WEDSTRIJDIBN Werkloosheid in het dnikkei sbedrijf oog stijgende Deprenffle heeft zich i h t alKemeen niet voortirexft Laag invuerHBldf Aan de Maandelüiiachtt Mededeellngor van De NtTlerlanda cbe Cmijunctuiir uitBegeveii door Itet Geuiaawl Ihi eau voor de Statistiek in oycrlc met hot Nederland so h Economiscli Instiluut te Jtotterdam is het volgende ontlosnd Op de orbei i pnirkt h6tift zith de v rf cherping der depressie welke in den zomerwas waar te nemeii ip tien laatsten tyd tecordeelen naar de thans reeds beschikbarogegeveos n 6t voortgezet Wel is waar stee liet totale aaiy werkJoozen ingeschrevenbij de arbeidsbeurzen gedurende September nog vari 802 100 tot 310 600 een cijfer datruim 12 hoogej ia dan dat van eind September achter 4tleiner dan gewoonlijk zoodat de voor seizoens invloeden gecorrigeerde werkJoosheidBcurve in die maand eenlicht daling vertoont Siïida Juli ie althans in de nijverheid de w erklooaheid nit t verder gestegen waar de seizoensbewegmg reeds een stijging zou doen verwachten In het bg zonder is er een lichte vennindering der nog zeer groote werkloosheid te zi n ijj de textielnyverheid voornamely k in het centrum Tilburg woU i len stoffen in mindere mate in de rest van Noord Brabant en in zeer geringen omvang ook in Overüsel lu de laatste maamien ïp de uitvoer van katoenen goederen naar Nederla ndschrlndiê let s toegenomen Ook de in de zomermaanden sterk opgelooptn cijfers der werkloosheid in de Meeding en de lederindustri da alden weer aanzienlijk In de bouwbedriiven ontwikkelt zich reedsweer duidelijk de begrnnende winterwerkloosheid m de metaalnijverheid kwam geenverlichting de werkloosheid in de steenkolenmynen nam nog toe 1 Achteruitgang Vergelijkt men de werkloosheidscyters oyer het afgeloopen kwartaal met die vaiieen jaar geleden dan treft vooral ie ver dere achteruitgang m de industrieën v ingoederen voor dagelyksch gehruik metname de feeding de Ieder en de voedingfamiddelenmdustrieén terwijl ook in de drukkersbedrij ven die wel eens als een algernecne graadmeter van de bedryvigheid beschouwd wor ipn de Het indexcijfer van het invoersaldo vangrondstoffen voor belangryke takken van onze nijverheid voor wat de metaalindustrie betreft vermeerderd met de productie van het hoogovenbedryf tt IJmuiden had over de laatste maanden een weinig bevredigend verloop Schakelt men ook hiei zoo goed mogelijk d n invloed van het jaargetijde uit dan blijft opnieuw een dalingover zy begon in Mei van dit jaar i Dat de invoer in zijn geheel naar het gewicht grooter was dan in het tweede kwar jtaal Is vooï een groo deel eeoi aeiKDen vec achtjug l het derde kwartaal verto ont voorverschiUende groepen van artikelen een top In het afgeloopen kwartaal was dit als ge woonlyk het geval voor de groepen plantaurdigj grondstoffen in het bijzonderhout 1 fabrikaten I Daarentegeo af de JJdtvoer wat de waarde betreft na de zeer lage cyfers van de eerste hfelfj tan het jaar ben gerïng herstel te zien Na eliminatie van dé seizocnbewe gi ng waa de w aaj de van den uitvoer over het derde kwartaal grooter dan die over de voorafgaande vier kwartalen het gewicht echter geringer dan overhej eerste en tweedr kwértadti hoéwet roót rtdA óver elk der vier kwRrtfldeO vmi l98 8 j Iml en export jDoor de tf K an de waarde van deninvoer en de styging van die van den uitvoer deaWe het invoersaldo over Septe tertot het ongekend lage bedrag van ƒ 9 millioen terwijl het percentage van den uitvoer dat door invoer gedekt werd steegtot 88 4 een hooger percentage dan sinds j921 ooit bereikt werd Op de kapitaalmarkt trokken weder eentantal conversies de aandacht waarvan die iwelke een renteverlaging tot beoogden jover het algemeen slaagden Nieuw kapitaali prd zoo goed als niet gevraagd i Het loonpeil heeft in den laatsten tijri voor zoover kan worden nagegaan in het vrije bedrijf over het geheel wei g verande nng meer vertoon maar voor het overheidspersoneel komen nOg telkens salari verminderingeii v oor Geen eieren meer naar Duïtsctilandl Coaperaties staken den export handel overweegt iiqs In verband pet de opzegging van het cle arir gverdjag Nederland Duitse Wand hebben de eterenexport coöperaties be sloten qm hangende de thans ontstane moeilijkheden géén versche e eren naar Dultschl d te expgrteeren De verzending der koelhuis en eèndeneleren welke producten moeilijk n andere landen zijn te plaatsen gaat door al realiseert men zich daarbij ter degp het daarmee gepaard gaande groote risico De mï gèlljldie d dat de Vrije handel zich bij dezeh maatregel zal aansluiten Is groot Geen loonsverlaging van gemeente person pèl te Rotterdam AÜe voorstellen verworpen De Rotterdamsche gemeenteraad heeft gisteren een beslissing gehohien op de voorstellen tot vertaging van de loonen en salïlrlïteen van gemeente personeel De motieDutflh tot toepassing van een tinlforme korting van 4 pet werd ver worpen met M tegen 8 stemmen VÓor de liberalen en de heeren Reeser Cv d en Van der Lngt c h J De motie van Dis om een grootere korting toe te passen op de hoogere salarissen werd verworpen met 42 tegen 2 stemmen Vóór de heeren Van Dis en van Burlnk GOUDA 7 Nov 1934 1 Uitbreiding van de machineinstalla tie van het Ryksproefstation van Kleien Aardewerk industrie Burgemeester en Wethouders biengen I ter algemeene kennis dat op de sec etarieter visie zyn gelegd de stukken betre fendeije uitbreiding van de machine installatie ini jet gebouw van het Rijksproefstation en Voorlichtingsdienst te n behoeve van Klei Aardewerk Industrie in deze gemeente get 9 eiectromotoren tot een totaal vermortn van 33 P K voor hs t aandrijven van jader8cheldene machines in het perCeel ge jen aan den Lange Tiendeweg no 79 kaiiblraal bekend in gemeente Gouda SectieC no 2821 Op Dinsdag 27 Noveti ber 1934 des voormiddags ten lö a ure ifi Jn het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout 9 qravenhage gelegenheid om ten overstaan val de Commissie uit genoemd Bestuur bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen Uitbreiding brood oa ikerü Steenland Voorts is ter visie pelegd een verzoek metbijlagen van G Th Steenland Kleiweg Hl om vergunning tot het uitbreiden van zynmachinale brooden banketbakkerij doorbijplaatsing Van 9 eiectromotoren tot eentotaal van 24 P K voor het drijven vanvïirschiUende machilies in het perceel geleden aan den Kleiweg no 81 kadastraal békend in gemeente Gouda Sectie B no 24 2ÖOp Dins g 2D November 1934 des namiddags tefc 2 u is oj0het Raadhuis g legenhèid om bezwareni de gev aagde I vergunning n te W engen 1 Nieuwe Telefoon aansluitingen I Nieuwe talefoonaansluitingen aan het ii 6t I Gouda in de maand October j l 1 Üo 2223 Dr J utgershui t Krugerlaai 8l 1 No Iö50 G V Dyk L Tijndeweg 63 I j No Ï818 N Bezemer v Iterilonlaan 2 I No p078 Johi Alb s méM Markt A j 1 Hpoafondsenbad U ud II f Ken jbyecnkomBt spaard ri en I I 11 ymttfflvan actie vojMiet te tfit cUen ïpiUlK HiserH ad Gouda d giste a yood I j in de 1 Kiinstmin van l Soc 0 Ie noegO f epn iergadering bèlgd vanifcpj ia ra bélaitestellendeii De Wer J Vdvn 1 1 Boer lie de ijergad ring opebfle daflf te de I Miiwezigen W or hun opkoiïflpt hoeij e üie I groot r had gunnen zyn Hy deelde mede I dat e thans I2IU houders van spaarljneven 1 waren ingeschreven doch dat een jliaTital 1 van 300 moet zyn bereikt om tot eel over 1 dekte Bad en Zweminrichting te J unnen I komen t m dat te bereiken was dez ver I gaderinakbelegd Spr deelde mede dat in het I laatgt vlpi deze maand een excursie za wor I den gehouden naar de dezer dagen te openen cverdelffle bhd en zweminrichting te Schie I dam ió dat belangstellenden dan een kun nen keifllis maken met een overdekte wem I inrichtihg Er zal dien avond een water I polo wedstrijd tusschen Gouda en Schiedam 1 wortlen geapeeWjen den UeelBemers an de excursie zal gelegenheid worden gegeven te zwemmen Het woord was daarna aan Mr J A C Eierenbroodspot de Algemeen Leider vanhet Sportfondsenwerk in Nederland die inbet kort nog eens het spaarsysteem uiteen zette en aan de hand van een ser e la ntaarnplaatjes bijzonderheden omtrent d ïverschillende in Nederland reeds bestaandeen in aanbouw zijnde Sportfondsenbadenvertelde Na de pauze werden verschillende filmrf i wrtoond o a van de opening van de Sport tondsenbaden te Amffterdam en Breda en ithitterende films van kunstrijden op kunstBtóge ijsbanen Er wordt n l volgende Vkand een kunst ijsbaan geopend op de bui telbaan van het Sportfondsembad te Am iterdam Dit wordt in navolging met het buitenland waar het systeem om kunst i abanen in de buitenlucht te maken uitstekend voldoet gedaan ten eerste om liefiiebbers van schaatsenrijden in de gelegenHeid te stellen den geheelen winter te ryden maar ook om daardoor de groote kosten die de huur van terreinen noodig voor e n bui 1 tenbad met zich brengt zooveel mog lyk te dekken De heer J C den Boer dankte M Bie j renbroodspot voor zyn interessante causerie en wekte de aanwezigen op propaganda Kg maken voor het Sportfondsenbad opdat het 1 vtrsischte aantal spaarders spoedig worde 1 bereikt 1 Gevonden voorwerpen I Aan het bureau van politie zijn te bevra 1 Ktn de volgende aldaar als gevonden gedeponeerde voorwerpen een zakje schil en en diverse sleutels Verder zijn aan de navolgeT de adressen te bevragen een glacé dameshandschoen 1 A Blom Vondelstr 17 een alpinomutd P Hoonhout P C Bothatp 42 een hout nymesje Maaskant Oosthaven 18 een rozenkians in etui A Houdijk Nieuwsteeg 17 2 kaasboreo in etui B Jansen Boomgaard straat 63 een rozenkrans T Frenk Markt 9 een portemonnaie met 2 sleutels L v d Hoorn Vorstmanstr 13 een jongensjasje V d Water Keizerstr 89b een gewicht van 1 K G M v Driel R v Catsweg 116 een dameshandtaschje Van Iter on Ziekenhuis een portemonnaie met inhoud A v Ooötenrijk Raam 12 een gigarenkoker inh 2 foto a W Homis Zoutmanstr 10 een portemonnaie met inhoud J Broer R am 15 een kist gevuld Bode van Aalst Bodegraven een bruine alpinomuta H Lafeoer Turfmarkt 1 een bruine alpinomuts J Polet Gr V Bloiastr 14 een rozenkrans K Kerk Raam 296 een kopereh gewicht A de Bruin Kamemelksloot 139 een pakje mh theellchtje M Vei kerk v Heusdestr 8 een bril in doos J H Neef Heerenfitr 83 een ceintuur 3 v d Gijzel Weth Venteweg H 124 een blauw jongensjasje G Het bt gin iVlen schryit ons L eu Lil uc ivig veiLegenwituruigeta vuu vyiutn KtniousitaniHcnc iJoupsgeznide e i VrijzJnnig LiervurinUe jeugdclubs Qie iii l uii iiein vuigauerzaaitje ie utrecni onder lei 1 ng mi ue jf ge uominue vun riolK tinaua hüogieeraar lè L mü in een nonil sticuien üie als nuerdeel van Ue aigemeene strooiu der na uurlogsche jeugubeweging een aiiei t üjibioft beleen in lltüi reeds 44 atdeelingen met LoUü ieuen m lilU byna honderd alüee Jlingon mtit riUm jUÜO leden in de jareit daarna nóg gestegen tot ruim i3ll aldee Imgea met vrywel stationmr om de aÖOu schommelend ledental I In den öiiuvang heett de jonge bond alia E kunmerkende uiterlykheden van die alge i iliieene jeugdbewegrag een sfeer van terum fcfiar de natuur van bewogen stemmingenil m n vage verlangens en hooge idealen aterkji fteneratiebesef biJna een breuk met d vooriy Rbrlogscïie qptferen eenvüud fn kloemngërt genoegen overschatting an eigen vermof gens kampvuren vaandbis dadelijk voor lamen gebruiken groo P kameraadschap dt n üe reden ligt deels n de tydsoniBtanüigneden üeeia in ra i leic uul aieciitt ruim ten jaar geleden duizend V L J K urh up av V J J C conlert ntie m üoeau rUerg ijyeeii waren deela ni ue oveitqigmg van nut ooJdbestuur dat nu de tjjd is uaiigelnoken uat Ue innerlyke kracht van net auiueiingsleven moet blyken Uaarom ay i lezmg godüdiensioetening luuigiscne liandeling op de conlerenties mgesleiu en daarop wysi ook het begin van het met byzoiiueit züig sameiigesteiue Uroei nummer l lmi liimiatMJstuuiBboodscnup die w j hier laten Vülgtn omdat huur gedachten en wooriik ua kenmerkend zijn voor deze beweging 1 De Vrijiinnig Christelijke Jongenn Uond wil na vijftien jaren arbeid ais zijii overtuiging uitspreken dat hy trouw wu blyven aan de roeping die hem van de u richting af heeft bezield jonge menscheii bereid te maken tot eenjevevi uit God eii de dienst aan Zyn heilige orde 2 Dankbaar oor wat God una schonk willen wy trachten in steeds grjotere eenvoud en bereidheid aan Zy n wil te gehoorzamen Met schaamte erkennen tvy dal wn aoor onze zelfzucht Zyn wü vaak onzuiver verstonden dat wy Zya gebod maar al i zeer ombogen naar onze wenacheii Zyn Rijk al te zeer in het verlengde dachten van ons toekomst ideaal MOgen wy dan beseffen dm de komat van Ihet Godsrijk m het heden Jl oorbeïeid moet Worden door geloov ge jeid en werkzan p liefde 3 Ml de n ti d van iniust en ontwrichtmg hfteft wereld n tnlchen noodig die slaan w 0J Jïlaarheid en gd echtigheid en iii liefdevjUlle hulpvaardigh k naast hun medeirensclï Villen leven He hristendom heeftin alle lyden hiertoe de M nschen geroepenen aanfhst Humaniatiac fl Ihristendom dat sinds eevnien julfet ooi m ons land zoon hervoWeMe en ooruit tftvende rol l eeft gespeeld tanjn bykondert opdracht gegeve Het is W taak vari oHs jonge ryjfüzmna ProteStanMn ijfin dit getuig opnie4w IWend te maken on jpng e géiiacht i J 4 ioo eten wy jons iriei delü k gesjMild voor de h geestelykejMrijheid Niet on de vr i hei j ielf maar omd eerst jgedien kan worden d lyk verworven overtuiging kunnen wij jongeren ooit God ons schonk ontwikkeler ruimte is voor zelfstandige v ook in het maatschappelyk wü de geestelijke goed achten omdat In ovenal een verontrustini over de vainn wat vasttjhad geschenenjen de Wanké ing van wat jffiwrikbaar leekfVt ein vanet vooruitg gsgeloof van de negentiendeeuw en dieiftengevolge een zoeken voorEn nieuwfei ond naar de diepste fcekereden j Het heden Thans ii u t deze groepen een hechte ern v n jonge Vryzinnig Protestanten geil roe d die in een sterk organisatorisch ver andlt t de steunpijarei an het vrijzinnig j odadieïistig leven in Nederland behoqren die in nauw verband met de vrijzinnige kerkgenootschappen en vereenigjngen arbeiden aan eigen bewustwordi ng zich ver f dlenst lyk mjfken als jeugdleiders en lee kenapelers vi ij sociaal werk en in het bezit zyu vin een uitstekend geredigeerd veertien da gsch oVjèaan Groei Met andere groepen samen t beschikken zij oyer het prachtig geleg Oolgaardthuis te Arnhem een kam eerhurt in Hooghalen vele kampeerterreinen Jefi een modern geoutilleerd secretariaat Ijieuwe Gracht 27 Utrecht een maandeliJHs Leiderablad een uitgeve lij met o a eejn tooneelfond van lO nur imers zij orga liseert voor byna 300 le lei jaarlijks I groep en vacantlereizen in binnen nenen buitenland conferenties met jaarlijks tegen de tweeduizend deelnemers Met de organisatorische versterking heeft de geestelijke verdieping gelüke tred gc der eeuw i het huidigfl i eraatwoorlaving der r wiHe van Ie waarheid de pelsoonnmers hoe gaven die p als er geen fming Maar leven moeten rijheid een onmi sbaar il vertrouwen dat al leen in een vrije ordening der gemeenschap leidende kracht zal uitgaan van wat hooger waarde heeft 5 Ons leven is in de wereld Onze arbeid houden Dg realiteit heeft leiding en leden yicht er zich op de ontwikkeling van hel van dezen bond tot steeds diepgaander hr menschengeslacht Of deze ten goede of ten WUatwordinl O fvlwrmtron nn atof t A 1 I wuatwording gedwongen zoo sterk dal deze drang wel eens in dfe problfctnenzie tc ontaardde Doch mede dank zij de steun die deien boTid van predikanten en andere Vrij zinnig Proteatantsche intellectueelen kreeg waarbij vooral ook de namen van de pro fessoren Roessingh en de Graaf moeten worden genoemd is deze jeugdorganiaatie thans in een periode van zakeiyke arbeid aan innerlyke levensopbouw en cultureele idealen gekomen op de basis der Vrijzinnig Christelijke beginselen Hy neemt daarby thans een waardige plaats in te midden van de Gereformeerde de Roomse h KathoIieke de socialistische en de neutrale jeugdorganisaties De lustrum viering en d toekomst In tegenstelling tot de eerste en tweede lustrumvieri ng die op één plaats in het land werden gehouden en die zich groepeert om een groot spel in 1924 Het toegankelijke lirht door Dr L J van Holk en in 1929 Advent van Mannus Franken wordt do U strum vieriïig van de V C J B ditmaal ge j dtcentraliseerd over twaalf gewestelijke conferenties op 10 en 11 November te hou kwade zal leideti is onze gemeenschappelijke 6 Het is in deze wereld zoo ook in onzen tijd een waagstuk God oprecht te willen dienen en de naaste als zich zelf Maar wij weten ons gedragen door den Geest van Christus dia in het offer voor de menschen deze wereld overwon Gods genade leidt hen va i stap tot stap die zich zelf willen heiligen tot werktuige i in Zijn hand Zü worden tot Zyn getuigen hun rust is in God maar hun leven is strijd Wanneer de V C J B met dezen achtergrond der komende periode ingaat en de kracht heeft daarnaar te leven zal zij steeds meer al s bron van kracht in de Nederlandsche jeugd groeien Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 6 Nov 7 Nov Officieel Londen 7 36 1 9 Berlijn 69 46 60 48 Parys 9 74 Ö 74 Brussel 34 55 84 54 Zwitseriand 48 13 48 15 Kopenhagen 32 92 38 05 Stockholm 38 05 38 22 Oslo 37 05 37 20 New York 1 47 1 48 Niet officieel Praag 6 17 6 17 Madrid 20 20 20 20 Milaan 12 66 12 65 I Prolongatie 1 Bearsoversicht I De handel op de Amsterdamsche beurs was vandaag geheel onbeteekenend hetgeen wel het duidelijkst wordt gedemonstreerd door het telt dat wel de helft van de beurstijd was verstreken voor de eerste transactie In H V A s plaats vond De onzekere politieke situatie in Frankrijk remde de ondememerslust terwijl men bovendien wilde afwachten hoe Wallstreet zou reageeren op de machtsversterklng van Roosevelt De stemmmg I was evenwel niet ongunstig en meerendeels I konden de koersen zich handhaven 1 Aku a zetten beneden de koersen van gi I teren in doch het slot was nagenoeg onver I veranderd I Unilvers waren een fractie beter dank zü I de vaste houding van het pond I Petroleumwaarden goed pryshoudend In I tegenstelUng tot de verwachting was Parys I niet aan e markt De Amerikaansche soor I ten waren aan den vasten kant I Rubbers waren verdeeld doch iets vaster I voor Amsterdamrubbers I Tabakken verwaarloosd I Goudaandeelen verkeerden in reactie Red I jangs daalden ruim 2 yr Amerikaansche I fondsen goed prüshoudend I De Nederlandsche en Ked Indische I staatsfondsen werden op kleine schaal ver handeld de noteeringen waren weinig veranderd Duitsche obligaties ongeanimeerd By beperkte handel ondergingen de koersen slechts weinig würiging I GEMENGD NIEUWS j Jeugdige dieven aangehouden De politie te Oss is erin geslaagd een complot bestaande uit ca 18 jeugdige dieven van 16 tot jaar te ontmaskeren die zich hebben schuldig gemaakt aan tallooze kleine inbraken diefstallen zakkenrollerijen enz Ofschoon na de ver sterking van de rijkspolitie te Oss de groote inbraken welke voordien aldaar regelmatig werden gepleegd verminder j den werden toch bij de politie nog ge regeld aangifte van kleine diefstallen gedaan De benadeelden waren in hoofd j zaak eigenaars van drankzaken snoepwinkels en sigarenwinkels die kennis gaven dat bij herhaling uit hun winkels op geraJïlneerde wUze hoeveelheden koopwaren verdwenen Bij onderzoek kwam de politie tot de conclusie dat hier een dievenbende aan het werk was die volgens een te voren beraamd plan te werk ging De dieven hadden ook de kleedkamers van de gemeentelijke baden zwemlnrlchtlng als operati jterreln gekozen Voortdurend verdwenen daar kleedingstukken en kost bare voorwerpen zonder dat de dieven konden worden achterhaald Deïer dagen kreeg de politie aanwijzingen die In een bepaalde richting leidden Een zeventienjarige jongen werd De leider was de l9 jarlge v d H die een plan opstelde dat door de anderen mede werd uitgevoerd Men ging des avonds in twee partijen op roof uit Drie ol vier jongens gingen een winkel binnen en vroegen naar een artikel dat zich daar niet bevond zoodat de winkelier de zaak even verlaten moest om het verlangde te halen Zij sloegen Intusschen hun slag Ook werkten zij nog op andere wijze Een van hefl ging overdag naar een winkel en vroeg een artikel dat de winkelier niet verkocht Hij bleef dan even praten terwijl hem iets anders werd vertoond en wist dan kans te zien de pennen van het raam te verwijderen Des avonds konden zij het raam dan gemakkelijk openschuiven Jpnelnde ongemerkt binnen te slul pen of de etalage leeg te halen De Jeugdige dieven hebben voor zoover uit het onderaoek Is gebleken niet minder dan drle en veertig inbraken en diefstallen op hun geweten Bovendien hebben de aangehoudenen erkend zich herhaaldelijk aan ergerlijke baldadlgheden te hebben schuldig gemaakt waarbij het vernielen van rulten tot hun grootste liefhebberij behoor ie De achttien Jonge dieven zullen ter beschikking van den officier van Justitie te sHertogenbosch worden gesteld Het onderzoek wordt voortgezet Moderne sollicitaties I Als volontair wor den P T T dtenst te Bandoeng hebben zich 641 sollicitanten aangemeld Een dezer sollicitanten was In sOra venhage woonachtig Zijn mondelinge sollicitatie opgenomen op een gramofoonplaat werd door zijn vader voor het Hoofd van den P T T dlenst afgedraaid WIEÜBBNNEN De Amsterdamsche Z sdaaRSche Wals en SlaaU uit den strijd Pijnenburg vormt met Van Kempen een nieuw koppel Gisteren bij het ingaan van den avond bevonden BresclanlPrleto zich nog steeds aan den kop dank zij huij grooter puntenaantal want de Belgen en Franschen waren eveneens tot de eerste plaats opgeklommen De drie sterkste Hollandsche koppels waren één ronde achter Het Dultsche koppel Schön Hürtgen noteeren vijf ronden achterstand Tegen 10 uur waren het de Oebr Vroomen die door bliksemsnel spurten een ronde terugwonnen waait lj vooral de gehouden met hefr wo to7w zT nrvan 1 gearresteerd en opgeslot en Aanvankefljk de Ziektewet en deze zonder hoofdelijke 5 scherp verhoor werd onderworpen bekende hij tenslotte deel uit te maken van een bende Jeugdige dieven die Oss oii veilig maakten De politie ging gisterenavond over tot arrestatie van 17 jongens die deel uitmaakten van de bende Na eerst alle schuld te hebben ontkend legden zij een volledige bekentenis af 1934 Is verrloht zijn deaer dageri fn druk verschenen In totaal zl n 3U56 waarnemingen gedaan In het rapport worden behandeld j aard van voor en najaarstrek lnvlned I van het weer daarop wegen waarlangs de trek gaat wegen voor locaal en voor internationaal verkeer De wegen van voor en najaarstrek zijn gelijk op et n ultüonderlng na In het najaar Kwamen de vreemde ktvieten uit j de Scanainavlsche landen en de Oostzeesiaten ons land binnen ten Zuiden van I üe üollard Öij df n terugkeer In t voor jaar ging een deel der vogels vanuit het I iMooraen van Friesland en Groningen I Noordoostwaarts over zee De banen be zuiden de lijn Tprneuzen Bell Ing wolde I waren bijna uitsluitend voor locaal gebruik die benoorden deze lijn voor internationaal verkeer Bovendien loopt Het voorstel van B en W werd verworpen met 25 tegen 19 stemmen Tegen de sociaal democraten de liberalen en de heeren Reeser van Burlnk Menist en Reuderink De me heep vaart ver binding Amsterdam Rfjn l e unteigeningsoutwerpen Het verslag der Tweede Kamer Is verschenen Inzake de wetsontwerp verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten noodig voor aanleg van het kanaaJvak van den spoorweg Utrecht Gouda tot de kruising van den Vaartschen Rijn bü Jutphaas deel uitmakende van de werken tot aanleg van een scheepvaartverbinding van Amsterdam met den BovenRün voor aanleg van het kanaalvak van Jutphaas tot de rivier de Lek bij i vt ohs land dwars over het trekgebled cen baan die hoogstwaarschijnlijk van Nüord Engeland naar de kusten der Adrlatlsche zee voert Het volledige rapport is verkrijgbaar bij den leider der vogelkundige afde eling den heer G Wolüa Ericalaan ö Wagenlngen tegen inzending van 6 1 cents Postglro 193322 lie herciassiiicatie weer iagelrokken Naar de Nieuw Tüö Crt uit zeer be I Wljk bij Duurstede en voor verbetering van het Merwedekanaal tusschen Amsterdam en de grens van Noord Holland en Utrecht eveneens deel uitmakende van genoemde scheepvaartverbinding Er wordt aan dit verslag ontleend dat sommige leden vroegen ol het in de bedoeling van de Regeering ligt nadat deze onteigeningen tot stana zullen aijn ge B ixdai ue riieuwe üuo crt uit zeer bekomen met bekwamen spoed tot ver trouwbare bron zegt te vernemen wU de leder pak HÜNIGYlmlmrilïï r B GRAHS betering van de scheepvaartverbindingvan Amsterdam met den BovenRljnover te gaan ürooten spoed achtten zij m dit opzicht zeer gewenscht Bijzondere Vrijwillige Landstorm Kegeling van de opkomst onder de wapenen De minister van blnnenlandsche zaken heeft aan de colleges van Gedep Staten in de onderscheidene provinciën mede gedeeld dat de Regeering heeft bepaald 1 dat rijkspersoneel hetwelk lid is van den Bijzonderen Vrijwllllgen Landstorm en dat gevolg zou geven aan een eventueelen oproep van de regeering om vrijwillig onder de wapenen te komen geacht zal worden zijn ambtelijke werkzaamheden op wettigen grond te verzuimen Daarbij is tevens bepaald dat het vorenstaande met zal gelden voor hen die behooren tot een categorie van dienstplichtigen die in geval van oorlog oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden niet of voorloopig niet aan een buitengewone oproeping in werkelijken dienst behooren te voldoen Gedeputeerde Staten zijn door genoemden minister uitgenoodlgd te bevorderen dat voor het provinciale personeel een zelfde beslissing worde genomen De minister heeft verder gevraagd een over eenkomstig verzoek te willen richten tot de besturen van de tot het gewest behoorende gemeenten waterschappen veenschappen en veenpolders Oe steun uit werkloozenkassen Een nieuwe regeling Ingevolge ariikeZ 7 van de steunregeling moeten wanneer In een gezin waar van de kostwinner steun trekt één of meer leden uitkeering uit een werkloozenkas ontvangen deze uitkeeringen als inkomsten njet uit arbeid verkregen ten volle OP het steunbedrag van den kostwinner in minderlnfi gebracht wprdeO I aar de hier toedeelde gezinsleden Vanneer ze uit een werkloozenkas trekken in den regel de bijdrage vooy de kas moeten betalen heeft een aftrek op den steun tot het volle bedrag der kasuitkee rlng tot gevolg dat aan het gezin minder steun ten goede komt dan wanneer daarin geen leden waren die zich hebben verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid Om dit nu te voorkomen heeft de minister van sociale zaken bepaald dat voortaan op den steun van een kostwinner van een gezin waarvan eén of meer inwonende leden ultkeertogen uit een werkloozenkas ontvangen niet meer de volle kasultkeerlngen over de betrokken week doch de kasuitkeerlngen verminderd met een toe drag van 50 cent per week moeten worden gekort Steunuitkeerlngen ieden seizoenkassen Bepaalde groepen van tegen werkloos heid verzekerden kunnen slechts gedurende een gedeelte van het jaar uit hun werkloozenkas trekken landarbeiders regeering haaf hèrclassiflcatle voorstel terugnemen en de thans bestaande clafei ificatie laten begaan Het gepote verzet dat tegen de herciassiiicatie bij de groote politieke partij bedoeld is de R K StaatapartH bestaat is wel de grootste zoo nipt de eehlge reden daartoe Er zou dan op een andere wijze mleten worden voorzleii om hef bedrag Jat de regeering door die hei olasslficatle wilde bezuinigen te kunnen Mspaïen TWEEDE KAMER vVu iSi ö iCKlewet a ii i iumtu ue 9 u A f en net i lu iivraagstuK morgen aai ac cieanngviei lm tjeüandeiing komen De K jiier u fei tereu met ue begrooLin acaiiipctgne aangevangen waoac zjj qen uurtje hd fa oesteed aan het aiueeiingsonoefzoek van dq nieuwe Ciearin wet weute morgen in oenandenng komt weraen ae aigemeene Desqnouwingen ov ae Kijitsbegrootihg l aan ae orde es llij Zooais gewooniijit 1 openüe ir Atbara s d de ry van sprei Kers Oe leider der s d a P werQ dopr Ue heeren Westerman W H Litigbeek Herv aeret fn J p Houten j C ü gevolgd Dat de vleRj genoemden allen heel wat op de regeering hadden aan te mer ken spreekt vanzplf Maar hun kritiek was van verschilleiide soort Volgens Ir Albarda is er in ons land een aigemeene ontevredenheid over het liabtnet Coiijn dat z l eenzijdig aanstuurt op loorisvel laging voor de arbei ders zonder dienovereenkomstige offers I van de betergesitueerden te elschen Hij I wenscht maatregelen tot verdere verlaging van de rente en op het gebied van liypotheken pachten en huren Hij bepleitte een verbetering van de tegenwoordige steunregeling voor de werkloo I zen en verweet der regeering dat de werkverruiming veel te langzaam opschiet 2 1 is het geld voor de noodzakeI luke maatregelen wel te vinden als men I een percent van de vermogens neemt als I heffing ineens en ais men de successlei belasting vpriioogt tot het oude hpoge peil Het optreden der regeering tegenover de gemeenten van welker autonomie hoe lapger hoe minder overblijft keurde ir Albarda sterk af De heer Albarda toonde zich tegenstander van devaluatie op dit oogenblik j Verweet Ir AÏbarda der regeering dat zij op de militaire uitgaven niet genoeg bezuinigt volgens ds Llngbeek mag onze luc ucio j weermacht niet verder worden beperkt steen fabrieksarbeiders enz Het betreft Laatstgenoemde afgevaardigde kwam hier de z g selzoenkassen Nu kan het voorts In verband lïiet de voorgenomen kieswetswij zigïng op voor het goed recht t der kleine partljeïi Mr Westerman meent dat de regeering meer In natlonalen geest moet handelen o a door geen buitenlandsche j emissies in ons 14nd zonder haar toe stemming toe te laten door maatregelen tegen kapitaalvlucht te nemen en Ne derlanders in het buitenland belasting te laten betalen Hij wenscht ook controle op het bankbedrijf en verklaarde dat I dr Colijn s regeerUig eenvoudig van een liberalistlschen geest doordrongen is Had Ir Albarda der regeering verweten dat zij tegen de ftiscisten later en slapi per ts opgetreden ian tegen S D A P én N V V ten aanzien van militaire amb tenaren volgens liir Westermai be tracht de i egeerlfig geen rechtvaardigheid tegenover de nationaal sociailsti sche beweging welke zicft z l niet misdraagt Vandaag heeft de Kamer zich bezlg Stemming goedgekeurd KApio ÏELEGIlAfr lSCHvbifakilEHlCiri i 7 Nbvember Hoogste stand 766 9 te Haparanda Laagste stand 745 0 te Berlijn voorkomen dat een tot deze groten behoorende arbeider doordat hij In de uitkeeringsperlode in het vrije bedrijf heeft gewerkt niet uitgetrokken geraakt omdat hij niet over het maxlmumaan tal dagen uitkeering uit de werkloozen t kas kon beschikken Tot dusverre werden genoemde werkloozen niet als ultgetrokkenen gesteund maar als nog nlettrek gerechtlgd en De minister van sociale zaken heeft nu aan de gemeentebesturen medegedeeld dat hij heeft goedgevonden dat de tot de hierboven bedoeMe Rroepen behoorende arbeiders die doordat zij tijdens de uitkeerlngsperlode hunner werkloozenkas in het vrije bedrijf hebben gewerkt niet uitgetrokken zijn geraakt bij de steunverleening als Ingetrokkenen worden beschouwd althans voor zoover zij daarvoor volgens de thans geldende bepalingen In aanmerking komeo Is het laatste niet net geval dan dient de ondersteuning te ge schieden volgens het tarief van steunverleening voor de dubbeluitgetrokkenen De kievieten in ons land Onderzoek Ned Phaenol Vereentging De resultaten van het onderzoek naar verblijfplaatsen en trekbanen van ie kiviet in Nederland dat met algemeene I Verwachting Zwakke tot matige wind medewerking in den lande door de vogel uit noordelijke richtingen Gedeeltelijk kundige afdeellng der Ned Phaenologlbewolkt Weinig of geen regen Iets kou sche Vereeniging van Sept 1933 tot Mei der Jeugdige Vtoomen prachtig rijden liet zien I Bij het 95e uur waren In totaal 2146 K M afgelegd Bogaert Pellenaars namen in een mooie sprint elkander goed fttlossend een ronde Dat voorbeeld werd door de gebr Vroomen sevolgd waarop het hoofdpeleton volgde en een acht j was ingezet In deze Jacht lukte het de Wolff V d Heyden zich direct bU het 1 leidend peleton te voegen waardoor de Cd In scherpte toenam Sommige ren I toonden zichtbaar sporen van ver I Cldheid Wals voelde zich minder goedbleef tenminste voorloopig ui de i I baan I Jazet viel op het rechte eind en maak II te een leelijke tuimeling Versche deneI kopels vooral de Franschen wisten winst I te boeken doch ook de Belgen en Duit jj schers lietep prachtig aanvallend werk j alen Slaats en Jan van Kempen reden I j voor wat zij waard waren doch v Kern t pen was de gevolgen van zijn val nog jj niet te boven en was het Slaats die het I zwaarste werk opknapte 1 I Wals moet den strijd st ken Het tempo was werkelijk moordend en voor het Spaansch Itallaansch koppel niet meer bij te houden De zoo moeUUk verkregen leiding moesten zij voorloopig afstaan Bresclanl zocht voortdurend het wiel van Buysse ot Deneef doch tot I krachtige aanvallen kwam het niet Het meest opvallend rijden liet het koppel V d Helden Dd Woirt zien dat waarlijk prachtig reed Dan komt de mare dat Wals heeft opgegeven Hij was lijdende aan een maagstoornis Met 8 4 gr koorts verbood de dokterhem het verder rijden Voor Pijnenburgeen zeer groote tegenslag en het is welzeer te betreuren dat dit koppel demooie kans ontnomen wordt het succesvan 1933 te herhalen Pijnenburg kreegvoorloopig 4 uur rust en bleef als reservegehandhaafd De renners draalden Intusschen lustig I door vooral v Kempen Slaats redenzeer grimmig en probeerden zich bij deleiders te voegen Gulmbretière scheen de gevolgen van zijn val geheel te boven Hij nam tenminste In 4 baantjes een ronde terug van de twee die zü bij den ai nvang van de jacht verloren hadden I lO pvallend mooi was voorts het overne jnien van dit Fransche koppel Als na de jj jacht de stand gepubliceerd wordt blijkt het Belgische koppel vooraan te gaan I Op hen volgde het koppel HlU Braspen1 nlnx De Franschen waren twee tonden t I echter eveneens v d Heyden De Wolff Bij een val daarna heeft Slaats een j 1 sleutelbeen gebroken en zal dus niet verder meerijden 1I Pijnenburg heeft nu Wals is ultgevaïI len een nieuw koppel gevormd met vanKempen jDe stand van hedenmorgen 6 uur 1 Pynenburg Van Kempen 232 punten 2 Braspenninx Hill 94 punten I Met 1 ronde achterstand 3 Buysse De neef 143 punten Op 2 ronden 4 Pellenaars Bogaart 121 lunten 5 Broccardo Guimbretlère 98 pHt Op 3 ronden 6 Schon Hürtgen 72 pnt Op 4 ronden 7 De Wolff Van der Hey den 213 punten I Op 5 ronden 8 Bresciani Pietro 148 pnt I Op U ronden 9 Gebr Vroomen 120 pnt i Op lö ronden lÓ Van Nek Jazet 79 pnt LAATSTE berichten ÜUAAOLÜÜZE ÜIENÖÏ l e Uiver te So rabaja aangekomen Overweldigewie belangstelUng Vanmorgen te 10 17 uur kwam naar Aneta seint de Uiver te Soerabaja aan De belangstelling op het vliegveld was overweldigend Het enthousiasme van het Publiek bü den terugkeer na de roemryke Londen Melbournevlucht was zoo mogelyk l nog grooter dan by de eerste landing van I de deelnemers van de handicap rax e op Inj dische bodem te Tjilatjan eenige weken geleden Van de ochtendschemering af had de poltj tie handen vol werk om de duizenden en 1 duizenden die uit het f vlaggen getooidSoerabaja en omgeving waren aangekomen jin bedwang te houden 1 Op het terrein stonden 520 poltiiemannen 1 gereed om onmiddellyk na aankoms een 1 cordon te trekken rwijl voor eventueele 1 mogelijkheden f mariniers in reserve Iwerden gehouden Om 10 10 uur Java tyd 1 kwam de gryze Toen Parmentirr zyn toestel langzaam over het veld lic taxièn en aan de grens 1 j van het terrein tot stilstand bracht barstte 1 een orkaan van gejuich los j De vrees dat de militaire en politioneele afzetting de onstuimige menigte niet langer 1 zou kunner houden werd spoedig bewaarheid Het cordon van 520 politiemannen envele mariniers moest zwichten voor de algemeene run naar het toestel Het was daarI door volslagen onmogelyk het opgestelde I programma uit te voeren Boven de menI schenzee werden de vier leden van de UiverI bemanning gedragen op enkele krachtige I schouders zichtbaar i I l oen het gejuich wat was bedaard werd I het eerst gesproken door den burgemeester I Van Soerabaja die de Uiver bemanning een I hartelyk welkom op Java toeriep VerschilI lende sprekers voerden daarna het woord I V aarop Parmentier Moll Van Bruggen en I Prins antwoordden I Broedermoord I Een 22 jariKe jongen steekt z n oudere j broker met een mes dood AMERSFOORT 7 Nov Vn de buurtschap I Zeld rt naby Amersfoort heeft in het midI dernachtelyk uur een moord plaats gehad De 29jarige zoon H van de weduwe Botterbloem maakte bü zyii thuiskomst een opmerking dat een gezelschap w o zich zijn 22 jarige broer bevond aan het kaartspelen