Goudsche Courant, woensdag 7 november 1934

73 Jaargang Donderdag 8 Ro embep 1834 18751 Ppima mmum muwL HIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTR EN I X GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE J liotei speculaas p pond 10 et No 1 pei l J pond 20 et No 2 pei heel pond 2S ct o pei hdlf pond Ifi ct j pei blikje a l j pond 42 ct l 5 pei blikje il 3 pond SO et AanlieveJond Firma J Slegt REEUWHK BAKKERIJ TOCHT 2J BERKENWOÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN BRGAMBACHT EUWERKERK STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Wormen zooals spoel made en rnaj g wonnen zoowel hv volwassenen als b kmdeien veidnift men zeker en snel met de beioemde Wonnpoedeis Fermitan van Jacoba Maua Woitelboer 85 cent pei doos bu Apothekeis en Dtogisten welker handhaving het indertyd heeft toe gezegd toen de staat Mandsjoekwo m het leven werd geroepen Ook tengevolge van deze omstatidigheden leken de kansen van Uagen er te Londen niet beter op gewor den Berichten der persagentsthappen behel zen thans echter dat Enpland teneinde den vlootbesprekingen een meuwen stimulans te geven voornemens is een formule aan de hapd te doen die een defimtieve breuk voorkomt Men spreekt er dan ooK reeds van dat de Engelsche minister van buitenlandsche zaken sir John Simon van gedachten zal wisselen met den Japanschen gedelegeerde Matsoedeira Met spa nning wacht men nu het resultaat der Pngelbche benuddelmg af de Japanners hebben nu eenmaal den panteits eisch met grooten nadruk gesteld en kunnerj uit over wegiagen an nationaal prestige daar met op tefugkomen Voor de Engelschen komt bet er nu op aan voor de Japansche eistihen ten zoodanige formuleermg te vinden die aanvaardbaar en vereemgbaar is meT het prestige van het State Department te Washington Dat de JapaAsche gedele geerde Matsoedeira rekening noudt met de mogelykheid eener aanvaardbare schikking blykt al uit het feit da hy er by de regee nng te Tokio op heeft aangedrongen met a te overyld te werk te gaai en in elk ge val nog een oogenblik te wichten meft de defimtieve opzegging van het Washingtonsche verdrag KERSTVACANTIE VELÜWE Gem APLLDOOBN isteencn Landhmsjes rrtet 7000 M2 Boschterr voor ƒ 1625 Brievo no 4273 Bur Goudsche Couran Markt Jl Gouda 5 Leerlingen GEVRAAGD Leeftijd en ca 15 laai Aanmelden Zakkenhandel DE JONG La aiusstiaat 9 Gouda Foto KLM dat deze reis alleen meer en HollandIndië reis is geweest met een verlengstuk Maar bovendien wQrdt mijn logboek eerst belangwekkend zoodra het begint te handelen over de gebeurtenissen smds het moment waarop we Australië hadden bereikt en nu stel ik er prijs op dat ik nu eindelijk eena een juist verhaal kan geven van wat er ge j beurd is een verhaal over onze reis door Australië dat nu Holland ook zal berel Het begon er dïui mede vertelde Parmentier dat we een telegram kregen uit Kobar waarin we gewaarschuwd werden dat we zware onweersbuien tegemoet vlogen maar waarin uok werd medegedeeld dat het weer boven Melbourne zelf gun I stlg was We vertrokken in het donker 1 uit CharleviUe en al spoedig ontmoetten 1 we de reeds aangekondigde onweersbuien Dat was in de buurt van Kobar We konden er Intusschen voortdurend omheen vliegen door telkens onzen koers te wijzigen zoodat wij dit slechtweer gebled veilig zijn gepasseerd en daarmede scheen de narlfeheid or ons achter den rug Nu kwam goed weer ons begunstigen en ik ging me maar vast scheren voor onze aankomst te Melbourne Toen gebeurde er echter Iets merkwaardigs Van Bruggen kon maar geen verbinding met Melbourne krijgen Oor spronfeelUk schreven wij dat toö aan atmoslerische storingen ten gevolge van het slechte weer dat wij achter ons had BUITGNL ANDSCH NÏEUWS DUlTiiCHLAND Vliegramp m Pommeren Vqf dooden Een vliegtuig van de Lufthansa dat den d enst onderhoudt tusschen Berlyn eoi Ko nmgsbergen is in de nabijheid van Stolp m Pommeren omlaaggestort Vyf leden der bemanning zyn om het leven gekomen Na Danzig te zyn gepasseerd nioest het vliegtuig m de nabyheid van het plaatsje Gross Eakitt op 20 KM ten zuidwesten an Lauenburg een noodlanding maken Piloot van de machine was kapitein Erb De D Avan zooals het vliegtuig was geheeten vervoerde alleen post en vracht tn geen passaffEra FRANKRIJK Laatete pogingen tot verzoenmg Marchandeau tracht bemiddelend op te tredten Dlfemocratwche alliantie heeft vertrouwen m Doumergue De minister van fina ncien Germain Martin heeft gistermiddag het voorstel m zake goedkeuring der drie begrootings Nationaal gevoel De netto opbrengst der CrisisPostzegels komt Uw noodli dende landgenooten ten goede Gebruik ze op Uw correspondentie frankeerwöorde 5 et idem ó Aan alle postkantoren en bi Uw Plaatseli k Comité Zijn mannen zagen hem vallen en ontstaken n een woede die hen als duivels deed vechten alles neerhakkend wat hen I In den weg kwam tot er geen vijand meer overbleef De geestelijke had Blair zien Vallen en vergezelde hem naar de verbandplaats die vol gewonden lag Hij werd snel on derzocht en verbonden We zuilen hem met de eerste ambulance naar het hospitaal brengen zei dedokter Is het doodelijk vroeg de geestelijke zacht Het is heel ernstig maar hij is Jongen sterk Hoe eerder hij geopereerdwordt hoe beter Toen Geotfrey weer tot bewustzijn kwam lag hij in het hospitaal van Rou aan en waren de kogels verwijderd Een verpleegster boog zich over hem heen en hij wilde iets zeggen Drink dit zei ze gebiedend en gehoorzamend verloor hU opnieuw het be wustzljn Een paar dagen later werd hij naar den hospitaal trein gevoerd zijn bed was noodig voor noch dringender gevallen en verder achter het front was meer plaats Een zuster kwam en legde hem gemakkelijk neer en met doffe oogen keek hij hoe de wagen zich vulde Men scheen zich niet te haasten en toch ging alles vlug Vele gewonden rookten en praatten Hoewel nog suf kon Geoffrey toch allea volgen Hebben de Blankshires hun positie OM VOOR 30 MOVEMBE A S 60 VOORZUOEN VAN HÉérO PAKJES AAN ONS ADRES TE AMERSFOORT IN TE LEWEREN DAN ONTVANG U EEN WACTISCH GESCHENK de zuster bleven bij hem Het was hun trots dat er In hun trein niemand overleed en deze patient was er slecht aan toe Het was een inikheete dag en de dok ter veegde het zweet van zijn voorhoofd Met de andere hand voelde hü Geol freys pols Zij reden over bruggen en de trein minderde vaart Goddank we zijn er mompelde hljEn toen stopte de tpeln zoo plotseling dat hij vloekte HOOFDSTUK XXXVI Voor net eerst sedert Ruth aan de kade werkte ging ze er zonder eenlge animo heen Als gewoonlijk kwam ze er om 4 uur s middags en haar eerste vraag was hoeveel treinen er verwacht werden Eén om vijf uur nog een om acht de derde te middernacht Ze zoudendus een drukken avond hebben In de I tent zou er weinig te doen zijn I Wordt vervolgd PRUSVERUGING VANAF 1 NOVEMBER 1934 FMCOlf 5 3 2 r PRUS 4 1 25 0 75 0 50 ONVERANDERD MAGGP AROMA NAGEVUIP 0 90 0 50 0 30 0 16 Bewcrart het ledige Maggt fteschje en laat het opnieuw vullen met MAGGI s Aroma U profiteert éan van materia a Ibesponng N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWBCHT Pandbneven f64 000 000 Reserves f 1 823 268 44 Dl lUMK telt beschikbaar 4 pandbrievend 100 L a VERHlHziNëtirSirtXPÊoiTÏrTran VOLIE GARANTIE LAGE PRIJZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDEN over Bodegraven Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegstgeest Sassenfaeim Lisse H Uegom Bennebroek Heamstede Haarlem UmuidenGOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 H UD Wie adverteert in de GOUDSCHE COURANT Heeft steeds succes bü eiken klant ni tUhken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIP R Mi P R HOORWEf H Z itu Httk ad VocdiaL Niets kan er halen bij Sanatogen Stap voor stap bouwt het de zenuwkracht op Het bevordert een rustigen slaap overwint zwakte en geeftnieuwe levenskracht Me r dm 25001 aiimli er i lubbm dinluiiik S i toc n uibavolni W t Idtul vent rkend voedseL NEDERUNDSCII INDMrf LEENIIIG 1934 GEGARANDEERD DOOR NEDERLAND RENTENDE 4 PCI oroot DOiDJaal f 150 000 000 waai van lecds een bediag van ƒ 100 000 000 tegen een koeis van lil pCt en hoogei b i openbaie insteMingen is geplaatst In schuldbewii en aan toondei groot ƒ 1000 J 500 en ƒ 100 KOERS VAN UITGIF TE 100 pCt VRIJ VAN COUPONBELASTING Inschi IJ Vingen kunnen woiden ingeleveid op Vrijdag 16 November 1934 van des vooimiddag s 9 tot des namiddags 4 uui te AMhTERD4M bu DE NEDERLANaSOHE BANK N V K inM i Heeiengiacht 461 463 te Rotteidam bil du By bank van DE NEDERLANDfaCHB BANK N Boompjes 72a en vooi ts bu de Agentschappen van DE NEDEKLAÏfDSCHE BANK K f te AlknuUu AlmeiCT Ainhem Dewentei Dorïiiecht Leiden Maastucht Meppel Middelbuig Numegen Tilburg Utiecht en Zwolle s Gi avenhage Giomngen s Heitogenbosch Leeuwaï den De betaling dei toegewezen schuldbewyzen moet geschieden ten kanfoie van inschnjvmg op DINSDAG 4 DECEMBER 19 4 tegen in ohtvinu neming van lecepissen vooizien van en coupon vei vallende 1 Juni 1935 welke vooiloopige schuldbewijzen zoo spoedig mogejyk dooh uiteiluk ep 16 Septembei l J5 kostekos tegen de definitieva schuldbewijzen zullen wolden veiwisseld Vooi veideie byzondeiheden woidt veiwo en ii iai het Piospectus dd 7 NoVembei 1934 De Ministei van Staat Mimstei van Kolomen H COLIJN De Mmistei van Financien OUD s GRAVENHAGE 7 Novembei 1934 yoor yOPS Brandkasten en Slotenfabriek N V Uzerhandel P ROND Pz Gouda Op hei oog ziet ledere ozifn er goed uit moor dit if uist een groot gevaar want mets bied U zekerheid dat U werkeliik goede zuivere azi n koopt dia onschadelijk voor de gezondheid ts Sommige azi n bevat n I azi n aaltjes andere wordt van carbid of kolk gemaakt verwijl weer andere na kortefi tijd aan bederf onderhevig is eir troebel wordt Slechts één azijn biedt U 100 zekerheidomtrent zuiverheid kwaliteit en somen stelling BOOG AZIJN I BOOG AZIJN bevof nimmer schadelijke bestanddeelen en is met aan bederf onderhevig BOOG AZIJN wordt sinds 1 964 vervaardigd HAAS AZüMFABR IEKEN N V HAABTËaT AaLIJN Dit blad ve rschiint dagelüka behalve Zon en Feestdage n ri i MTopmTi5 nfr kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad ABONNEMENTSPRIJS per liw wL de bezorging per looper geachiedt iS rn 1 oSrnf vtïï MSZtle Te et latere 2746 Postrekening 48 00 De vlootbesprekingen te Londen De Japansche vooi stellen tot dusver onaanvaaidbaar voor Engeland enAmerika Engelsche bemiddelingspogingen i De laatste dagen zag t er waL d Japanschfcngelsch Amenkaansche vlootbe aprekingen betreft niet bepaald gunstig uit Pessimisten en hun antal is legio bfweren dat de kansen op overeenstem mmg uiterst genng zyn ja dat een accoord uitgesloten is Uitlatingen zoowel van Ja f ais van Amenkaansche zyde wek indruk dat de beide staten feitelyk keur geven aan een mislukken der ndelmgen daar een dergelijk echec mogelijkheid biedt hun belangen tKÜtr te behartigen dan wanneer een com fOKi tut stand zou komen In ik geval zyU er velen die er nauwe lijti lan twyfelen dat Japan lieVer een einde maakt aan de onderhandelmgen dan n eiach inzake printipieele pariteit ten BMieii van de beide andere zeemogendheoen te laten Varen Aan den anderen kaïit overheerbcht m de Vereenigde Staten de meemng dat de handhaving der formule 6 5 3 die de sterkte der vloten van onder scheldenlijk h ngeland Amerika en Japan aangeeft Amerika den eenigen waarborg biedt dat het wat Japan betreft niet tot volkomen machteloosheid wordt gedoemd in de Oost Aziatische wateren Vandaar dat tal van Amenkanen £ en mislukkmg der besprekingen m de Lngelsche hoofdstad piefereeren boven een afzien van de tot dusver staande vlootverhoudingen Nog onlangs vestigde de Koin Ztg tt de aandacht op dat de positie van kinge Land in verband met ae e telle Japansch Amenkaanbche tegenstelling zeer moei lyk 13 geworden Groot Britanme is er bui tengewoon veel aan gelegen een bewape aingswedstryd tusschen beide mogendheden te voorkomen aangezien elke vergroo ling hunner vloten ma eigen machtspositie n belangrijke mate zou verzwakken wan neer het met op staanden vpet met een Uitbreiding van zyn eigen vloot daarop ant ïoordde Bovendien zou een verdraglooze toestand gepaard gaande met een nieuwen bewapeBffigswedstryd ongetwyfeld leiden tot tóüwe politieke spanAmgen m den SUl H Oceaan t rwyl de Lngelsche politiek iMitb blykt uit h t zoek van een In ffartneele delegatie aan Japan en Mand Wxkwo veeleer aanstuurt op een stabilisee i van den toestand en een profiteeren v ö de ecomomische mogelykheden Dat Mhter ook hier politieke spanningen drei Ken bewyst het voornemen van Japan om n Mandsjoerye een petroleummonopolie te vestigen dus in een belangryk gebied althans m de practyk een einde te maken aan de open deur politiek waartoe het zich heeft verplicht m het verdrag der negen logendheden dat m 1922 werd gesloten e T Het leven is ons gegeven om te werken en niet voor oita gemak FEUILLETON De uitgewischte schuld j Naar het Engelach van PAUL TRENT Nadruk verooden 61 Dat zul jij wel nieters vinden BlairOok ilj bent een dergenen die ik niet teheel begrijp Je schijnt met vreugdebloed te vergieten en toch je bent nietgelukkig I Wie is ddt wel We hebben vandaag zware verliezen geleden I Ja ik heb heel wat brieven te schrijven antwoordde de ander en zuchtte i diep 1 Bij het aanbreken van den dag werden de pas veroverde loopgraven zwaar gebombardeerd De daiirop volgende aanval werd afgeslagen waarna een tweede bombardement pliats vond gevolgd dooreen nog krachtiger aanval 1 Ditmaal wist de vijand de loopgraven dicht te naderen en Blair beval zijn mannen deze te verlaten voor een aanval Een bloedig handgemeen ontstond Sen tijdje was de afloop onzeker toen verslapte de aanval De vijand trok terug Een Dultsche officier die vèr naar voren was doorgedrogen en weigerde zich over te geven schoot zijn revolver leeg op Geoffrey die kreunend ter aarde zonk ADVERTENTIEPRIJS Uit Gonda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 ö regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 5 Van bulten Gouda en den bezorijrkring i 5 regelR ƒ 1 55 elke rege meer ƒ 0 0 Advertentlfei in het Zaterdagnummer 25 btjala op den nrqs Liefdadigbeida dvertentién de helft van den prüa INGLZONDElN MEDEDEEUNGEN X 4 regels ƒ ZM cxkp regef meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen bö contract tot eei gereduceerden pruB Groote letters en n iiden worden berekend naar plaatsnumte AdvertcTitien kunnen worden mgezonden door tusschenkomat van Hoiiede Boek handelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags v66r de plaatsing aan het Bu rfcau zpn m gekomen tenemde van op oame ve rzekerd te z n DE UIVER TE BATAVIA Parmentier vertelt van ztjn reis naar Melbourne De hachelijke uren boven Albury Vurige letters op dtyi grond twaalfden gecontrasigneerd Doumergue heeft gisteren besprekingen gevoerd met Laval Lemery Rivollet en Lamoureux Bo vendien heeft hy een delegatie ontvangeh van senatoren De Kamerleden die behooren tot de democratscihe alliantie hebben een resolutie aangenomen waarin volledig ver trouwen m Doumergue wordt uitgesproke n Het politieke bestand aldus zegt de re olu tie IS gesloten op den naam van Gaston Doumergue diè het land gered heeft van den burgeroorlog en de flnancieele paiiiek Zy die een regeenngacrisis willen ontkete nen moeten ook de verantwoording daar voor dragen De resolutie duidt aan dat naar de opvatting der democratische alliantie in geval van een crisis de radicaal aocia listen alleen belast moeten worden met de oplossing der moeilijlcheden Intusschen schynen er in dg zitting der democratische alliantie ook stemmen te zyn opgegaan welke wezen op de groeiende impopulanteit van het parlemeiit by het volk De Uiverbemanmng Aneta meldt aan de bladen een inter view met Parmentier dat aeze aan neta toestond Kort na zijn aankomst ie Soe rabaja We nadden een reisschema zoo verteiüe Parmentier dat berekend was op normale omstandigheden en waarop ik vertrouwde Wel werd Ifc van enkele zij den daarom uitgelachen maar het reis hchema hebben we tot Albury op slechts anderhalt uur na precies gevolgd Er zat weinig speling in maar het was gegrond op redelijke mogelUkheden We zijn er in geslaagd voor t e blijven op ons schema tot we In Batavia kwamen Toen kwam de Oostmoesson ons vertragen zoodat we toen we in CharleviUe waren oi eveer anderhalf uur bij ons schema achterlagen In CharleviUe was bovendien het vlieg terrein niet ideaal We zakten maar weg en we zakten maar weg en daardoor Is ook al in verband met de pech van de moesson de achterstand op ons schema aangegroeid tot twee uren We vlogen echter voortdurend op slechts 65 procent van ons vliegvermogen en dat hebben we volgehouden We konden dat trouwens doen omdat ons geheele schema bere kend was op kruissnelheid en die Is met 65 pet vUegvermogen te halen Op de vraag hoe zijn logboek er uit zag en hoe de totale indruk van de reis was antwoordde Parmentier Het logboek Is nog slechts in klad geleed Het bevat slechts weinig feiten om Verder verluidt dat de munster van bm lenlandsche zaken Marchandeau een laat ste poging tot bemiddeling zou doen Hy zou oorstellen dat d radicaal socialistische Kamerfractie den fradicaaUsociaUstischen mimsters by de stemming over de begroo tingstwaalfden volledige vrijheid zouden la ten Deze zouden niet behoeven af te treden en de regeering zou gesloten voor de Kamer kiumen optreden welke dan zou moeten beslissen over de voorstellen van Doumergue Herriot heeft vóór de byeenkomst der ra dicaal socialistische Kamerfractie te 5 uur tot een vertegenwoordiger van het agentschap Havas gezegd Ik ben een vast beraden en oprecht voorstander van het be stand beb dit aUiA getoond maar sUeen kaft ik dit bestand met redden Vrees voor onlusten In den loop van Woensdagmiddag zou een laatste poging worden ondernomen om de treuk m het kabinet Doumergue te herstel len Herriot heeft zich in de vroege ochtend uren met zyn politieke vrienden m verbinding gesteld In het bureau van den mmis ter president heerscht groote bedryvigheid Met levendige belangstelling volgt de openbare meening de houding van het bui tenland tegenover de dreigende crisis Oncontroleerbare berichten over voorbereidin gen voor straatbetoogmgen worden door tegenspraken afgewisseld De Humanité weet te berichten dat de arbeider voor het geval er fascistische betoogingen in hun wyk worden gehouden bereid zyn hierop te leageeren Sisteron mtelagen Mtde vcrantwoordelqk voor de veilig h d te Marseille De mimster van bnmenlandsche zaken i eeft het ontslag van den controleurgene idal der Surete Sisteron geteekend Siste ron behoort tot hen die verantwoordelyk waren voor de veiligheid van kowitig i Alexander te Marseille gehandhaafd hijgde hij en de zuste i haastte zich naar hem toe U mag niet praten Ik wil het weten hield Geoftrey aan g s MotuMn darJiom i 9te o s cJisurJ Hu was het vergeten maar hU kon het telegram aan de Y M C A richten Hij riep een oppasser de zuster was In een anderen wagen Ja de oppasser zou zijn best doen om het telegram te verzenden maar ei was geen gelegenheid vóór het eindstation bereikt was Kom dadelijk bij me Ik heb je noodig Geoffrey Ja dat was voldoende als ze er nog was zou 7e zeker komen Op dat moment trad de zuster binnen en wterp een snellen bezorgden blik op hem Roep dadelijk kapitein Baldeck Jehad hem niet mogen laten praten zeize scherp Toen de dokter verscheen was Geotirey bewusteloos Het verband was losgemaakt Verbloeding Gelukkig dat we gauwIn het hospitaal zijn prevelde hij Ze hadden de voorsteden al bereikt maar het duurde nog een tijd voor ze aan de kade waren Kapitein Baldock en Ja de Blankshires hebben stanji ge ihouden deelde ze hem mede Die mkjotjrdaarginds was dicht blJ het regiment enzegt dat uw mannen zich schitterendgehouden hebben God zij gedankt U behoeft zlfh geen zorgen te maken Onze troepeh maken goede vorderingen zal ik beter Vorden Natuurlijk zei ze opgewekt Maar umag niet praten want dat geeft verhooging M stopte een thermometer in zijnmond Nu zult u zich weT stilhouden De trein reed langzaam wegens üe vele zwaargewonden mocht hij zoo min mogelijk schokken en de reis leek Geoffrey eindeloos Niet dat het hem veel kon schelen want niets kon hem meer schelen als die vreeselljke pijn maar ophield Toen begon hij aan Ruth te denken en herinnerde zich zijn belofte Kon hij die houden HU verlangde het vurig Als zl maar blJ hem wis zou de pijn wel te dragen zijn Hurst verlangde dat hiJ met haar trouwde Hurst was een beste kerel en nu was hij dood Ja hl moest zijn be j lofte houden Waar was Ruth Nog in Frankrijk In dat geval zou hij haar een telegram zen den en kon zU bU hem komen Wat was het nummer van haar tent in dat dat V