Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1934

De Aardappel als voedin smiddeL Wat moeten we doen om het breken van de aardappel te voorko men De meeste voeding zit onder de schil Eet meer aardappelen Verschillende Recepten HAASTIGE SPOED IS ZELOtN GOED Aardappel ppelschoteltje 500 gram gekookte aardappelen 500 gram appelenmoes 1 citroen 100 gram lichte basterd suiker 2 eieren 40 grani boter 2 eetlepels melk We malen de koude aardappelen fü n of indien ze nog warm zijn stampen we ze bij gebrek aan een puré molen daarna worde de puree vermengd met de appelmoes en de massa met de garde flink opgeklopt en vermengd met de gesmolten boter basterdsuiker sap en geraspte schil van de citroen en met de melk geklopte eierdooiers Het laatste komt het eiwit dat zeer styf geklopt moet zijn door de massa die overgebracht wordt in een vuurvast schoteltje dat vooraf ingevet is Gedurende een half uu plaatsen wg het schoteltje in den oven totdat de bovenkant licht bruin gekleurd en de pud j ding duchtig is Warm opdienen D o k t e r Als Uw vroun mt direct een lieeloperajje ondergaat mi zij nooit meer Itunnen spreken Echtgenoot Dokter U moet haar een paar dagen bedenktijd geven na flink opkloppen liefst met een garde Men moet vooral niet te zuinig zijn met de toevoeging van melk aangezien het geheel hierdoor niet alleen smakelijker doch tevens voedzamer wordt Verstandige huismoeders zullen dan ook zeker wel het eten van aardappelen in de hand werken en deze op allerlei manieren toebereid aan i huisgenooten opdisschen Wortelen met aardappelen en vleesch 1 K G winterwortelen IH K G aardappelen 500 gram rundvleesch 250 gram spek 3 groote uien We schillen de wortelen en snyden ze in blokjes evenals de aardappelen terwyl de uien schoongemaakt en in plakken gesneden worden Het spek wordt in dobbelsteentjes gesneden en uitgebakken waarna we in het vet de stukjes vleesèh bruin braden evenals de plakken ui en daarna ongeveer 1 h water byvoegen alles even laten gaar smoren daarna de wortelen en aardappelen by het vleesch doen en de geheele massa aai de kook brengen en op een zeer lage pit laten gaarsmoren afmaken met peper en zouft naar smaak Voor het opdoen worden vleesch wortelen en aardappelen dooreen geroerd doch niet gestampt Voor het vleesch nemen wfi een goedkoopere soort b v haché vleescli OVEBOOOIEa MET DOMKEHE BLOUS No 7831 Knippatronen verkrijgbaar in maat 40 t Het Is altijd praktisch om ietwat afgedragen japonnen te veranderen in ccii overgooier De lyode i s ona l iizonder gunstig gezind door haar voorkeur voor liclilp o ergooier3 va Ti onder zoowel irhte al3 donkera litousps gedragen kunnen worden Onze zomeriaponneties die e veel geleden heliben om het volgend jaar nog dienst te doen kunnen diia uitstekend wnrflen vermaakt De blouse kan nor den winter desgowensfht worflen voorzien van afneembare ondermouwen Koolachotel De tijd is weer aangebroken dat kool meermalen op onzien disch verschijnt Ah afwisseling geven e ditmaal eens een koolschotd en wel savoye kool met gehakt en ryst waarby we dan puree pre nteeren of gebakken aardappeBjes We nemen een flinke savoye kool 600 gr Varkensgehakt lOO gram machinaal gesneden ontbytspek drie flinke sneden brood p per zout en noot overgehouden rijst We ontdoen de kool van de buitenste bladeren snyden liem doormidden en daarna aan smalle dunne reepen die we in water met zout gaan koken Het gehakt wordt op de gewone wyze aangemaakt door het brood nat te maken met water of melk daarna flink uitknijpen altijd weer met grimmige kritiek kwamen Het eind is dan dikwijls dat die criticus eenbestuurszetel verovert en maar al te vaakbleek dan weer de waarheid van het gezegde dat de kritiek gemakkelijk maar dekunst moeilijk is Het ia wei opvallend dat in de hooger ontwikkelde kringen de animo voor het vereenigingsleven zoo zeer is verzwakt Moi heeft daar vroeger zijn besüfer krachten wel willen geven doch de ervaringen zijn voor velen van dien aard dat zij zich op den I duur maar terug trokken Er is geen aardigheid meer aan gelijk men zegt al W het dan nooit om de aardigheid begonnen Er valt zoo weinig positief resultaat te bereiken en de meeste veteenigtngen staan op I een dood punt We hadden aanleiding om dit punt nog eens in gedachten te nemen na een merkwaardige mededeeling die wg dezer dagen toevallig kregen Vooral in kleinere plaatsen is er nog wel iets van sommig vereenigingsleven overgeI bleven Daar is een vereeniglng niet dikI wijls één der uitspanningen We denken 1 maar eens aaü de vele afdeelingen van de Maatschappij tot nut van het algemeen Op I de kleinere plaatsen hebben die heel wat I pretti en leerzara avonden georganiseerd I en de bevolking heel wat afwisseling iiiden 1 eentonigen winter gebracht j Hier is echter ook verandering gekomen j De mededeeling dan waa van één dier vele I sprekers die s winners den boer op gaan I om voor de vereenigingen te spreken of voor te dragen Deze man vertelde mij dat hy j in een klein dorpje ieder jaar eenmaal optrad en daar altijd een volle zaal had Hij was er nu pas weer geweest en het j viel hem op dat het lang zoo vol niet waa I Zijn veronderstelling waa dat hier de algeI I Tneene bezuiniging zich óók deed gevoelen I maar toen hij in die richting een opmerkinn U mag niet praten zei de zuster streng Goed ik zal het niet doen zooiangzt hier blijft Maar zoodra ze weggaat klap Ik als een ekstef Mag ik tegen hem praten zuster als hü geen antwoord geeftV Jawel mits u hem niet opwindt Ik heb je lief Geoffl fluisterde ze aan zün oor Ik wU je vertellen Gat Ikdokter Granton gesproken heb Hij vertelde me dat hij den Indruk had dat je vader dien brief terug wilde hebben voor i hU stierf Nu kan Ik eerlijk zeggen dat I Ik hetzelfde voor je vqel als het geval I was voor ik van het bestaan van dien brief afwist Ik heb e Uef met heel mijn hart en ziel en respecteer je zoodat er I geen schaduw tusschen uns ligt geen j afgrond is te overbruggen Begrijp je me Ja I Verdere woorden waren overbodig Hun oogen zelden genoeg en een zachte blos overtoog Ruth s wangen Hoewel ze wist dat hi nog niet bulten gevaar was twijfelde ze niet langer aan zijn herstel Hij sloot de oogen doch sloeg ze weldra weer op HU hield haar hand vast alsof hij haar nimmer wilde loslaten Doch in haar hart was Ruth ongerust want e vreesde dat hU haar van zich zou stooten als hij sterker was Het scheen alsof een kind spoedig tevreden zich aan haaï vastklemde I Uren lang bleef ze zoo by hem zitten terwijl hij sliep tot de Zuster haat wegstuurde l Wordt Vervolgd J fijn maken en vermengen met peper zout en het vleesch We vetten een vuurvaste schotel in bestrooien deze met panecrmeel en vullen hem afwisselend met een flinke laag kool daarna gehakt en vervolgens ryst De laatste laag moet uit kool bestaan en wordt belegd met de plakken spek waarmee het gerecht ongeveer een half uur in den oven geplaatst en goed warm opgediend wordt Bessensappudding met rooni 4 d L besaensap 4 d U water 150 gram lichte basterdsuiker 100 gram fyne sago of tapioca 1 dJL room We brengen het vruchtensap en het water aan de kook lossen er de basterdsuiker m op strooien er de fijne sago of tapioca in waarna we de massa zachtjes 5 i 10 min laten koken daarna flink opkloppen en ir een glazen schaal doen De kleine korrels moeten doorschijnend zijn en zijn heel gauw gaar indien we de verpakte vlugkokende tapioca of sago by den kruidenier bestellen De room wordt opgediend in een kannetje dus niet stijf gekopt en over elke portie wordt een weinig room gfeschonken Koffievh 1 d L zeer sterke koffie 150 gram fyne suiker 5 d L melk 6 eieren 1 eetlepel vanille custardpoeder We kloppen de eren met de suiker goed schuimig en voegen er langzaam de kokende melk bij waardoor de aangemaakte custardpoeder is gewerkt daarna brengen we de vloeistof op een kleine pit aan de kook blyven echter steeds roeren en nemen de pan dkama van het vuur mengen er de sterke koffie door en het zeer stijf geklopte eiwit waarna de vla in een schaal wordt overgebracht en koud opgediend met wafeltjes In zijn boek Moderne Voeding schrijft Dr Hettema o a nadat liij een prijsberekening van enkele levensmiddelen heeft gegeveil dat de aardappel als voeding een groote superioriteit heeft Hü bevat goedkoop eiwit zeer goedkoope koolhydraten een basen overschot en voldoende aanvullingsstoffen Hy komt dan ook tot de conclusie dat ons hoofdvoedsel uit aardappelen zal moeten bestaah Waar een bekende en vooraan staande medicus als Dr Hettema die op het gebied van de moderne voeding zyn sporen zeker wel verdiend heeft een dergelijke uitspraak geeft over het nut van aardappelen mogen wy dan ook wel ons bovenschrift herhalen Bet meer aardappelen Velen zijn de meening toegedaan dat aardappelen alleen maar vullenen men er slechts dik en pafferig vanwordt Wat het dik worden betreftis dit bü lange na niet zoozeer het geval als door het en van veel wittebrood wat de meesten onzer zelfsheel gewoon vinden Toch Zal mentoegeven dat de aardappel vrijwel onmisbaar bü onzen hoofd maaltyd is Voegen wij daarbij tevens nog dat hyvoedzaam en goedkoop is dan zal menzeker wel inzien dat deze smakelijkeaardvrucht meer naar waarde geschat dient te worden Wil men echter domeest mogelijke voeding van aardappelen hebben dan moet men ze afborstelen na wasschen putten uitsteken en in de schil koken De laatste kan er dan aan tafel door de betrokkenen zelf worden afgehaald Demeeste voeding toch vindt men onmiddellijk onder de schil en hoe onmogelijk dik wordt deze veelal nietvan aardappelen afgesneden Ten overvloede kan men de aard appelen na het afborstelen en putter nog met een droge doek afwrijven indien men bang is dat zij zanderig worden Vooral aardappelen die af koken kunnen op deze manier het beste worden gekookt Hoe eenvoudig het koken van aardappelen ook lijkt moet men er toch de noodige zorg aan besteden Veelal worden ziJ zoo opgediend dat men voor het grootste deel kruim in de schaal ziet of wel men dient puree op waarin nog stukjes harde aardappel zijn inplaats van dat de massa gelijk en luchtig is 11 UI M 4 f am Menu voor de week ZONDAG Kerrjieoep biefstuk andijvie aardappelen koffievla MAANDAG Rosbeef snijboonen aardappelen pannekoekjes DII DAG Koud vleesch gestoofde prei aardappelen aardappelappelschotel WOENSDAG Runderlappen stoof sla aariappelen bessensappudding met room DONDERDAG Koolschotel aardappelpuree tuttifrutti VRIJDAG Gebakken schol gemengde sla pommea frites peren in gelei ZATiERDAG Wortelen met aardappelen en vleesch wentelteefjes Nieuwe a dappelen die op zichzelf al veel water bevatten moeten even voor het koken geschrapt worden en met kokend water opgezet Oude aardappelen zet men eenige uren tevoren soms nog langer in water en zet ze met koud water op Nfeuwe aardappelen houden een mooie kleur indien men by het kookwater 1 a 2 lepels azijn voegt Men moet zorgen dat de aardappels zooveel mogelijk van gelijke grootte zijn en de grootste liever apart houden voor stamppot terwijl men de aardappels slechts even bedekt met zout water Men brengt ze vlug aan de kook laat ze even doorkoken en tempert daarna het vuur ZiJn de aardappelen zacht dan worden ze afgegoten en zonder deksel opgedroogd waardoor ze een smakelijk aanzien krijgen Afkokers laat men zachtjes koken totdat men ziet dat ze even stuk gaan het water wordt dan onmiddellijk afgegoten het gas zeer laag gedraald en de aardappelen verder met de deksel op de pan gaar gestoomd voor het opdoen laat men ze nog even zonder deksel staan Om breken te voorkomen moet men ze met een lepel of schuimspaan uitscheppen en niet zooals vaak gebeurt de pan boven de schaal omkeeren Voor het maken van puree moeten de aardappelen volkomen gaar en zacht zijn daarna door de molen gemalen of biJ gebrek hieraan met een vork of etenstamper fy n gemaakt Do eerste methode geeft meer waarborgen om te voorkomen dat men stukjes in de puree krijgt Verder verbindt warme melk zich beter met de aardappelen dan koude desnoods smelt men eerst even de boter in do melk Zout en noot naar smaak allej nog even roerende doorwarmen daar EEN VOLKAMEN PUBLteiTIEIT voorfaan Gouda en breede omgeving lêroOO ClEZIIIflEN IN GOUDA MOORDRECHT NIEUWERKERK A D IJSSEL ZEVENHUIZEN MOERCAPELLE WADDINXVEEN BOSKOOP REEUWIJK HAASTRECHTSTOLWIJK BERGAMBACHT BERKENWOUDE KRIMPEN A D IJSSEL OUDERKERK A D IJSSEL GOUDERAK bereikt men in iiuis door onze Dag en Weekbladen Dagblad Goudsche Courant Zaterdag editie 7500 exempl Weekblad voor Reeuwijk Woensdag editie 1000 i Weekblad vour Waddinxveeo Vrijdag itie 1650 Weekblad De Zuidpias Vrijdag editie 2350 Weekblad De Krimpenerwaard Woensdag editie 3500 Totaal oplage 16 000 ex v De oplage is met 1000 exempi toegenomen Vi GEEN ENKEL BUD IN DEZE STREEK BIEDT DEZE WAARDEVOLLE PUBLICITEIT DIE AFDOENDE IS GOEDKOOPER EN VEEL BETER DAN ELKE ANDERE RECLAME VR AAG DE TARIEVEN AA N HET BUREAU MARKT 31 TELEFOON 2745 73 JaaP9 a j 0i 8753 Zatepriag 10 Novemliep 1934 60DD8GHË GOVMNT PüïiTïTW FN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Fees tdagen nwNPMENTSPWJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad i S S ƒ J r week 22 ent overal waar de ba or per looper geactaedt r n postpér wwt al ƒ 8 16 met Zondagablad ƒ 8 80 Abonnementen worden dogelUk aamgenomen aan ona Bureau MARKT SI GOUDA W onTwrntan en loopera den boekhandel en de postkantoren Onite bureaux ign dagelijks geopend van 9 uur Administratie en Redactie Telef tnterc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den beiorgkring i 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den besorgkling 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertenüën in het Zaterdagnummer 26 bijslag op den prijs Liefdadigheida adverlentiën de helit van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot eer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde opla ge 7500 ex beterd en de mogelijkheid van grootere uit voer naar die landen bestaat Wij moeten jzorgen nu Argentinië en ander Zuid Ame jrikaansche republieken zich weer beginnen 1 te herstellen van de slagen der crisis datwij ginds niet geheel van de markt worden verdrongen i Daarom hebben wij er niets dan lof voor r wanne men met België Frankrijk Zwit seriand en Italië de mogelijkheid van verbeterde handelsbetrekkingen bespreekt maar men mag deze mogelijkheid niet aan den gouden standaard koppelen en daar door de veel en veel grootera afzetgfll ieden elders verwaarloozen Regenmantels voor Dameslen Kinderen Novemberkoude Novemberprijzen t avi fi3it£s sT todi g Wt nmunar bMtut alt twM Maden tn een Bymegsel iii ii SïK BLAD DAMES U moogt nu niet meer uitstellen want U ault t betreuren Ga toch naai VAN HULZEN ga kijken in de etalages stap er binnen laat U dien eleganten MANTEL oflmodieuse JAPON aanpassen Vaai dige handen helpen U daarbij en U zult zien nog nimmer zult U zoo goed en vo rdeelig zijn geslaagd Onze collecties z n wederom aangevuld met de nieuwste snufjes Een onjuiste benaming 1 Uitsluitend betrouwbare kwaliteiten aal Brieven uit de Hofstad j MCCLIII Het vereenigingsleven achtwuit I gegaan We hebben er al eens eer op gewezen da 1 het vereenigingsleven achteruit is gegaan I Het is niet alleen de tijdsomstaandigneid die daartoe den stoot gaf en gweft Ook voo de komst der inzinking van het ganich i maatschappelijk leven liep het al niet be t meer met den animo voor het vereenigings 1 leven De groote bloei dien dit leven een I halve eeuw geleden vertoonde is tot staan gekomen en door allerlei oorzaken i de I I teruggang ontstaan Het is op dit oogenI blik natuurlijk óók de algemeene beziiiniI ging die velen hun lidmaatschap doe opI zeggen al wordt die reden er niet attyd bü I genoemd Er is altijd wel een motief te vin den als men er af wil Maar er is ook geen lust meer om bijeen I te komen en te vergaderen De animo daarI voor is inderdaad tot onder nul gedaald Er I is misschien een tijdlang te veel vergaderd 1 en er ia niet altijd een aangename discuösie geweest Sommige lieden die zich uitsloofden zagen dat anderen die niets uitvoerden ding van onze handelsbetrekkingen beper ken tot een paar landen die grootendeel dezelfde structuur als Nederland bezitten i en dus nooit veel van onze producten zullen kunnen afnemen 1 Wy dienen echter op het terrein van den 1 buitenlan schen handel ten volle bereid te 1 zijn te onderhandelen met ieder land te i wereld want overal bestaan kansen voo onzen export wanneer x i die kansen j maar weet te benutten EnMet alleen dient men paraat te zijn maar zelfs dienen wy i niet achter te blijven bij andere landen Wanneer Engeland met de Scandinavische en Baltische landen handelsverdragen si sluit en overeenkomsten treft moeten wy er te Londen de aandacht op vestigen dat ook wij gaarne tot dergelijke transacties bereid zijn Wij dienen initiatief te toonen j ten aanzien van de Oslo staten vooral nu de economische situatie in de Scandinavische 1 landen en in Finland belangrijk is ver conferentie zou kunnen groeien Wij dienendaarbij vooral niet uit het oog te verliezen 1 dat zulke onderhandelingen volstrekt nieiets buitengewoons zijn in de wereld vanthans integendeel dagelijks plaats vinden en zich dan ook volstrekt niet tot de landenvan het goudbiok beperken i Nogmaals dat zulke onderhandelingen I worden gevoerd is prachtig Maar dat mei 1 ze vastkoppelt aan een verklaring over den I gouden standaard is ten eerste onjuist en I kan ten tweede zeer nadeelig zijn Deze I erkenning van de waarde van den gouden standaard mag in het geheel geen voorwaarde voor onderhandeling worden want dan zouden wij zulke enorm belangrijke landen als het Britsche wereldrijk de Ver eenigde Staten het geheele Zuid Ameri1 kaanache continent Scandinavië om maar I eenige te noemen van deze onderhandelin I gen uitsluiten Dan zouden wij de uitbrei Er ib in de afgeloopen week weer eei jHichreven omtrent de conferentie van de laini van het goudbiok te Brussel Ge 1 imiM worden mededeelingen verstrekt om ti i plannen voor de toekomst en het ïhljlkrwordt zoodoende onder den indruk fltaMht dat het hier een samenwerking j Mraft die op de een of anaere wyze met het oudblok en den gouden standaard ver t Minden is Bezien wij echter het voorloopige I ïesüitaat der conferentie dt p komt men I tot de ontdekking dat de quaestie van den gouden standaard geheel en al buiten de 1 conlerwtie staat t Wat toch ia het geval ï Men heeft een beleefde buiging gemaakt voor den gouden 1 standaard in de aangenomen resolutie en men heeft verklaard dat deze standaard n odig waa om de monetaire atabiUteit in 1 de wereld te handhaven Men heeft voorts 1 verklaard dat alle betrokken regeeringen 1 van plan waren om hun valuta op de hui I dJge goudpariteit te handhaven Had men l t arvoor een conferentie noodig I een immers want dat hebben de betrokken regee ringen ieder voor zich het laatste aar alleen wel reeds tienmaal verklaard Daarvoor was het toch waarl k niet noodlg om in Brussel een conferentie met minister en hooge ambtenaren van alle regeeringen te i eieggen Uitnoodiging Ondergeteekende noodigt I V beleefd uit tot een bezoek aan onze toonkanier DubbelebtiurtJSo Z welke wij xullen openen enwaat j wij V gaarne aonHev vevpUelUing de BJS S FMTROLMUM GASKACBML demonstreeren Hoogachtend Let op onze mededeeling voorkomende op de zakjes die door H H Winkeliers gedurende de ReclameWeken verstrekt worden DIRECTIE M V Z Het komt er dan ook op aan wat verderU geschied Na de buiging voor den goudenstandaard is men practisch gaan praten n heeft men besloten om tot onderhande tgen tueschen de deelnemende landen twee B twee over te gaan teneinde op eemgerteinüze het handelsverkeer tusschen hen ite rgrooten Als het resultaat werkelijk I in die richting gaat zou iedereen deze on 1 derhandelingen toejuichen 1 wezen Ruth droomde en in haar droom was jGeottrey dood Ze kreunde in haar slaapen een hand werd op haar voorhoofd g iegd t Haastige schreden naderden de tent I Is Juffrouw Wynne hier vroeg eenhospitaalordonnans I Ruth opende de oogen Hij is dood zei ze met overtuiging I M HOOFDSTUK XXXVÏI Maar Geoffrey was niet dood Toen hij weer ontwaakte was hij geheel biJ beI wustzijn I Zat er hier een dame of had ik dat I gedroomd vroeg hij zwak 1 Ze was er en juffrouw Wynne komt I aanstonds weer bij u Ik zal haar laten roepen RutnV Zijn stem klonk krachtiger I Ik geloof wel dat ze zoo heet gllmI lachte de zuster en wenkte een oppasser i j Geoffrey s blik bleef na zijn vertrek op j I de deur gevestigd en toen Ruth binnen j trad helderde zijn gezicht blijkbaar p De zuster had den stoel weer naast het i bed gezet en Ruth nam plaats Lieveling fluisterde hij Als eenlg antwoord drukte ze de lip I pen op aKjn voorhoofd en een traan viel op zijn wang Geoff ik heb Je dus terug zei zemet een onderdrukte hartstocht Wat er van me over is Ik heb höt aardig te pakken Wat zouden ze mét dien Duttschen officier hebben gedaan maken iedere spier van haar lichaam deed haar pijn maar ze meende dat hU haar poogde vast te houaen al was ae druk ook zwak Een uur verUep en ze voelde zich flauw worden De zuster die haar In het oog gehouden had trad nader en maakte l rkunt t met langer volhouden U moet een paar uur rust nemen In elk geval hebt u hem blijkbaar goed gedaan Kon mee Juftrouw Wynne Is hl bulten gevaar Dat kan ik nu nog niet zeggen ik zal u laten roepen als er eenige verande in de tent was de nachtploeg bezig Ruth was te Uitgeput om t len maar zonk In een stoel en sloot de oogen Een van de dames dekte haar mot lAamtels loe Ruth s PP= J Ken zien in gebed al was ze het zich niet bewust Laat me hem behouden hlJ Is zoo iong en dapper en ik heb hem zoo Hel Hl is alles wat Ik bezit En toen viel ze in slaap de slaap der uitputting Een der helpsters kwam en stop e de Jassen om haar in met diep medelijden op haar neerziende ZIJ hadden heel wat hartroerende tooneelen beschouwd maar dit persoonlijk verdriet trof hen het meest Een hospitaaltreln stoomde binnen en de personen in de tent maakten zich klaar maar ze deden het zachtjes en Ruth sliep door Een keer riep eeii brancardrager luid om thee maar hü begon te flutóteren toen de meisjes op Ruth Jtfaar wat hebben die onderhandelingen 1 met goudbloklanden en gouden stand ard olt te staan Het tweede deel van de resolutie dat over de wederzijdsche handelsbetrekkingen spreekt staat volkomen los van het eerste deel dat de waarde van den gouden standaard verheerlijkt Men kan het tweede deel lezen zonder iets van het eerste af te weten en ontdekt dan precies het eenige dat van practischo wïarde uit die nauwelijks wagend te ademen Zijn hand lag op de deken en ze nam die In de I hare Zijn pogen w6ren open maar zagen niets en ze wenschte maar dat hijze sloot Die blik deed haar pUn l Langen tijd bleeï ze zoo zitten ze kon niet zeggen hoe lang en weldra sloot hij de oogen tot haar groote verlichting en haalde wat rustiger adem Toen de j zuster weer langs kwam knikte ze goed I keurend Is het wat beter vroeg Ruth gretig i Denkt u dat hij genezen zal We hebben hier weinig sterlgeva j len Ik heb een jarenlange ervaring en heb nooit in een beter ziekenhuis geI werkt Ëen milllonalrszoon zou geen be I tere verzorging kunnen wenschen j Kapitein Blalr is een mlUionairs1 zoon zei Ruth ze wist niet waarom I Houd goeden moed lichamelijk Is hU de sterkste man dien Ik In lang geI zien heb Dat maakt een groot verschil I De dag brak aan voor dat Geoffrey de j de oogen weer opende Nu lag er herken1 nlng in en hij glimlachte zwak Geoffrey fluisterde ze Hij antI woordde niet maar ze voelde dat zijn hand meer kracht had De zuster kwamen waarschuwde den dokter die Geo frey s pols voelde j Goed Ga zoo voort Zoo de doktoren bekwaam waren de zuster was even flink Ze knikte alleen en streek de lakens glad Toen gaf ze Geoffrey lets op een lepel Hij had de oogen weer iresloten Voorzichtig poogde Ruth haar hand los te De waarde van den laeasch ligt nie in zijn hebben ook niet in zijn kunnen of jweten maar in zijn zedeligk zijn FEUILLETON De uitgewischte schuld I Naar het Engelsch van I PAUL TRBU T Nadruk verboden 1 63 I Het werd donker en vanaf het plaatsje kon ze de lichten van het hospitaal zien I In die zaal lagen alleen de gevaarlijke P tlénten Om tien uur had ze nog niets gehoord en het niet langer kunnende 1 uithouden ging ze er heen en vroeg weer de directrice te spreken De toe tand Is onveranderd Directrice mag ik hem niet zien Er was een misverstand We gingen ul een en ze zweeg met een snik i keerde zich af want de tranen stondmiiaar in de oogen Ik zal het gaan vragen Wilt u hlér een oogenbUk wachten Toen ze weer In het gezicht kwam Jcnlkte ze eo Ruth liep haar snel teg loet Ze zeggen dat het geen kwaad ka i Kom maar mee Er Btond een scherm om het bed In de aaal en Ruth wist wat dat beteekendfe Geoffrey 8 gezicht was spierwit en zijn adem ging zwaar Er werd een stoel voor haar aangeschoven en ze zette zich hèt