Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1934

73 JaaPi ang J a UB furi$liibep l834 jo 1875S pan en de wijziging van de categorieën van llnieschepen en hulpschepen In Amerikaansche kringen verluidt dat de Ver taten misschien wel accoord zullen gaan met de toekenning aaji Ja pan van de pariteit in beginsel mits de j verhouding 5 5 3 voorlooplg behouden blijft Bij de wijziging van de categorleén der llnieschepen zal een poging worden gedaan om op dit gebied zooveel mogelijk aan de werken van alle drie betrok I kenen tegemoet te komen i Dat zou kunnen beteekenen een grooter aantal onderzeeërs voor Japan als mede een grooter aantal llnieschepen en I vllegtuigmoederschepen voer de Vereen Staten en een grooter aantal kruisers I voor Engeland FRANKRIJK 1 De moord te Marsetill I Toch een aanklacht van Belgrado tegen Hongarije bij den Volkenbond i Jtftitsj naar Geneve vertrokken Volgens bericht uit Belgrddo Is JeftitóJ I naar Geneve vertrokken waar hij een memorandum der Zuld Slavlsche regee1 ring zal indienen over het onderzoek naar den moord te Marseille j Van de stemming die in Joego Slavië J en aanzien van Hongarije heerscht j geeft een artikel in het Joego Slavische blad Vreme een duidelijk beeld In dit artikel worden rechtstreeks aan minister president GÖmbös eenige vragen gesteld Het artikel gaat over het asyireclit waarop Hongarije zich heeft beroepen en herhaalt het Joego Slavlsche klach tenmaterlaal tegen Hongarije De door de Vreme gestelde vragen luiden Is u mijnheer de mlnlsterpresldent de JankaPoesJta bekend waar zich een deel der Joego Slavlsche terroristen bevond die daar een lyilltatre opleiding ontvingen Is het u bekend dat de terroristen van actieve Hongaarsche officieren die met name kunnen worden genoemd hun opleiding ontvingen Is het u bekend dat de Hongaarsche autoriteiten de terroristen van Hongaar sche passen voorzagen die op valsche j namen luidden er dat de autoriteiten 1 later aan de terroristen Tsjecho SloI waaksche passen verstrekten om hun de reis naar Frankrijk gemakkelijker te maken 1 Is het u bekend dat de aan den aan slag te Marseille medeplichtige terroristen met uitzondering van hun leiders die afkomstig waren uit een met Hongarije bevriend land allen vanuit Hongarije naar Frankrijk reisden Vanwaar denkt u dat de terroristen het geld haalden om In de duurste hotels te kunnen logeeren Hebben deHopgaarsc e organisaties dit zonder uw medeweten gefinancierd VOOR GOEb EN GOEDKOOP ORL KWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn MARKT 31 GOUDA flk TELEFOON 274 fg Êk knielde naast haar neer Agnes vrouwtje wees niet zoo bedroefd Met vragende blikken zag ze hem aan ze kon zich niet voorstellen dat de man die altijd zoo streng oordeelde haar thans kon vergeven Je bedoelt stamelde zij Je bedoeltdat je me niet haat en veracht Te bedenken dat je het al dien tijd wist endat in de toekomst dit altijd tusschenons zal blijven O hoe zullen we hetkunnen dragen Toen antwoordde hij haar en er klonk een eindelooze teederheld in zijn stem Dat zullen we zeer zeker kunnen j omdat we samen zijn En voortaan zullen I we al het leed samen dragen alles Bij de laatste woorden trok hij Jiaar In Zijn armen waarin zij vertrouwend als een kind rustte I EINDE Ae REUNIE Gouda vanal VRIJDAG t m MAANDAG De Lucht Race 2de Huotdfilm Dl vroiw mit iin verliilii Toegang boven It ja ir Woensdag 2 uuri AMATEliK COW BOY Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 16 NOVEMIIKB tol mei MAANDAG dus SLECHTS 4 DAGEN DE MEEST GEDURFDE FILM DER LAATSTE JAREN Wortelboer s Womipceder s genaamd FttPimitJin bevitteii een bijzondere vindinKi ijke samenstelling smal en lelclter zoet en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandswonnen zoowel bii volwassenen als bij kinderen 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 Extra aanbieding Aspa de Luxe tabakspijp met versterkt mondstuk van ƒ 1 50 nu 7S c nt ALLEEN bij L BINNENDIJK U krijgt nooit wat U wenscht Maakt een verlanglijst in de 3 TOONKAMERS CRABETH eil U maakt het U zelf en anderen gemakkelijk Toegang boven 18 jaar Gratis fietsenatalling Uitgebreid voorprogramma waaronder Ufa Wereldnieuws en ProfÜti Hollands nieuws KLEIWEG 87 Topulairc prijzen van 25 et af VRAAGT UW BON ATTENTIE ATTENTIE ZONDAGMORGEN HAtP 11 Weg met gevatte koude griep influenza trage ontlasting koorts gal sUimhoest hoofdof maagpiin gebrek aan eetlust slechte spijsvertering of andere ongesteldheden Gebruikt Wortelboer s Kruiden en Wortellwer s Pillen van Jacoba Maria Wortellwer en binnen enkele dagen zijt ge weer frisch en opgeknapt Vraagt de gebi uikers dat is het beste liewiia Overal verkijgbaar a zestig cent presenterem wij een grandiose interessante expeditiefilm der U F A Aan den rand der Sahara III deze avontuurlijke film aanschouwt men de merkwaardige zeden en gebruiken derwoestijnbewoners alsmede de grote gevaren waaraan zij blootstaan PFtIJZEN DER PLAATSEN Zaal 25 et Balcon of Loge 35 et TOEGANG ELKEN LEEFTUIl N V Utreclitsche HypDtheel banl UTWECHT Pandbrieven f 64 000 000 Regerves f 1 823 268 44 Door het poetsen Uwer tonden met l¥©10L ifetUdaéaulscktZndfmia msrikbaar minder tandbederf DE BANK stelt beschikbaar 4 ja pandbplevend lOO in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en 1 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG D OverwM Vermoeidheid Lustelooslirttf Zwaicte Maagbezwarea Q Slapelooclirtd BK Apoih 1 Drot uf S L pn vnp Ulac VrHg b l Intie en pracliich mengglas a 40 ceni jAT gevoel van prikkelbaarheid van vermoeidheid en lusteloos heid al die verschijnselen van zenuwzwakte zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen na een geregeld gebruik van Sanatogen Sanatogen sterkt de zenuwen omdat het de zenuwcellen voedt met phosphorus dé bouwstof van energie en kracht £ r iA geen votdsA dat zóó d verloren krachten herstelt aU Sanatogen schrijh een bekend geneesheer en gij zult de waarheid van zijn woorden zelf ondervinden als gij eenmaal begonnen zijt Sanatogen te gebruiken Uw klachten zullen verdwijnen om plaats te maken voor dat heerlijke levoel van dóór en dóór gezond te zijn km NIEUWBOUW 1 Dëc TE HUUR 2 geriefelijke Mlddenstandswonlngei n karfiers zolder kelder vaste waschtafel ruime baleons voor en achte tuin vrije achteringang ƒ 7 p w water vrij Lazaruskade 10 en 12 Te bevragen bouwTvei k GEBR v WILLIGEN of Burg MartensSingel 7 Thalia Theater Wij presenteeren DEZE WEEK tot en met WOENSIJAG de machtigste film van den beroemden regisseur W S VAN DIJKE de maker van Trader Horn en Witte Schaduwen enz de epos der Noordpool ESKIMO Metro Goldwyn Mayer film naar het veelgelezen boekwerk Wie van sterke films houdt Wie sensatie wil zien GA NAAR ESKIMO de film vol geweldige emoties Een boeiend verhaal Onverschrokken moed TOEGANG BOVEN 18 JAAR Plaatsbespreken voor iedere voorstelling dringend aanbevolen Gewone prijzen 25 et tot 1 gulden Cassa open van 12 i uur en des avonds na 7 uur Sfidken dieSmalcen Amandtl SpscuiaatpoplBt lekkerdun 2 oni T5 c Filn gekruide Speculaai 3 om 15 cf I Zevenituiveriblik inhoud 11 pondfijn gekruidt Spetulaas 35 et Tyx Verwa cht de HoUandscJie film DOOD WATEK NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OM ADVEHÏENliËPRiJS Uit Gouda en omstrel eii behoorende tot deif bezorgkring l 5 regals ƒ 1 80 elke regel meer fOxb Van buiten Gouda en den bezorglcriag 1 6 regeln ƒ 1 5 elke rege meer ƒ 0 30 Advertentl i in het Zaterdagnummer 2è bijslag op den oris Liefdadigheids advertentiën de helft van den prjjs INGEZONDES MfiDEDEEUNGEN 1 4 regels f 2M elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gtewone advertentien en ingeziKden mededeelmgen bij contract tot zeei gereduceerden prtjs Groote letters en r dden worden berekend niutr plaatsruimte AdVerteaüen kunnen worden iügezonden door tusachenkomst van aoUede Boek bandelaren Advertentiebureau en onze ttgeirten en moeten daags v66r de ptaataingaan het Bureau zijn ingekomeD tBReindt jran opname verz eke rd tezün PSk s roSr s Mr s osr v ïï TAbo sgv BN ze z n ra AKKT at aouo Interc 2746 PostrekeninK i fiO I palen dat het tegenwoordig in hetSaarI gebied geldend economisch en monetair stelsel in leder geval nog tot April 1 956 zal blijven voortbestaan wat ook de geI volgen van de volksstemming van 13 JaI nuarl mochten worden De a s volksstemming in het Saargebied üe tinancieele en monetaire vraagstuKken Bez vnarBchriften tegen de saniensteUing der kiezerslflsten gedeeld Knox legt bij zUn brief hierover tevens ook het antwoord over van de commissie voor de volksstemming die thans door den Zwitser Henry gepresideerd wordt In dit antwoord worden de in de petities geopperde bezwaren weersproken en worat voorts het vertrouwen uitgesproken dat de commissie haar beslissing omtrent de ongeveer ia 00ü bezwaarschriften ondanks de nauwkeurigheid van het onderzoeic hieromtrent toch tijdig zal kunnen gegeven zonder dat de vaststelling van een delinitleve kiezerslijst daardoor eenigszins zou worden vertraagd lie econumisclie mueiJijiiheden van net saargebied De tweeae bnei van Knox betreft een petitie van i f oveir tjer uitgegaan van de Kamer van ivoopnanüei en andere ecoj nomtschfc organisaties in het öaargebiea 1 I uie uiijKbaar tot net Duitsche front be j I nooren in aeze petitie worpt op ae toe i ntmenue economiscne moeilijkneden in j ni c üaargeoied gewezen doordat bij de nadering van den aag oer volksstemming de Franschen steens minder bereid w r 1 den aan de Saarbevolklng nieuwe cred e I ten te veneenen terwlji bestaande Fran I I sche credieten worden ingetrokken Hl r door Is de Saarbevolklng niet langer in staat de noodlge goederen in Frankrijk I te koopen terwijl het bestaan van een toiunie tusschen frankrijk en het Saargebied den Invoer van waren uit Duitsch land in hooge mate belemmert Met het oog hierop verzoeken deze economische organisaties den Volkenbondsraad de fransche regeering uit te noodlgen on middellijk de tolgrens van het Saarge1 bied voor den invoer van Duitsche waren I in het Saargebied te openen In zijn begeleidend schrijven verklaart I Knox dat de regeerlngscommissle over een zpo radicale wijziging van den bestaanden toestand geen oordeel kan u t l spreken Zij erkent dat de Fransche ere 1 dletwijziglngen reeds ernstige economl I sche moeilijkheden doen ontstaan deze 1 zoudeïi naar de meening van de regee 1 ringscommissie kunnen worden opge I rulmti indien de Volkenbondsraad be I paalt dat hoe ook de volksstemming 1 mocht uitvallen de terugbetaling van de 1 aan de Saarbevolklng verleende cred e 1 ten in geen geval aan eenige beperking 1 van flnancteele bepalingen zal mogen worden onderworpen en dat de schulden aangeMan in francs dollars ponden sterlir guldens enz ook In deze verschillende muntsoorten zullen moeten worden terugbetaald Ook zal de Volkenbondsraad naar de meening der regeeringscomm lssie reeds thans kunnen be Naar Refter uit Rome meldt heeft de commissie van arie belast met de studie van de vraagstukken nopens de vo ksstemmmg in het öaargebied gisteren naar werkzaamheden hervat die thans ia een dcUnitiet stadium zijn gekomen Vandaag zal de commissie bijgestaandoor Fransche en Duitsche deskundigenen door een delegatie van de Ilnancleele jeommissie van den Volkenbond de finan 1 tieele en monetaire vraagstukken gaan preken die bi de volksstemming aan it e komen ftttrent de strikt geheim gehouden baglfekmgen van de commissie van drie j tte ïonge week m Rome gehouden over de meer poUtieke kwesties die In het memorandum van üarthou behandeld 1 waren meent men m jtransche kringen ie weien aat ae commissie van drie ich lieeit uugesproKen ten gunste van de Oüor narinou in zijn memorandum bepieue üeimiLie van ue uitdrukking benoua van den status quo ale zooaismen weet een der üne alternatieven is waarvoor de öaarbevolkmg zich overeenkomstig het verdrag van Versailles zou kunnen uitspreken Volgens de te Parijs heer flcheude fransche opv ting zou de commlijsie van drie volgende week aan den Voikenbondsraad voorstellen dat ieze beslissen zal dat de uitspraak ten gunste van het behoud van den statu quo 1 niet zal uitsluiten dat de Saarbevolklng j indien zij dit wenscht op een later tijd atïp zich voor den terugkeer naar Duitsch land zal uitspreken noch dat de Saarbevolklng van 19ÖÖ at een grootere medezeggenschap op den gang van zaken in het Saargebied zal hebben dan haar op het oogenblik onder iiet bestuur van de regeerlngscommissle van den Volkenbond I IS toegestaan Nieuwe petities aan den Volken bond bezwaarschriften tegen de samenstelling der kiezerslijsten Het Vulkenbondssecretariaat heeft twee l lirieven van Knox voorzitter der regee i rlngscommissie over t Saargebied open baar gemaakt waarbij deze verschillende I Wtitica van inwoners van het Saargebied tei konnis van den Volkenbondsraad brengt De eerste brief heeft betrekking op de kiezerslijsten voor de volksstem 1 ming enrfirlef noch bijlagen bevatten iets nieuws Het eenheidstront van tegenstanders van aansluiting van het Saargebied bij het tegenwoordige Duitschland heeft In drie achtereenvolgende petities tal van bezwaren geopperd tegen de samenstelling der voorloopige kiezecslüsten en heeft aangedrongen op een verlen ging van den termijn voor het indienen van bezwaarschriften De inhoud dezer petities is reeds vroeger in de pers mede BUITENLANDSCH NIEUWS j BELjGIë I I De kabinetscrisis Jaspar s voorloopige mlnisterlljst j Volgens een Rei ter bericht uit Brussel heeft Jaspar zijn voorloopige mhilster lijst als volgt samengesteld I Premier en Buitenl Zaken Jaspar j Vicepresident Devèze Schatkist Francqul lib Financiën Outt Ub I Binnenl Zaken Hoflot kath Justitie Bovesse lib i Economische Zaken Goaasart l kath Koloniën Rutten of Oharles kath I Openbaar Onderwijs Godding lib Arbeid en Sociale Voorziening Van Isacker chr dem Transport Hubbens chr dem Openbare Werken Van Cauwelaert 1 kath Een later bericht wgt dat Jaspar er 1 niet In geslaagd is vandaag een volledige mlnisterlljst aan den Kohlng aan te bie den De gouden standaard I iKatholieken liberale en socialisten ztülen zich verïetten tégen ied re j devaluatie of inflatie I De berichten in enksle Fransche b den j volgens welke België aou aarzelen tusBChern I den gouden standaard kei devaluatie zqn I volkomen onjuist De d éV litieke partyen I waarvan de katholieke en de liberale party I tezamen een meerderheid vormen hebben I zich categorisch uitgesproken tegen iedere I devaluatie en tegen iedere inflatie De leiI der der saciaUstische party heeft voorts I verklaard dat een nieuwe dc valuatie van de I munt misdadig zou zijn en i e Peuple publiceert thans onderteekepd door den hoofdredacteur Arthur Wauters een artikel waarin devaluatie een afschuwelijke en ir zijngevolgen rampspoedige aanslag vormt opde salarissen waartegen de socialiatisciiepartij zich piet al haar krachten zal verzetten De in de genoemde Fransche beric ten 1 voorkomende namen zijn in teger ste ing met wat deze berichten melden de namen I van persomen die krachtige tegenstanders I zijn van devaluatie 1 ENGELAND Voorbereitiagen voor het huwelijk vin Prins George j Prinses Marina komt Woensdag in Landeti I Prinses Marma zal voor haar huwelijk Woensdag a s te Londen aankomen Per speclalen trein zal zij In gezelschap van 1 haar ouders Prins en Prinses Nlcolaas j van Griekenland van Dover naar Vletu S ria Station reizen waar zij ontvangen I zal viorden door den Koning en de Koningin haar bruidegom den Hertog van Kent den Prins van Wales en de andere leden der Koninklijke famüle De tocht j naar Buckingham Palace zal niet per i rijtuig doch in auto s worden gemaakt maar ten einde het publiek in de gele genhfeid te stellen de prinses te verwel komen zal men in langzaam tempo rijden Een nieVw vlootVerdr mojfdük Blijkens een Reuter bericht uit Londen zal een nieuw vlootverdrag ter vervanging van het verdrag van Washington 1 waarschijnlijk het resultaat zijn van de 1 vlootbespreklngen die hier thans gaande I zijn De £ ngelsche delegatie heeft gistren j aan de Amerikaansche vragen gesteld die den weg ter voorbereiding van een dergelijk verdrag kunnen openen Deze vragen zün naar Washington geseind en de Amerikaansche delegatie wacht thans op instructies van Roosevelt In Amerikaansche kringen lijkt men optimistisch gestemd over de kansen van den nieuwen weg die gisteren door de Engelsche delegatie is gewezen Als een verdrag op de daarii i genoemde grondslagen tot stand komt zou hetconcessies van alle betrokken landen bevatten Niettemin zou het nVeujpe verdrag de verhouding s 5 3 behouden maar tevens in beginsel vlootparlteltaan Japan toekennen en de tonnemaat van kapitale schepen tot ik uuu ton be lperken I Het verdrag zou aan Engeland de 7ü kruisers toekennen welke het voor Ich j bepleit 1 De Engelsch Amerikaansche besprej kingen van gisteren liepen over den toe j stand welke zou ontstaan als het ver j drag van Washington door Japan mocnt worden opgezegd in dit geval zijn drie I mogelijkheden voorzien 1 Ie hernieuwing van het verdrag van j Washington deze mogelijkheid door a I Amerikanen aanbevolen zou uitsluiting I van Japan beteekenen daar dit natuur lijk niet tot een vernieuwd verdrag hetwelk het pas had opgezegd zou toetre den e verwezenlijking van het boven reedsaangeduide Brltsche voorstel hetwelkconcessies van alle betrokken mogendheden zou meebrengen Ie geen verdragDe besprekingen van gisteren hebbepvooral over punt II n l het Brltschevoorstel geloopen zijn geweest van een vrc w die echter spoorloos verdwenèi was en waarvan I men geen enkele aanwijzing meer kon 1 ontdekken Eigenaardig was het dat nu waar Ag I nes zich volkomen veilig wist zij thans 1 voelde dat ze niet tanger tegenover haar j echtgenoot kon zwijgen Toen ze dan ook alleen waren biechti e I ze haar man alles op zonder zlcMelt m I een enkel opzicht te sparen I Ik moest het je peggen ehidlgde ze 1 snikkend terwijl ze hem smeekend en angstig aankeek ik dacht dat ik hethad kunnen verzwijgen maar Ik kon 1 I niet anders zelfs al vreesde Ik je hier i j door te verliezen Toen haar man niet antwoordde doch II peinzend voor zich uit bleet kijken ging 1I ze voort 1 I Om Godswil Edmund zeg iets Al I vertel je me alleen maar dat je me haat lik wist het zei hij kalm Ik wachtI te er alleen op totdat je uit Jezelf er over zou beginnen te spreken I Je wist het herhaalde zij angstig Ja toen zijn naam In de bladen bekend werd gemaakt ben Ik naar het politiebureau gegaan waar ik het horlogeherkende dat Ik u Indertijd gegevenheb Waarom deed je dat Ik veronderstel dat het kwam omdat ik vanaf den eersten avond dat Farquhar hier was al iets begreep Plotseling brak zij In snikken ïos en vprborg haar gezicht in de handen Toen sprong hij van zijn stoel op en Om de meening der Amerikanen nopens dit laatste voorstel te toetsen zijn dezelfde voorstellen die Woensdag aan de Japanners zijn gedaan gisteren oofc aan de Amerikanen voorgelegd Twee van deze voorstellen betreffen de verlee nlag van de pariteit in beginsel aan Ja midden in het gezicht Hierdoor het hij dit je verre van aangenaam is Kom je I dus s Middags kan ik onmogelijk zei ze daar mijn man dan altijd thuis is maar als je er oo opstaat dan kan Ik je vanI avond zien j Ze had er plotseling aan gedacht dat haar man dan een vergadering had Toen ze dien avond In Jim s autostapte liet zich in de verte een dof gerommel van naderend onweer hooren 1 We krijgen slecht weer zei Agnes I We kunnen niet vèr gaan Hij antwoord de echter geen woord en reed slechts metJ grootere vaart door Op het laatst wistJ ze zelf niet meer waar ze zich bevonden i en toen de hemel eensklaps hel verlicht lwerd door een bliksemstraal zei ze ze nuwachtlg We moeten terug I O de bul is nog heer vèr af zei hij I terwijl hij zijn hand op de hare legde Laat dat Jim Waar zijn we op het oogenblik Hij haalde zijn schouders op vermin derde zijn vaart en zei Hoe lang ben je van plan door tegaan me op die manier te behandelenIk heb nooit den tijd kunnen vergetentoen je zoo liet voor me was En nadat ik je enkele dagen geleden weer voor heteerst zag kwam al mijn oude verlangenboven en vroeg ik me plotseling af of Jethans van plan bent me datgene te gevenwat je vroeger Ze Üet hem echter den zin niet voltooien doch sloeg hem met haar vuist Zonder pién zouden wié aezondheidweinig waardeeren zonder le sd geenvreugL begrijpen het stuur los waardoor hij zUn macht Lover de machine verloor en wat er daarna gebeurde wist ze zelf niet meer I doch toen ze weer bij kwam had ze een vreeselUken pün aan haar pels Om FKUiLLETOM zich heenkijkend zag ze een eind verder 1 de auto onderste boven liggen en daar HET VEELEDEN uit het Engelsch door D WAFELBAKKER I naast het bewegenlooze lichaam van Och indertijd was ik erg gevleid dat hij notitie van me nam bi even gezwegen te hebben zei haar man lai aam Ik kan me voorsteilen dat vrouwenhem heel aantrekkelijk vindan Maar inelk geval ben Ik toch blij dat Je hemniet intiem gekend hebt daarvoor Ishij niet het type man Intuïtief voelde Agnea dat Jim nethierbij natuurlijk niet zou laten en tweedagen later belde hij haar dan ook inderdaad op I Hij drong er weer op aan dat zU met i hefti ergens thee zou gaan brinken doch toen ze zich ppilleuw verontschuldigde omdat ze het te druk had werd zijn toon geïrriteerd Luister eens ik wil je zien Agne5 en ik ben geen man die zich laat dwarsbïoomen hln boe kun je me daartoe dwingen vroeg Agnes Als je blijft weigeren zal ik Je nogeens komen hezoeken en Ik weet dat i T mze een half uur later in den trein naar huls reed vroeg ze zich jaag at of men het ongeluk reeds ontdekt had i en of Jim Inderdaad zooals zl vermoed de dood was Het was niet haar schuld I geweest ze had zich nioeten verdedigen bovendien had ze gedacht aan hadr man en kind Als zlJ anders gehandeld had en hulp was gaan zoekea had ze haar naam moeten opgeven eh was er natuurlijk een schandaal uit voortgeko omhalf twaalf ghig ze met den huissleull Wnnen Goddank ze was niet te laatlRrant haar man was nog niet thuis Den geheelen nacht lag ze in ontzettenden angst dat Jlm niet dood was en alles uit zou komen Den volgenden morgen gaven de bla den een uitvoerig verslag omtrent een vreeselUk auto ongeluk dat den vorigen avond had olaats gevonden Hoewel men I aanvankelijk niet wist hoe de naam van den omgekomene was had men dit later I kunnen ontdekken De aanwezigheid van I een dameshorloge en een zakdoekje in de auto bewezen dat hij vergezeld moest