Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1934

WAARHEEN OP REIS Ons Toeristisch bybtad dat reeds geiuimen tijd elke Zaterdag bij onze courant verschijnt zal gedurende de winterperiode vraarin veel minder wordt gereisd niet wekelijks doch om de veertien dagen verschijnen Na heden komt dit byblad dus eerst op 8 en vervolgens op 22 Dec AfflJldB Thali a Theater Die Stimme der Liebe I Réunie Bioscoop Quo Vadis Schouwburg Bioscoop Nana De aankomst van de Uiver op Schiphol 24 Nov 7 uur Zaal Cooicordia Prop iitvoermg van den Bond van Dilettanten vereenigingen Nov Ned Ceritr Redd Brig des avonds 7 30 uur Oefen avond Gymnastiekavond onder leiding van den leeraar Ph Bom in School 1 Jeruzalemstraat Nov 7H u iZaal Concordia 60jarigbestaan van de Goudsche Ziekenkas Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich bij afwewezigh eid van den huisarts bij de doktoren E D Meeter Westhaven 60 L A V d Nagel Crabetha raat 45 Apotheken De apotheek van den heer F Weyer Gouwe 136 is tot en met 30 November benevens den daarop volgenden nacht des avonds Tia 8 uur geopend des nachts echter alleen voor recepten zoo JUIST ONTVANGEN SchitterendeJumper j met hoogen boord voor Hlechts f 2 75 I m nmooien ULSTER UilNTERrnflNTEL van ons CADEAU höbben DArniM IONZE UNIEKE RECLAME DUURT TOTCIdECEMBER BER Ü IT $ Voor Romans en KJDderbofken naar Boelliaiiilel ïid Oork KLEIWEG 39 TELEF 2412 Srhouwburgbioscoop De aankomst van de Uiver Natuurlijk ontbrak deze week In het voorprogramma de aankomst van de Uiver niet De simpele aankondiging alleen trok reeds velen naar de bioscoop Nu zy hebben gezien wat zij wenschten want Profilti heeft een werkelijk uitstekende reportage gegeven vap dit gebeuren dat een golf van enthousiasme in ons land heeft doen oplaaien vooral naar wij meenen omdat men gevoelt dat voor deze prestatie die eigenschappen van verstand en karakter werden geeischt die steeds het Nederlandscne volk nebben gesierd waardoor het een groot volk Is geworden We zullen daar verder niets van zeggen want hier behooren wij IT iets te vertellen van de fllmreportage Deze laat ons allereerst het Uivernest zien waar allen in blijde afwachting zijn van de groote gebeurtenis Dan de aankomst van de vliegers de huldifjende toespraken van Minister Kalff en Burgemeester de Vlugt de Jubeltocht over het terrein en ten slotte de alles overweldigende huldiging voor het Carl namen van het imposante en geheimzinnige oerwoud met haar tal van gevaren in den vorm van wilde dieren en andere onzichtbare tegenstanders zyn in deze film wel byzonder tairyk We zien er steeds weer de sta uggle for live van de sterkere tegeno fcr het zwakkere wezen der natuur De een leeft van de machteloosheid der anderen Buitengewoon ayn o ra de opnanTcn van de nooit te verzadigen Itrokodillen en de opnamen van de enkele der ichuw ste woudloopers waarby men niet dndera dan een ongemeene bewondering moet fcrijg n voor het gröote geduld van de ntenschen van de camera Met een aardige en duidelijks opname van de mieren waar het Braïilia msche oerwoud beroemd öm is wordt de e cultuurfilm besloten De liefliebhers van dit genre films en die zijn er gezir n J steeds weer groote belangstelling velen mogen dit werk niet overslaan Een l ing Pong wedstrljd in Ons Qenoegen Sint Nicolaasfeest Op Zaterdag l Dec a s zal in de Soc Ons Genoegen een Ping Pong worden gehouden SPORT EN WEDSTKIJDEN Prorramma voor ZonABB 25 Nov K N V B AFDEELING I Ie klasse VÜC VSV RCH AJax Feljenoord DHC ADO HFC 3e klasse D Holland Amersf Boys Zeist Elinckwijk Baarn Bodegraven Utrecht ZNC Vriendenschaar Amsvorde 4e klasse G Sopla Culemborg APWC Quick Soest EAC Woerden Voorwaarts Res 5e klasse G Vrlendenschaar 3 Hercules 2 ZNC 2 Utrecht 2 Bodegraven 2 Velox 3 Elinckwijk 2 Zeist 2 UW 3 Holland 2 AFDEELING II Ie klasse H DVS Haarlem Excelsior KFC DWS HBS ZFO Sparta Storm vogels DFC 2e klasse B Neptunus Olympia de Hollandlaan ODS RFC t Hooéer VDL Hoek van Holland Gouda SVV 3e klasse C OW GSV t Noorden VFC Lugdunum St Volharden Transvalla VOC Coal DHS 3e klasse D Slledrecht Fluks deMusschen RDM SVW DOSB The Rising HDPe ONA 4e klasse D Moordrecht Bosk Boys Schoonhoven Haastrecht Waddlnxveen Oouderak Lekkerkerk DCV Res 2e klasse A HVV 2 Oouda 2 u uur Portuna 2 HBS 3 Alphen 2 5ulck Gesorteerde Vleesschotels 7 a 8 soorten TE HUUR voor klein gezin op goeden stand een Bovenhuis DUBBELE BUURT 2 NETTE JOFPROUW 46 jaar lag lich gaarne geplaatst als HUISHOUDSTER om na wederzydsch goedvinden een huwelijk aan te gaan Br onder No 4622 Bureau Goudsche Courant Markt 31 TEÜÜÜR BURBERWOONHUIS 5 kamers en keuken Overal water geheel modern Huurprijs nader overeen te komen Te bevr CHR DE WETSTRAAT 3 ton Hotel Vooral de laatste opnamen in uen donkeren avond gemaaKt waren goed geslaagd Men verzoekt ons mede te deelen dat deze lilm ook vertoond zal worden In de Zondagmorgen voorstelling die voor alle leeltUden toegankelUk ts Anim Sten in Nana Het hooidnummer is deze week eveneens iets bijzonders tKn dan gewagen WIJ nog niet eens van de uitstekende dijmms die dit programma deden uitblinken In dit hooidnummer Immers Is een jilmlsehe uitwerking gegeven van de innoud van het bekende boek van Emile iïola Nana Wij hebben er in de atgelüopen week onze lezers al tweemaal het een en nder van verteld omdat deze lilm werkelijk een bijzondere tilm is En dat is ze uitsluitend geworden door h t sublieme spel van Anna Sten die ons volkomen aannemelijk wist te maken dat het meisje uit de goot in korten tijd werd veranderd in de grande cocotte naar den schijn althans Want in haar hart en Arma Sten heeft dat goed weten uit te denken was zij hetzelfde meisje gebleven dat als de tijd daar was niet alleen wist te elschen maar ook te geven alles te geven tot zelfs haar leven om den man dien zij lief had niet ongelukkig te maken Allen die deze film hebben gezien zullen stellig een sterken indruk hebben gekregen van het machtige talent van Anna Sten die Zola s beroemde figuur wist tedoen herleven Oerwereld in het Oerwoud Morgenochtend draait in de Schouwburg Bioscoop weer een expeditiefilm van de Cultuurafdeeling der U F A Onder leid ng van een tweetal biologen de heeren Dr 0Bertramm en Kangnow trok men naar de orrwouden en grassteppen van het stroomgebied der Amazone in Brazilië om daar 1 het doen en laten der fauna te verfilmen j Al deze films steeds weer in eenzelfde om i gfiving opgenomen en van een zelfde inhoud brengen de toeschouwers toch telkenmale weer in bewondering voor het ong twijfeld uiterst moeilijke en geduld vergfend werk van de expeditieleden De fraai op 40 ct Gespeeld zal worden enkel heeren enkel dames dubbel heeren dubbel dames mixed De leiding van den wedstrijd berust bij een speciaal daarvoor aangewezen commissie die elke vrijhei t van handelen heeft wat betreft et wedstrijdprogramma Aan den wedstrijd kunnen deelnemen leden der Sociëteit en hunne hulsgenooten Het Bestuur is verder voornemens dit jaar wederom voor de kinderen der leden een St Nicolaasfeest te organlseeren en wel op Zondag 9 December a s des namiddags te 2i uur In de Zaal Kunstmin St Nlcolaas en zijn knecht Zwarte Piet zullen aanwezig zijn en zij zullen met hun goede gaven de kinderen der leden zeker niet vergeten Voor verdere attracties wordt zorg gedragen o a treedt op de bekende goochelaar Prof Ben All LIbi Het Regen tend ag boek Wy vestigen heden de bijzondere aandacht op het wekelijksche artikel van Dr Mr J Smit Een egentendagboek uit de 18e eeuw In dit artikel wordt beschreven hoe de Sint Janskerk in handen der Hervormden is gekomen Zie da Etalage Paling in Gelai Zalm Kpaeft 2 Schevenlngen 2 BEO 2 Olympia 2 VUC 2 Hes 3e klasse E DCV 2 Crooswlik 2 ONA 2 The R Hope 2 RFC 3 Excelsior 3 GSV 2 CW 3 j AFDEELING III Ie kuisse Wagenlngen ZAC Heracles Go Ahead Ensch Boys Enschedé AGOVV Tubantla PEO Vitesse i AFDEELING IV I Ie klasse Willem II MW BW NOAD PSV JuUana Bleijerheide LO NQA G V B AFDEELING V Ie klasse HSC Be Quick Velocltas Friesland GVAV Frlsia Achilles Leen warden Sneek Veendam Ie klasse Zwervers 1 Gouda 5 2 uur Gouda 4 Ammerstol 1 U uur Moercapelle I schoonhoven 2 2 uur ÜNA 3 Waddlnxveen 2 U uur 2e klasse A Haastrecht 2 Bosk Boys 2 2 uur GSV 3 Woerden 2 u uur Bodegraven 3 Olympia 4 12 uur Oudewater 1 Schoonhoven 3 2 uur 2e klasse B Oouderak 2 GSV 4 2 uur Stolwijk 1 Groeneweg l 2 uur GrootAmmers i Bergambacht 1 2 uur Dilettant 2 öchoonhoven 4 2 uur ONA 5 Lekkerkerk 2 il uur 3e klasse A Bosk Boys 3 Woerden 3 2 uur Gouda 5 Voorwaarts 1 11 uur Olympia 5 Bodegraven 4 n uur 3e klasse B Groeneweg 2 Zwervers 2 2 uur Voorwaarts 2 Moordrecht 3 2 u 3e klasse C Bergambacht 2 Grooti Ammers 2 2 uur Dilettant 3 OudewaI ter 2 12 uur Haastrecht 3 Stolwii i 12 uur Ammerstol 2 Lekkerkerk 3 12 u 3e klasse D Bergambacht 5 Stolwijk 3 12 uur Nleuwerkerk 3 Zwervers 3 2 u Groeneweg 3 Oudewater 3 12 uur Lekkerkerk 4 GSV 6 11 30 uur i 3e klasse E Gouderak 4 Voorwaarts 3 1130 uur Bosk Boys 5 Waddlnxveen 4 12 uur Nieuwveen 2 Moercapelle 3 2 u Moordrecht 4 Gouda 6 11 30 uur Veüifire en Economische belegging van Uw Kas en Spaargelden ftiurlniik GEMEENTE GIm Stwtliit a OpliaakHmMl GOrWB 2 GODDA Edel Barosteen Merk S B M Garantie voor Echtheid HaIs snoeren en andere Sieraden Siiraren en Sigarettenpijpies Grootste keuze bU Adri van I Iaaren WÏJDSTRAAT 13 ICOLAASGESCHENKEN Si Commissie Reclame Weken Aan den 125sten inzender is door Fa J A van Vliet P Kusters Kleiweg een 1 2 L Niopan in groen met goud uitvoering beschikbaar gesteld Burgerlijke Stand GEIBORBN 17 Nov Roza d v F A Eikenboom en M C Moraal Komijnsteeg 20 20 Nov Klazina Margaretha d v J P Beens en P J Nuvelstyn Stoofsteeg U Cornelia Johannes z v C Janssen en A Bloot Grocnendaal 4 22 Nov Nelly d v A Slingerland en A Scholten v d Palmstraat 149 ONDERTROUWD 22 Nov W van der Schaft en N Ernst OVERLEDEN 21 Nov Jansje Koedam wedutve L Kruyt 73 j 21 Nov Willem Rosbergen 78 j 22 Nov Johanna Brogholter 80 j Izaak Visser 92 j WONINGINRICHTING CiRMA D DE löNG Réunie Bio CM p Quo Vadis Waarheen In een drukbezocht Réanie Theater draaide gisterenavond het nageaynchroneerdefilmwerk Quo Vadis dat met de onvergeltjkelyke Emil Jannings als Keizer Neroin de tyden der stomme film zulk oen geweldig warme belangstelling genoot Detoepassing van de geluidst charek heeft de film niet anders dan goed gedaan Het gejoel van het volk de noodki eten der vervolgde christenen en het wanstaltig rumoerder drinkgelagen hebben het juiste aspectaan deze bijzondere rolprent gedreven Deregisseur George Jacoby mag in zijn pogenom een zuiver historisch beeld uit den tijdder Romeinsche Caesar Nero te brengendan ook na als volkomen gesiaögd genoemd worden ü Velen kennen ongetwyfeld aon inhoud van deze film nog van de vorige maal Terwijl de onmenschelyke Keizer Nero temidden der bacchanalen zyn wellu iten botviert predikt Petrua in het labyrinth der katacomben aan een kleine scharp van volgeli gen de nieuwe leer n l die i an één God d leer van Christus Met een leelijke stem zin t Nero zijn leriijke liederen en slechts de angst voor Nero wraak weerhoudt Nivutius ervan zijn afkeuring uit te spreken Dan komt het bfaamde oogenblik dat Nero in een vlaag van krankzinnigheid bf veelt om Rome in brand te steken opdat zijn liederen nog beter uit zuUen komen De woede van het volk richt zich echter tegen hem en alles schreeuwt en gilt dat Nero moet sterven Een filosoof zal hem redding brengen Deze raadt hem aan de christenen de schulil te geven en dan Iaat Nero deze onschuldige geloovigen vervolgen en martelen Tijdens dit martelfeest rukken de troepen der opstandelingen uit Spanje binnen en wonH de nieuvfre keizer bejubeld en belauwerd Nero lafhartig als hy is vlutht voor de woede der opstandelingen Hy ziet het nuttelonz er echter van in en met een messteek berooft h j zich vah het leven Ï2 5S HEDEN IETS NIEUWS Emil Jannings komt den lof toe an zijli moeilijke rol datgene te hebben gemankt wat voor deze film noodig was n l de uitbeelding van een onsympathiek vadsig type vreeselyk in zyn wraak maar laf als een bloodaard Aan deze buitengewone film gaat een voorprogramma vooraf dat een bijzondere vermelding verdient Het volgende programma zal de amuaementsfilm Ich will nicht wissen wer Du bisV brengen Namen als Liane Hind Szoke Szakaïl en Gustav Pröhlich garandeeren bij voorbaat een genoe ijke avond E n blijde verrassing Geen mooier geschenk voornaam en toch niet duur als Echt Barnsteen Halssnoeren Armbanden lïroches etc Grootste keuze bü Adri van Maaren WÏJDSTRAAT 13 Thalia Theater Vie Stimme der Licbe HeL Thalia Theater brengt een van de n euwste Duitsche films Die Stimme der Liebe een Afifa fiim met de i bekenden tenor Marcel Wittrich Indien wij ons niet vergissen is dit de eerste maal dat dezj bfgaafde zanger die over een prachtig geschoold orgaan beschik in de film optreedt Hij is een van de wemigen die wel vaak zy n stem beschikbaar stelde al een acteuf die over niet voldoende stem beschikte ne t in staat partij te zingen Velen kennen natuurlijk deze glanzende mooie stem van de radio want meermalen bezocht Maicet Wittrich ons land om m iié A V K O Studio te zingen In Üie imme der Liebe is Wittrich ee i veel geheld zanger die belegerd wordt done jonge dames die allen weg zijn vaide e bchoone stem Zy achtervolgen als l ware lierr Kam£ rhangür en de veelgeplaagd jonge man is geheel ontzet als zijn beno ming afkomt van Professor aan een Muziekacademie Zyn toekomstige leerlingen den ken er anders over Herr Kamersanger hun leermeester eïi allen willen terstond by hem op bezoek Maar da gaat niet Seppl de kamerdienaar die zjch zelf verbeeld even mooi te kunnen zm n als zijn meester stuurt allen het huig uit Een is hem echter t slim af zij weet het huis binnen te komen en in den kor en tijd dat zy met Herr Kamersanger alleen js deze geheel voor zich te winnen Hoe het slimme freuletje dit aanlegt den weg bewandelt om den meesterzanger Die Stimme der Liebe te doen verstaan is alleraardigst gevondE Kostelyk was Kurt Vtspermah als Seppl de karaerdtenaar een van de meest vejma keiyke situaties is wel als deze inplaats van zyn meester zich bereid verklaart in een van zyn glansrollen op te tredï Het is een amusante film waarby men zich kos elijk kan amuseeren By het voorprogramma dat ook ditmaal weer uitnemend verzorgd is heeft men zich dol geamuaeenl om dg twee Jantjes die op stap waren en de WMiderlykste grappen utthaaldeti yiLBURËAU voor Bons en Waatjes Deze week ontvangen van Mevr B Gouda 566 punten voor 7i Verkade plaatjes Hans de Torenkraai A H v d L Utrecht 642 punten voor 50 Hag zegels Deze week verzonden aan BI Gouda 6 heele v Houten bons MeJ H BI Gouda 67 v Nelle s bons Mevr G W v B Gouda 51 viruiv bons MeJ de K Gouda 36 v Nelle s bona Mevr E G N Moordrecht 60 ViriUj bons A P Gouda 17 Klaverblad plaatjes Coeling plaatje H C R Gouda 26 Hllle bons B V T Gouda 51 Busslnk plaatjesA V Gouda loo Verkade bonsG V d W Gouda 81 Verkade bonsA H V d L Utrecht 50 Hagzegelj We konden deze week meerdere inzenders met het gevraagde helpen en wevertrouwen dat deze ook verder wedervan ons bureau gebruik blüven maken Sunlight bons Hllle bons Viruly bons enDroste plaatjes blijven de meest gevraagde voor Inzendingen hiervan houden we ons steeds aanbevolen Rullburean Letterblokjes üouOsche Winkelweken Inzendingen ontvingen we van Wed ï d B Gouda 16 blokjes J V d VI Gouda 7 blokj MeJ E A Gouda 36 blokjes V H Gouda 2 blokjes MeJ J C K Gouda 6 blokjes Verzonden aan J V d VI Gouda 2 blokjes De overigen konden we aan het gevraagde nqg niet helpen WIJ doen zulks zoodra mogelijk PKEÜIKUEURTEN Zondag 2 5 November GOUDA Remonstr Kerk lOH u v m Ds 11 Cramer Luthersche Kerk 10 u v m Ds J J Simon Soc De Réunie Ver van Vryz Hervormden 10 u v m Ds J B Hugenholï van Ammerstol Onderwerp De kracht van het geloof Gcref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 6 u n m Ds J P C ten Brink Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v in en 5 u n m De heer A v Stuivenberg van Ro ter iam 30 Nov 7 u Ds v Dyke van N Beveland Chr Geref Gemeente Gouwe 10 u v m en ö u n m Ds H Jansen Leger en Vlootpredikant te Den Haag 2 Nov 8 u Ds H Groen van li dam Vrüe Geref Gemeente 10 u v m Leeadienat Vrjje Evangelische Gemeente 10 u v m en 6 u n m Ds H C I eep 29 Nov 8 uur Ds h r Leep Bijbellezing en Bid stond Ver Calïön Turfmarkt 10 u v m Ds J Vroegmdewey 28 Nov 7i4 u n m Ds Alera van Doi drecht INGEZONDEN Buiten verantwoonlciykheid der Redactie Leniging van stille armoede Stadgenooten Het Comité tot Leniging van StiUe Armoede te Gouda houdt 26 en 27 Nov a s haar wintercollecte Daar voor vraagt zlJ uw welwillende aandacht Gedenk dien arbeid onder onze arme stadgenooten Nu de winter weer voor de deur staat Is de nood zoo groot Daarom komt dit J C DKNBÖKRWz GROENENDAAL 13 Telef 2012 GOUDA ComltSoH n er fïe WiKfferen voor uw stadgenooten die In moeilijke omstandigheden verkeeren Uw gave groot of klein maakt hen gelukkig Het Comité Is er diep van overtuigd dat U medegevoelt deernl i hebt met hen die met armoede en ziekte hebben te worstelen Met vrijmoedigheid klopt zU bij U aan op 26 if Nov a s Steunt op 26 ü7 Nov deze wintercollecte voor Uw arme stadgenooten van welke gezindheid ook Doe wel en ziet niet om HET ÜOMITé GEMENG DE BERI CHTEN Funke Kupper gedood Auto ongeluk op onöewaakten overweg te Niuispeet Journalist F Bakker licht gewond Gistermiddag is op den onbewaakten overweg bij het Groene Laantje te Nunspeet een auto door den trein uit Zwolle gegrepen De bestuurder de Journalistteekenaar van De Arbeiderspers de heer E J Punk § Küpper werd bU dit ongeluk gedood De redacteur van Het Volk deheer Piet Bakker werd licht gewond HU kon zijn redactie telefonisch van het gebeurde op de hoogte stellen Funke Küper en Bakker waren tezamen voor hun blad op reportage uit Belgisch paviljoen ingestort op de in aanbouw zJiée tentoonstelling BELGië Op het tentoonstellingsterrein te Brussel waarop In iQiS de groote expositie zal worden gehouden is gistermiddag het groote Belgische paviljoen onder donderend geraas ten deele ingestort Een der overspanningen was aioorgebroken en had de andere meegeruïft Tot nu toe werden er acht dooden geborgen Een twintigtal gewonden moest In een ziekenhuis worden opgenomen A QUANT KLEIWEG GOUDA HET SPECIAAL HUIS VOOR ST NICOLAAS GBSCHENKEN Wij zyn gereed om U te ontvangen Onze soi eering is grooter dan ooit vooral in aardige artistieke gesdhenkem tegen prüzen die ieder aanstaan I LEDERWAREN DAMESTASCHJES hebben wü dit jaar in zeer groote veisclieidenlieid I EET THEE EN ONtBIJTSERVIEZEN Nederlandsch product is onze specialiteit die U vindt in meer dan honderd soorten i Ji i GEEN mmw Zaterdag voor 1 gld besteed gt een Vi pond Boterhamwoi si CADÏIAU DE MAGNEET l Waar tegenwoordig KUNSTNIJVERHEIDS ARTIKELEN veelgevraagd worden hebben wy hieraan onze byzondere aandaohtgeschonken en een groot gedeelte van onïe i uimte wordt dan ookingenomen door fraaie en voordeelige artikelen op dit gebied Komt U eens kijken U zult er geen spyt van hebben Evenals andere jaren zult U kunnen zeiggen J VEERMAN Groenendaal 23 HOE IS HMT MOGUL UK UAAIl HET IS ZOO van 24 Nov tot 6 Dec j blik Zalm 1 Sardines 1 Filet van Haring te samen voor f o aa 2 L o v Bochove DOELESTR 10 TEL 3239 BIJ QUANT ZIJN WIJ WEDER GOED GESLAAGD De Openbare Verkooping van TWEE WINKELHUIZEN TE STOLWIJK ten vei zoeke van den heer J H VERBURG aldaar is tot nader datum uitg esteld Notaris M E VERSTEEG Bergambacht N S Bezemer TANDARTS ï ITBRSONLAAN 2 TELEP 2818 SPBEEKUBEN vanaf heden alleen van UO 10 1 3 en volgens afspraak Spiritualisme Wederom stel ik mü ala Magnetiseur metop dit gebied ryke ondervinding beschikbaar als ileider van een bestaande of op terichten kring of voor het ontwikkelen van Mediums Br onder No 4690 Bur Goudsche Crt Markt 31 NIEUW MALTHUSIAANSE BOND Afd GOUDA Secr Kiugerlaan 81 TELEF 2223 Vanaf 7 November jj is geopend het Dr J RUTGERS HUIS Krugeiiaan 81 te Gouda Telef 2223 Consultatiebureau Spreekuur van den arts lederen Woensdag van 7 9 uur n m Voor inlichtingen geopend op Woensdag van 7 9 u n m Donderdag van 10 u V m tot 9 u n m en Zaterdag van 4 10 uur NIEUWBOUW 1 Dec TE HUUR 2 geriefelijke Mlddenstandsvironlngen 5 kamers zolder kelder vaste waschtafel ruim balcons voor en achtertuin vrije achteringang ƒ 7 p w water vrij Lazaruskade 10 en 12 Te bevragen touwwerk GEBR v WILLIGEN of Burg Martenssingel 79 INRICHTING voor HEILGYMNASTIEK en MASSAoi AANGEBODEN Centrum ZIT SLAAPKAMER voor 1 of 2 pei sonen met volledig pension Condities billijk Br onder No 4658 Bur Goudsche Courant Markt 31 TE KOOP een in prima staat verkeerende SCHRIJFMACHINE merk Remington Prijs ƒ 35 Br onder No 4626 Bur Goudsche Courant Markt 31 L H A LAMBRIEX Leeraar M O Lich Oef Gedipl Heilgymnast Masseur Lid V h Ned Gen voor Heilgymn en Massag l SPREEKUUR ST JOSEF PAViygEN Maandag r Dinsdag im W uur Graaf Florisweg Donderdag GOUDA Vrijdaig I ir 6 December EAU DE COLOGNE BOLDOOT 4711 COTY DRALLE J C LANGERAAR Gedipl Drogist Waschkuipen geheel EIKEN ƒ 2 25 Aanbevelend G v LEBUWEN Groeneweg 79 Telef 2876 KUIPERIJ moeten onze goots Venen oude modellen voor spotprijzen weg Op zuurvaste gootsteenen zèpviel uit voorraad als ter plaatse gemaakt geven wij extra korting Eek HERClILK S vlo r is de vloer iler toekomst Zij worden op oude höutftn of steenen vloeren gegarandeerd gelegd Vraagt inlichtingen bij Joh C v Wingerden TELEFOON 3275 GOUDA BLEEKERSSINGEL IS De Goudsche Packet GOUWE 52 TELEF 2388 Dagelijksche AutosneldienstBn naar AMSTERDAM AMERSFOORT APELDOORN UTRECHT ZEIST VEENENDAAL ENSCHEDE B l ons op en wvj zorgen voor Uw verzending naar alle plaatsen Bericht van Inzet Het WINKEL en WOONHUIS Oosthaven 23 te Gouda staat in bod op ƒ 7400 Het perceel WEI en HOOILAND in Bloemendaal gemeente Waddinx en groot 5 42 23 H A staat in bod op ƒ 9000 Afslag van beide pcrceelen op Maandag 26 November 1934 s avonds unr m hotel de Zakn te Gouda Notaris J KOEMAN Aanbevelend B J V AN R HIJI Voor het modeVn woning interieur brengen wij d e nouveauté s in POTTERIE KLEIWEG 36 38 GEEN TWIJFEL ieder ontvangt gaarne BLOEMEN en PLANTEN Hiervan heeft firma LUIJERINK de GROOTSTE KEUS tegen VERRASSENDE PRIJZEN Firma G LUIJ ERINK Voor een nuttig St Nicolaas Cadean slaagt U t best bü FRANS VAN VLIET KLEIWEG 43 45 TELEF 2267 ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES RUIME KEUZE St NICOLAAS GESCHENKEN KAPDOOZEN vanaf 90 ct LOTION POMPEIA ƒ 1 75 GROSMITH LAVENDELWATER 65 ct KAPDOOZEN vanaf 90 ct IPEIA ƒ 1 75 GROSMITH LAVENDEL BALT A DE JONG GOUDA PARFUlWERIëN OOSTHAVEN 29 J Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJzerhandel P ROND Pz Gouda TELEF 2132 GOUDA G J van der Valk Installaties voor ELECTRICITEIT SANITAIR RADIO T lalunk n n Philips Radlotoast ll n met LUroSPREKER vanaf ƒ 98 WÏJDSTRAAT 8 HEDENMIDDAG HALF VIER OPENING VAN DE BAZmi VAN DE VEREENIGING VAN VRIJZ NED HERVORMDEN IN DE KAZERNE EIERVBILING DE BAZAR IS GEOPEND Zaterdag 24 Nov Maandag 26 en Dinsdag 27 Nov van 3 30 B 30 en 7 30 tot 10 30 uur Woensdaig 28 Nov van 2 5 en 7 30 tot 10 30 uur WOENSDAG 2 UUR KINDERMIDDAG MET ST NICOLAAS TOEGANG VRIJ TOEGANG VRIJ Hij is gekomen DE LANG VERWACHTTE I DE KINO VOOR ELKE BEURS Fotohandel H J DAEMS BRENGT DE OPLOSSING IN ELK GEZIN EEN HUISBiÓSCOOP voor ONBRANDBARE FILMS voor slechts ƒ 13 50 Direct op lichtnet aan te sluiten ZIE ETALAGE VRAAGT PROSPECTUS HALLER BES DEMON RELIANCE en PRIMUS Petroleum Gastoestelleii VOOR VERWARMING EN koKEN Haarden Kachels Fornuizen en Huish Artikelen Fa J A P van Vliet KLEIWEG S 57 59 GOUDA J Hulleman Gouda OFFICIAL FORD DEALER HET MOOISTE VRACHTAUTO CHASSIS aan de markt is het tegep woordige Ford V8 Truck chassis met achtcylinder motor verkrijgbaar met wielbasis 3 35 3 981 2 en 4 60 Meter met enkele of dubbele achterwielen De prijzen zijn uiterst laag Naar ROTTERDAM Directe verbinding via MOTOR PONTVEER OUDERKERK NIEUWERKERK Steenfabr Spreeuwenhoek Kortenoord Draagvermogen 13 ton I VRAAGT DEMONSTRATIE EN PRIJSOPGAVE