Goudsche Courant, maandag 26 november 1934

7 2 Achiöes I eeuwarden 1 1 Sneek Veendam 2 1 De standen lulden 2e klasse B O D S 7 6 2 0 12 24 12 V D L 3 4 3 1 U 51 20 Oouda 8 4 2 2 11 18 10 Neptunus a 4 1 3 9 26 16 S V V 8 4 1 3 9 22 16 H V Holland 8 2 4 2 8 14 21 R F C B 2 3 3 7 22 24 Hollandiaan 7 1 3 3 6 16 22 Olympia 8 1 2 5 4 14 33 St Hooger S 1 6 3 16 29 3e klasse C V O C 8 6 0 2 12 30 15 O S V 9 6 2 2 12 25 17 Coal 8 5 0 3 10 17 16 Transvalla 8 4 2 2 10 16 16 t Noorden 8 4 1 3 9 13 11 O V V 8 4 0 4 8 20 a Lugdunum 9 3 1 5 7 i 24 V F C 8 3 0 6 6 19 20 St Volharden B 1 1 5 5 10 17 D H S 8 1 1 6 3 12 31 Jl last leD 2 0 10 Fluks J 4 17 7 de Musschen fb 4 1 1 9 19 11 The A Hop 7 6 0 2 10 21 9 Uedrccht 7 4 1 2 9 20 13 jb N A B 4 1 3 9 18 17 Fr D M 7 2 1 4 6 18 22 v w 7 2 0 6 4 14 11 E DS 7 1 2 4 4 11 16 D O S B 7 1 0 6 2 10 32 Londen 7 38i 7 37i Berlijn 69 46 59 46 Parijs 9 741 9 76i Brussel 34 50 34 55 Zwitserland 41 93 41 93 t Kopenhagen 33 02J 33 05 Stockholm 38 10 33 06 Oslo 37 16 37 07i New Yortt 1 47 1 47A Nlet ofHcleel Pjaag 6 17 6 18 ADVERTGNTIEN meting van schepen en kaliber van geschut L it deze verklaring leidt meïi af dat Japan voornemens is voor te stellen dat een vloot bewapeningswedloop kan worden vermeden óoor een vlootvermindenng to het niveau vaii Japan als gemeensirhappeluk hoogste niveau voor alle vlootmogftndhe en Daar staat tegenover dat tingeland en Atneriko het volkomei eens zijn in hurt b sluil vast te houden aan de verhouding 5 5 3 ondanks het ffei dat Japan te kennen heeft gegeven het verdrag van Washington op tu zullen zeg0pn lijke bewindslieden naar eer en geweten volbrengen In deze dagen van angstwekkend gevaar is rust noodig alzydige overweging met kennis van zaken politiek doorzicht en vertrouwen in hen bij wie men deze voor waarden het best vervuld kan achten De party stelt terecht eischen aan ons Omgekeerd mogen wy eischen stellen aan de par ty Zoo zullen wy elkaar terug viftden en zoo zal ons volk eenmaal moeten erkennen dat het werk van den V D B het tot dankbaarheid heeft gestemd Rede van minister Oud Minister Oud verklaarde jUt de economische en finaocieele toestandl eei moeilyker en vfeel ernstiger is dan het vorig jaar en het is wel zeker dat h t t volgend jaar weer moeilijker zal zijn Het bedryfsleven krijgt met telkens grooter zorgen te kampen De Werkloosheid stijgt en de middelen om den nood te lenigen warden minder Spr gaf voorts een overzicht van het ontwikkeling van het econonrisoch leven in de vorige eeuw Spiekende over den ernst van den toe stand zeide de minister o ra wie thans is geroepen om in Nederland de schatkist te beheeren vindt niets dat aanleiding zal geven tot eenig optimisme en het zaL ook in de toekomst zoo zyn dat er opofferingen zullen worden gevergd en er afbraak zal zyn Spr wees op de verscheidene maatregelen tot bezuiniging op het onderwys welkeonder leiding van minister Marchant totstand zyn gekomen Erkennende de juistheidin het algemeen van het op het stuk van hetonderwys gevoerde op bezuiniging gerichtebeleid gaf spr als zijn meening te kennen dat betreffende de defensie evenzeer beperkmg van uitgaven mogelijk en geboden is Mr Joekes deelde onder gejuich mede dat de Vryzinnig Democratische Kamerfractie tegen de Defensiebegrooting zalstemmen Zondagmorgen 25 Nov werd de jaarvergadering voortgezet met de verkiezing van leden van hét hoofdbestuur By enkele candidaatstelling werden benoemd Mr L G v Dam te Haarlem en de heeren D Veldhuis te Winschoten en G Ouwehand te Vlissingen In de vacature J Talsma werd met negen en negentig stemmen gekozen Mr M S Kalma te Assen waarby de heer E Dorks Hzn zeven en zestig stemmen verwierf Met 93 tegen 70 stemmen voor werd verworpen het voofstel Amsterdam luidende de algemeene vergadering enz van oordeel dat in de tegenwoordig omstandigheden niet beide echtgenooten een bezoldigde functie mogen bekleeden Sipreekt zich uit voor het ontslag van de gehöwde ambtena res die geen kostwinster is r De Defensiebegrooting Een belangrijk punt op de agenda was het voorstel van het hoofdbestuur waarvan de strekking is dat do party moet aandringen op krachtiger bezuiniging op de begrooting van defensie Na treedvoerige discussies werden bij aitten en opstaan verschillende amendementen verworpen en bij acclarpatie aangenomen het voorstel van het hoofdbestuur waarin wordt uitgesproken dat de party zal voortgaan met alle krachten te bevorderen den opbouw eener internationale rechtsorde en te stryden tegen alles wat het oorlogsgevaar kan vergrooten en dat zij misdien als doelstelling zoowef e nationale a de internationale ontwapening haïndhaait en verzoekt de Kamerfractie a by de regeering aan te dringen op krachtige bezuiniging op de defensie uitgaven b alles te doen wat kan strekken tot een versterkt toezicht op en een verbod Van par ticuliere wapenhandel en wapenfabricage Onderwys Verder werd aangenomen een voorstel van het hoofdbestuur waarin de meening werd uitgesproken dat verdere bezuinigingen op het openbaar lager onderwijs achterwege behooren te blijven zoolang de bij het openbaar l o aangebrachte bezuinigingen niet op gelijksoortige wyze eveneens bij het by zonder 1 o zijn toegepast Na eenige discussie werden de amendementen ingetrokken en het voorstel van het hoofdbestuur by acclamatie aangenomen Ik stel mij voor dat gij vliegers van al dat gepeuter en gemier ierbeneden een afkeer moet gevoelen De luchtvaart werkt verheffend Hoog in de lucht m stormen en in duisternis zljt gij alléén met God Die over u waakt Als gij maar m alles precies zljt altUd vol zelfbeheer schlng altijd vol rustige berekening al m afkeerig van waagstukken dan zUt gij veilig dan zijn zU veilig die hun leven aan hebben toevertrouwd Deze geest heerscht In de K L M Dezen geest heeft Hesman gekweekt vanw gU vliegers de leerlingen ztjt T e kinderen brengen u daarvoor hundank ZU willen dat de herinnering aandeae kindergedachten van 1954 zal blijvenvoortleven In een klein gedenkteekendat zij u hierbij toonen De K L M mogedeze plaque aanvaarden voor SchipholZij zal hierin een bijzondere herlnnerlneiMwaren Aan u mijnheer de directeur de leidende geest en aan u leden van de bemanning bieden de kinderen een reproductie In zilver ervan aan Verscheidene malen werd de geestige rede van den minister door applaus en toejuichingen onderbroken gejuich dat schier geen de scheen te nemen toen de meisjes vah het kleine troepje de geschenken aan Parmentier c s en den heer Plesman aanboden Daarna heeft mr de Monchy burge meester van den Haag Parmentier en zijn mannen toegesproken Het feest werd besloten door een hul ijgin gsdiner In het Hotel Wit te Brug STAD SNIEUWS scliitterend verdiend doelpunt Fanatieke aanvallen zyn voorloopig het antwoord der rood witten Als de stryd nA de ruat weer hervat word blykft H Spee die voor de rust bij een botsing was uitgevallen een rib te hebben gekneusd P de Waal neemt zyn plaats in Spoedig na het begin der tweede helft is A V Diggelen de Goudsche back de Jong weer te vlug af maar de toeschietende Hammer maait hem het leder voor zya voeten weg Een ware titanenstrijd ontstaat nu S V V moet ialle zeilen byzetten om de steeds maar weer opdringende Geudavoor hoede tg kunnen weerstaan Een doelpunt kan frft mag trouwens niet uitblijven want het was niet de onschotvaardigheid der Gouwenaars die S V V de voorsprong doet behouden Eindelijk een mooie open aan fal en Kalden krygt het nakijken door IJssiilstijn 1 1 Een hoog schot van de Waal viak hierop gelost weet Kalden slechts corner te werken De rood witten stryden nu met meer zoo wanhopig en hec zelfbewustzijn ia teruggekeerd Er moet dan ven gestopt worden voor Hammer die een speler cp zyn been heeft gekregen Direct na de hervatting geeft de halflinie de bal aan Ottevanger deze passeert handig Poort en zet voor naar Appel die zijn prachtkans schitterend benut en met een kei va i een schot de rood wit en de leiding i ezorgd Gouda blyft onvermoeid doorspelen terwyl S V V alles in het werk stelt om op hun beurt e achterstand in te loopen Het gelukt hun niet Neptunus Olympla fc 1 Weinig fraais Olympia heeft in een weinig fraalen strijd voor de zooveelste maai het onderspit moeten delven en neei t nu een weinig aanlokkelijke plaats in Het spelpeil had zooals gevreesd veel te lijden van het gladde veld Wel waren er In het begin van de eerste en tweede helft oogenblikken dat het beter leek te zullen worden maar al gauw verviel het spel weer in een vrij rommelig gedoe Zelfs de Internationaal Vente die streng bewaakt werd vermocht zich maar zelden aan de algemeene malaise te onttrekken Olympla s grootste tegenspoed was de onschotvaardlgheid voor doel De thuisclub was aanstonds sterk aanvallend en dit had reeds na tien minuten een doelpunt van Spaendonk tengevolge dat direct daarop door een treffer van Geluk werd gevolgd die door alles heen brekend Henriquez in korten tijd voor de tweede maal liet vlsscheift Na een kwartier kwamen de Gouwenaars toen wat In den aanval laar de voorhoede bracht het niet vSrder dan de Rotterdamsche verdediging Na de rust kwam Olympia er niet meer aan te pas en het werd een strijd tusschen den Rotterdamschen aanval en de Goudsche achterhoede Slechts zoo nu en dan bracht een uitval wat opluchting in Olympla s defensie Een keurig doelpunt van Neptunus rechtsbulten werd gevolgd door doelpunten van Geluk en Vente Toen slaagde Krom er In om de eer te redden en ten slotte kreeg men het mooiste doelpunt van den middag van den voet van Spaendonk Het begon al donker te worden toen het eindsignaal klonk WIELRENNEN Goudsche rennersclub Excelsior De uitslag vari de Zohdag verreden trainlngsrltten over 42 K M luidt A klasse 1 E de Jong 1 15 32i 2 p Blesheuvel 115 35 3 d Prins l l5 33è 4 A Berkhouwer 1 14 34 5 p v d Meer 1 15 35 6 J Rietveld 1 15 36 ReurH van Amsterdam WISSELKOERSEN 23 Nov 26 Nov Officieel SPORT EN WEDSTRIJDEM VOETBAL Uitslagen van Zondag 2S Novermbcr K N V B JVFDEELING I Ie klasse VUC VSV 2 9 RCH AJax 2 8 Feljenoord DHC 3 ADO HPC AFDEEUNG II Ie klasse H DVS Haarlem ü Excelsior KFC ll DWS HBS 2 1 ZFC Sparta ü O Stormvogeis DPC1 0 2e klasse B Neptunus OlympTI 6 1 de Hollandlaan ODS 1 2 daarna gestaakt RFC St Hooger 6 1 VDL Hoek V HoUand 3 Gouda SW 2 1 5e klasse C OW OSV 5 2 Noorden VFC 3 2 Lugdunum St Volharden 1 2 Transvalla VOC 4 1 Coal DHS 5 2 5e klasse D Slledrecht Fluks 4 S de Musschen RDM 4 4 SVW DOSB 5 2 The Rising Hope ONA 4 0 4e klasse D Moordrecht Bosk Boys 4 2 Schoonhoven Haastrecht 1 3 Waddlnxveen Gouderak 4 3 Lekkerkerk DCV 0 9 Res 2e klasse A HW 2 Gouda 2 1 2 Fortuna 2 HBS 3 5 1 Alphen 2 Quick 2 1 0 Schevenlngen 2 BEC 2 2 5 Olympla 2 VUC 2 i Res 3e klasse E DCV a Crooswijk 2 5 1 ONA 2 The Rising Hope 2 9 2 RFC 3 Excelsior 3 0 1 G8V OW 3 2 4 AFDEELING lU Ie klasse Wagenlngen ZAC 0 2 Heracles Go Ahead U 2 Ensch Boys Enschedé b 2 AGOVV Tubantla 2 4 PEC Vitesse S 2 AFDEELING IV Ie klasse Willem II MW 1 1 BW NOAD 5 PSV uliana 2 2 BleUer helde LONGA 1 1 AFDEELING V Ie klasse HSC Be Quick 2 2 Velocitas Friesland 7 2 GVAV Frlslsa Progratnina voor heden H i I V e r s u m B en 6 u Kddy Wahs en zijn orkest 5 30 Gramofoon 5 50 Muzikaal babbeltje 7 Causerie 7 20 Gramofoon 7 40 Jelle Troelstra Nieuwere stroomjngen in de schilderkunst 03 en 9 Charlie Suk singt 8 15 Herst poëzie voor te dragen door Uen de Jong 8 50 Vaz Dias 9 15 V A K A Orkest 10 Schotache Doedelzakmuziek 10 30 De Zonnekloppers o 1 v Cor Steyn 11 Gramofoon Huizen 5 15 Zangrecitai 6 30 en 7 30 Vragenuurtje 7 15 Gramofoon 8 Met ons hoofdbesttuurslid Ds A v d Bohch op een N C R V vergadering 8 30 Coïteert door de Arnh Orkestver 9 Ds P Bootsma l gerpredikant 9 30 Vervolg concert 10 30 Gramofoon muziek BinA üand Ken koninklijke OnderacheJdtng voor den Burgemeester van Albury Naar wy vernemen heeft de Nederl Regerering den consul generaal te Sydney den heer S taat opgedragen om aan den burgemeester van Albury mededeeling te doen van zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau Onüe consul generaal heeft hieraan gevolg gegeven met geiyktüdige overreiking van de by de onderscheiding behoorende versierselen en onder mededeeling dat de onderscheiding beschouwd moet worden als een erkenning van de door den burgemeester ter gelegenheid van de Uivervlucht verleende medewerking én tevens als blyk van waardeering voor de hulp door de bevolking van Albury aan de bemanning van het K L M vIiegtuig verleend Iiisteliing vtui een Crisia Uitvoerburfeau ii vetutiiiu ineiiieu Lueiieutenue üeit uai uu legeeriJiK Kiijgt Oij net uitoeit i ii vaii een tunirp e up aen unvoei len ge vüifee van ue i oenemenüe Deiennnerenue jndttueBeieu m net Duiteniana ib b a Len loi net msteiyjn van een aüunaernjK crjisib UuvoerDureau netweik onaer iiet iviinisiene van ü cunomlfacne Zaken restiOi leert Dit bureau zal zijn laaK dezer nayen aanvaarden iiet zal in de eerste plaats overnemen üie Demoenngen met de regeling van tien uitvoer welke het Crisis In en Utivoerbureau thans vervult krachtens de CrislsultvoËTwet Met de leiding van het Crisis Uit voer Bureau wordt belast de heer drs Ch Truijen Het bureau zal gevestigd worden Mauritskade 55 den Haag GOUDA 26 Nov im Leendert Vleggeert f Heden is te Gouderak waar hy zijn woonplaats had onze trouwe helper Leendeh Vleggeert overleden Gedurende meer dan 21 jaar was Vleggeert in een eenvoudige functie aan onze onderneming veibondfan en kwam hij met velen in aanraking die met onze courant in betrekking etaan Een paar maanden geleden moest hy wegens ziekte zyn taak neerleggen en helai s heeft hy deze niet meer kunnen aanvaarden Met groote opgewektheid en met byzondefe toewyding heeft Vleggeert zich aan zyn taak gegeven En al was zyn werk ook van eenvoudigen aard zyn arbeid is even onmisbaar geweest als het werk van ieder ander die aan ons bedryf is verbonden In de phfcats zgner inwoning nam Vleggeert ook mj meerdere gelegenheden een aandeel Jn het openbare leven Zyn wark voor Volksonderwys Het Groene Kruis en het Ziekenfonds was van zeer verdienstelijken aard Zyn heengaan wordt door ons en zeker ook door vele anderen zeer betreurd I e vernieuwde fiendewegbrug De heer W Sanders lid van den Ge meenteraad heeft by B en W de volgende Vragen ingediend Kunnen B en W mededeelen waarom de vernieuwde T dewegsbytig zooveel hooger is komen te liggen daiyde bade Wanneer dit om technische redenen noodzakelyk ia waarom zijn de daar in de laa ste jaren verbouwde woningen dan niet ol hetzeUófi peil gebrach t Zyn B en W dan niet van meening dat de daar gedupeerde bewonera zooveel mogelyk geholpen moeten worden Commiwie Reclame Weken 1934 Ue Commissie van de Keclame Vveken aeett mede dat door onderstaande personen de slagzin Koopt in Middenstandszaken is ingezonden 1 Mej Bleyenberg Raam 5 2 M Bergsma Bloemen Westhaven 38 3 H Kooiinan Woudatraat 42 4 C A Groenêndaal Achter de Kerk 34 5 J Scho Vyverstraat 1 6 J H W Wilier Mr D J V Heuadestraat 42 7 A Verkaaik Gr FloriBweg 11 8 B D Bo re Oh de Wetstraat 13 9 Doeleman Nleuwehaven 320 10 P Kusters Kleiweg 57 11 J oudijk Nieuii eg 11 12 Stolk Tweede Kade 40 13 Mevr i rtenoéver v Beveminghlaan 32 14 W van Egk Gr v Bloisatraat 26 15 W van Loon Westhaven 68 16 H Hoogendoom Wtoterd k 7 17 M de Gans Peperstraat 12 Mej H A Boot Turfmarkt 102 allen te Gouda 19 R van Frolssen F mmakade 15 Boskoop 20 Mej D van Reeden v Heuedenatraat 14 21 Joh NieuIwenhuizen Wüdstraat 14 Baas Derde Kade 22 3 C Rozendaal Pr Hendrik straat 103 24 A A E Dekker Piersma Markt 59 25 J H v d Werken Raam M78a 26 Mej A Anders Kleiweg 25 27 H Houdyk Kleiweg 48 allen te Gouda 28 W de Bruyn Gouderak A 16 29 A K de Jong Vest 95 Gouda 30 D Verstoep Bzu Gouderak B 3 31 S H w d Kraats Korte Tiendeweg 26 32 W E Koelman Groeileweg 87 33 G v d Ham Hyr van Alphenstraat 22 35 J L Verboom Robaarsteeg 20 36 R Nibbering Keizeratraai 86 37 Mevr van Asten Bodegr straatweg 82 38 Mevr H E de K ók Bleekerssingel 4 allen te Goijda De Uiver niet boven Gouda Wegenfl de mist Het aanvankelyk plan van de Uiver om via Gouda naar Rotterdam te vliegen is tot groote teleurttelling van velen niet doorgegaan Een zeer groot aantal belangstellenden had zich op de Markt verzameld en ook op vel schillende daken hadden nieuwsgierigen plaats genomen om het vliegtuig over Gouda te zien komen Te kwart voor éénJtwam jéchter het bericht van de KX M in antwoodd op een vraag van den Burgemeester aamde Directie van Waiilhaven dat de Uiver daar juist was aangekomen en dat Parmentier direct na de landing op Waalhai en zyn sp t en verontschuldiging heeft uitgesproken dat hij niet boven GoUda ia kunnen komen daar Jiet toestel blind heeft gevlogen wegens den nffVtH Ook Vlaardingen is wegens den mist niet bereikt PARTIJCONGRES VRIJZ DEM BOND De MfH en Marchant en Oud voor het forum fn de Sociëteit ven de Rotterdamsche Diergaarde is Zaterdag en Zondag de algemeene jaarvergadering van den VryzinnigDemocratischen Bond gehouden Prof Kranenburg zeide dat deze algemeene vergadering nog nimmer in zoo moeilyke omstandigheden is bijeen gekomen moeilijk in economisch en in staatkundig opzicht Voor onzen bond aldus spreker zyn de omstandigheden gansch ongewoon Lange jaren was onze party in de oppositie gedrongen Onze party heeft thans de aanvaarding van de uitzonderlyk zware regeeringsverantwoordelykheid door twee ledel der partij met instemming begroet Dat 6 deze deelneming van onze vertrouwensmannen aan de regeering voor de arty moeilijkheden zou meebrengen daarvan was men zich bewust Maar wij hebben dit aanvaard omdat wü van oordeel waren dat s lands belaftg hiermee zou jiyn gediend Rede van mr Marchant Aan de rede ontleenen wy het volgende iMen beschouwe wat ik ga zeggen aldusde minister niet als een verantwoording wy zyn aan de partij geen verantwoordingschuldig evenmin ata ik hier om i onzeparty voor het kabinet propaganda te maken JDe positie van de regeenng in Welk land octk is in onze dagen van angstwekkendegevaren eenerz jds gunstig anderzijds be klagenswaattHg De stellige verzekering dat men vervult naar beste weten walirtoe mepals minister is geroepen geeft een vastheid die geen steun van dei den kan schenken Het is hier myn ta n tg eens de verhouding van al de onderdeelen tot het geheelj in het licht te stellen Een van de hoofdpun ten van de critiek dp het kabinet is dat hethomogenit t mist De zoogenaamde homogeniteit die alleen mogelyk is in een kabinet van dezen tyd is crisishomogeniteit Als men de eiding aanvaardt om het volkdoor de crisis ellende he te helpen moet men dit doen In een Combinatie die pplitiekgesproken niet homogeen is Uitvoerig besp ak mr Marchant hierop de solidariteit de eendrachtige toewyding aan t landsbelapg die thans binnen het kabinet heerscht Het is myn vaste pVertuiging aldus spreker dèt deze solidariteit ons volk kan redden vooral nu kan worden getuigd buiten fouten kan alleen hy bleven die niets doet ma r thans iS niets doen de grootste fout Wij zullen onze taak als verantwoorde GUmda S V V 2 1 FeUe strijd om gelijkmaker en voorsprong Spee kneust een rib Het is in tijden niet gebeurd dat wij in ouda zoo n spannende wedstrijd zagen als gisteren vaii Gouda tegen S V V Behoudene het eerste kwartier was het P i Van de zijde der Schiedammers zelfs wel eens ruw By Gouda was het weer de halfi nie die onvermoeidfrvpcht en veel tot het winnen van deze wedstrijd heeft bygedragen By S V V kon ons dg snelle rechtsbuiten A v Diggelen het meest bekoreïi Direct na het beginsignaal pakken de spelers de zaken flink aan en vieren zij om beurten op besliste wyze op het vyandelyk doel aan Voorloopig heeft dit echter nog weinig succes Cïouda probeert met zuivere passes der halflinie wat verwarring in de verdediging van rood groen te scheppen maar noch de backs noch keeper Kittden gaven ook maar eenig krimp Een praditig laag schot van v Maaren stompt de S VV doelman vallend weer in t veld De bal komt voor Ottevanger die nu maar voor t irstrappen heeft maar dg zenuwen spelen hem blijkbaar parten en zyn schot gaat hoog over De ke r trapt dan weer uit de voorhoede neemt de bal ovec een run van A V Diggelen gevolgd door een goed schot en S V V Tieemt de leiding 0 1 Een ELKEN MAANDAG en DINSDAG VERKRIJGBAAR PUIK BESTE GROOTE Mosselen Ligplaats TURFSINGEL aan het Pontje DE SCHIPPER OP VEELVULDIG verzoek nog één week van 26 November tot December en alléén in Gouda Chemisch r e i n 1 ig e n Stoomen en modelp sen van 8 HaeranoastHHms teftSlijk Yoor inht Vier gulden Schitterende behandeling en afwerking een vernieuwing van het Costuum WAT DE PELIKAAN DOET DOET IE GOEDl Stoomerll en Ververl DE PELIKAANcc zonder de eigenlijke oorzaak te verwtjdemn Zoo taai ook de Aspirintablef het kwaad steeds in den worfel aan In tegenstelling fot Veel namaak vefvHfdf zij ook de kleinste bl tedvaten bevordert den hjoadiomloop n bewerkt zoo een gunstïgen i 4oed op de i loedcirculaHe Dit ts bijzonder bttlangrl k J bij iep en verkoudheid ASPIRIN HEI PRpDUCT VAN VERTROUWEN K iM 70 en iT lnalilM in i HM 1 M netto werkelijk l vanaf 1907 GOUDA Tel 30 6 HARETBEKICHTEN Veemarkt Rotterdam den geheelen dag door willen b I ij V e n Koopen en later ket geld ervan weer ierugbetaaW krijgen 26 Nov Aanvoer in totaal 2743 stuks zynde 483 vette runderen 231 ve te kalveren 10 graakalveren 5 nuchtere kalveren 1106 varkens 906 schapen of lammeren 2 bokken of geiten De prijzen waren vette koeien Ö4 56 44 18 30 36 vette ossen 48 50 43 45 38 10 vette kalveren 70 75 55 60 45 BO varkens Mv gewicht 32 31 30 schapen 39 35 30 per K G 17 13 8 per stuk lammeren 40 35 30 p K G 11 9 7 per stuk pmniM ONZE UNIEKE RECLRME P V DUURT TOtSdECÊIÏBER ITS Ve te koeien en ossen aanvoer ab v wf week handel kalm prijzen osse i iets lager prima vette koeien van 58 tot 60 cent en dito oasen van 55 tot 58 Vette kalveren aanvoer iets korter handel s ug pryzen lager prima s van 0 80 tot 0 90 Varkens aanvoer belangrijk ruimer handel flauw pryzen iets lager Schapen en lammeren aanvoer korter handel traag prijzen als vorige week Meerdere partyen schapen werden voor export gekocht Kaasmarkt Oudewater 26 Nov Aangevoerd 53 wagens 2385 stuks wegende 11925 K G Prys Ie soort ƒ 21 24 2e soort ƒ 19 20 Handel matig RADIO TELEGRAFISCH VEERBERICHT 26 November licht afnemende zuid westelijke tot noord westelijke wind Nevelig tot zwaar of half bewolkt Weinig of geen neerslag Weinig verandering In temperatuur In het westen In het oosten Iets zachter UIVERHULDE IN ROTTERDAM EN DEN HAAG Veel btelangstellJng op Waalhaven rechterzijde van de Pletterükade de JinKerzuae langs den waterkant was met touwen atgezeo stonden vele menschen De voorgenomen begroeting vanwege de Kamer van Kaupnandel is niet doorgegaan ue straten u aardoor de stoet zijn weg nam waren als gedrapeerd met vlaggen Speciale Uiveraecoraties met groen en lauwerkransen prijKte aan vele gevels Irams en autooussen droegen oranjevaantjes Kn ai kort na den middag begon de opstelling van vereenlgingen e d langs de route De duizenden trokken op om in geweldige massa s de trottoirs te vullen op een verscheidene kilometers I langen weg De trams werden omgelegd en reden langs andere banen uit de drukte weg De opengehouden verkeersgaten vulden zich met toesnellend publiek e n laatste aanmaning van de politie om ruim baan te laten en dan liep het als een vuurtje over de hooiden der duizendkoppige menigte Daar zijn ze Weer de motorbrigade en dan een plotseling wuiven en hoerageroep De groote glanzende auto gleed snel voorbij Een oogenbllk vah handwuiven enzwaaiende zakdoeken de glundere enlachende gezichten der kranige Ulvermannen in hun kleurige uniformen bedolven onder kransen en bloemen i In de groote zaal van den Dierentuin had de huldiging plaats Hier werden de Ulver mannen toegesproken door da voorzitter van de Kamer van Koophan del de heer A J Verkerk en hij bood hen vervolgens de zilveren medaille van verdienste aan De hulde der Nederlandsche schooljeugd Toen brak het mooiste oogenblik van de Haagsche huldiging aan Achter de markante figuftr van minister Marchant stapten daar elf jongens en meisjes enkele In hun typische kleederdracht het groote tooneel op Het waren Huub Bucx uit Leerdam Jo van Hout Oisterwijk Nanno W Jelles Groningen Nina Rietstra Utrecht Theo Cobben Heerlen Gerrit Landeweerd Holten Mia Oallis Hilversum Corrie Ouwehand Vllssingen Jacob Reesink Dieren Gld Albert Engberts Norg en Dlentje Blom Siegerswoude Zij schaarden zich daar naast den hoogsten onderwijsautoriteit In den lande die zich met de volgende toespraak tot de Uiver bemanning richtte In de onafzienbare rij van sprekers van wie gij hier ter afwisseling in uwwerk de huldiging moet ondergaan hebik het voorrecht u toe te spreken als ïoordvoerder van bijna 512 000 Nederlandschö kinderen van alle gezindten uit ruim 2C00 scholeisCfer zijn eronder diein Roemenië verblijven en te Brussel Erzijn ook kinderen onder van Duitschevluchtelingen uit Amsterdam die hebben aangedrongen om mee te mogendoen Hier ziet pj voor u de elf kinderen uit elke provincie één die de Nederlandsche schooljeugd vertegenwoordigen Zij zijn mijn opdrachtgevers Als gij bemanning van de Ulver mij de opmerking ten goede houdt wil ik u zeggen dat gij met deze kinderen Iets zeer treffends gemeen hebt het is uw oprechte eenvoud wanneer u in zeer welsprekende woorden hulde werd gebracht door allerlei mannen van hooge positie dan liet gij Parmentier in allen eenvoud onbewust wellicht van den diepen zin uwer woordeft de opmerking neerdruppelen Wat sfceekt gij ons toch in de hoogte Wij hebben aflets gedaan dan onzen plicht zoo doei iedereen in onze omstandigheden Daarmee hebt glJ oni een les gegeven van alles ov rheerschende beteekenls zeker het is vooj een Nederlander doodeenvoudig hij doet zijnvlicht en vaagt daarvoor zijn leven bij begrUpt niet wiiarcyn hij daarvoor zoo moet worden gehuldigd oo is het inderdaad Maar het is goed dat gij het hebt gezegd iateiaag was het in Rotterdam Uiverdas Keeob vroeg in aen morgen neerscnte In 4e s tad een meer uan normale arukte Er werd voiop geviaga aut os en iieisen aroegen de oeKenae uiverwim pels en vele menschen zag men getooid inet de Olver spelajes waarvan de oporen st ten goede koHu aan het Nationaal Luchtvaartionas Op Waalhaven Op het vliegveld Waalhaven waar de ailveren vogel na een paar eererondjes zou dalen heerschte at vroeg in aen i morgen een gezeihge drukte Het terrein waa met vlaggen versierd en terwille van het publiek was een speciale luiaspieker mstallatle gereed gemaakt om de woorden van welkom voor een leder verstaanbaar te maken De ruimten voor de groote hangars waar de anaere machines vaai de K L M een veilige schuilplaats vonden waren weldra gevuld mei enthousiaste belangstellenaen üe aankomst De luidsprekers verkondigden tegen 12 uur dat de Ulver van öchiphol was gestart en dus biiyien üeer korten UJd boven de Maasstad kon worden verwacht De menigte achter di afslulthekken begon zich te roeren e alle oogen zochten de NcrordeJijke kim al vanwaar men de ranke silhouet van de Douglas verwachtte te len opduiken Inderdaad behoefde men niet lang te wachten Na een poosje begórmen de sirenes èp stoomfluiten van labrlejcen en schepen te loeien De Üiver was boven Rotterdam verschenen en draalde zijn eere ronden Het toestel dat eerst nog boven Gouda en Vlaardirifen had willen vliegen had hiervan af moeten zien tengevolge van de mist Ongeveer kwart over één zette Parmentier met een kdurige landing het groote verkeersvliegtuig op het vliegveld en onder luide toejuichingen van heti enthousiaste publiek taxiede hij naar het plafform midden op het terrein waarop het podium stond opgesteld zoodat alle aanwezigen de vliegers en hun echtgenooten konden zien Redevoerlngeti Toen het gejuich eenlgermate was be daard nam ir L W H van Dijk directeur van Gemeentewerken te Rotterdam het woord voor het uitspreken van zijn begroetingsrede Tot heden konden wij aan onze opgekropte gevoelens slechts expansie geven door het uitsteken van vlaggen op den dag uwer aankomst te Melbourne Maar wij hadden behoefte aan een huldiging van aangezicht tot aangezicht De burgemeestei in de eerste plaats maar ook de andere sprekers zullen de tolk van deze gevoelens zijn Ik persoonlijk wil mU er toe bepalen u en uw echtgenooten namens het Gemeentebestuur bü uw aankomst op het Rotterdamsche luchtvaartstation een eerste welkom toe te roepen op Ro erdamschen bodem Hierna verkreeg een der leden van het K L M personeel de schilder VaTi Velzen het woord die met eenige hartelijke woorden aan de bemanning een lauwerkrans overhandigde De volgende spreker is de heer C Kolff ivoorzitter Van de Rotterdamsche Aero club die de bemanning namens de Aero clubs en de sportvliegers toesprak Parmentier sprak daarna een kort woord van dank waarbij hij er zijn te urstelllng over uitsprak dat het door drmlst niet doenlijk was geweest boven Vlabrdlngen en Gouda te vliegen De intodit in de Residentie om vijf minuten over half 4 passeerde de stoet auto s het Rijswljkschepleln waar enkele duizenden personele stonden opgesteld die de vliegers op enthousiaste wijze begroetten Kooplieden hadden onder het publiek oranjekleurige papieren vlaggen verkocht waarmee toen dfr vliegers voorbij reden druk gez aaid werd Serpentine s In allerlei kleuren werden naar de auto s gfeworpen Gejuich weerklonk tot dat de auto s die vrij langzaam reden voorbij waren Zoowel onder het viaduct aan den Rijswfjlcscheweg als langs de geheele DE OFFICÏEELE OPENING VAN DEN BAZAR VAN DE VEREENIGING VAN VRIJZ HERVORMDEN B SH B BËËL d f y i r Foto Studio I Qp jg eerste rij van links naar rechts Mevrouw Gaarlandt de Kat Burgemeester Gaarlandt Ds Thomsen Bestuursleden der Vereen van Vrijzinnig Hervormden te Gouda en te Boskoop Een uitstekend begin een gezellige geest tevreden gezichten van bet comité Er heerschte Zaterdagmiddag een opgewekte drukte in de Eierveillng aan de Veemarkt zeer velen hadden geiioor gegeven aan de uitnoodiging van het comité om bij de opening van de bazar aanwezig te zijn De zaal was door penlge Boskoopsche kweekers welwillend van heesters en groen voorzien de donkeriroene kUmopslingers doen het buitengewoon aardig tegen de gele kazernemuur Voorts getuigden de goedgeschilderde oudGoudsche gevelstukken als ran het Oildehuls en de Moriaan eigendom van de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente van de welwillende gezind Held van dit college De verschillende sunds zien er aardig uit een enkele oogngdAg doet zien dat de bazar met zorg KMrtereld is het valt op dat er zooveel iwflsche dingen te krijgen zijn en dat it meest zuinige huismoeder er nog terecht kan er zijn ook een groot aantal e vcrbruikswaren als kaas honing lam enz Natuurlijk zijn ook de attracties niet vergeten Het is niet slecht bekeken dat men Juist in het begin van de Sinterklaasperiode met deze bazar naar voren komt Er zat aanstonds al gang In het lied djkt door de aanwezigen werd gezongen leateund door een goed strijkje dat gedurende deze dagen welwillend zijn medewerking verleent De voorzitter van liet comité de heer vafi t Hoen sprak daarna een opgewekt woord waarin hij dankte voor de hartïflijke medewerking allereerst vanuit de eigen vereeniglng maar ook van daarbuiten zooals van de Ooudsche winkeliers ondervonden In het btznnder heette de spreker mevrquw Gaarlandt en den Burgemeester welkom öle het eerevoorzitterschap van het comité had willen aanvaarden Deze tfetrad daarna het podium om de bazai te openen De Burgemeester had het verzoek daartoe gaarne aanvaard zijn intieme gevoelens waren laj vereenstemmlng met die der vereeniglng Voor het feit dat hij hter het openingswoord sprak doet dit intuBschen nog weinig ter zake als burgemeester ziet hij he doel der vereeni i als waardevol In deze tijd van werklDoslBeid moeite en zorgen draalen ïBlen daarin rond als In een wanhoopstltkel Het godsdienstig geloof kan daarbwn uit lüengen Spreker heeft waar Iwbig voor de onbaatzuchtige samenwrlüng onder meer van de dames die lüervoor reeds weken tevoren geregeld een of meer avonden In de week zijn samengekomen die deze bazar tot stand bracht en hoopt dat deze de vereeniglng goede baten zal brengen opdfit zij in aUat moge zijn haar belangrijke taak met kracht te vervullen Mejuttrouw Ds Thgmsert de voorgan ïer van de Ver van Vrijz Ne l HervormOden wees er vervolgens op dat de bazar nu reeds baten had gebracht De ver eenlgmg bestond tevoren voor het overgroote deel uit een aantal verstrooide enkelingen die wei eenzelfde beginsel voorstonden maar elkaar betrekkelijk weinig kenden Dat is bezig mede door dit gezamenlijk werk anders te worden er Is kennismaking en waai deerlng ontstaan die voor de verdere groei van groot belang is Vervolgens sprak de voorzitter van de Ver van Vrij Hervormden te Boskoop waarmee de vereeniglng Gouda samenwerkt nog een aansporend woord voor het gezamenlijke werk en voor een goed verloop van de bazar De heer Hekker heeft daarna onder de gebruikelijke apotheose met magnesiumllcht de aanwezigen geiüekt Het strijkje zette vervolgens het Wilhelmus in dat staande werd meegezongen waarna men zich verdeelde over deattracties en standen De bazar biedt tusschen het groen een aardig zitje waar de heer Kamphuizen door vriendelijke dames zijn thee en koffie tegen slechts lO ets iaat ronddlenen Een fleurig gezicht biedt een standwaar allerlei nuishoudartikelen als panneiappen borsteis vaatdoeken en watdies meer zij tot schilderachtige poppenzijn verwerkt sommige zelfs met begeleidende verzen Zeep allerlei drogisterij artikelen biscuit chocolade pannen trommels sigaren sigaretten tabak aardig ingelijste platen babygoed en veel mooie hand werken wij noemen maar Iets datgene wat er aanlokkelijk geët alee Is Men kan er zijn vaardigheid meten in het paardenrennen er zijn prijzen te halen met de sjoelbak een pomp en een put geven cadeautjes In plaats van water En er is ruim gelegenheid om zijn geluk in het spel te i eproeven Heele d zen met bonbons e blikken met koetjes trekt de gelukkige voor een paar dubbeltjes door de bal die juist op zijn kleur blijft stilliggen WU laten het overige maar rusten en vermelden alleen het bekende rad van avontuur dat door een der comltéleden Zaterdagavond op blzondere welsprekende wijze en met uitstekende resultaten werd bediend het te betwijfelen of bedoeld comitélld de volgende dag nog een stem heeft gehad Ook de prijzfen van de naast de bazar staande verloting zijn er tentoongesteld wij zagen een mooi gasfornuls een makkelijke clubfauteuil een Zeisskijker en tal van andere aardige prijzen Het liep vooral des avohds zeer ol Waarschijnlijk Is de Sinterklaas die s m dags met Zwarte Plet had rondgereden en op de bazar opmerkzaam maakt hieraan rüet vreemd Dezen zullen Woensdagmiddag van 2 5 uur de Bazar bezoeken zU brengen dan de poppenkast mee De bazat Is s mlddags en s avonds Vanaf half acht open heden en op Dltisdag en Woensdag a s 4 Jacksons Zy brac iten een soort show uit het wilde weste K met lassowerpen byi en messtli werpen en andere sporten uit die streek wlke de meesten slechts van de film kennen Dan zyn er een tweetal koorddanseresjea met ongelooflijke behendigliedi Hoe he hun gelukte op het koord een ladder te beklimmen en op een stoel plaats te nemen was voor velen een raadsel Mr Jackson met zijn nummer van de z g vrije dressuur had ook hiennede veel succes Vervolgens stelde zich een troep van schre i wende en kryschende Arabieren voor By huïj ging het spreekwoord van veel geschreeuw en weinig wol echter niet P De ie mannen lijken wel geen ruggegraat te hebben Ze springen op de gekste manieren in het rond en dat enkele over een bijzondere kracht inschikken bewezen ze met versctiillende standen waarby één man soms 8 andieren op zijn schouders nam Natuurlijk zyn er bÜ het icircua Bever ook enige goede clowns die met hun grappen en grollen het publiek heel wat hebben doen lacjien Enkele plastische standen w o een hulde aan de Uiver en een propaganda voor den vrede haddeif grooten bijval van het publiek Met een leeuwennummer door den dompteur R Jahn voorgesteld werd de voorstelling besloten Het programma heeft momenten welke men bg een wereldopderneming niet beter zou aantreffen Dit circus mag dan ook groote belangstelling verwachten CircuB an Haver Een programc dat veel bezoek verdient Het circus van Bever geeft evenals het vorig jaar een aantal voorstellingen hier ter stede Reeds direct hij het binnentreden vaf de kleine maar gezellige tent treft de bepaald büzondere sfee van deze zuiver Holiandsche onderneming Zoowel Zaterdag öls Zondagavond werden de voorstellingen door een groot aantal bezoekers bezocht en ue goede repu atie die het circus si nds de vorige maal hier in Gouda geniet garan 1 deert onge wjjfeld ook voor de twee laatste avonden een flinke belangstelling Het programma dat gegeven wordt verdient dit zeer zeker De familie van Bever Heeft zich als uits ekende paaiyiendresseurs P0Pt Een volbloed Hassan hengst door Mn directeur persoonlyk voorgesteld openW het programma Het figuurloopen stand Wiken en andere by dergelülie nummers doorkomende kunstjes van paardendressuur den zonder fouten uitgevoerd waardoor puHiek direct al m ld gestemd zich niet n b valsbetuigingen onthield Groot succes had odk de Jockey Roedi t een tweetal volbloed paarden Ook h wonde zich een meester i de dreaseer nat en gaf prachtige staaltjes te zien ooratellen met haar gedresseerde ttant Roza Dit nummer waarby Mej van Wvele mooie staaltjes van dressuur liet ii viel zeer n den smaak Van de overige ttflw noemen w j allereerflt het rotee balansennummer van I en T Vol o en dan een van de lïeBte nummers df Algemeene Ledenvergadering Zaid Holl IJsbowi afd Gouda De afd Gouda van de Zuid H oUandsche Wabond houdt op Donderdag 29 Hovembei te 8 uur in de Bovenzaal van het Schaakbord een algemeene ledenvergadering De agenda vermeldt o m de volgende punten Jaarverslag Rekening en verantwoording van den Penningmeester Vaststelling contributie Verkiezing van 3 bestuursleden Aftr de heeren G Th Steenland W Frederikze N H van Schelven Benoeming van een kaseommissie Rondvraag Opgemerkt wordt dat zy die nu voor het lidmaatschap van de ijsclub bedanken en zich dan na 15 Decemlrer weder aanmelden een entree van ƒ 1 verschuldigd zyn Kar met brandstoflan te water Het paard geted Hedenmiddag omstreeks 30 uur is by het achteruitryden op de Katnemelksloot het paard met v agen van den koienhandelE ar l erdyk i n het water aldaar terecht gekomen De wagen die zwaar beladen was met verschillende brandfitoffen zonk direct Men heeft daarop de strengen los gesneden en met groote moeite het paard op den wal gehaald Het niet alledaagsche ongeval trok groote belangstelling Een 95 jarige In het Tehuifi voor Üuden van Dagen In het Tehuis voor Ouden van Dagen Uosthaven 10 vierde gisteren 25 Nov hare oudste bewoner Mej de Hoog Cazins haar 95stQ verjaardag De vele persoonlyke en schriftelijke felicitaties en bloemen enz welke zij dezen dag ontving hebben deze tot een onvergetelyken feestdag voor haar gemaakt Propaganda Uitvoering van den DÜettanten Bond Een programma dat 5 iuur duurde Zaterdagavond hield de üoudsche Bond van ilettanten Vereenigiogen een propa ean puitvoerin g in de Zaal Concordia waarvoor een dermate groo e belangstelling bestond dat de zaai geheel uitverkocht was Precies op tyd werd de avond geopend met een kort woord van den heer J Kok Dit precies op tyd beginnen heeft echter nie veel mogen ba en Door de groote verscheidenheid van de programma nummers en de üaaraan verbonden decor veranderingen ondervond de afwerking van het toch al lyvige programma af en toe stagnatie en daardoor kwam het dat de avond te half acht aangevangen eerst om 1 uur middernacht eindigde Het programma werd geopend door de Mond harmonica Ver Crescendo Van de hillende nummers had de potpourri van achlagbïg wei het meeste eucces Verder was er zang van Gouda s Liedertafel Het koor zong mooi zuiver en bezit enkeie goede krachten Vooral hun vertolking van Abendglocken en He uchla van A Mjexdelasohn gaven in ruime mite gelegenheid tot genieten Het gemengde koor Euterpe voldeed het beste in het zeer moeilijk uit te voeren werk van H ObCrhoffer SaJve Regina De Gem Zangvereeniging Gouda zocht haar heil meer in eenvoudige Holiandsche liedjes Ook zy kwamen oed voor den dag Van de gymnastiekvereenigingen leverde Excelsior VverdiensteliJk werk aan het rek terwyl Virts et Celeritas met min of meer gedj ffd sprongen op het paard de bijval v n htt publiek trach te te verwekken DoMÉtK rachtsport werd een bijzondere d€ nstratie aan de brug gegeven zoodat t programma ook voor gymnastiekliefhebl ers elck wat wil bood De dames van bovengenoemde vereenlgingen brachten allen rhytmisctie dansen waarvan wij speciaal die van de KrachtaporV dames noemen Behoudens al deze nuaaners verscheen ook nog de Jazz Band The Kolping Boys 1 met een alleraardigste show op heC tooneel Deze amateurs kunnen met Mtensieve studie speciaal op hot gebied wel iets bereiken Nu was hun enaemble iel nog eenigs j zins rommelig en beschikken zij nog n et j over Iwtkrach en Overigens een nummer j dat byzowier insloeg en een langdurig en verdiend applaus oogstte Als nieuweling tusschen deze vereenlgingen van diverse pluimage bracht de Tooneelvereen R K Goudsch Tooneel het overbekende kluchtapelletje Jïet buis met commensaals voor het voetIich Deze vereeniglng heeft OTider haar leden enkele zeer goede krachten Zoo heeft de heer Purrevan zijn rol als de Amerikaansche petroleum njagnaat die all in hurry werkt spreekt en trouw werkel k Iets goeds gemaakt Mej A Snoek speelde eveneens verdienstelijk de rol van tTe jongste zuatér Zy beschikt over goede tooneel capaciteiten Te ruim 1 uur werd eindelijk mei het bal begonnen Onder leiding van den dansieeraar Wim Kok werd tot drie uur gedaiist op zeer goede dansmuziek van The Kolping Boys o 1 v J Nobel Anoda j Tïiïlla Theater Die Stimme der Liebe I Réunie Bioscoop Quo Vadis Sch ïuwburg Bioscoop Nana De aankomst van de Uiver op Schiphol Nov Ned Centr Redd Brig des avonds 7 30 uur Oefen avond Gynyiastielt avond ond r leiding van den leer ar Ph Bom in School 1 Jeruzalematraat Noi m u Kaal Concordia 60jarigbestaan van dfe Goudsche Ziekenkas Apotheken De apotheek van den heer P Weyer Gouwe 136 is tot en met 80 Novwnber benevens den daarop v genden nacht des avonds na 8 uur geopend dfea nachts echter alleen voor recepten