Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1934

110 18770 73 Jaapflang Vpijdeg 30 November 1934 roiiiisirttF f NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTRE BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTOEC TMOORDMCH NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXV EEN ZbVbXSHUi t i en aingelegenheid De HonJBfrsehe regeenng ia door de opheffing vaü het kamp geheel tegemoet gekomen aan de eischen vai Joego Slavne Voorts protesteert Lckhardt tegen het by de zaak betrekken van Hou gaarsche officieren Lvenmm zou ooit van Hongaarsche zyde fmanc eele steun zyn verleend De au oriteitea zyn steeds itreng opgetreden by strafbare actie der emigran ten De onte redenheid nder de Kroatische levolutionnairen spruit volgens t ckhardt voort uit den bimienlan schen toestand van Joego Slavie Hongarye zal egenover de goheele wereld zyn ee verdedigen en de V aarhe d bewyzen m§m Het liid blavische memorandum dut U otnadagmiddag by tien etretaris generaal I ttn den Volkenbond 13 gedeponeerd gaai na I een uitvoeiige hiatouache inleiding over ot I heteigenlukt vraagstuk van de veiantwior 1 detykheid voor den aanslag te Marseille 1 Ue kwestie van de verantwoordelykl d 1 aldus wotdt gezegd wordt opgehelderd doo 1 dtie teiten de keuze oer misdadigers ifl geschied 01 IJongaarschen grond omder de terrons ten die in speciale kampen lang en suig vuldig Vüot de UI voering v dergeiyke handelingen waien voorbereid 1 de sameniweerders hebben het Hu 1 gairsche gtbied ongehinderd en voor i n 1 aii Rongaarsche passen ve rlaten 1 i de aanslag te Marseille is de uitv er 1 kiiig van de terroribtenactie die jarenUng 1 cp Hongaarsch gebied is geleid en onder I steund 1 De Hongaarsch regeering wordt verwe ten dat zy ondankb herhaalde klachten I geen effectieve maa regelen tegen de ler 1 lonsten in de jaien I9d0 tot 19 4 genome 1 1 heeft Pas in April 1934 heeft de Hongaar sche legeering het aanwezig zyn van t i I lorifaten op Hongaarsch grondgebied ge j dtellelyk toegegeven Dank zy het duke I door de Hongaarbche regeenng en den I steun der overheid is eejt corps an ge oefende niourdenaam en misdadigers kur Den OU staan m een ware misdadigeis school In dit terroustenseminanum heb ben de organisatoren van deftvaanslat op komng Alexanatr dt uitvoerenaK urgane i van hun wandaad gezocht en m ekozan Het bevel vooi de reis naar IraJikrijk met Ho aarsche paspoorten de poor kaartjes en het noodige geld waren door Hen Le Boedapest wonenden leider der or I gam a ie gezonden en overgebracht dooi eten terrorist Myo Bzik Ondanks de her haalde beloften der Hongaarsche regeeruig oe terroristen onder cortrole te zullen stel RIIITENLANDSOH NIEUWS BELGte I De meuwe Belgische regeenng j Mütie van vertroufresi aangenomen De Belgische kamer leeft gistermiddag een motie van vertrouwen m de regeenng aangenomen met 93 katholieken en libera Ien tegel 83 stemmen socialiateii en Viaamsch rational s en en 5 onthoudingen l UilaCt4 AND uet Uerue Kyk NaiiottaalsocialiMme en monarchisme Hertog UiÜer boven alle De Uberregiernngsrat voor inuiinge 1 1 apenbroock heeit te Weimai m ten open bare nationaal socialistische vei gamier ng die door meer din tweedu end me cneii bt zocht was een rede gehouden waaini y j a zeide Er zyn Ihans nog Ueden die gelooveu dat zy hun eigen soep JgRnnen koken Men V eet ppeciea dat hier WÊi daar nog heeren onder het portret van èn keizer bijeenkoJN men on klinken op het welzyn an Zy f I Majesteit Ook weet men dat er dames kransjes zyn die ei e n monaich stiseh n I koffie cul us op na houden Men geloo e I echter niet dat men Adolf Hitler slechts I als werktuig kan beschouwen Het keizer I dom IS geen Duitsche doch eeii Romei I sche kwestie Het Duitsehe volk heeft zich 1 zelf een hertog gekozer en de e is ge 11 I andeie dan Adolf Hitler In Dtutbchla d I kent men slechts een beginsel de prestat e I Met de o erwinmng an de prestatie v n I het nationaal sociahsrae kent slech s i I een adel den adel van den plicht en d n 1 I trouwen arbeid Wy weten preciea waa r I heen men m Duitschland rydt Lens komt 1 I de dag dat men spyt zal hebben van wat I I men heden doe Ik ben vast ervan over 1 tuigd dat m Duitschland ook met de laa 1 I öte vyanden zal worden afgoiekend JAPANj Japan s positie m Uottt Azie 1 I llede van Uirota 1 Japan hoopt op een vnendachappet j ke oploHaing van de hangeiMÏe pro De minister van bu tenlandsche zaken Hiro a heeft m den ryksdag een redevoe I Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 rTIet IS moeilijker te koopen dan te ontvangen De drie Toonkamers CRABETH helpen U bii Uw ST NICOLAAS inkoopen zoo ï vriendelijke pianier dat Jud ten slotte zijn norsche stilzwijgendheli moest opgeven Hij antwoordde vrij barsch dat hij wel dacht in t leven te zullen blij ven niettegenstaande die vlegel hem leelijk tegen den grond gesmakt had Ik weet het antwoordde de rechterer is ook hoegenaamt geen verontschuldlging voor maar Ik heb nog geen bijzonderheden gehoord en als t u niet teveel vermoeit zou ik die graag van uzelfwillen vernemen Lloyd Fairfax is al gearresteerd als Ik me niet vergis i athij zoover ik kan nagaan ook verdient Ja hernam de man grimmig Lemhier en Jonas Lang van verderop hebben diarvoor gezorgd O kunt u mij nu vertellen wat erprecies gebeurd Is De man aarzelde een oogenbllk ging wat overeind zitten en deed een omstandig Nu zou Marshall er otn hebben willen liegen als t In zijn kraam te pas kwam maar In dit geval was hij in zUn reent en wist dat het beter voor hem was later niet op een leugen betrapt te worden daar hij ook rekening had te houden met de getuigenis van Fairfax Het ver haal wat de rechter al zoo van den nor schen man te bed hoorde was een vrij ftel nauwkeurige be8chrij ing van de ge beurtenls en Lloyd kennende viel het den rechter niet moeilijk het voorgeval lene te reeonstnieeren Wordt vervolgd Hij legde den arm om Virginia s schoudeib en samen liepen ze naar de deur maar op dat moment vloog de deur openen een woest met de oogen rollendenegerin stormde de kamer binnen Zeaarzelde even toen zU de rechter zagdaarna Uep ze op Virginia toe en greephaar hand Juffrouw Gtnla riep ze Ze zijn ommUnheer Lloyd gekomen Ze hebben hemmeegenomen De hemel behoede ons ze barstte in tranen uit donder Vir glnlas hand los te laten Virginia stond stil ze keelc bleek van angst den rechter aan die somber voor zich uit staarde tot de schreiende ne gerin opnieuw uitbarstte MUnheer Lloyd riep tegen me Gahet juffrouw Oinia vertellen en toenben ik hier naar toe geloopen om het u d zeggen Maar ze hebOen hem te pakkV en zullen hem nooit meer loslaten WAAROM MAGGI Omdal de piodiicliiii dei Fabrwll van Magjji 9 Voe dingsmiddelen Ie Amsler dam jich licnullen jaien in honderdduizenden gezinnen als de beste op hun gebied hebbcA doen kennen Oaftrem kan men gerust zeggen Df NAAM MJIOjfii IS HET MERK VAN KWAöWft Hs v en ai uiw ue o er op straat f l fX en Lloyd moi I Dank Te Sarah slaagde Virginia er is dan is het kapitaal er toch nog E 1 dan n 3 ten slotte in te zeggen Oa nu maar gauw naai huis en maak Je niet zoo on gerust Rechter Kent weet er alles van hij 7al ons helpen Ga nu maar Ja juffrouw Glnla klonk het oAderworpen Maar aat die lul van MarshaU hebben een klacht tegen titm Ingedlend en we zullen hem nooit terug zien Toen stond ze op en verliet snikkend de kamer Je moe t nu maar naar huls gaanzei de rechter plotseling dan ga Ik metde Marshalls praten om te onderzoekenwat er gedaan kan worden Als hun eerste woede wat bekoeld is zullen zU de ECHNISCH BUREAU VOOR DE BURGERLIJKE en WATERBOUWKUNIDE QEW BETON IJZER EN HOUTCONSTRUCTIE CHR G F DE JONG Jr ARCHITECT GOUDA PEPERSTRAAT 112 TEL 2703 Reunie Bioscoop Gouda Vanaf VRIJDAG 30 NOVEMTBEH tot en met MAANDAG 3 DEC GPRIi E vftn de overweldigende succes fechlagei met LIANE HAID ADELE SANDROCK GUSTAV FRoHLICH SZoKE SZAKALL in Ik wil niet weten wie je bent Regie Geza von Bolvary Muaek Robeit Stolz Als extia hoofdfilm de lachende Cowboy TOM TYLER in zyn allernieuwste knock film Eén tegen allen WOENSDAG 2 uur MATINEE met SPECIAAL PROGRAMMA VERWACHT yDE FABRIEKSBAAS THALIA THEATER Van VRIJDAG tot DINSDAG TWEE HOOFDFILMS 1 MARION DAVES in Peggy mijn Kind 2 STAN LAUREL at OLIVER HARDEN in Op zoek naar mijnheer Smit TOEGANG ELKE LEEFTIJD WOENSDAG St Nicolaasavond GESLOTEN WOENSDAGMU DAG 2 UUR GROOT ST NICOLAAS MATINEE Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG tot en met MAANDAG HET EERSTE FILMWERK MET EEN RHYTMISCHE DIALOOG AL JOLSON bekend uit The Sineuie Fooi m Hoera ik ben een zwerver bugestaan door een keur van de beste Amerikaansche Artisten o a MADGE EVANS HARRY LANGDON CHESTER CONKLIN ej ZIJN HUIS WAS EEN PARK ZIJN DAK WAS DE LUCHT EN HET LEVEN EEN LEED ZONDER EINDE Retne Lewis Milestone Gratis fietsenstalluuc Buitengewoon verzorgd bwrogramma Als extra actualiteit geprolongeerd wegens enorm succes De aankomst en grandiose intocht van de bemanning van DE UIVER TE SCHIPHOL EN AMSTERDAM Toegang vooi eiken leeftud Populaire prtjzen van 25 cent af Viudag 8 15 Zaterdag 8 15 Zondag 3 30 6 uur en 8 30 Maandag 8 15 ATTENTIE I v ATTENTIE Zondagmorgeiy ltltf wederom een zeei interessante wetensch peliikeWhtendvoorsteUing en wel DE BUITENGfewoONWOOIE EN LEERZAME FILM Instinct en verstand Deze film moet U allen komen zien en dat kan want onze priizen zimslechts Zaal 25 cent en Balcon of Loge 35 cent Toegang voor eiken leeftijd Verwacht Vrudag a s GROOT JUBILEUM PROGRAMMA ter gelegenheid van ons 8 iang bestaan MARTHA EGGERT in DIE CSARDAS FuRSTIN Ifoop het a s Sint ficolaasf eest Thans kunt U weer genieten van mijn OVERHEERLIJKE Boter en Spritsletters Speculaas enz Aanbevelend J VANDËHBËËK Banketbakker TELEFOON 2282 GOUDA l GROENENPAAL 15 POPULAIRE GESCHENKEN IN ZILMETA Voor een luttel bedrag heeft U reedt een aardig cadeautje in Ztlmeta he onovertroffen zilverwitte en door en door vlekvrije Gero metaal Van die gezellige kleinigheden waarmede iedere huisvrouw dol gelukkig is een jam lepel vleeschvorkje of botermesje in etui b v voor 55 ets I Het hierboven afgebeelde compötesiel kost slechts f 3 45 En dan niet te vergeten de Gero topprestatie de populaire cassette van f 10 90 Vraagt eens een boekje Populaire Geschenken aan of beter nog gaat U de collectie eens zien Alle goede zaken hebben ruime keuze lÖËRÖKztLMET VLOWRIJ DOOR EN DOOR NEDERLANDSen FABRIKAAT Telef 2020 16 000 Gezinnenin Gouda Haastredit Moordrecht Stolwqk Zevenhuizen Berkenwoude Moercapelle Bergambacht Waddinxveen Boskoop Reeuwük Bodegraven Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWUK Br r WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN De Uade met dé jatgat waardevoUe pubUciteit m DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND IS alleen grondig te bewerken door te adverteeren in ome 4 weekbuden die elke week m elk huis in elk dorp de bewoners inlicht m omtrent hetgt gfl onder hun aandacht wUt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL END UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT Pandbrieven f 64 000 000 Beserv B8 f 1823 268 44 DE BANK stelt be whflibaar l pan l f levan d lOO T in Rtiikken van ƒ 1000 f 500 cd ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNi Ml m SFRIJS per kwartaal tt2b per veek 17 cent met Zondagsblail per kwartaal ƒ UO per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwa taal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MABKT 31 GOUDA bjj onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 B uur Administratie en Kedactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 Zuid SIavie beschuldigt Hongarije De aanslag op Koning Alexander Boedapest woidt veiweten dat het den samenzweerdeifa asyl en steun heeft verleend ien heeft men den aansUg zomler moti I lykhedcn kunnen voorbere den I De vcrantwoordelykheid van de Kongaai ache regeenng vvoidt lu het bizonder in et 1 ch gesteld door het teit dat de aanwe I zigheid van Myo kraly haar bekend wa geworden en dat zyn uitlevering was e 1 eischt doch dat men hardnekkig had ge 1 weigerd hem te arrestéeren 1 legenover het internationale onderzoek 1 heeft de Hongaarsche regeering aldus 1 wordt verder verklaard een sy tematisch nega leve houding aangenomen vol it I vluchten en tegenstiydigheden 1 De mis daad van Marseille wordt het a ituurlyke resultaat genoemd van een sed rt I tang georgai iseerde misdadigersbende welke tegen Joego Slavie gekant was I De autoritei en van een staat staan r 1 machtig tegen dergeiyke terroristische r ganisaties en zonder internationale sajn n erklng is de bestrydmg van dezen biz n I eer gevaarlykej vorm van criminaliteit on I mogelyk De Hongaarsche regeermg he ft 1 feeeai effec leve maatregelen willen treff n waardoor de tegen Joego Slavie gene te j daden van terreur konden leiden tot de I misdaad van Marseille De regeermg van Joego Slavie beschouwt het als haar voor naamsten internationalen plich deze ver 1 i entwoordelyitheid ter kennis te brengen 1 van hét hot ate orgaan der volkerenge 1 meen=iqiap iiuQgatije verwoi it zich tegen de beschuldigingen De leiüti uer iiuiigaarstne deiegaUe ie be ieve tseknaiut neet Vv oeiisüagavonu laat een tegenversiai ng geputMieeerd naai uanleid ug van het memorandum van I I Joego Siavie w ainn u m betoogd wordt Gat Het er by de regeenng van J ego biavie slechts om gaat Hongarije te belasteren mei zuiver floa leke bedoelingen De Hiï gaar sche rejfceermg zal daar nader op in gaan zoodra zij het memorandum nauwkeurig zal hebben bestudeeid De moordenaar is vol gens i ckhardt m Hongarye geheel onbt kend en heelt daar jiunmer gewoond Juist ih dat s samenzweerders vuor den aanslag in Hongarye hebben gewoond Hou garye heeft de regeenng van Joego blav e reedb volledige opheldering gegeven ovei het kamp van Jaaka Poezta i ids het laaU ate oorjaar heeft de Hongaarsche regee ring de noodige maa regelen genomen om er voor te zorgen dat de Joego Slavische emigranten Janka Foeszta verlieten Oven gen 18 Janka PoeezU geen kamp maar een bescheiden boerderij waar 30 of 40 Kroatische emigranten waren onderge bracht Het geheel was een particuliere je toch Ja ik gelool van wel antwoordde Virginia maar wat gebeurt er als hij daar niet mee tevreden is Moet Lloyd dan Ze brak af niet in staat dat vreese lijke woord uit te spreken De Fairfaxen wftren een zeer oude fa mlUe waarvan Uoyd de eenlge raanne Lz t t p ovi Lren t x nlegendecl w y gaa n hem tegemoet FEUILLETON lie Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaansch vanMELROD DANNINGg Nadruk verboden jy nakomeling was Er waren mllltal ren recht rs en eenvoudige landelge Kom kindje u achtte de rechterhaar te troosten we zullen zien wat wekunnen doen e klampte zich aan hem vaat Meneer Kent als geld helpen kanhem kan helpen te vergeven wUt udan t mijne gebruiken Neemt u hetdan van mUn deeli Ik heb mijn toelageniet opgebruikt en als dit niet voldoende I naara onder geweest goede ruiters en goede drinkers soms maar nooit had een man den naam die hij droes ge schandvlekt I En famlUetrots en traditie leefden in I dü meisj even sterk ala in de meeste l KldeUikeXtamUles Kindllet hernam de rechter als hif er op straat een aanklacht in te dleneif irren de w t gezondigd heeft moet hij de consequenties aanvaarden De wet is onomkoopbaar meiske voegde hij er aan toe Al gold het mijn eigen zoon dan zou dat nog geen verschil maken Dftt H et je toch is t niet Vlrgtni richtte zich hoog op Ja zei ze dat weet ik Toen legde ze ï aar handen op zijn beide schouders en keek hem aan Msar u doet uw best voor hem niet i KZ pleitte ze iitt iiÊèooMe hl ik zal doen wat Lloyds kapitaal Beste kind het kapitaal moet Jullielil le meerderjarigheid onaangetast terhand worden gesteld De rechter zag Virginias wanhopiggezicht en herinnerde zich plotselingdat hlJ nog wat opzij had gelegd vooreen uitstapje In het najaar naarWas hlngton HI Maar Ik beloof Je dit aj M kan terughouden 1 in te stellen Ik dat JM HH I Je gespaard be V er meer noodlK V gens vinden maxtt AUVbKl l flll I liUS Uit Gouda en omstreken behooiande tot den bezorgknng i 1 6 reg als ƒ WO elke regel meer ƒ O 5 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 regels 1 1 56 elke regel meer ƒ O iü Advertenüen in het Zaterdagnummer 26 byslag op den prys Idefdadigheids advertentlén de hellt van den pr js lM l MDl n Mj UluUl ü UM l N 1 4 regels ƒ 2 c ke regel meer ƒ 150 Op de voorpagina 50 c hooger Gewone advertentien en mgezonden mededeelingen bu contract tot zeel gereduceerden pras Oroote letters en uden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van solifide Boek handelaren Advertantiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bu rtau z an ing ekomen t eneinde van opname verzekerd te zjn 1 Lg uitgesproken waarin h rapport uit bidcht over de belargryke zaken die de aandacht hebben gehad sedert de verda gmg van de vorige zittmg van den Ilykb udg m het byzonder over de Londenache vlootbebpreking De voorbereidende vlootbesprekingen teLonder worden op het oogenbl k hoofdzak lyk gevoerd tusschen de drie goote oütmogendheden Japan Lngeland en de ereenigde Staten De Japansthe regeermgwydt zorgvuldige aandacht a in den voortgang der besprekingen In den aanvangv erden de atandpunteii uit wisaeld tusschen de mogendheden be reffende proceüure kwestie vooi de confeientie van het dehoopt Wordt dat Groot Bntannie de II Vereemgde btaten en de andere betrokken 1I mogendheden de biUykheid en rechtvaardig held van onze eischen zullen maien en da 11 een meuw vlootpact in het leven zal wo 1I den gepoepei ter verzekenng en bevorde nng van den wereldvrede I De handelsonderiiandelingen mtt Nederland De Nederiandsch Japansche conferentie die thars te Batav a byeen is is geopend op uitnood ging an de Nederlandsche re geermg met het oog op de handelsdepres sie van haar eigen land en van Nede Undt ch Cos Indie en de uitgesproken sty g ng van de Japansche exporten naar Nederiandsch Oost Indie Gedurende zes maanden heeft onze delegatie thans onder h ndeld met de Nederlandsche delegatie over verschillende zal met een ernst gen wil om tot een overeenstemming e komen Maar m verband met de gecompliceerde en veelvuldige problemen d e men onder oogen moet zien op deze conferentie is zy er nog met in geslaagd te komen tot een volledige overeenstemming van inzichten Onze legeenng ech er handhaaft een voortdurend eerlyke en rechtvaardige hou dng en tracht weg te vinden naar ee compromis door zorgvuldige overweging van al die voorstellen van de Nederland sche delegatie welke piactisch schynen en de gemeenschappelyke belangen van be de landen kunnen dienen I Ongeluk met kabelspoor I Zeven doodiui I Bu Napeli is een kabelspoor tegen een lyler gesti oten Doordat de cabine omlaag I stortte wedden 4 personen gedood en 1 gewond van wig later nog drie zyn over I leden I LrHHtig treinongeluk I Sneltrein in botsing met een auto trem Op het station Porta Ètusa van Turyn is om Z uur de sneltrein Milaan Turyn bij het binnenryden in botsing gekomen met I uen au otrem van de iyn luryn Aosta die I om 13 uur 50 van het centraal station van I luryn was veitrokken I Na de botsing vloog vrywel onmiddellijk de autotrein die geheel bezet was m brand met het gevolg dat onder de inzU lenden etn pamek uitbrak Daar de uit gangen door wrakstukken waren versperd tofliden de reizigers slechts door de ramen den wagen verlaten De sneltrein Milaan Turyn werd dooi de botsing niet erns ig beschadigd Zoodra de reizigers van den eersten schrik beko men waien namen zy deel aan het red dingswerk en trachtten de gewonde reizi gerh uit den brandenden raotorwagen te redden De brandweer en het Roode Knus waren o iraiddellyk mt de nabye a ad ter plaatse Het ongeluk bchynt veroorzaakt te zyn door het weigeren van een wissel Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zou den 80 reizigers mm of meer ernstig ge wond zyn De meesten konden ech er na dat eerste hulp was verleend huiswaarts keeren FRANKRIJK I fichtM eiëmg van exJirMnpruiA De geruchten omtrent de a s echtschei I dmg van den prins van Astune den oud j sten zoon van ex koning Alfonso van Span je en gravin Cavandonga de Mexicaansche I met wie hy m Juni 1933 m het huwelyk trad worden bevestigd De ex kroonprms deed by zyn huwelyk Efstand van alle koninklyke rechten en zyn fmancieele toelage werd door zyn vader die zich tegen het huwelyk kantte aanzienlyk De prins nam Woensdag te Parys be wogen afscheid van zyn vrouw dio I daarna naar Cherbourg vertrok om zicli I naar Amenka le begeven Het staat vast I dat de e scheiding door een offic eele echt 1 cheiding zal worden gevolgd j Reuter meldt intusschen dat de echtI scheidingsgeruchten in de omgeving van ex I koning Alfonso niet worden bevestigd I ENGELAND Duitschland s herbewapenmg Dmtschlandl voor een dilemma Volgens Reu er meldt men dat de dub bele interventie van Baldwin zoowel als vaii Simon Duits hland voor een dilemma heeft geplaatst n l de huidige geheimzinnigheid te bewaren en versterking van het Bntsche zaak mifisehten anders beschouwen Maardit zei hlj alleen om het meisje te be I mgedlgen want als Marshall ernstig ge wond was Virginia bedankte hem na een oogen blik van stilte en ging langzaam huls waarts De lechter die tegen zijn taak opzag gaf Jonathan order zijn paard voor te brengen en reed naar Marshall s huisje dat even buiten de stad gelegen j was Hü trof de familie thuis Jud Mars 1 halls vrouw mager met ingevallen ge zicht zijn suffig uitziende negentien jarige zoon en Jud zelf die nu bleek en grimmig In 7ijn ruwe bedstede lag met een norsche uitdrukking op zijn gezicht ZU verwachtten niet anders dan over i I donderd te worden toen 5ij hoorden i wie hij was want iedereen kende den 1 rechter en wist dat Lloyd zijn pupil was tot zijn meerderjarigheid en ze hadden zich voorgenomen om zwijgend te luiste I ren naar wat hij te jzeggen had De Marshall s waren van de bergen in Kentucky naar HarrlsvlUe gekomen en 1 zooals bij dat soort raenschen gewoonlijk 1 het geval was hadden zD meer gemeen I met de wilde dieren uit de bergen wat i hun houding ten opzichte van leven en i j gevaar betreft dan misschien eenig an der volk ter wereld De rechter kende zijn pappenheimers en bereidde hen een groote verrassing Terwijl Juds vrouw en zoon In zijn nabijheid stonden gereed om hem even tueel te hulp te komen vroeg de rechter I allereerst naar zijn toestand en wel op