Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1934

Er zal komen een gemengd zenderbe drljf waarin Staat en omroepvereeni gingeu particlpeeren doch waarin aan I den Staat overwegende ï eggenschap zal worden toegekend Dit gemengd bedrijf dat in den vorm van een N V tot stand zal komen zal met uitsluiting van leder ander belast zijn met den aanleg en de exploitatie van de zendlhrlchtlngen voor öén Uederlandschen radio omroep In deze vennootschap zullen de Staat en de algemeens omroeporganisaties de eenlge aandeelhouders zijn Het bestuur van het cnderbedrijl zal berusten bij een Raad van Beheer waar in naast vertegenwoordigers der algemeene omroeporganisaties vertegenwoordigers van den Staat tP T T en Radioraad zullen zitting hebben Op belangrijke besluiten van dit Uqheersorgaan zal van Overheidswege heizij in den Vorm van een goedkeuringsrecht van den Minister hetzij in den vorm van een vernietigingsrecht door de Kroon toezicht worden uitgeoefend Verder zijn nog verschillende bevoegdheden voorbehouden voor de algemeene vergadering van aandeelhouders welke tenminste éénmaal per jaar gehouden wordt en waarin de aandeelhouders door andere perj nen dan die welke In den Raad van Beheer zitting hebben zuhen worden vertegenwoordigd Gedurende den tijd welke gemoeid zal zijn met den aanleg van de detlnltieve zendapparatuur zal voor zoover het de uitzendingen over de lange golf betreft gebruik gemaakt worden van den Rijkszender te Kootwljk welke voor dit doei aanzienlijk versterkt zal worden de zender te Hulzen zal gesloten worden Voor zooveel betreft de uitzendingen over de korte golf onderzoekt de Zendercornmissle momenteel nog de verschillende mogelijkheden om ook ten aanzien van deze uitzendingen den overgangstoestand te overbruggen Goedkoope groenten voor werkloozen £ en aau pond per dag per persoon voor een cent op hei Departement van Sociale Zaken is een conierentie gehouden van Hegeei mgsauLonieiien met vertegenwüoraigeis van acht gemeenten betretlenae üe mogenjkheiü van verstrekking var goedKoope groenten aan onderbieunaa werkioozen Als resultaat van oie befapreKlng is thans nadat deze materie met de contact commissie uit üe vaJtcentralen overlegd was de volgende regeling ontworpen De leiding voor de levering der te disiribueeren groenten berust bij de Nederlandsche groentenen truitcentrale Deze uisteuing zorgt voor den verkoop oer benoodigde hoeveelheden en voor de lading tot aan de plaats van distributie Als maatstat voor het geljruik wordt aangenomen een half pond groenten per dag per hoold Een gezin zonder kinren zou derhalve indien het voor de geheele week groenten wil betrekken in aanmerking komen voor een hoeveelheid van 5 5 K G Bij de thans bestaande prijsverhoudingen zou de Nederlandsche groentenen truitcentrale de groenten franco station kunnen leveren voor 5 5 cent per kilo De levering aan de ondersteunden zou komen te staan op 4 cent per kilo hetgeen voor een gezin zonder kinderen voor een volle week groenten beteekent een uitgave van 14 cent per week Door de genoemde centrale wordt wekelijks in het begin der week aan de betrokken gemeentebesturen medegedeeld welke groenten de daarop volgende week verkrijgbaai zullen zijn Het gemeentebestuur laat hiervan onverwijld In de stempellokalen mededeellng doen De ondersteunden kunnen dan op een bepaald centraal punt opgeven of en zoo ja hoeveel zij de volgende week wenfachen te betrekken Uiterlijk Donderdagavond wordt door het betrokken gemeentebestur aan de groenten en truitcentrale op grond van de ingekomen aanvragen bestelling van de groenten voor de volgende week gedaan De centrale zorgt er dan voor dat de groenten tijdig In de betrokken gemeenten aanwezig zijn Voor het afhalen van de groenten aan het station en het dlstribueeren over de daarvoor In aanmerking komende winkeliers wordt door het gemeentebestur getffulk gemaakt van onderateunde werk loozen die flaarvoor 10 pet boven hun ïsteun ontvangen Indien voor de behandeling van de aanvragen om groenten door de ondersteunden en het uitreiken van de bons nationale verdedigingsapparaat of Hcht te uoen achyn n over Duitschland s bewapeningen met t vooruitzicht tot ovcreenhoriifit n te konitii die misschien tol voordeel an Duithchlund kunnen strekken Omtrent Lioyd Ueoige s rede in hel La teerhuis wordt uug gemeld dat de sprekeiuonisch dtin lof behandelde die de Kranschcrapporteur Archimbaud voor het itussisch Koode Leger hitd geuil en den büval dioü teze verklaringen m dg Fransche Kame hadd gevonden Het communistische Ku land ldus Lloyd George t waakt een heMg anti commimiBtirich Duitschland Hij voorspelde dat bi men zeer korten tijd misschien binnen één ol twee jaar de conservatieve elementen in Engeland Dui schlan lzouden beschouwen als een bolwerk tege ihet comnrnnism in Europa WanneeiiJuitschland bezwijkt voor het communisme en het communisme in Uuitschlar d de macht krijgt zal Europa volgen Binnenland De nieuwe tijdi egeling Adreis der Amsterdamsche Kamer van Kuopliandet aan de Eerste Kdmer bezwaren voor den internationalenwi$ selen geldbandel De Kamer van Koophandel en Fabrle ken voor Amsterdam heeft met bevreemding en teleursteUing kennis genomenvan den gang van zaken bij de behandeling in de Tweede Kamer der Staten Generaal van het wetsontwerp tot herziening van den wettelijken tijd welkehaar voorkomt eeu ongerijmde oplossingte zijn Het streven om tot n aanvaardbaar compromis te komen heeft ertoegeleid dat een rekeUnp tot stand dreigtte komen welke zakelijke belangen zalschaden zulks in een tijd waarin hettegendeel geboden is Immers door deze orienteering in Oostelijke richting wordtuit hei oüg verloren dat belangrijkedeeleu van ons ecoiJoraisch leven o m de internationale handel en het geldwezen op tal van punten nauw samenhangen met het Westen niet alleen metWestEuropa maar evenzeer met verder jWestwaarts gelegen gebieden i Dti r en niet ten Oosten van ons land hebben de leidende wereldmarkten voor goede en en fondsen haar zetels Het tijdstip waarop b v de koersen en berichten richtenvan de markten en beurzen van Londen Parijs New York Buenos Aires en andere hier te lande worden ontvangen Is van het hoogste belang voor de mogelijkheid dat de overeenkomstige economische centra hier te lande behoorlijk kunnen lunctionneeren Doordat bij de thans door de Tweede Kamer aanvaarde regeling gedurende vele maanden van het jaar het verschil il tijd tusschen Nederland eenerzljds en de landen met West Europeeschen tijd anderzijds alsmede de Noord en ZuidAmerikaansche centra met 4ü minuten zal worden vergroot zullen onze markten en beurzen In mindere mate haar voordeel kunnen doen met en zich richten naar het verloop in bedoelde bmtenlandsche centra In het bijzonder in de ochtenduren aal het ontbreken van richtsnoeren uit Londen en Parijs niet alleen schade beteekenen voor onze markt als belangrijk centrum van den internationalen wisselen geldhandel maar de goederenhandel zal eveneens ernstig worden ontrlefd Indien zij gedurende een groot deel van den ochtend niet over betrouwbare wisselkoersen zal kunnen beschikken Overeenkomstige bezwaren gelden voor de noteeringen van de bultenlandsche goederenmarkten en voor de Amerlkaansche noteeringen Tal van kantoren in het bijzonder die welke hun realties hebben in België Engeland en Frankrijk zullen genoodzaakt zijn het sluitingsuur later te stellen dan thans het geval is Dat ter wille van de oplossing van het intern contllct een tijdregeling tot stand dreigt te komen welke indrulscht tegen de belangen van ons economisch leven om te zwijgen van de ontwrichting van het huiselijk leven als s winters ie schoolgang der kinderen In het donker zal plaats vinden acht de Kamer van Koophandel zoo volkomen onjuist dat zU aan de Eerste Kamer heeft verzocht het onderhavige ontwerp iiiet aan te nemen De oplossing van het Zender vraagstuk Conferentie van Minister De Wilde met de vier groote omroepvereenigingen Het Altworpen gemengd zen der bedrijf Gistermiddag vond in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen Telegrafie en Telefonie onder voorzitter schap van mr J A de Wilde Minister er de daarmede samenhangende adml van Blnnenlandsche Zaken een bijeennlstratie geen personeel beechikbaar is komst plaats van de vier groote omroepneme fiet Gemeentebestuur daarvoor on vereenigingen in het bijzijn van den dersteunde werkloozen die dan boven directeur generaal der P T T en de comhun steun een toeslag tot een bepaald missie voor het zendervraagstuk percentage ontvangen De kosten wor Het doel van deze samenkomst was te den hierdoor tot een minimum terugge onderzoeken of de voorsteilen vervat bracht In den toeslag dien de onder in het rapport van de Zendercommissie hetwelk eenlgen tijd geleden aan den Minister van Blnnenlandsche Zaken werd aangeboden de instemming van de besturen der vier groote omroepvereenlgmgen hebben De vertegenwoordigers dezer omroepvereenlgingen hadden in de commissie voor het zen der vraagstuk door onderteekening van het verslag reeds blük gegeven zich met die voorstellen te kunnen vereenigen Uit de gevoerde besprekingen is zooals trouwens verwacht mocht worden komen vaat te staan dat ook de omroeporganisaties de voorgestelde oplossing van het zendervraagstuk aannemelijk achten De hoofdlijnen van het verslag ten aanzien waarvan onder de belanghebbenden volledige eenstemmigheid werd bereikt zijn In het kort steunden voor het rondbrengen der groenten ontvangen en den bijslag dien het personeel berioodigd voor de administratie zal erlangen wordt voor het Rijk de gewone subsidie verleend Het gemeentebestuur moet bekend maken dat de winkeliers die de goedkoope groenten in hun winkel willen verkoopen zich moeten opgeven Zouden er te veel winkeliers In een bepaalde wijk komen dan is hefc Gemeentebestuur bevoegd de verstrekking aan een klein aantal toe te wijzen Bij de bestelling vao de groenten aan het meer bedoelde centrale punt worden terstond bons afgegeven terwlji de beï taling gelijktijdig door de ondersteunden moet plaats vinden De ondersteunden geven daarbij op bU welken winkelier zij de groentf n wenschen te koopen Op de bon wordt dan de naam van wln keiler en de week van aflevering vermeld f Hierdoor verkrijgt men de zekerheid dat hetgeen door de Jhdersteunden besteld wordt ook worm afgenomen Door de groentenen frultcentrale wordt daardoor elke week niet meer geleverd dan Inderdaad door de ondersteunden zal worden gekocht De winkelier ontvangt bij de allevering van de groenten geen geld dochneemt alleen de bon van den ondersteunde in ontvangst Tege overlegging van de bons ontvangt de winkelier dan te zijner tijd van het gemeentebestuur zijn winst Het gemeentebestuur rekent vervolgens af met de Nederlandsche groenten en truitcentrale Zou onverhoopt blijken dat inschakeling van de winkeliers te groote bezwaren met zich brengt dan zou te zijner tijd dienen te worden overwogen of de distributie niet van een centraal punt c q centrale punten in de gemeenten dient te geschieden Spaansch Nederlandsche ha ndelsovereenkomst Door de Cortes aanvaard Met 212 tegen 32 stemmen heeft de Cortes definit Ief zijn goedkeuring gehecht aan de radllicatie van de Spaansch Nederlandsche handelsovereenkomst Gaiantieprijs voor aardappelmeel Door den Minister is de garantieprijs voor de overname van het aardappelmeel voor den oogst iy i4 vastgesteld op ƒ iO per luo K G De verlaging van ƒ 0 1i5 per lou K G tegenover het oogstjaar X933 wordt gewettigd geacht door de groote elschen TWBBDE KAMBR De Begro9Nng van Defensie De Minimier tegen uud otftcieren In het geweer Ken commlaaie inzake de samenstelling der Indische vloot Was er niet een tikje ironie in minister Decker s stem toen hij ziju rede uanvliuf met de opmerking dat hij jilechts zijn voldoening kon uiten over de verheugende belangstelling welke voor zijn begrooting was gebleken uit het teit dat vUt en lwiutig leden er het woord over hadden gevoerd Ook als men in aanmerking neemt dat leger en Vloot in deze begrooting gecombineerd zijn schijnt het debat wel lang Het ontbreekt dezen bewindsman niet aan strijdlust en aan eèn gepast gevoel van eigenwaarde Als ds Llngbeek h g klaagt dat op een schip waar Z Exc een reis mee heett gedaan geen plaats was voor een vlootpredikant antwoordt de minister dat op een schip waar voor niemand meer een plaats Is plaats Is voor den minister van defensie van het oogenbllk af dat deze zich daarop wenscht te begeven En nog al grappig was de wijze waarop hij den heer Drop s d antwoordde op diens denkbeeld aangaande een vloot in Indië van klein materiaal van jagers en vUegers ult gaande van bepaalde basispunten Z Exc zal een commissie instellen welke het vraagstuk van de samensteUlng der vloot voor Indlë zal ondertoeken en voegde de bewindsman erbij de commissie zal dan steHig ook van het denkbeeld van den heer Drop die deze zaak heelt besproken evenals de coramlssleIdenburg en de vice admiraal De Jager onze vloot had uitgelaten een afstraf llng toe wijzende op de K 18 die 23 000 mijlen gaat afleggen met aan boord 35 koppen en den beroemden Nederlander prof Venlng Meinesz die ter wille van zijn wetenschappelijke onderzoekingen zich dezelfde opofferingen op pen onderzeeër getroost aJs de leden der bemanning De generaal Duymaer van Twist a r glom van genoegen om s ministers repliek aan mr Westerman s adres en Het zich bij interruptie niet vriendelijk uit over den afgevaardigde van Nutlonaal Herstel waarop mr Westerman antwoordde door den heer Duymaer salon generaal te noemen De aandacht trok de heftigheid waarmede de minister zich uitliet over volksvoorlichters die vroeger tot zijn adviseurs hadden behoord maar hem nu geen verantwoording meer schuldig waren eh die als de weermacht zoo slecht is als zij nu schrijven karakter zouden hebben getoond als zij de verantwoordelijkheid ervoor geweigerd hadden te dragen en eerder uit dienst waren gegaan Met zachte hand bejegende de bewindsman de Vrijzinnig Democraten die naar mr Joekes gistermiddag nog weer verklaarde aan het kabinet steiin toezeggen maar daarbij een clausule maken voor de defensiebegróoting Argeloos en alsof het een gloednieuwe mededeellng betrof zeide Z Exc dat de regtering evenmin ais hun partij In de raeenlng verkeerde dat ons land alléén het tegen één of meer vijanden zou moeten opnemen en dat op zoo Iets de weermacht ook niet moest zijn Ingericht Na deze belangrijke verheldering zal de heer Joekes kunnen overwegen om alsnog voor de begrooting te stemmen aldus Z Exc zéér ernstig En toen mr Joekes op zijn beurt ad rem Interrum peerde dat deze verheldering dan ook uit de begrootlngscijfers zou moeten blijken toonde de bewindsman weer een groote gevatheid door te antwoorden dat het verschil tusschen de VrijzinnigDemocratische fractie en hem dus alleen een queastie van cijfers was en geen principe betrof De bewindsman heeft de door hem voorgenomen afschaffing van het vooroefeningsinstltuut verdedigd o m op merkende dat nauwelijks een tiende der dienstplichtigen er gebruik van maakt en dat slechts twee van de eenen twln tlg Katholieke Internaten in ons land welke een klasse voor voor oefeningen zonder eenlg bezwaar zouden kunnen c rlphten zulk een klasse hebben gevormd Zedelijke schade ais gevolg van het kazerneleven vreest hij niet omdat dit zooveel beter Is geworden En de afschaffing geeft zeven ton bezuiniging Krijgt de minister zijn zin dan zal zij eind 1956 geschieden Wetswijziging is er niet voor noodlg Maar de Kamer kan hu door een motte een uitspraak doen Heden verklaarde de heer Krijger c h iVe de a aTcTJp peTm elsteunreTelirr aan l 1 T lf w onverkocht gebleven restanthoeveelhe den en de goede oogstopbrengst van het jaar 1934 De prijzen van versch spek De Nederlandsche Veehouderijcentrale maakt bekend dat de prijzen voor het door haar In te nemen versche spek over het tijdvak van 3 December tot en met 15 Dec 1934 ongewijzigd blijven t l NIKUWS BedrlegelUke biutikbreuk Vijf landbouwers gearresteerd De marechaussee heeft gistermiddagte Alblasserdam gearresteerd de gebrsB landbouwers en P B V Jr eveneens landbouwer wonende aldaar be inevens zekere P B V Sr en C V even eens van beroep landbouwers wonende te Oud Alblas op vermoeden gezamen ilijk zich aan bedriegelijke bankbreuk te hebben schuldig gemaakt zoo meldt de N R Ct j Eenlgen tijd geleden Is P B V Sr teOudAlblas in staftt van faillissementverklaard Als gevofe daarvan werd zoo jals zulks gewoo 48 zijn eigendom tegelde gemaakt blidWUze van openbareVerkooplng HierbÖ was het den curatoropgevallen dat eeif en ander veel minder opbracht dan oorspronkelijk werdverwacht Direct werd gedacht dat erknoelerij in het spel moest zijn te meer daar het de marechaussee bij geruchtebekend was dat een en ander niet Inden haak moeöt zijn r Bij een Ingesteld onderzoek bleek dat er een omwisseling van koelen zou hebben plaats gehad waardoor de goede melkkoeien waren omgewisseld met medeweten van den gefailleerde en de gebrs B en P B V Jr zoodat de opbrengst natuurlUk veel minder was dan anders het geval ware geweest Bovendien zou de gefailleerde verscheidene goederen aan den boedel hebben onttrokken als landijouwwerktulgen en veldvruchten De vijf maWnen zijn In de kazerne te Papendrecht opgesloten en zullen ter beschikking van de Justitie worden gesteld Zijn eigen vronw opgebracht 1 Veldwachter kende geen pardon Een zeldzaam voorbeeld van pltchtsgetrouwheid deed zich aldus wordt uit Dlnxperloo aan de JTel gemeld dezer dagen in een der naburige Duitsche grensplaatsen voor Een veldwachter heeft daar zijn eigen vrouw In arrest genomen De vrouw was naar de markt gegaan en had daar 5 K G aardappelen gekopht De koopman had zich echter vergist zoodat zij met 10 K G aardappelen thuis kwam ZIJ meende hiermede haar man te verrassen doch deze vatte dit als diefstal op en bracht de vrouw hoe ze ook om genade smeekte naar de poUtiewacht Daar werd snel recht gesproken de vrouw werd veroordeeld tot een paar mark boete zlch tegen afgc afflng keurde de heer De verstandhouding tusschen den veld irfPjlléh l aZ ze goed en zeide mr wachter en zijn vrouw was Overigens yjoseiing r k dat hlJ er zich bij zougoed Nu nog vraagt men zich af noerieggen T Wat de afschaffing van de burgercorDe radioprüsvraag van het N C C g betreft van de zestienhonderd Het N C C deelt mede met 2 8 mtllloen salaris zouden er ze venhonderd worden ontslagen Op zichzelf is hiervoor geen wetswijziging noodlg maar wel is dit het geval met de contlngentsvergrootlng met twee duizend man en de diensttijd verlenging met 14 dagen welke de bewindsman als com penaatles wenscht voor het belasten van soldaten met corveewerk Z Exc zal de burgercorveeërs niet ontslaan voordat de Kamer deze wetswijzigingen heeft goedgekeurd Wij noteeren nog s ministers mdedee prljsvraag tot het verleden behoort kan worden medegedeeld dat in totaal pl m iio OOo briefkaarten met oplossingen bij het comité zijn Ingekomen De opbrengst bedroeg ruim 3i ooo Vele belangrijke prijzen werden voor de goede oplossing van de prljsvr aa belangeloos beschikbaar gesteld In verband met het groote aantal goede oplossingen had overeenkomstig ie ter zake vastgestelde regeling loting plaats Voor zooveel noodlg brengen wij hier Nu de afwikkeling van de N CC radlo ling dat binnen niet al te langen tijd oplossing als volgt luidde i auto 2 tram 5 pontje 4 trein 5 vliegtuig Het resultaat dezer loting werd aan ieder der prijswinnaars medegedeeld Tevens ligt nog een trekklngslljst van het N C C ter Inzage Een beperkt aantal dezer lijsten Is nog verkrijgbaar nogmaals in herinnering dat de goede wetsontwerp zal worden Ingediend betreffende de medewerking van de burgerautoriteiten aan de bescherming van de burgerbevolking tegen luchtaanvallen ZExc zal overwegen of wol voornamelijk van Texel kan worden gebruikt voor de vervaardiging van kleeding en I dekking der troepen Op het verzoek van Socmal Democra ten en Communisten om gratie voor de muiters van De Zeven Provinciën kan thans niet worden Ingegaan aldus de minister met den nadruk op thans EERSTE KAMER De Eerste Kamer heeft een korte vergadering gehouden waarin zij een groot aantal wetsontwerpen waaronder vt ie betreffende contingenteering zonder debat en zonder hoofdelijke stemming heeft goedgekeurd BIJ een naturallsatlewetstAitwerp opperde jhr Van CItters a r bezwaar tegen een teveel aan naturalisaties dat z I bestaat Minister Van Schalk kreeg zijn wetsontwerp echtwr zonder stemming aangenomen Mr Knottenbelt 11b bleek lang nfettevreden met de contingenteering vandraadnagels en meent dat van een behoorlijke zorg voor de belangen der handelaren die bulten het syndicaat staantot nu toe niet veel is terecht gekomen Minister Steenberghe merkte op dat eral aan klachten is tegemoet gekomenhij zag zijn wetsontwerp zonder stem mlng goedgekeurd SÏADSNlKUWS CiÜLDA 3U Nüv 1934 Gemeenteraad Agenda voor de verga fering vwi den Kaad der gemeente Gouda op Maaaidag 3 December 1934 de namiddagB 7 j uur Benoemingen in verband met de periodieke altreding van leden van commisaiën en instellingen Het voorstel tot benoeming vaai een leeraar der Avondschool voor Ambachtalieden Het voorstel betreffende de verdeeling der gemeen e in kieskringen en stemdistricten Het voorstel betreffende de samenstti ling der atemttureaux Het voorstel tot het voeren van fl rechtsgeding legen de heeren P A Vmgerling en H Zanen inzake de afrekening van het bouwplan nOnder de Boompjes ca Het voorstel betreffende het verzpek van C Noordegraaf omtrent het in rekening brengen van rente wegens het niet voldoen van een rekening van door de gemeente voor hem uitgevoerde bestratingawerken Het voorstel tot verlaging der gaapryzen Het voorstel betreffende toepassing van het beroepsrecht voor aanslagen In de omzetbelastiiig voor de lichtfabrieken Het voorstel betreffende het adreg der eigenaren van woningen aan de Graaf van Blolsstraat en de P C Bothstraat in verband met een tot hen gerichte aanschrüving krachtens artikei 70 der Wonmgwet Het voors el tot demping van het Moordrechtsche Verlaat Het voorstel tot voorloopige voststellinj der rekening over 1933 van het Grondbe Alavoren vah het Woningbedryf Alsvofen van den Gemeentelijken Keinigings gingsen Ontsmeftingsdienst en van het Marktwezen Alavoren van het Openbaar Slachthuis Het voorstel tot vaststelling va n afschrijvingspercentages voor bezittingen van de Spaarbank en den Sortings en Ophaaldienst Het voorstel tot aankoop van grond gelegen aan de Eerste Kade van de N V Beschuit Koeken Suikerwerkenfabrieken De iOierenkorf v h ïebr Dercksen Het voorstel tot rioleerlng van bouwgrond gelegei Cchter de Van der Palmsfraat r Het vdwstel tot het bouwryp maken van het bouwgrondcomplex Burgvliet II ten noorden van den Graaf Florisweg Het voorstel tot verkoop van grond sloot gelegen in het Van Bergen Uiendoompark aan de Gebr IJs elstein Het voorstel tot verkoop van grond gelegen in het bouwgrondcomplex Burgvliet 11 ten noorden van den Graaf Floriswejr aan den heer T de Bruijn Alavoren aan den beer J F Luxen Het voorstel tot verkoop van yrond gelegen aan de Da Costakade aaii den heer D Oskam Het voorstel to t verkoop van grond gelegen aan de Van der Palmstraat hoek Da Costakade san den heer J v d Velden Het voorstel tot verhuur van de woning Regenteaspl an tsoen no 9 aan den heer G n Hey Het voorstel tot verlaging van de huur van het perceel G rt eweg 29 verhuurd aan den heer D C M den Adel Het voorstel tot verhuur van de woning Nieuwehaven no 59 aan den heer W Jansen Het voorstel tot verhuur der z g Manege gelegen aan het einde van den Fluweelensingel aan de paarde isportvereenigin Gouda vooruit Het voorstel tot onderhandsche verpachting van de tolgeldheffing op het Amster amsciie en Goudsche Rypad aan den heer L H de Groot Het voorstel tot wijziging der verordening op de heffing van rechten wegens de uitgifte van stukken van den burgerlijken stand en andere door of vanwege het Gemeentebestuur verstrekte diensten legeeverordening Het voorstel tot aanvulÜTig van het reglement in de schoolgeldregeling voor de Avondschool voor Ambachtslieden Het voorstel op het verzoek der bouwarbeidersbonden om in de bouwvergunningen een bepaling op te nemen dat 80 Goudsche werkkrachten moeten worden tewerkgesteld Het voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van den oekweg Vaststelling 6e suppletoir kohïer Hondenbelasting dienst 1984 Wijziging begrooting dienst 1984 en verder voorkomende zaken Verkoop van grond sloot aan Gebr iJsselutelki Nabu h t van Beo gen IJzendournpark Bi raadsbesluit van iy April 1934 inmiddela goedgekeurd door Ged S aten dezer provincie ia aan Gebr IJsaelstein aannemers alhier verkochC de sloot liggende in het Van Bergen IJaendoompark vóór het hen tuebehoorende perceel kadastraal bekend gemeente Gouda sectie 11 no 1255 Deze verkoop geschiedde o m onder voorwaarde dat tei behoeve van den aan te jgggen verharden ertw sweg langs den Winterdijk ten kantore vin den boekhouder van Gemeentewerken eeivbedrag van ƒ 2600 zou worden gestort welA bedrag vertegenwoordigt de helft der kosWn van dien weg voor zoover het per et ouwgrond daarlangs iB gelegen terwyi over dit bedrag zoolang het werk niet is uitgevoerd de gemeente een rente zou vergoeden gelijk aan die welke door de Gemeentelijke Spaarbank aan haar inleggers over een overeenkomstige periode wordt uitgekeerd Koopers maken hiertegen bezwaar en deelen mede dat het niet de bedoeling is reeds thans de ƒ 2600 te storten doch eerst dan wanneer de betrokken weg gereed is B en W hebben zich hieromtrent tioen mformeeren door den directeur van Gemeentewerken die bij schrijven van 3 October j l in overweging geeft Gebr IJsselstein voorloopig een derde gedeelte van bovengenoemde som te laten betalen aangezien er slechts twee van de ïes op het trokken terrein te bouwen woningen gereed zijn B en W hebben hiertegen geen bezwaai pn stellen voor aldus te besluiten Verkoop van grond an D Oskam De heer D Stuurman architect alhiai heefjj namens zijn principaal den heer D Oskam te Arnhem gevraagd een perceel bouwgrond ter grootte van 2 865 VI2 liggende aan de Da Costakade tusschen de Tollenastraat en de Van der Palmstraat deel uitmakende van het perceel kadastraal tekend gemeente Gouda sectie F no 1718 te mogen koopen teneinde daarop een achtiit woningen te bouwen B en W stellen voor tot verkoop van bedoelden grond over te gaan en den verkoopprijs overeenkoms ig de ter inzage gelegde adviezen van den directeur van Gemeentewerken en de commissie van bijstand In het beheer van dat bedrijf te bepalen op ƒ 7 per M2 Het Goudsche Kypad Verpachting boerderij met recht van tolheffing onder Alphen a d Kijn eri Boskoop B en V stellen den Kaad voor opnieuw aan den heer L H de Groot de tioerderü met recht van tolheffing onder Alphen a d Rijn en Boskoop Goudsche Rüpad te verpachten voor de s Mn van ƒ 3060 per jaar en wet voor den termijn waarvoor de eoncesaie tot tolgeldheffing verleend zou vrorden Bouwrijp maken Burgvliet H ten noorden van dra Graaf Florisweg By raadsbesluit van 11 October j l werden de benoodigde gelden beschikbaar gesteld voor het rioleeren van den bouwgrond gelegen in hel verkavelingsplan Burgvliet II ten noorden van den Graaf Florisweg De directeur van Gemeentewerken stelt voor thans over te gaan tot het verdei bouwrijp maken van bedoelden grond Van hem ia ontvangen een uitgewerk e kostenbegrooting voor het dempen van slooten en het aanleggen van straten tot voorbij dei tol aan den Bodegraafschen Straa weg Uit teie begrooting blijkt dat een bedrag van ƒ 80 250 inclusief bedrijfskosten noodig zal zijn B en W kunnen zich hiermede vereemgen en stellen thans voor a over te gaan tot het verder bouwrijp maken van de gronden liggende in het verkavelmgaplan Burgvliet 11 ten noordenvan den ftraaf Florisweg tot voorby dentol aan den Bodegraafschen Straatweg b hiervoor beschikbaar te stellen een bedrag van ƒ 30 250 ten laste van den kapitaatdienst van de begrooting 1934 vanhet Grondbedrijf Verzending correspondentie met de bijzondere vlucht van hei postvliegtuig Snip naar West Indië De directeur van het postkantoor hier ter stede maakt bekend dat de gelegenheid wordt opengesteld om met het vliegtuig Snip van de K L M dat op 15 December a s uit Nederland zal vertrekken in Nederlaïid ter post bezorgde volledig gefrankeerde gewone en aangeteekende brieven briefkaarten en andere stukken naar Suriname Curasao en de overige Nederlandsche OverKeesche gewesten in Aildden Amerika te verzenden Waarde zendingen en postpakketten zü tofc dit vervoer niet toegelaten Voor deze verzending welke allc n op risico van den afwmder zal plaats vinden zal boven de gewone porten en i echten een luchtrecht verschuldigd zijn van ƒ 1 per 5 gram Het nichtrecht en de gewone porten en rechten öehooren althans gedeeltelijk te zyn voldaan door middel van het voor bijzondere ïwstvluchten bestemde driehoekige luchtï 8tzegel ad 30 cent he welk van heden Vm 14 December a s voor het publiek ver ijgbaar wordt gesteld De stukken moeten voorts voorzien zyn van een luchtpost etiket en van de aanwijzing Fer vliegtuig Snip en behooren uiterlijk op 14 December a s l 45 uur aan het postkantoor alhier ter post te worden bezorgd Personen die geen relaties hebben te öuriname Curacao of een der andere Neder tidsche bezittingen Midden Amerika Kunnen hun corregpondentie waarvoor te dir g aan den afzender wordt y x d adresseeren aan Postdirecteur Pa ramaribo Suriname of Postdirecteur Willemstad Curasao De terugzending welke met de gewone middelen van vervoer zal plau s hebben zal geschieden voor rekening van de K L M Insluiting van antwoordcoupons of voor de terugzending gefrankeerde omslagen is derhalve niet noodlg Op de linkerhelft van de adreszijde van bedoelde stukken behoort op duidelijke wyze naam en adres van den afzender te worden vermeld De Post eii het Nicolaasfeest iBlijkens mededeeÜng van den direc eur van het postkantow alhier wordt den afzenders meer in het bijzonder gedurende de dagen voorafgaande aan het Sint Nicolaasfeest het navolgende aanbevolen 1 De pakketten zorgvuldig en vooral stevig in te pakken verpakking in slappt kartonnen doozen of dunne houten kistjes beveiligt den inhoud in den regel niet voldoende 2 Zorg te dragen dat de adressen oi e pakketten en op de adreskaarten geheel gelijkluidend zijn en dat een afschrift van het adres in het pakket wordt gesloten 3 De adressen bij voorkeur op de omslagen van de pakketten zelf te schrijven of de adressen op strooken papier me goede lijm stijfsel of gom deugdelijk op de pakketten te plakken Adressen door middel van lak vastgehecht laten zeer ge makkelijk los en zijn daarom niet toegela jten 4 De label adreskaarten van binnenUndache pakketten met sterk kruistouw deugdelyk aan de pakketten te bevestigen 6 Naam en adres van den afzender op het pakket te vermelden echter zoo dat geen verwarring kan ontstaan met het adres van den geadresseerde 6 Met de aanbieding van de pakketten niet te warfiten tot 4 of 5 December doch de pakkettfen reeds eerder ter po it te bezorgen De aandacht wordt er nog op gevestigd dat de openstellingsuren van het postkantoor ten behoeve van de pakketpost op beGoelde dagen niet worden gewijzigd Ue Goudsche Ziekenkas G slaagdle herdenking van het 60 jarig bcwUan The Ocean Band oogst veel succes Een forsche inzet van ï he Ocean Band bracht gisteravond reeds direct een prettige stemming in étt Schouwburgzaal van Concordia waar de Goudsche Ziekenkas haar 60 Jarig bestaan vierde Door het feit dat de tijdsomstandigheden minder aanleiding geven voor een feestelijke herdenking heeft de Goudschg Ziekenkas haar 60jarig jubileum op eenvoudige doch tevens buitengewoon geslaagde wijze gevierd Een uitgebreid j rogramma was samengesteld tn heeft de talrijke aanwezigen tot diep in den nacht aangenaam hezig gehouden Als de voorzitter de heer D Hamerslag de feestvergadering opent is de zaal tot de laatste plaats bezet en het is hem dan ook een geftoegen zoovelen Ie mogen verwelkomen Een bijzonder woord van welkom richt de heer Hamerslag tot den heer en mevrouw Gaarlandt en wethouder Muylwyk De burgemeester en de wethouder vertegenwoordigen het gemeentebestuur Voorts hee te Wj welkMn de heer S P Stryk voorzitter van het gewest B van het Nederlandsch Verbond van Ziekenkassen de heer Hendnks penningmeester van dit Verbond de heer C Blanker voorzitter van het Sanatoriumfonds alsmede de afgevaardigden van h et district en zusterorganisaties Van de medische adviseurs de artsen Bik er Tom waren schriftelijke gelukwenschen ingekomen Bloemen waren ontvangen van de zustervereenigingen van Nieuwerkerk en Boskoop De secretariji de heer A J v d Tooren memoreerde de belangrijkste gebeurtenissen sinds de uprich ing van de Goudsche Ziekenkas in 1874 toen nog Providentia geheeten De gelukwenschen De afgevaardigde van de zustervereenigin De Werkman uit Waddinxveen feliciteert het bestuur met het 60 jarig bestaan Thans w rdt het diamanten feest gevierd van een vereeniging die tot groote schittering van de stad Gouda uitblinkt en zoovee heeft gedaan voor de menschen i i ziekten en ongevallen Een mand met bloemen vergezelden deze woorden Namens het gemeen ebestuur van Gouda wenscht burgemeester Oaarlandt het bestuur van harte geluk en wijst op dp Wet Talma die in 1913 tot stand kwam en en i doel had de menschen bij ziekten financleelen steun te geven In 1874 is Providentia dit goede werk begonnen Spr hoopt dat de Goudsche Ziekenkas nog langen tijd haar nuttige werk zal mogen volvoeren tot heil van hen die de zorg van anderen behoeven De heer De Vos zegt het een leemte te vinden als niet een stem van de leden zou worden gehoord op dezen gedenkwaardigen feestavond Namens alle leden bipdt hij et bestuur gelukwenschen an en hoopt dat nog vele jaren dit werk In opbouwenden zin zal worden voortgezet Het woord was dan aan den heer S P Strijk voorzitter van bet gewest B van het Ned Verbond van Zieken Kassen Ook hy biedt gelukwenschen aan Er is reden tot feestvieren Zestig jaar lang heelt de Goudsche Ziekenkas haar zegenryk werk ir Gouda verricht e n heeft men in practijk gebracht de sociale leuze Draagt elkanders lasten Spr brengt hulde aan de mannen die in 1874 het initiatief hebben genomen tot de oprichting der Kas Spr vraagt de hulp en de steun van alle leden om het be stuur zijn laak gemakkelijker te maken un hoopt dat de Goudsche Ziekenkas nog vele jaren haar werk zal mogen voortzetten Namens beatmir en leden werd vervolgens aan den heer Hamer ag een voorzittershamer aangeboden vt aarvoor hy hartelyk dank zegde Nadat de muziek zich had laten hooren droeg de heer Plet Verltaik gen paar schetsen voor waarna de heer C Blanker voorzitter van het Sanatoriurafonds aprak Spr herinnert aan de medewerking die ook uit Gouda werd ontvangen bij de oprichting van het Sanatoriumfonds Het spyt hem dat de burgemeester en wethouder Muylwijk zoo juist de zaal hebben verlaten doch wil toch niet nalaten tot hen een woord van dank en erkentelijkheid te spreken voor de hulp die aan het sub comité van het Sanatoriumfonds steeds werd verleend Vooral de laatste jaren zegt spr vloeien de gelden minder dan vroeger Alle middelen moeten worden aangewend om het schoone doel van het f Mids te verwezenlijken en hy roept daarvoor aller hulp in Hiermede was aan het officieele gedeelte van den avond een einde gekomen De heeren Piet Verkaik en Willem Sirre verzorgden het komische deel Vooral de laats e humorist wist op treffende fijne wijze zyn publiek voor zich te winnen Beide humoristen hebben het publiek op prettige wiJze bezig gehouden en oogstten vet succes De uit zes man bestaande Ocean Band onder de eminente leiding van Joop Cabout vdlde de avond met muziek Stuk voor stuk leverden de musici prachtig werk en tezamen vormden zy een geheel dat in alle opzichten af was De band ia zonder twijfel ee i der besten die we ooit hoorden De groote verscheidenheid van instrumenten die alle op uitstekende wijze werden bespeeld hebben ons waarlyk doen genie en van goede jazzmuziek Een woord van lof aan Joop Cabouj en hls boys Bijzondere vermelding verdiei t het meesterlijk spel van den Jfiarmonica virtuoos Nico Schaap Hy heeft ons werkelyk veibaasd met zijn wonderlijk spel Niet alleen in het samenspel doch in het bijzonder ooic in zijn soio nummers Uit het hoofd speelde hy op vlo te wyzc Orpheus in der Unterwelt en Lichte Kavelerie Geen fout noch vergissing kon woWen l emerkt Nico Schaap heeft getoond een kunstenaar te zyn wien het ten onrechte no aan meerdere populariteit ontbreekt WV hopen hem spoedig weer te hooren evfenals velen zullen wenschen de heele band nog eens te kunnen beluisteren Het was inmiddels reeds twee uur geworden Het programma was afgewerkt en de uitvoering daarvan mag zeker een geslaag de herdenking van het 60 jarig bestaan van de Goudsche Ziekenkas worden genoemd De stand der werkloosheid Op Donderdag 29 Nov waren ingeschreven aardewerkers 96 letterzetters 31 bouwvakken 557 houtbewerking 116 lederbewerking 27 Ideedingbewerking 26 metaalnijverheid 202 papierbranche 6 textielindustrie 48 suikerwerkers 102 sigarenindustrie 108 landbouw 40 pakhuisknechts Echippersknechta koetsiers en chauffeurs S51 kantoorpersoneel 45 huiselijke diensten 13 fabrieksarbeiders 135 transportarbeiders 82 chem techn am 2 Totaal 1983 Begrafenis van den heer Leendert Verstoep Groote belangsteUlng uit de sporten bouwwereld Onder zeer groote belangstelling Is hedenmiddag het stoffelük overschot van den heer Leendert Verstoep ter aarde besteld Nabij het sterfhuis had zich een groote menigte verzameld die vandaar de laatste eer aan den overledene wilde bewijzen Langs den weg die werd gevolgd hadden zich ook velen opgesteld In den stoet werd in een appart rijtuig een geweldige bloemenschat medegevoerd terwijl ook een viertal kransen de baar dekten Op het kerkhof waren reeds vroeg een groot aantal belangstellenden voornamelijk uit de bouw en sportwereld en vele vrienden die de overledene zich had verworven De talrijke bloemstukken waren een bewijs van de groote achting en sympathie welke de heer Verstoep heeft genoten Aan het graf werden kransen en bloemstukken op de kist gelegd van de kinderen de fam Verstoep fam Verwaal N V Zanen en Verstoep Bestuur van de voetbalvereenlglng Gouda en de vereeniging zelf de heer v d Jagt Goudsche Voetbalbond de Junioren Olympta 9 N A G S V Voetbalvereenlglng Gouda Vereeniging Stolwijksche Sportvereenlglng Economische Groep Loterij vereeniging vrienden van Piet Verstoep Jo Els A D v d Beek de heer Corbeau en het kantoorpersoneel van de N V Zanen en Verstoep Het eerst voerde de heer Zanen het woord Het valt hem zwaar uiting te geven aan zijn gevoelens en gedachten Meer dan twintig Jaar heeft Wj met den overledene samengewerkt Moeilijkheden bestonden voor den heer Verstoep niet NIetó was onoverkomenlijk Zij werk was h m een lust Hü was een goedmoedige beste kerel WU missen aldua spr Overplaatsing van den heer M A Verkerk Inspecteur der Registratie en Domeinen naar Arnhem STOLWIJK KAÜiU JNlÜ UVV Programma voor heden Hilversum V A K A b ay Joncert door de Notenkrakers ü Concert door Eddy Walls en zyn Orkest 6 4 Concerdoor de Notenkrakers 1 Orgelspel 7 30 Geordende productie en distributie IV tslot Herman Voa spreekt over Het plan ue Man 7 60 Gramoloon 7 5Ï S O S be nchten V P Ii O 8 Cursus Spreker Prof Dr M C van Mourik Broekman 8 31 Concert 9 Cursus y 30 Concert 10 Nieuwsberich en 10 15 Lezing Twee Filmgebeurtenissen Dood Water en Koningin Christina Spreker Jan v Kasttel V A RjA 11 12 Gramofoon Huizen K R O 5 5 30 4 rfindï ouwcrisiswetten en besluiten door Th Arts B 30 7 Concert door de K R O Boys en Gramofoon 7 15 7 36 De Psychologie van het getuigenis door Dr Jac van Dael 7 35 8 Gramofoon 8 8 05 Nieuwsberichten 8 06 8 16 Gramofoon 8 f5 U Concert door Gregor Serban en zyn Orkest 9 0 3Ö Solisten concert door het K R Ü Syin phonieOrkest U S O 9 35 9 40 Giamofoon 9 40 9 50 Cello soli 9 50 l0 £i0 Concert door het K R O Symphonie Orkest 10 30 10 35 Nieuwsberichten 10 35 11 15 Concert door Gregor Serban en zijn itoe meensch Orkest 11 15 12 Gramofoon De gehouden inzameling door de vereeni ing Dorcas heeft opgebracht ƒ 214 welke bedrag ingJMi vorm van kleeding enz aan een 40 aI Bnneni werd uitgeroikt BA beschikking van den Minister van Flni clën is de inspecteur der Registratie en Domeinen M A Verkerk overgeplaatst van Gouda naai Arnheni ue heer Verkerk gaat dus Oouda verlaten en weldra zijn woonplaats te Arnhem vestigen UËCUTZAlüilN Uvertrediig van het crlsls zulvelbeslult In een zaak van den 3ü jarigen handelaar in zuivelproducten D de G uit Woerden appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbij hij wegens overtreding van het Crlslszulvelbesluit verdachte had op 5i Mei l zonder vergunning havermoutpap en chocolademelk vervoerd was veroordeeld tot ƒ lu boete subsidiair 2 dagen hechtenis heeft het O M waargenomen door mr c V Melschke nadat oa de ambten r van de Crisiszulvelcentraie c van Doideren als getuige was gehoord bevestiging van het vonnis geèlscht In een zaak van L van der S 44 Jaar melkslijter te Waddinxveen appellant van een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbij hij wegens overtreding van het Crlslszuivelbeslult verdachte zou niet nauwkeurig de tot boter verwerkte hoeveelheden melk In zlJn register hebben aangeteefcend was veroordeeld tot ax boete of dagen hechtenis heeft het O M mr J C V Melschke nadat een getuige was gehoord bevestiging van t vonis geelseht SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL G V B wed9trUden uitgesteld De secretaris van de Goudsche Voetbalbond deelt ons mede dat ten teeken van rouw wegens het overlijden van den heer L Verstoep alle wedstrijden voor Zondag a s zijn uitgesteld Gedurende u jaar heett de heer Verkerk hier zijn ambtelijke tunctie vervuld waarbij hij ook gelegenheid vond op politiek en ander terrein werkzaam te zijn Gedurende meerdere jafen was de heer Verkerk üd van den Goudschen Gemeenteraad en was hij daarbij tevens voorzitter van dè Prot Christ Raadsiractle Voor deze groep is hij als woordvoerder in veie gevallen opgetreden Van de A R Kiesvereeniging Vreest God Eert den Koning was de heer Verkerk voorzitter terwlji hij tevens bestuurslid was van de Vereeniging van A R Gemeenteraadsleden in Zuid Holland Ook aan den Landstorm heeft de heer Verkerk zijn medewerking verleend als üe voorzitter der Plaatselijke Landstormcommissie Naast deze functie was de heer Verkerk nog bestuurslid van het Christelijk Sanatorium voor Zenuwlijders te Zeist en ook nog lid van de Commissie voor Oranje en andere Openbare Feesten Opvolger van den heer Verkerk in den Gemeenteraad Is de heer A van Wijk In hem een zeer bekwaam leider in ons bedrijf die dag en uur Klaar stt nd Wij missen in hem een medewerker en een trouwen vriend We zijn hem dankbaar voor alles en hi het bijzonder zoo zei hij ben ik je dankbaar voor de beste vriendschap Moge ült een troost zijn voor Je vrouw en Je zoon en moge hij het voorbeel van zijn vader volgen De heer Van Triet sprak namens de Goudsche Voetbal Bond In de kracht van Je leven ben je weggerukt uit je gezin en uit de sportwereld waarin je een reeks van jaren hebt meegeholpen opbouwen Wij missen zegt spr in hem een eminente voorzitter wiens nagedaclitenis in hooge eere zal blijven Voortleven LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST H K H Prinses Juliana voorzitster van het Roode Kruis Bij Kon besluit is met Ingang van 1 Dec 1 benoemd voor den tijd van vijf jarenAot voorzitster van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis H K M Prinses Juliana De heer Van der Jagt voetbalvereen Gouda wees op het ruim 2U Jarlge voorzitterschap van den heer Verstoep Steeds heeft hlJ met bekwame hand de voorzittershamer gehanteerd HU was een oprecht vriend voor de ouderen en een vader voor de jongeren Er ia heengegaan een ernstig man met de hoogsie opvatting van pUchtsbetrachÜng Dat zal nimmer worden vergeten Namens de Kiesvereeniging Economische Groep bracht de heer Revet een laatste hulde aan den vereerde doode Een broer van den overledene dankte daarna namens de familie allen voor de gebrachte laatste eer waarmede deze droeve plechtigheid ten einde was Agenda Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 29 Nov 30 Nov Thalia Theater Peggy m n kind Réunie Bioscoop Ik wil niet weten wie je bent Ottlcleel Londen 7 37i 7 361 BerlUn 69 46 69 44 ParUs 9 761 9 7 Brussel 34 521 34 561 Zwitserland 47 96 48 01 Kopenhagen 32 96 38 90 Stockholm 38 38 Oslo 37 06 37 321 New York 1 48 1 47 A Niet oftlcleel Praag 6 18 6 18 Madrid 20 S1 20 221 Milaan 12 67 12 621 Schouwburg BioscQop Hoera ik ben een zwerver 30 Nov 7 30 u Geref gemeente Spreekbeurt Ds A van Dyke 1 Dec 12 uur Opening Tiendewegsbrug I Dec 3 u Vredebest Schietoefening Bijz Vryw Landstorm 1 Dec 8 u Ons Genoegen Ping pong wedstrijd UIT DEN OMTREit GOüDERAK Teraardebestelling Leendert Vleggeert Be raoverzicht De vermindering van het ultvoercontingent van thee voor het per l April a s beginnende jaar veroorzaakte een lichte verbetering van de koersen voor thee aandeelen waarin de omzetten evenwel van uiterst beperkte afmetingen bleven Ook elders ging maar weinig om doch de stemming was over het algemeen gunstig De goede beoordeeling van de rede van Baldwin en de verwachting dat de openbare behandeling van het conflict tusschen Zuid Slavië en Hongarije de gemoederen gerust zou steUen gaven de markt steun evenals de vraag naar Amerlkaansche fondsen hoewel Wallstreet gisteren gesloten was Deze fondsen trokken dientengevolge Iets aan Op de locale markt vleien Philips op door een vaste houding Bij beperkte omzetten liep de noteering tot boven 221 op Unilevers liepen tot 96 op Kon Olie waren aan d ji vasten kant De koers steeg 1 pet Amerlk soorten bleven op peil Rubbers trokken aan onder invloed van de stijging van den prijs van het product Amsterdam rubbers liepen e n fractie op T bakken wisten zich te vertwte eè uikerwaarden bleven op peil Qo ida deelen neigden tot reactie doch de veflie en bleven beperkt Duitsche hUgaties hadden een ongeanimeerd verloop en kwamen op een lager pelV Hedenmorgen is op d begraafplaats alhier het stoffelijk overschot ter ruste gelegd van Leendert Vleggeert die 26 Nov j l op 59 jarigen leeftyd hier is overleden Zoowel langs den weg die de eenvoudige stoet ging als op de begraafplaats waren vele belangstellenden Aan het graf werd allereerst het woord gevoerd door Ds Nieuwburg uit Moordrecht die in een treffende en troostende rede den overledene kenschetste als een waarlijk I goed mensch die door zijn goede karaktereigenschappen en zijn blijmoedigen geest anderen tot zegen heeft mogen zijn Dat zÜTi arbeid voor anderen waardeering heeft gevonden is wel gebleken ui de tijdens Ün ziekte en bij zyn overlijden betoonde be langstelling en uit de bloemen aan zijn graf j Namens de vereeniging Volksonderwijs waarvoor de overledene veel heeft gewerkt 1 werd mede een zeer waardeerend woord te 1 zijner nagedachtenis gesproken terwijl ook jdoor den directeur der Goudsche Courant e jde fa Brinkman bü welke onderneming deoverledene meer dan 20 jt r in dienst was zyn nagedach enis werd geëerd j Een viertal kransen waaronder ook eenvan het kantoor en technisch personeel derfirma Brinkman dekte d ar 1 Namens de familie werd do den heer fle Graaf dank gebracht voor de laftti te tfr aan den overledene bewezen