Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1934

Marga Taisen is van alles schilderes onderzoekster journaliste romancière en bovendien de eerste Euj opeesche vrouw die lid werd van de Sliingonsecte der Boeddhisten Marga Taisen dat is haar Boeddhistische naam dien zy van een Abt in het tempelgcbouw te Kyoto ontving In haar roman De geheimzinnige Kratoii beschrijft zü de Indische wonderwereld en dei geheimen der Boedjühistische leer Haar woning te Berlin een besch i fc r verbiyf is van onder tot boven uld met schatten die op haar rei3tpn door haar vergaard zyn Met spaiijiing luister ik naar de verhalen van deze moedige interessante en energieke vrouw Driemaal ben ik daar geweest eens op Java later in Japan m de lanijleii cin de vd ken te bestudèeren Voldoende niiddt en bezatj ik tof gemeen was Na een jaar ongeveer in Oost Azié te hebben rondgezworven keerde ik over Charbin tjei ug door Mandsjoekwo heen De reis was zeer avontuurlijk Japansche pantserwagens üegeleidden ons zod ver mogelijk Achter de locomotief bevond zich een wagen met zandzakken alle brugovergangen waren met zandzakken versterkt en beschermd de trein reed heel langzaam Eindelijk waren wij aan den grens van Sovjet Rusland aangekomen waar het troostrijke bericht ons bereikte dat twee achter ons rijdende treinen aangevallen waren Daar waren we nog maar juist aan ontsnapti Ik reisde 3de klasse Urenlang duurde het voordat de reis begon Onze bagage werd van onder tot boven doorzocht Acht dagen en nachte i bracht ik in de Siberië express door De vensters mochten niet geopend worden We waren opgesloten in een ijzeren kooi Slechts op de stations mochten we even uitstappen We sliepen op stroozakken Na een week werd Moskou bereikt een groote troosteloosheid Overvie me Ik zag alleen maar ellende de menschen stonden in lange rijen voor de winkels Allen liepen met treurige sombere gezichten rond Toen ik Moskou weer verlaten had en weer voet zette in de èchtEuro peesche landen mijn landgenooten mij weer toewuifden toen week de druk jjjp mijn gemoed Rococotijd in opstand komt tegen de Spaansche strengheid vindt men een vrouwelijke kleeding waarbij hals en arm zooals bij het echte herderinnetje vrij bleven maar toch nog is de opgeschroefdheid en de gekunsteldheid der Spaansche etiquette merkbaar Pas het klassieke idealfsme brengt met vrijheid van het individu ook de bevrijding van het lichaam van de kleeding die elke natuurlijke beweging belemmerde VRAAGT UITSLUITEND Anijsmelktabletten en Borst Ulevellen Merk M P S Neeii t Holland s beroemde Standaardmerk SINT NICOLIiAS KLOKKEN PENDULES ZAK EN POLSHORLOGES Wekkers Barometers iouden Verlovings en Fantasieringen en vele andere artikelen ZEER GESCHIKT VOOR SINT NICOLAAS CADEAIIX Wad C V d Berg Groenendaal ie De middelen tegen Hoest Verkoudheid en r Wilt U vermageren Waarschuwing Koopt cjeen loise Aiplrln fabfeftcn he tan minderwaardige en voör de gezondheid ichadelijke namaak of waardeiooz vsrvaltdiing xijn P Aspirin tabletten worden alleen door de Bayer fabrieken in den handel gebrarfit en wel uitsluitend Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendijï en onschadelijk Resultaat na 6en dag zichtbaar Vraagt gratis aanwijzingen en referenties aan Mevr COLENBRANDER Amsterdam W P Langendykstraat 54 hs origineels oranje iaklu verpakking van 2 tablellen a 10 cwil rigineele oranJQband buiijei verpakking van 20 tabletten a 70 cent m and WortBlbosp a Kruidan au Woptalba p aPillaii Alteen deze origineel varpal 1 ngen van BAYER wdai border echtlicK an luiverhaid Wttjgerl namaak en loiie tabldtan PRIJSVERLAGING PRIJSVERLAGING Pl PRIJ PRIJS PlN rPRIJSVERHING rpRIJSVERLAGINGi PRIJSVERLAGING PRIJSVERLAGING rpRUSVERLAGINQ PRIJSVERLAGING PRIJSVERLAGIN PRUSVERLAGINQ PRIJSVERLAGING PRIJSVERLAGING RIJSVERLAGIN IJSVERLAGINGi ISVC iVERL ERLA erlaging RLAGING LAGING AGIN iGlNG iNG ING MG G per ï pondsjsakje probeereii beteekent niefs anders begeeren Zij verdrijven a siyni gevatte koude griep influenza koortsigheid maagen hoofdpijn wekk n de eetlust op bevorderen de spijsv rtering regelen de stoelgang zuiverei het bloed maag en ingewanden estig cent bij 4poth er Drog V E R S C H C E K A R N D BBhb C I f N V Utrechtsché Hypotbeekbénk UTiWCHT Pandbrieven f 64 000 000 Reserves f 1 823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar lo pandbrieven lOO kT in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 cb ƒ 100 Op hei oog ziet iedere azitn er goed uit moor dit ir juist een groot gevaar want niets bïedt U zekerheid dat tl v erkeiijk goede zuivere azijn koopt die onichodelijk voor de gezondheid is Sommige azijn bevat n l aziin oaitjesf ondere wordt van carbid of kalk gemaakt verwijl weer andere na korten tijd aan bederf onderhevig is en troebel wordt Slechts één azijn biedt U 100 o zekerheidomtrent zuiverheid kwaliteit en soman stelling BOOG AZIJN BOOG AZIJN bevat nimmer ichadelijke bestanddeeten en iir niet aan bederf onderhevig BOOG AZIJN wordt sinds 1564 vervaardigd mAS A ZIJnFABRI£KEN NV HAARLEM PPG De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG voor de bekende standaard bus van VIM Nederland s meest populaire reinigingsmiddel En slechts 27 V2 cents voor de reuzenbus Een reuzen voordeel voor eik Nederlandsch gezin Want VIM reinigt snel zuinig en voordeelig Waardevolle geschenkenbon op elke bus op de reuzenbus twee i GOUDSCHE COURANT VRIJDAG 30 NOV 1 34 TWEEDE BLAD Op het thee uurtje bü een Chineesche hofdame Een gesprek met Margo Taisen de eerste vrouw die overgmg tot de Boeddhistisehe Shingon seete Door A M LANGCKEN waai dig Ik woonde dien tyd by landgenooten De Nanking re eering houdt goed de orde in China er in de onveiligheid begint pas als men verder in het land doordringt treffelijk Ik bezichtigde een school die met het allerhoogste comfort was uitgerust Een tweede van die soort zou men in Europa wel niet kunnen vinden De kinderen komen in uniform op school de meisjes dragen een plooiblouse een donkere rok tefwijl eenmaal per maand de leerlingen van het gymnasium verplicht zijn de A litie bij te staan Eveneens zyn 2 daartoe bij opvfrdering verplicht wanneer straten inoelen worden afgezet wegens feestelijkheden sportfeesten enz In Tokio zag ik eeji luchtbeschermingsoefenmg in grootschen stijl Het heele volk wordühier van kindsbeen af in dienst der landsverdediging gesteld Veel Japanners en Japana hen vooral dokteressön maar ook muziekkenners onder de Japansche vrouwen hebben in Europa gestud rd Aan di keizerlijke Japansch muziek acade mie zijn behalve de Japlnsctat leerkrachten tal van Europeesche onderwijzers en onderwijzeressen aangesteld De moderne Japansche heeft geen gemakkelyk öcistaan Zy krijgt een opvoeding diè overheerschend Europeesctilte noeóien isljeen groot deel vali ha techtèi wor ter dfflor p huw De Chineesche vrouw studeert aan een naar Europeesch voorbeeld ingerichte universiteit en neemt van oudsher een geheel andere positie in het gezin in dan in Japan In Shanghai bestaat heel modem n bank voor vrouwen een stichting van rijke Chineeschen die haar Chineesche zusters tegen uitbuiting willen beschermen Deze Bank woïdt door vrouwen geleid en bestuurd slechts vrouwen zijn er aangesteld en krijgen gedurende hun leertijd 3 Hollar per hiaand later maandelijks 30 tot 40 Dollar te ter ht ejd Japansch stoomLand van Belof öoate sprool eld e bestudi ook likiief middelen moe weg iBevonden kun tyd om m4j een derielijke sti veroorloven Di1 maM had ik niets dan het gelq voor den ove Maar met onw erst4anbaar werd iklweer na r het Verre Ijetrqkkén alle W aschuwingi Bpljt rei de ik op ei pr n ar h ld ervan verr No 3 i efn elegant middag ensen le Het is van zware fluweel met bont petft grlsigegaineerd Z ouls men ziet is de mantel vrij lang M o J iè van marineblauwe warme staf maar heeft geem bontgameering Buitengewoon slecht zijn nog steeds de sociale verhoudingen in China Werkloozen € n ziekenzorg kent men nog heelemaal niet wie zich zelf niet pnderhouden kan valt de grootste ellende ten prooi Een droevig hoofdstuk is de kinderarbeid It bezichtigde zijde en katoenfabrieken vroarin tot idertienjarige kindertjes meestal mdisjbs voor ém loon van 6 h 10 cent p r dag werken De ouderen kri gen40 t 45 cent Zij bezoeken dus geen whool de fabriek geeft zoo nu en dail cursussen waarin zy zoo n haar ech eder ontal over in genoot en ichip W tik hl jesachti ren daartoe ivordenl Keeds bü aankonfsl te Tokio leei ik de spreekpoordeiyke beleefdhi der Japanners kennen Toen ik Japanschen schooljongen naar h adres v n het gezantschap vroeg bracht hjj my niet allein naar de omnibus maar betaalde de rit voor me en weigerde beslist toen ik het hem wilde teruggeven Ik had juist Tokio uitgekozen omdat daar de oude Japansche cultuur zich het sterkst met de moderne techniek vermengt MiJn eerste zorg was natuurlijk geldverdienen Wel schreef ik voor enkele Europeesche couranten artikelen over de Japansche tentoonstelling moeder en kind maar het kon wekenlang duren voordat ik in het bezit van het daarvoor betaalde honorarium zou komen In den Japanschen ladio hield ik een voordracht sprak voor de blanke vrouwen maande de Japansche doktoressen aan toch vooral een Europeesche taal te leeren daar tal van de beste leerboeken daarin geschreven waren gaf een overzicht van den opbouw en inrichting van een Europeesck modelhuishouden schreef voor Britsche couranten over het Boeddhisme en gaf enkele lessen aan Japansche scho Het Japansche schoolwezen is voor zag ik on ri g veel ellende en vuil en in de e st plaats de allergrootste onveil OT d Vanaf het eindstation moest m nog zes uur op een ezel rijden voomat ik mijn einddoel den Boeddhist sihen tempel had bereikt Ik Werd ddör den abt heel vriendelijk ontvangen len genoot tien dagen lang de gastvrijheid van de priesters Hier was ik veilig want om 8 uur des avonds werden de groote deiiren gej sloten waren wij veilig voor de rooj verbenden maar tevens volkomen van I de buitenwereld afgesloten Op het gemetselde rustbed Kang genaamd 1 een harde legerstede met een harde rol onder het hoofd en slechts bedekt met een mantel sliep ik eindelijiï in Ondanks het feit dat ónder het bed verwarming was aangebrachL was er een ijzige koude die door de papieren vensters in de kamer drong Menigmaal werd ik door de eigenaardige muziek der monniken gewekt Ongeveer 300 monniken leven ir dit klooster dat groote landerijen bezit lederen middag hield de Abt mi bij het middageten gezelschap daar de Chineesche beleefdheidsbegrippen dat zoo voorschrijven Ondanks het dreigende gevaar maakte ik tal van uitstapje naai de omliggende dorpen Bij een feest zag ik ook een typische steltenda is Dikwijls hoorde ik in de hutten weeklagen dat kwam dan van kleine meisjes wier voeten kunstmatig vervormd werden zooals dat vroeger al Pfi huw ji k nomen zij f aat gelflid t dé familie van haaj ec moet zich volkomen löfidp werpen aaii het gezag der schocS o iders Pas de volgende geneiiatie zal in Me familie de positie van de huidige ESropeesche kunnen innemen In i der jte al is de Japansche vrouw een fceste huisvrouw en een uitstekende moeder Een interessante bfizonder heid ziJ hier nog vermeld warenhuizen moeten jederen tiendin dag sluiten om de kleine zaken di gelagenheid te i ziJn orde zindelijkhein veiligheid en Ik verliet Japan nie gaarne want andere talrijke deugden een sterke tegenstelling biedt tot China Japan is een gastvrij land dat met geven behoorlijk om te zetten durende mijn verblijf in Tokio leefde ik op z n Japansch omdat die leefwijze veel goedkooper is Ik woonde in het Fuyi Apartment De woonhuizen zijn daar van steen gebouwd de kamers half JapansCh half Europeesch ingericht met matten slaapcouch muurkast en kooknissen Het huis wordt door een huisbewaarder schoongehouden bij den ingang bevinden zich telefoon en brievenbus Van Tokio begaf ik miJ naar Shang hai en hoorde daar tot mijn grsote schrik dat nóch radiolezingen nóch gewone lezingen daar gehonoreerd werden De Engelsche kranten wil den wel artikelen hebben doch weigerden die te honoreeren zeer merk tjtjo eeren les ea en schrijven Verder ging dl reié lïijar Peking beze stadj der wMenschappen en pa j eizen js el de esliige stad die nog en ajfgesloten diploftnatenkwartier ezit Peking is de goedkoopste stod tier vfe eM Dat vindt zijn oorzaak in öjp lag4 Waarde van den zilverdollar Ik beti de per maand 46 gulden voor l olledif pension verpleging telefoon verwarbiin g en licht Europifaneii staan v hoog aanzied Het Duiteche hospitall dat voiff dan oorlog ganiizoenshiiJspilaaal van de daar gelegerde beveiligingstroepenniacht was staat allerwegen bekend als een der beste en fraaist ingerichte hospitaals van het Verre Oosten De hofdame der ouije keizerin prinses der Ling een vtouw van Europeesche beschaving die ook een boek geschreven heeft over het leven in de Verboden Stad noodigde mij uit en vertelde mij onder de thee veel van de voor haar zob onvergetelijke nacht der keizerskroning Op mijn reis naar het binnenland Vader vlug moeder heefL een paar eieren noodig om een ommelette te bakken NOOIT TE OUD OM TE LEEREN 1 BIJ DEN GOOCHELAAR THUIS edelsteen voor het sieraad biJ uitnemendheid en de goudsmeden worden dan ook niet moe om elk jaar nieuwe zittingen in goud zilver en platina voor de kostelpe steenen te verzinneu Tegenwoordig wordt de behoefte der belde geslachte aan sieraden ook door gebruiksvoorwerpen bevredigd Een vrouw die en zilveren poederdoos uit haar bevterkte tasch te voorBohijnt haalt d4 dit niet alleen omdat het noodig isi ZÖ heeft deze doos gekozen omdat de vorm de versiering de kleur haar zin voor schoonheid bevredigde Hetzelfde kan men zeggen van vulpotlooden en cigarettenhouders De rmg aan de vinger van een vrouw en van eën man vervullen dezelfde opgaven niet zooals vroeger een teeken van rijkdom slechts om de hand edeler van lijn een vuist steviger te maken Zooals een armband de pols accentueert een halsketting de lün tusschen schouder en hoofd duidelijk doen uitkomen Men kan de stand de richting van een beschaving aan de wi ze van Meeden herkennen Doelmatigheid en schoonheid in de kleeding kleur en versiering Men kleedt zich om beschut Ie zijn hetzij tegen koude regen en wind hetzij tegen de verzengende hitte Zoolang het weer en de jaargetijden de kleeding van den mensch beinvloe HIJ WIST HET BETER den en voorschrijven zal de doelmatigheid hoofdzaak zijn Maar naast deze doelmatigheid staat direct de wensch naar schoonheid en sierlykheid in de kleeding De goede coup het vallen der plooien de kleurcni kdom en de groote keus m de verscniilende stoffen hebben er allen toe bugedragen de kleeding te ontwikkolen en te volmaken Als de fcampioen slagroeier met zijn vader uit roeien saat Spaansche etikette ons de sterkst geaccentueerde vorm van aangeleerde hoffelijkheid toeschijnt maakt de Spaansche dracht den indruk het meest gekunsteld van alle wijze van kleeding te zijn Een natuurlijke mooie dracht zien wij reeds in de middeleeuwen eerst in de steden later op het platteland verworden tot een men zou haast zeggen overdreven zedelijkheid En als de secularisatie in de Barok Vooral de kleuren spelen een groote rol en de liefde hiervoor kan men in alle tijden en bij alle volkeren opmerken Vooral komt zü tot uitdrukking bij de uniform der soldaten door alle eeuwen heen Men lette er niet op of de kleur wel beschutting gaf men vroeg slechts of zij mooi was Wat wö nu nog afgezien van de kleederdrachten van deze vreugde aan Je hebt gisteren veel regen op je land fleuren en glans overgehouden hebff ben uit zich in de behoefte der vrouw Ja maar bü man buurman ia meer O j ri mnn neergekomen en in zekeren zin ook van den man Onmogelijk aan sieraden Eveneens als de mfc Nog altijd geldt de edel en half i