Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1934

et een complex CORSARL Nieuwe Uitgaven PH H antwoordt niet door Hein van Makkum N V Uif geversMy De Tydstroom Loihem Een fantastisch boek in ieder lm val voor oudere jongens vanwege d radiotechn ek die er in behandelS wordt en waar de schryver wel e diep op ingaat kennelyk omdat iS zich daarin thuisvoelt Een vlieZ met twee jongens op weg naai Para verdwalen en stryken neer op n bergplateau ergens in Klein Azië D vliegery komt er heel slecht at tuige de volgende staaltjes drukt het hoogteroer in den s ïï recht omlaag Ha daar verheft Z toestel zich weer en Doch op k laatste moment slaat de vlieger H rem in den grond Met een geweldi ruk staat het vliegtuig stil Geen t en meter van dien loodrechten muur Omslag en titel doen een vliegboelt vermoeden maar het verhaal draait om een kluizenaar en of de belevenis sen in diens domein geloof zullen vin den by groote jongs is de vraag Overigens is het goed geïllustreerd en zal het ongetwyfeld zyn weg wel vinden Bet Smokkelschip Beremitm By denzelfden uitgever verscheen van de hand van Ir J P Valkema Blouw een boek voor jongens van twaalf tot zestien jaar Het is getiteld M Smokkelschip Berendma Hugo Polderman verzorgde de bandteeicemnj en voorzag het van aardige illustr ties In dit vlot geschreven boek tenlt de levensgeschiedenis verhaald vui een jongen wiens vad r gestorven is toen hy nog heel jon was Zyn moeder hertrouwt met een veel ouderen man die een moeder voor zyn zoon verlangt maar voor de stiefzoon ziek niet erg interesseert Wederkeerig doet de jongen ook geen moeite zijn tweede vader nader te komen Als de moeder sterft dreigt het tot een breuk te komen tusschen den jongen en den tweeden vader Zoover komt t niet Wel veriaat hy het huis en tracht zyn fortuin te maken Hoe hy daar volkomen in slaagt en zich een weg weet te banen het wordt op werkeltilt onderhoudende wyze verteld Dit jongensboek zal ongetwyfeld zeer in den smaak vallen By de Hollandia Drukkerij te Baarn zyn twee aardige meisjesboeken verschenen Magda en haar Vader door Fenna de Meyier een boek voor meisjes van 12 16 jaar van de bekende Haagsche schryfster die hier den toon van diegenen waarvoor het bestemd is meisjes van 12 tot 16 uitnemend heeft getroffen De jeugd van Magda wordt in al zyn ups en downs weergegeven en wy moeten wel sympathiseeren met de hoofdpersoon uit dit boek die zich zoo goed aan den geest van dezen tjjd weet aan te passen Nora van der Stok schetste voord t boek vlotte penteekeningen tusséen den tekst en ontwierp het stoforaslai Wiek Wint een roman voor het oudere meisje serie Kameleon door Willy Corsari Tweede goedkoope druk Willy Corsari s vlotte pen haar snelle opmerkingsgave en kosteHjl typecren maken dat Wiek Wint een WIE HELPT ONS DEZE REBUS OP TE LOSSEN Ze houdt een belofte in van St Nicolaas kig af met zyn cadeau Er klonk een zachte lach Alex keek in een paar aardige meisjesoogen Ze zei Het klonk zoo grappig maar u hebt geiyk verlegen menschen worden nooit gelukkig Alex keek haar getroffen aan Hy vermoedde even dat voor het éérst iemand geraden had wat verborgen was onder zyn stugheid en onvriendelykheid maar toen begreep hy dat ze doelde op zichzelf Ik ben Fanny i ze u hebt melaatst ai ontmoet maar zeker weervergeten Mag ik wat by U komenzitten Ze wierp een wat angstigen blik rond Wat een aardig feest niet Toen begreep hy dat ze het meisje was van wie z n tante gesproken had Hy sloeg haar gade Ze zag èr lief uit maar ze bewoog zich onzeker en daardoor onbevallig ze wiat haar aardig costuumpje niet te dragen haar hoofd was gebogen men voelde dat ze zichzelf niet aantrekkeiyk vond Danst u niet vroeg ze na eentydje O eh Hy was op het punt omte weigeren maar er sprak zooveel verlangen uit haar blik Mag ik Sinterklaas vragen Erkwamen kuiltjes in haar wangen alsze glimlachte Even later dansten ze door tante Ella s werkelyk van verbazing uitpuilende oogen nagestaard U danst heerlyk zei het meisje en U bent een schat van een Sint Ikheb een tydje staan kyken en luisteren toen u met de kinderen bezigwas U gaat natuurlyk veel om metkinderen in uw beroep Alex begreep haar niet maar het werd hem duidelyk toen ze vroeg Mag ik aan het souper naast u zitten dokter Ze hield hem voor den ouden dokter Dat amuseerde hem Wilt u dan met zoö n uuden Sintsoupeeren vroeg hy O ja graag Ze kleurde en voegde er by Misschien vindt u hetvreemd maar ik voelme met iemandals u op m n gemak en met jongemannen niet Die maken me schuw Ik ben altyd by m n moeder geweest die ziekelyk was en na haar dood by een oude tante dat heeft me zoo verlegen gemaakt Het is ellendig ik zouzoo graag óók meedoen gekheid maken en bydehand en vroolyk zyn maar ik kan niet opschieten met jonge menschen ik ben teveel aan oudegewend Ze keek hem lachend aan U neemt het toch niet kwalyk dat ik dat zeg Heelemaal niet He is eh AARDIGE ST NIOOLAASTERBASSING woeden uitgereikt Volgende Vrydag zullen de namen der prijswinnaars in dit blad worden beleend gemaakt Een andere gemakkelijke methode is 1 pond amandelen en VA pond poedersuiker te nemen De amandelen met 1 pond suiker twee keer doordraaien BU den derden keer 3 öife poedersuiker toevoegen By den vierden keer weer 3 Va ons suiker Draai nu tot de massa taai is en iets vettig aanvoelt Een dag laten liggen en bij het gebruik zoo noodig nog wat poedersuiker toevtoegen om het gemakkelijker te kunnen modeUeeren Wil men de marsepein doen glaaxzen besmeer ze dan met opgeloste cacaoboter die niet te warm mag zijn en dus voorzichtig gesmolten dient te worden op zacht vuur Het glanzen moet geschieden in een warm vertrek en de marsepein zelf mag niet te koud zijn Het effect wanneer de tacaoboter daarna in üe koelte gedroogd is moet bijzonder fraai zijn Hylikmaker Het échte oude Sinterklaasgebak 2 pond bruine suiker 8 ons honing 1 d L water 4 pond en 2 ons meel 20 gram potasch 80 gram speculaaskruiden of kaneel nagelen en notemuskaat in gely ke deelen dooreen gemengd Suiker honing en water koken en door het meel mengen Koud laten worden dan de potasch er door werken en de kruiden Uitrollen in vierkante stukken die op elkaar gelegd worden Bestrijken met ei bestrooien met greinsuiker Droge gehakte oranjesnippers en gehakte sucade Ook kan men de plakken uitsnyden ter grootte van Jan Hagel Pepemoten 200 gram bloem 200 gram suiker 4 eieren Klop van de eieren alleen de dooiers metde suiker Voeg daaraan toe de bloem enkele lepels stroop blanke een lepelboter wat peper zout kaneel en notemuskaat niet al te veel en kneedt hiervandobbelstoentjes die men in een heeten ovenbruin laat branden Laat ze vooraf goedafkoelen voordat zo gegeten worden wantanders is het een te zware spijs voor normale magen Nougat 300 gram suiker 200 gram zoete amandelen 10 gram boter Plaats de amandelen even in kokend water ontdoe ze van de schil en hak ze fyn Kook de suiker met de boter in een yzeren pan tot een bruine stroop voeg daarby de gehakte amandelen en laat alles tezamen al roerende nog even doorkoken tot de nougat de gewenschte kleur heeft Spreid ze uit op een met boter ingewreven blik druk ze zoo dun mog lijk uit met een citroen en snijd ze in figuren 300 gram suiker 100 gr amandelen 1 dessertlepel azijn De suiker koken met de azyn de amandelen nadat ze van de schil ontdaan zyn in de dn arsrichting doorsnijden by de suikerstroop voegen en de nougat verder geheel als Jipven behandelen als eien min of meer gedrochteiyk kereltje gewapend met zak en roede ên zyn gezicht is dan zwart van het roet De zak is dan ook een roetzak Schmutzbartel noemt men hem ook wel om zyn vuile gezicht In vele streken treedt Ruprecht meer als Kerstmannetje op dan als byfiguur van Sinterklaas Ook rammelende ketens en erwtenstroo zyn geliefkoosde attributen van Huodperaht Over het algemeen worden de heidensche en de Christeiyke figuren in onze volksfeesten héél sterk dooreen gemengd hetgeen wel hoofdzakeiyk zyn oorzaak vindt in het feit dat de vroegere heidensche bewoners van ons land slechts noode hun heidensche gebruiken lieten varen ondanks het feit dat zy gedoopt waren en dus Christen geworden Het lyden van Jezus drong niet in zyn volle beteekenis tot hen door was hen vreemd Zy hadden nog het oer instinct dat alleen het recht van den sterkste wist te waardeerén en niet een berustend aanV vaardend lyden van den Christusfiguur Zoo haalden zy tenslotte hun Heidensche opvattingen door de Ohristeiyke heen en dit is sindsdien zoo gebleven Dt Sinterklaasfiguur zooals wy dien kennen rydende op een schimmel over de daken met Pieterman zyn negerknecht by zich en geschenken door de schoorsteenen latende zakken tot in de schoenen der kinderen is een samengestelde figuur Een figuur die slechts zyn bisschopswaardigheid en kinderliefde gemeen heeft met den Heilige van Myra Maar wat doet dit er toe De eer der Kerk zal evenzeer gehandhaafd blyven al mochten knecht paard en gard den Heiligen Nicolaas definitief ontzegd worden En wat de grootheid van Myra s bisschop betreft op zuiver historische gronden niet genoegzaam gewaarborgd straalt zy ons schitterend tegen van de hooge eereplaats af die de verheven kindervriend in de folklore inneemt Zyn attributen mogen van Christelyken of Heidenschen oorsprong zyn dit ééne staat vast de H Nicolaas zou het aureool van populariteit niet om zijn slapen gevlochten hebben ware hy niet wèrktelyk groot geweest in de oogen van het Christelyke volk Blyven aldus de Eer van Gods Kerk de grootheid van zyn Heiligen ongerept In Amsterdam werd het feest van den Heilige al wel heel luidruchtig gevierd By honderdtallen kon men de zoogenaamde zwarte klazen jongens met zwartgemaaktc gezichten die met zware kettingen over de keien rammelden langs de straat zien trekken terwyl zy op deuren en vensters bonsden en zoo luid mogelyk schreeuwden Zyn hier ook stoute kinderen In de omgeving van den Dam stond het vol kraampjes en wagens met speelgoed en lekkerny zoodat men met recht kon spreken van een Sinterklaasmarkt tervpyl bovendien menige winkelier voor deze gelegenheid zyn uitstalkast of sto ep aan de kooplui verhuurde De heele stad liep dan uit om de zwarte Klazen de Twee nvondmantels No 9 is een mooie cape van velours chiffon met rijke ixyntgarneering No 10 een elegante avondmaniel van velours satin een voorrecht om een oude Sint te zyn op die manier Hy had een meisje een compliment gemaakt en het huis stortte niet in Zy was nu niet verlegen Ze babbelde ongedwongen en met stralende oogen de vrooiykheid maakte haar mooi en het was met een spytig gevoel dat Alex zich ging verkleeden Hy kon toch niet Sint Nicolaas blyven Maar hoe zou ze het opnemen dat hy niet de oude gemoedeiyke dokter was Toen hy terugkwam in smoking zonder baard had hy een sensatie alsof hy vrywel naakt binnentrad Daar stond ae en keek hem met groote oogen aan i ragend zoekend weifelend Het was er weer dat ellendige gevoel Waarom was hy zoo dwaas geweest voor het souper te blyven Nu zag hy in den spiegel weer den gewonen Alex met zyn strak gelaat en norschen mond En zy had hem alleen aardig gevonden omdat ze hem voor den ouden dokter hield Daar stevende tante Ella op haar Met wie soupeer je kindliet Met met den dokter zei Fanny weifelend Men wien Tante Ella volgdehaar blik en barstte in lachen uit Nubegryp ik waarom zoo n schuwe muisals jy zoo opgewekt was Je hield Alex voor een ouden heer Nu ik kanje verzekeren dat hy jong is en dat ik hem nog nooit zoo beminnelyk en opgewekt heb gezien als daarstraks met jou Fanny leek verstard van séhrik U u was het vroeg ze angstig Ik dacht u kwam me al bekend voor maar zonder baard en o u zult mewel een gek opdringerig schepselhebben gevonden Integendeel ik zou byna wenschen altyd een Sinterklaas te kunnen biyven om altyd zoo welkom tezyn Ik ben minstens Eoo verlegenals u bekende hy U riep ze waarom in a hemelsnaam En u dan Hebt u reden Zoo nlief aardig meisje Toen lachten ze allebei Aan het dessert zei ze plagend U bent wel een echt moderne Sint Nicolaas eentje met een complex En u Wat voor een minderwaardigheidscomplex moet een meisje als u wel hebben om ich voortdurend met een ouden Sint bezig tehouden als iedere jongeman bly zouzyn met haar gezelschap Hy kon zich niet herinneren ooit zoo n jolig Sint Nicolaas te hebben gevierd Ik zou wel altyd Sint Nicolaaswillen zyn vei zekerde hy Ze kleurde en lachte Dat liever niet zei ze Ik houd niet van mannen met baarden en de karthotheek goed in orde zyn want in den loop Van het jaar wordt van ieder ondeugend kind een kaart aangelegd waarop dat vermeld is zoodat U begrypt welk een enorm werk dat is Onmiddellyk daarna is er vergadering van den Bond van Chocoladefabrikanten en Suikergoedindustrieelen waarvan Sint de grootste aandeelhouder is Dikwijls gaat hieraan vooraf een economische conferentie met de voornaamste geldmannen van de wereld daar by zoo n massa aahkoop van chocolade en suikerwerken de wereldmarkt in dit materiaal altyd eenigszins gevaar loopt Tenslotte gaat de oude Sint een half uurtje hout zagen omdat exKeizer Wilhelm gezegd heeft dat dat zoo gezond is en verder een kwartiertje sporten met de roede waarvoor de bezembinder lederen dag een nieuwen bezem te leveren heeft Zooals U ziet heeft de Sint het byster druk met het afwerken van zyn dagprogramma En din kan hy op zyn verjaardag inplaats van wat te krygen nog cadeautjes gaan geven De omgekeerde wereld is het Ik kryg er geen hoogte van WAAROM NIETT 3 wen Sinterklaas niet te veel voor de oogen hangen of de snor niet vettig is van de soep die hy den vorigen dag met smaak heeft verorberd Daarna om 9 uur is het paardryden aan de beurt want Sinterklaas moet een verwonderlyk goed ruiter zyn om zoo maar over de daken te kunnen galoppeeren vooral met die dekselsche radijantennedraden tegenwoordig Het ryden zelf wordt gevolgd door een uurtje dressuur van enkele reservepaarden die de Sint altyd meeneemt voor het gemak Nu is de Sint aan het sparen voor een Pandertje zoo n vliegtuigje U weet wel dat is practischer vindt hy Om half elf gaat de Sint toekyken by de dageiyksche gymnastiekles die Zwarte Piet en enkele andere Moorsche knaapjes ontvangen speciaal voorj tklimmen over danken en door vNl nen Daar heeft Zwarte Pie BHKme handigheid in gekregen Zwarte Piet krygt daarna een uurtje les van een der modernste en bekwaamste architecten die hem inwydt in de geheimen van de moderne schoorsteenbouw en de ventilatiesystemen Sinterklaas gaat zich inmiddels vergewissen of de inlichtingendienst mkMfr ONGBWENSCHTE GA T Mijn pijp ÏB uitgegaan hebt U niet een lucifer voor mij Sinterclaes bisschop Sett de hooghe nmtse op Trek je beste tabberd an Rijd er mee naar Amsterdam Van Amsterdam naar Spanje Appelen van Oranje Peeren vam de boomen Rijk rijke oomen Rijke rijke juffertjes die dragha wijde mowwen Hansje die wil trouwen Hans die sprong over de sloot Brak een poot Tien pond suiker Leg den lepel Op den ketel Bandewyn met suiker Sinterklaasversjes Sinte KUiaa die goede man Die ook aUes bakken kan Suikergoed en taaie man Ja daar krijgt ik ook wat van Sinterklaas die goede Heer Hij komt alle jaren weer Met zijn paardje voor den wagen Daar komt Sinte Klaas aanjagen Sint Nicolaas dtni goede bloed Geef me een zakje vol suikergoecb Niet te veel en niet te min Smijt t maa r tot den schoorsteen in Kan ik binnen komen om wat te eten Ik zal even mijn man roepen Laat maar mevrouw ik ben geenmenscheneter De St Nicolaas door WILL Alex verwenschte z n tante Ella uit den grond van zyn hart toen ze hem als een soort alles meesleurende wervelwind uit zün eenzaamheid wegdwong naar deze hei verlichte feesteiyke zaal vol vroolyke menschen Maar hy kon het haar niet weigeren Ze had zich levenslustig als ze was zoo velheugd op haar Sint Nicolaasfeest en op de clou als Sinterklaas in persoon zou verschenen om geschenken uit te deelen en nji had haar Sinterklaas de oude dr Lindgraaf zyn voet verstuikt I Alex je moet me helpen je wilt toch niet dat ik zoo n gehuurden St Nicolaas neem die dronken wordt of rare dingen zegt en als hy het goed doet is hy toch niet zoo op de hoogte van allerlei dingen en juist als er géén buitenstaanders zyn is zoo n feestje pas aardig je kon vroeger leuk tooneelspelen wees nu één keer geen kluizenaar en ais je absoluut weg wilt vóór het souper in s hemelsnaam maar kom nu in elk geval mee de kapper wacht om je te grimeeren ïante stamelde Alex Laat me even aan het woord komen jongen neem je smoking in elkgeval mee er zyn ongeveer twintigmenschen en er komt geloof ik eennieuw kennisje van Fuck ze neet Fanny er moet erg verlegen zyn weesniet te norsch tegen het arme kind Zoo kwam het dat Alex de verlegene zyn stille jonggezellenwonmg verliet en naar het feest ging Als kind was hy op school gesard 1 en verzweeg het thuis uit trotsch Nu een knappe jongeman geworden welgesteld begaafd was hy maatschappeiyk onmogelyk Maar toen hy dezen avond binnentrad gebeurde er iets wonderlyks met hem zyn gelaat droeg weliswaar de stugge uitdrukking van anders maar die ging ditmaal volkomen verloren in den prachtigen witten golf baard Een spiegel wierp hem zyn beeltenis toe en het werd hern vreemd te moede toen hy zich zoo zag als juichend begroete Sint Nicolaas Er ontdooide iets in hem want nu voelde hy zich algeracen welkom en bemind Er was een verlegen joggie dat zich door de anderen opzy liet duwen Alex hield wat voor hem apart en toen de uitdeelery ten einde was en de radio dansmuziek inzette gaf hy den kleinen jongen het geschenk en vermaande Niet zoo verlegen zyn jongen anders wordt je later nooit een flinkcn kerel Beloof je me dat je probeeren zult om niet meer zoo verlegente zyn J ja meneer Sinterklaas stotterde de kleine en trok zielsgeluk Sinterklaas bvj zqn dageiyiische training Een onschuldig bedoeld Sinterklaasgrapje door M P V VALCKENBOKGH Er is al zooveel gegrapt met Sinterklaas en zyn Zwarte Piet hetgeen hoofdzakeiyk te wyten is aan het feit dat het Bisschopsfeest niet meer serieus gevierd wordt doch meer en meer een vroolyken feestavond wordt die langzaam door de Kerstviering verdrongen wordt dat dit eene verhaaltje er nog wel by kan Vele jeugdige lezertjes zullen zich namely k verschillende malen reeds afgevraagd hebben hoe Sinterklaas eigenlyk de rest van zyn jaar doorbrengt Vandaar dat wy de Sint eens geïnterviewd hebben en naar zyn dag indeeling hebben gevraagd Die laten wy hierop volgen Irt zyn mooie paleis te Madrid dehoofdstad van Spanje leeft de Sintgenoegeiyk met zyn Moorschen bediende Zwarte Piet Pedro zooalsde Spanjaarden zeggen s Morgens om 8 uur komt de kapper om de mooie witte baard te verzorgen en om te zien of de wenkbrau voor de rypere jeugd met uitzondering van een enkele Aan de uitvoering is alle zorg besteed Ieder deeltje is gedrukt op fraai papier het by zonder geslaagde bandje is uitgevoerd in steendruk kortonj de uitvoering doet voor die van aSi grooter en duurder boek in het heel niet onder De eerste zeven deeltjes zyn zoo juist verschenen Het zyn Nieuwe Dichtkunst byeengebracht door C J Kelk en Halbo C Kool Met deze bundel zyn Kelk en Kool er op onnavolgbare wyze in geslaagd een bloemlezing uit de nieuwe poëzie samen te stellen die zoowel wat keuze en rangschikking betreft een harmonisch geheel vormt Mien Labberton Wat niet vergaat Vier Kerstvertellingen Een juweel van een boekje dat Kerstvertellingen brengt die zonder kinderverhalen te zyn zich nochtans leenen om in de familiekring voorgelezen te worden Wat niet vergaat bedoelende het licht dat uiteindelijk immer weer over alle duisternis triomfeert is daarom ook het Kerstgeschenk voor de rypere jeugd Het bevat een viertal verhalen n l De Teekening Het Vrachtkarretje Kamer 84 en De Thuiskomst Middel Nederlandsehe I nriek verzameld en ingeleid door C J Kelk en Halbo C Kool Een bekooriyk bundeltje met minne neen andere liederen uit de 14e en 15e eeuw lyrische verzen die hoe vaak men ze reeds gelezen heeft steeds opniéuV boeien door hun zuivere kinderlyjke taal en het natuurlyke rythme Cwaardoor men wordt meegesleept J SjoUema Nagelsgeel en Hemelsblauw Onwillekeurig doet dit boekje ona denken aan het werk van Johan Fabricius evenals SjoUema schilder zoowel als schryver Een combinatie van deze twee t egaafdheden heeft ons in de litteratuur reeds veel schoons gebracht Vlaamsche Verzen verzameld en ingeleid door R Herreman en Marnix Gysen Jeanna Oterdahl Ruth Het is het eenvoudig verhaal van een twaalfjarig meisje opgegroeid te midden van armoede en ellende in een klein stadje aan de Zweedsche kust sucoea is geworden Wiek de jeugdige journaliste die als geschapen is te overwinnen waar ze dbk haar krachtige schouders onder zet is de heldin van dit boek dat een bly einde heeft en wars is van eenige sentimentaliteit De schryfster werkte eenige gedeelten uit het boek geheel om ten einde de lezerskring nog te vergrooten en de uitgevers hebben hiertoe willen medewerken door de prys van dezen tweeden druk te verlagen en barid en stofomslag in een andere frissche kleur uit te voeren Hilda van der Stok teekende voor dit boek de illustraties tusschen den tekst en ontwierp band en omslag Perzische tapijten By de Uitgevers My Kosmos te Amsterdam verscheen een beknopte inleiding tot de kennis der Perzische tapyten door J Godefroy In het ryk met afbeeldingen verluchte werkje zegt de schryver in een voorwoord dat hy zelfs by benadering niet naar volledigheid heeft getracht maar dat hy het schreef om den lezer met meer kennis zyn bezit te doen beschouwen en by het koopen van èeji nieuw tapyt de duurzaamheid ervan z l gaan beoordeelen naar de fynheid van het knoopwerk de kleurechtheid en de zorgvuldige teekening van h patroon De schryver vertelt in zyn zeer interessant werkje vele byzonderheden over Perzische tapyten die van alle Islamitische kunstnyverheidsproducten het meest door het groote publiek naar waarde worden geschat en verder zeer byzondere y etenswaardigheden van Turksche Kaukasische Anatoolsche en Klein Aziatisohe tapyten De techniek het materiaal formaat kleur en teekening worden behandeld Ten slotte vertelt de schryver van Chineesche Indische en Spaansche tapyten De Uilenreeks De Uitgeversfirma Bigst en van Rossum te Amsterdam heeft een serie werkjes het licht doen zien die zy genoemd heeft De Uilenreeks DezF Uilenreeks bedoelt te zyn een goedkoope serie goede werkjes en zal uitsluitend die boekjes bevatten wier waarde niet aan zeker tydperk gebonden is De keuze der deeltjes zal bovendien dusdanig zyn dat de boekjes vrywel steeds ook geschikt zyn De H Nicolaas in de Folklore Het Sinterklaasfeest in den loop der tijden door M P v VALCKENBORGH Ten tyde van Constantyn de Groote was te Myra in Klein Azië een zekere Nicolaas bisschop aan wiens nagedachtenis den zesden December gewyd is en die algemeen bekend staat als de Kinder Heilige Dat vooral ook in ons land de er aan voorafgaande avond zoo feesteiyk gevierd wordt vindt zyn oorzaak in het feit dat het Nederlandsche volk vanouds een volk van zeevaarders is en dat St Nicolaas als beschermer van de zeelieden bekend staat Dit naar aanleiding van de overlevering dat hy eens door gebed een storm tot bedaren bracht In tal van zeesteden stichtte men dan ook kerken die naar hem genoemd werden en aan hem gewyd werden Een v n deze kerken is de Oude Kerk te Amsterdam waarin een zilver beeld van den Heilige stond dat ruim 25 pond woog Tydens de hongersnood in 1578 besloot men het beeld te versmelten en er geld van te laten slaan Enkele van die oude munten kan men nog iwwondercn in het museum Amstelkring aan de Oude Zyds Voorburgwal Een ander beeld van den goeden Sint stond op de hoek van de Dam en het Damrak tegen het huis dat in de wandeling De Bisschop wordt geiioemd Dit beeld houdt 3 kleine ballen in de hand hetwelk in verband staat met het verhaal dat de H Nicolaas op zekeren dag iets vernam van een zeker edelman in de stad die zoo arm was geworden dat hy en zyn drie dochters in den grootsten nood verkeerden Drie avonden achtereen toen het gezin sliep wierp de goede Sint een in doeken gewikkelde gouden bal naar binnen zoodat de armoede van vader en kinderen voorby was Sommigenmeenen dat het strooien op Sinterklaasavond met het werpen van die ballen in verband staat maar dat is een verkeerde zienswyze Want reeds op 11 November het feest van Sint Maarten spreekt men van Schuddekorfdag en wordt er op verschillende manieren gestrooid In vele streken is St Maarten en St Nicolaas gekomen inplaats van het oude Heidensche feest ter eere van den Germaanschen God Wodan vaA wien men geloofde dat hy op een sebihimel reed en omstreeks den kortsten dag van het jaar rondging om de braven te beloonen en de slechten te straffen Bemerkt ge de overeenkomst met de Sinterklaasfiguur Van Heidenschen oorsprong zyn Wodan de God der Winden de voorryder der Wilde Jacht de God der Vruchtbaarheid en naast hem treft men in zuiver Germaansche landen Huodperath aan een huisgeest of kobold die in Duitschland nog steeds den naam Ruprecht draagt en als knecht van Sinterklaas wordt voorgesteld Hy neemt deel aan de Wilde Jacht gedurende den Joeltyd dryven de geesten immers hun spel en is evenals zyn kabouter collega s nu eens vrygevig en goedig dèn weer boosaardig en streng In Oost Friesland zien wy de St Nicolaasfiguur niet als bisschop gekleed maar als een grysaard met een witten baard en een pelsmantel Te Quedlinburg waar schuwt men de kinderen voor den Ni kelmann ieder jaar haalt deze zich een offer Dergelyke sombere eigen schappen dankt de Heilige öf aan Ruprecht in diens hoedanigheid van boozen huisgeest èf aan het feit dat j naderhand Wodan met den duivel op één lyn wordt gesteld Huodperaht treedt meestal op in een dienstbare positie ten opzichte van den hoofdfiguur in ons land dus als Pieterman in de Rynprovincie als Hans Muff in den Elzas als Hans Trapp anders elders Ruprecht wordt voorgesteld Goede oplossingen worden ingewacht aan h t adres der Redactie Markt 31 onder vermelding op de enveloppe St KICOLAAS BEBUS AAN DRIE OP MEER DER GOEDE OPLOSSERS door het lot aan te wijzen zal een kraampjes en de poppekastvertooningen te zien Draaiorgels ontbraken natuurlyk evenmin op t appèl Intusschen waren er ook die allesbehalve ingenomen waren met die feestviering en zy drongen er by het stadsbestuur op aan de Sinterklaasmarkt te verbieden Maar de Amsterdamsche Sinterklaasmannen lieten zich hun pretje zoo maar niet ontnemen en de Markt bleef tot in het begin van de 19de eeuw Brengen wy met 6 December een bezoek aan onze Wadden eilanden dan beleven wy nog heel wat anders Het feest wordt daar ingezet door een oorverdoovend getoeter op koehoorns dat eigenlyk al het begin is van het Midwinter Blazen dat elders tegen de Kerstdagen een aanvang neemt s Middags loopt de straat vol Sunderklazen d w kinderen die zich als Qude menscften verkleed htebben in vadér s jas en moeder s rok precies zooals dat in het Zuiden van ons land plaats vindt op Onnoozele Kinderendag 28 December Anderen hebben zich aangekleed als schoorsteenveger of harlekyn en wat fraais men weet te bedenken Komen zy langs het huis van familieleden dan worden zy op lekkerny getracteerd Totdat de straatvegers van de straat voor den dag komen Dat zyn in ruige zakken gehulde mannen de een al grappiger dan de ander gekleed In de eene hand hebben iy een zware ketting die over den grond sleept in de andere haiid een bezem die zy y verig zwaaien In een ommezien zyn dan alle 3tinderklaasjes van de straat verdwenen En dan komen de groote Sunderklazen voor den dag Er zyn erj die geheel in kippeveeren zyn gehuld anderen in heideplanten of zy hebben de kleeren van onder tot boven met schelpen bcstikt Hoe raarder hoe mooier Ook zy laten zich by familie en kennissen onthalen nadat zy hun komst aangekondigd hebben door het rinkelen met bellen en het toeteren op een hoorn Niet zelden loopt zoo n feest uit op katjesspel d w z op vechtpartytjes Tenslotte moet ge niet verzuimen wanneer ge ooit eens in het Overysselsche dorp Denekamp komt waar Paschen en Palmzondag nog zoo leukconservatief gevierd worden nnet eier gadderen en den teerton in de Roomsche Kerk het beeld te gaan zien van den Heiligen Nicolaas die te paard zittend den zegen geeft zooals uit de houding van hand en J ingers blykt Verschillende Recepten Marsepein 1 pond amandelen pond suilter De verhoudingen kan men natuurlek naar behoefte verkleinen De amandelen moeten goed versch gepeld en alleen die volkomen wit zyn gchrujlten Enkele bittere amandelen er door heen Met water zoo fijn draaien als mogelijk is minstens viermaal er door Dan in een schoone pan op het vuur zetten De witte kleur mag niet verloren gaan maar zoolang tot de massa niet dan met de grootste moeite van den bodem is af te houden Dan in een wit geëmailleerden bak met een doek er overheen koud laten worden Daarna met zooveel poedersuiker er door als noodig is om een massa te verkregen de marsepein modelleeipn r V