Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1934

Zaterdag I Deocmbop 1984 0O 18771 60IMHË lOVMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTR BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTOECHT NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN Z EVLNHUl biN enz Om onze clientèle een buitengewone Sint Nieolaas verrassing te bereiden en tevenshonderden nieuwe klanten te winnen besloten wij tot een speciale reclame welke zal best en in m ££ K DAC CPUriI KOOPE In het tijdvak te beginnen met Vrijdag 23 November tot en met Zaterdag 8 December 1934 valt één werkdag waarop ieder in al onze magazijnen gratis kan koopen De regeling hiervan is als volgt bladen per advertentie worden bekend gemaakt en ieder die op den aangewezen dag in één onzer magazijnen in Nederland iets gekocht heeft ontvangt tegen inlevering van den koopbon de volle door hem oi haar betaalde koopsom in contant geld terug 4 Elke koopbon wordt van een speciaal daluhfi stempel voorzien Zonder dit stempel is de bon niet geldig en komt niet voor terugbetaling in aanmerking 5 Alleen aankoopen die op den dag van aankoop direct contant betaald worden vallen onder deze aanbieding Volgens acte gepasseerd voor den Notaris A J H van Clarenbeek te Rotterdam is door ons een brief in verzegelde enveloppe gedeponeerd waarin vermeld staat de datum dte als gratiskoopdag zal gelden Deze dag staat dus nureeds vast doch is strikt geheim Op Dinsdag 11 December 1934 zal deze verzegelde jmveloppe door voornoemden Notaris in tegenw rdigheid van twee getuigen worden geopend en zal bij acte worden vastgesteld welke datum in dien brief is aangewezen 3 Deze datum zal op Donderdag 13 December 1934 in de Deze Courant komt in vel e duizenden gezinn en Geg arandeerde op la ge 7500 ex len niet worden betaial4 en het spreekt vanzelf dat men in dit opzicht voorzorgsmaatregelen wenscht te trejEfen Het zal er dus op neeorkomen dat Duitschland wat de mwoners van het Saargebied en de daar belegde kapitalen betreft uitzonderingen zal dieUMl toe te staan op het gebied van valuta traasacties Er zal geld moeten worden betaald voor schulden aan het buitenland die na eeuigen tyd komen te vervallen en er zal eveneens geld beschikbaar moeten woKlen gesteld ter be taling van rente en schulden en eventueel deelen De vraag of Dit nmmmir bestaat uit drie Maden 1 EERSTE BLAD t Het financieeie Saarprobleem Vertegenwoordigers van Frankrylt enDuitachland onderhandelen in Rome overfinancieeie vraagstukken die samenhangenmet den eventueelen overgang van hetSaargebied naar Duitachland indien devolksstemming van Januari gelyk algemeen wordt verwacht een meerderheiddaarvoor oplevert j In het Saargebied circuleeren n l Fransche bankbiljetten in de industrie daar telande is na den oorlog veel Fransch kapitaal belegd terwyl ook het vroegere Duitsche kapitaal geheel m Francs ia omge irekend Wanneer dus het Saargebied naarDuitschland zou overgaan en de DuitscheMark daar het gangbare geld wordt danzou de bevolking haar Francs tegen Marken omwisselen De Duitsche Rijksbank zou zoodoende in het bezit van een groot bedrag aan Fransche Francs komen Nu is deFranc door goud gedekt en de Duitsche Rijksbank kan indien zy zulks mocht weniichen de bankbiljetten naar Frankrijk verRoopen en daar goud voor verlangen Ookkon zy met die Francs betalingen doen aanandere landen daar de Franc allerwegengaarne op haar volle waarde wordt geac cepteerd j Wel zou de Duitsche Ryksbank daartegen 1 over een gelijk bedrag aan Marken uit geven maar dit ruilmiddel ib niet door goud gedekt het kan practisch niet uit Duitschland worden uitgevoerd en er bestaat du i geen kans dat uit dien hoofde Lef op daf L w bon van een dafum sfempe word voorzien AU U van de honderden artikelen die wij verkoopen en die U ook geregeld noodig hebt er eiken dag eenige koopt hebt U de zekerheid een deel daarvan GRATIS te krijgen Onze collecties zijn in één woord schitterend en de prijzen zijn beneden iedere concurrentie BEIOIMfS lossing van lange n dividend op aan hiand zelfs 2Xa né wel buitenlandtf hebben om derq a te komen zal mouten woPden het gevaar dat doode letter blyft deze financieeie het tot een schikking tBü sche valuta voldoend gelijke verplichtinge eveneens onder de dHI gezien anders besta iedere overeenkomst a Binnenkort zullen al voorstellen bij den Volkenbond worden in I gediend Er bestaat diftn een mogelijkheid idat er openlyk over fDuitscnland s financieeie positie zal wtffden gesproken ï 1 ieder geval zullen de voorstellen die met I medewerking van de Duitsche afgevaardigden thans te Rome worden uitgewerkt een 1 beeld werpen op allerlei financieeie vraag istukken die ook vooj landen buiten het 1 Saargebied vooripw eijsji mst Duitschland ieconomisch te maken hebben van hetgrootste belang zyn En waar Nederlandmisschien wel het land ia dat de nauwfatfinancieeie relaties met Duitschland onderhoudt is het zeker voor ons zaak om doogen hier goed open te houden j I Brieven uit de Hofstad MCCLVI Een tentoonstelling in de Kon I Bibliotheek I Ter gelegenheid van het 160 jang bestaan I van de Maatachappy tot Nut van het Alge j meen een jubilé dat aansloot aan dat van j I de oprichting der Nuttscholen In en Haag I nu 130 Jaar geleden is o a een zeer intej ressante tentoonstelling op deze feiten be trekking hebbend georganiseerd Voor deze tentoonstelling had de Koninj klyke Bibliotheek voor de eerste maal zyn j speciale zaal daarvoor beschikbaar gesteld I Tot nu toe was voor exposities in dit geI bouw geen zaal beschikbaar maar dat is 1 thans wel het geval Behalve het doel van I een dergelyke localiteit kan het ook geen I kwaad wanneer nog eens op gezette tijden m de aandacht op deze Koninklyke Bibliotheek I wordt gevestigd en misschien in breede 1 kring de kennismaking wordt gesloten Voor voor zorgen En wraak is zoet niet Nu goeden dag allemaal en de rechter deed een stap In de richting van de deur Maar meneer Z Wat zou u zeggen Marshall wachtte kreeg toen een ingeving Kan Ik hem mplaats daarvan niet een flinke aframmeling geven De rechter lachte Ik mag niet op mUn eigen houtje recht spreken U bedoelt inplaats van een vervolging In te stelI len Jal Neen hij zal moeten voorkomen zeodra u goed genoeg bent om op de zitting te verschUnen De rechter kende de angst van dit soort menschen yoor alles wat met de wet te maken heeft Nu dan begon Marshall wanhopig en zweef verder Toen hiJ echter zag dat de rechter 1 i aanstalten maakte om weg te gaan flap te hij de rest eruit i f Wat wilt u me geven als Ik geen irervolging Instel I Zijn vrouw kwam een stap nader en uitte een protest maar hU wendde zich kwaad tot haar Hou Je mond zeg Ik Je schreeuwde Juffrouw Marshall keerde zich koppig U bedoelt dat u ten slotte toch liever geld hebt vroeg de rechter Ja daar komt het zoowat op neer antwoordde Marshall een beetje beBchaamd POPULAIRE GESCHENKEN IN ZILMETA Voor een luttel bedrag heeh U reeds een aardig cadeautje in Zilmeta het onovertroffen zilverwitte en door en door vlekvrije Gero metaal Van die gezellige kleinigheden waarmede iedere huisvrouw dol gelukkig is een jamlepel vleeschvorkje ol botermesje in etui b v voor 55 cts l Het hierboven afgebeelde compötestel kost slechts f 3 45 En dan niet te vergeten de Gero topprestatle de populaire cassette van f 10 90 Vraagt eens een boekje Populaire Geschenken aan of beter nog gaat U de collectie eens zien Alle goede zaken hebben ruime keuze THALIA THEATER Van VRIJDAG tot DINSDAG TWEE HOOFDFILMS 1 MARION DAVES in iTRIJDAG tot DINSDAG TWEE HOOFDFl J DAVES in Peggy mijn Kind 2 STAN LAUREL en OLIVER HARDEN in Op zoek naar mijnheer Smit TOEGAJIG ELKE LEEFTIJD WOENSDAG St Nicolaasavond GESLOTEN WOENSDAGMIDDAG 2 UUR GROOT ST NICOLAAS MATINEE Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG tot en met MAANDAG HET EERSTE FILMWERK MET EEN RHYTMISCHE DIALOOG AL JOLSON bekend uit The Singing Fool in Hoera ik ben een zwerver bqgestaan door een keur van de beste Ameriliaansche Artisten o a MADGE EVANS HARRY LANGDON CHESTER CONKLIN e ZIJN HUIS WAS EEN PARK ZIJN DAK WAS DE LUCHT EN HET LEVEN EEN LEED ZONDER EINDE Regie Lewis Milestone Gratis fietsenstalling Buitengewoon verzorgd büprogramma Als extra actualiteit geprolongeerd wegens enorm succes De aankomst en grandiose intocht van de bemanning van DE UIVER TE SCHIPHOL EN AMSTERDAM Toegang voor eiken leeftöd Populaire prüzen van 25 cent af Vrijdag 8 15 Zaterdag 8 15 Zondag 3 30 6 uur en 8 30 Maandag S lH ATTEI lIl ATTENTIE Zo ntoorgen half elf wederom een zeer interessante wetenschappelijke ochtendvoorstelling en wel DE BUITENGEWOON MOOIE EN LEERZAME FILM Instinct en verstand Deze film moet U allen komen zien en dat kan want onze prijzen ziinslechts Zaal 25 cent en Balcon of Loge 35 cent Toegang voor eiken leeftijd Verwacht Vrijdag a s GROOT JUBILEUM PROGRAMMA 5Ë5ÖlfziLMËTA ter gelegenheid van ons 8 iarig bestaan MARTHA EGGERT in DIE CSARDAS FüRSTIN VLETWRIJ DOOR EN DOOR adoVerstrijd 1 HOOGSTRAAT 22a ROTTERDAM NEDERLANDSen FA BRIKAAT T v oK i Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 2B per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedtFranco per post per kwartaal ƒ S 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onza agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zün dagelijkg geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Tejef Interc 2746 Postrekening 48400 tegeneiachen aan Duitschland worden gesteld Voor het in de Saar mdustne belegde Jkapitaal dat zich goeddeels in Franeche ihanden bevindt is de toestand nog ongun stiger Nominaal zou het bezit in Franca jin een bezit in Marken worden veranderd 1 We weten echter allen dat betalingen uit I hoofde van schulden en renten door hetDuitsche Ryk niet naar het buitenland wor jden overgemaakt De eigenaars van onder 1 nemingen in het Saargebied zouden daar I om wanneer zij zelve niet in Duitschland wonen het bedrag aan bevroren vorderingen helpen vergrooten maar zelf niets jdaarvan ontvangen I Over al deze quaesties worden nu bespre kingen in Rome gevoerd Het spreekt van I j zelf dat men den inhoud der wederzijdsche voorstellen niet kent m aar naar het schijnt jwillen de Franschen dat de bedragen aan I Francs die de Duitsche regeering by inwisseling van het Saarg ld tegen Marken in haar bezit zou kragen gebruikt zullenworden ter delging van oude Duitsche schulden aan Frankryk Dit zou er dus op neerkomen dat Duitschland het Fransche bankpapier aan Frankryk moet inleveren I Er zijn verschillende tegenvoorstellen mogelijk en denkbaar Duitschland kan natuurlijk voorstellen deze transactie met een deel van het Fransche geld uit te voeren maar een deel achter te houden Het gaat er dan slechts om over welk gedeelte men tot overeenstemming komt Bovendien moet de vraag worden behandeld wat met de vorderingen en schulden van bewoners van het Saargebied voorzoover deze het buitenland betreffen dient te geschieden Als het op Duitsche wyze gaat dan zullen de vorderingen in buitenlandsche valuta worden geïnd maar de schulden zul GROOTE UITVERKOOP Sensatie Prijzen Hulzen cauDA Weea apoedig tevre n met wat gü hebt maar niet apoedig met wat gü zijt en keek naar zijn vrouw FEUILLETON Ja vroeg de rechter kalm Ik dacht dat u kwam om over de zaak te spreken sprak de man en hlJkeek zijn vrouw weer aan De Majesteit van het Recht Naar het Amerikaansch van MEJLiROD DANNING Nadruk verboden 10 Toen de man geëindigd had zat de rechter een oogenblik na te denken daarna keek hij Marshall weer aan Er was geen verontschuldiging voorhem verklaarde hU Wellicht was hsteen beetje roekeloos van u om de teugels van een verschrikt paard te grijpen maar u zei dat Lioyd de merrie sloeg enals het ware dwong u omver te ioopen Is dat juist Ik geloof van wel antwoorddeMarshall droogjes Neen ik zie geen verontschuldigingvoor hem herhaalde de rechter HU zaler voor moeten boeten Kan ik niet mhet belang van Lloyd maar als vriend ook iets voor u doen Ik geloof het niet meneer Heel goed dan kan Ik u alleen maarzeggen hoe t mij niet alleen voor u maar ook voor zijn zuster spijt dat ditgebeurd Is Goeden dag Marshall keek verbaasd op Gaat ual weg Zeker Tenzij ik u nog met iets kanhelpen Maar ik dacht de man zweeg even HU dacht dat u gekomen was om I een regeling te treffen barstte Juffrouw 1 Marshall uit Maar dat zal niet gaan Hij heeft mUn man leelUR te pakken gehad en hU verdient ervoor aan de galg te komen Hou Je mond vrouw riep Marshallvanuit zUn bed Maar u staat op uw recht om eenj vervolging tegen hem in te stellen is I t niet vroeg de rechter I Zeker Nu dan zijn we uitgepraat Waar I bent u gewond I De rechter vroeg hem dit op den man i af en Jud antwoordde nog voor hij tUd 1 had om na te denken Mijn hoofd zei hu Nergens anders informeerde de rechter Neen vervolgde Jud Ik ban geweldig door mekaar geschud dat Is alles Zoo Dan zult u wel weer gauw In orde zijn tenzU een dokter constateert dat u eenigen tUd Invalide bent en dat zal hij niet wel brak de rechter glimlachend af Neen Ik denk van niet Nu dan zal t Hot u alleen de wer kelUke schade toekennen maar de aanval is niet goed te praten en als u tot vervolging overgaat zult u zeker gewroken worden daar zal ik als rechter wel ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoore de tot den bezDrgkring 4 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 2B Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 re €ii l B5 elke regel meer O SO Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadigbeids advertentiai de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGENi l 4s regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger GewopF dvwtentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereducserden prijs öootc letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentieburpaux en onze agenten en moeten daags vó6r de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Grote Uitverkoop DAT GEEFT BLIJDE GEZICHTEN Uitverkoop bij BAHLMANN de beleende finale ruiming van BAHLMANN s gehele voorraad WinteiTnantels Japonnen Regenmantels Hoeden Peignoirs Kinderkleding Pullovers Rokken enz enz Alles met die echte BAHLMANN coupe degelijke kwaliteiten tegen prijzen die werkelijk aan het ongelooflflke grenzen en U in staat stellen nw eens een Mantel of Japon extra aan te schaffen Komt slechts onze etalages sden let eens op watBAHLMANN U daar biedt en stap neen hoinaaibinnen om op die modierae koopjes beslagte leggen Wi g li H I WH Bahimann L MODELLEN voQV tnindei dan de helft der tvaarde velen IS zoo n bibliotheek een pakhuis met geleerde boeken waar alleen de boekenwurmen zich thuis gevoelen Een gewoon mensch durft er haast niet heen vanwege de geleerdheid En dat ie toch heusch niet zoo Het was voor het statige gebouw in het Lange Voorhout nog wat onwennig dat allerlei onbekende klanten zich daar melden Men moest er zelfs nog statig aanschetlen om toegelaten te worden Ook ontbrak ieder plakkaat vermeldende dat er een tentoonateüing was Maar dat zal men er wel leeren als men eerst over het nieuwe heen is Hoeveel moet u hebhen jMarshall dacht een oogenblik na VUfhonderd doUar zei hU VUfhonderd dollar sprak de rechter hem na Marshall zat nu rechtop in zijn bed Geen stuiver minder barstte hij uit Heel goed hernam de rechter kalm Ik zal niet probeeren je minder te bieden maar ik zou niet weten waar Ik hetgeld vandaan moest halen Ik zou dezaak liever sussen terwlUe van zijn zuster maar zooveel zal Ik niet bU elkaarkunnen krijgen Het Is ook veel want ubent met een paar dagen weer heelemaal In orde Hoe dan ook als u op uw stuk blUft staan dan moet u uw eigen I weg maar volgen Het spUt mi om Vlr j ginia Ze is een lief meisje en heeft zich I juist met mUn zoon verloofd I I Dit was een ïrandigen zet van den i rechter maar t was absoluut waar HU I kon het geld niet bU elkaar krtjgen I want door zijn liefdadlgheldszln waszUn i bankrekening niet hoog en Jackson s opvoeding had hem veel gekost j Marshall leunde opgewonden voorover I Uw zoon Jackson vroeg hU I Ja j Marshall zweeg eenige minuten en het I was den rechter duidelijk dat hU met zichzelf streed Maar Marshall was n zUn hart niet zoo n kwade kerel zijn op1 voeding en omstandigheden in aanmerking genomen en zijn beter Ik won het I pielt Wordt vervolgd Het was eenigermate humoristisch dat de eerste tentoonstelling in dit geleerde huis toevallig aai de elementaire wijsheid van de lagere school was gewijd Het allereenvoudigste leesboek voor de zesjarigen ligt er en veel verder dan lectuur voor twaalfjarigen gaat het feitelijk niet Er is veel kostelijks uit de oude doos te aanschouwen We liebben al eens meer dergelyke collecties gezien maar altijd weer zyn ze even geestig en verftiakelyk Nu concentreert zich het geheel om de vele uitgaven van de MaatI schappij zelf die zich op allerlei gebied heeft geweerd Het is inderdaad heel veel f en van uiteenloopenden aard wat zij deed Ongetwijfeld moet haar werk op de volksj ontwikkeling een grooten invloed hebben gehad Wy kyken op die brave hendnkkenboek jes met een glimlach Maar toch zit er jets aardigs iets markants iets kinderlyks in I Kinderen zijn als ze ernstig worden heel spoedig pathetisch en in die oude boekjes vindt men dat terug Het moet stellig de kinderen geboeid hebben Trouwens het is ons bekend dat de versjes van Van Alphen I ook nu nog op de kinderen een diepen in druk maken en dat vele van de kleine hoorders ze prachtig vinden En merkwaardig is j het dat het oordeel van de kinderen over vele moderne jeugdboeken soms vernietiI gend is i De gedichtjes van Van Alphen zijn in het Fransch en het Duitsch vertaald Welken Nederlandschen dichter is dat ooit overkomen 1 We hebben het alles met veel belangstelling aanschouwd en als algemeenen indruk behouden dat het Nut inderdaad heel nuttig heeft gewerkt De Haagsche Ndtsscholen hebben in die 130 jaar een tienduizend leerlingen afgeleverd en daaronder zijn er tallooze die later belangrijke plaatsen in het maatschappelijk leven innamen Dat de neutrale school gelijk ze was ook andersgezinden kan opleveren bewijst wel dat o a Groen van Prinsterer een der nutsleerlingen is geweest Het onderwijs heeft hem dus geen kwaad gedaan HAOEIKAAB Al