Goudsche Courant, zaterdag 1 december 1934

Sint Nicolaas GUUS BETLEM Jr Nu sjouwt er een elk weer viet doozen e pakken En gaan we elkander weer heerlijk verlakken flu smoezen toe veel en gewichtig I tezamsn En gOan we weer duchtige plannen berameM Mt zijn er de straten vol kijkende menschen Al zouden de winkels vaak koopers meer wenschen De hmzen zijn vol geheimzinnig ge De deuren gesloten de gangen in duister We maicen gedichtjes onzinnig en dwaas Dat kunnen we doen want het is Sinterklaas Je komt heel onschuldig een kam r naar bimien Een schreeuw en een kreet Hé wat ga je beginnen Niet kijken niet kijken vooruit goMW d r uit Nou kom dan maar even maar dicht hoor je snuit Zeg kun je hier niet een gedichtje bij maken O stil gauw stop weg k hoor de traptreden kraken Ja denk je dat vader dit aardig zal vimden Wat zal onze Henk gauw z n borstplaat verslinden Zóó gaat het maar verder een heel lang relaas In aller gedachten daar spookt Sinterklaast Üelft s Koem i 60 cent p pond AÜM P G i eelcem UoQve En is er de avond dan eind lyjk ge Dan regent het pakjes en pakken bij stroomen De kamer ligt vol met papieren en touwen En stééds komt de dienstmaagd met méér nog aansjouwen n Surprise verpakt soms m doozen of kratten Die niets als een eierkool blijkt te bevatten Den volgenden dag n mensch is nimmer tevreden Pan heeft onze beurs nogal danig ge Uien En zeggen we zacht met een zuchtje hélaatt t Was aardig en leuk maar t was duur SinterkUtasll ScheveMBgöi Te huur mooi gem Smt j water vrye keuken enz j p m ook gedeeltelijk Adres Badhuisweg Scheveningen Telef 1 È Per auto smaalde Cornells Ze durven zeker niet op eenpaard hoonde Thomas Van je vrienden mot je t maarhebben jammerde Pieten Dit laatste nu was een volkomen onlogische opmerking van Pieter Want geen der leden van de Coöperatie ViJf December had ooit vriendschappelijke banden aangeI knoopt met welke van de leden der I firma Sinterklaas ook Het was duidelijk dat er iets ge VOOB CYCLAMENPLASjl Telef 2934 zjjn on e 4 eslfWaden De Krimgenyrwajfd p Zuidplaa W kUad veor Keeuwök en WeekbW l iW d nxvepn iet H S JIGE AP 05l n iM UROOPSTE PUBLICirBirSMlDDEL Zend Uw OMinicltt W hef Bwe u MARKT 31 OÜDA THéf 2745 y n 5tot NifioiM A 8 Olnsdag om 4 uur komt St NICBLttSmetzlJii kgwM in M WApNEET f M mmwmtnmmr Speelgoed en vele andere geschenken hebben wü Toor U in roorraad Hollander Broekhuizen VeerstaJ Karnenielksloot t wi mi K jtfMiiiPinii Zij die prijs stellen ophietsfijns bestelle BOTfEllLETTERS SPRÏTSLETTERS HAMMEN HARTEN ZALMSTAARTEN enz by Z4IIIL PRIMA BANKETBAKKERü MARKT 32 naast De Zalm Telef Deo lit niet laDgef Koopt U St Nioolaas cadeaus voor HEM bQ L Bill nendijk KLEIWEG S7 Gcootste sorteering Rookartikelen GOEDKOOPSTE PRIJZEN IS = ZIKiaCALAGB Philips Radïö UIT VOORRAAD 1 EVERBAAR lüiiwiJMséi M i uiil LANGR TJENDEWEG ELF Een gebruiltt PHILIPS TOESTEL met luid rekér voor geringeh prijs TE KOOP Voor het ST NICOLAASFEEST MANDJES gevuld mH CoiiiMliblea in verschlllends pvüzeii v naf ƒ 1 75 IETS NIEUWS WIENER WOKSTJES 15 et per jïaar Kalfacroquetlen 12 W cl p r stuk Huzarenaalade 35 et portie bij 8 rootere hoeveelheid tegen verminderde prüa Aanbevelend A J OPSTELTEN Tel ph 3082 Gevestigd 1905 G Weerheym Boomltwe erij ZEVENHUIZKN Aanleg en Onderhoud van Tuiiifc Alle soorten BOOMEN en PLANTS uit voorj aad leverbaar Soortechtheid wordt gegai ajideal Concurreerende pryzen Wacht U voor Boomenanoel die U niet Itent WIJ HEBBEN STEEDS VOORRADIG Een Pracht Collectie TABAKSPIJPEN TABAKSZAKKEN AANSTEKERS SIGAREN EN SIGARETTEN KOKERS PIJPJES CALCINé EN MEERSCHUIM PIJPEN in étui vanaf ƒ 1 50 ECHT BARNSTEEN SIGARINBUPJES in Ieder étui vanajf ƒ 1 25 Zevenhuizen Z HO Openbare VerKeoping Notaris R GALLAS te Zevenhw zen zal op WOENSDAG 5 HECW BER 1934 voorm 11 uur in Hotel Vos aldaai in één dtting bij opbod en afslag openbaaj verkoopen Het pand ingericht tot W ageiimakerii met erf en grond te Zevenhujn aaji de Westzijde van de DorpsstnitHo 53 kad Sectie C No 2173 gwot 2 Aren 10 c A alsmede de m het iid aanwezige schaafmachine rf vlali bank met 2 P K electromotor lintzaagmachine met 2 P K Anker lectromotor boormachine met ingeb 1 P K electromotor en verder aanbehooren BiJ den eigenaar T Clay in eigen gebruik In perceelen en combinatie Aanvaarding terstond na de toewijzing Betaling 12 Januari 1935 Inlichtingen geven NotaiTs N Treurniet te Moordrecht en Notaris R Gallas te Zevenhuizen GROOTE SORTEERING LEESPIJPEN vanaf 20 et St Nicojaas Geschenken RAUWE HAMMETJES vanaf ƒ 1 6S Zie verder mijn speciale SINT NICOLAAS ETALAGE Leo van Bochove DOELESTRAAT 10 TELEF 3239 ADRl v MAAREN Wijdstraat 13 EN GROS EN DETAIL Door onze grroote verscheidenheid van artikelen kunnen wiJmet onze afdeeling Pvjpen niet etaleeren doch slaagt U bijons zeker N B I iJLlimmiiTn li nmk BOTERLETTERS en SPRITSLETTERS Anton G êps Voor Nuttige Geschenken loont het de moeite om de etalages te bezichtigen bü H Z ndroort WIJI STRAAT 25 Wijdstraat Gouda Drogist van lialir taiplmisen H lf Eau de Cologne a Poozen Toiletz ep Scheerzeep Scheerkwasten e me es Voorts groote sorteering Chocolade letters en figuren Eau de Cologne Coty van 95 et tot ia 50 Haboucé 29 et 49 et 79 et 1 79 PARFUM ZEEP LOTION WAT ZAblK GEVEN Eau de Cologne s Parfums Kunstschilderai t i elen Schildersgereedschappen ALLES PRIMA KWALITEIT TEGEN UITERST LAGEN PRIJS van Houbigant Soir de Paris Crêpe de CSiine Pompeya enz IN lALLEi PRIJZEN Het antwoord op deze vi aag is niet zoo moeilijk meer als U Boldoot gesd enkenlijstje eens raadpleegt dat V deze week is toegezonden Wj hebben een enorme sorteeHng u BOLDOOT EAU DB COLOGNE S PARFUMS LUXE DOOZEN ZEEP enz in luxe en eenv dige verpakking tM n jiHaxm Wijdstraat 13 Groote sorteering gitten Cols i i alle prijzen H P jap WiÜ giM cden Kleiweg 77 Ir Mv K ten en Sloteitfabriek N V LJzerhandél P ROND Pz i ouda T t T i i ii l i Ti I 1 1 ju ii i i Underl Braiuuerx Mu tjuuda Tarief voor woon iuizen mb wintets en goederen ƒ 0 7U ƒ Ü KO ƒ ll m en ƒ Inlichtingen aan het bureau U VAN KjUMFLN Gouve 152 Üe Westnunatei Abbey stond eergister m t brandpunt der t eiaiigsttilUnK wegens ae huweluksvoltrekkinff van prms orge met prinses Manna Ueeri k rolden de tonen uit het macht c orxei i choon was de koorzang Beschaald was het woord van den prediker Wat uit de WestminaterAbbey komt is alt d heerlyk i choon en beschaafd Het is af Gelukkige gedachte toen we onze toeflteiien Weetmineter doopten Wat uit een Weatminstcr komt het is heerlijk schoon beschaafd Het is al Weitminster luiBteraarB hebben gevoel voor het schoone en beschaafde en namen daarom een Westminster Pe Wertminater super met verlichte zenderachaal maakt het zoeken overbodige U zoekt niet naar doch U kiest één uit 50 stations tuisterde U at eens naar Hörby Brno Lille Praha Graz Kjoebenhavn Sottens Nooit van gehoord Welnu neem dan eert WESTMINSTER SUPEH ƒ m OQ Het toestel voor d n beschaafden kunstzinnigen luisteraar By inlevering van Uw oude nstallatie trekken we ƒ 60 00 af WESTMINSTER RADIO Net Heer gevraagd met hpiflCluk vd centrum nabu Station Br no 18b6 Bur v i I IPE KWARTJES RUBRiEK ELKEN ZATERDAG Ken kachel en te koop Heerenstraat 111 billyk te huur een ruim Bovenhuifc van alle gem voorz ruim tnet of zonder centr ven bevatt 6 kamera badlo keuken en zolder Tt bevr Bogen 2ö TeL Te koop 1 gr Waachmachme met Motor r K l gr Jaarsma Haardkachel 2 Kippennokken Qouwe 99 een fornuis Keurig net persoon 26 jaar biedt zich aan als Particulier Otauffeur Prima referenties Brieven onder lettere AL2 Bureau van dit Blad plaatsen wjj in deze JïWARTJES RUBRIEK Uuime keuze uur eii zilverI werken Klokken ƒ 3 76 met ga rantie W T Hoekstra Keizerstraat 89a gedipl Horloger Te huur Beni enhuia Kuiperstraat 36 4 ƒ 3 25 p n Adres Gouv e 55 tleine aiVeitentüui tegen een tarief van X 8 uruüJe tekai Nieuwe eiken kast ukoop k I 22 60 Te zien Turfmarkt 1 pakk legela ƒ 0 25 elke regel meer 10 ent bij voornitbfttaUug Voor Mivertentiet onder nuipmer aan het Bureau 10 et verhooging Te koop Hri Wil Leghoni heuwn 6 mud oud volop aan den leg bg F BATS Tentweg Stolwijk Ruim PakhuW te buur To bevr Bogen 25 Tel Inzending dezer advertentiea tot uiterlijk Dooderdagavond 2 weleen vrü wonen Te huur 2 huizen Bloisstr 67 61 ƒ 6 75 p w Bevr Houtwarenfabriek Zwarteweg Te huur Burgerwoonhuis Const Huygensstraat idem Vondelstraat Te bevragen J P v d Stel Walvisstraat 19b iSiTaOJlTiEiiJikriif Nog enkele port feuilles beschikbaar Prüs t 16 Inlichtingen Markt 8 en iïoekhandel de Ven Wüdstr VfXMl BEN VAAS O MOLEMAN Telef 2984 Brieven la nnen worden afgehaald eltien dag van éV2 ü jiur Zaterdag V van S i 1 uur TOOR EEN BLOKMENMAND G MOLEiMAN Telef 2984 Er biedt zich aan een net Meiaje van buiten P G v e g v I Br no 1845 Bur v d Blad Dagdienetbode 81 iaat biedt zich aan liefstvoor dagmeisje v g g v eVj j in éJn betrekking geweest J A Stoffer Kerkweg 63 Waddinxveen Net Meisje h z a voor dag en naclt Br no 1822 Bur v d Blad Te koop 1 jonge Holl Herder Gevraagd een li K Uagdieimtbodc elffat kunn werken en koken Br no 1849 Bur v i Blad VüQB EEiTkRANS G MOLEMAN Teief 2934 Wilt L lekker worst eten ga dan naar C Mijnpen Kuiperstraat 48 Te koop Motorvrachtboolje 18 ton Spotprijs Oebr Nobe l Gouderak Waachkuipen geheel eiken ƒ 2 25 Aanbevelend G van Leeuwen Groeneweg 79 Telef 2876 Kuiperij Te koop Een prima Waakhond Duitsche Herder geel me zwart dek bU alles vertrouwd A F Maaijer Timmerman Beierseheweg Stolwijk C w oud Gebr v Bruinessen Vrouwesteeg 25 Telef 2313 900 stuks Nieuwjaars Kerst en Fantasiekaarten Kappeisbediewle biedt zich aan bekw en heerenkapper als Cl Ie Bedlende grondig met heele vak bekend ook ali hulp j Brieven lett AKD bu d Blad i te koop met standaard voor een f aannemelyk bod j Adres Kaam 246 Te koop Een goed onde jiouden VU1 K ACHEL K V Beek Voorwilleija 161 Gouda VOOB EEN BOUQUBI G MOLEMAN Telef 2934 Ter overname gevraagd St Nicolaas costam te huur met taechlpak Wijdstraat Sjoelbak Br no 1823 Bur v d Blad VOOB EEN VERSUaUNO O OILMAN Telef 2934 B z a nette Naaister voo Voor Timmerhout en Triplex is Je adres bij N Vcrdouw FTuweelensingel 94 H H Bouwondememera e i Huiaeigenareitl Voor aile timmerwerkzaamlieden is Uw adres 3 P V d Stel Walvisstr 19b Gouda Mach Timmerbedrijf Scherp concurreerende prijzen Prima werk Vraagt prijiopg Te huur een Bovenhuis Krugerlaan 125 geschikt voor 2 dames of gezin zonder kinderen Huurprijs I 22 60 p mnd 3 verstel en njeuw ondergoed ok gen voor winkel te naaien Te huur nog enkele Burgerwomlini A gelegen aan het voorma NJl terrein Huurprijs J v per week watetWiM straatb lasting inbegrep Te bevragen bü O J Wingerden Ridder van weg ï en G v d Horst markt 42 Br no 1824 Bur v d Blad Te koop aangeboijf n Herders hond 1 jaar oud goed waaksch ep zindelijk lief voor kinderen Adres J de Brum Westeinde ü 68 Mpordrecht V r afgesneden BLOEMEN O MOLEMAN Telef 2984 Kunststoppage Gouwe 130 venficht alle voorkomende stoppages in Kleedhig Tapijten enz Te huur Vrij Bovenhuis f 3 0 Mooie Zlt Sla pkamer te huur Billijke prijs Te beviGroenendaal 32 Te koop Huiskino met 4 films Pathé Kok de la Reijlaan 29 i Werkplaats ƒ 2 50 p w Bcvr Turfmarkt 87 f Te koop een goede KamervoUère met circa 25 siervogels te koop zeer mooi ƒ 26 ook afzonderlijk pracht 8 deelig Duiveniiok schuifbare tusschenschotten ƒ 6 60 Adres I eeuwendaallaan 126 Rijswijk I Duitsche Tiaiw kruisfnarig Drie qoenhuizen TsoTtrötJi f 6 60 p w VondelBtraöt 4ff ƒ 5 50 p w Allé met waterl inbegrepen Te bfvr Sanders Co Turfmarkt 68 Te koop zvarie Bouvier reu 10 mnd B Smits SpieringBtraat Ji Raam 35 B M W 2 Cyl eer goeden staat Gebr Graveateyn Gouwe ISl Telef 2566 Te h iyr fKnke ZoMer zet traat 3 Adres Gouwe 65 Te huur in de Keizenstraat een nieuw gebouwdki BOVENWONING Te bevr Keizerstraat 56 Voor de OMGEVING an GQÜDA De schimmel van de Firma Sinterklaas De Sinterklaas auto van de firma Vijf December Een Sint NicoUmsverhaal voor volwassenen door JAN TH R CAMPERT De vennooten van de firma Sinterklaas zaten in zak en asch Het was dan ook een beroerd geval Sinds jaar en dag had de firma Sinterklaas wyk Zuid op den geykten datum naar volle tevredenheid bediend Al ettelijke dagen voor den 5en December van elk jaar kwamen de bestellingen binnen Hier moest gestrooid worden daar moesten den dag te voren pakjes gehaald worden enz enz Kortom de drie vennooten van de zeer eerbiedwaardige firma Sinterklaas hadden handen vol werk En den zesden en zevenden December waren zy doodvermoeid maar m ieder geval een aardig bedragje ryker Dat was nu al vyf jaren zoo gegaan en vat de vennooten van de f ir ma Sinterklaas betreft m Jcht het aldus in lengte van dagen doorgaan De firma had haar clientèle altyd goed en trouwhartig bediend en de pepernoten die zy gratis aanbood waren van voortreffelyke kwaliteit Daar viel niet dat op te zeggen En nu dreigde er onheil Het moest met magge zei Cornells die de jongste en opstandigstevennoot was En dan met een auto zei Pieter de oudste en wysgeerigste minachtend denk je ea even m een Sinterklaas m een auto Wel ja waaromniet in een vliegmachien Het hgt m de lucht zei Thomasen hoewel hij zich Vaag uitdi ukte begrepen èn Cornells én Pieter hemvolkomen Nu was het geval inderdaad tragisch De firma Sinterklaas die een vertrouwden naam verwierf in wijk Zuid had concurrentie gekregen Dat was iets waar zy heelemaal niet op had gerekend en dat zy eigenlijk niet te pas vond komen Het begrip concurrentie had tot op dezen dag niet voor haar bestaan Stuk voor stuk zouden de vennooten hoonend gelachen hebben wanneer de een of andere profetische geest hen zou hebben voorspeld dat niet Pieter de schooikinderen van de Bilderdijkschool manend zou hebben toegesproken dat niet Thomas dit jaar zyn eerbiedwaardig entree zou liebben gemaakt bij het verwende zoontje van Baron Graet tot Heuvelendael Koningsgracht No 10 Het was immers altyd zoo geweest en waarom zou het ooit veranderen Je moest het eigenlij k niet lezen zei Pieter en hy tuurde aandachtig naar het kleurige strooibiljet dat hij in de handen hield Dit strooibiljet nu vormde de aanleiding tot hun ergernis Het was een reclame van de Coöperatie ViJf December En het vermeldde de meest aanlokkelijke offer GOUDSCHE COURANT ZATERDAGiUODEC 1 34 1 D ERDE BLAD ons tegenwoordige marsepem jyLariiicpein IS leiteiliik misplaatst in December Het IS afgeleid van Marer panis Brood van iviara en behoort dus teitelyk in de maand Maart thuis Echter Julius Caesar het het jaar met Maart beginnen dus in zekeren zm is het marsepein een nieuwjaarsspus Later heeft de Katholieke kerk verklaard dat Marsepein ni verband stond met den H Marcus die vaak by hongersnood en broodgebrek wordt aangeroepen Een korte opsomming der in die tijden m de koekwinkels gebruikelijke gebaksoorten bewyst wel dat onze voorouders echte zoetekauwen waren en dat de naam van zoo menige banketbakkerswinkel De zoete inval niet misplaatst was men verkoht in dien tyd Kruidkoek anijskoek snipperkoek sucadekoek gerstekoek krentenkoek rozynenkoek mangelkoek confytekoek hylikmakers beiüstekoek keuningskoek stroopkoek heuningkoek boterkoek bagijnenkoek claeskoek kerskoek jaepjeskoek fontemkoek enz De symbolieke beteekenis van het Sinterklaasgebak SpeaUaas en Biesjesdeeg honingkoeken en Hylikmakers de tijd gebleven dien Hildebrandt ons zoo smakelijk en gezellig wist te schilderen in zijn Familie Kegge Camera Obacura als de geheele vrienden kring van bakker De Groot bezig is met de schoone kunst van koekvergulden Met behulp van bladgoud en een penseel werden de dure stukken de groote vrijers en vrijsters de driemasters en diligence opgesierd tot pronkstukken der toen nog zoo primitieve bakkersétalages Niet alleen is onze voortvarende tijd te ongeduldig geworden voor dergelijke tijdroovende werkjes maar ook het speculaasdeeg leent zich er niet meer zoo goed toe Vroeger bakte men het deeg hard terwijl het heden ten dage goed boterhoudend moet zijn wil het in den smaak vallen Maar scherpom lijnde voorstellingen kan men er niet mee vormen Men had in die oudere tijden speciale houtsnijders die zich HET UEDJE VAH lEOER iWvft SINT NICOLAASI i GUUS BETLEM jr Zoo is de Sint Nic laastijd dan weer gekomen De tijd van surprises van vreugde en pret De tijd dat we weer m een grappig gedichtje Es fijn in het zonnetje worden gezetl Nil zitten we weer om het hardste te zwoegen Wat rijmt er op maraepijn steenkool of visch Nu zijn we weer illen als jolige kind ren Omdat het Slnt Nlcolaasavond weer isl Nu wordt ei weer heel geheimzinnig gefluisterd En zijn er de deuren weer stevig op slot Nu wordt er ja zelfs door de grootste veikwisters Al weken en weken tevoren ge pot Nü maken we pakken die massa s beloven En pakjes bescheiden eenvoudig en klein Waarbij dan de éérste dat hoort nu zoo eenmaal De meest onbeduidende blijken te zljnl Nil Ijn weer de straten vol kijkende menschen Nu ijn weer de winkels tot berstens toe vol Nu zijn er de hoofden van grooten en kleinen Al dagen al weken tevoren op hol Nu s ook de malaise heel even vergeten Althans voor een tijdje de deur uitgezet Want t giet niet om kostbare dure geschenken Maat t gaat toch in hoofdzaak alleen om de prètl Zooals velen wel weten ziJn k t Maarten en St Nicolaas de vervangers van de heidensche Wodanfiguur de achimnielruiter zooala h j werd genoemd Het kiaaz zetten van brood voor den schimmel een oud heidensch otter maakte later plaats voor de uitdeeimg van brood aan de knechten en maagden Meestal werd dit brood dan met honing en andere toegitten zoet gemaakt en zoo ohtstoni tenslotte het speciale feestgebak zooals wu dat heden ten dage kennen in latere t den waren het vooral de kloosters die Lebkuchen begonnen te vervaardigen afgeleid van Libetum met honing bereide oüerkoek Zoo ontstond het brood dat naar verschillende kioosterpatroons heihgennameu ontving We kennen Agatha Erhard ïolent a Blasius Sebastiaan en nog ander brood De afbeeldingen van herten zwijnen paarden varkens katers ossen enz overblytselen van de oude heidensche otterdierencultus de Sihterklaaakoeken van Berg Ambacht die de Spinnende Holda voorstelden vandaar de naam Spinwyvenkoek zy verdwenen om plaats te maken voor meuwe afbeeldingen die Clu istelvik religieuse voorstellingen of afbeeldingen uit het dagelyksch leven vormden Oorspronkelijk werd het beeld in het deeg gestoken of met de haud gemodelleerd later kwamen de Oakprenten daarvoor m de plaats waarmede men het relief erin stempelde De oude koekprenten vaak meesterwerken van snijkunst ziJ moesten m negatieven vorm gesneden worden ziJn getrouwe afspiegelingen van het huiselyk en maatschappelijk leven m vroegere eeuwen De koekfiguren van den Sinterklaastijd worden vervaardigd van speculaas taai taai of gezoet wittebroodsdeeg stoet Speculaasdeeg is het meest gebruikte vooral bezig hielden met de bakpren tenfabricage Dit geslacht is uitgestorven op den heer K ri Wenmnk uit Westendorp na in 1931 kreeg deze den tiel koninklyk prentensnijder en Hofleverancier In de meer dan vijftig jaren dat de heer Wennink zijn vak uitoefent heeft hy reeds meer dan 2000 figuren ontworpen Zijn modelboek waarmede de al 75jarige het land afreist is een schetsboek ais van een schilder Zijn eerste werk had betrekking op den Boerenoorlog Zijn ontwerpen van heden staan nog in het teeken van de folklore en de sport Taai taai ia een andere vorm van speculaas echter zonder suiker gebakken In sommige streken van Friesland noemt men de speculaas Sukergoed om aan te geven dat dit in tegenstelling met het taai taai met suiker toebereid ia Een andere naam voor taai taai is Biesjesdeeg Dat slaat op den vroegerea vorm van de taaitaaikoeken n l de vorm van beestjes Bieajea Een duidelijke kyk op de broeden van den Sinterklaastyd geeft het beroemde schilderij van Jan Steen Bakker Ooatwaard waar we o a de bekende Duivekater vinden Honing koeken en Hylikmakers Deventerkoeken speculaasvryers en taaitaaipoppen In de IBde 16de en 17de eeuw spreekt men ook van amandelbrood dat wel hetzelfde zal zijn als Niet alleen dat de Coöperatie Vijf December Sinterklazen in fraai ambtsgewaad en voorzien van een echten neger als Zwarte Piet naar elk huis op elk willekeurig uur mits besteld voor 4 December njn S uur stuurde maar zy belastte zich ook biJ tijdige opgave met het inkoopen van cadeautjes het leveren van rijmpjes strooien op scholen en het opstellen van reclame tochten voor firma s door de stad U bent van alles af zoo stonder op het prospectus te lezen Wij nemen alle zorgen van U over Snellebediening alles per luxe auto Billijke prijzen Spreek met de Coöperatie ViJf December tel 890123 Giro 117623 en het komt in orde De patsers bromde Thomas De onderkruipers gromde Thomas Dat benne toch tijde zuchttePieter Hierboven is afgebeeld een ronde tafel die Sint Nicolaas had klaar gezet om de zoete kindertjes te tracteeren Twee borden bleven er leeg en op de andere borden liggen beurtelings een gewone appel en een sinaasappel De volgorde beviel Sinterklaas niet Hü nam een sinaasappel en een appel van twee naast elkaar gelegen borden één in ledere hand en legde deze op de beide ledige borden Daarna nam hij de vruchten weg van twee andere naast elkaar gelegen borden en legde deze op de beide borden welke nu weer leeg gekomen waren En zoo deed hij vijf koer achter elkaar met het gevolg dat er vyf borden met appelen naast elkaar kwamen te staan vijf borden met sinaasappels en twee leege borden Hij mocht de armen niet over elkaar kruisen en nam steeds 2 vruchten tegelijk Hoe deed hii dat Over de beteekenis van het woord speculaas zijn verschillende verklaringen gegeven Een daarvan verhaalt hoe een bakker in de zeventiende eeuw op het denkbeeld kwam om toeken van een sterkge kruid deeg te gaan bakken en deze speciaal in de Smterklaasweek te gaan verkoopen Daar hü ochter vooraf niet kon berekenen of zijn klanten deze koeken naar hun smaak zouden vinden moest hy deze maar op hoop van zegen gaan bakken en speculeerde hij dus op de snoeplust en kooplust Zijner afnemers Vandaar dat hü de koeken speculatiegebak noemde en daarmede binnen korten tijd zeer veel succes had Doch deze verklaring klinkt zeer gezocht en is beslist niet juist Anderen zeggen dat de bakprenten afspiegelingen van de werkelijkheid waren en dat het woord speculaas derhalve wel verband zal houden met het woord speculum het Lattjnsche woord voor spiegel Allerwaarschijnlijkst echter al hel woord speculaas in regelrecht verVJ band staan met het woord speculator dat bisschop beteekent Speculaas was dus waarschijnlijk bisschopskoek daar Sint Nicolaas bisschop van Myra was Jammer dat het fraaie werk met bakprenten door de machines Au zoo bedorven is en alles machiiM en ruw afgewerkt zonder de raWjte originaliteit onder het publiek gebracht wordt Waar is