Goudsche Courant, donderdag 6 december 1934

4 De raadselachtige Mr X mét Robert Montgomery Lewis Stone Ralph Forbeb en Elisabeth Allarn in de hoofdrollen Deze voortreffetyk geënsceneerde rolprent zal dibezoekers zeer in spanning houden Wy zullen er niets van tevoren van vertellen om dt clou niet te verraden Wie van ee boeiende avontuurlyke de tectivefilm houdt moet haar gaan zien Een amusant voorprogramma gaat eraan vooraf RéaiÜc Bif scoop Een 8UCceB BchUger In de Réunie Bioscoop wordt de allernieuwste successchlager Eine Erbschatl De muziek van deze aantrekkelijke vroolyke film is van Otto Stransky Aan deze film gaat vooraf Onruststokers met Jack Hoxie in de titelrol Het is een roman uit het Wilde Westen vol spanning en sensatie Zooals steeds is er in dit theater Woensdagmiddag matinee Voor meerdere by zonderheden zie men de betreffende advertentie in dit blad Herst Evang Lutta Kerk Up het tweetal geplaatst üp het tweetal voor predikant bi de Herst Evang Luthersche Gemeente te Den Helder zijn geplaatst Ds B E J Bik te Enkhulzen onze oud stadgenoDt en Ds J J öimon alhier Voor de üeret tiemeente Gouda heeft bedankt Ds M Hofman te Krabbendljke Marktjubilé van Gebr Bakker Het feit dat Gebr Bakker Zonen houtdraaiery en kuiperij te Haastrecht heden gedurende 60 jaren achtereen de Goudscho markt hebben bezocht is niet onopgemerkt oorbygegaan De heer A Bakker is hedenmorgen op de Markt met dit zeer merkwaardige Marktjubilé gecomplimenteerd door Burgemeester Gaarlandt wethouders Koemans de Directeur van het Marktwezen de heer Anemaet en mede door de marktkooplieden Het Marktwezen zorgde naast het compliment ook voor een fraaie bloemenmand Ook van andere zyde werd de heer Bakker bloemen aangeboden Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Dec Jannetje d van G van Esachoten en M M L Ganzer Gouwe 147 3 Dec Jantje d van F Frie en M Snel 2e Kade 17 5e Dec Pleter z van C Cabout en J C M Wijne Lijsterbesatraat 11 GETROUWD 6 Dec D J Kasbergen en N A Liepelt E Radix en M Schutter W van der Schaft en N Ernst OVERLEDEN 5 Dec Meinsje Johanna Fennet 68 j Agendft 6 Dec Central 8 uur Ledenvergadering T O P KAN EONGERECHT Strafzitting van 28 November Veroordeeld werden wegens uvt rtreüing van Aft 4 i4 VV subs 1 w t Art 22 frl en K wet Vvenhage ƒ 2 J subs i w t Art y M en K wet F t V te süra venhage 2 bO subs 1 w t M K ie Utrecht j a subs 1 d h P Ü te Krimpen a d l k i 3 aubs 1 d h vi ü J L te a Gravenhage i t subh l u n H V te Jaarsveld j 3 subs 1 d h r J V te Gouda ƒ 2 aubs 1 d h Art 6 M en K Regl M K te Gouda ƒ 2 50 suba X w t Art 426 W v S ƒ 4 subs 2 d h Art 2 Nw Crisiszuivelbeslutt G den Hte Bergambach ƒ 10 suba i i h Art 314 W V S C L te C pelle a ü IJssel W V idem ieder ƒ 15 subs 3 d n Art 3 M en H R E K te s G ra venhage ƒ 40 subs 8 d h met toew van civiele vordering van ƒ 50 Art 34 Alg Pol Vferord Nieuweriterk a d IJssel P C V d H te Rotterdam ƒ 4 subs 1 d h Art 6 Consumptie Ü8beslu t D M G iGouda ƒ öO subs 10 d h Art 6 Keurmga Verord te Gouda ƒ 10 subs 2 d Art 157 Veiligheidsbesluit te Bolnes ƒ 25 subs 6 d H Visscherywet W v d V te Rotterdam 2 X ƒ 1 subs 2 X 1 d h N H te Rotterdam ƒ 2 50 subs 1 d h A R te Hoti t rdam ƒ 1 50 subs 1 d h J C T te s Gravcn hage ƒ 2 0 subs 1 d h A J G e Gouda ƒ 1 50 subs 1 d h v v hengel J H te Gouda ƒ 0 50 subs 1 d h v v hengel of ƒ 0 50 subs 1 d h J C J te Waddmxveen 2 X ƒ 0 50 subs 2 X 1 d h v v hengel P J N te Monster ƒ 2 50 subs 1 1 h v v bengel of ƒ 1 5Ü subs 1 d h Art 93a Alg Pol Verord Gouda J v d T te Utrecht ƒ 5 subs 2 d h Art 23 Alg Pol Verord Lange Ita g Weide A H zonder bekende woonplaats ƒ 1 50 subs 1 d h Art 4Üh Aig Pol Verord Nieuwerkeik a d IJssel A Z te Nieuwerkerk a d IJssel ƒ 3 subs 1 d h Art 29 Alg Pol Verord Slohvijk H J K te StolwykersluiH schuldig zonder toepassing van stra Art 165 Alg Pol Verord Waddinxveen S K H te Gouda ƒ 1 60 subs 1 d h Art 59 M en R Regl G J van D te Reeuwült ƒ 1 50 subs ld h A v V te Ouderkerk a d IJssel ƒ 2 suba 1 d h E G van E te Waddinxveen ƒ 2 Hubs 1 d h A C B te Lange Ruige Weide ƒ 3 subs i d h W R te Haas recht ƒ X aubs 1 a h Art 6 M en H RegU J W P te Zoetermeer ƒ 1 subs 1 d h Art 11 M en R R N den H te Gouda ƒ 1 50 aubs 1 a h N W te Rotterdam ƒ 2 50 subs 1 d h i Art 12 M en R RegLT G v d H te Goude rak ƒ 10 subs 2 d h Art 21 M en R B A d n H e Nieuwerkerk ƒ 2 50 subs 1 d h Art 12 Alg Pol Verord Gouda T H te Bleiswyk ƒ 5 subs 1 d h Art 314 W V S W L A te Nieuwerkerk a d IJssel ƒ 7 50 subs 2 d h Art 87 Alg Pol Verord Gouda P W M te s Gravenhage ƒ 2 aubs 1 d h Art 453 W v S B B te Oudewatei ƒ 10 subs 2 d h J S te Gouda ƒ 6 subs 2 d h Art 11 IJkwet A J te Zegwaard 3 x ƒ 1 subs 3 X 1 d h v v gew J S te Bleiswyk ƒ 3 subs 1 d h v v gew D J B te Moercapelle 6 x ƒ 0 50 subs 6x1 d h v v gew wacht Het daarvoor op de Nederland aan zijn kinderen eii kindskinderen kon s che clearlngrekening te reserveeren be toonen als De pet van MoU een der drag Is namelijk van lü pet tot 18 pet leden van de Ulver bemanning die üi verhoogd j den jare iüM Holland s naam hoog hieid Van deze verhooging met 8 pet is 3 m de luchts pet ontleend aan het z g vrije deviezen sierde de pet wellicht at en toe thuis EEN VERHEUGEND INITIATIEF WIK UEN ARME GEEl T LEENï JDEN HËERE Ook ons Nedeiiandschf Volk lydt onder de crisis die de vveieitl teistert Duizenden verkeeren m omstandigheden die iiuip van anderen dringend noodzaikelyk maken Temeer klemt UIL nu de crisis reeds zoo lang duurt en de winter voor de tieui siaai waardooi het gebrek aan kleoding schoeisel beddegoed en verwannmg zich dubbel doet gevoelen Doüiarongen van ait feit heeft de Regeenng trots den nood der schatkist zich ht t lot van de gesteunde werkloozen aangetrokken en zich bei eid verklaard voor extra hulp aan hen voor ditmaal een bedrag van ongeveer twee millioen gulden aan te vragen Naast deze werkloozen zyn er echter nog velen inzonderheid zij die tot de z g n stille armen behooren wiernooden minstens even groot zijn Gil die niet tot hen behoort bedenkt dat Gy gespaard zijt gebleven voor het lot dat vele Uwer nwdemenschen heeft getrotfen dat hun lot ook het Uwe had kunnen zijn Indien Gi i U dit goed indenkt twijfelen wij niet of Uw dankbaarheid zal groot zyn Toont dit in Uw gave De Regeering kan reeds door den nood der schatkist onmogelyk ALLEN nood lenigen Het prijzenswaai dig streven van de Vereeniging De Nederlandsche Dagbladpers verdient daarom allen steun Het op U gedane beroep is dringend Met den winter nadert Kerstmis Brengt door Uw gave op de dagen van het komend geboortefeest van Christu verlichting en blijdschap in de woningen van Uw minder bedeelde landgenooten Uw Kerstfeest zal U zelf daardoor tot des te grooter zegen kunnen zijn De Minister van Bianenlandsche Zaken J A DE WILDE De Minister van Sociale Zaken J R SLOTEMAKER DE BRUINE iti Gouda l vi V ie g üra J van V te üouda D J K V J van G Juudii b bü den inspecteur die in overleg treedt met de achool waar naar zyn oorded een hospitant geplaatst zou kunnen worden De hospitant staat onder de algemeene leiding van het inrichting en krygt als mentor een leeraar van zyn vak Bü deïe woont hij Wi de eerste plaats lessen by Later geeft hü onder toezicht van uen mentor en met goedkeuring van den leider ook zelfstandig eenige leasen Ter afwisseling en vergelytóng en om eenig inzicht te verkrijgen in het geheele onderwys der school woont hy ook lessen by m andere vakken by docenten die hiertegen geen bezwaar hebben Na verloop van enkele maanden gaat hy zoo mogelyk over naar een ander schooltype voor V H M O en leert indien hiertoe gelegenheid bestaat in den loop van een jaar nog een derde schooltype kennen Het ib de bedoeling dat de hospita nt zich een behoorlyk deel der week aan zyn practische vorming wijdt ten minste drie schooltüden per week Om de veertien dagen wordt voor de hospitanten een vooraracht gfebouden door een rector directeur 01 leeraftr van den knng die zich hiervooi beschikbaar heeftgCErteld De bedoeüng dezer voordrachten is practische voorlichting over onderwijskundige vraagstukken te geven door practici Men verwacht dat dt voordrachten in afwisseling met de practische werkzaamheden voor de opleiding van de hospitanten van veel beteekenis zullen zyn Zy yn uiteraard verplicht deze bij te wonen Reeds hebben zich een tiental hospitanten aangemeld het zou mogelük 2yn er nog enkele op te nemen STADSNIEUWS GOUDA 6 Uec 1934 Gemeenteraad De Raad dezer gemeente zal opnieu v Heenkomen op Maandag UI December u h fconoüdig zal deze vergadering worden Foortgezet op Maandag IT December op een nader te bepalfn uur Nieuwe Bpcrtvelden Aanleg op de gemeentelijke industrie terreinen Naar de N Z H verneemt ia binnenkort ten voorstel van B en W aan den raad te verwachten om de gemeentelijke Si ortveIden welke nu aan de Graaf Florisweg en Bodegraaf schen Straatweg liggen te verplaatsen en aan te leggen op liet terrein aan den Rotterdamschen Dyk bij den watertoren de vroegere uiterwaard welko werd opgeiioogd en aanvankelijk bestemd is geweest voor industriegrond Het 20U in werkverschaffing worden uitgevoerd t i aralielw eg systeem Omxelting m gewoiMS werkver Het blad weet verder uit goede bron te bericïiten dat de mogelykheid bestaat dat het werkvfcrschaltingssysteem iwerken op de basis dcT Kteunuitkeenng hetwelk onlangs voor den aanleg van aen Parallelweg erd ingevoerd binnenkort waarschijnlijk met ingang van 1 Januari a s zal komen te vervallen en plaats zal maken voor gewone werkverschaffing In dat geval komt het werk vermoedelyk onder helieer der Heidemaatschappü De wethouder van sociale aangelegenheden de heer C H Koemans voert reeds anderhandelingen Het Schouwspel failliet Gisteren werd door de rechtbank te Utrecht het faillissement van het Internationaal Theaterbureau N V Holland uitgesproken Dit faillis sement betreft den Kunstkring Het Schouwspel omtrent wiens moeilükheden wy reeds uitvoerig hebben bericht Telefoonaansluitingen Nieuwe telefoonaansluitingen aan het net Gouda over November 1934 2310 Goudkuil en Prins Groenendaal UO 2360 N v Sprang L Tiendeweg 28 2370 Da G Elzenga v Swietenstraat 20 2390 C T Smit Crabethstraat 41 2889 R J BertelB Zeugestraat 44 3209 H v Eijk Markt 14 3347 A V Wijnen R v Catsweg 91 Practische vorming van aanstaande leeraren bij het Voorbereidend Hooger en Middelbaar onderwijs Men achryft onsr Sedert enkele weken is onder de algeH eene leiding van den inspecteur van het gjmnasiaal en middelbaar onderwys in de 4 inapectie en met medewerkmg van de hoofden en een groot aantal leeraren der inrichtingen voor voorbereidend hoogtr en middelbaar onderwijs jn den kring Utrecht omvattende de scholen te Utrecht Zeist en Gouda een instelling gesticht tot practische vorming van aanstaande leeraren bij dit onderwijs De instelling die geheel beiangetoos werkt heeft de algemeene maatschappelijkf beteekenis jonge menschen die hun bevoegdheid voor het V H M O hebben verworven en werkloos zy n tegemoe ie komen en tevens de strekking om te voorzien in de liehoefte aan een practische Vorming van jonge docer ten bü dit onderwijs Uiteraard is hieraan in den tegeri oordigen tijd met groote klassen en veel lesuren nog meer behoefte dan vroeger De aanmelding voor de instelling kan geRchieden a Bij het hoofd der inrichting van V H M O Wanneer deze en de leeraar die als mentor zal optreden tegen plaatsing geen ezwaar hebben wordt de inspecteur van plaatsing op de hoogte geateld tuig de detectives plaats Fraiische gentt rmes bewaakten van de ZwitserscheFransche grenzen tot aan Parys den spoorweg waarover de trein leed Een legertje geheime agenten schaarde zich te Parijs rondom het salonrijtuig Geen herhaling van het moordgeval te Marseille Alles liever dan dat Frankrljk s geheime Dienst was voor Peter II gemobiliseerd Als hun oogappel bewaakten de speurders den Koning van ZuidSlavië den kleinen College boy die zyn lessen in Engeland ging hervatten Het voorbeeld van Marseille had de geheele Fransche geheime politie dubbel voorz chtig gemaakt Zijn onbevangenheid als achooljongen Petruschka wel nooit meer terug krygen Daarvoor is er te veel gebeurd Ook in Engeland zijn een paar geheime agenten van Schottand Yard naar het College gestuurd om den Koninklijken schooljongen te bewaken en nauwlettend toezicht te houdïn in de buurt van het gebouw en da sportterreinen mochten wagen Want men heeft uit dcn moord te Marseille leering getrokken Straks komen de samewiweerdera misschien naar Engeland evenals ze naar Maiseille zijn gekomen Aan dg terroristen van den Balkan mag dit jonge leven niet ten offer valleTi De jongen zelf zal zich door die bewaking wel niet laten storen in jn eenvoudige en gezonde leven van den Engelschen Kost schooi jongen Leeren spelen dat zijn de twee hoofdbezigheden Uit de verte bewaken vreemde mannen in alle mogelijke gedaante het doen en laten van den Koningschooljongen Voorloopig zullen de detectives wel niet meer uit den gezichtskring van Koning eter II van Zuid Slavië verdwijnen Eerst als hy terug zal zijn gekeerd in zyn vaderland is de taak voor de mannen van Scotland Yard afgeloopen Dan draag de Geheime Dienst van Zuid Slavië de verdere verantwoordelijkheid BINNENLAND l e onbewaakte overwegen Ken proef met schijnwerpers op de treinen Uok bij mist op groeten afstand zichtbaar De Ned Spoorwegen zullen ter meerdere beveiliging bij onbewaakte overwelen bij avond een proef nemen met schijnwerpers Deze schijnwerpers die voor aan den trein geplaatst worden zijn ook bij mist op grooten afstand zichtbaar wat vooral bü onbewaakte overwegen van zeer groot belang is Voorloopig zullen de proeven met ie schijnwerpers iftet de Diesel electrische treinen plaats hebben Een nieuw clearinKvci di ïiK met Duitschland Snellere afwikkeling van de oude vorderingen Spoedig na de opzegging door de Nederlandsche Regeering op 2 November Jï van het clearlngverdrag met Duitschland zijn de belde regeeringen overeengekomen opnieuw onderhandelingen nopens een dergellj b verdrag aan te vangen Na een onderhandeling van ongeveer veertien dagen Is een nieuw clearlngverdrag onderteekend waarvan de inhoud zeer spoedig zal worden bekend gemaakt De positie der z g oude schuldvorderingen d w z die welke voor 24 Septe mber J l haar vervaldag hadden heeft in de eerste plaats een punt van zeer ernstig onderzoek uitgemaakt Als resultaat daarvan mag een bespoediging van de afbetaling dier vorderingen worden ver RAD10 NIBUW3 Programma voor heden Hilversum 5 30 Concert door het Omroeporkest 6 30 Sportpraatje door den heer H Hollander en opname van een amateurbokswedstrijd gehouden op i December l 7 uü Concert door het Omroeporkest l M Engelsche les voor gevorderden 8 00 Vaz Dias 8 05 A V R O s Specialiteiten programma Hallo Ameiljca Hallo Engeland oo Concert door het Omroeporkest en sopraan 9 45 Egbert Veen speelt salonmuzlek 10 00 Concert door Kovacs Lajos en zijn Orkest lü Aü Concert door K ter Abramoff en zijn Orke8t U üü Vaz Dias ll l Concert door Kovacs Lajos en zijn Orkest Hulzen 5 X Cursus handenarbeidvoor de jeugd ö sj Gramofoon 6 46 Drs P J Meertens Over goede lectuur 6 15 Piano recital 7 16 Gramofoon 7 30 Weekoverzicht Wat er op de wereldgebeurt door Com A Crayé 8 jO Uitzending van een gedeelte van het Prljssjongen de afdeeüng uitmuntendheid uitgaande van den Bond van Chr Zangvereeniglngen in Friesland 900 Ouderuurtje L W J van Hasselt over Zichvoegen naar den gang van het werk 10 30 Vaz Dias 10 40 G ramofoon MAItKTBERICHTKN Veemarkt Gouda 6 Dec Aangevoer in totaal 1175 stuks waarvan 117 slachtvarkens Vette 15 15 Londensche 12 13 et per pond levend met 2 korting 309 magere varkens ƒ 14 22 669 biggen ƒ 7 9 19 runderen ƒ 12 175 57 nuchtere kalveren ƒ 3 7 4 bokken en geiten ƒ 2 5 alles per stuk Handïrf redelijk 295 Cnsis runderen Klasse A 25 et B 22 et C lï et per K G Kaaamarkt Gouda 6 Dec Aangevoerd 301 partyen kaa Pryzen ïe kw m r m ƒ 22 23 2e kw m r m ƒ 1 21 Handel flauw iBOTEiR Aangevoerd 366 ponden boter Goeboter ƒ 0 75 0 80 per pord Weiboter ƒ 0 70 0 75 per pond Handel matig EIEREN Aangevoerd 45 200 stuks Kipeieren ƒ 4 50 5 50 Kleinp kipeieren ƒ 3 25 4 00 Eendeieren ƒ 3 alles per lOO stuks Handel kalm Coöp Zuid HoIL Eierveiling G A C Z F E te Gouda 6 Dec Aanvoer 47 800 kipeieren Prijzen 56 8 K G ƒ 4 60 5 00 58 0 K G ƒ 5 00 5 30 60 62 K G ƒ 5 30 5 40 62 66 K G ƒ 5 40 6 60 Bruine 56 68 K G ƒ 4 70 5 70 Kleine eieren ƒ 3 40 4 40 Aanvoer lOOO eendeieren Pryïen ƒ 2 70 2 80 alles per 100 stuks Graanmarkt Gouda 6 Dec Tarwe f 6 25 6 50 Rogge ƒ 7 75 8 00 Gerat ƒ 6 50 6 75 Haver ƒ 6 75 7 25 Erwten ƒ 10 11 Bruine hoornen ƒ 12 50 13 50 per l tó K G Leeuwarder boternoteering De Leeuwarder boternoteering Is heden vastgesteld op 50 cent BBL OP ao4a voor net als nieuw opmaken val alle soorten GORDI NEN en FIJNE KLEEDJES Modelwiü €herM fa J H VAN STRAATEN Zitting van Woensdqg 5 Dec Woensdagmorgen diende voor het Kantongerecht lie uitgestelde zaak tegen P te Schevtningen die bekeurd was omdat hy vischte in verboden vischwater Vorige keer had de gemachtigde C M ae zaak uiteensezet waaruit zou blyken dat P tot een gezelschap behoorde dat aan het visschen was en daarvoor een gezelschapsvergunning had De verbalisant de ryksveldvifachter C v d W verklaarde dat hy geen andere visEichers iv den omtrek zag toen hjj P bekeurde die by een boerderü stond te visschen De bezitter van deze vergunning G R te Stolwyk zeide dat hy dien dag was gaan visschen met een gezelschap uit den Haag dat met twee auto s was gekomen Hy wist niet waar P stond te visschen Uit het verdere verhoor bleek dat P op e auto s paste en daarby stoTid te visschen De ambtenaar van het O M was van meening dat F niet tot het gezelschap behoorde omdat hy daar te ver van verwyderd was Eiach ƒ 2 boete suba 1 dag hechtenit De gemachtigde C M zeide in zyn verdediging dat in de w4 niet ia vastgelegd de omschrijving van het begrip gezelschap Spr haalde een uitspraak van de Hooge Raad in een jachtdelict aan waar twee personen die 2 K M van elkaar verwyderd waren als zynde in eikaars gezelschap werden beschouwd Naar aanleiding hiervan meende spr te mogen aamiemen dat F ook tot het gezelschap behoorde De kantonrechter oordeelde dat P op de fiuto s moest passen en niet tot het vischgezelschap behoorde Spr verklaarde P wel schuldig doch zonder toepassing van straf Een verbadra standplaats Hierna kwam nog een behahdeling van een uitgestelde zaak n l die tegen de autobusondernemer W K V IJ te Schoonhoven De gemeente Schoonhoven verbood IJ dat hy als standplaate voor de bussen de Stadhuisbrug innam waama een procesverbaal volgde Bg de vorige behandeling verklaarae IJ St Nicolaasfeest hool C Om 10 uur gisterenochtend werd St Ni cblaas onder geestdriftig gezang begeleid door den heer Boelée aan de piano door de drie laagste klassen van bovengenoemde school ontvangen En er zat al direct een prettige stemming in welke nog verhoogd werd door een voor de kleinen zeer begrypelijke en goed verstaanbare toespraak door de goede Sint waardoor ook de kinderen zeer op hun geraak werden gesteld Na hernieuwde kennismaking met het onderwyzend personeel noodigde de Sint de eerste klas uit een paar liedjes voor hem te zingen En dit zingen was voor de ouders welke mede aanwezig waren een openbaring Wat zongen die kleinen zuiver van toon en hoe keurig was hun uitspraak Een voorbeeld voor klasse 2 n 3 die wel aardig zongen doch niet zoo mooi zuiver Intusschen een extra pluim voor Mej van Dijk die zich schitterend van de moeilyke taak heeft gekweten de kleinen te leiden Na de 5 uitblinkers der 3 klassen extra beloond te hebben werden de noodige verrassingen uitgedeeld aa i de nflnder bravekleinen die natuurlyk allen beterschap beloofden Daarna werd iedere klas apart bestrooid en dat waa eerst recht naar de kinderen hun zin Wat een heerlyk St Nicolaasfeest was du en in alle opzichten geslaagd Een der ouders de heer Mineur voelde zich gedrongen een woord van dank uit te spreken namens de aanwezige ouders en wekte de kinderen op toch vooral goed te keren dankte het onderwyzend personeel voor de liefde aan de kinderen bewezen Na ieder kind nog een surprise uitgereikt te hebben nam St Nicolaas afscheid tot volgende jaar Een woord van daaik aan allen die deze feestviering mogelijk maakten is hier zeker op zyn plaats ENGELAND Kuning l etcr en d Detectives De kumiiklijke Boy weer op Iwt college bedrag dat volgens de bepalingen van het oude verdrag aan de Duitsche Kelehsbank ten goede kwam Van de 4 pet aan vrije deviezen die ter beschikking van de Relchsbank blijven zal ongeveer de helit Nederland op andere wijze ten goede komen Uneiie Keistvlucht naar Batavia In vier dagan uit en in vier dagen thuis Ook dit Jaar staat zooals gemeld een snelle Kerstvlucht Amsterdam Batavia en terug op het programma van de K LM Natuurlijk Is de keus op de Amerikaansche Douglas gevallen nu het er op aankomt de post snel te vervoeren Commandant Is W M O H Beekman tweede bestuurder J v Steenbergen H A Waalewijn fwerktuigkundige en G van Zadelhott mareonlst Het plan is als volgt Vertrek Amsterdam Donderdag 20 Dec Aank Batavia Zondag 23 December Vertr Batayla Woensdag 26 December Aank Amsterdam Zaterdag 29 Dec Een rondvlucht natuurlijk alleen met post binnen 14 dagen is wat de PostJagermenschen altijd hebben voorgesfcaan Dit demonstratieve vluchtje Is dus alweer koren op hun molen De Douglas kan in 50 uren van Amsterdam naar Batavia draaien Per dag zal dus gemiddeld l2i uur worden afgelegd Het Oosten heeft nu het goede weer Alleen Europa kan sjecht zijn Wanneer Beekman geluk heeft zou hij den eersten dag dus Cairo kunnen halen Wij weten niet wat de reden is dat deze data gekozen zijn en kunnen dus over de keuze niet oordeelen Maar treflen doet het toch dat de aankomst te Batavia en te Amsterdam op zeer slfchte dagen valt te Batavia nl op Zondag en te Amsterdam op Zaterdag er loopen op Zaterdag geen nachtposttreinen Brieven uit Indië zullen dus slechts het gepermanente kopje van een be wonder aarster die haar als een kostbaar geheim bewaarde en vereerde J Hoe dit ook ZIJ Moll begeerde zijn pet terug en de politie werd er voor gespannen om hem die te bezorgen Hetgeen j dan ook gelukte de pet wprd teruggevonden bij een inwoner van Malang in welke stad ook de verloren gewaande geschenken weer aan het licht kwamen Èn zoo reisde de pet per Knilm toeStel haar rechtmatigen eigenaar achterna VorststeumeffelinK j Twee circulaires van d minister j De minister van Sociale Zaken heeft een tweetal circulaires aan de gemeen f tebesturtn gezonden welke betrekking I hebben op het geval dat de werkver schatiingen door vorst tijdelijk gesloten moeten worden De eerste circulaire is I gezonden aan de gemeenten waar reeds 1 een steunregeling ia de tweede aan de j gemeenten waar deze regeling nog niet I De inhoud van de eerste circulaire luidt als volgt t Met het oog op den naderenden wln ter en de daaruit voortvloeiende mogeI lijkheid dat wegens vorst de werkver schatlmg wellicht nu en dan eenigen I tijd zal moeten woiden stopgezet acht ik het gewenscht ten aanzien van hen die bu een van Rijkswege gesubsidieerde werkverschaiting zijn geplaatst aanwijzingen te geven voor schadeloosstelling van de daarbij tewerkgestelde arbeiders Wanneer ingevolge aanwijzing vaix den desbetretlenden inspecteur de werk verschatting in verband met vorst moet I worden gesloten gelieve u aan allen die door de vorst bij de van Rijkswege I gesubsidieerde werkverschatfing niet I kunnen arbeiden ongeacht ot zij al dan niet behooren tot een groep waarvoor de steunregeling door mij van kracht is verklaard een uitkeering wegens vorst verzuim te verstrekken volgens de nort men en de regelen van de voor uwe ge Van onzen Londenethen correspondent Et is een bepaling m de gruiiüwet van Zuid yiavie die den Kumng vti biedt zich oor geruimen tijd in het buitenland op te huudeu t uen de elfjarige College boy kroonprin Peter van oego Slavië spoedig na den moorr op zijii Vader te MarseiUe gepleegd waarby ook Bafthou om het leven kwam de treurige reis naar Belgrado moest aanvaarden feicenden de Engel chen er eigenlijk reeds mede da de jonge Koning niet meer op het College zou terugkeeren Maar zij hebben zich gelukkig vergist want het Zuid Sla vise he parlemeni heeft voor den koninklyken schooljongen een nitzondering gemaakt en hem veroorloofd zyn studie in I Ingeland voort te zetten en daar te beëindigen Sedert een paar dagen ie da s Feter II dg jongste Koning in Kuropa weer in Kngeland teruggekeerd En aijn schoolvriendjes zullen zich wel de oogen uitgekeken hebben toen zij hun kameraad terug zagen die door het noodlot van he eene einde van Europa naar het andere einde van dat werelddeel werd geeieurd Koning Peter II van Zuid Slavië door zijn Moeder heel gewoon Petruschka genoemd is een zeer ernstige en een heel verstandige jongen Het zal aan zijn opmerkzaamheid niet ontsnapt zijn da onderweg op de te rugreis naar Engeland heel wat menbchen als het ware om hem heen draaiden Men bad natuurlijk de bedoeling hem nieth van al die voorzorgsmaatregelen te laten bemerken maar al is Peter II jong hij i geen kind meer De salonwagen waarin hy reisde stond onder voort lurende bewakrig Tal van detectieves hebben den Koninklij ken trein begeleid Zuid Slavische si eurders maar ook Zwitsersche Fransche en Engelsche geheime poiitie mannen Overal waar de trein waaraan het Koninklijke salonrijtuig was gehaakt maar even stil hield bezetten de detectives onmiddellijk het perron by dat salonrijtuig en kekt n argwanenil naar ieder die zich in de buurt ervan lai ger dan noodig ophield Toe n ten slott dsalonwagen werd gehaakt aan den gewonen D trein naar Parijs namen in de spoorweg uit hel voorgaande vloeit voort dat in tegenstelling met voorgaande Jaren voor vorstverzuim geen speciale normen meer zullen gelden doch hiervoor zonder meer de in uwe gemeente geldende steunregeling gevolgd zól worden It rusno I betrett hen die tijdens de I tijdelijke stopzetting der werkverschaf gedeeltelljk op Zondagmorgen kunnen wagons voor en achter het Koninklijk r j worden besteld De rest moet tot Maan mlenis soe llkeuid i ul H H f f v i f yr rh r dagmorgcn wachten Ot organiseert de f l tl post speciale bestellingen Naast de Uiver vertrekt Donderdag 20 Dec ook nog de Rijstvogel van Schiphol met Vtruly als commandant en naast de j m iic Uiver vertrekt 26 December van Batavia ling in aanirierking kunnen komen voor uitkeering uit hun werKloozenkas be Er kan alléén post meegegeven worden bestemd voor Nederlandsch Indlé en verder gelegen landen deze laatste wordt van Java verder vervoerd per gewone mail dat Indien deze uitkeering 5ê ns garönder7om mandö van van er mocM zljn dan het bedrag dat zU zouden ontvangen indien de normen en de regelen van de steunregeling op hen worden toegepast aan hen wegens vorstverzuim een aanvullende toeslag mag worden verstrekt tot een zoodanige hoogte dat kasuitkeering en toeslag te zamen overeenkomen ftiet iiet steunbeI drag dat zy anders zouden ontvangen Wanneer in uw gemeente twee tarieven van steunverleening door miJ zijn I goedgekeurd gelieve u van ieder der arj beiders die tijdéUJk niet bij de werkvert schafllng kunnen werken na te gaan welk tarlel op hem van toepassing Is I BU twijfel omtrent een of andere groep gelieve u thans mijn oordeel te vragen I Ter voorkoming van misverstand wijs j ik er op dat eerst dan tot tütkeering wu De KLM overweegt de uitgifte van Kerstenveloppen voor deze gescheiden snelle postvlucht Ue postale regeling Met beide vUegtulgen zal post worden verzonden Met de Uiver gaan alleen die brieven en briefkaarten mee die voorzien zijn van de aanwijzing per vliegtuig TJiver en die gefrankeerd zijn met het bekende driehoekszegel van 3 cept voor blzondere vluchten Waardezendingen zijn verder uitgesloten en de verzending geschiedt voor risico van den afzender Door het verplichtstellen van het driehoekszegel zal een brtetkaart dus 3 cent gaan kosten tegen normaal per Rijstvogel 25 cent gens vorstverzuim raag worden overgegaan wanneer na overleg met den inspecteur de werkverschaffing is stopgezet U gelieve de afrekening van de uitbetaling welke is geüchled aan hen die ingevolge het stopsietten van de werkverschaffing door vorst in de steunregeling zijn opgenomen afzonderlijk te houden van de afrekening van den steun verstrekt aan de z g erisiswerkloozen en de desbetreffende stukken via den inspecteur bij mij in te zeaden Heropening van de werkverschaffing en derhalve beëindiging van de toepassing van de steunregeling vindt plaats na overleg met den be rokken inspecteur In de circulaire aan de overige gemeenten wordt medegedeeld dat daar een door den minister ontworpen tarief dient te worden gevolgd dat aan die gemeenten zal worden toegezonden Degenen die voor uitkeerins uit de werkloozenkas in aanmerking Jcomen kunnen ook daar eeh aanvuUlniïstoeslag in betrellende gevallen befco men Alle andere brieven gaan per Rijstvogel die er 9 dagen over doet Uiver naweeën Verdwenen geschenken en nog wat KT is gemeld dat de door den burgemeester van Malang als voorzitter van het Malangsche huldigingscomité aan Parmentier uitgereikte geschenken verdwenen bleken zoomede een cigarettenkoker welke eveneens aan Parmentier was aangeboden Deze geschenken zUn thans terecht en ze werden teruggevonden in de koffer van den burgemeester van Malang Het schijnt dat Parmentier on den bewusten avond aan Iemand heeft gevraagd om de v or de Uiver geschonken lauwerkrans zoomede het hem persoonlijk geschonken gouden polshorloge en de sigarettenkoker voor hem te bewaren De persoon dié zich van deze taak zou kwijten zag een koffertje staan waarvan hi dacht dat het aan één der Uiver mannen toebehoorde en tluks tiorg hij de bewuste geschenken daarin weg Het koffertje was echter van Malang s burgervader die daarin de geschenken voor de Ulverbemanning had meegebracht en na atloop der huldiging van het kof Het driehoekszegel moge formeel op zijn plaats zijn In het dageüjksche verkeer zal men het lastig vinden op den gewonen malldag een bizonder zegel te moeten plakken Vergissingen zullen dan ook wel voorkomen TWEEDE KAJUER De Defensiebegrooting jroedgeke De Kamer heeft gisteren met 56 tegen 32 stemmen de Defensie bei rooting goed gekeurd Bij zitten en opstaan heeft de Kamer een contingenteerIngswetsoi itwerp voor steenkolen cokes en steenkiooibriketten lertje denkende dat het leeg was weer aangenomen rustig mee naar Malang nam waar het De heer Hermans r k t wèis er warm m een kamer van s burgemeesters wo voor als middel om de Llm bu£gsche mij ning werd opgeborgen Zaterdagmiddag ging een baboe de koffers schoonmaken en in het bewuste koftertje vond ze de verloren gewaande huldeblijken die ze plichtsgetrouw aan den burgemeester bracht De geschenken zijn terecht en ze worden met den meesten spoed nagezonden Behalve deze verloren gewaande huldeblijken bleek tijdens de enthousiaste ontvangst op het Darmo vllegveld bij Soera bajfa de unuormpet van Moll verdwenen te zijn Had een hartstochtelijk bewonderaar van de prestaties der Ulver bemanning zich van dit hoofddeksel meester gemaakt om het te behouden als een souvenir een kosttiaar reliek dat ÈÉé later nen te helpen Maar andere sprekershadden min of meer erntjtige bedenkingen al gingen zij niet aPieen zoo ver omtegen te stemmen De heeren Schilthuis i v d Van Dijken a r en IJzerman b ó wenschten dat afzonderlijke contintteïiteerln bepaUngen zouden worden vasH esteld en afzonderlijke consenten zouden worden gegeven voor huisbrand ei i voor tndustriekolen Zij vreesden dat de belangen van de huisbrandimporteu rs In de verdrukking zoudenkomen Tusschen den Minister ei i dr Van der Waerden s d kwam hetJ tot een Incidentje Het had de aandjRi ht getrokken van laatstgenoemden a £ lardlgde dat de Duitsche Importeii de Steenkolenhandelsvereeniging ert de E ngelsche Im porteurs geen bezwaren tegen dfr contxngenteering hadden geuit Hieruit leidde dr Van der Waerden at dat zij er wel zeker van zouden zyn hun honderü procent Invoer te behouden HU vreesde een algemeene prijs verhooging ten koste van de consumenten Minister Steenberghe drukte zich nogal kras uit Hij zeide dat de Nederlandsche regeering niet zoo gek zou zijn om een prijsverhooglng te bewerkstelligen ten einde den Importeurs een extra winst in den zak te steken En wat dr Van der Waerden over de Steenkolenhandelsvereeniging had gezegd noemde Z Exc een insinuatie welk woord hij echter aanstonds terugnam toen deze afgevaardigde ertegen had geprotesteerd Ten oveivloede verklaarde d e bewindsman dat er geen enkele afspraak met de Steenkolenhandelsvereeniglng bestond Het doel der contingenteering aldus Z Exc is de arbeidsgelegenheid in de mijnen te vermeerderen Verkorting van werktijd bepleit Voor en tegen bedrij f sraden In de gisteren gehouden vergadering ziJn mevr Bakker Nort v d en de heer Hiemstra s d opgekomen voor wette lijke werktijdregeling in den landbouw De heer Louwes lib meent dat ook zonder wet de werktijd In den landbouw door mechanisatie sterk zou kunnen worden bekort De heer Hiemstra betoogde tevens dat moet worden opgetreden tegenover misbruiken welke nu ten aanzien van kinderarbeid in den landbouw bestaan daar kinderen b v landbouwverlof krygen om dan In loondienst te gaan werken wat de leerplichtwet verbiedt Moet volgens den heer Kupers s d de regeering meer internationale arbeidsconventles van Geneve bekrachtigen de heer Van Kempen lib was overdeze conventie niet goed te spreken opmerkende dat vele landen ze niet bekrachtigen en ais zij het wel doen erzich vaak niet aan houden Mr Westerman n h en ds Zandt s g blakenevenmin van geestdrift voor de internationale arbeid sorganlsatie welke h i dewerkelijkheid niet genoeg in het ooghoudt Zij meenen dat de jaarlijkschearbeldsconterenties wel om de twee jaarkunnen worden gehouden Tegen hennam mr Joekes v d die zelf deel vanonze delegatie naar Geneve pleegt uit temaken het voor t sociale Volkenbonds werk op Wenschte de heer Sneevliet verkorting van artréidstijd en vervanging van oude door Jonge arbeiders ter vermindering van de werkloosheid de heeren Kuiper rk en Amelink a r zoeken heil In een vervanging van vrouwelijke door mannelijke arbeidskrachten waarbU de heer Kuiper zich speciaal tegen den aïbeid der gehuwde vrouw richt Mejuffr Katz c h evenwel merkte op dat vele beroepen speciaal voor vrquwen geschikt zijn en dat het voor vele vrouwen noodzakelijk is te arbeiden zoodat zij voorzichtigheid geboden achtte En mevrouw De Vries Bruins s d bestreed den aandrang om vrouwen uit het productieproces te weren krachtig De heer Kupers zette uiteen dat het hotel café restaurant personeel onder de werking van de Arbeidswet behoorde te worden gebracht De heer Drop s d deed hetzelfde voor het kantoorpersoneel en de heer Brautigam s d voor de chauffeurs De heer Kuiper achtte de Arbeidswet het noodigste voor chauffeurs en hotelpersoneel en mevr Bakker Nort voerde het pleit voor alle drie groepen De heer Brautigam wenschte ook een arbeidstijdregeling voor de beurtvaart waar de heer Duymaer van Twist a r tegen was Wel voelde de laatste voor nstelllng van een hooge raad voor de binnenscheepvaart Of het helpen zal Hoewel er al heel wat raden bestaan krijgt men den indruk dat de menschen steeds raöeloozer worden Oaat de sympathie van de heerenSchalker c p Sneevliet en Kupers benevens van mevrouw Bakker Nort naareen 4 urige werkweek uit de heer Vande Putt r k vindt ze niet mogelijk Maar zijn partijgenoot de heer Kuiperneemt niet zulk een sterk afwijzendstandpunt in minder kapttaalintensteve t edri ivan zooals de bouwnijverheid achtte hij voor een verkorting van ar beldstijd wel aange wezen Volgens ds Zandt is de heele 40 uren week uit den booze I Mede in verband met de werkloosheid idrongen de heeren Xupers en Kuiper erop aan dat vooral niet te veel overwerkvergunnlngen zouden worden gegeven De heeren Amelink en Zandt verzetten zich om religieuze redenen vooral tegen Zondagsarbeld i Dr Van den Tempel s d betoogde dat aan de bedrijfsraden een flinke ver ordenende bevoegdheid moet worden j gegeven maar ds Zandt wil van geen bedrijfsraad wat weten De heer Weltkamp c h waarschuwde om met In j stelling van een bedrijfsraad voor den landbouw toch vooral voorzichtig te zijn i Mr Joekes wenscht de Algemeene Ne derlandsche VakCentrale in de centrale commissie van advies volgens de Bedrij f sradenwet vertegenwoordigd te zien I Om kwart over vier in den namiddag kwam minister Slotemaker de Bruine 1 even aan het woord om te voorkomen dat zich nog meer sprekers zouden aanmelden Na enkele woorden te hebben I gesproken verzocht Z Exc zijn rede te mogen onderbreken waarna president Ruys de vergadering verdaagde ter In williging van het verzoek van den ml nister en zoo besloot hij in verband met andere werkzaamheden die ons wachten Vermetele inbrekers beroovente Amsterdam zeven naast elkaargelegen wlnkeln I Ue buit is niet meegevallen BU de politie van het bureau Leidscheplein te Amsterdam is naar de Msb bericht aangifte gedaan vati een serie brutale inbraken welke in den nacht van Zaterdag op Zondag in bijna alle winkels van de oouwvereeniglng Samenwerking aan de Roelof Hartstraat zyn gepleegd Het vJas in den nacht van Zaterdag op Zondag bar slecht weer de regen stroomde leiwijl ook een stevige wind de dieven bij de uitvoering van hun plannen heelt geholpen De inbrekers zlJn het perceel no 34 binnen gegaan met behulp van een val i schen sleutel en vandaar kwamen ze op de eerste verdieping welke onbewoond is Aan de achterzijde lieten zij zich zakken stapten in den tuin en hadden daarna een uitgebreid en onbewaakt arbeidsveld voor zich Allereerst sneden zij I een ruit tn van een sportwlnkel en doorzochten daarna alle laden en kosten zonder dat zij iets van hun gading vonden Daarna begaven zij zich door toepassing van dezelfde methode in den winkel van een daarna astgelegen kapper Hier werd een lade opengebroken eii daaruit een bedrag van f 8 ontvreemd terwijl eveneens het kasreglster werd getorceerd en geledigd Behalve de ƒ 16 welke hierin zat namen de dieven nc enkele flesschen e au de cologne mede ter waarde van ƒ 17 45 In een daarnaast gelegen schoenwinkel vonden zü opnieuw nietS van waarde zoodat zij maar naar de slagerij trokken De dieven hebben de winkels op ie rtj ai atgewerkt Dit bezoek is het gevaarlijkste voor hen geweest daar de slager in een achterkamer sliep Echter door het slechte weer begunstigd wisten zü langs het bed te sluipen en aldiuj cassa te tiereiken Deze was niet optfot hetgeen op een geringen inhoud duWJlt Inderdaad vonden de dieven slechts ÏT cents Heel voorzichtig zijn zij langs het bed van den slager teruggeslopen naar den tuin en verder gegaan De groentenhandelaar welke zijn zaak naast de slagerij heelt had niets te missen terwijl bi de zutvelwlnkel de cassa zoo goed gesloten was dat de dieven haar niet open konden krijgen Tenslotte bereikten de ongewenschte gasten de apotheek van den heer Jan Sol Hier werd een kasreglster vernield en daaruit een bedrag van 49 59 medegenomen Het behoett geen betoog dat de dieven ook andere kasten en laden In de winkels hebben gelorceerd hoewel hun grootste aandacht op de cassa s werd geconcentreerd Via de apotheek wilden zij de straat weer bereiken doch de deur was te goed op slot zoodat zD door de tuinen terugkeerden naar een hek hetwelk op de Hoelof Hartstraat uitkomt en dat waarschijnlijk niet gesloten is geweest De politie van het bureau Leidact er plein heelt een uitgebreid onderzoek iiif gesteld hetgeen tot nu toe weinig resultaat heelt opgeleverd De dieven hebben vermoedelijk met handschoenen gewerkt en geen vinderafdrukken nagelaten Ek spoor van de daders ontbreekt I puro vftn Amsterdam WISSELKOERSEN b Dec 6 Dec Officieel T m M m a 59 43 9 7tJ 9 76 M SO 34 57 47 98 47 94 32 70 32 75 37 75 37 80 36 75 36 80 1 47H 1 47H Nlet ofllcleel 6 18 6 18 30 25 20 26 12 62i IZ B Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New York Praag Madrid Milaan Prolongatie i Ueursoverzlcht De gunstige indruk van het nieuwe clearlngverdrag met Duitschland en verdere ontspanning in den Europeeschen toestand bleven vandaag op de beurs nagenoeg zonder invloed Alleen Duitsche obligaties profiteerden ervan De ongeanimeerde stemming voor Kon Olie die tot itó daalden voor een fractloneel herstel intrad maakte een ongunstlgen Indruk en was oorzaak dat het publiek weinig belangstelling aan den dag legde Philips handhaafden zich op de slotkoersen van gisteren In navolging van het pond trokken Unilevers lets aan Aku s prljshoudend De vaste houding van de New Yorksche suikermarkt bleef zonder uitwerking op de H V A s die onveranderd waren Enkele minder courante soorten lagen vaster Rubbers waren Iets beter bij uiterst beperkte omzetten Amsterdam rubbers stegen tot 91 Tabakken zetten iets lager in doch konden zich nadien gedeeltelijk herstellen Goudaandeelen waren verwaarloosd Amerik fondsen waren opgewekter In verschillende aandeden vormde zich een hoek In Btaalwaarden ging wat meer om De Nederl Staatsfondsenmarkt was stil doch goed prljshoudend Voor oude schuld kwamen iets hoogere noteeringen tot stand Ned Ind Staatsfondsen hadden een kalm verloop Ponden waren In herstel de koers steeg tot 7 32 RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 6 December Verwachting Zwakke tot matige later wellicht weer toenemende zuidwestelü ke tot zuid oostelijke wind Nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt Waarschijnlijk nog tijdelijk regen Weinig verandering in temperatuur l Kerstmzameling Ned Dajfbladpers Tweede verantwoording i en belioeve van de Kerstinzameling is op onze postrekening en aan ons bureau nog ingekomen j V ƒ lü M C V d K 2 SU v K C ƒ l Wie volgt V Lees de oproep in iiet Tweede Blad reeds dat deze standplaats is aangewezeii door Ged Staten zoodat d gemeente daar geen wyziguig in kon brengen Spr berieii z ch op een soortgelyk geval te Amsterdam waarby de Hooge Raad deze zaak administratief heeft afgedaan waarby de gemetente Amsterdam in het ongelyk was gesteld De ambtenaar va n het O M deelde mede dat er na deze uitspraak ook andere uitspraken zyn gedaan die van tpgenovergestelde zienswyze beschouwd wiren Spi acht het niet juist om een standplaat te behouden als B en W meenen dat deze de beladen van bet verkeer schaadt De toewyzing van Ged Staten moet ook niet als een bevel worden beschouwd Eisch ƒ 15 boete subs 2 dagen hechte v IJ zeide dat de eigenlülte overtreder de chauffeur J N handelde in opdracht van zÜTi werkgever dat bovendien in de dagvaarding staat omschreven welke overtreding is begaan Uitspraak over 14 dagen Een botsing ï B te Gouda stond terecht doordat hy up Qe Vveth Venteweg een botsing had veroorzaakt uoordat zyn ren men niet in oide waren By het betreffende geval kwamen iwee wielryders uit de Achter Willent en waar an er een de linkerzyde van de Weth Venteweg opreed Toen ontstond de botaing met de auto De deskundige W Th L verklaarde dat by onderzoek bleek da de remmen in zeer slechten staat verkeerden De handrem deed het in t geheel niet terwyl de votï remmen tot e vloer ingedrukt zoo slecht werkten dat by een vaartje van 25 K M de aïuo na 10 M pas stilstond De ambtenaar eischte ƒ 15 boet j subs 3 dagen hechtenis De kantonrechter veroordeelde hem tot ƒ 7 50 boete suba 2 dagen hechtenis Als vervolg hierop verscheen de wielryoer die de iinkerzüde van de Weth Venteweg hield J M te Reeuwijk Hierdoor was de botsing ontstaan die slechts materieele xhade veroorzaakte Kiach ƒ 6 of 1 dag hechtenis Uitspraak ƒ 2 50 subs 1 dag hechtenir Onbedachtzaam rijden G A V d H te Oudewater stond terecht verdacht zünde onbedachtzaam te hebben gereden met zyn auto op de Tentweg te Stolwyk waardoor hy het verkeer in gevaar heeft gebracht Een fietaer moest zich daarby haastig uit de voeten maken terwyl z n fiets iwschadigd werd H beweerde dat hy met kalme gang de rechterkant van den weg heeft gereden Op den weg echter stonden jongens met fietstn De getuige A v d V te Stolwyk zeide aan de kant van den weg te hebben gestaan vlak by het trottoir Toen de auto nadewle moest hy op zy springen om niet aangereden te worden H ontkent dit De jongens stonden midde i op den weg Ze namen zelfs een dreigende houding aan waardoor hy niet uit de auto durfde komen M B V d W te Rotterdam zeide dat hü aan de Tentweg was toen dit geval zich ai speelde W verklaart ook wat V reeds gezegd had en zet de situatie ter plaatse uiteen Eenige andere getuigen echter legden de verklaring af dat de jongens wel midden op den weg stonden De ambtenaar is van meening dat H gemakkelyk had kunnen passeeren en noode loos het verkeer in gevaar heeft gebracht Spr eischt ƒ 15 boete subs 8 dagen hechtenis De kantonrechter was een andere meening toegedaan Men moet ook gelöjgenheid geven om te passeeren Spr geeft rytpraak FUmitieuws Die Cfiardasfur tin in de Schouw burg Bioscoop Vanaf morgenavond zal in de Schouw burgBioscoop ter eere van het 8 jarig bestaan van deze filmondernemmg worden vertoond Die Csardasfurstin een der allerbeste operettefilms van de laatste jaren een vlot en afwisselend en uiterst boeiend geheel voortreffelijk van techniek van inhoud en van muziek Met Martha Eggert de chanpante filmster in de titelrol treden op een keur van andere sterren als Hans Söhnker Ida Wüst Inge List Paul Kemp Paul Hörbiger en Hans Junkermann Georg Jacoby verzorgde de regie en hij deed dit op voortreffelijke wyze Van deze zorgen in het byzonder Paul HÖrbiger en Paul Kemp voor de vooriyklieid Het programma vermeldt verder de eerste gekleurde Betty Boop film der Paramount e eemge zeer goede cabaretnum mers Zondagsmorgen zal m de wetenschappelyke ochtendvoorstelling worden vertoond De ontwakende sfinx een avontuurlyk reisverhaal der Ufa film Expeditie o l van Colin Ross Ter gelegenheid v n het jubileum zal de Directie by iedere voorstelling aan een 20 ta bezoekers een zeer mooi uitgevoerd filmtydschrift ten gescheitke aanbieden Thalia Theater De ra dselachtige Mr X Het Thalia Theater brengt vanaf moigenavond de Metro CkJdwyn Mayerfilm