Goudsche Courant, zaterdag 8 december 1934

lang op z ich heeft laten wachten er ware ongetwijfeld reeds meerdere jaren geleden een nieuwe bijgewerkte uitgave verschenen Thans heeft de firma A Quant het mitatiet voor een nieuwe uitgave genomen en een plattegrond doen verschijnen die èn wat teekening èn wat uitvoering in kleuren betreft veel beter is dan de eerste uitgave Ze omvat de geheele gemeente Gouda met volledige aanduiding van het uitbreidingsplan en alle daarbij geprojecteerde straten benevens ook het verbindingskanaal Gouwe Hollandsche IJsel De straatnamen zijn alle goed leesbaar en door aanduiding in vakken en vermelding op een apart omslag gemakkelijk te vinden De openbare gebouwen zijn door nummers op de kaart aangegeven en afzonderlijk vermeld Deze nieuwe plattegroad Is een aanwinst en voor zeer velen van belang ÏTh BV HM Hl M PREDIKBEUBTEN Zondag 9 December bOUDA fiemonstr Kerk lOl i u v m Mej Da G L van Dalfsen van Hoqm Luthersche Kerk 10 u v m Ds J J Simoi Vredes Zondag Soc le Réuiiie Ver van Vryz Hervormden 10 u v m Ds C P Thomsen Ned Herv Pred Geref Kerk Turfmarkt 10 o v m o 6H u n m Ds J P C ten Brink Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 5 u n m Leeadienst 13 Dec h2 u n m Ds P Honkoop vanden Haag Chr Geref Gemeraite Gouw 10 u v m en 5 u n m Ds Molenaar Vrije Geref Gemeente 10 u v m Leeadienst Vtge Evangelische Gemeente 10 u v m en 6 u njn Ds H C Leep Ver Calvyn Turfmarlrt 10 u v m De heer G Klayssen g o van Dordrecht 14 Dec m u n m Ds A H Leenmanvart Delft FAILISSEMENT ARIE SCHEP Arieazoon v houder te Vliat By beschikking van den E A Heer Reebter Oommiesaris is bepaald lo dat de indiening der schuldvorderingen aan den Curator moet plaats hebben vóór 31 December a s 2o dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Donderdag 17 Januari a s des namiddags te 2 uur in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel te Rotterdam De Curator Dr Mr J SMIT GOUDA 8 December 1934 Hoogstraat 1 ADVlüRTENTlEN Dankbetuigiag Voor de deelneming betoond tydens de ziekte en by het overlyden van mijn geliefden zoon den Heer ARNOLDUS BASTIAAN ABBEMA betuig ik mede namens myn familie myn hartelyken dank Wed A ABBEMA DEN TOOM GOUDA December 1934 V00RU OPIG KOSTELOOS Bij vonnis der ArrondissementsRecht bank te Rotterdam d d 5 December 1934 is in staat van faillissement verklaard de nalatenschap van TH VAN RIJN veehouder gewoond hebbende te Waddinxveen zulks met benoeming van den E A Heer Mr M FRANKEJ tot Rechter Commissaris en van ondergeteekende tot curator De Curator Mr S H SMIT GOUDA 8 December 1934 Hoogstraat 1 Bond van Jonge Liberalen Wegens omstandigheden is de oprichtingsvergadering van de afd Goudd van de i Bond van Jonge Liberalen elke op Woensdag 12 December zou plaats hebben uitgesteld tot Woensdag 19 December Uitreiking der gesciienken Reclame weken 1934 263 geluldtigen Gisterenavond vond in de zaai Concor dia de uitreiking der geschenken plaat aan diegenen welkt het gelukt was tydens Ce Keclameweken de bekende slagzi n bij elkaar te krygen De heer Polet voorzitter der commissie Keclame weken 1934 sprak het welkomstwoord Hy deelde mede dat voor ongeveer f aSOÜ aan geschenken zou worden uitgereikt In totaal waren 500 000 bonnen uitgegeven waarvan 263 slagzinnen zyn ingeleverd Een 19 tal stuks waren hlijkbaar door zoekraken of anderszins niet ingeleverd Spr dankte allen die medegewerkt hadden tot het slagen van deze actie in het byzonder Burgemeester Gaarlamit die getoond heeft deze actie een warme belangstelling en sympathie toe te dragen Ook notaris J van Kranenburg en zyn assistent werd dank gebracht voor de bereidwilligheid om de uitreiking der geschenke te willen verzorgen Spr hoopte dat door deze actie elk Gouwenaar het Koopt in Gouda tot ïijn devies zou maken Hij juichte een steeds drukker wordend verkeer toe maar bestelauto s van buiten zag hij liever niet De aanwijzmg der pryzen geschiedde als olgt Onder iwtarieel toezioj it heeft men één dag voor de actie be gon in een aantal converts nummers gedaan welke de pryzen aangaven Deze gesloten enveloppen zijn door elkander geschud waarna men al deze envelopgWi weer van een volgnummer heeft voorzien Diegene die dus het eev t de slagzin inleverde kreeg envelop no 1 de tweede no 2 enz tot aan no 263 Deze cn vcloppen werden gisterenavond openge n aakt en hoorde men welk geschenk was toegewezen Zoo kreeg inzender po 1 b v geschenk tvo 32 enz He eheel had een gezellig verloop en bij de hoofdprijzen of tot vroolykheid aanleiding gevende verrassingen gmg meermalen een hoei tje op De geschenken kunnen worden afgehaald Maandag a s van 9 4 uur in de show room van den heer Hulleman aan de Kleiweg De hoofdprijs een slaapkamer ameublement n ® Noomen Stolwykersluia D 72 vam de andere gelukkigen werden de voornaamste geschenken als volgt toegekend P Kusters Kleiweg 57 ameublement Mevr Kortenoever v Beveminghlaan 32 haardkachel W v Loon Westhaven 68 parapluiebak M de Gans Peperstraat 12 stal slaapkamer ameubtetnent Mej Anders Kleiweg 25 pendule A de Jong Vest 95 electr strijkijzer S H v d Kraats K Tiendeweg 26 maTitel G v Ryswyk Reeuwyk jas Mevr de Goey Oosthaven 57 jongenfiets met electr lamp Streefland Platteweg 242 Reeuwijk tafelkleed BILLIJK TE KOOP de TJOTTER HILDA met ruime inventaris Solied en vertrouwd schip Winterberging inbegrepen Adres N H VAN SCHELVEN VOORLOOPIG KOSTBLOOB By vonnis der ArrondisaementsRecht bank te Rotterdam d d 7 December 1934 is B C VERSTOEP handelsreiziger Kleiweg 89 te Gouda verklaard in staat van faillissement met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr M FRANKEN tot rechter commissaris en van ondergeteekende tot curator Mr P P J RIJKSEN Curator GOUDA 8 December 1984 Kleiweg 34 Een Winkelhuis TE HUUK GEVRAAGD Markt Hoogstraat of Kleiweg Geheimhouding verzekerd Br onder No 4898 Bur Goudsche Courant Markt 31 WINKELI TE HUUR e en aan de Kleiweg te Gouda gelegen WINKEL groot pl m 90 M2 plus woon en bei gruimte Br onder No 4897 Bur Goudsche Courant Markt 31 0 Binnenland Een gedenfcraam in de Ford Automobiel Fabriek onthuld Op Vrijdag 7 December werd door Jhr Mr Dr A Roell Commissaris der Koningin in de provincie Noord Holland in het kantoorgebouw der N V Nederlandscne t ord Automcrtiiel l abrlefc aan dè Hembrug te Amsterdam een gebrand sehilderd raam onthuld dat door de gezamenlijke Wederlandsche Ford Dealers werd aangeboden aan den heer G J J Both directeur dwr N V Nederlandsche ci ord Automobiel l adriek als blijvende herinnering aan de vestiging der fabriek in Nederland Dit fraaie gedenkraam werd ontworpen en vervaardigd door den bekenden kunstenaar Max NaUto Ambtenaarssalarissen in ZuidHoUand lliieft de minister niet voldoende oog voor verschil met Rijksamb Verstnenen zijn een rapport der commissie benoemd bU besluit der Pro Staten van Zuid Holland van 20 Nov j l betretiende de herèfenlïig aer salarleering van het provinciaal personeel en het antwoord hierop van Ged staten Het zal Ged ölaten aangenaam zijn indien met het voorgestelde de grens der salarisverlaging 15 bereikt Ot dit het geval IS kan thans niet worden beoordeeld Uok üed Htaten hebben den indruk dat de minister van Binnenlandsche Zaken op wiens aandrang het voorstel is gedaan niet voldoende oog heelt voor de verschillen in werking bevorderingskansen enz tusschen de ambtenaren der provincie en die van het rijk Intusschen mag niet worden vergeten dat de provinciale salarisregeling ook indien de overgangsbepalmg buiten beschouwing wordt gelaten na de voorgestelde wijziging in het algemeen altijd nog iets gunstiger zal zijn dan de rijksregeling Zuid Holland lijdt onder de algemeene verarming Handhaving tramlijn Gouda Schoonhoven Verschenen zijn het versiag der commissie van rapporten van Provinciale üiaten en de memorie van beantwooralng van dit verslag door üed Staten van ZuidHolland omtrent het atdeellngsonderzoek van de ontwerpbegroo ting voor I9i5 Het financieel beleid van Ged Staten heelt de Instemming van vele leden in hun memorie wijzen Gedeputeerden nog eens op de algemeene verarming waarvan ook de pfovlncie dfe gevolgen ondergaat Zij verdedigen zich vegen het verwijt dat hun beleid uitsluitend van negatieven aard zou zijn en sommen op wat zij de laatste Jaren ter bestrijding der werlcloosheld hebben doen verrichten Gedeputeerden zullen niet natlaten voort te gaan met vermindering van den renteinfit ais ae gelegeülïeid tBl conversie gunstig IS Inzake de overbruggmg van den Hollandscheii iJssel worden met den minls ter van Waterstaat onderhandelingen gevoerd waaromtrent een spoedige beslissing wordt tegemoet gezien Dat de wegen in hun tegenwoordlgen staat het verkeer bij ophettlng van de tramlijn Gouda Schoonhoven bezwaarlijk zuuen kunnen verwerken zijn Ged Staten met Prov Staten eens Ophefïlnig van deze tramlijn moet daarom zoo eenigszins mogelijk woeden voorkomen tot alle maatregelen n getroffen cun de wegen m het bijzonder de route Gouda Btoiwljk Bergambacht Schoon hoven in den kortst mpgelijken tijd tot aan de eischen van het moderne verkeer beantwoordende verkeersbanen te verbouwen SPORT EN WEPSTRUDEN VOETBAL Programma voor Zondag 9 Dec H N V B APDHEUNG I Ie klasse VüC ADO Xerxes Over 5e klasse D Utrecht ElincKwljk 4e klasse O APWC Quick Res 3e klasse G Hercules 2 Zeist 2 Vrlentjehschaax 3 UW 3 AF0BELING li 2e klasse B de HoUandlaan Neptunus RFOülympia VDL ODS Gouda Steeds Hooger SVV Hoek v Holland 3e klasse C t Noorden OW Transvalia VFC Coai St Volharden DHS VÜC 3e klasse D de Mussclien Sliedrecht SVW Fluks The R Hope RDM EDS DOSB 4e klasse D Moordrecht Dilettant Waddinxveen Bosk Boys Lekkerkerk Haastrecht Res 2e klasse A Fortuna 2 HW 2 Alhpen 2 Gouda 2 Olympia 2 Quick 2 Res 3e klasse E Excelsior 3 Ürsus 2 AFDBEUNG Ilï Ie klasse PEC AGOVV Vitesse Ensch Boys Tubantia Heracles Enschedé Z A C Go Ahead Wageningen AFDEEUNG IV le tfasse NOAD Juliana Willem II Eitidhoven MW LONQA PSV BW Bleijerhelde NAC AFDEELING V lè klasse Be QuJck Frisia Friesland HSC I euwarden OVAV Sneek Velocitas Veendam Achilles G V B Ie klasse Maercapelle l ONA 3 2 uur Nteuwerkerk l Zwervers l 2 uur Ammerstol 1 Waddinxveen 2 2 ur Gouda 3 Olympia 3 ii uur 2e S8e A Bosk Boys 2 Oudewater i 2 uur Olympia 4 Haastrecht 2 11 uur Woerden 2 ONA 4 2 uur Bodegraven 3 STADSNIEUWS GOUDA 8 Dec 1934 HEBT U NIETS VERGETEN We doen onzen lezers essen het vriendelijk verzoek Lees het korte artikeltje waarmede dU blad aanvangt indien dit Uwe aandacht nog niet had Het is gewenscht dat dit direct geschiedt want het geldt een zaak van ernstigen aard welke hedan moet wordeif afgedaan Maandag Is het de laatste dag van onze Kerstinzameling Vandaag verschijnt onze laatste op roep Daarom richten wij heden tot al onze ezers iessen de vraag Hebt u niets vergeten Zoo Ja doe nog hedrm wat Uw hart U ingeeft te doen Ons bureau is Markt 31 ons Gironummer 48400 Alle ingekomen giften komen ten goede aan de behoeftigen in de eigen gemeente Ze worden in ons blad verantwoord Vierde verantwoording Ten behoeve van de Kerstinzameling is aan ons bureau nog ingekomen S 25 G H ƒ 2 5Ü Gemeenteraad Agenda voor de vergadering van de Raad der gemeente Gouda op Dinsdag 11 December 1934 dea ifamiddags IVi uur zoo noodig voort te zetten op Maandag 17 December 1934 Aan dg orde Het voorstel tot benoeming van een onderwy res aan de O L sctiool B Het voorhte Itot herziening van het Lovnbe luit 1929 Het voorstel tot herziening van het Salarisbesiuit 1929 Het voorstel tot herziening van de salarissen van het personeel d r Stadsmuziekachool Het voorstel tot wy2iging der verordening op het buitengewoon lager onderwijs intrekking toelagen Het voorstel tot wyziging van het werkUedeni eglement 1929 Het voorstel tot wijziging van het ibtenarehreglement 1929 Het voorstel tot het voeren va n een rechtsgeding tegen de heeren P A Vinger ling en H Zanen inzake de afrekening van liet bouwplan Onder de Boompjes ca Het voorstel tot aanvulling der Algemeene Politie verordening met betrekking tot de Zaterdagavondwaremnarkt Het vooretel tot aanvulling der Algemeene Politieverordening met betrekking tot verbod van het doorzoeken van huisr ii Het veorstel tot aanvulling der Algemeene PolitieverordeniTig met betrekking tot het laten stilstaan van motorrytuigen zonder verlichting Het voorstel tot aanvulling der Algemeene Politiffverordening met betreklung tot e gewyzigde bepali nigen van het Motor en Kywielregletnent en de Motor en Ky wie Ibe schikking Het voorstel tot vaststelling opnieuw der verordening op de winkelsluiting voor de gemeente Gouda Het voorstel tot het aangaan van kasgeldleeningen in het Ie kwartaal 1935 Het voorstel betreffende het vejrzoek der bouwarbeidersbonden om in de bouwveigunnlngen een bepaling op te nemen dat 80 Goudsche werkkrachten moeten worden te werk gesteld Het voorstel tot verkoop van oude en het aankoopen van nieuwe boonaen Het Vi lorstel tot het toestaan van een afwijking der verordening betreffende de eischen waaraan gen localiteit moet voldoen om voor een tapvergU raimg epz in aanmerking te kunnen komen Wijziging der begrooting dienst 1934 Vaststelling Ie suppletoir kohier hondenbelasting dienstjaar 1934 en verder voorkorneïide zaken Schoonhoven 3 2 uur GSV 3 Moordrecht 2 2 uur 2e klasse B ONA 5 Groeneweg i 2 u Schoonhoven 4 Gouderak 2 2 uur StolAuk 1 Bergambacht l 5 uur GSV 4 u ekkerkerk 2 11 uur 3e klasse A Woerden 3 Nieuwveen l l 3U uur Bodegraven 4 Nieuwkoop l i i uur 5e klasse B Zwervers 2 Nieuwerkerk l 2 uur Groeneweg 2 ONA 6 2 uur 3e klasse C Oudewater 2 Haastrecht 3 2 uur Groot Ammers 2 Ammerstol 2 2 uur 3e klasse D Gouderak 3 Ammerstol 3 2 uur Zwervers 3 Stolwijk 3 il 30 uur Lekkerkerk 4 Nleuweikerk 3 2 u Groeneweg 3 Oudewater 5 12 uur 3e klasse E Stolwijk 4 Oouderak 4 12 uur Nieuwkoop 2 Gouda 6 2 uur Nieuwveen 2 Voorwaarts 3 2 uur Waddinxveen 4 Moercapelle 3 12 uur Voordracht on hvyzerea scïtool B Ter voorziening in de vacature die is ontstaan aan de o t opl school B door de overplaatsing van mej E Tuinstra hebben B en W de volgende voordravht opgemaakt f Mej K Swart onderwijzeres te Neede Gld Mej M Verheus wachtgeldster tijdelijk onderwijzeres te Alkmaar Mej M S Schaefer onderwijzeres tdAppingedam B e n W stellen zich voor in dfe eer stvolgende vergadering deze benoeming aan dt orde te stellen Gemeentelgke voornemens Het industrieterrein aan de iNieuwe Vaart het toekomstig sportterrein Üelangrijii werk voor werkverschaffing Het is ons gebleken dat de geruchten als zou vry spoedig verplaatsing van de Gemeentelyke sportterreinen naar de nieuwe opgehoogde terreinen aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk kunnen worden verwacht van allen grond ontbloot zyn Het denkbeeld moge wellicht zyn overwogen van net totstandkomen daarvan is geen sprake daar deze terreinen met aan de vereischte afmetingen voor de sportvelden voldoen Naar wy vernemen bestaat er echter heel veel kans dat het aan de Nieuwe Vaart gelegen terrein dat voor industrieterrein bestemd was maar waarvoor heel weinig i animo blykt te bestaan voot spor1 doeleiuden zal worden ingericht Om te beginnen zoH dan één proefveld worden gereedgemaakt Indien de voornemens daarvan tot uitvoering kunnen komen waarvoor door de nieuwe ryksregehug voor werkverschaffing waarby naar verlust het Ryk negen lieiide deel der kosten zal willen dragen de mogelykheid wordt geschapen dan worut daarmede tevens een belangryk object voor werkverschaffing verkregen Het werken voor steun zou daarmede komen te vervallen De arbeid iu de werkverschaffing wordt meteen hooger loon betaald Het Rijk zal deze kosten dan dekken door een bydrage uit het Wetkioosheidsfonds Hoewel de Gemeentelijke Sportterreinen voorloopig nog wel aan den Bodegraafschen Straatweg zullen bllyven ügt het toch wel voor de hand dat wanneer de aan de Nieuwe Vaart te maken terreinen voldoen deze sportvelden daarheen zafien worden overgebracht opdat de terreinen aan den Bodegaafschen Straatweg hun vroegere bestemming als bouwgrond kunnen herkrygen Volksuniversiteit afd Gouda De heer A den Doolaard heeft aan het bestuur medegedeeld dat hij weer hersteld is en a s Maandag zijn cursus zal aanvangen om 8i uur precies in de bovenzaal van restaurant Ter Gouw Bleekersingel i Ter Gouw weer in actie ja een rustperiode van enkele weken tromt Ter Gouw a s Zondag om 2 uur op haar eigen terrein aan de Gr Florisweg weer In actie tegen het Haagsche Selltcha Uitbreiding Door den heer J Vlag aan de Westhaven IS naast zijn bekende kleermakerij nog een aldeellng voor heerenmodeartlkelen geopend Men zie de betreffende advertentie De Vrede zondag van de Wereldbond der kerken Qp Donderdag 13 Dec des avonds B uur in de Kleine Kerk aan de Peperstraat wordt deze Zondag herdacht door alle groepen aangesloten bij het oecumenisch jeugdcomlté van de Wereldbond Spreker Ds D Broers Herv pred met het onderwerp De Jongere generatie en de vrede Leiding van deze samenkomst berust bij Ds ï W G Verheul lezing door Dr W Zuydam over de spellingkwestie Voor de ver eaiging Volksonderwijs afd Gouda zal Dr W Zuydam op Vrijdag 14 December a s een lezmg houden in de zaal der Soc Béume op ae oosthaven De heerXzuydam zal op dezen avond over de spellingkwestie spreken Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de elders afgedrulfte advertentie Naar Schiedam s ovu kte badinrichting Voor de excursie lke de afdeeling Gouda van de N V De Sportfondsen a s Dinsdag naar het pas geopende fraaie overdekte Sportfondsenbad te Schiedam organiseert hebben zich talrijke Goudsche spaar ders opgegeven Het staat tMjis vast dat de tocht in auto s zal worden maakt Om half zeven wordt vertrokken van de Markt en omstreeks half elf keert men hiejr terug De Inrichting zal onder deskundige leiding van onder tot boven worden bezichtigd maar voordien biedt een half uurtje zwe imen d gelegenheid zich practisch van de voortreffelykheid van het bad te overtuigen De excursie wordt ongetwyfeld een kr ïiÈige propaganda voor de toekomstige Goudsehe overdekte waarvoor het aantal spaarders d e laatste weken weer flink is toegenomen Nieuwe Plattegrond van Gouda Mooie duidelijke kaart Een tiental Jaren geleden verscheen de eerste op een behoorlijke schaal uitgevoerde plattegrond van Gouda De uitgave da fvan werd In de pers voor die dagen wat honend besproken het heette dat Qouda voor een dergelijke uitgave veel te klein wts waardoor niet de minste behoefte aan zoo n plattegrond zou bestaan De werkeltlkh d heeft die onnoozele crlttcl In het ongelijk gesteld de oplage van den plattegrond heeft zijn weg gevonden en sinds een paar jaar Is ze totaal uitverkocht Ware het niet dat de vaststelling van het uitbreidingsplan zoo KLACHTEN J ovï r niet bezorging wordtmen verzocht direct aan t bureau MARKT 31 GOUDA g TELEF 2745 TE RICHTEN g Mevr J de Weger Nw Markt 17 theemeubel H de Zeeuw Turfemgei 76 ataieu siaapluuner ameublement G Visser MoorUrecht schemerlamp A H v Beynum A G de Vryestraat 4 servies C van longerluo Gr flonsweg 26 fietslamp Mej M v u Berg Vüorwiüens 13 een kist appelen Mevr V Heuveln Markt M pluche tafelkleed J J v d Kreke Noorderötraat üi kinderfl G Teekens Zoutmansweg t 34 Iteeuwyk aate waschtafel Mej A van Wijk Keigerstraat 18 electr tietslantaarnC V Veen W Tombergstraat 47 kist Ppe ien Mej J Verhart v Heusdenstraat 3i phototoestel Mevr Heykoop Schilt Gr Jacobastraat 21 petroleum vergasser A H v Reelien it v Catsweg 96 dressoin G Veerman O de Boompjes 11 phototoestel G C van Eyk Kattensingel bö etectr fietslantaarn R Verkerk Zoutraanspleia 5 jas J Verkerk Kleiwegatraat 8 electr kameriamp A Zwart Boschweg 20 2 cou pona stof J M Groenendaal St Juaephl straat 44 rywiel Mej Flux Pr Hendrikstraat fauteuils met tafel G v 4 Berg Meidoomstraat 14 kinderfiets J ökkerse v Eeusdenstraat 26 gasstel w Radder H 19 Stolwykersluis stofzuigir G J v d Valk Wtjdstraat 8 rijwiel A M V d Jagt Karnemelkfiloot 32 rijwielJ de Frankryker R v Catsweg 71 mantel J Dongelmans Tuinstraat 2 vos Réunie jBioficoop Een erfenis met hindernissen De geluidsfilm die de directie van üe RéujueBioscoop voor haar nieuwe programma heeft uitverkoren is met recht eeb aHergezelligste film met veel amusante tooneejtjes en aardige muziek Eeu erfenis jnethindernissen of Liefde parfum en eentestament is de titel en wanneer de bezoeker by het begin van de film Herr Kvini George Alexander in zyn luxe wagen xoo genoegelyk ziet rijden m de straten vanBerlyn en hem hoort vertellen dat i u t Florida is gekomen en van plan a zicialleen maar te amuseeren hem daanu unallerliefst meisje Magda Sehn dsti volgen die In een van de vele etageiwnhi geji met haar moeder woont dan weet menniet goed waar de auteur eigenlijk lipenwll Een aardig entree maakt Herr Kwuit üaarin de Mahlholzerstrasse In korten tydraakt hy slaags met een tweetal dat hetgemunt heeft op Herr Gulden Jacob Fiedtke een oude heer die evenals hy eönpaar flinke klappen oploopt Het aardigemeisje en haar moeder vol medelyden wetbeide marmen nemen hen liefdevol in huisop en zy kunnen dank zy de goedi zorgenweer spoedig huiswaarts keeren Dat wilzeggen de oi de heer gaat naac zyn huisterug en weet niet beter te doen dan zynheele bezit te vermaken aan de bewonerjvan de Mahlholzerstrasse die hem zoo goedverzorgd hebben De jonge man neemt zynintrek in een van de kamers dh te huur is en maakt het jonge meisje het iiof Hyvertelt niet dat hy zooveel bezit dat hy raetbehoeft te werken en brengt naar in denwaan dat hy reiziger is in parfum Watvoor verwikkelingen komen hier al uit voort evenals uit het besluit van den ouden heerom zijn testament te veranderen ten gunste van deze hem eigenlyk onbekende nienschen Theo lingen de neef van den rykenpapierfabrikant ziet zich de groote erfenisontgaan en met Ida Wüst een echte feeksditmaal worden er plannen gesmeed om debewoners van het bewuste pand er toe tebrengen hun huur op te zeggen Niets iB hun te bar en zelfs deonmogelijkste plagen vinden zij uitom het de bewoners zoo onaangenaam mogelyk te maken Het summum was wel toeneen paar handlangers in den nacht de waterleidingbuizen doorstaken en a l 3 kamenin een overdekte badinrichting weiden herschapen t Was prachtig George Alexander te zien in dit bassin waar alles luU idreef Natuurlyk komt alles goed terecht anderBzou het ook geen aardige film zij n De be woners krijgen hun erfenis Ida WÜ3t en Theo Lingen geen cent Zoo loont het kwauU zijn meester In de roman uit het ruwe lei eft in net wilde Westen met Jack Hoxie kan men genieten van geweldige paardenrennen Thtttta Bioacoop De TaadeelachUge Mr X Het hoofdnummer heet De raadselachtige Mr X Wie die Mr X is Jaï als dat zóó maar te snappen viel zou de i kwestie ket praedicaat raadselachtig met verdienen En dat hy dit wel d ffe ijk doet nu dat biykt uit het verloop van deze leer boeiende film ten duidelijkste Scotiand Yard de hoofdcommissaris Frenahom de commissaris Conner en een heele staf v i trawanten met en zonder uniform zoeken n peinzen zich suf en onderwyl heeft Mr ygRSCMBNBK PLATTEGROND VAN GOUDA m t UITBREIDINGSPLAN naar OFFICIEELEGEGEVENS BIJGEWERKT TOT OP HEDENIN 4 KLEUREN GEDRUKT Uitgave A QUANT PWMS y g oto BIJIALLE BOEKHANDELAREN IVIE R K R IJ G B AA R K emp een grappig duo Er zijn natuurlgk een massa operette toevalligheden die voor de noodige Het bloemen bombardement waarmee de vurige minnaar de diva overbluft het zwaluwenduet tubschen Paul Kemp en Inge List in de lift en ten slotte de telefoonscène aan het einde vormen wel de hoogtefunten in deze kostelijke film die stellig de oorspronkelijke o rette verre overtreft Waarlijk de directie heeft door deze film voor haar jubileum uit te kiezen een byzonder gelukkige greep gedaan Lil dan het voorprogramma Xu dai mociit er ook zyn Allereerst de fraaie cabuibtnum mers ue heer Van Lier had de goede geüaehte ook dit jaar weer aan den neer en mevrouw Koos Speenhotl Jr U vragen de leebtvüorstelüiig met nkele nummers op te luisteren Wy behoeven wel nauwelyka te verzekeren dat het echtpaar Speenhoff ook nu weer groot succes oogstte Uiet hun vroolyk repertoire Ook The tioilundia Tnree accordeon virtuosen en de goochelaar met z n vaak onigineele num lers oogstte veel succes Van het filmische g deelte van het voorprogramma vermelden wl vooral een prachtig gekleui de teekenj iha met Betty Boop als Asschepoester Een gezellig en gevarieerd bal besloot als steeds deze aardige feestavond Burgerlylte Stand GEBORKN 6 Dec Frans Joseph Antun z van A J A Vos en W S Stockmann Turfmarkt 122 ONDERTROUWD 6 Dec L J Bax en G H van Laviere N Hoogendoorn en G H van Eek GETROUWD 5 Dec D J Ka sbergo i en N A Biesheuvel OVERLt DEN Geen Geneeskundige dienst op Zoottag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich by afwewezigheid van den huisarts bij de doktoren P de Boer Gouwe 115 C van Elk Kattensingel 79 Y ée onbekende zyn achtste pioord op een glitieiagent gepleegd en is misschien al beaig met plannen voor een aiegenden aanüig W intusschen al liet de aanleiding an zyn tot succes voor de yverige politiemannen Hoofdcommissaris Frenshom heeft een dochter en haar lieftalligheid is het die tÉflslotte een inbreker van professie tot inkeer brengt en hem ook m verband met den diefstal van een kostbaren diamant er toe brengt het zaakje op te knappen waarmee Scotland Yard zoolang in de maag heeft gezeten Uit t bovenstaamde blijkt wel voldoende dat de aanbidder van Miss Frenhhom de onbekende Mr X niet is Zelfs Scotland Yard Iton zich vergissen Wie Mr X dan wel is JHeel aan t md van het stuk komt ook de bezoeker van Thalia er achter De raadselachtige Mr X ia een zeer boeiende film gespeeld door uitstekende arti ten een film vol spanning en ten slotte de verrassing d t Mr Level de inbreker niet Mr X is Gaiavooretelling van de Schouwbiu gBioscoop by het achtjarig bestaan iien schitterend programma Het achtjarig bestaan van de üchouwbutg Bioscoop IS op de bekende grootsche wyze gevieru Kr was een prachtig programma samengesteld dat de overtalryke bezoekers een avond vol genot heeft i chaft Allereerst was er een uitnemend hoofdnummer getiteld Die Czardasfurstin met in de hoofdrol Martha Eggerth bijgestaan o a door Paul Kemp en Paul Horbiger Deze film is rvaardigd naar de gelijknamige operette van Kalman hoewel het libretto natuurlyk menige wyziging heeft ondergaan Het resultaat is eer uiterst vroolyke iets s ntimenteele rolprent Er wordt in deze film goed gespeeld en goed gezongen en de regisseur heeft tal van aardige invallen gehad waardoor deze film er werkelyk een is geworden die wel oor een jubileu naVond bewaard mag bly en Apoth un De apotheken van den heer E Grendel L Tiendeweg 9 en Prin s Hendrikstraat 15 zyn tot en met 14 December benevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voor recepten Paul Hörbiger vervult de rol van een ouden graaf die ondanks droevige ervaringen die Madel vom Chantant niet kan Ganz ohne Weiber geht die Choae nicht Ganz ohne Sonne blüht die 7 00 deelt Paul Hörbiger de heele fUm door goeden raad uit en vormt met Pau PfUt jeMoétcüa AHtoe JU4t auutee ÏXeCüShtt Mioeiui S uwtuMt BÖ vonnis der Arr Kechtbank te Rotterdam d d 5 Decemlrèr j l is K W DE GRAAF brandstoffenhandelaar wonende te Oudewater aan de Lange Burgwal in staat van faillissement verklaard zullks met benoeming van den E A Heer Mr M PRAiNKEN rechter in gemelde rechtbank tot rechtercommissaris en van ondergeteekende tot curator Mr R RKNSMA Curator GOUDA 7 December 1934 Regentesseplantsoen no 28 Nederland oh product Eu loiiri luriimiiliiit b TE HUUR AANGEBODEN Wegens vertrek naar elders van den tegenwooixligen bewoner een maand huur gratis Te bevr bij GEBR KOK Achtnrwillens OCCASION TE KOOP wegens geldige redenen klein bedryf Zuiver winst ƒ 28 p w Koopsom ƒ 1800 Vakkennis onnoodig Hulp wordt gedurende vier weken verleend Br fr onder no 4894 Bur Goudsche Courant Maffkt 31 Een HUISHOUDSTER Stills Autobm iliiiit Station Krugerlaan V V Vertrek Ki ugerlaan 10 minuten nft elk heel uur vanaf 7 10 v m tot 9 10 namiddag laatste bus 10 00 v m 11 10 geen dienst Vertrek Station 10 minuten niü elk half uur vanaf 7 40 v m tot 10 40 namiddag v m 11 40 geen dienst N V A M v Eldik PARADIJS 18 20 TELEF 2250 GEVRAAGD bü weduwnaar met 1 kind leeftijd 40 50 jaai Br onder No 4884 Bur Goudsche Courant Markt 31 IIND m IDNGE LIHERtLEH Wegens omstandigheden is de OPRICHTINSSBIJEENKOMST welke Woensdag 12 December zou plaats vinden UITOKSTBLD tot WosnsclaB Dae Het Comité van Voorbereiding W VAN DRUMPT Van Itersonlaan 30 Mej R TREURNIET Moordrecht A DE WILDE Peperstraat 86 Hat dras voor SlagersKappers en Winkeljassen Is De Kleine Winst KORTE TIBNDEWEG 22 Gouda ACCOUNTANTSKANTOOR A S fin WijnlieriiiD BOTHASTRAAT 22 GOUDA Bericht van Inzet TELEF 3313 REORGANISATIEëN BALANSEN CONTROLE BELASTING ADVIEZEN JUDO Ook na de St Nicolaaa een VERRASSING Deze weck bij aankoop van 3 ons RUMBOONEN voor 2S ets EEN MBLKBEKERCadeau Cadeau Doet Uw voordeel en koopt in Lido Winkels te Gouda Hoogstraat 17 1 HOFSTEDE met ruim 8 H A weiland in Bloemendaal onder Waddinxveen ƒ 16600 PERCEEL HOOIL AND groot ruim iV2 H A grenzend aan het vorige ƒ 5000 PERCEEL HOOIt AND groot bijna 1 H A in Bloemend aal onder Waddinxveen h ƒ 875 WOONHUIS etc te Reeuwijk dorp nabil de Ned Hei v Kerk ƒ 2750 PERCEEL WEI ÏN HOOILAND a d Nieuwdorper weg te Reeuwijk groot ruim 5 H A ƒ 10000 WOONHUIS etc l d Plattenweg te Reeuwtjk a d I las sen ƒ 4t00 PERCEEL TUINXAND U aldaargroot 1 66 H A ƒ 3000 De AFSLAG blijft bepaald op 13 DECEMBER a s des voormiddags elf uur in Hotel Di ZALM aan de Markt te Gouda r J VAN KltANrENBURG Notairis te Gouda Aanktomend Correspondent GEVRAAGD bek 3nd inet moderne talen Brieven onder No 4917 Bureau Goudsche Courant Mhrkt 31 Gouda j