Goudsche Courant, woensdag 12 december 1934

I BrgSffHHB I I li l U I Uerlün werd hij spoedig als ie In een nieuw opgerichte opera gt geerd Een hall Jaar later werd net stadttheater te Wezel een plaats aan geboden en tilngeerde hij daar menigmaal opK als dirigent daar de kapelmeester er van dóór wa gegaan Zoo leidde hij Das Ulokohen des Eremiten en Das Nachtlager von Uranada Na Wezel werd hem een engagement te Dusseldorp aai geljoden en tegelijk de betrekking vah zangleef aar aan de koorklasse vati de Kon Muziekschool te b üravenliage en hij koos het laatste bbó Ondel zijn leiding breidde deze klasse zich bijzonfler uit In 1888 werd hij aangesteld tot leeraar aan de soloklasse gal pnvaatlessen in de hoogste kringen en sinds dien tijd is de Residentie zijn woon en werkplaats gebleven hoewel hij aanbiedingen ontving om naar Amsterdam te komen en later naar is eulen Van zijn hand zijn verschillende liederen en koorwerkjes verschenen waarvan Van een Koningsvrouwe en Wij willen Holland houen wel het meest populair zijn geworden Zooals men weet Is Arnold Spoel een reeks van jaren directeur geweest van de in vroeger jaren hter bestaande dameszangvereeniglng Arnold Spoel Gebrand PUBOL blusciit to pijn Prov Staten van Zuid HoUand De Provinciale Staten van Zuid Holland zijn in tweede gewone zitting 19 54 bijeen gekomen onaer voorzitterschap van den waarnemend commissaris der Koningin jhn mr u E M von Flsenne lid van Ued staten in net gebouw der Kerste Kamer Medegedeeld werd dat de vergadering van Donderdag a s zal worden gehoudeii In de Ridderzaal omdat op dien dag de zaal in het lilerste Kamergebouw niet beschikbaar IS Kosten behoeftige krankzinnigen Bij het voorstel inaake wijziging van de aigemeene regeling voor het toekennen van provinciale bijdragen aan de gemeenten in de kosten van verpleging van behoeltige krankzinnigen en zwakzinnigen maakt mevrouw De Vrles Brulns sd voorloopig ernstig bezwaar tegen het laten vervallen van de bepaling dat slechts op deskundig advies subsidies kunnen worden verkleind ot Ingehouden De heer Beekenkamp lib Is van oordeel dat de provincie inzake krankzinnlgenverplegmg efen ruim standpunt Inneemt doch ludlen de kosten te hoog dreigen te worden is bezuiniging geboden Ook spr acht de wijziging van de subsidieregeling een gewaagd e onderneming omdat men daarmede een terrein betreedt waarop slechts de rechtskundigen thuis behooren De heer Hogerzell c h kan met het voorstel meegaan omdat Oed Staten hebben verklaard dat bij het streven naar verlaging tegen aantasting van vitale belangen der verpleging wordt gewaakt Dr Horst v d geïoolt niet dat patienten in krankzinnigengestichten worden opgenomen die daar niet zouden behoeven te zUn Wel wenscht spr een meer crltlsch en centraal onderzoek voor de opneming van dergelijke patiënten De heer Kersten Cs g 1 brengt In herinnering dat hU bij vorige gelegenhedenheelt aangedrongen op een scherper toezicht bij de opneming van patiënten inkrankzlnnigengeBtichten Niet alleen uitmedisch oogpunt maar ook uit hoofdevan de tlnancièn der provincie moetnauwkeurig worden gelet op de noodzaak dier opneming In ZuidHollandmoet gemiddeld 700 4 ƒ aoo per patiënten per Jaar worden betaald weliswaarIs dit bedrag In NoonS Holland nog honger nl ƒ ITO a ƒ umi maar hij meenttoch dat In totaal In Woord Holland nietveel meer wordt betaald omdat hetsysteem daar tot opn iming van een geringer aantal in de gi stichten leidt danin ZuidHolland Mr Bolslus Ged Staten acht de kwestie van het verplteglngssysteem niet In orde Het § aat al jeen om verlaging van subsidie mogelijk te maken waarbij dezerzijds wordt gewaiakt tegen aantasting van de medische verzorging De onderhandelingen met d e gestlchtsbesturen zijn op de meest aaineename wijze gevoerd Het totale bedrag an subsidies der provincie voor de kosl e vso Krankzinnigen nigenen zwakzinnige nreitplcglng is voor S35 geraamd op ƒ 1 4 7S ni j terwijl deze kosten m het laatste Jara waren opgeloopen tot 1 700 000 Deskundig advies la nooillg alvorens tot dezen bezulnigfngsmaatiegel wordt overgegaan spr verstaat daaronder mede accountantsadvies iii nui i 11 1 1 1 i i l i i l i WiiWW WWy m HIIIWMW HONIG s BOUILLONBLOKJÉS iiijilli ifei 6 voor 10 cent voor Ragout STADSNIEUWS De gcwtizigde ver rfiiiirg voor het worden gehouden op de belde Kerstdan f nent gen a s in de zalen van M Sociëteit Ons iBy Koninklyk besluit va i 24 Maart 1934 j Genoegen In de Boelekade Als juryleden zullen fungeeren de hee nem in plaats t GOUDA 12 Dec 1934 KerstinzamelinK Ned DaKbladpei 8 Laatste verantwoording Gemeenteraad van Gouda Installatie van het nieuwe Raadslid A van Wijk De herziening van de loonregeling van de Gemeentewerklieden Eén cent verschil tusschen het meerderheid en minderheids voorstel Hetp minderheidsvoorstél der r k wethouders één cent meer aanRenomen Een voorstel der Prot Chr fractie tot heizienine ook der hoofi ere bezoldigingen verworpen Voluende week 17 Dec komen de ambtenatensalarissen aan de orde OmzettinK der tUdelüke 5 kortine op de wethouderswedde in een vaste verlaginE van 5 Verlaeing Presentiegeld met 10 Geen rentevergoeding meer aan deelnemers in den Stortings en Ophaaldienst fiactie haar sleun daaraan zul verleenen Aan het aanvankelijk idee van nog een kleiii ameudement in Ui dienen zal spr geen gevolg geven Spr zal zich neerleggen bij het voorstel waarbij de loonen het minst wor den getroffen Spr weet dat in het particuliere bedrijf lagere loonen woiden betaald maar dat be teekent grootere armoede in de gezinnen Spr acht het te rechtvaardigen dat de Btrij tegen elke verslechtering wordt aangebon en ook om de koopkracht der bevolking te bevorderen Spr acht het ook noodzakelijk dat de tijdeiyke krachten die al enkele jaren mee loopen zullen worden behandeld in dwi geest der minderheid om ze in het vaste verband met de gemeente te brengen De heer VAN WIJNEN e g beschouwthet begrip christelijk wat breeder don deheer Koemans Wethouder Koemans heeft i proken van solidarisme Dat het solidoisme alleen beperkt zo Ün tot de groep r ge meen te werklieden is tegen spr a op ttihg Wanneer van solidansme kan wor n gesproken dan moeten daartoe alleoepen worden gerekend en niet een en i e m dienst der gemeente j M n weet èeazydige belangen j mpnudt onvoldoende rekenint mp en ti iIe zijn eiechen stelt aan ielSten burger De behandeÜi g dezer aa tólegenheid zuo f s deze thans in den RaüÖ geschiedt be ihouwt spr als een paskwil Het gaat hier leen om eenzydige belangen Men wil niet Idoende rekening houden m4 den tud dipn Ikei burger zjjn eischentetelt Spi zal no aan het eene Moch aan Mdere voorst zyn stem gevék Dan et aar komen t wil i Mevr RlESé Ub onderschrijft het andpunt vanfetv heer Van Wynen Royaal blijven r één groep der burgern Jcht IT met véjtantwoord tegenover de burgerijSpr vmdt het onveraittwoordejiijk oni met npd in ö de zakken van anderen de loo nstandaard yan arbeidere in lasteji gemeentedienst die gee 8eiw ntgdf nsico van ontslag kennen te hpdhaven Jan Solidariteit kan all n worden gespraiten mdien op de belangen van allfcbureetïwordt gelet j De heej POLET kan begrijpen t wethouder Muylwjjjc zich met de meerdenieid kan vfereenigèh Gemeen te werklieden heb ben apt geze iidat zy er best afkomen Spr I kan zijh stem echter niet geven aan het meerderhei teyoorstel doch evenmin aan hét blinderheidsióorstel wyl het tiigin vnorsteli ni t wordtfl erloochend de verlaging behoort te gaarilover de geheele linie De VOORZlftTKR betreurt het dat de twee r k wetlM J lers den Voorzitter om een verschil van êéïl cent laten staan Om i én cent valt het ojollege uiteen Dat moeien de wethouders ziéh nu eens real seeren Spr heeft overwogen deze aangelegenheid aan een ander ovei te laten NiemanU die niet wiL uitsöhakeiein den plaatse jkeii loon en levensstandaard kan het standpunt der minderheid aanvaarden Spr wijst op de merkwaardige situatiedat de heer Koemans spreekt over een cciiferentie in den Haag waar de heer Koemansniet is geweest maa wel de wethouderKoemans die niet aan het woord was Gelaph Het G O hèeft nu eenmaal geen andere samenstelling dan het heeft Door spr is niet gesproken van de kleinst mogelijke minderheid De verlagingen zijn in de pa ticuüere bedryven aan de orde van den dag Spr betreurt het defaitistisch standpunt van den heer Van Wynen evenals de houding der Prot Chr fractie welke geen practisch effect opleveren Wethouder Mr DE WITT WIJNEN lib merkt tynisch op dat als men aan rJi zyde meent dat iets niet deugt dan steeds daarvan de schuld wordt geworpen op het beruchte liberale individualisme Spr zal zich daarover niet boos maken maar verwyst naar hetgeen Dr Bierema en Dr Colijn over de liberale economie hebben gezegd Het rapport Schouten is voor meerderen uitleg vatbaar Spr geeft dai toe maai al moge daarin worden gewezen op plaatselyk toon èn levensstandaard al verhoudingsbasis voor het loon in gemeentedienst in den brief van den Minister wordt alleen gesproken van den loonstandaard En de plaatselijke loonstandaard staat belangrijk lager dan de gemeentelijke Nergens anders in het land wordt door de R K in de gemeenteraden zulk een merkwaardig standpunt ingenomnn als hier Ten aanzien van de opmerking van den heer Sanders over het G O zegt spr dat de heer Sanders in 1929 volstrekt niet zoo enthousiast was maar toen waren de verhoudingen anders Spr heeft het m eerderheidsvoorstel als een compromisvoorstel beschouwd Nu staat spr daar volkomen vrij van Spr neigt naar het standpunt dat by de huidige opvattingen in den Raad maar over Gouda moet komen wat wil In deze voorstellen zit geen sociale rechtvaardigheid Laten dan de autoriteiten in den Haag maar regelen Spr moet echter zeggen dat bij de volgende begroöting weer nieuwe lasten moeten worden opgelegd Aan klachten dat de lasten der bewoners moeten worden verlicht kan natuurlijk geen gehoor worden gegeven Het levenspeil gaat niet omhoog De opmerking van den heer Sanders is juist dat door de regeeringspolitiek net levenspeil omhoog gaat Maar de nieuwste officieele cijfers van de statistiek wyzen toch een verlaging aan Wethouder MUYLWIJK a r zou zeker niet willen onderdoen in weldaden aan de ingezetenen indien anderen daardoor niet zouden moeten worden belast Spr begrijpt niet de verrassing van wethouder Koemans over het vooratel Polet CS daar dit standpunt door spr in het college al maanden is verkondigd Spr heeft zich vrü gehouden van het meerderheidsvoorstel De VOORZlTTiER wiJst er op dat wanneer de Raad hier een beslissing neemt den Haag dit wel zal doen Wellicht is dat voor sommigen een uitkomst Wethouder KOEMANS r k repliceert als voorzitter der raadsfractie iSpr zegt dat er op het gebied dat thans aan de orrie is groote eenstemmigheid is in de R K Staatspartij Het voorstel der r k fractie is nog ƒ 1000 voordeeliger voor de gemeente dan het voorstel der meerderheid ii het motor én rij wielreglement in dïeVi i zin gewijzigd da stilstaande motorrytuJ gen tusschen een half uur nk zonsondo ren Th Rijseman Zuilen voor hoen ders G Jacobs lUtrecht voor konijnen C A M Spruit Gouda voor slerduiijpn en Jos Nootenbobm Roosendaal voor postduiven Exposanten welke geen vraagprogramma hebben ontvangen en van deze tentoonstelling gebruik wenschen te maken kunnen zich tot Maandagavond 17 Dec melden aan het tentoonstelllngssecreta rlaat Nieuwe Haven 206 waar gaarne alle ialichtlngen betreffende de tentoonstelling worden verstrekt Affenda Thalia Theater De raadselachtige Mr X 12 Dec 8 uur Nieuwe Schouwburg Tweede Nutsavond 12 Dec 8 uur Soc Vredebest Prysspelen om Wild Op onze postrekening kwam nog in gang en een half uur vóór zonsopgang van van J de B 2 5U j D V ƒ 2 Orooten dank aan aliiBn die bijdroegen Werkverschaffinc voor 1935 Werken voor steun veia 4eren in het noimale werkvel schaffingssysteem verlichting moeten zyn voorzien Evenwel bepaalt artikel lÖ si b 3a van bedoejd reglement dat de verplichte verlichting als vorenbedoeld niet van toepassing is ten aanzieii van stilstaande mütorrytuigen voor zoover bij of krachtens gemeentever Lstgesteld dat inachtneming Op kosten van het Rijk bijna èen ton ordening herziennig van 1929 niet alleen een technische herziening is geweest maar wel degelijk een vermindering welke ƒ 29 000 heeft gevorderd Spr wyst er op dat er by B en W tot voor kort geen homogeniteit was inzake de loon en salarisvernuiidering Het gevolg is geweest d © regeeringsbemoeimg De klagers over de aantastmg der gemeent elüke autonomic I zijn zeil hiervan de oorzaak Spr hexiiin rt aan het voorstel door de Prot Chr fractie ingediend dat is afgestemd Instede daarvan is er belasting ver hoogmi gekomen Het is naar spr meent ongeoorloofd ombü een herziening de hoogere balallssendaarbij sluiten Gefleelièe smart ishalve smart zegt spr Spr beroept z chdaarbij ook op de uitspraak in t rapportSchouten i De heer SANDERS s d J markt op at In de openbare vergadering van den tJemeenteraad welke gisterenavond onder voorzitterschap van burgemeester Gaarlandt werd gehouden waren aÜe leden tegenwoordig behalve de he r J v d Endt die wegens ongesteldheid verhinderd was Direct na de opening der vergadering werd overgegaan tot het onderzoek der lootsbrieven van den opvolger van den M A Verkerk den heer A van Wyk goeükeuring uerd tot ditnts toelating bi Sloten l4istallatie van d Jt heer A van Wijl De heer Van VvyK werd bmnengelf door den Voorzitter als lid van den i aü geïnstalleerd na de èij de wet véreischte eeden te hebben afgelegd Burgemeester OaarJandt wenschte het nieuwe liU geluk wees hem er op dat het een moeilijk tydstip is waarop hy zitting neemt De heer Van Wyk wordt opvolger van een strijdbare man ais de heer Verkerk hoe de heer Van Wijk zal zyn zal moeten v orden afgewacht bpr vertrouwt dat hy naar beste krachten aan de belangen der ge meente zal medewerken MededeeUngen Goedgekeurd is het raadsbesluit van 19 Febr 1934 tot wyzigmg der verordening van belastingbedragen voorkomende in de wet op de peiraoiMele belasting 1896 door andere belastingbeijragen voor de gemeente Gouda Ged Staten hetbbeTi Jiuh beslissing verdaagd op het raadsbesluit van 18 Mei 1934 tot herziening va ii ei uitbreidingsplan der gemeente voor zooVer betreft het stadsdeel Korte Akkeren tot aan de nieuwe sluitwerken het stadsdeel Kort Haarlera beoosten de Krugei Iaan en de verbinding van dat stadsdeel met de straatweg naar Öodegraven met bijbehoorende be bou wings verordening Ingekomenl stukken Behalve de aan de orde gestelde stukke n waren ingekomen een adrres van den Centr Ambtenaarsbood bei effende het voorstel tot wijziging van het saiarisbestuit 1 29 een adres van 4 Federatie van vereenigiiigen voor buitengewoon onderwijs omniet over te gatfti xot het inti ekken der toelage voor het oersoneel der school voor B L O Besloten beide adressen te behandelen by de betreffende prunten Het voor tel tot benoeming van een onderwijzeres aait tk O L school B Mevr RIESZ lib vraagt aanhouding van dit voorstel niet het o op de beschikibare Göudsche wachtgelders De VOORZiPrEJt wil gaarne dit PU even opEchortett De benoeming is aangehouden tot volgende week Het voorstel tot herziening van het Ixxmbesluit 1929 De VOORZITTER leidt dit voorstel in Spr merkt op dat de loonregellng nog dateert van 1920 en de salarisregeling van 1929 Echter zijn er na dienl verschillende kortinger toegepast en dit jaar ook pensi oens by dragen ingevoerd Héf loon en salaris vraagstuk is sinds maanflen bij B en W aan de orde Het voorstel van spr tot regeling van het loonvraagstuk op zoodanige wyze dat daaruit ƒ 40 000 zou worden gevonden heeft een eervollen dood gevonden Aan de voorbereiding van het huidige voorstel waarbij groote medewerking is verleend door den gemeente secretaris en den chef van personeel szaken den heer Gideonse is veel tijd besteed Spr zet uiteen de beteekenis van het huidige voorstel en de verhouding der schalen mèt die van het Rijk Het gemiddelde loon hier ter stede is 47 cent De l eide katholieke wethouders ziin vatt oordeel dat niet als norm moest worden gesteld voor groep 1 48 57 doch 48 58 In het voorstel van B en W gaan allen ca 75 cent achteruit in het voorstel van de beide rk wethouders is het bedrag verschillend Het Georganiseerd Overleg is accoord gegaan met 48 57 cent Motie van orde der Prot Chr fractie Bij den aanvang der vergadering heeft spr een motie van orde ontvangen van de Prot Chr fractie welke aldus luidt De Raad der gemeente Gouda in vergadering bijeen op Dinsdag II December 1934 Gezien de voorstellen van Burgemeester en Wethouders tot herziening van de loonregellng 1929 en het aalarisbesluit 1929 waarby in hoofdzaak de werklieden en eiv keie der laagst bezoldigde ambtenaren worden getroffen van mening dat de bezoldiging der hoogere e hoogste ambtenaren niet buiten be schouwing kan worden gelaten noodigt Burgemeester en Wethouders uit de bovengenoemde voorstellen terug te nemen en gewijzigd in den aangegeven zin op nieuw ter gelijktijdige behandeling den Raad toe te zenden het Georganiseerd Overleg gehoord De VOORZITTER merkt op dat woi dt deze motie aangenomen de agenda spoedig behandelt i Spr vraagt deij heer Polet of het voorstel ook slaat op het loonbesluit of alleen op het aalarisbesluit 1 van rl aging der dt voorstellers van het voorst staan op het standpunt van loo nen Er zyn twee voorstellen én van de meeïjderheiu en één van ue minderheid Spr Itan zich niet scharen achter r der meerderheio M t de gedachte var al ging kan spr zich niet veri Wethouder KOEMANS niet als wethouder doch als Vyoprzitter derr k raadstractie J Spr ia verbaasd dat de Prot J Chr fractieden Raad komt overvallen met een voorsteltot uitstel Spr zal zich te en deze motievan orde verklaren Ue vUiJJU ii iii ii merkt Jp tjat net meeiderneiüsvouisiei wti lüisiuftijii Liniura atiieiyn lyKi uiaai nel lociinu tm voorstel Ugt ie oasis vai iiki ryitspeii wn gronusiaig Zouueii wc u v oe nuuiui uuim ezen gaaji verlagen aan zoul ae naaU mcunSfcquent fcyn inans heeii een nooiucuninnta mer 4l uu en by het itytc j louu Spr merkt voorts op üat jmenüementen wel kunnen woruen benandelu an ler s zouden ae voorstellers van het G U zonder meer moeten worden aangenomen of ver worpen De heer POLET a r verklaart Inderdaad uit te gaan van de onderstelling dat eea aigemeene verlaging gewenscTit is Spr is van oordeel dat te veel wordt vastgeklampt aan den brief van den Minister De VOOKZniER zegt dat het onjuist is De meerderheid gaat veel verder dan de minister De motie van orde komt in stemming en Wordt verworpen met 4 tegen 16 st Vóór de heeren Polet Begeer Muylwyk en Van Wijk De behandeling van het voorstel wordt hierna voortgezet Wethouder KOEMANS r k verdodigt het voorstel der r k raadsfractie Het college kan het als regel best met elkaar vin den alleen als het loon en salaridregelingen betreft gaat dat niet Dat vindt zyn oorzaak in he verschil van beginselen welke de leden van het college huldigen Spr zet thans het r k standpunt uiteen In het college was al direct verschil van meening over het rapport Schouten Volgens spr kan men er uit lezen wat men wil Spr voert thans de gronden aan welke tpgen het voorstel tot loonsverlaging van den burgemeester reeds eerder in den Raad zyn aangevoerd en op grond waarvan dat werd verworpen Spr wijst er op dat door de techniek van het voorstel der r k fractie een geringe verlaging tot stand brengt In het meerderheidsvQorstel is dat geheel anders Spr heeft z ch goed geïnformeerd by het Departement Het college heeft van i pr echter niet geloofd dat de door hem gegeven interpretatie van den brief van den Minis ter is zooals spr die verkondigt De titulatuur der functioarissen doet niet ter zake Du beoordeeling der salarissen geschiedt naar de bevolking en naar de beteekenis der geodfepte Wafti de rijkslooTien nog 4 cent hooger zyn dan te Gouda is er voor spr geen aanleiding lager te gaan Er is geen enkele reden tot verdere verlaging dan de Minister wenscht Acht de Regeering een verlaging noodig daa zal Gouda daarbij zeker niet worden gespaard De heer SANDERS s d wyst erop dal de loonbes prejLing thans niet geschiedt om de begrooting te doen sluiten maar als gevolg van een mirtisterieele aanBchryviTig Spr wyst er op dat de meerderheid van B en W de loonen nu lager stelt dan de Minister dit weiMcht Het ia niet onmogelyk dat de meerderheid in hcf college een minderheid zal blükcïi te zijn in den Raad De oorzaak daarvan is dat het G O niet ia een afspiegeling van den Raad zooals apr s fractie dat heeft gewenacht Spr begrijpt dat de meerderheid zich zal beroepen op de accoord verklaring der moderne vakbeweging Spr kan zich dat verklaren uit de onderstelling dat slechts een kleine miiiderheid in het college het standpunt van de meerderheid niet zou deelen Had men de juiste verhouding geweten ih den Raad dan 7 ou die bereidverklaring er wellicht niet xijn gekomen Spr verheugt zich er over dat de r k in den Raad hier een ander standpunt innemen dan elders een standpunt dat voor de bc sn verla spree i t OETMENGD NIBTJWS Ooodelijke a anrijdfng op de van Boetzelaerlaan In den Haag Gisteravond omstreefes elf uur Is een Duitsch dienstmeisje de 19 jarige A Lührs m betrekking bl een fjjmllle aan de Van Bevernlngkstra ar in den Haag op de Van Boetzeiaerla an bij de Boreelstraat bij het overstegen van de trambaan zonder op te letten of er een jtram naderde door een matorwagen van IMn 1 gegrepen en gedootf Het stoffelijk overscfrot is overgebracM naar het ziekenhuis a an den Zuidwal Joop de olff t Gistermiddag is in het WUhelirllnagasthuis te Amstej am overleden de aesdagenrenner Joop de Wotff die ook aan den laatsten zes iaagsche te Amsterdam heeft deelgenoriien Hij was lijdend aan longontsteküMi De heer POLET a r merkt op dat de trokkenen veel gunstiger is waarom spr s BINNENLANÏ Algemeen Nederlandsch Persbureau Te s Oravenhage is Dinsdag ii dezer in een buiiengew6nt aigemeene nagenoeg vüliatUge ledenvörgadrnng vau de Vereenlging ue Nederlandsche Dagbladpers mei aigemeene stemmen besloten tot stichiing van hei Algemee i Neüerlandsch Persbureau met zetel te Amsterdam De acte van oprichting van deze stichting 18 in voornoemde vergadering ten overstaan van notaris Dr Ph B Llbourel verleden Demonstratief congres Spoorwegpersoneel Protest tegen de huuding van den minister van Waterstaat in de kwestie der loonsverlagingen Resolutie aangenomen In den Haagschen Dierentuin is gisteren eèn zeer druk bezocht demonstratief congfes van oorwegpersoneel gehouden uitgaande van de drie groote organisaties van spoorwegpersoneel De bedoeling w a s te protesteeren tegen de houding van den minister van Waterstaat tegenover het spoorwegpersoneel inneemt Onderscheidene Soc Dem en Katholieke Kamerleden waren tegenwoordig Voorzitter was de heer ü t Timmermans secretaris van St Raphael dié een openingswoord sprak en zich ver heugde over de groote opkomst die op zichzelf reeds een protest is Hij gaf het woord aan den eenlgen inleider der heer P Moitmaker voorzitter der Ned Ver van Spoorwegpersoneel De heer Moitmaker zelde dat hij eenlge maanden geleden nog niet zou hebben kunnen voorspellen dat zulk een protestvergadermg als deze noodtg zou zijn In de periode van den neergang Is steeds behoorlijk overleg gepleegd iangs den natuurlijken weg Toen deze minister nog directeur was zag hij steeds de problemen het Helst opgelost In overleg met de vakvereenlglngen Hl was een uitnemend directeur voor wlen men het grootste respect had De heer Kaltt Is echter buitengewoon veranderd Met moeite is er overeengekomen een loonsverlaging te aanvaarden Thans heeft hu echter aan de directie voorschritten gegeven aangaande een nieuwe loonsverlaging De minister mist daartoe de bevoegd ieid Het behoort niet tot zijn taak de loonen eenzijdig op te leggen Bpr wilde tegenspreken dat het spoorwegpersoneel een non possumus standpunt zou innemen Het besett heel goed de moeilijkheden van het bedrijf Het dient nu echter te blijven bü de vele loonsverlagingen die fil zijn opgelegd Het personeel neemt daarmee een sterk standpunt In omdat in de atgelqopen jaren niets is gedaan tegen de oneerlijke concurrentie in de nieuwe bedrijven Het congres nam vervolgens de volgende resolutie met aigemeene stemmen aan De hoofden aideelingsbesturen ei z gehoord de uiteenzettingen over het optreden van den minister van waterstaat inzake de loonregellng van het spoorwegpersoneel stelt vast dat de bevoegdheden van den minister van waterstaat inzake de dienstvoorwaarden van het spoorwegpersoneel In 1903 wettelijk geregeld zijn met de duidelijk door de regeering uitgesproken bedoeling om den minister zoo noodlg te kunnen doen optreden als beschermer van de belangen van het spoorwegpersoneel van oqrdeel dat de handelwijze van den minister in flagrante tegenspraak is met deze bedoeling protesteert daarom met de meestekracht tegen het wettelijk niet verantwoordde ingrijpen van dezen minister waardoor zelfs het In het bij K B vastgestelde reglement Dienstvoorwaardenvoorziene overleg tusschen directie enpersonfeeiraad niet tot zijn recht kankomen doet een dringend beroep op de regeering om te willen bevorderen dat de bemoeienis van den minister van waterstaat beperkt blijve tot haar oorspronkelijke bedoeling besluit deze resolutie ter kennis te brengen van den ministerraad en de beide Kamers der Staten Generaal Arnold Spoel t Een populair vaderlander Op 75jarigen leeftijd Is gisteren te s GraVenhage overleden de bekende zangleeraar Arnold Spoel Arnold Spoel geboren te Dordrecht ib Dec 1369 werd daar zijn vader hoofd eener school was voor het onderwijs bestemd Op 8 jarigen leeftijd behaalde liij de onderwijsacte en was daarop gedurende een half jaar onderwijzer te Maasdam Reeds vóór dien tijd op 14jarigen leeftijd ontving hij tegelijk met Cornelie van Zanten zangonderwijs in de koorfclasse van Henri Geul en daar deze bemerkte dat zijn leerling talent bezat werd hem reeds op zijn I7e jaar toegestaan in een gemengd koor mee te zingen Ook kreeg hij In dien tijd zangles van Wllhelmlna Gips en spoedig werkte hlj ook mede m een uitvoering van Toonkunst onder leiding van W Kes Het duurde niet lang of hij m iakte den zang tot zijn beroep en nam afscheid van de school Hij zong ook reeds in concerten o a te Amersfoort Nijmegen en Alkmaar Zijn zangstudlën zette hij eerst te Keulen voort en het is wi merkwaardig dat zijn leermeester Carl Schneider hem voor een tenor hield terwijl later bleek dat hij een echt barïtongeluid had Na de studie te Keulen ging hij naar Berlijn waar hij onder leiding van Gustav Engel de operaklasse volgde In dien tusschentljd l8a ï zong hij met Messchaert Rogmans W Gips en Cateau m D Langes a capellakoor Te Spr wijst er op dat in het particuliere bedryf hoogere lÖonen warden betaald dan ƒ 22 50 Nu wordt hief moord en brand geschreeuwd terwijl de loonen hier nog 4 cti beneden het ryksloon blijven De heer SANDERS s d repliceert Spr vindt voor de gedachte alles maar te laten zooals het is wel iets te zeggen maar normaal ia dat toch niet Spr gelooft toch dat het beter is het standpunt der minderheid te aanvaarden Hy wijst er op dat aanvankelijk was gezegd dat wanneer Gouda voor de belasting in de 3e klasse zou komen er dan niet aan de löönen zou worden getornd Nu gebeurt dat toch De heer POLET a r zegt dat het opi treden der r k elders niet klopt met de houding door de r k wethouders hier in den Raad aangenomen Mevr RIESZ lib begrijpt niet de door wethouder Koemans aangevoerde loonbedragen daar de loonen in gemeentedienst niets hebben te jmaken met seizoenarbeid die b v in de bouwvakken steeds voorkomt De heer ZANEN e g zegt dat ieder mee moet met den stroom ook van het gemeentepersonel moet een klein offer worden gevraagd mee te betalen in de roote lasten die velen drujtken Hier wordt niet het onmogelijke gevraagd Wat de heeren Koemans c s f willen is in tegenstelling met wat de r k elders doen Het is goed riemen snijden van andermans leer Is het niet grievend ook voor de werkloozen dat zy die in vasten dienst èofedeii arbeid hebben geen 70 cent vap hun loon voor de gemeenschap willen missep Spr zou gaarne willen dat de geheimhouding van de vorige raadszitting zou De heer SANDHRS s d doet daartoe hi voorstel fey stemming wirdt dit voorstel aange wirde Mr DeWiTT WIJNEN lib m Tkt Sp dat de g trtfddelde loonen m partii ulieiM bedrijven ytl voor groep 1 ƒ 2 i 6ü gjoep ft ƒ 23 50 g Ddt III ƒ bü groep IV Ê7 62 en groep S te 2Ü Dat is belangrijk lajffer dan m Bifo ntedienst t gemeentepei ee verkeert daarbü infzBer gepriviligiwii e positie Tm de voflrrstelleM van het minderheidsWüÉiiel zetft spr ftüP zy nji maar tot heö die mpt recltt aandringen oj verlagipg vai gasillen electricitéitspityzei en vejlaging vaniBidevi Utst n maar noettèn zegien dal i liet Ijet gaat omdat Set gemeen te persöj tiecnTtn Gouda zulk eein lepriviligieerde po iitie mioet hebben Jï iji De vOOR21I TER i e eertjten slotte en t yat tik met nadruk op Jwlde Minister heeft K erk ard dat dé looneSKkar bieden moeiten ra zich aai te ptitfen naar ryks of inaar plautselyk loon t fn datd lager i De beschouwingen waMen gesloten By de artikelsgtwitz j ehandeling woidt na uitvoerige discussie ulJirt 4 de bepaling opgenomen dat tydelykwfarbeider na 2 jaar dienst dezelfde perioa eice verhoogingen ontvangen als oe werklieden in vaajten d enst I Daarna wordt bij stemming het meertjerheidavoorstel van B en W verworpen en liet minderheidsvoorstel dat der wethouders Koemans en Donker aangenomen met de stemmen der r kj fractie èn de fractie der S D A P vóór en de andere leden tegen Rentevergoeding Stortingsen Ophaaldienat Besloten wordt met ingang van 1 JAn s a de deelnemers by den 3èm Stortingsei Ophaaldienst geen rente meer te vergoeden Preftentiegeld der raadsleden Ged Staten zal worden geadviseerd het presentiegeld voor de l en van den Raad VE n ƒ 5 per zitting terug te brengen op ƒ 4 50 Jaarwedde regeling der wethouders Aan Ged Staten zal worden geadviseerd de 5 f korting op de wedde der wethouders sedert 1 Jan 1933 daarop toegepast als blijvende verlaging te handhaven en dus de wedde van ƒ 2000 definitief op ƒ 1900 vast te stellen De Raad ging na een korte rondvraag o er in besloten zitting KAÜIU NIKUW Programma voor beden Hilversum 5 30 Concert door de Zonnekloppers 6 00 Concert door Orvttropla 7 00 Sportultzending 7 20 Vioolrecital 7 40 Voor het platteland C F Roosenschoon spreekt over Coöperatie In den landbouw De invloed van het coöperatief beginsel op de agrarische ontwikkeling in Nederland B üO S O S berlchten 8 05 Gramofoon S 15 Opvoering van de Operette Rebel uit liefde 9 15 Voordracht door Janny van Oogen en Gramofoon 9 45 Vaz Dtas en V A R A Varia looo Opvoering van Hoera de crisis Is voorbij 10 45 Gramofoon Hulzen 6 i0 Landbouwhalfuurtje Q van Santen over De moeilijkheden In den Intensieven tuinbouw 6 30 Onderwtjslonds voor de Binnenvaart 7 00 Nieuwsberichten 7 15 Gramofoon 7 30 Technische lezingen ixni Het aanbrengen van kleur in de woning door A Hiüabergen 8 00 c J P Kuipers over Omroep vereenlglngen Radlocentrales 8 1S Concert door de Arnhemsche Orkestvereenlglng 8 55 De Homoeopatlsche Therapie door Dr J N Voorhoeve 9 25 Concert door de Arnhemsche Orkestvereenlgtng iü 20 Vaz Dlas 10 30 Gramofoon MARKTBËRICHTEN Kaasmarkt Woerden 12 Dec Aangevoerd 673 partyen Prijytti Ie soort m r m ƒ 22 23 2e soort mr m ƒ 18 20 Handel traag RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 12 December Hoogste stand 765 3 te Riga Laagste stand 728 8 te Vestmanoer Verwachting Matige tot krachtige tljaei k afnemende zuid westelijke tot juidoosteiuke wind Zwaar bewolkt met JJöeiijke opklaringen Kans op regen einlg verandering in temperatuur van dit voorachVift op binnen de bebouwde kom der gemeente niet noodig is Naar aanleiding van een te dezer zake ingekomen schrijven van de Wegencommisaie uit de A N W B en de KjN A C woedt medegedeeld dat de huidige regeling welke per 16 Juli 1934 is komeni te vervallen waarbij binnen de bebouwde kommen motor rijtuigen zonder eigen verlifjhting mogen stilstaan nergens tot noemenbwaardige bezwaren danleiding heeft geteven en op grond van de eyeneens bij deltukken ovefi gelegde adviezen van den coiimiSsaris vi n Politie en de commissie voorde Strafuercrt deningen stellen B en W d n Raad over te gaan tot vaatatetlirig van een v ordening exart 16 sub 8a fvan het mol en rüwielreglement De jaarlijksche opeaifcare luilJvoeriniEen vanjjde Stads Miaiekgcjhool De jaarlijksche openbare uit Ie plaatsen meer aan loon Verplaatsing der Sportterreinen naar de Nieuw Vaart U en ¥ neüüetil aan den itaad beiicnt uaL tloor net college piaiineu woruen vooi i bereid betieiienüi de mrkverscnaiiiiig aan werKioüzen m net jaa aitdO i e Itaiiaalwerlcen or de verbinding HfiilandhChe IJssel lüouwe naderen hun VMtooiing zoodat die werkverscnalimg eind TWEEDE KAMER Waterstaats debat Coördfciatie van verkeersmiddelen Het Isolement van Zeeuwsch Vlaanderen De Kamer heelt zich gisteren den geheelen middag beziggehouden met debatten van de Waterstaatsbegrooting De heer Van Braambeek s d klaagde dat de minister nog niets heeft gedaan voor de coördli atle der verkeersmtddelen ijij bebloot zijn speech met de verkiarlilti dat lllj zijn rede uit de Handelingen zou knippen om ze het volgende jaar opnieuw te houden Maar minister KaUf óók snedig merkte op dat de heer Van Braambeek deze rede blijkbaar reeds uitde Handelingen had geknipt immers hij had bij de begrooting van het verkeersfonds evenzoo gesproken De heer Krijger tc hJ uitte dezelfde klacht als de heer Van Braambeek Maar Z Exc noemde ze onbillijk omdat het verkeersfonds met zijn centrale verkeerscommlssle hem nog maar korten tijd het apparaat geeft dat voor de coördinatie noodig is Deze centrale commissie is overigens nog niet ingesteld Dit zul naar de minister nu meedeelde over een paar dagen geschieden De bewindsman kon voorts niet belooven wat Ir Van Dis s g zoo graag wilde n l dat bij de verplichte verzekering welke voor houders vanmotorrij tul gen zal worden voorgesteld wegens schade aan derden toegebracht met gemoedsbezwaren rekening zal worden gehouden Mr Westerman n h bepleitte verbetering van de verbindingen van ZeeuwschVlaanderen met het noorden en noordoosten opdat Zeeuwsch Vlaanderen zich niet langer op België zal behoeven te orlënteeren Een belangrijk punt Maar de heer Krijger merkte dan ook op dat mr Westerman niet den indruk moest vestigen alsof hij voor het eerst deze zaak met ernst onder de aandacht der regeering bracht Zij was al zoo vaak besproken De heer Van de Putt r k had het deze maal trouwens reeds vOOr mr Westerman gedaan De electriclteltsraad zal worden uitgebreid Ir Van der Waerden s d juicht dit toe en wenscht een veelzijdige samenstelling maar de heer Smeenk waarschuwt geen belangenvertegenwoordiging te maken van den raad welks adviezen objectief moeten zijn De heeren Ebels v d Bierema Ub iy34 ot oegm 11 35 zal wolden stopgezet iDe uitvoering van het uitbreiüiiigspian Ue Korte AKK ertü raraUelwegj zaï ge tUurenue een groot ged lte van het J iav l li aö kunnen worden voortgezet met byKo meiwie werken zeel waarschyniyk lot het llaatst van dat jaar 1 1 B en VV neüOen evehwel overwogen het in net jaar 1034 om linancieele redenen toegtpast gewyzigd systeem van werkverschaliihg In iWo te veiarangen dbor het normaio werKverschallingssysteem zoodanig Uut dé plaatsing zal gencnieden bjj rb fefetuig en overeenkomstig de door üe inspectie der i den in den Nieuwen SchOuwbuijg op Wofda 5 19 December a s De Tniddagsuit oeiing vangt adn te 2 uur de avon daitvo rifia 7 uur 1 RÜ kspobtapaarbank Gedurende de maaiid November wei op het ï ostkantoor ingelegd ƒ 33 389 16 terugbetaald ƒ 30 968 31 Derhalve meer Ih gelegd dan terugbetaald ƒ 2420 86 Het aanItai nieuw uitgegeven spaar jankboekjjs i 4roeg 14 f Q HejzieninK der Balaritsen Van Jiur eineet ter Secretaris en Ontvanser in geheimt iVerlaKine van sioenkorting In de geheime raadszitting Van vori week waarvan de geheimhouding glst ren bij raadsbesluit Is opgeheven hetjben de salarisregeling Van den burg meesteE den secretarie en den ontvangereen pi nt van bespreking uitgemaakt teneinde Ged Stkten daaromtrent vanadvies te kunnen dienen Na uitvoerige besprekingen waarbij van R K zjtjde het standpunt werd Ingenomen dat de toestand zou moetenblijven zooals die Is terwijl van de zijdevan de raadsleden Zanen V4n Wijnen mevr plesz Poiet Begeer een voorstelwas gedain beoogend eert verlaging met 5 pet boven de pensioenkorting werd door d S D A P fracttÉ éen voorstel ingediend tot verlaging er salarissen met 1 ijct boven het bedfa der pensioen Jfcórtlng Dit voorstel is aangenomen met de stemmen der 8 D A P i n de leden der Econ Groep en de Prot Chr fractie De R K fractie en de belde Hberale leden stemden tegen Exciiraie van spaarders naar het Sportfonds nbad te Schiedam Een groot aantal spaarders voor een zwaring ivan iging n l im en bü umteettotad bedrag lodig ayn van van jj 83 600 lans toegtipast evdiiwfell dat 689 op ƒ 783 4 75 Loodat vodr reiiwung dbr ge imeentfe bjyft Wn beÜrag van 94 87 of ƒ 841 meeW dan by handhjhving vin het thans gevolg systeem t De werklooieni zullen daarvoor evenwel ƒ 94 848 rn er ontvanigen waarvan de geheele gemeente de gevolgen zalijmidervinden in het byzonder de winkelstdld De Minister van Sociale Zaken he t blijkens zijtl schryven van 6 December j l tegen de yijzigingj in het systeem geen bezwaren Wanneer de eventueel en voor zoover nooiug door Ged Staten daartoe te verleenen west anming zal worden verkregen Deze tofflftemming hebben B en W inmiddels aanjfevraagd B en V vertrouwen dat de Raad zich hiermede zal kunnen vereenigen Het atceten óm Zooverf mogelijk werk te Vei schaffen in plaats van ateun uit te keeren heeft ook hare volle sympathie en slechts gedwongen door de financseele positie der gemeente als gevolg van de sub s dieregeling voor 1934 ging zy met het thans gevolgd systeem accoord dat ook door B en W slechts werd ingevoerd omdat het de eenige wyze was waarop de werkverschaffing in 1934 kon worden behouden Bij deze werkverschaffing kunnen gemiddeld 240 werkloozen worden tewerkgesteld Verplaatsing van de Sportterreinen wegeius bestemiftinig tot bouwterrein De wenach om zooveel mogely k werkloozen aan nuttigen arbeid te helpen heeft B en W er verder toe doen besluiten plannen ter goedkeuring in te zenden voor den aanleg Van sportterreinen op den door de gemeente aangekochten grond aan de Nieuwe Vaart industrieterreinen B en W beoogen hiermede de verplaatsing mogelijk te maken van de sportterreinen aan den Graaf Florisweg Bode graaf scheTi straatweg en in het stadsdeel De Korte Akkeren gelegen v elke terreinen voor bouvrterrein beschikbaar zullen moeten komen Deze plannen verkeeren nog in een stadium van voorbereiding doch zy zijn inmiddels aan de beoordeeling van den Minister onderworpen By uitvoering er van zullen nog 300 werkloozen kunnen worden tewerkgesteld Het ligt in het voornemen van B en W na verkregen Miniaterieele goedkeuring deze plannen te docTi behandelen btj dj begrooting voor het jaar 1935 De verpachting van het Restauant aan de Veemarkt De tegenwoordige pachters van het Cafe Restaurant aaai de Veemarkt hebben vow er öecreiaris en leheime zitting i n 10 boven penj vooreesteld Iif Werkverschkttingen goedgekeitrae rudivi l j ötadsmu ziekschool zalle i ge houdeu dueele kaarten Sportfondsenbad te Gouda had gister j en Duymaer van Twist a r kwamenavond gevolg gegeven aan de ultnoodi t op voor verbetering van de kanalen inging van het bestuur om deel te nemen het noordep des lands Volgens den laataan een excursie naar hét dezer dagen i ste laat het departement plannen reedsgeopende Sportforidsen Diid te Schiedam geruimen tijd geleden Ingezonden totIn een 30 tal partLcuHete auto s door de verbetering van de Hoogeveenschevaart autobezittende spaarders beschikbaar j De heer Duymaer verlangde ook dat degesteld vertrok het gezelschap van meer I regeering zal meewerken aan het verdan honderd zwemlustlge dames en hee krijgen van een hooger peil der kanalenren gisteravond ca half zeven van de Drenthe dat mogelijk is als men waMarkt ter oppompt De kennismaking met het bad te Schie Aan Ir Bongaerts antwoordde de bedam viel alle bezoekers zeer mee Eerst 1 wlndsman dat als er een haven voor werd natuurlijk gezwommen en daar Maastricht moet komen de behoefte na werd In groepen de Inrichting bezlch hieraan dan toch moet blijken En dan tlgd en bewonflerd Het nieuwe Sportfondsenbad te Schiedam maakt een uitstekenden Indruk Het bassin Is 25 meter lang en breeder dan de meeste overdekte zwembaden het maakt daardoor den Indruk niet zoo groot te zijn maar dat valt mee Het ondiepe gedeelte is door een ketting van het diepe gescheldea Op het terras zUn zitplaatsen en er is gelegenheid wat te gebruiken terwijl men op de daarboven gelegen tribune een schitterend gezicht heeft op het bad On4er het bassin Is een kelder waarin moeten provincie en gemeente beginnen met te verklaren dat zij er zelven tonnen gouds voor over hebben Noodlanding van een nieuw mllitaii Fohkervliegtuig De inzittenden kregen geen letsel De machine onherstelbaar vernield Zooals men weet worden op t oogen blik In de Fokkerfabrleken te Amsterdam een aantal militaire vliegtuigen voor Ihdie gebouwd van het nieuwe type de C X Eén dier toestellen is dezer dagen gereed gekomen zoodat met het proel vliegen een begin gemaakt kon worden Zaterdagmiddag wprd de machine op Schiphol naar bulten gehaald voor het maken van een hoogtevlucht Het wa5 het volgende Jaar ingeschreven voor ƒ B J het water s avonds nadat de inrichting LUCHTVAART rer week De nieuwe loonreg eling der Gemeente werklieden De Gemeenteraad heeft gisterenavond het minderheidsvoorstel aanvaard van de wethouders Koemans en Donker inzake de herziening der loonregellng van de gemeentewerklieden waarby de uurloonen worden vastgesteld voor groep I van 49 58 cent geiten Is stroomt om na in flltera te ziin gezuiverd en op temperatuur te zijn Kïbracht weer In het bassin te worden epompt Dit geschiedt des nachts zonder dat daarvoor toezicht noodig Is Het bassin zelf wordt nadalf het leeggelooiPen Is schoongemaakt j In de kelders heeft men door middel j i wat laat geworden maar aangezien o p r van kükgla en gelegenheid in het bassin het zicht nog vrij goed was meende men voor groep H van 53 02 cent voor groep I te kijken Het Is l Jf J 5 2 = t de et er wel op te kunnen wafeen En zoo 111 van S7 66 cent voor groep IV van 61 70 cwit en voor groep V van 65 74 cent zien Het meerderheidsvoorstel van B en W stelde de loonen in de groepen 1 en V één cent lager in de groepen II en II 1 ccTit lager en in groep IV 2 cent lager Verlaging der Wethouders wedden De Raad heeft gisterenavond als zyn oordeel uitgespPolten dat aan Ged Sitaten opdiens verzoek zal worden geadviseerd de tijdelijke korting van 5 welke sedert 1 Jan 1933 wordt geheven van de jaarwedde welke sinds 1929 ƒ 2000 bedraagt om te zetten in een definitieve en dus de wedde derwethouders vast te stellen op ƒ 1900 perjaar Verlaging presentiegeld van de tedlen van den Ra l De Gemeenteraad heeft gisterenavoïid besloten Ged Staten te adviaeeren het presentiegeld van de leden van den Baad van ƒ 5 te brengen op ƒ 4 60 zwemmers en zwemsterii onder water te t gmgen alf vier de Fokker vlieger Meinlcke en de fabrlekslngenleur Stok de lucht In De hoogtevlucht verliep goed maar Intusschen was de lucht wat dicht getrok De geheele verdere im lchtlng de verwarmlngslnstallatle de filters en de wasscherlj voor badgoed en handdoeken had aller bewondering en veien slaakten en zoodat het zicht minder goed werd de verzuchting waren wIJ In Gouda ook iet het gevolg dat Meinlcke den koersmaar zoo vér l wüt raakte De InvUeger prikte de maVoor het comité van actie dat met chlne door de wolken heen en ontdekte deze uitstekend geregeld en bijzonder in dat hij m de buurt van Hoorn terechtden smaak gevallen excursie den dank gekomen was Om nog niet bekende revan alle déehiemers hééft verdiend zal dienen besloot Meinlcke daar een noodhet een voldoening zUn indien deze ex landing te maken In plaats van naarcursle er toe inoge bijdragen dat het nog het verlichte vliegveld Schiphol terug teontbrekende aantal spaarders spoedig keeren Hlj ontdekte een stuk weiland dat naar zijn meening wel geschikt was om er op te landen De landing verliep goed maar het terrein bleek op een dergelijke manoeuvre toch niet Ingkesteld te zijn waardoor het toestel met één wiel In den zachten bijeen moge zijn Pluimvee n konijnententoonstelling De door de pluimvee en konljnenhoudersvereenlging Gouda en Omstreken georganiseerde tentoonstelling van hoenders konijnen sier en postduiven 2al grond wegzaB te een zwaai maakte en daarna In een sloot terecht kwam Ir Stok zag kans om uit de machine te springen maar Meinlcke die In de riemen gebonden zat raakte klem en zag geen kans zich te bevrüden Hij dreigde zells In het slootwater te zullen verdrinken maar met gelukte ir Stok het hoofd van den vlieger boven water te houden Niet minder dan drie kwartier bleef Meinlcke in deze onaangename positie Toen slaagde toegesnelde hulp erin den vlieger uit te zagen en hem behouden aan den wal te brengen Merkwaardig genoeg had Meinlcke evenals Ir Stok geen letsel opgeloopen Het toestel dat nog niet verzekerd was Is bij deze onfortuinlijke landing awaar beschadigd Aan herstel zal wel niet meer gedacht kunnen worden zoodat een en ander een flinke schadepost voor de f okkertabrleken beteekent LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Verdacht van doodslag in arrest gesteld De gevolgen van een Itefdeshisiorie De 19 jarlge mej A v R had sinds eenlgen tijd omgang met de l9 jarige Jongeman P L van U beiden woonachtig te Rotterdam Het meisje kwam er achter dat de jonge man reeds gehuwd was en met haar moeder is zij gisteravond naar de woning van v ü gegaan waar zij hem met zijn echtgenoote thuis trof Aan de echtgenoote van v U werd de geschiedenis verteld en daarna vertrokken moeder en dochter weer De aldus verraden echtgenoot heeft zich hierover zeer opgewonden en Is moeder en dochter op zUn motor achteriia gegaan Op den Diergaardesingel fteeft hlj gepoogd het tweetal omver te rijden doch deze wisten de aanrijding te voorkomen door tijdig opzij te gaan De motorrijder is daarop aan den haal gegaan Bij de politie werd aangifte gedaan waarna de man werd aangehouden en In bewaring gesteld als verdacht van poging tot doodslag De Midden Europeeschen tijd De Haagsehe Kamer van Koophandel heelt besloten een adres te richten tot de Eerste Kamer waarin verzocht wordt het wetsontwerp tot invoering van den Midden Europeeschen tijd voor het geheele jaar te verwerpen teneinde terug te komen op het oorspronkelijke regee I rlngs ontwerp tot Invoering van den West Europeeschen tUd met behoud van den zomertijd De Internationaie troepen in het Saartjebied Twee compagnieën mariniers met officieren staf genees en verplegingsper oneel Naar wij vernemen zal de kapitein van de mariniers kapitein Roelofsen optreden als verbindingsofficier van de staf van den opperbevelhebber van de Intern troepenmacht In het Saargebled generaal Trlmp Van Nederlandsche zijde zal een detachement bestaande lilt twéé compagnieën mariniers met officieren staf en geneeskundig en verpleglngspersoneel naar het Saargebled worden gezonden De troep zaï met Inbegrip van het personeel van de keukenwagens bestaan uit 300 man De Nederlandsche ti oepen zullen bewapend zijn met 8 lichte mitrailleurs per compagnie met geweren De Engelsche en Italiaansche troepen zullen over pantserauto s de beschikking hebben geen tanks De heer Knox de Volkenbondscomihüsarls In het Saargebled heeft er met nadruk op gewezen dat deze Internationale politiemacht alleen dient ter geruststelling van de bevolking van het Saargebled De internationale troepen moeten op 22 December In het Saargebled zUn Rpnrs van ATnflfprHïim WISSELKOERSEN n Dec 12 Dec Officieel 7 32J 7 30 59 39 69 39 9 76 9 75 M M 34 61 47 89 47 86 32 70 32 674 37 80 57 4 36 80 36 774 1 17H 1 47H Niet offlcleel 12 62 12 624 20 26 20 26 6 18i 6 18 Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo 1 M New York Italië Madrid Praag Prolongatie 1 Beursoverzicht De koersdaling op de Amerlkaansche beuri was voor de Amsterdarasche beurs een minder prettige verrassing De koersen kwamen op een la er niveau die ten slotte bij ruime omzetten een koerswinst van lè pet konden boeken Tpch werd voortdurend materiaal uit de markt genomen Hoewel de berichten over een leening van 400 mlllloen worden tegenT gesproken meent men toch dat zich Iets achter de schermen heeft afgespeeld en dit ook de oorzaak was dat de ndteerlng beïnvloedde Unilevers trokken verder aan zij het ook dat de koerswinst tot een fractie beperkt bleef Philips liepen een punt terug terwijl Aku s een kleinigheid verbeterden Rubbers golden Iets lager Amsterdam rubbers daalden ruim l pet Tabakken verdeeld Senembahs golden enkele punten hooger Scheepvaarten neigden tot reactie Ned Scheepvaart Unie waren flauw Staal en kopenwaarden stonden eerst aan verkooperi bloot later werd dit Iets beter De Ned en Ned Xnd Staatsfondsen waren rustig De tendenz was over het geheel genomen prljshoudend Voor oude Nedetl Staatsschuld kwamen hoogere koersen tot tand