Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1934

Qroote BpouvirepIJ bekend om haar piimi Bieien en staande buiten den Bond met sr oconcuiieeiende piiizen ZOtlvT vooi GOUDA en Omstieken EEN 80LIED AGENT Blieven No C 4067 dv Bur vh ALTA Uti echt Mo 18782 Dt BESTE VOOR DEM PRIISW Wortelboei s Woi mpoedeis FERMITAN zeker en snel spoel m ide en maagwoimen zoowel by volwaa e nen als bij kinderen Bvi Apothekei € jx Dïogisïen 85 cent pei doos NAAR DE WINTERSPORT mot LISSONE LINDEMAN VRAAG HET GFiLI USTRFFRD PROSPEt rus VAN DF 10 FN 17 DAAGSCHt FAUSCHAI ARRANGIMFNTFN IN DE WINTERSPORT PLAATSFN l ZWITSIRLANI EN OOSlFiNRIJh ZEFR BILLIJKE lARIbVFN AAN ONZE AFDEELING RFISBFMIDÜF LH G MARKT 31 GOUDA GOED NIEUWS VOOR DE VOETBALLERS De allerlichtste Amerikaansche Sigaret die hun conditio r met zal scha BB We eischen vanhêt goede hetheste daarom gebruiken we alli d de practische en uitmunlende MAGGI BOUILLON NEOERLANDSCH PRODUCT IN KWALITEIT AAN DE SPITS Heden overleed zacht en kalm tol on e diepe droefheid on t 1 evt fopde Behuwd en Grootmoeder HtlIBERTJE VAN DAM Wed van J COB v d b1 VM m din ouderdom van 81 jaar Gouda tam SCHtLING V d STAM Rotterdam tam VAN DOKKbM V d STAM Gouda 12 Dec 1984 Krugeriaan 12 MEISJE vooi de moigenuien GEVRAAGD Vi d iK tot i 5 uui Wasch buitenshuis WIJDSTEAAT 26 boven v Gend en Loos Algemeene Vergadering van Aandeelhouders nn de N Zeiladk Hoop op Wel vaait des avonds 7 uui N V Motoiboot Koophan der des avonds 7 Va uut N V Motoi viachtschip i Matia des avonds 7 2 uui N V Motorboot Margirete deS avonds 7n uur i alle op 20 DECEMBER 1934 in Cafe Restaurant TER GOUW a d Bleekeissingel te Gouda Eenig punt van behandeliUK Vooi stel den heei Ybe de tlone ont biag te geven als duecteui vafFvom melde naamlooze vennootschappen G J VAN NIEUWPOORf Commissaiis van vooi melde N V en OPENBARE AANBESTEDIN6 ot DINSDAG 18 DECEMBER 1934 i n m 2 uui v an klompen kousen en cndeigoed ten behoeve vAn schoolgaande kindeien i Inhchtingen vooi waai den en in sthnivingsbihetten op de afdeeling i Onderwas HEUIIIE I08C00P GOUDV Vanaf VRIJDAG 11 tul en nut MAANDAG 17 DECEMBFR VICTOR MACLAGLEN speelt zijn eigen verleden dis caialcnet tydens de rerelduurIo in DE PATROUILLC DES DOODS Victor MacLaRlen als De Sei iant Als extra hoofdnumntr Monte Blue en Nuah Heeiy in DE STOEER Toegang 14 jaar Ëntreeprgzen vanaf 25 cent ReuHiel Het eerste Non Stop Theater van Gouda Woensdag 2 uur MATINEE voor ledeien leeftiid 7H0E KOMEN WE BlJ DE FILM m Leeg vooral nadere aankondigingen MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR NAAR DUITSCHLAND ZESTIG PROCENT REDUCTIE OP SPOORBILJETTEN by veiblof van zeven dagen LISSONE LINDEMAN verstiekken alle biljetten Aanviaj en en inlichtingen ook in de Duitsche t ial aan de afd Reistaemiddeling MARKT 31 GOUDA Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 Wandelt U wel eens Gaat dan dooi de CRABETHSTRAAT Daal ziet U m de toonkamers Crabeth veel wat U later als Cadeau kunt gebruiken IEDEREEN die Woitelboei s Ki uiden en WoitelLoei s Pillen heeft gebruikt blyft ze gebruiken Zy veidujven gal slum gevatte koude gnep influenza koortsigheid maagen hoofdp in wekken de eetlust op bevorderen de spijsvertenng regelen de stoelgang zuiveren het bloed maag en mgewan den Zestig cent h Apoth en Diog SchoNwbupg Bioscoop Gouda an RUDAG 11 DEt EMBER tot en met MAANDAG veitonen y i na het enonienale suites in de Tusihinski Theateis te Amsteidam Rotteidam en Citv Theatei te Den Haag Het huis in de 56ste straat een Wainei Bios Film met KA FRANCIS RICARDO CORTEZ en WILLIAM BOYD in de hootdioUen Regie Robeit Florey EEN ZELD ÏAMt VROUW IN HAAR SPEL EEN SPANNENDE INTERESSANTE FILM VOOR IEDER PUBLIEK In ons uitgebieid voon ogramma oa U F A Weieldnieuws en Piofilti Hollands nieuws Toegang boven 18 jaar Graties fietsenstaUing Populaire entieepiyzen Toegang boven 18 laai Gratis fietsenstaUing ZONDAGMORGEN HALF ELF veitonen wij de buitengewoon inteicssante U F A Documentaire Reisfilin ITALIË Ook U verwachten wij Zondagmoigen Onze pi Ijzen zijn Zaal 25 Balcon of Loge 35 cent Toegang voor eiken leeftqd Vei wa c h t Viijdag a s onze 3e Hollandse Succesfilm MALLE G EVA LI EN naai het boek van HANS MARTIN ITHALIA THËATËRI piesenteeit het ineesteiweik vin EMIL JANNINGS DE ZWARTE WALVISCH De giootste en mooiste lol van den gemalen karaktcispelei AMUSANT BIJPROGRAMMA TOEGANG B0 ET 18 JAAR Viiidag ds piemieie van de Hollandsihe film DOOD WATER met JAN MUSCH Plaatsbespreken vanat Oondeidag 20 Dec vanaf 12 uui a ie met Rinso GROEN 20 STUKS wascht Ê Wordi aangena am verrast f V5 amemcanV S S IS ROOKEN VOOR SPORTMEN FUNEST NEEN DOOR EEN SPECIAAL DE RESZKE PROCES IS ER GEEN LICHTERE EN ONSCHADELIJKER SIGARET VOOR SPORTBEOEFENAREN 73 Jaarna M VMjdog 14 Decei ep 1934 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORPRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHQONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschynt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 20 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA b onza agëtaten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 uur Adnumstratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekemng 48400 ADVERT ËNl ieprus Uit Gouda en omstreken behooreude tot den beEDrgkring 1 6 regols ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 5 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 5 regela ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentien m het Zaterdagnommer 26 baslag op den prxja Uefdadigheids advertentilai de helft van den vriJB lNGE X ÜVEis MEUbDE£UNGi N 1 4 td s ƒ ISfi cUte regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone adverteoGen en mgezonden mededeelmgen b ct act t zeei gereduceerden prys proote letters en rttuden worden berekend naar pUatsnunte Adverteatien kunnen worden ingezonden door tusschMikomHt van sobede Boek htodelaren Advertenüebureaux en onze agenten en moctten daags vóór de plaatsingaan het Burc ii zyn üigekomen teneinde van opname vcjrie kerd te ztiii f iZ m nen zal dit verloop wel een opllchtmg zyn riet het vertrek van Krauss is in de Staats epera nu geen aanle ding meer tot opgewon Cen mamfestatiea en Kiaubb zal met t wig om zyn zoo spoedig mogelyk naai te kunnen vertrekken waar men al de regeerirg en de N b eultuurger eenke hem met open armen antvangt en hy ïlch weet oi der de beschermende hand van den president der Keichsmusikkam mer Richard Strains Of het Berlijnsch pttbhek tn Lnch kJeiber hem ook harteiyk welkom zullen heeten if een tweede vraag maar het is niet waarschynlyk dat meai hei Krausa met on nendelyke manifestaties lastig zal maken Naar verluidt zou Fehx von Weingartner all dirigent van de Weensche opera Krauss ofblgen be i woord van hixléi krant v u iral toe aan ten concierge an de Rwl d e onmidd 1 iyk naar den kelder guïfe Slftn le oofdkia I en van de gasleiding af s IuifceH H r door werd een groote ramp vooikcBoen a r gezien by het lAatorten etn t antal gasou I zen braken r 1 Nader wordt gemeld dat er ongeveer 180 personen meerendeels kindeien gewond Acrden Van drip gew nden i s d t estan levensgevaarlijk Voor vriendschap met Duitschland Krachtig pleidooi van hnowden De Daily Mail publiceert een copyright artikel van lord Snowden onder den titel Waarom geen vriendschap met üuitsch land Snowden schrijft o a dat algmiüen een meuwe oorlog die vroeger of later zal u tbrekeii ais onvermijdelyk wordt be schouwd Niemand laat ich bedriegen door het dementi dat op een onvoorzichtige uit lating van een der rapporteurs in de Iran bche kamer Arehimbaud is gevolgd De briuihche politiek is o a gebaseerd op het Lngelsch Iransche militaire bondgenootschap In feit gaan alle redeneermgen van de tranjsche mimater van de veronderstel Img uit dat trankrijkin geval van een ooi log mej Duitschland op den eteun van jroot Britannie kan rekenen Wanneer het gevaar dat Groot Britannie in een oorlog V ordt gewikkeld waarbij het geen belang heeft vermeden zal worden dan moet de otficieele houdmg der Bntache regeenng tegenover Duitschland ingr pend worden veranderd zestien jaar lang is Duitbthland als onderworpen natie behandeld Men be hoeft zich slechts m te denken m de positie v n Duitschland De sleutel Va den toe stand IS in handen van Groot lÖHtannié l ngeland moet Dmtachiand de vr enden hand reiken Warneer Engeland de aut Duitsche politiek die thana de Europeesche zaken beheerscht loslaat zal er geen oor log komen OOSTENRUK U KiausB uit Wecmen Verzoek om direct onlHlag ni gewilligd I Het D N B deelt het volgende mede fie directie van de Bondstheaters heeft he verzoek van den directeur der Staats cpera Clemens Krauss om onmiddellyke cïitbiiiding van zyn contract ingewilligd en I Clemens Krauss met ingang van 15 Decem I her a a van zyn functie ontheven i Met zyn verzoek om omniddellyk ontslag heeft Clemens Kr usi dus de consequentie getrokken dit et feit dat zyn superieuren hem hetzy dan voorloopig hebben kalt gcstellt Waarschynlyk had het besluit van de directie der Bonditheaters ook wel at bedoehng vai een verzoek aan Krauss om maar zoo spoedig raogelyk te vertrek Ven zyn positie van directeur was door het verbod van te d ngeeren vrywel onmogelyk geworden Fn voor beide partyen te Wee De Prinses en het Roode Kruis Installatie al Voorzitstei Ken herinnering aan het weik van wallen Piins Hendrik b jdrig ambtsjubiltum vierde Hij een half jaar later onverwacht uit ons mid dtn zou worden weggenomen I Z K H kennende dunkt mij dat üij dt keuze van Hare Majesteit op Uwe Ko nlnklljke Hoogheid als s Prinsen plaats I vervangster onverdeeld zou hebben goed gekeurd Wij leden van het hooldbestuur het Nederlandsche Roode Kruis In al zijn geledingen vertegenwoordigende zijn in de eerste plaats aan H M onze gehelde en geëerbiedigde Koningin voor deze be noeming groote dankbaarheid verschul digd doch niet minder zijn wij uwer Ko nlnkluke Hoogheid er voor erkentelijk dat u z ch deze benoeming wel heeft laten welgevallen Waar Z K H als Voorzitter zoo on noemelijk veel gedaan heeft om de plaats welke het Nederlandsche Roode Kruis in ons Vaderland doch ook onder de zustervereeniglngen In de geheele wereld Inneemt hoog te houden daar twijfel ik er niet aan ot de door uwer Koninklijke Hoogheid s optreden als ons Hoofd de In geslagen weg volgens het door den over ledene gegeven voorbeeld verder zal worden betredenWat ons hoofdbestuursleden betreft Ja Ik spreek voor zeker uit naam van allen die ook maar op eenige wijze aan het Nederlandsche Roode Kruis verbon den z n moge Ik hieraan de verzekering toevoegen dat Uwe Koninklijke Hoog held zult mogen rekenen op een Ieders steun en medewerking Ik moge thans Uwer Koninklijke Hoog held den Voorzittershamer het teeken Uwer nieuwe waardigheid hierbij over handlgen daarbij de bede uitsprekende oat het Uwer Koninklijke Hoogheid ge j geven moge worden dien hamer met I kracht tevens met dien lijnen takt die I het kenmerk is van de Vrouw menig i Jaar tot het welzijn an het Nederland sche Roode Kruis te voeren Rede van de Prinses H K H beantwoordde deze rede als volgt Mijnheer de eerste onder voorzitter De woorden door u namens het hoofd bestuur van het Ned Roode Kruis gesproken tot de dochter van uw overleden voorzitter waren zoo treilend dat ik u er mijn diepgevoelden dank voor uit spreek evenals mijn erkentelijkheid over het welkom in uw midden Ik geniet op dit oogenblik het bijna te groote vooFrecht In zekeren zin miJn Vader te mogen opvolgen In een functie die zulk een groot deel van zijn werk kracht en van zijn hart in beslag nam Men kan nauwelijks zwaarder een ver pllchtlng gevoelen dan ik deze nleuive Gistermiddag om 3 uur heetl zooals leeds m het kort gemeld ten gebouwe van het hoofdbestuur van het Neder landsche Hoode Kruis de plechtige in ötaUatle van Prinses Juüana der Neder landen als Aan den ingang van het gebouw werd H K H ontvangen door den eersten on der voorzitter jhr J H Röeil den secre tarls generaal mr ar E W Donker Curtius en den penningmeester mr W J Baron van Lynden Zij werd naar het voormahgL ambtsvertrek van den Prins der Nederlanden geleld waar Jonkvrou we N O von Mühlen werkzaam ter se cretarle van het hoofdbestuur haar een lulker aanbood Na opening van de hoofdbestuursver gadering In de aangrenzende groote ver gaderzaal volgde voorlezing van het Koninklijk besluit van y November waarbij Prinses Juliana der Nederlanden tot voorzitster is benoemd Ook het telegram van Hare Majesteit In antwoord op den eerbiedigen dank door het hoofdbestuur uitgesproken naar aanleiding van de be noeming van de Prinses was ter tafel Dit luidt Ten zeerste gevoelig voor het schrUven van het hootdbestuur geel ik het Nederlandsche Roode Kruis de verzekermg dat het Mij oprecht ver heugt Mijne Dochter benoemd te hebben in de plaats van Haar zoo diep betreur d£n Vader Ik koester den hartgrondigen wensch dat ZIJ de voetstappen druk kend van Haar Vader krachtig zal bij dragen tot net zegenrijk uitdragen der Roode Kruis gedachte De belde volgens anciënniteit oudste hoofd bestuursleden prol G J W Koo iemans Beijnen en mr A M Ledeboer leidden H K H de vergaderzaal binnen Nadat Prinses Juüana den voorzitters zetel had ingenomen zelde de eerste ohüer voorzitter het volgende Kede vaii jtir J H Koell Koninklijke Hoogheid Wanneer ik Uwer Konlhklijke Hoog heid uit naam van alle leden van het hooldbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis een eerbiedig doch daarom niet minder hartelijk welkom toeroep iiu Uwe Koninklijke Hoogheid voor het eerst den voorzitterszetel in ons midden Inneemt dan gaan ons aller gedachten voorzeker ook de Uwe terug naar den Man die langer dan een kwarteeuw als voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis is werkzaam geweest wijlen Z K H den Prins der Nederlanden Wie had kunnen denken dat toen ongeveer een jaar geleden Z K H met zooveel opgewektheid met ons allen ziJn Waar ik natuurlijk lodg niet op de hoogte ben van het Hfgewikkeld rader werk der vereeniging n waar verschil lende andere bezlghetfen mij evecyeens opvorderen daar doe k een beroep vo de voorlichting en de tnedewerkii van u allen Ik hoop u in de toekotmgt nog in menig uur van gemeenschappQllJken arbeid voor het Nederl Roode Krais te ontmoeten waarvan het heli llB mag nu zeggen ons allen zoo na aan het hart ligt tienige oogenbliicken na de installatie had de voorstelling aaQ H K H plaats aan de leden van het hoofdbestuur en enkele andere uit hoofde hunner functie daartoe ultgenoodigde personen De pjlnses werd to Zij het gebouw verliet uitgeleide setÉR L door dezelfde heeren door wie zU ontvangen ÜUNNBNLAJNU NlEUWb i3 litnENLAJSD NGËI Generaal Urind ui t Saargebied Oeneraal maaoor Bri ia gisterochtt nd 11 uur naar het Saargfced vertrokken De beide bataiUons iafanterie welke Lu ge and naar het faaargebied zendt zyn elk 5ÜÖ man sterk Het escadron lancitrs met acht pantserwagens en dj verdere hulptr e pen zuilen tezamen eveneens 5li J man tel len Het vroegere regimenj lancieif ib eenige jaren geleden verandert ui een regiment rantserwagens Deze wagens hebben een gewicht van 7 ton met een snelheid van 64 Iv m per uur en kunnen 80ö km rijden zon der brandstof bij te vt Én Iiu torting b Sverpool Aaittti 8 o a lH ngereer iïO meerendeelft kinderen Ie Liveri Oül ib de aula van de St ie ment chool ingestort Het ongeval ha i plajtta tijdens de uitvoering van een Keiit concert dat werd bygewoord door oin treeks 500 ouders der kmdeien Het licht ging plotseling uit en een deel van den vloer torll in Honderden man nen vrouwen jcngena en meisjes vielei om Jaag m het 8 m iager gelegen vertreK In korten tijd waren politie brandweer e is ihulp en andere helpers ter plaatse en bego i men met het bergen van de verongeiuhten Vele gewonden werden snel in z eken auto 9 en gerequireerde particuliere auco taxi s trams en vrachtwagens naar de ver sehlllende ziekenhuizen vervoerc In zea ziekenhuizen werden ongev ei 2J0 rersonen verbonden Hiervan mot stLii er 36 waaronder een aantal kinderen in de ziekenhuizen blyven Het IS een geluk dat het de va dtnvloer dat instortte als geheel irolaag vieien met afbrokkelde Het ngswprkwerd hierdoor vergemakkelijkt de redderbehoefden ilechts de ruiten van het onderstf vettrek in te slaan om de slachtoffers te bereiken De tweede Statendam ten aanbod voor den bouw van Hlobm und Voss Zal zll in Nederland gebouwd wordaa Wu lezen In de Maasbode Naar wij weliswaar niet van de zijde der directie doch wel van otficieele zijae vernemen heeft de Holland Amerika Lun een aanbod gekregen van de groote Hamburgsche scheepswerf Blohm und Voss voor den bouw van een groot passagiersschip de fm tweede Statendam De Duitsche regeerlng zou met het oog op weritverschalflng en tot het verkrijgen van deviezen bereid zijn een zeer aanzienlijk bouwcrediet aan Blohm und M J verstrekken üelllk bekHW eeït de Holland Aihe rlka Lijn zien reeds eenige maanden ge leden tot de Nederlandsche regeermg voor een soortgelijk credlet gewend waarop deze echter einde November J 1 heeft geantwoord dat zij weliswaar niet geheel en al afwijzend tegenover een dergelijke steun verieenlng stond maar dat zij niet voldoende vertrouwen in de toekomst der groote passagiersvaart had om een zoo groot bedrag In één schip te steken Mocht echter biijfien dat er van particuliere zijde ook belangstelling voor den bouw die In totaal ongeveer ƒ 12 miilioen zou moeten kosten en twee jaar duren gewekt zou kunnen worden en inaien van andere zijde een lUnk bedrag bijeen zou worden gebracht dan zou de regeering deelneming in oc credietver leening nader kunnen overwegen j Voor zoover wij weten heeft hoe ff el het Dultfathe aanbod te harer kennis Is gebracht deze kwestie bij de regeering nog geen punt van bespreking ultge maakt In tusschen worden er behalve met een Duitsche ook met een Engelsche werf de Statendam is ook gedeeltelijk in Engeland gebouwd besprekingen over den bouw van een nieuwe oceaanstoo ontsnapte tusschen ZEiJn witte opeenge klemde lippen Ik ik kan het niet uitleggen zei hij bylvia kwam vlug op htm ai Doe niet zoo mal Jack lachte zeMaar ze keek hem in de oogen en plotsellng golfde een ziekmakende twijfelover haar heen Je bedoelt toch datje niet weet hoe het daar gekomen Isis t niet Dat bedoel je toch riep zeJammerlijk zeg aisjebiieft dat je datbedoelt Jack wendde zich tot hiar en aarzelde maar zijn brein dat eerst als verlamd was geweest door de ontdekking begon nu snel te werken Als hij absoluut vol hield dat hij niet wist hoe de parels daar kwamen zouden ze hem geiooven en vroeger ol later zoud n ze ontdekken dat Lloyd den diefstal begaan had En Virglnila Hij keerde zich af Neen ik bedoel dat Ik het nietkan uitleggen zei hlJ Toen stond Sylvia doodstil Mevrouw Monroe viel zacht schreiend en me af gewend gezicht in een stoel neer en ko lonei Monroe verliet zonaer een enkel woord de kamer Jackson bleef midden in de kamer staan en staarde naar den muur Kolonel Monroe ging naar de voordeur en sprak mft den neger die begon te glimlachen Toen keerde de kolonel naar zijn studeerkamer terug en een oogen bUk later verliet Lloyd de kleedkamer ging ongehinderd door de voordeur fan verdween in den nacht t De kolonel vond de drie menschen zijn vrouw zijn dochtei en ziln gast I dien hij haast als een zoon liefhad in dezelfde houding als toen hij ze verlaten had HU liep langzaam naar Jackson toe Wil Je t nu alsjeblieft uitleggen vroeg hij met kalme stem Ik er is niets te zoggen i t Gezicht van den kolonel werd vuurI rood I Bedoel je begon hi op heeschen toon maar Svlvia viel hem In de rede Vader luister barstte ze uit t kanme niets schelen als hij zegt dat hij hetgedaan heeft hi heeft het toch niet gedaan U kunt U geloof zelf toch nietdat Jack Ze wendde zich handenwringend tot Jackson Je hebt niet kezegd dat jij het gestolen hebt riep ze De tranen stroomden langs haar gezicht en Jackson hadden moed niet haar aan te zien Wat dïtvoor gevolgen voor hem hebben zouwerd hem duldeltjkar Ik geloof dat het beter Is dat jU en moeder ons alleen laten zei de kolonel en die klank in zijn stem had Sylvia maar één of tweemaal In haar leven ge hoord Mevrouw Monroe stond op ep Sylvia ging naar haar toe Samen Hepen ze langzaam naar de deur maar hier draai de Sylvia zich om Ze was Ineens veel kalmer hoewel haar gezicht spierwit was Jackson als ze je me zelf dat jehet paarlensnoer genomen had dan zou trok ovfer zijn gezicht Mevrouw Monroe en Sylvia hadden den anderen kant uit gezien toen Jackson gefouilleerd werd maar keerden zich nu weer om Mevrouw Monrot zag dt uitdrukking op haar man s gezicht en liep met een kreet van schrik op hem toe Toen ze bij hem was opende de kolo nel langzaam de jas en een oogenblik later stak hij zijn hand uit met de palm naar boven daar lag mat glanzend het paarlen halssnoer Eenige oogenbUkken heerschte volsla gen stilte in de kamer Toen liep mevrouw Monroe naar de deur alsof zij wat nu komen moest ont wijken wilde De kolonel keek langzaam op en ontmoette Jackson s oogen Kun Je uitleggen hoe dit hier gekomen is vroeg hij Jacksoti deinsde buiten zichzelf van verbazing een stap naar achteren In den geheimen zak van zijn jas Niemand wist van dien zak at Niemand wacht hl had dien zak aan Lloy4 laten zien Snel ging hij een stap naar voren en deed zijn mond open om te spreken Toen aarzelde hij Het bleeke verschrikte gezicht van Lloyd toen hij de trappen afdaalde kwam hem voor den geest HIJ had daar maar zitten denken aan Vlr ginia en aan zijn belofte om op Lloyd te letten terwijl Lloyd Zijn hand greep onbewust in zijn zak en trok er Vlrgl nia s briefje uit waarop hij zelf geschreven had Geluk leven zelfs eer Jackson Het het brlefle In zijn zak terugglU den en keek op Een kreunend geluld Zit nooit by de pakken neer daarmede i komt gy met verder Pak flink aan en gy j hebt veel kans van slagen FEUILLETON 1 I ik je rog niet geiooven sprak ze Toen gingen ze samen de deur uit j De kolonel liep de kamer op en neer Éénmaal wendde hij zich tot Jackson en begon te spreken maar liet gezicht van den jongeman was zoo strak dat hiJ zich De Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaansch van MFLROD DANNING 1 Nadrnk verboden j il i tulster eens Jackson zet de kolonelop zijn Deurt wees nu niet onredelijk enmaak het me niet moeilijker Ik begrijpbest ik zou t net 700 voelen maar hetIs een plicht tegenover mijn gasten zeeen voor een te fouiileeren en dat moetgebeuren Ie wilt toch zeker ook lieverdat Ik het doe dan iemand van de poliWe En t moet gebeuren t Spijt me datis alles wat Ik zeggen kan Uitstekend verklaarde Jacknon opemstlgen toon en zijn overjas over eenstoel gooiend kwam hl naar den tooloneltoe Ga uw gang De kolonel die er ernstig en vastbe raden uitzag maar toch een veront schuldlgend gebaar maakte bewoog zijn handen licht langs Jackson s zakken Zoo besloot hij met een zucht van ver lichting toen hij klaar was HIJ keerde 7lch om nam Jacksons Jas om hem dit terug te geven Plotseling verstrakten zijn trekken hij stond abso luut bewegingloos en een vale blftekheld weer afwendde Op t laatst ging hij naar Jackson toe Ik zal rechter Kent moeten opbellen klonk het I Jackson schrok en voor t eerst trok zijn gezicht pijnlijk samen i Neen riep hij Dat moet ik doen Jackson mijn jongen tenzij je me zeggen wilt waarom je t gedaan hebt Was het een grap Toe vertel het me en niemand zal v r ooit meer over spreken Daar ik kan niet De kolonel bestudeerde zijn gezicht Hij zag een grlmmlgen vastberaden trek er op verschijnen en na een oogenblik liep hl bedroefd naar de telefoon in den hoek van de kamer Toen hij ge proken had en rechter Kent die er niets van begreep beloofd had onmiddellijk te zullen komen bleef kolonel Monroe op en neer loopen en Jackson stond daar stil alsof hij door den muur voor hem keek In de toekomst en wachtte Wordt vervolgd ir