Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1934

FlNANaKELE BBRICHTTO DE SANEERING VAN DE i NKDEKLANUöCHK HANDEL iHAAXriCriAPPiJ Oi men iiauueeicn rteutnanosche Handei Maaisc aitiPy bezit oi men een deel vun zijn belangen m indie heelt dan wei oi du met net geval is het neemt niet weg dat ae saneering van ae rtederlandbcne nandel Maatschappij een lelt van groote beteekenis voor ons land moet worden genoemd Hei IS van beteekenis omdat tal van msteilmgen lirma s zakenlieden direct UI indirect met de Nederlandsche Handel Maatschappij in verbinding staan en het üj van beteekenis omdat de N H Mu een der centra is waarom heen de Nederlandsche welvaart zich beweegt De w H Mij heett groote verliezen geleden zu heett In Indte in Nederland en in öunname tal van bezittingen welKe door de detlatle sterk in waarde gedaald zijn üij ïietXt eigen suikerfabrieken aandeelen m aanverwante suikerlabneken zij heett aan die fabrieken voorschot gegeven terwijl zij tevens groote voorraden aan suiker heett beleend Nu de suiker in de laatste jaren zoo n geweldigen klap heett gekregen dlenen p deze belangen groote bedragen ïÉ worden atge chreven Tal van debiteuren kunnen niet meer aan hun verpUchtuigen hetzij geheel oi gedeeltelijk voldoen niervoor moeten voorzieningen worden getrollen Er is veel kapitaal m Dultschland bevroren dat moeii4jk en misschien niet zonder verliezen geleidelijk zal kunnen worden vru gemaakt Voor al deze factoren heeft de Dank voorzieningen moeten treffen en hiermede is een i totaal bedrag van ƒ 7o Ctói uic gemoeid Om dit bedrag te kunnen dekken worden de a ndeelen van een nominale waarde ad löüo teruggebracht tot ƒ 250 tejrwljl ƒ 15 millioen ten laste van de reserves wordt geboekt Daarna worden nieuwe aandeelen ad pari uitgegeven ten bedrage van ƒ 15 mlllioen voor welke omissie een internationaal consortium zich garant heeft gesteld De verdere bijzonderheden zijn algemeen bekend om Ih dit verband niet opnieuw te worden aangehaald Wij willen in dit verband enkele dingen zeggen Ten eerste bestaat er voor aandeelhouders geeri enkel direct verschil met den nieuwen ten opzichte van den ouden toestand De verliezen 21jn nu eenmaal geleden vroeger had elke aandeelhouder laüüUUste van de totaal netto bezittingen der maatschappij en na de reorganisatie is daarin geen verandering gekomen hU bezit nog l 80 000ste De koersdaling der certificaten na het bekend worden der drastische boekaf schrijvlng was slechts psychologisch het had met de werkelijkheid niets te maken Ten tweede is de Reorganisatie zelf een symptoom een sypiptoom van een Ditectie die den durf heeft voor he forum te treden en algenieeu schoon schip te maken een symptoom bovendien van een aan het veranderen zijnde conjunctuur al zullen die veranderingen voorloopig slechts betrekking kunnen hebben op Indlè een grondstoffenland teerwijl Indle het hoofd operatleterreln der N H Ml is Maar ook Is de reorganisatie een mijlpaal in onze historie De Nederlandsche Handel Maatschaptij heeft zich gedurende nagenoeg de geheele negentiende eeuw aan de spits gezet van Indifi s bedrijfsleven de Factorij was de spil waarom het economische leven draalde al heeft sinds het presidentschap van Mr Vissering de Javasche Bank daaraan willen tornen Ten slotte hebben belde banken hun Juiste plaats weten te vinden de Javasche Bank als bolwerk voor de geldcirculatle met al s wat daarmede samenhing en de Factorij als gangmaker en régulateur van het bedrijfsleven De reus is ziek geworden ernstig ziek Hlj wordt geopereerd het mes gaat er diep In om alle ongezonde plekken uit te snijden maar hij heeft levenskracht genoeg om er weer bovenop te komen en de oude plaats in het Indische bedrljtsleven te heroveren Hij torst niet meer het gewicht van het overtollige de sulkerbelangen zijn zoo goed als afgeschrevan alles wat daarvan nog terecht komt Is zuiver voordeel rfjn naoorlogsexpan sle grootendeels op schijn berustende Is teniet gedaan tenminste voorzoover daaronder geen levensvaU are organen voorkomen de Suriname suikerbel angen zijn eveneens tot den bekenden boekgulden gereduceerd terwijl het Duitsche weer op tó pet is geschat niettegenstaande de Duitsche debiteuren op zich zei volwaardig worden geacht De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft opnieuw een bladzijde In haar levensboek omgeslagen het was geen opwekkende lectuur maar daarom mag het tot verheugenis strekken dat die bladzijde kon worden omgeslagen De uitslagen der zaalwedstryden luiden Meisjes tot en met 10 jaar 1 M Muilwijk 2 en 3 A Rook en A v Straaten 4 A Jager 5 N van Tongerloo Meisjes 10 12 jaar 1 M Mulder 2 N V d Ban 3 C Verkerk 4 W Knor 6 N Rietveld Meisjes 12 14 jaar 1 S v d Meer 2 B v d Bovenkamp 3 A Rook 4 E Hagedom 5 C v d Werd Jongens tot en met 12 jaar 1 A Vervoert 2 N Britseminer 3 L Belonje 4 A de Grauw 5 W Verbrugge Jongens 12 14 jaar 1 H de Hoog 2 T 5e Hoog 3 B dg Grauw 4 H de Uijl 5 K Belonje r 1 U mer gevoerd 20Ml t bet er ep begint te lijken dat de Nederlandsche scheepa bouwnijverlieid naast het net zal gaan visschen Dit nu zou voor onze vaderlandsche nijverheid diep te betreuren zün Immers welk een werkverschafling zou een zoo aitgebreid object als de bouw van een zeekasteel van 12 mlllioen voor verschillende takken van nijverheid medebrengen Vooral in Rotterdam ziet men dit dan ook zeer feoed in en naar wij meenen te weten worden de pogingen ijverig voortgezet om aan de voorwaarde te voldoen die de regeering stelt voor de deelneming m oe credietverleenlng n 1 deelneming van particulieren daarin Deze pogingen zullen zeer zeker gedaan worden doch het Is zeer twUteiachtig of zij nullen gelukken gezien het telt dat de reorganisatie van de Holland Amerika Lijn welke verleden jaar p Aats vond reeds een bijdrage van ruim 5 miUioen gulden van eenlge instellingen en particulieren gevorderd heeft Nederlandsche boter in België Uoedhooper dan Deensche De Ubre Belgique wijst op t merKwaardlge lelt dat sedert Denemarken van België een grooter invoercontingent voor boter heeft weten te verkrijgen de Deensche boter hier tegen fr 2i S per KG groothandelsprijs wordt ingevoerd terwijl daarentegen eerste quallteit NeOderlansche boter slechts fr 19 per K G kost Dit prijsverschil moet noodzakelük leiden tot een daling van den Deenschen botertnvoer in België en dit te meer daar er hier te lande nog groote voorraden Deensche boter liggen die tegen den hoogen prus niet aan den man gebracht kunnen worden Botsing tusschen N S B er en communisten Te Zaandam heeft Woensdagnacht een botsing plaats gehad tusschen een aantal NSBers en een groep communisten waarbij twee Zaandamsche N S B ers verwondingen opliepen die niet van ernstigen aard bleken te zijn Toen uit Amsterdam met een autobus 28 N e B ers waren aangekomen die met vier Zaandamsche part ij ge noo ten werden versterkt om propaganda geschniten te verspreiden werden de communisten opgetrommeld met het gevolg dat om drie uur m den nacht in de Oostzijde een vechtpartij is ontstaan Behalve de twee Zaandammers die verwond 5 werden moesten ook de rulten van dsi huizen In de buurt het ontgelden Op het politiebureau werden de i2 N S B ers gefouilleerd waarbij bleek dat geen van allen in het bezit van wapenen waren Om vijf uur zijn de NS B ers naar de hoofdstad teruggekeerd TWEEDE KAMEK De mariniers kunnen ii nan De Kamer achter de Regeering De heer SneevUet r s Interpelleerde over de zending van een contingent mariniers naar het Saargebied heeft der regeering verweten de Kamer niet tijdig te hebben ingelicht maar dit verwijt weerlegde minister De Graeff prompt eerst de vorige week Donderdag had hij Inlormeel kennis gekregen van het voornemen van den Volkenbondsraaa om ons land uit te noodigen troepen te zenden Zaterdagavond laat was de officieele ultJioodlglng gekomen Maandag had de ministerraad besloten ze aan te nemen en Dinsdag was de Koninklijke machtiging daartoe verstrekt Dienzeifden dag vroeg de heer SneevUet zijn interpellatie aan en als hlJ dit niet had gedaan zou Z Exc aanstonds een witboek met vermelding van alle desbetreffende feiten aan de Kamer hebben gezonden Waarlijk het kon niet vlugger De Minister heeft in zijn antwoord aan den interpellant de besprekingen te Geneve gememoreerd welke den Volkenbondsraad iiebben geleld tot het besluit Italië Engeland Zweden en Nederland uit te npodigen troepen te zenden om voor op en na 15 Januari ordeverstoring in het Saargebied te voorkomen De voorwaarden welke onze regeering voor een aanvaarding va de ultnoodiging heeft gesteld waren dat het der schatkist geen geld moest kosten en dat Zweden de invitatie ook zou aannemen Beide voorwaarden werden vervuld Dat onze regeering Zwedens deelneming als voorwaarde stelde was om te voorkomen dat de zaak het aanzien zou hebben van een belang der groote mogendheden dat moest worden behartigd Ons lidmaatschap van den Volkenbond verplicht ons land niet troepen voor deze gelegenheid te sturen Maar de overgroote meerderheid van ons volk zal minister De Oraefl gelijk geven 41e zelde dat de regeering zich wel moreel verplicht had geacht oe ultnoodiging te accepteeren omdat het doel der troepenzending is de volksstemming rustig te doen verloopen Zoo zal een groot vredesbelang yorden gediend want wie kan zeggen wat de gevolgen zouden zijn van botsingen bij een stemming welks uitslag van zoo groot belang Is voor twee partijen wier verhouding de vredeskansen in EÏuropa goed deels bepaalt Frankrijk en Dultschland Achtereenvolgens hebben de heeren Boon lib K Vliegen sd i De Geer c h Wendelaar Ub v Dijk a r Schaepraan rk i Van Houten cd en Joekes vd met redevoeringen het regeerlngsstandpunt gesteund Jhr de Geer hield zeer welsprekend oen hooggestemde toespraak erop wijzende dat deze eerste politiemacht van den Volkenbond een voorlooper moet zijn van een betere toekomst waarin het recht van den sterke zal plaats maken voor de sterkte van het recht De Minister dankte later alle bovengenoemde sprekers maar Inzonderheid Jhr de Geer Een even later ingediende motle Snee vUet waarin de Kamer de zerifling naar het Saargebied onraadzaam noemde werd met tegen 6 stemmen verworpen Met de vier communisten en den voorsteller stemde mr Westerman voor De Kamer heeft vervolgens de Waterbtaat t egrooting aangenomen met aanteekening dat dé communisten en de heer Sneevliet tegen waren I GEME NGD NIEUWS I Vergiftiging door cyaan natriumgas Moeder en tweejarig kind het i slachtoffer 1 Hedennacht heeft zich te AUanaar een I tragisch geval van gasvergiftiging voorgedaan waarbij een moeder en het t tweejarig zoontje het leven hebben ver t loren I Dit ongeluk heett zich naar het U D meldt ais volgt toegedragen I Dinsdagmiddag Is de woning van den ii jarigen R de Jager aan de Blekerskade lui op Rochdale door den ontsmettingsdienst van het Witte Kruis geret nigd met cyaan natrium opgelost in zwavelzuur Het werk nam een uur in beslag De bewoners hadden Dinsdag de woning tijdig verlaten en mochten dezeWoensdagmorgen ï uur met goedvindenvan den ontsmettlngsdienst weer betrekken Vader moeder en zoontje vertoelden woensdag den geheelen dag inde woning Het huis werd schoongemaakt en de bedden gelucht De maaltijd werd gebruikt ten huize van een getrouwden zoon waar men ook tijdens deontsmettingswerkzaamheden had vertoeld Tot 5 uur s middags werd niets bijzonders gemerkt Nadien werden moeder en kind onwel en zij moesten braken I Om halt y gingen zij naar bed in een klelri kamertje waarin het heele gezin sliep De vader begaf zich pas om één uur ter ruste Toen hij om 4 uur wakker werd kwam hij tot de ontstellende ont dekking dat zijn vrouw levensloos naast t em lag ook het bijna 2 jarig zoontje lag dood m zijn bedje Hevig ontdaan I snelde de man naar zijn zoon in de Ri cardostraat waar ook hij onwel werd j intusschen werden de politie en G ü D gewaarschuwd De waarnemend direc teur vanNlcn G G D Dr Moolhuyzen die spoedig t plaatse was kon bij moe der en kind stechts den dood constateeI ren De vrouw de 4o jarige J G de Jong moet reeds omstreeks middernacht zijn overleden Waarschijnlijk heeft het cyaan natrlumgas zich nog in sterke mate In het beddegoed bevonden Dit gas maakt het ademhalen moeilijk en werkt vooral schadelijk wanneer het wordt verwarmd Ook was er in de slaapkamer geen voldoende luchtverversching geweest De lijken zijn voor gerechtelijk onderzoek la beslag genomen De vader verkeerde niet In levensgevaar Dat hij eerst om eén uur naar bed is gegaan heeft hem zeer waanschljnlijk het leven gered De ontsmettlngsdienst van het Witte Kruis heen reeds veel woningen op deze wijze ontsmet zonder schadelijke gevolgen De vraac of de hoeveelheid in dit geval niet te groot Is geweest zal door het gerechtelijk onderzoek moeten worden opgelost Martien Beversluis bij de V A R A geschorst Wegens contact met te veel links staande groepen Het dagelijksch bestuur van de V A R A heeft Woensdag 5 December j l den lltterairen medewerker en adviseur Martien Beversluis uit zijn functie geschorst Het bestuur grondde dl besluit op de meening dat Beversluis door op te treden en voeling te houden met groepen imksstaande van de S D A P de V A R A schade deed De heer Beversluis heeft deze motieven als onwaar van de band gewezen weigert de schorsing te aanvaarden en elscht een ernstig onderzoek In verband hiermede deelt het hoofdbestuur van de V AR A mede dat de schorsing niet alleen het optreden van den heer Beversluis m bepaalde kringen betreft maar ook het met zijn medeweten verspreiden van onjuiste oerichten die het belang van de V A R A hebben geschaad SPORT EN IvMbOTRUDÉaÏL Mental training Voor de dames en heeren ieden aJeraede voor een beperkt aantal introducfV geeft Vires et Cel morgen een mentaltraiiungsavond in de zaal Central aan de Zeugeatraat Na deze mental training zal jfelegenheid zijn tot dansen Er ia voor jaardlge attracties gezorgd Gezellig feest voor de VireB jeugd Zaterdagmid lag en avond heeft eeniging Vires et Ceteritas voor haa r meisjes en junioresieden onderlinge wedstrüden georganiseerd in de gymnastiek zaal van de Ce itrale Konschool Deze wedstryden zijn voor de organisatoren een groot succes geworden daar niet aUeen een 75 tal jeugdige deeinem rs Bter9 verwt ed om de verschillende aaniige prezen kampten maar ook zeer velef Ouders blijk van hun belangatelli iig gaveo Het geheel gaf oen gezellige drukte De feestvreugde werd echter nog verhoogd toen des avonds by de pry suJtrel king St Nicolaas en zyn knecht verschenen voorzien van allerhande lekkernüen die aan de kleintjes ryleelyk werden uitgedeeld Er werdeji lietyes gedongen met pepemoten gestrooid de accordeonist van Berkel speelde St Nicolaasliedjes Kortom er werd danig pret gemaakt Met blyde verrukte gezichtje veirlieten tenslotte de kleintjes de zaal om t3iuis na te genieten van dit traditioïieele feest waar de Vires jeugd al weken van t voren steieds weer met verlangen naar uitziet De ereenigin g Vires in het tiyzonder haar Teichnische Commissie vnt zich gelukkig prezen dit initiatief ter haïid te hebben geno TAB fgÜ l I GOUDA 14 Dec 1934 I Het gemaal voer den Polder Reeuwijk t Burgemeester en Wethouders brengen I ter algemeene kennis dat op de aetretar ter visie ia gelegd eeu verzoek met bijlagen van het Bes aur van den Folder Reeuwijk te Reeuwyk om vergunning tot he oprith ten v n een g maal en het plaatsen daarin van een verticale nchroefpomp direct gekoppeld a1 1 etn asynchroren draaistrjcmnv tor op het terrein kad traal bekend ui feemeente Gouda sectie 1 no 482 Op Donderdag den 27sLen Decerabt r IK iA des voormiddags te 2 ure zal op het Raad huis gelegenheid zyn om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen Een benzin pompmstai la tie voor de Garenspinnerij Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op de secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Goudsche Madiif ale Oai nspinnery Turfstngel 29 ald ar om vergunning tot het uitbreiden der inr chtinjï door liet plaatser an een benziffcpompinsta tie bestaande uit ven rauurpoinp met ondergrondsch re ervoir voor ÖOOO 1 inhoud IV het perceel gelegen aan de Siftgelstraat kadastraal bekend ii gemeenie G uda sectie E no 2720 Uitbreiding van de Zakkenhandd van de firma de Jong en n Burgemeester en Wethoudei brengen r algemeene kennis dat op de s ecreiant er visie is gelegd j n verzoek Tiit uylage van de firm J G de Jong 7 n zakkenhandel aldaar om ver unnmg to het breiden der inrichting door hn büplaataer van zakstopmachines in htL perceel gek gen Lazaruskade no 9 kadastraal bekend in gemeente Gouda se tie D nos 2ö05 2128 ged Aangiften van geboorte en van overlijden Met ingang van 1 Januari 1986 treden de volgende wüzigmgen in werking betrekkelijk aen burgerlijken stand Vervallen ia het voorschrift dat de aangiften van geboorten worden gedaan in tegenwoordigheid van twee getuigen De aangever atieen doet dus ih m de aangifte De aangifte van overlyden wordt voortaan gedaan door één persoon Vervallen is dus de bepaling dat de aangifte van overlyden geschiedt op verklar ng van twee getuigen Tot deze aangifte ia bevoegd wie van he overlijden uit eigen wetenschap kennie draagt Penningmeester van N V Z Tot penningmeester van het Nederlandsch Verbond van Ziekenkassen en tevens aangewezen als vertegenwoordiger in het sanatoriumfond s van het verbond is benoemd de heer A J v d Tooren alhier Ëxpoeitie van vleeach en vleeschwaren Op Donderdag 20 December zal in de zaal Concordia de te Gouda gevestigde siagersvakcursus een tentoonstelling houden van versch vleesch en vleeschwaren Hoktentoonstelling poatduiven De poBtduivenvereeniging t Centrum houdt oi l g n hoktentoonstelling waaraan deelnemen M A Holthuizen J Fïiix J Mikkers P Tom Op Zaterdag 22 en Zondag 23 Pee houdt zij haar jaartijksche tentoonstelling in t Café De Gouden Wagen van den heer C Vermeer Ridder van Catsweg Als keurmeester is aangewezen de heer W de Jong van SpÜkenisse De bX nd der werkloosheid Meer dan 2000 wer1 l zen Op Donderxiag 13 Dec waren ingeschreven aardewerker s 102 letterzetters 30 bouwvakken 564 houtbewerking 125 lederbewerking 24 kleedingbewerking 26 metaalnijverheid 204 papierbranche 6 textielindustrie 47 suikerwerkers 100 sigarenindustrie 109 landbouw 43 pakhuis knechts sthippersknechtg koetsiers en chauffeurs 358 kantoorpersoneel 45 huiselijke diensten 13 fabrieksarbeiders 136 transportarbeiders 82 chem techn am 2 Totaal 2016 Herdenking Vredes l ondug van den Wereldbond der Kerken Géén oorlogBroniflutlt k Oorlog it onchriBtelijkl in naam van S i a Christus Wy doer niet meer meel Gisteravond had m de goed bezette Kleine Kerk de herdenking plaats van de VredeaZoiidag uitgeschreven door dt i Wereldbond der Kerken Met het zingen van eenlge verzen van Psalm 116 en gemeenschappelijk gebed werd de bijeenkombt aangevangen Db F W G Verheul laa de Belydenis des Geloofs en een gedeelte uit salm 116 en sprak dan zyn groote vreugde uit over het feit dat velen gehoor hebben gegeven aan den oproep van den Wereldbond der Kerken om de VredesZondag te herdenken Spr herinnerde aan den wereldoorlog 1914 1918 waarvan de jong ere generatie maar weinig weet en ook aan den nood waarin d wereld in die dage i verkeerde In die jareh zgn mün oogen open gegaan zegt ds Verheul en God beware mij dat Ik ze voor de verschrikking van den oorlog niet weer sluiten zal Na dat gezongen werd Psalm 26 vers 2 sprak ds D Broers Ned H rv Predikant te Asch Geld over De jonge generatie en den Vrede In deze samenkomst van den Wereldbond der Kerken willen wy twee dingen doen n l herdenken en bezinnen Allereerst herdenken Dftt is heel wat Ons komen dan voor den geest de millioenen die vielen we zien ze optrekken in elndelooze ryen Ala alle gesneuvelden uit 6 wereldoorlog in een marschtempo in ryen van vier man in het gelid aan ons zouden voorbUtrekken I dan zou deze stoei tachtig dagen aan een stuk door voortmareheeren Al deze jm mannen werden vermoont We denken aan de kreten der gewonden en der stervenden op de slagvelden van een waanzinnig geworden wereld We denkten aan het onnoemelyke lyden dat wy chriatei nen in zoiidige berusting niet hebben kunne voorkomen of misschien wel Misschien hebben wy het m blinde verdwazing zelfs gewild Talloos vele kruisen zijn geplant waaronder de geofferden op het altaar van den Booze Jonge menschen die üa fyvellicht riepen om moeder om vroufr T kiiyl terwyl de Booze zyn satanische iacti uitgiarde over een werelo waarin de hel was losgebarsten llïans wordt aan all © kanten weer een niefuwe oorlog voorberel i en die voorberei ding doet ons vragen 0 God waarvoor dit alles Het is broodnoodig dat wy ons op deze dingen gaan bezinnen Vooral de joiu geren Voor du jonge mannen die strak i met de daad moeten aantoonen of ze zullen meedoen ja of neen Wy jongere zegt itpr wij zyn langzamerhand beu geworden van alle oorlogsromantiek die ipen om het gruwelijke ocrlogsbedryf heeft heengeweven Dwars door alle romantiek willen wy naar de nuchtere werkelijkheid Ais we willen weten wat de oorlog werkely k is dan leest men de boeken maar van hen die de oorlog zélf hebben meegemaakt W y protesteeren aldus ds Broers tegen de oorlogsromantiek v aarmede men de jongeren risieidt Met leuzen als sterven op het veld van eer een roemryke dood sterven voor het vaderland enz heeft men in 1914 de jongeren de oorlog ingejaagd en doet men de jonge generatie van thans ook in diezelfde leuzen gelooven He woord vaderlandsliefde wordt meest gebruikt door hen in wier mond dat woord een leugen is Wie vraagt spr schreeuwen in dexe wereld het hardst vjia vaderlandsliefde De wapenfabrüunten In den wereldoorlog zyïi jirage Duitache soldaten gedood door afge hot n nunütie in Frankrijk vanuit mitrailleurs die waren geleverd door Krupp in Dultschland Duitsche jongens zyn in door Franschen gespannen prikkeldraad blyven hangen dat wellicht door heh zelf was gemaakt Oorlef en al wat er mee samen hangt is één groot satanisch bedrijf Het is niet genoeg zegt spr al deze dingen als een feit te constateeren Het is onze plicht om de handen aan den ploeg te slaan en met elkander te probeeren om d oorlog uit de wereld te werpen Daarvoor moeten wy jongeren in deze wereld staan met het geloof Geloof is niet fatalisme Ook de oorlog is geen noodlot Dat wordt wel van de kansels verkondigd en in ehristelyke kerken gepredikt maar tèch is en blyft het ónchristelyk De oorlog die een massamoord is moeten wy radicaal veroordeelen en In gehoorzaamheid aan God Jezus Christus willen volgen en in Zijn Naam zeggen wü doen aan den oorlog met meer mee omdat wy niet mogen omdat oorlog in flagrantfn s yd is met het envoodige g bod an God Met gi ote belangstelling werd onder ademtooze stilte dit getuigenis aangehoord Ds Verheul sloot met eenige toepa sselijke woorden deze alleszins gealaagdg herdenking van den Vredes Zondag van d n Wereldbond der Kerken Wat ieder van de spelUngskwolle weten moet Wij herinneren eraan dat hedenavond Vüor de afd Qouda van Volksonderwijs l r W Zuydam zal spreken In de Soc de Réunie over Wat ieder van de spelllngskwestle weten moet De bijeenkomst vangt te ö uur aan Ver keers ver betering Krugerlaan Uutoitstraat Aankoop van 400 M2 grond van den heer Jac P Dessing Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor ter voorziening in de noodzakelijke ver keers ver betering op den hoek Krugerlaan Dutoitstraat en Krugerlaan Kaïnemelksloot aan te koopen van den heer Jac P Dessing een strook grond groot 400 M2 voor een som van ƒ 7 50 per M2 Het ligt in de bedoeling het naast deze grond gdegen perceel water te dempen De totale kosten van deze verkeersverbetering worden geschat op ƒ 8270 die B en W den Raad verzoeken beschikbaar te stellen ten laste vin de Begrooting 1935 Verkoop van grond achter de v d Palmatraat aan de firma P de Jong Fzn Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor aan de firma P de Jong Pzn te verkoopen een perceel bouwgrond groot 920 M2 liggende aan het verlengde van de Vossiusstraat hoek v d Palmstraat Het l gt in de bedoeling op dit terrein een 8 tal woningen te bouwen B en W stellen voor de prijs te bepalen op ƒ 7 pér M2 voor een gedeelte ter grootte van pi m 8O0 M2 en op ƒ 4 50 voor het resteerend gedeelte groot pl m 120 M2 De dienst op het Postkantoor gedurende die Kejnstdagen De Directeur van het Postkantoor verzoekt ons het volgende onder de aandacht te brengen A Uitkeering Ouderdomsrente Aan de rentetrekkers vaai a Dinsdag 25 December zal worden uitbetaald op Maandag 24 December van 8 30 10 80 loket 5 b Woensdag 26 December zal wordenuitbetaald op Maandag 24 December van 10 30 12 30 Irftet 5 c Dinsdag 1 Januari 1936 zaJ wordenuitbetaald op Maandag 31 December 1934 van 8 30 10 80 loket 5 B UitkeerlTig ingevolge de Ongevallenwet ÜÉ De uitkeenngen ingevolge de Ongevallenwet zullen niet op 25 December en 1 Januari jy35 plaats vinden doch op 24 December rcsv i l ecember 1934 Openstelling Poetkantoor op de KerBtdagest DuiBdag 26 December 1934 als op Zondagen Woen sdag 26 December 1934 als op Zondagen op Woensdag 26 December 19 i4 zal va brietpost en één pakketpostbestelling v orden Uitgevoerd De lichting der bybussen zal op 25 en 26 December a ü geschieden om 5 30 KHUtfuigerecht Zitting van Woensdag U üecember Varkens verhandeld D V V te Breukeien veehandelaar haa op ae Markt te uouda y varkens V verklaarde dat het niet te zien Is 01 een varken een vaisch ot een goed oormerk heeit Het is iiatuurhjk heel moeilijk om als Je a 4i varkens verhandelt na te gaan oi ze alle gemerkt zun en bovendien ol ze geen valsctie merken hebben Dat verhandelen gaat fceneel op goed vertrouwen i e getuige W v controleur van de Crislsvarkenswet te bodegraven heelt de varkens bij d O aangetroflen en Is toen terug gaan werken totdat hij bij V kwam die met meer wist van wie hij de varkens had gekocht Spr verklaarde ook dat t voor een ondeskundige zeer moeiiUk te zien is ot de blikjes valsch zijn In dit geval kreeg V argwaan omdat het r een beetje op leek dat de blikjes in de ooren geslagen waren Inplaata van geknepen Ua onderzoek bleken deze nummers olUcleei in Eibergen te zijn De getuige T d O veehouder te Lekkerkerk had B opdracht gegeven de A B JZ koopman te Lekkerkerk die ze voor T d O gekdfcht had wist ook an niets A R koopman te Bergambacht die ze verkocht voor u u V wist ook nlet or de blikjes valsch waren Dat koopen en verkoopen Is geheel een vertrouwenszaak Op de vraag Alles In orde volgt het antwoord Alles op mijn rekening waarmee het vertrouwen is uitgesproken De ambtenaar acht het een zeer ernstig feit om valsche oormerken te gebruiken Het komt spr voor dat D O V niet geheel vrij van schuld is daar de anderen wel eenlg vermoeden hadden Etsch uw subs Jü dagen hechtenis De kanumrecbter sü de iaak s wek £ aanhouden G J d J te Polsbroek stond terecht omdat hu 7 biggen in voorraad heeft gehad en verkocht terwijl ze niet van oormerken waren vooralen Gedaagde meende dat het nog niet noodlg was Hij schatte het gewicht van de biggen ongeveer 6 K G zoodat ze nog iiiet aan het bepaalde gewicht waren De getuige J v Z te Polsbroek die de varkens van d J had gekocht had zich laten bepraten door verdachte Deze had ook tegen d J gezegd dat het niet noo Ellg is biggen te merken Getulfee schatte het gewicht der dieren op lO k 15 K G Kantonrechter tot d J Dus kennelijk m eer dan 5 K Q Spr kreeg wel een eigenaardige indruk van d J die officieel controleurmerker Is geweest Elsch ƒ 150 boete subs l maand hechteiüB Uitspraak ƒ 6ü boete of 14 dagen hechtenis Ned Centr Reddingsbrigade Dinsdagavond 18 December hoopt bovengenoemde brigade voor haar leden en introdiwé s een zweraavond te organiseeren naar de overdekte zweminrichting Het Oosterbad te Rotterdam Vertrek per touringcar vanaf de Nieuwe Markt des avonds half acht precies Opgave voor deelname by F L J Lafeber Spieririgstraat 113 voor Zondagavond a B De vacature prof dr M van RhUn 9 De commissie van voordracht ter benoe ming van kerkelijke hoogleeraren heeft op net drietal geplaatst waaruit de Algemeene Synttde der Ned Herv Kerk op 8 Jan a s een hoogleeraar in de godgeleerdheid vanwege de Ned Herv Kerk ter opvolging v n prof dr M van Rhyn aan de Rijks Univer iteit te Utrecht zal hebben te benoemen onze ond stadgenoQt Dr S F H J BerkelOMh V d Sprenkel Berkelbach van der Sprenkel is 52 JMr Hy doorliep het Stedelijk Gymnasium Jj ter stede en werd in 1907 predikant te li aan Zee Hy stond vervolgens te Purjnerend Haarlem Rotterdam en sinds 1933 w Amsterdam 1 levering en reparatie van schoeisel voor het politiepenoneel en W hebben de levering en reparatie Mi schoeisel ten behoeve van het politïel ioneel als volgt gegund Hooge ry gschoenen aan N V Goudsche noenhandel vvh Koemana lage schoenen n den heer P J Honings en de reparatie a n den heer P v d Heuvel Gou he Bestuurdersbond Il een huishoudelyke vergadering van Goudschen Bestuurdeisbond is besloten wt beshiur met twee leden uit te breiden tten zijn de heeren J Gillon en H van Mj jUJM£ X utsav Hld iNteuwe Schouwburg Deze tweede i utsa i na waa ge ijO adn ae over iier en uaiis gesteKJi muze itrpsiciiore iiarmonitfus sameimerKenu mei urpneua op de luanxen van wien her ue boomei mim rs hUn taKE n op de maai neen en weei tleindenl We gmgen ous wel vol verwachting naar dit Kunsttestyn op meuwsgtertg oi tteze aamenwerking der muzen zoo mteiis zou zyn dat de dans ue irispiratie zou wcn geven van het door de componisten i edoelde bn mderdaad gelooven we dat vrywel alle Nutsleden tevreden zullen zyn over het gebodene door Tiily Öylon met naar groep voor Be wegingskunst i liet wa ver lynde kuns van hoog gehalte Uitbundigheid en droefheid muztkaal vertolk en plastisch weergegeven De modeme weriten als Capricio van Max Reger dat kosteiyke Las vecinas de buurvrouwen van Km da Falla Burleske van Egjon Wiellesz d e uitslmtend als muziekstuk vertolkt nog altyd weinig enthousiasme en ook veel wanbegrip en vooroordeel ten deel vallen deden het nu juist zeer bizonder een bewijs wel er voor nret hoeveel piëteit eu kunstzin TiUy Sylon deze werken bestudeerd heeft zoo ook Cortege et Air de Danse van Claude Debussy Zeer moeilijke gegevens waren het ook om Ases Tot van Grieg en Marche Funèbre van Fr Chopin uit te beelden en naar onze meening lö het aan de feeidsier niet alleen gelukt een goede oplossing te Vinden maar was deze zóó uitermate gelukkig en treffend dat ze niet nagelaten heeft grooten indruk te maken Buitengewoon fyn gevoeld Nog meerdere van de weelderige en elegaTite muziek van Chopin Valse Polonaise I gedanst en Mej Caroline Luitjes vertolkte nog van dezen zi fden componist Barcarole pianosolo De note gaie was het voortreffelijk weergegeven danaspel De school door n zekeren Marinus Adam wel zeer gelukkig op muziek gezet en door de da Hsgroep biJHter goed geparodieerd n klas waar meester aardrijkskundeles geeft en het noodzakelijk acht den volksaard van verschillende landen Arable Rusland Spanje door dansen te demonstreeren dan komt de Schoolopziener die naar de vorderingen van de leerlingen vraagt eenige kinderen toonen hun werk waarna de aardrijkskundeles begint waarby de kinderen letterlyk m toepassing brengen wat meester leerde De humor van t gevkl werkt op de lachspierei van den schoolopziener en slaaj terug op meester wat voor te kinderen het sein is tot uitbundige pret Dat dit nummer groolen by val had vooral door het Intel lectueele spel laat zich begi ijpen Een groot aandeel in het succes van den avond had de pianiste Caroline Luitjes wier voordracht van de itoo uiteenloopend muzikale werken zoo nauw moest aansluiten aau d uitbeelding op het toóneel Het Nutsbestuur dat zich gelukkig beloond zag met n vrywel geheel vollen Schouwburg heeft ook ditmaal weer n goetlen greep gedaan Groote feestavond Utile Üuici De Goudsche Gymnasiasten Vereeniging Utile Dulci geeft morgenavond om 8 uur een groote feestavond m de Zaal Concordia Ten tooneele zal worden gebracht Vriigezellen door Mr du Croo Voor dezen avond kunnen ook niet leden geïntroduceerd worden Voor meerdere bijzonderheden zie men de betrenende advertentie Ken aanrijding Op den Stationsweg is de 41 jarige wielrijder T K uit gtolwigk door te veel naar links uitwijken aangereden door een personenauto De man kwam te vallen doch kreeg geen letsel Aan de flets werd eenige schade toegebracht GevMiden voorwerpen Aan het bureau van politie zijn diverse sleutels te bevragen die aldaar als gevonden zijn gedeponeerd Verder zyn aan de navolgende adressen te bevragen een gymschoen C Kropman Kleiweg S een papiertje met eenig geld D v Straaten C Ketels r 55 een bruine wollen das Mej Lafebe Boelekade 80 een glaoé handschoen B Groenéveld Coornhertstraat 9 een riem A Bergsma Naaicrstr 21 een kinderfiets Bankgebouw Goedewaagen Markt een damesportemonnaie met inhoud fa Van Buren Markt 63 een grijze pet A v Dam Pretoriaplein 16 een ledige zak A Luynenburg Oosthaven 10 een glacé handschoen S Sas Turfsingel 72 een damesjumper H v dé Starre Bodegr Straatweg 3 een damesregenjas M V d Laan Pretoriaplein 16 een dames handschoen G J de Cier Heerenstr 76 een dweil en borstel J Lexmond Bogen 39 een zwarte muts A Mul Molenwerf 24 een jas W A Blom Kleiweg 32 een bruüie muts A de Jong Punt 1 een bankhamer H L de Jong Robaarsteeg 19 een zwarte haarkam F de Jong Vest 50 een passerdoos H ZoeteiWieer Regentessepiantsoen 13 een kinderportemonaie D v d Ipooren 2e Kadg 27 een rijwiel A v d Heeren Raam 140 een zwarte mantelceintuur W Blok Speldemakersteeg 31 een wtte dameshandschoen A v Straaten Kru rlaan 9 Aan het bureau van Politie zyn nog inlichtingen te bekomen omtrent eenige als pevonden aangegeven rijwielbelastingmerfeen Als veriaren zijn aangegeven een zwarte beenpüp waterproof een reservewiel met band en een bankbiljet van ƒ 10 Dec 8 uur Soc de Réunie VereenigingVolksonderwys Lezing Dr W Zuydamover de Spellingkwestie Dec S uur Concordia Feestavond Utile Dulcl 14 Dec Soc de Réunie Dr W Zuydam spreekt voor Volksonderwijs over de SpelUngkwestie 10 Dec 8 uur Hotel de Zalm oprichtingsvergadermg afd Gouda en omstreken van den Bond van Jonge Liberalen 19 Dec 2 u en 7 uur Nieuwe Schouwburg Jaarlijksche uitvoeringen van de StadsMuziekschool Apotfaekeni De apotheken van den heer E Grendel L Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 zyn tot en met 14 December benevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voor recepten LIT UKK OMTREK BODEGRAVEN Feestavond ter gelegenh d van het 25 jarig bestaan van Volksonderwijs I e afd Volksonderwys heeft haar 25j rig bestaan j l Maandagavond herdacht u het Beursgebouw Om half acht opende de Voorzitter de heer A H van der Most iig zeer druk bezochte bijeenkomst met een hartelijk welkom waarna gebr Gruiider van Gouda n paar numn ers goede muziek gaven van piano en vjool Het eigen zangkoor der afdeeling Zanglust zong onder leiding van zyn Directeur de heer K J de Beua het pfopagandalïed Maakt Front en daarna eèn vroolyke marsch De heer Klaas d Vries biachj gelukwenschen over van het hoofdbestuur aan de jubileerende af dteling en ook in het bijzonder aan de BeBtaiursleden J Beyen en W Roerhorst welke van af de oprichting töt heden letting hebben gehad in het Bestuur resp als secretaris en Penningmeester Spreker memoreerde uitvoerig hetgeen door den heer Beyen was gedaan voor het openbaar onderwijs hetzij als Hoofdbestuurslid als voorz d r Prov Propagandacommiasie en vooral ook als Voorzrttef iftm den Rijnkring n Volksonderwijs a lariiede ïn zyn kwaliteit secretarib der afdeejing Bodegraven Ue heer A Burggraaf f iciteerde de afdeeling en beide jubilarissen namens de Oudercommissie en de heer A Schuling sprak in 3 kwaliteiten te weten als voorzitter van den Rynkrmg als vertegenwoordiger van het Personeel der school en namens de leerlingen spreker wees op de reèr goede samenwerking welke Volksonderwijs immer heeft gehad met persoiitèl der school en in het t Üzonder op hetgeen de heer Beyen voor het openbaar oiu oerwijs plaatselijk heeft gedaan Met zeer syJnpathieke woorden werden mooie bloemen aangeboden namens Hercules waarna de heer Heslinga namens de afd Woerden gelukwenschen overbracht er op wijzend dat de i heer Beyen niet een zinkend schip veriaat maar een zeer bloeiende afdeeling Voor het Nuts Departement voerde de heer H Sloof het woord die ei op wees hoe het Nut en V O meermalen eensgezind voor het openbaar onderwys opkwamen De heer A Breekland vertolkte de beste wenschen van H K Poot ® ® ® sprak spontaan een persoonlijk woord als Vader van schoolgaande kinderen Aan de heeren Beijen en Roerhorst werden geschenken aangekomen Baama sprak de scheidende secretaris de heer Beyen een kort woord Na de pauze trad als spreker op Ds Westmyse Ned Herv Predikant te Rotterdan met als onderwerp Liefde bij Opvoedmg en daarna Proza en Poëzie Het w een buitengewoon mooie rede welke dan ook met groote aandacht werd gevolgd Nadat tenslotte alle aanwezigen he Volksonderwijslied hadden gezongen is de bijeenkomst gesloten HAASTRECHT Uitvoeriftg Prima Volta Vooor een zeer goed bezette zaal gaf Prima Volta j l Dinsdagavonil een feestelijke uitvoering m verband met haar 45j rig bestaan Na een opemngswoord van den lieer P C Hooft voorzitter der jubileerende vereeniging werd deze gelukge enscht door dea E A Heer Baron van Heraert tot Dingshof burgemeester dezer gemeente Vervolgens werden waardeerende woorden gesproke ntot den Directeur de heer Ripke wien een fraai bloemstuk werd overhandigd Voorts werden in dg huldiging betrokken de heer Th M F Hooft die gedurende 46 jaren en de heer P C Hooft die gedurende 36 jaar lid der vereeniging was Nog w rden fraaie bloembtukken overhandigd namens de tooneelvereeniging Nut en Genoegen de gymnastiekver enjging Olyrapia en de Haastrecïtsohe Voetbalvereeniging Hierna volgde een zeer goed geslaagde uitvoering terwijl een gezellig bai velen nog geruimen tyd büeenhield STOLWÜK Uitvoering huiderkoor oensdagavonu gai n t lunuerKoor ondei leiding van den fleer r hxoon een uiivoeiing in de zaal van den neer Joh Woomeii Upgevoerü werd Jantje in modüeistaü welk kinder zangspel uoor de Kinderen op aUeraardigsie yze werd vertolKt Uok iXé andere jumamri welke tot aanvulling werden gegeven le Vlmders en het Setiunmenspel vreixlen goed uitgevoerd N a alloop bleei menigeen nog lang byeen om met een gezejlig bal dtn avon uce eindigen Buiten verantwoDHleljjkheid der Redactie HKi VKKÜEü ltó BIN WEGEN VKAAtJtïTUKlW UE KKiivif c lN j K W A AKU Burgemeefatei Kuos aprekenüe voor üe Cüinniisait voor Vïeg en örug in de vergaaering van lU uecemoer te LekkerKerK nam in zijn overigens Helder en uverzicnteljjk betoog ten aanzien van de iinunciering van ae nieuw te oouwen xjseiDrug naar de mening van onüergeleKcnae een zeer gevaarlijk standpunt in in antwoord op desbetreilende opmerkingen zeide de apr Ker liever een vrye overgang te neooen maai kan Jat niet aan oeter een brug met een tol dan geen Diug Met deze uitspraak is aan de autorlteiien een vrijbriei gegeven lerwyi tleniaaen LOiien In de loop der laatste jaren zyn opgeneven als lastige resten van de middeleeuwen terwgl andere tollen nog dagelijks net misnoegen opwekken van net reizend publiek wordt op deze wyze gesproken over de oprlchiing van een meuwe tol Het argument dat de vlugge overtocht over de iJsel üle door tiet leggen van aeze brug tot stand zal komen dat otter waard is zou voor andere en dan niet alleen voor nieuwe bruggen toch zeker met evenveel recht kunnen worden aangevoerd £ n dat de llnancierlng het nodig maken kanV is de financiering van de honderden bruggen die er in ons land al tolvru m gebruik zijn dan om die reden vastgelopen v Laat de commissie voor Weg en Brug voorzichtig zijn Laat de bevolking van de Krlmpenerwaard vooraichtig zijn Het Is tot nog toe zo geweest dat een bewoner i an deze polders dit oord niet verlaten kan zonder voor die uittocht te betalen Behoudens naar de kant van utrecht en te voet Daar zijn tot de dag van heden zeer goede oorzaken vuor aan te wüzen stammend uit het verleden Maar goede oorzaken of niet wij deelden als bewoners van de Krlmpenerwaard dit lot met vrijwel geen andere Nederlanders dan met de bewoners van de Zeeuwse en sommige Zuid Hollandse eilanden Steunende op die eeuwenoude gewoonten heeft de gemeente Oouda de tol te Stolwijkersluls nog altijd in stand durven houden en hebben verschillende vcjor het verkeer noodzakelijke veren hog altijd een tarief kunnen stellen waarbij In sommige gevallen nog al aardig zUde gesponnen werd Intusschen wordt die eeuwenoude gewoonte van betalen en nog eens betalen voor het merendeel van hen die van die overgangen gebruik moeten maken een hinderlijke gewoonte waarvan zij om de wille van de financiering van hun eigen bedrijf zo gauw mogelijk af willen Onder deze omstandigheden te spreken van beter een brug met een tol dan geen brug Is gevaarlijk en naar onze mening onverantwoord il e Krlmpenerwaard Is bevolkt met een nijver slag van mensen die van deze polders een vruchtbare streek en een welvarend oord hebben gemaakt Het staat liK geen enkel opzicht achter bij eenig aigaer rayon in ons land Er is dus geen enkele reden om haar andere lasten op te leggen dan elders Wanneer dus de Commissie voor Weg en Brug ijvert voor die brug ijvere zij voor een brug zonder tol De noodzaak voor dJe weg en die brug Is aanwezig Ieder autoriteit of niet zal dat met het oog op het tegenwoordige autoverkeer en met het oog ook op de constellatie van onze waterkeringen die thans als verkeerswegen worden gebruikt moeten toegeven Ër is evenwel geen enkele noodzaak aan te wijzen vaarom degene die de Krlmpenerwaard in ot uit of door wil daarvoor een geldelijk olter zal moeten brengen als hU toevallig van een andere zijde dan vanaf Utrecht dat dolél wil bereiken In verdubbelde mate zal dus na de uitspraak van defl heer Roos voor de bewoners van de Krlmpenerwaard gelden Let op uw saeck Oeen tol op de nieuwe brug en de tol te Stolwijkersluls zoo spoedig mogelijk ter ziele QoUderak 13 Dec 34 A MOLENAAR De gemeente Gouda en De Pelikaan Geachte Redactie Uw bericht over een Pellkaan quaesUe is niet geheel juist de feiten zijn de volgende Tot 1931 zijn onze gebouwen machines enz goed blijven staan om de 5 4 6 Jaa werd het terrein 10 k 12 C M opgehoogd Sinds de Gemeente ïn 1931 de rloleerlng ging aanleggen en de wetering drooglegde zijn de behelde gebouwen scheqf ga n staan muren zUn gescheurd en kromgetrokken stoom en waterleidingen afgebroken riolen en putten gescheurd en weggezakt machines en tegel binnenvloeren zijn verzakt enz enz terwijl het terrein niet lO c M maarvijitig c M wegzakte De gebouwen zijn beheld maar door de rloleerlng ging eender gebouwen 2i zegge drie en twintigcM achterover hellen i Had de Gemeente niet gerloleerd dan was er van dat alles niets getwurd want vanaf it tot itöi toen de Gemeente de rloleerlng begon is alles goed in orde 1 gebleven I in het belang der gemeente Gouda zijn wij steeds bereid geweest tot een minnelijke schikking deze werd afgewezen Wu zullen nu nog het nader onderzoek afwachten Met dank voor de verleende plaatsruimte Hoogachtend De Directie der Stoomerlj Wasscherlj en Ververij de Pelikaan Oouda rtAuFü JN IK U Wb Programma voor beden Hilversum 5 45 Concert door Schalmei i Gramofoq 6 15 Concert door een Strijkorkest 6 45 Gramofoon 7 Concert door het XXEnserable 7 30 arx De geestelijke achtergrond van het Marxisme 7 50 Gramofoon 7 57 S OJ5 berichten V p R O 8 Cursus De waarde van het geloof eerste voordracht S 30 Concert 9 Cursus De rechtvaardiging van den Godsdienst door het denken 9 30 Concert 10 Nieuwsberichten 10 15 Lezing Shakespeare s Hamlet V A R A 11 12 Gramofoon Huizen 5 30 Concert door het K K O Orkest 6 ió Gramofoon 6 30 Concert door het K R 0 Orkest 7 15 De Psychologie van het getuigenis II door Dr Jac van Dael 7 35 Gramofoon 7 45 P T T kwar tiertje 8 Nieuwsberichten 8 05 Gramofoon 8 15 Zang door het Botterdamsch Katholiek Mannenkoor 8 35 Loois Davids in zyn repertoire 8 50 Concert door Dajos Bela en zyn Orkest 9 20 Louis Davids in zyn repertoire 9 36 Gramofoon 9 45 Concert door het K R O Symphonie Orkest 10 30 Nieuwsberichten 10 35 Gramofoon 10 40 Concert door het K R O Symphonie Orkest 11 20 12 Concert door Dajos Bela en zyn Orkest LAATSTE BERICHTEN UKAAULOOZK ÜlüNST Rouwbeklag van de gezanten der vreemde mogendbeden tem Paleize Huis ten Bosch H M de Koningin en H K H de Prinses hebben hedennamiddag in het Huls ten Bosch In ontvangst genomen de betuigingen van rouwbeklag van de gezanten en zaakgelastigden der vreemde Mogendheden en van hunne echtgenooten De Minister van Bultenlandsche Zaken was hierbij tegenwoordig Doodelük ongeluit te Hoogezand MOOQEZAND 14 Dec Hedenmorgen te ruim ö uur heeft alhier bij het ophilschen van een electro motor bU de melktahrïek van de firma J G Benes een ernstig ongeluk plaats gehad dat aan twee werklieden h et leven heeft gekost Voor het ophljschen van den motor was de takel verbonden aan de hljschbalk welke aan het 26 meter hooger platte dak was bevestigd Door onverklaarbare oorzaak Is de balk naar beneden gesto rt toen de vracht een halve meter omhoog was getrokken Twee arbeiders werden door den zwaren balk getroffen en op slag gedood Beurs vaa Amsterdam WISSELKOERSEN 13 Dec 14 Dec Officieel Londen 7 30i 7 31 Berlijn 59 37 59 36 Parijs 9 75i 9 76i Brussel 34 56 34 56i Zwitserland 47 S7 47 874 Kopenhagen aa tó 32 65 Stockholm 37 70 57 70 Oslo 36 71i 36 724 New York IMH 1 47H Nlet oïflcleel Itallé IH KÜ I2 m Madrid a 2S ao aö Praag 6 18 6 18 Prolongatie 1 Beurao verzicht Na een aarzelend begin werd de stemming op de Amsterdamsche beurs later weer vaster toen bleek dat voor aandeelen Kon Olie weer vraag bestond De eerste koers lag een fractie lager doch bij vrij lagen handel trok de beurs weer wat aan De Amerikaansche soorten waren niet gevraagd Philips waren vast de noteering kwam boven 219 Ook Unilevers waren goed van toon de koerswinst bleef evenwel tot een fractie beperkt Rubbers verkeerden in herstel Amsterdam rubbers stegen boven 87 pet De verlaging in het uitvoerrecht op Inl rubbers wordt In rubberkringen goed ontvangen Tabakken stil en weinig veranderd Suikerwaarden gedrukt H V A s verloren ruim l pet Scheepvaarten konden zich handhaven Voor Redjangs bestond opnieuw eenlge vraag Amerlk fondsen aan den vasten kant Duitsche obligaties ongeanimeerd Youngleenlng met verklaring waren i pet zwakker Op de Ned Staatsfondsenmarkt kwamen de koersen allen hooger De Ned Ind leeningen waren prijshoudend zonder meer De handel was In belde afdeellngen stil RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 14 December Hoogste stand 757 8 te Haparanda Laagste stand 73i ü te Valencia Verwachting Matige later wellicht toenemende zuidelijke tot zuid oostelijke wind Toenemende bewolking Later regen Iets zachter