Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1934

f mö U a daarby vael geriefelijker aijn ingericht Er wordt in onze stad maar altijd door gebouwd De laatste jaren is het zoo dat niet tegenataande de aanwas der bevolking op gelijke hoogte blijft d w z negen k tienduizend zielen per jaar de nieuw bouw voor iedere twee nieuwe burgers één woning oplevert Wanneer wij het aantal inwoners weer eens deelen op het aantal woningen dan blijkt voor elke 3 6 bewoners één huis beschikbaar te zijn Dat cijfer is natuurlijk veel te laag Men mag gerust aannemen dat als er voor iedere vier inwoners een hóis is dit voldoende is Als we dat cijfer aannemen dan blijkt uit een eenvoudige berekening dat er hier op dit oogenblik twaalf duizend vijf honderd woningen te veel zjjn Dit zou dus voldoende zijn voor een bevolking van vijftig duizend zielen of wel voor den aanwas zooals die nu geschiedt in vijf a zee jaar tSjds Hoe men dus over woning tekort spreekt voor den Haag kan dit niet gelden Wei is het juist dat de huren hier niet voldoende dalen Men zou verwachten dat dit veel sneller ging maar de oorzaken daarvan zijn ook wel eenigermate aan te geven De oude woningen blijven hier minstens even in trek I als de nieuwe Als er een uittocht was uit 1 de oude naar de nieuwe dan zouden de oude wel in huur dalen Edoch die uittocht ia er EEN VOLKOMEN PUBLICITEIT in Gouda eq bneede omgevingu 16 000 GEZINNE IN GOUDA MOORDRECHT NIEUAVERKERK A D IJSSEL ZEVENHUIZEN MOERCAPELLE WADDINXVEEN BOSKOOP REEUWIJK HAASTRECHT STOLWUK BERGAMBACHT BERKENWOUDE KRIMPEN A D IJSSEL OUDERKERK A D IJSSEL GOUDERAK bereikt men in huis door onze Dag en Weekbladen Dagblad Goudsche Courant Zaterdag editie 7500 exempl Weekblad voor Reeuwijk Woensdag editie 1000 Weekblad vour Waddinxveen Vrijdag editie 1650 Weekblad De Zuidpias Vrijdag editie 2350 eekblad De Krimpenerwaard Woensdag editie 3500 Totaal oplage IG OOOex GEEN ENKEL BLAD IN DEZE STREEK BIEDT DEZE WAARDEVOLLE PUBLICITEIT DIE AFDOENDE IS GOEDKOOPER EN VEEL BETER DAN ELKE ANDERE RECLAME VRAAG DE TARIEVEN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEFOON 2745 Deze maatregel was billijk tegenover de andere gasten leder zou gefouilleerd worden zoodat er later geen praatjes en geen valsche vermoedens de ronde konden doen als t wegraken van de paarlen bekend zou worden t Zou best mogelijk kunnen zijn dat er een kleptomaan onder de gasten was en dus voelde ik me gerechtigd deze maatregel te nemen Hechter Kent had Jackson onrustig aangestaard Nu liep hij naar hem toe klopte hem op den schouder en probeerde hem in het gezicht te zien maar Jackson keek niet op Voor t eerst voelde de rechter een vage vrees in zijn hart maar hij verbande dit gevoel met kracht en wendde zich weer tot den kolonel aa verder verzocht hij Jackson was de eerste die vertrok j Peter bracht hem volgens mijn orders hier en ik legde hem de situatie bloot 1 HU toonde eerst een begrijpelij ken tegenI zin om gefouilleerd te worden maar toen I ik nog eens met hem gepraat had stem de hij er in toe Weer aaraelde kolonel Monroe hij keerde zich halt naar Jackson maar tfeze gat geen enkel teeken zoodat de kolonel zich weer tot den rechter wendde en met een stem die trilde zei Ik vond de paarlen in de zak vanzijn overlas Wordt vervolgd REUMie BIOBCboi GOUDA Vanaf VRIJDAG 11 tot e met MAANDAG 17 DECEMBEK VICTOR MACLAOLKN Bpeelt zijn eigen verleden als caralerist tydens de wereldoorlog in DE PATROUILLE DES DOODS Victor MacLagrU n als De Ser jeanf Als extra hoofdnummcr Monte Blue en Ni ah Beery in DE STOKER Toegang 14 jaar Entreeprijzen vanaf 25 cent Reuniel Het eerste Non Stop Theater van Gouda Woensdag 2 uur MATINEE voor iederem leeftijd hoê komen we bij de film 7 Lees vooral nadere aankondigingen MIT KERSTMIS EN NIEUWJAAR NAAR DUITSCHLAr D ZESTIG PROCENT RE fccTIE OP SPOORBILJETTEN by verbltjf van zeven dagen LISSONE LINDEMAN verstrekken alle biljetten Aanvragen en inlichtingen ook in de Duitsche taal aan de afd Reisbemiddeling MARKT 31 GOUDA Toonkamer Crabeth Telef 2020 Crabethstraat 8 Wandelt U wel eens Gaat dan door de CRABETHSTRAAT Daar ziet U in de toonkamers Crabeth veel wat U later als Cadeau kunt gebruiken Wortelboer s WoiTnpoeders FERMITAN verdrijven zeker en snel spoel madeen maagwontien zoowel bij volwassenen als by kinderen Bü Apotheker en Drogisten 86 cent per doos Gouda Schouwbupg Bioscoop Van VRIJDAG 14 DECEMBER tot en met MAANDAG vertonen wij na het fenomenale succes in de Tuschinski Theaters te Amsterdam Rotterdam en Cit v Theater te Den Haag Het huis in de 56ste straat een Warner Bros Film met KAY FRANCIS RICARDO CORTEZ en WILLIAM BOYD in de hoofdrollan Regie Robert Florey EEN ZELDZAME VROUW IN HAAR SPEL EEN SPANNENDE INTERESSANTE FILM VOOR IEDER PUBLIEK In ons uitgebreid voorprogramma o a U F A Wereldnieuws en Profilti Hollands nieuws Toegang boven 18 jaar Graties fietsenstalling Populaire entreeprijzen Toegang boven 18 jaar Gratis fietsenstalling ZONDAGMORGEN HALF ELF vertonen wij de buitengewoon interessante U F A Documentaire Reisfilm ITALIË Ook U verwachten wij Zondagmorgen Onze prijzen zijn Zaal 25 Balcon of Loge 3r cent Toegang voor eiken leeftijd Verwacht Vrijdag a s onze 3e Hollandse Succesfilm MALLE GEVALLEN naar het boek van HANS MARTIN ITHAUA THEATER presenteert het meesterwerk van EMIL TANNINGS DE ZWARTE W4LVISGH De s rootste en mooiste rol van den geniuien karakterspeler AMUSANT BIJPROGRAMMA TOEjGANG BOVEN 18 JAAR Vrijdag a s première van de Hollandsche film DOOD WATER met JAN MUSCH Plaatsbespreken vanaf Donderda 20 Dec vanaf l i uur me met Rinso wascht Wordi aangeJïaam verrasi Gropte Brouw pll l eMnd om haar prima Bieren en sta de buiten den Bond met schen concurreerende prijzen ZOEKT voor GOUDA en Omstreken EEN SOLIED AGENT Brieven No C 4067 Adv Bur v h ALTA Utrecht BOOe AZIJN 2t VW DE BESTE VOOR DEM PRIIS 73 gJaai gang ffo 18783 ZaierilagSIS Deoembep IB34 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTOECHT NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVLNHUl it iN enz Dij blad verschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng i 1 5 regela ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 2Ö Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertenties in het Zaterdagnummer 26 bijslag op den prijs liefdadigheids advertentiën de helft van den pr s ABONKËMËNTSPfilJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel jkB aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by on za agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 4S400 INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en Ingeaonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuflscbenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureauj en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau sign ingekomen teneinde yjxa opname verzekerd te zjjn Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde o plage 7500 ex p j er j kwistige hand over Eurupa uitstrooide jne Het goudjiarrtt n ïpaanschen despoot dat 4jria BTöést vernietigen werd ons volk ten zegen omdat wij den moed hadden nieuwe markten te ontdekken Het spookbeeld van Japan bestaat niet indien wij ook nu nog den moed van onze voorvaderen toonen want slechts de moedigen worden door de goden geholpen Da Regeering beeft zoo merltfe Dr ColiJB dezer dagen terecht in ïü groote Kamerrede op geen wondermiddelen tot haar beschikking en wil ook overigens met beide beenen op den grond blijven Het del is relatief gesproken niet kleiner dan dat van Japan Ia er dan reden om nerveus te maken Toen wy deze aangelegenheid dezer dagen met de directie eener groote Indische cultuurbank bespraken vestigde men er de aandacht op dat de prijsdaling ons in zoovele opzichten den juiaten kijk op ónze exportmogelykheden doet verloren gaan Neemt men bijvoorbeeld Indië dan is het feitelijk alleen maar het artikel suiker waarvan ook de uitvoer naar de hoeveelheid is afgenomen Van alle andere artikelen neemt de uitvoer zeker niet af in sommige Niemand zal ontkennen dat de Japansche concurrentie niet uiterst scherp is Nog dezer dagew heeft men kunnen lezen hoe Verschillende groote Twentsche textielfabrieken opnieuw gedwongen wares hun productie verder in te krimpen vanwege de felle concurrentie van Japan op de markten in het Verre Oosten Kunnen beschermende rechten of contingenteeringsmaatregelen hier echter wel uitkomst brengen Wij gelooven het niet De Indische bevolking is zelf door de daling van de productenprijzen zoodanig verarmd dat elk verstandig mensch het moet toejuichen dat de inlander zich tenminste nog met goedkoope Japanache katoentjeg kan kleeden Het zou een groote onbiUijkheid zijn zoo merkt de Keer Th Ligthart in zyn onlangs voor de Vfereenigingr voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek uitgebracht prae adviea op de Nederlandsche nijverheid te beschermen ten nadeele van de veel armere Indische bevolking De ontbering die de inlanders moeten dragen is veel grooter dan die van het Nederlandsche volk la het schrikbeeld van de Japansche concurrentie trouwens wel zoo groot als het veelal wordt voorgesteld Om te beginnen voert Japan meer in dan uit Ergens moeten die Japansche importen dus vandaan komen en ze moeten ook ergens mede worden betaald Ook hier is het weer leven en laten leven jHet aandeel van Japan in den wereldhandel aldus de heer Ligthart ia geringer dan men verwachten zou luisterend naar de doodelijke angst van heel de wereld voor de Japansche uitvoeren Het aandeel van dit land in den Wereldhandel is van 1 29 tot 1932 gestegen van 2 8 tot 1 3 1 Ziehier het schrikbeeld Japan tot zijn weinig verontrustende afmetingen teruggebracht Ja maar zeggen de protectionisten en allen die in angst en beven om bescherming roepen wat niet is kan komen en wij dienen dus nu reeds het Japansche gevaar buiten onze grenzen te houden Ongetwijfeld gaat Japan vooruit maar het Japansche volk zit dan ook niet bij de pakken neer Het heeft onze handelsmethoden eerst overgenomen toen verbeterd en die tenslotte zoo geperfectionneerd dat het wellicht nu onzen tijd wordt eens iets van de Japanners te gaan leeren Is het alvast niet in hooge mate geruststellend dat de omvang van onzen buitenlandachen handel in hoeveelheden goederen uiigedrukt zich handhaaft Ons aandeel in den wereldhan KerstmisAanbieding Mantels Japonnep Wij ruimen op Balansprijzen Dit nummer bestaat uit twee bladen Moed verloren al verloren Het gaat den handel dryvenden middenstand niet best Spreekt men in den trein met handelsreizigers dan zijn gewoonlijk hun klachten vele hun orders gering neemt de uitvoer zeker niet af m sommige oeiue ueenen wp ucn giuuu uiyyci i gevallen zooals bij rubber neemt de export tiatief moet uit het bedrijfsleven zelf voort komen en het algemeen belang mag door groepsbescherming niet in het gedrang komen Aanpassing aan de veranderde omstandigheden is noodzakelyk oneerlijke middelen als devaluatie en protectie dienen van de hand te worden gewezen Door eendrachtig samengaan zal ons volk zelf ook nu tot wonderen in staat kunnen zyn indien een wyze maar niet al w jze regeering op het juiste moment de krachten in de volksziel weet te doen ontbranden gelijk nu m§er dan drie eeuwen geleden de groote Oranjevorst dat heeft weten te doen Wil het buitenland zich uitputten in een yoea van protectionisme en monetaire expmmenten het zij zoo dftch laten wy dan met beide beenen op den beganen grono blijven en onze krachten bewaren voor betere tijden die eenmaal moéten aanbreken De woorden van Schiller den groeten Duitschen dichter dat de mensch den ruwen steen bewerkt hem door de tijden aangebracht tot fonkelenden diamant dat de mensch meester is van het oogenblik maar dat het toeval de wereldgeschiedenis bepaalt gelden ook nu nog zelfs toe Nu komt deze exportstijging wel in hoofdzaak voor rekening van de inlandsche rubbef doch dit bewijst slechts temeer dat het altijd weer deJgoedkoopste en dus ecc nomiscft beste prodvaienten z n die zich het snelst bij de structuurveranderingen Weten aan te passen Niettemin wordt de waanzin van het protectionisme in de wereld wel het best gedemonstreerd door het feit dat Java geen suiker meer kan uitvoeren Men biedt dit kostelijke product nu tegen 1 cent per pond aan doch het bldtenland weigert het af te nemen Achter hooge tariefmuren maakt men liever zelf de suiker al komt die dan ook honderdeA percenteji duurder Een dergelijke waanOT moet rich op den duur echter wreken daa de internationale i verdeeling van arbeid geen uitvinding is van de vrijhandelaren maar een economische wet waaraan geen land dat nog prijs stelt op contact met het buitenland zich op den duur zal kunnen onttrekken Indien het waar is en daaraan valt niet te twijfelen dat de wereld haar welvaart om welker laatste resten zij nu nog stry dt aan de internationale verdeeling van productie heeft te danken dan zal zij logisch gedacht daarheen terug moeten Immers blijft de geschiedenis der wereld altijd aan zichzelf gelijk zooais de wetten der natuur Ook in het economisch leven geldt de regel dat dezelfde voorwaarden altijd weor door dezelfde verschijnselen worden begeleid Armoede was Ket gevolg van het continentale stelsel onder Napoleon welvaart kwam toen de vrijhandel daarna hersteld Averd Hebben de Nederlanders hun gewesten niet welvarend weten te maken juist in een tijd toen de Spaansche overheersching hen trachtte te vernietigen Waren er toen misschien geen groote structuurveranderingen en veranderde ook toen niet do waarde van het goud dat Philips II met zoo Ik heb het gevoel zoo verklaarde ons onlangs een yverig man dat wy met elkaar in een wfeitle loopen te grazen waarin het gras steeds schaarscher wordt Er komen zoo langzamerhand dorre zandige plekken 4n Mijn eertyda oo welvarende clientèle is nu zeer verarmd en waar het einde van die verarming is valt met te beoordeelen U als journalist hebt misschien een breederen kijk op den toestand maar ik die de dmgen van zoo naby bekijk word met den dag pessimistischer i I V cauDA Die beeldspraak van de koe in de weide doet even denken aan Von Spengler den bchryver van Untergang des Abendlandes die den mensch eveneens vergelijkt met een viervoeter maar dan van de familie der roofdieren Wy gelooven echter niet in den ondergang van West Europa en wy zyn het ook heelemaal niet met Spengler eens dat de mensch een roofdier is Wy leven echter in een tyd waarin de literatuur van Spengler opgeld doet zooals meer dan een eeuw geleden de boeken van den Franachman Rousseau met hun bekenden roep Terug naar de natuur in de gratie van het groote pwbliek waren Brieven uit de Hofstad MCCLVIII Woningbouw en Woningnood In de Tweede Kamer is geklaagd over woningbouw woningnood en woninghuren De oudwethouder uit den Haag had bij die kritiek de leiding Het is niet ondienatig er eens op te wijzen dat op 1 October j l niet minder dan 311 gemeente woningen leegstonden in onze stad Vergissen wij ons niet dan heeft den Haag een kleine negen duizend woningen in zijn bezit Het cijfer der leegstaande is dus niet onaanzienlyk Het merkwaardige is wel dat op dit oogenblik particulieren woningen bouwen voor de arbeidersklasse die geringer huurwaarde hebben dan de overeenkomstige van de ge Rousseau moet toen ook een veelvuldig gebruik van da vergelyking mensch en dier hebben gemaakt en wel op zoo suggestieve w jze dat Voltaire hem In con brief de volgende geestige opmerking maakte Uw laatste boek met zeer veel genoegen gelezen en ik kan U zeggen dat ik reeds terstond de neiging bij mij voelde opkomen op handen en voeten door mijn studeerkamer te wandelen Op waardiger wijze dan Voltaire dat deed kan men moeilijk een antwoord bedenken aan hen die ons maar steeds willen voorhouden hoe verdorven onze beschaving toch eigenlyk is en hoe dicht wij faitelyk bij den ondergaïig staan Zie naar Japan heet het tegenwoordig als men zyn pessisimsme wil botvieren rtNog een tijdje en het land van de rijzende zon heeft de Indische markt voorgoed voor ons weggekaapt en het zal ook niet lang meer duren of Japan heeft de g eheele wereldmarkt veroverd stlgen toon gesproken woorden voelde de rechter een plotselinge voorbode van Kwaad Er is hier vanavond iets zeer onaangenaams en vreemds gebeurd Ik ik heb je laten roepen omdat ik dachtdat het beter is dat JU de zaak ter handneemt Ik begrijp het niet Oudevriend ik weet geen raad absoluutgeen raad Misschien kan JU Kolonel Monroe zweeg plotseUng staarde voor zUn voeten en was niet In staat verder te spreken En rechter Kent keek van den eenen naar den anderen zwljgzamen man en liep op den kolonel toe Hij legde zijn hand op diens schouder Kom beste vriend zei hlJ vertelhet me De ander zweeg nog even eii keek toen op Ik ben bang dat ik het Je zal moeten zeggen klonk het gedrukt toen vervolgde hU met vaster stem Misschienkan JIJ voor dit verdraaide geheimzinnige gedoe een verklaring vinden Ik bener tot nu toe niet in geslaagd En vroeg de rechter toen de ander weer aarzelde Kolonel Monroe richtte zich op Vanavond vervolgde hij toen mijnvrouw zich kleedde om haar gasten teontvangen legde ze haar halssnoer optatel om het even later aan te doen Kolonel Monroe liep naar de tafel nam het snoer dat daar lag n hield het In zijn hand Ze werd ergens door afgeleid en Jonathan had den rechter verteld dat Lloyd Jackson voor het bal was komen halen en dat ze samen waren gegaan Misschien Lloyd Maar de rechter was nu vlak bü het huis waarom hij zich dus niet verder in gissingen verdiepte maar zich sterkte voor wat komen zou Toen hij het hek indraaide ontmoette hij iemand dien haastig zijn richting uitkwam en de oude man bleef staan denkend dat die persoon hem iets te zeggen had maar toen de naderbljkomende gestalte den rechter die onbeweeglijk in het maanlicht stond bemerkte stond hij een oogenblik besluiteloos stil en sloeg toen zonder een woord te zeggen een zijpad in De neger aan de voordeur ging den rechter voor naar kolonel Monroe s studeerkamer en klopte Beneden in de hall zag de rechter de dansende paren en hoorde het geroezemoes v n praten en lachen Er kon vast niets ernstigs zijn als die anderen zich zoo zorgeloos en luchthartig m de balzaal vermaakten Maar de deur ging open de rechter trad binnen sloot de deur achter zich en keerde zich om Zijn vlugge angstige oogen speurden de kamer rond en hij zuchtte van verlichting Jackson stond daar m levende lijve en toonde geen spoor van een schandelijke ruzie hoewei hij vreemd stil was en niet opkeek toen zijn vader binnentrad Kolonel Monroe haastte zich naar hem toe stak zijn hand uit t Spijt me dat ik Je moest storen I Randolph begon hij en in die op em Tcicurbtellingcn gorden nooit beter iluortranen en klachten FEUILLETON Be Majesteit van het Recht Naar het Amerikaansch van MELROD DANNING Nadruk verboden HOOFDSTUK VII vergat daardoor het snoer om te doen zoodat het op de toUettafel bleef liggen Een kwartier geleden ontdekte ze dat ze haar paarlensnoer niet droeg en haastte zich naar boven om het te halen Zij vertelde dat ze de trap opgaande Jackson ontmoette die van boven kwam Later heeft ze dit weer probeeren te ontkennen omdat ze realiseerde hoeveel beteekenis deze ontmoeting hebben kon maar ik houd van rechtvaardigheid zooals je weet en daarom moet ik Je de telten voorleggen De storm barst los Rechter Kent haastte zich langs den maan beschenen weg zijn ernstige oogen hadden een be2orgde uitdrukking en zijn breede Uchtgebogen schouders richtten Mch rechter op als om aan hetgeen hem zou wachten beter weerstand te kunnen bieden Hij herhaalde eenlge malen kolonel Monroe s woorden en poogde de beteekenls ervan te begrijpen Het Is dringend noodlg dat u dadelijk Wer komt had de kolonel gezegd Het is een kwestie die Jackson betreft Maar zUn heeie verbeeldingskracht gat hem geen idee aan de hand Een ongeluk Mogel k maar dan zou de kolonel het toch zeker gezegd hebben oneenlgheld Jong bloed Is wkrm in het zuiden dat wist rechter Kent maat hij wist ook dat Jackson ïlch nooit ih een andermans huis zoo ïoü laten gaan dat zijn gastheer zich er mee zöU moeten bemoeien HU zou in zoo n geval wachten en de zaak later Uitvechten Rechter Kent lachte geamuseerd fronste daarna zijn voorhoofd toen de minder aangename houding van den kolonel hem duidelijk werd Hij ging vlug een stap voorwaarts Ben Jij bezig een web van bewijzentegen mijn zoon een Kent samen teweven vroeg htl Kolonel Monroe hief zijn hand op Wacht even alsjeblieft antwoordde hij maak de zaak niet zwaarder voorme dan ze al is Rechter Kent bewaarde het stilzwijgen en langzaamaan ging de kolonel voort Toen mijn vrouw in haar kamer kwam was het halssnoer verdwenen Eerst dacht ze natuurlijk dat ze het I verlegd had Ze zocht overal maar moest eindelijk wel tot de conclusie ko men dat iemand dat het weggenomen was Zooöra ze het mij vertelde en Ik me overtuigd had dat de paarlen er niet waxen gaf ik Peter mijn bedlende order lederen gast die vertrekken wilde te verzoeken in mijn kamer te komen