Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1934

HO 18789 IEDEREEN die Wortelboer s Ki uiden en Wortelboer s Kllen heeft gebruikt bUift ze gebruiken Zij verdrijven gal sliim gevatte koude griep influenza koortsigheid maagen hoofdpijn wekken de eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen de stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewan en Zestig cent bij Apoth en Drog OP REIS 7 Wendt U voor Uw reis per boot spoor auto of vliegtuig tot den officieelen Agent te Gouda van het AMERICAN EXPRES9J REISBUREAU Alle inlichtingen reisbcgrootingen gratis HOTEL DE MINK CRABETHSTRAAT 71 GOUDA Telef 3324 Toonkamer Crabeih OKbethstraat 8 Telef 2020 Wat zal ik nu met Kerstmis eens koopen Een PYAMAZAKuit de etalage van de Toonkamers Crabctl Voor familie en kennissen buiten de stad artistieke KERST en lIlEUWJAARSKAARTEN KAARSEN NAAR DE WINTERSPORT met LISSON€ LINDEMAN VRAAG Set GEïLr lJSTREERD PROSPECTUS VAN DE 10 EN n DAAGSCHE PAUSCBAl ARftANGEMENTEN IN DE WINTERSPORT PLAATSEN IN ZWITSERLAND EN OOSTENRIJK ZEER BILLIJKE lARIEVEN AAN ONZS AFDEELING REISBEMIDDE LING MARKT 31 GOUDA i fi Wortelboer s Wormptoeders mFERMITAN verdrijven zeker en snpl spoel madeen maagwormen zoowel bü volwasse nen als by kinderen Bij Apothekers en Drogisten 85 cent per doos knlpoogje tegen een enkele empj yé entrad triomtantel k het prlvékÉintoor vanden directeur binjien gevolgd door denschoorvoetendeh Jackson Bob had Ietsluchthartlgs en blljmoedlgs zoodat hij ledereen met wlen hij In aanrakingkwam voor atch Won ijCn waardoor hijzijn overwerkten maar goedhartlgenvader om en vinger wond Nu stoof hl zün vader s deftig kantoor binnen tfnklopte h m hartelijk op den rug Dezedraaide zich bo6s kijkend In zijn stoel om wat duivel HaUo Bob Hallo vader Xk ben gekomen om ute vertellen dat het met de bank nietgoed afloopt Dank i je antwoordde lij CL vaderdroog Wat is er gaande Ben Je weerover e Wordt vervolgd Inbraak Verzekering ƒ LAGE PREm iEN RUIME CONDITIEN UNION REIST tt MET LISSONELINDEMAN A D Béerends êc Veeren Amterdam C Keizersgricht 174 176 Te Nos 45S77 46777 47477 ALLE GEMAKKEN PERFECTE REGELING ZORGEN VOOR ALLES ALLE INLICHTINGUN AAN DB AFI REISBBMIDDELING MARKT U GOUDA THALIA THEATER vertoont van Vrijdag 21 t e m Donderdag 27 December Dit HOLLANOSCHK FILM 5chouwbut q Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 21 DECEMBER tot en met DONDERDAG vertoonenwö dé nieuwste HOLLANDSCHE FILM II Gevalle Naar het bekende boek van HANS MARTIN Regie Jaap Speyer Loet C Barnstiin film In de hoofdi oUen JOH KAART Jr ROLAND VARjfO JOPIE KOOPMAN LOUIS DE BREE EMMY MEUNIER tn LQUIS GIMBERG MALLE GEVALLEN éénmaal het kluchtigste boek van ons land thans verwerkt in een fïlm vol humor en geest De meest amusante film die de Hollandsche Filmindustrie tot op heden heeft verv aardigd VRIJDAGAVOND ZAL JOHANKAART Jr TEN TOONEELE iEHüLDIGD WORDEN EN AAN IEDERE BEZOEKER EENFILMFOTOtflT MALLE GEVALLEN AANBIEDEN WELKE HIJ VAN ZIJN HANDTEEKEN NG AL VOORZIEN Zondag en de beide Kerstdagen 3 voorstellingen 3 30 6 uur en 8 30 overige dagen aanvang der voorstelling 8 15 Toegang voor eiken leeftijd Gratis fietsenstalline Voorverkoop en plaatsbespreking a 10 cent per plaats lederen dag van 11 tot 4 uur VOpRZIET U DUS TjUDIG VAN PLAATSEN On Wpopulaire prijzen zijli 25 35 50 70 95 en 1 15 DUS JEEN VAHTHOOGDE PRIJZEN GROOT PARKEERTESSmW VOOR AUTO S EN AUTOBUSSEN Telefonisch be8proke plaatseli moetell een half uui voor iedere voorstelling afgehaald zijn Teléfoon 30 DOOn IAVE R FILM MV M EEN HOLLANDSCHE ZIN GAAT ERl BETER DAN EEN LAN G VERl AAL IN EEN ANDERSE TAii Iedereen zingt de populaire wiis fes uit Malle Gevallen Geen dag ed geen uur of ik flenk aan Jou en Geen gela en toch geen zorgen ATTENTIE Toegang voor lieren leeftijd 2 uur Plaatsbaspreken van 12 half elf VTTENTIE Zondagmorgen ff PORI SBOO AZIJN 2 £ VdE beste voor M A PRIPS x Dotfumentaire Ufa filA Beid e JKeritHaKen s morgens om half eH MEISJES IN UNIFORM Totgang boven 14 Jaar ËEi llO KOIMEIi PUBLICITEIT I in Gouda én br eede i Higev ng 16 000 G E ZIN NE N IN GOUD A MOORDRECHT NIEUWmKERÏ A D USSEL ZEVENHUIZEN MOERCAPELLE 3 ADDINXVEEN feOSKOO REEUWIJK HAASTRECHT TÖLWIJK BEHiyUBACHT BERKEI WOUDE KRIMPEN A D iHeL rOUDERKERK A Ó IJSSEL GOÜDERAK Jbêiféilft men in huis door oAze Dag en Weeicbiaden D gyad Goudsche CouAnt Zaterdag editie 7500 e empl ï eètblad voor Reeuwijk Woensdag editie 1000 eekplad voor Waddinxveeii Vrijdag eclitie 16 50 it 99 Week lplad De Zuidpias Vrijdag editie 2350 Weekblad De KrimpfeneÉ waardj oensdag editi 3500 Tolaa opipge l6 00a ex GEEN ENKE BLAD IN DEZE STOEEK KfEDT DEZE WAARDEVOLLE PÜBi lClTEIT vDJE AFDOENDE IS y i RECLAME TELEFOON 2745 GÖ EDKÖOPER EN VEEL B EJER DAN ELKE ANDERE VRXAG de TARIEVElf aan HET BUREAU MARKT 31 73 trJaaP8 ng Zater i g a2 P c emh n g34 eODDSGHE GMIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN HAASTRECm I OORDRECHT MOERCAPELLE BERGAMBACHT NIEUWERICBRK BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK ADVËRTEKTIËPRIJS Uit Gouda en omstrekeoi behoorende tot den becorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 26 bijRlag op dan prijs Ldcfdadigheids advertentiën de helft t q d n piijh INOBZONDËN MËDËDË£LINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone adyertentiën en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer gereduceerdefi prijs Groote letters en rimden worden berekend naar plaatsruimte Advertestiën kunnen wtoden i geEOBden door tusachenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureau en onze agenten en nlbeten daags vóÓr de plaataing aan het Bureau zijn ingekoiocn teneinde van opname verzekerd te t n OUDEPKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN em Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon eri Feestdagen ABONNBMEJITSPRIJS per kwartaal fzM er week 17 cent overal waar de bezorging p ooper geschiedt Franco per post ifer kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dageljjlu aangenomen aan ons Bureau MAAKT SI GOUDA bi onza agenten en loopers den boekh ndel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelgks geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie T e Interc 2745 Postrekening 48400 Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Ge garandeerde oplage 7500 ex Kerstmis Tot en mat Maandag 24 December bui tengewoon voor delige MANTEL en JAPONNENDAGEN ProfItaert van deza ongekend lage aanbieding imann zal opnieuw bovew den horizon van ons teven stijgen En dan Xfi het ons verrukken looals nooit het licht van den dag ons verrukt heeft V at is niet in de eerste plaats om het nieuwe en Het Verrassende van het licht het IS meer no fdoorde worsteling die is voorafgpg In de Kerstboom fl ll ken we nu de licbten aan en verbergen idf tuaachen bet donkere groen der d inétfjien de verrassingenvoor wie ons lief zön ikten we ons bewustblijven van de symbtdisöie beteekenis dezerhandeling We welln ilat in den Kerstnachthetnieuwe lich 4a ppgegaaij dat over demenschheid de hee lölÖ id v een nieuwendag heeft doen opgaan We weten dat strak het licht weer schijnen zal dat nu lijkt uitgebluscht De lichten die we ontsteken zijnniet anders dan de bewijzen van het geloofin het ïlieuwe licht waarin Mraks eennieuwe dag zal gloren K de waarde der verlossiiig Zooal i m deze donkere dagen zoo kan het k in ons en in ons leven zoo hopeloos donker zijn En h is die donkerte die ons verlangen naar het licht opdrijft en ons jubelend straks de verlossing van het licht do t vieren De Germanen vierden in de en tyd het feest der i nnewende Da dcftikerte was i het voljifcmenst Maar juist uit die dc erte s eg het nieuwe licht van de lente en den ziSher onzichtbaar nog op Het nieuwe leven was gebMren in den tyd waann alles donker en leyènloos scheen Dat ia oek de gedachte van ons Kerstfeest Toen de t deti donker waren en zonder I vea wes in Christus fiet nieuwd Ikht geboren dat ov r de wereld en de menschheid een nieuwen dag deed opgaan Is het ook in ons hart en iij onö leven niet zoo Wanneer de nood het hoogst is is de redding het meest naby We moeten eerst in de donkerte van den nacht Z n ftiP j de armen te rekken naar het licht We I liiJteten eerst de diepte der duiatemis ge peild hebben om on met inspanning Vi alle krachten omhoog te worstelen naar h licht Maar dan ivftok die omhoog worste l ling schooner darrlde dag Want niet hei bezit is het maar het bereïken de worste i ling om het te i ereiken die ona het ieven in z ijn vo rte heerlijkheid doet smakwi De I verioseing is het O Kerstnacht Vbooner dan de lagen Want uit dien Kerstnacht schyjit een ander licht dan wat we tot nu toe kenden Als we na lange en bange worsteling omhoog gestegen 2njn naar het licht j dan iffdat een ander licht dön wat we ken den een nieuw en heerlyltpr iicht Is het niet goed dat de menschheid zich i daarvan ook in dezen tüd rekenschap geeft Het lijkt alles zoo duister om orffe als zou noBit het licht meer qchynen Maar het licht j Kerstmis o OUOA Daar is uit s werelds duistere wolken Een licht der lichten opgegaan Het 13 de geboorte van Christus die jnd ze regel Van een kerkgezanglherdachtwordt De gelxiorte van Christus de opgangvan een nieuw licht Is hét niet teekenendvoor de beteekenis die men aan Jezus ge boorte hechtte maaf teekenend ook voorde groote beteekenis en waarde die men aan het ticht toekent Ook Vonde zong inlyn Kerstlied ƒ O Kerstnacht schooner dan de dagen Moe kan Herodes t licht verdragen Dat uit Uw duisternisBe blinkt i In de geboorte van Chnstus stijgt een nieuw hebt boven den horizon der wereld Uit d ii Kerstnacht wordt een nieuw licnt geburen Eeu nieuwe dag caak op over de wereld een nieuwe tÜd breekt aan En de herinnering daiiraaii vieren we in de dagen dat om ons de aarde yi düiBtarnis ligt dat de dagen zyn ineengeschrompeld tot nkele sthemeruren en rfat alles gestorven lyVt wa aar traks bm ons bloeide en groeide Het is zdto van zelf sprekend Nooi zullen we het licfflf meer waardeeren dan wanneer we het missen en nooit ootC hebben we aan datr licht meer behoefte Maat dat IichL f tü t uit den nacht Het licht ook het licht van Christus geboorte stygt alt d uit d n cht Het moet nacht om ons en m ona zijn V willen we de wafftiopige armen uitstrekken paar het hcht Want het licht nietwaar is het ieven Eerst als we het licht missen begrijpen we dat Dat geeft juist in den donkersten tijd van het jaar en van ons leven a n de geboorte vajv t hcht de bete eWJnia yn De dêi gd des vaders isjiet erfgoed der hinderen Oude Kerstgebriiiken Volgens een oude legende begon op den 2östen December het groote Germaansche Midwintarfeest ter eei e der godheden het groote Zielenfeest of Joelfeeat dat het tijdperk j der twaalf nachten opende WaarI schgnlyk i dit oorzaak dat toen het feest van oe geboorte van Christus op 25 December in de IVde eeuw door j de H Kerk werd ingevoerd aldra de I gekarsitö de volksfantasie gebruiken en voorstellingen ten deele in Chris telijVen zm herschiep Zoo was by ide Germanen het Joelfeest het vruchtbaarheidsfeest Het schieten in de lucht en in de boomen het luiden yan een bel of klok bedoelde rechtstreeks zuivariüg van kwade geesten en andere invloeden Ool met het binden van stpoohalmeu om de hoornen het slaan der hoomeil op Kerstnacht w erd bevruchting Ijeoogd in Limburg vindt meu nog hetgebruik om op Kerstavond een plaoitm het water te zetten die dennaam van Eoos van Jericho draagt een bol wortels die in verdroogdentoestand jarenlang bewaardl an worden zonder t de kvenak m ateilt lallen middernacht spreiden de kortevertakkingen van de plant zich uiten vertoont ze een bloeivorm aU eenroos Terwijl men op de outplooiïngder bloem wacht worden Keratlielieren gffiongen of brengt men den tydin gibed of overweging door Ook iaDuitschland is de Roos van Jericho geen onbekende De berichten overdit gebruik klimmen op tot in het begin der XVlIde eeuw Men beschouwtde Roos van Jericho als het zinnebeeld der Opstandinigf vanwaar haarnaam Anastatica Volgens de sajpeontlook de eerste bloem bij de geboorT te van Christus zij sloot zich bij de lijk lachte Bob pakte henfcblj den arm 1 ue aanvoemer van ons beste voet I balelttajfc nu platzak en zonder werk f f at is J bar t is een beleed u Heb jfc daar l geprobeerd Bob HPsvnaar I d3 bank Ja daar kom ik juist vandaan Er is eeR betrekking vrij maar ze moetan een aanbeveling hebben en dte kon Ik om bepaalde reden niet geven t dee ï En mijn brave rei jèctabeleen tüsschén ons gezegd dikwijls onhandelbare vader is Jaar de baas Kommee En hij nam Jackson mee naar de bank Eennmtfl binnen ft ng hU hem voor liet T 1 T U t or of MJtl CU Ook in ons land leven nog vele ge kruisiging en ontlook ten tweedenbruiken voort Zoo zet men in vele male by de h ypenis des Heeren provinciën e tak van een vrucht J Bij de vlucht 4 MËgypte ontsprootboom in den Kfi stnacht op water i zij in de woestynop de plaatsen dieHet gevolg hieWan dacht men zou Maria met haar voet had aangeraakt een goed vruchtenjaar zijn vallen Evans was jong en luchthartig en onweerstaanbaar van zijn bruin golvende haren en aantrekkelijk lachend jong gezicht tot zijn keurige schoenen JacKson ttesloot hem In leder geval niet vffel te verteUeh Eigenlijk begon hi1 ben ik bezigeen baantje te zoeken JU Ja Maar wat is er gebeurd Waaromben e niet In Harrlsvllle Daar hoor Jetoch thuis is t niet Dat Is een lange geaehledenis Bob en ik kan je niet alles vertellen Maar t is nu eenmaal zoo dat ik hier in Je pogen een trekking blJ de spoorwegen te krijgeiL Maar voor hij ging nam hij zlph voor nog een poging in het zakenI jfwartler van hiVansvUle te wage Hij I had ee bezoek gebracht bij de SvansI vuie bank maar de dtö cjfeur was toen uit Als hij nu weer geen succes had wat hlbl waarschijnlijk was omdat zei op een J bank heel secuur zijn met aanoevelln gen was Jeb s aanbod het eenlge wat hem overbleef 1 t Was een schy terende zomerdag toAi Jackson zijn schreden naar de tfMk richtte De strake j waren vol vroolfte kleurert en jonge meisjes en jongelul e daar zorgeloos en kleurig geklee 3 wandelden Maar ln deze weken ha i8Lckson idoor zijn neerslachtigheid en HoniMi derhoudt was geëindigd FEUILLETON DeM jesteit van het Re§ht Naar haf merlkaai van lïa k verbodeii Och meneer viel Jeb hem in de rede er is nog etri massa geld in de wereld We hebben allemaal wel eens geen geld en Ik verölen op het oogenblllfc genpeg voor ons aUémfial en meer dan dat Dus u begrijpt het wel eindig dehtl blij 1 Miar Jeb oX kan toch niet Jeb maatete een handbeweging U hoelt er niet verdef over te praten lachtt hU Als u l ater een milUonaijbent kom ik misschien wel eens biyuom htap vóór de opvoeding van Tobyl een van de anderen Neen meneer TicliVat u niet In de steek Al zijn protesten hielpen niet om dengoedhartige oonducteur van zljn besluitaf teb engen Jpb maakt op t laatsteen eindftian hót gesprek door te drei gen s nachts Jackson s kleeren Weg te zuuen nemen zoodat llij niet zou kun n uerdwUnen Dus bleet Jackson en on drft hij niets beters had sUmde hij toe den volgen Jackson liep de treden van de Bank af met t gevoel dat hij wel zou willen wegkruipen en zich verbergen Hij was nu langzamerhand het punt genaderd waarop hlj zijn zelfrespect en vertrouwen begon te verlleae en dit was haast het tergste wat getwuren kon t is nu eenmaal zoo dat ik hier in Je Eênmarfl binnen jyng xiu ivsm vuui mooie stadje werk moet zoeken en plat I een s7rle bevelen kllnlten gat een ooiijk i irntnnnB iP tREen een enkele empj yé en Hy sloot een oogenbllk zijn oogen van louter wanhoop Een botslnj I Jackson glng èen stapachterult hield zijn hand boven de oogen en keek rond Een jongeman was bealg zijn hotd uit een goot te visschen wat l Qrft na een oogejibltk gelukte w aarna hij zieh tot jon Wendde zak bon Hob Evans begon te grinniken Hou op met je llauwltelten zeg me nu eens wat je hier uitvoert Dat heb Ik je verteld Je wou dus zegge Is t geenmoEv Bob s gezicht vertoonde even eenvluGhJlge komische belangstelling enstopte de hand in zijn zak om er eenlèei n portefeuille uit t § halen Hier hoeveel heb Je noodlg Jackson glimlachte Neen ik vertel geen grappen en Ikwil geen geld van je ouwe Jonden ikmoet werk hebben Daa zqu Je me mis schlen bl kunnen Iwlpen I B b schudde meewarig het hooM ffm en trotach hé zei hij op zoo n 1 toon dat Jackson voor l et 1 eeïjf ds dien nacht o het bal harte V l naar huls geteerd de dingen pht t beschouwen oodat hij ppi èze ge I Jukkige jonge menschen nte js oersch was f fi HU betrad de koele dllt gfe haU van j het bpk bouw vernam mtmaal dat de I i directeur vrij was en hem kon ontvan i j gen Als dit bericht hem al wat hoop ge i 1 geven had dan zou dezen weer gauw gauw den bodem ingeslagen worden i Wij kunnen niemand in dit soortbedrijf In dfenst neöieh tenzij hij door leirtand wordt aanlüevolen die voor hem instaat of Referenties heeft Dat begrijptu maar natuurlijk zult u ons daaraanwel Itunnen hel e Is toevallig eenbetrekking vacant Maar Jacksoh kon geen r6ferei tles geven Toen had de dtercfceur er verdet NeeKit u mü niet kwalijk ik hoop uttij ik u geen pijn heb gedaan eenstommiteit was t van ine Wel verduiveld mUn kop e af als dat Jack nietisl Jadkaon staarde deg Jongeman aan en Toelde toen weer hoopjn zijn hart Hallo Kvans lioe ga t er mee Ik was heelemaal vergeten dat je hier wooïit I ej Jongeman lachte een vroolljken luchttiartigëh lach Benig om jou te ontmoetend En het was me een ontmoeting iié IWaar ging je heen beters had sUmde hij toe den volgen geven f f Lr 0 en het on d n morgen met Jeb mee te gaan om te geen belangstellto meer oor e Jackson aarzelde Evans was tweedejaars geweest toen Jackson aan kwam en hoewel ze nlfe bepaald Intiem warep kende hij hem gMioeg om aympa voor hen te hebben Maar wat kon hij vertellen van wat er thuis was voorge