Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1934

van ouds als een geneesmiddel tegen velerlei kwalen aangewend en men geloofde dat zij tooverkraeht bezat De Hollandsche benaming Marentak beteekent dan zooveel als Toovertak Van hoe groóte beteeken is deze plant bij de oude Kelten werd geacht blijkt wel uit den eerbied met welken men haar behandelde als de Druïden of Priesters haar op den zesden dag na de eerste nieuwe maan van het jaar in de bosschen gingen plukken terwijl jongens en meisjes hen opder snarenspel en zang begeleidden In lange witte gewaden gehuld beklommen zij den eik op welken een Marentak door hen was ontdekt sneden de plant met een sikkel af en vingen die op in een laken daar het als een ramp beschouwd werd indien zij op den grond zou valien en daar verontreinigd worden Zij die nooit met de aarde in aanraking was geweest zou aanstonds haar tooverkraeht verlieien IX AFDEiELiNG lU Je klasse AOOVV Ensch Boys PEC Heracles Vitesse ZAC Tuöantla Go Aheod Enschede Wageningen AFDKEUNti IV ie klasse PJJV NQAD Willem ULüwGA NAC Eindhoven MVV Bleijerheiae BW Juliana AFDEJiLlNG V Ie klasse uVAV Be Quick Leeuwaraen Friesland HJSC Velocitas Veenaam Bneek Achilles Frisla G V B Ie klasse Gouda 5 Moercapelle i 2 u Olympia 3 Waddinxveen 2 z uur iie klasse A Bosk Boys Schoonhoven 6 2 uur Oudewater i GSV 5 2 uur Haastrecht 2 Moordrecht 2 2 uur üe klasse B Schoonhoven i üSV 12 uur ONA 5 Stolwijk i 2 uur Gouüeratt uroot Ammers i 2 uur Je Jiiasse A Olympia 5 Bodegraven 4 u uur Voorwaarts i Waddinxveen 3 i uur JNieuwveen i Nieuwkoop i 2 uur e klasse B üroeneweg i ül A b 2 u Moercapelle 2 Nleuwerkerk 2 2 uur klasse u Haastrecht 5 Lekkerkerk 3 u uur ötolwijfc 2 Oudewater 2 2 uur Klasse D Lekkerkerk 4 Groeneweg 3 4 uur Stolwijk ó Oudewater 3 12 uur 3e klasse E Nieuwkoop 2 stolwijk 4 2 uur Gouderak 4 Gouda 6 12 uur Overzicht De vöetbaienthou asten hebben de laatste weken niet te klagen over te weinig spanning Theoretisch hebben in Gouda 3 ploegen een kans op de hoogste plaats waarvan het eerste en tweede elttal van Gouda een zeer goede Het jwedstrljdmenu voor Zondag venheldt Baardoor wedstrijden die een bijzondere beteekenls hebben Ook al is de wedstrijd RFC Gouda niet een big match door het feit dat de Rotterdammers zeer lastige klanten in eigen home zijn zal een leder rood wlt aanhanger niet geheel zonder angst de uitslag tegemoet zien Ongetwijfeld rustiger kan Olympia het bezoek van Hoek van Holland tegemoet zien De rood zwarten krijgen een pracht kans om zich te gaan herstellen en hun wetnlg aanlokkeMJke positie aan een ander ove te doen Wellicht In het vooruitzicht hiervan een stimulans tot flink aanpakken en als de Olymplanen ook blj hun eigen publiek hun zelfbewiïstheld terug krijgen mag een zege vrijwel aangenomen worden Wat eertijds de strijd der strijden voor Q S V had kunnen zijn n l tegen VOC heeft door de slippertjes der laatste tijd wel aan belangrijkheid iets ingel oet Bwch blijft het voor de groenwitten de laatste kans zich te herstellen en alsnog als troonpretendent te mogen worden beschouwd ONA krijgt ook al een leider op bezoek nl Fluks Wollen ie nait blieven voader Nee jong k wil noar hoes noarmouder Zai wacht Dokter en de oude man gaan met hun beiden terug Even voor het dorp staan ze stil Zü draaien zich om en küken over de verlaten velden Mooi nietwaar Hall mooi k Ben bliede dokter Dat kan ik begrüpen t Is ons Kerstkind Verder gaan ze dan het dorp in Hun voetstappen klinken tusschen de huizen verbreken even de rust van den Kerstnacht was vroeg gaan slapen Dat was goed Dan dacht zii niet meer aan het verdrietige en morgen zou alles beter te dragen zijn Als zo maar met wakker wordt van dat luidi uchtig gebel Wat heeft die patient weer een haast Alsof het voor den zooveelsten keer om leven en dood gaat Och de patiënten zyn allen zoo haastig Aan den dokter denken ze met Dokter doet de deur open zoo ver het kan en gaat zelf ter ij de staan zoodat het Ucht van de ganglamp op de beide mannen valt Goeden avond Wat is er De jonge kerel doet een stap vooruit staat opeens vlak voor den dokter Dokter zegt hü gaan ie direktmitV t Is zoo wied De dokter glimlacht even in zichzelf HiJ is oud geworden temidden van veel ellende verdriet en sterven moak vort Hij doet het natuurlek met zoo nu en dan een beetje vreugde bij geboorte en beter worden en uu 13 hii een kleine levensphilosoof Hij kan zich niet meer kwaad maken wanneer er menschen 2ün die altijd beter weten dwars tegen zijn raadgevingen in een bende kwakzalversmiddeltjes gebruiken en hem de schuld geven als het verkeerd gaat Hy stoort zich met meer aan de kletspraatjes die hem overal en vooral vroeger veel afbreuk deden Hij kan zich gergens meer over opwinden Het zegt hem zelfs bijna niets als er menschen zijn die zijn goede daden waardeeren en hem dank zeggen Dan is er wel heel even eeii warm gevoel in hem dan komt er in zijn oogen wel een zachter licht gelijk er altijd reeds is maar verder niets Hij heeft het leven leeren accepteeren met al het goede en het kwade hiJ heeft den dood zoo vaak gezien dat hij er geheel mee vertrouwd is geraakt en rust en vrede kent in dit leven omdat hij weet dat alles zoo betrekkelük is in déa wereld Als de jonge kerel heeft gezegd t Is zoo wied dan weet de dokter alles en even gaat hem door de gedachten dat het met zijn rust van dezen avond is gedaan De jonge kerel zal vader worden Komt maar innen noodigt dedokter uit Ik ga terstond mee En voor de beide mannen aan gaat de dokter terug naar zijn studeervei trek Hü wflst den jongen kerel een Wanneer U onze 4 ETALAGES bezichtigt is t niet nnoei lijk voor U om een passend Kerstgeschenk takoopen en dan voor een billijke prijs IE JASKE St Anthoiflestraat 13 15 Tel 3102 Gouda Puck dié kraait verrukt t Is haar haast gelukt Een lichtje vast te pakken Moeder zegt Mchei uit Kleine stoute it Straks branden nog de takken Dan klinkt vroom en zach t StiUe Heil ge macht En komen de geschenken Als een kaarsje dooft Moet moedera hoofd Aan bed gaan denken Trip trap o wat slap sloffen op de trap Nu die moeë voetjes Toch klinkt in de gang Nog het kerstgezang Uit slaperige toetjes Wenscht U een prettig en gezellig Kerstfeest Viert het dan onder een KERSTBOOM en met een KERSTBLOEMSTUKJE uit BLOEMENMAGAZIJN C G RUITENBERG DOELENSTRAAT GOUDA Kerstboomen reeds vanaf 25 cent Kerstbloemstukjes reeds vanaf 50 cent Speelt hier deze roos een groote rol in Engeland i s het de Mistletoe die nergens ontbreekt op het Kerstfeest Bü ons heet die plant Marentak waarvan de wetenschappeiqke naam Viscum album ol witte mistel is De plant waarover heel veel te zeggen zou zyn het IS een woekerplant welke o a in het Zuiden van ons land op sommige boomen groeit en in den winter haar vollen wasdom bereikt en die in het Noorsche volksgeloof een voorname rol speelt daar het een Marentak was waaruit de pijl gesfteden was die door den blinden Hodur werd afschoten en Baldur doodelyk trof is dus een soort parasiet door middel van boorof zuigwortels zuigt ziJ de sappen uit de boomen die door haar uitgekozen zfln om als voedingsbodem te dienen De zoogenaamde Itjmetende lijster is de oorzaak dat de mistel welke o a veel op appel en perenboomen voorkomt zoo veelvuldig verbreid raakt Immers deze vogel is btjzondeï belust op de besjes van de plant d w Z op de Hjmachtige stof ervan terwijl hy de harde zaadjes Welke aan den snavel kleven af strijkt op een anderen boom met iiet gevolg dat door hem een mistel daarop gezaaid wordt De mistel welke de Kelten al heil noemden wordt door hen en dus o a in Engeland nog als een gelukaanbrengende plant beschouwd Zij werd Kerstnacht door W J EELSSEMA Het is Kerstnacht en het is zoo stil en rustig zooals alleen een Kerstnacht kan zyn Vrede rondom In het dorp in de menschen en in de natuur Enkel twee mannen die over de straat naar een groot wit huis aan het einde van het dorp loopen alleen die twee mannen hebben schijnbaar rust noch vrede Het zy n een jong kerel en een oude baas Zonder twijfel vader en zoon Ze hebben zich goed ingepakt zitten bijna tot over de ooren in de kragen weggedoken maar een ieder kan zien dat het geen wandelingetje voor hun plezier is die beiden daar maken Daarvoor loopen ze te hard en daarvoor spreekt er te veel zorg uit de oogen en uit den mond die stijf dichtgeknepen is Slechts een keer werden er een paar wooi den tusschen de beide menschen gewisseld As de Iftkter nou maar in hoes is De olidc man zegt het Aan zijn stem is het duidelijk hoorbaar fi t hiJTmoe dat hiJ op is Maar laar over spreekt htj geen woord De jonge kerel kij kt even opzij voor hij Ipsbarst Hai moetin hoes wezen Het is gelijk een snauw een grauw maar het verraadt hoe diezelfde jonge kerel die daar met stevige passen gaat die groot en stoer is die misschien wel ijzer buigen en breken kan hoe diezelfde jonge kere injiood mogelijk in angst verkeert De dokter is in huis Ala de jonge kerel bü de witte villa die rJKdden in een groeten tuin ligt aan de bel trekt die een alarmeerend lawaai maakt alsof I de heele boel in brand staat dah blijkt dat de dokter nog op is Door de dikke overgordijnen die styf in hun plooien en over elkaar hangen dringt het licht niet om dit laatste aan de wachtenden te verraden Zoo vlug de dokter kan staat hiJ op uit zijn stoel waarin hij voor den haard zat en loopt naar de deur Hy hoopt dat het lawaai zijn vrouw niet wakker heeft gemaakt Zijn vrouw was een beetje stil dien avond Ach het was ook wel een groote teleurstelling voor haar Zij had zoo verlangd dat haar zoqn met Kerstmis thuis zou komen en hij schreef dat hü in de stad bleef Dat is de jeugd heeft de dokter tegen zichzelf gezegd maar zijn vrouw dacht daaraan niet die was verdrietig om het gebeurde om het wegblijven Ztj EEN OUD LIEDERE Drie Wtjzen uit het Oosten Zd zagen eens de Ster Zi gingen zich getroosten Een reize zwaar en ver Zü kwamen bij den Koning En aan des Konings hof Zü wilden t Prinske eeren En geven hulde en lof Maar niemand wist te spreken Van een nieuw Koningskind Wéér volgden ziJ de Sterre Door hen zoozéér bemind En ziet by een klein stedeke Daai hield de SteiTe wacht Al flonk rend op een stalleke t Was in dien diepsten nacht De Wüzen moesten wachten Tot t eerste morgenrood Toen brachten zü bü t kribbetje Hun gaven kost lük groot Hun wierook goud en myhrie Die legden zü daar neer Ten voeten van het Kindeke Dat hen ontroerde zéér Zü zagen in zün oogskens Een liefde wonderbaar Zü kusten bei zün handekes En gingen stil van daar Nu droegen zy in t harte Het lieht van Bethlehem Nu waren hergeboren Hun oogen hart en stem Ik wil gelyk de Wüzen Ook treden naar de Stal lOm Jezuken te brengen Myn liefde gansch en al stoel aan die kan zichzelf wel helpen maar brengt den ouden man naar den gemakkelyken stoel die hy zelf juist heeft verlaten De oude man gaat zitten en voelt hoe goed de warmte hem doet hoe goed het is even uit te rusten en hy ziet den dokter aan die ook hem aankykt en beide begrypen Er komt een lachje om beider mond er is even iets in hun oogen dat alleen zy verstaan De jonge man gaat niet zitten Hü kan niet hy loo onrustig de kamer op en neer en zou den dokter wel willen toeroepen Tou moak vort mee te gaan ♦ Voor hen ligt het wyde polderlandschap Het IS alles even kaal en uitgestorven Zoover men kan zien zoover is er een effen vlakte met sneeuwen nog eens sneeuw sneeuw dat erin het maanlicht nog witter uit ziet Alleen hier en daar staat een paal ofeen schutting een boschje of eenboompje waarvan de sneeuw noggleed en die er nu staan als doakerevoorwerpen die niet in deze wereldthuis hooren De hemel heeft geepzwarte wolken meer De bui die nogmaar kort geleden met een dikke vracht sneeuw dreigde die bui isvoorbügetrokken en is achter de driewandelaars nog even boven het dorptetóien Aan den geheelen hemel zynoveral schapenwolkjes die hier endaalt uit elkaar drüven en grootestuklien blauwen hemel met sterrenlaten 1 Boven de boerderü die dedrie mannen naderen die daar midden in de eenzaamheid ligt is zulkeen groote open blau e plek en daarmiddenin d r boven dat huis daarstaat een ster te fonkelen helder enrustig I Als ze in het huis zün gekomen staan zü met hun drieën even in de lange koude steenen gang en luisteren zü in stilte Waarom zy luisteren Geen van hen zou antwoord op die vraag kunnen geven Het komt ongemerkt over hen Alsof het zoo hoort Lang blijven ze niet alleen Er komt een oude vrouw uit een van de kamers Zy is de baker is reeds veertien dagen bü den boer thuis geweest Kraakhelder is ze Zy draagt nog een vy f schachten rok die wüd uitstaat een rood jakje en een wit geruit schort Ze glundert over heel haar gezichten tegen den jongen kerel zegt ze Zeun f D Ster van Bethlehem De zoon kykt met een gevoel alsQf hü het nog niet heeft begrepen Nu is hü vader Nu zullen zyn vrouw en hü in de toekomst nog gelukkiger zün De dokter heeft een andere stemming over zich Daar ligt weer een mensohje aan het Ijegin van het leven vol verwachting vol blüdschap door zyn ouders begroet En wat zal het geven in de toekomst Eenzaam Kerstmis waarin de moeder op haar kind wacht Tevengeefs Er is een groot begrypen maar ook een groot vergeven in de houding van den dok Ze gaan weer terug in de gang ROND DEN KERSTBOOM Trip trap o wat rap Klap ren op ie trap Al die vlugge voeiiea Ring rang in de gang O wat duurt hét lang t Wachten voor die snoetjes Klik klak aan de kruk Rukt nu kleine Puck Daar komt moeder aan Ziet het troepje staan Met stralende gezichtjes Dan de schare gami Waar de kerstboom staat Met twinkelende lichtjes kaart en geadresseerd als volgt 7 V A v Si e a Dagbiaüpuzzie vour het Kina jNlcoiaistr n Den Haag wAam en aüres a u b in biOKielters vermelden iM jury ter beoordeelmg der mgekoinen opiossingen bes laat mt Mr ti de üie voorzitter Ned Bond tot iCinderbesciierming jltvr mr M J K b Aiting von ueusau secr Jentrale Propaganda CoinmliiSie lAej J Th Lohnis pennmgm üaagsch Comitx voor weidaüigneiospostzegeis en K D Koning reaacteur van net Aigemeen HanaeisDiad Amsterdam De toewijzing der prijzen geschiedt voor 1 fcebruan a s onder toezicht van notaris mr ö K D M v Lier te s Gravenhage Prijswinnaars ontvangen uiterlijk i liebruari bericht Steunt allen het misdeelde Kind PRÜFAOANDA CX MMIBSlE VOOR DE WiXDADIGHEIDSPOSTZEOELS SPOKT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL Programma voor Zondag üec K N V B AFDEELING 1 ie klasse VUC Feljenoord RCH ADO Xerxes HF0 VSV DHC Overmaas AJax t eijenoord HFC 26 Dec 5e klasse D Holland Utrecht Baarn Vriendenschaar Zeist Amsvorde Amersl Boys ZNC Elinckwijk Bodegraven 26 December 4e klasse G Sopla Soest Brederodes Woerden AP WC Voorwaarts Culemborg EAC Res 3e klasse G Vriendenschaar 5 EhnQkwijk2 Bodegraven 2 UW 3 ZUC 2 Holland 2 utrecht 2 Velox 3 AFDEELING U ie klasse H DVS ZFC DWS Stormvogels Kxcelstor DFC Haarlem Sparta KFC HBS ie klasse B Neptunus VDL RFC Gouda de HoUan laan SW Olympia Hoek van Holland ODS St Hooger ie klasse V OW Transvalia Lugdunum Coal t Noorden DHS GSV VOC VFC St Volharden 3e klasse D SUedrechtr The R Hope 8VW EDÖ Fluks ONA RMD DOSB 4e klasse D Dilettant Waddinxveen Schoonhoven Lekkerkerk MoordrechtiX V Bosk Boys Haastrecht Kes 2e klasse A HW 2 Scheveningen 2 Alphen 2 oiympia foi tuna 2 VUC 2 Gouda 2 BEC 2 HÓS 3 Quick 2 Res 3e klasse E DCV 2 RFC 3 tJrsus ij GSV 2 ONA 2 CW 3 Crooswljk 2 Excelsior 5 0p reis door Nede 4and voor het Misdeelde Kind Woordpuzzle met duizend prijzen w o vlucht van de KLM voor twee personen trip naar Londen van de Stoomvaart MU Zeeland OmschrljvlnKen Stad In Gelderland die binnenkort ten zeer belangrijke verkeersverbetering wa erT kan boeken 2S 7a na 6a 8 lüO Deze stad is gebouwd op palen 83 11 a 76 80 16 S 65 11 Van deze stad begon de victorie 52 e 104 11 24 28 25 Op 1 April verloor Alva 88 109 84 77 10a 99 B7 102 Nog een stad bekend uit den Spaan schen tijd en door burgemeester van der Werf105 34 63 19 103 97 stad In het centrum van ons land die herinnert aan Sint Maarten 96 QA 4Ö 41 7Z 7 70 45 106 32 26 90 58 91 65 75 27 Is een van de mooiste provincies van Nederland Ik worstel en kom boven het devies van het wapen van 22 64 20 3 65 2y 64 hier at men koek bij t kermlsbler althans volgens Staring dus In 92 7tt üö n i7 39 50 Een ander gedicht van dezen dichter een Zutphensche vertelling herinnert aan 5i 66 1 X 4 35 Kent ge 30 53 6 61 9 81 30 15 8i niet dan kent ge Nederland niet aldus de reclameplaat van een stad In het Noorden Twee vliegtuigen in ons land 48 31 7 40 21 en 98 72 59 14 18 73 13 105 47 107 29 67 12 en 77 25 62 65 twee steden in het zuiden van Nederland Typisch zulderzeeplaatsje 82 37 91 107 110 46 65 100 evenals 10 101 65 4 60 1 0 77 44 49 3C St Je in Zuid Holland bekend door zün kaasmarkten i 56 7 49 3 V 80 110 Twee dorpen In Gelderland in de nabijheid van autphen belde beginnende met dezelfde letter dit zijn 36 93 86 7 98 7C en 55 71 55 5 2 75 stadje in Drente 72 2 86 57 59 14 2 39 9S 74 74 79 75 herinnert aan een zeer bekenden G O Van Ned Indlë en ook aan kaasmarkten 42 71 44 55 2 groot dorp In Friesland Deze puzzle beschouwe men als een 8974 89 voor het Misdeelde Kind m a w dat Gij het be en gedenke Frtjzcn Voor dit algemeen liefdadig doel de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de Nederlandsche Jeugd zijn van zeer vele zijden prijzen beschikbaar gesteld Hooldprijzen Twee retourvluchteri per K L M boven Nederland Een retour Vlisslngen Londen per Mij Zeeland Eleu E M Jaarsma haard Delltsch blauw De Porcelyne Fles een zUveren armbandhorloge van fa Van Wleük Den Haag 2 cadeau bons van ƒ W leder van N V Mag X e Bijenkorf 2 napiacks van fa t Hart Den Haag diverse PhlUte artikelen van N V Philips fabrieken Eindhoven voorts prijzen van Peek en Cloppenburg Boldoot Steltman N V Koffie Hag Mij a o albums evenals van Ned Heide Mij Haust Zonen verder bonbons van Droste Haarlem Ringers Rotterdam voorts een aantal gratis jaarabonnementen op diverse periodieken WUxe van inzending De oplossing van deze puzzle kan door ledere iezerles van dit blad worden ingezonden Het is geoorloofd meer dan eén oplossing te zenden Als voorwaarde Is gesteld dat ledere oplossing vporzien moet zijn van ten minste twee weldadlg heldspostzegels voor het Kind 6 cent frankeerwaarde De oplossingen moeten tóór ii Januari a jt verzonden viyjrden per brlel wv Reunie Bioscoop Vrijdag 21 Zaterdag 22 en Zondag 23 Dec WARNER OLAND in Dr Satan LET WEL Maandag en belde Kerstdagen geheel nieuw progi amma GEORGE O BRIEN in HET yfli IE Wliili 2de Hoofdfilm JOHN BOLES in 2de Hoofdfilm RICHARD TALMADGE in IIEIlilMENNEBIlOEFILM Toegang lederen leeftijd 6EIIEIMZINNIG SANllTeilOM Toegang boven 14 jaar Gratis FletsenstaUing Entree vanaf 25 cent ZON en FEESTDAGEN vanaf HALF 4 DOORL THALIA THEATER PRODUCTVAN o e MED FlLMGEMEEh5CHAP OEM HAAC UITSEBRACHT DOOR METROGOLDWVN MAVER FILM MV AMSTERDAM Toegang voor lederen leeftijd Plaatsbespreken van 12 2 uur vertoont v n Vrijdaj 21 t e m Donderdag 27 December DB HOLLAHDSCHK PILM Zorgt met het oog bp de a s FEESTDAGEN er tijdig voor dat U een fles hg den belegen WIJN of GEDISTILLEERD bestelt bj M J Oosterling Zonen HOOGSTRAAT 20 I TELEF No iO iO Oud en gerenommeerd adreSj Speciaal adres voor alle soorten Binnenen Bultenlandsch gedistilleerd B SMITS Poelier SPIERINGSTRAAT 5 TELEF 2555 111 Bericht dat de Kerstetalage gereed is J Hulleman Gouda KLEIWEG 20 TELEF 2850 OFFICIAL FORD DEALER De Victoria Coupé met if S cylinder motor moderne stroomlijn carosscrie met practisohe koffcropberging thans uit vooiTaad leverbaar Ook te leveren met ingebouwde Radio instalbtie b