Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1934

Spaanse wijn p L SS et Bergerac Portwijnen Bisschop wijn ssot SSot 55 ot Gilde Bier per halve liter Pilseiwr 18 ot Dortmundpr IS ot Lager licht of donker 1 ot 1 ons Leverworst 10 et 1 ons Ploekworst 15 et 1 ons Tongenworst 15 et 1 ons Tongenworst 12 et De Magneet Groenendaal 23 ACCOIMTMmANTOor H S an VOORDE 5TDAGEN inS GOEDS IETS BILLIJKS BOTHASTRAAT 22 GOUDA TELEF 3313 REORGANISATIEëN BALANSEN CONTROLE BELASTING ADVIEZEN VOOR GOEDE SCHOENREPARATIE naar de Schoenmakeri van H V d POOL RAAM 107 109 De oadergang van de Uiver m de Syrische üebtijn heeft een schok doen gaan dour ieder menschenhart Niemand wilde toen na de aanvankelijke mededeehngen dat geen berichten omtrent dezen grooten luchtvogel waren doorgekomen de mogelijkheid onderstellen dat deze Kerstvlucht wel eens niet zou kunnen worden volbracht En toen meer dan 24 uur waren verstreken sinds de radio van het toestel daar ginds in Syrlè zich had doen hooren toen werd wel eenige onrijst merkbaar maar aan een catastrophe wilde toch nlemartd denken Zelfs toen het bericht van de ramp was ipgekomen dat de luchtvogel welker triomphale tocht naar Australië de gansche wereld in vervoering heeft gebracht door de elementen wag overmeesterd en te pletter geslagen waren er nog talloozen die met hoop in het har t de vraaé stelden Maar is dit wel zeker Helaas zijn allen die nog hoop hebben gekoesterd diep teleurgesteld De vier kranige jonge mannen die in tal van reizen over werelddeelen en zeeën zich getoond hebben do beproefde luchtvaarders te zijn aan wien met vol vertrouwen elke opdracht kon worden verstrekt hebben hun leven gelaten En met hen gingen de drie passagiers die hun Kerstmis in dr tropen zouden vieren den dood in Diep tragisch is deze ramp De kloeke luchtvaarders waarover de K LM beschikt zijn in de Jaren dat op Indiè wordt gevlogen zóó vertrouwd geraakt met deze vaste lijn dat aan een ongeval niet meer werd gedacht Sinds 1931 toen de Ooievaar In Bangkok viel en vijf Piachtotters elschte is op deze route door de perfectionneering van de toestellen en den dienst en door de ervaring van bekwame piloten en technici niets ernstigs voorgevallen integendeel in sneller tempo doch met inachtneming van alle voorzorgen voor veiligheid heeft de luchtvaartverbinding Nederland Indie zich uitgebreid De cata strophe die in Syrlë s woestijn heetl plaats gehad welker oorzaak te wijten moet zijn aan natuurkrachten waartegen geen menschelijke kracht en energie noch technische vaardigheid bestand zijn heelt diepe de nte gewekt met hen die In de ultoefeni F van hun plicht zijn gevallen maar ook met de achtergeblevenen die enkele dagen geleden met een tot weerziens afscheid namen toen de bllnkfende Ut ver van Schiphol verdween om ginds in de tropen den Kerstgroet van duizenden landlitnooten aan verwanten te gaan bren De Ulver wiens glorieuse aankomst uit Australië we hebben bewonderd beert luet weer Haar glorie was van korten duur De K L M ts zwaar getroffen Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 PUNCH 1 70 2 00 2 50 1 25 1 50 1 90 LAAT MACHINAAL BREIEN JOHANNA V EIJK GRAAF VAN BLOISSTRAAT 26 GOUDA per liter per fles Wat zal ik nu met Kerstmis eens koopen Een PYAMAZAK uit de etalage van de Toonkamers Crabeth Voor familie en kennissen buiten de stad artistieke KERST en NIEUWJAARSKAARTEN KAARSEN BUITENGEWONE RECLAME Advocaat van Brandewijn f 1 per hele fles per fles ranat H L Mei SS ot SS t O Teekens KOLENHANDEL KarnemeJksloot 5 Tel 2069 J adras voor da Beste Anthraciet Uttr mMtle Jenever I2M ISot Diverse Bitters I2 9S Mot Brandewijn f3 N 3Sot Inmaak Brandewijn 12 7 27 ot Citroen v Schillen I3 SS 3SetOude Jenever Jan Steen 1 3 2 31 et Voorburg 1 13 08 36 ot Cognac vanaf 13 00 30ct ADMINISTRATIES CONTROLEREN INRICHTEN BIJHOUDEN BELASTINGZAKEN Zoete Voorburg 1 80 per V fles I O SS per y fles Fladderak Likeuren Het adras voor Slagers Kappers en Winkeljassen is De Kleine Winst KORTE TIEKDEWEG 22 Gouda Tel 30S0 EEllUHli nil met KERSTMIS of NIEUWJAAR is een Flacon EAU DE COLOGNE 4711 BOLDOOT COTYÜ J C LANGERAAR Firma C Y Tongerbo Levensmiddelen Korta Ofoenandaal 4 T l aeas Gedipl Drogist Beide Keraidagen GEOPEND P S EEN MOOIE WANDVERSIERING IS EEN MOOI GESCHENK Koopt het bij qPEK EN KUNSTHANDEL J VKRSCHOOR DUBBELE BUURT 3 Etsen Platen Houtsneden Brandschilderwerk Banketbakkerij Kokerq Lunchroom HET BEERTJE AL H VAN OOOL Wüdstraat 7 Tel 2560 Gouda Reclame Kerstkransen 40 et p stuk BotxlKerstkransen ƒ 1 per pond Banketkransjes 30 et per half pond oeolade en fondant kransjes 2 ons voor één kwartje Sbigroomgebakjes 8 et per stuk Croquetten 10 cent Spritskransen 30 et per half pond ndaal Oouda Voor de Kerstdagen CHOC KRANSJES met zaadj van A Driessen 19 ets per 1 2 pond PRIMA APPELMOES per groot Wik 24 els GROOT BLIK ZALM 21 ets 2 blikken voor 40 ets 2 halve bUkken ZALM 25 rtZ PILCHARDS in tomatensaus 2 blikken 30 ets AUGURKJES 13 ets per y Literpot ANANAS 23 of 28 ets per blik ZEER MOOIE TUTTI FRUTTI per pond 30 ets APPELSTUKJBS 29 of 32 ets per pond ABRIKOZEN 45 55 ets per pond PRUIMEN 1621 25 ets per pond Extra füne GELDERSCHÉ ROOKWORST 37cts p p DOPERWTJES 25 ets DOPERWTJES met worteltjes 25 ets SPÈRCIBBOONTJES 25 clè SNIJBOONTJES 27 ets 4 bussen voor 90 ets l e ramp herdacht in de Tweede Kamer Bij den aanvang van de zitting van de Jweede Kamervergadering sprak de Toorzltter jhr mr Ch Ruys de Beerenr tirouck naar uant dlng van de ramp aap de Uiver overkomen de volgende voorden van diep medeleven De vrees smds gisteren t gansche land beroerend bleek helaas gegrond De Uiver tot symbool geworden haast van Neerland s durf en kunnen is neergevallen en verwoest Zeven levens vloden heen der dappere beuflinning en van hen die t vliegtuig kozen voor hun reis Deernis allereerst is hetgeen wij votlen met hen die diep in rouw geslagen ïijn Droefheid daarna om den slag die onze nationale luchtvaart trol zy zal dien slag te boven komen maar hij trof haar hard k Volharding kennis energie en durf ïU leidden tot iets groots Tocta bleek het menschenwerk opnieuw t klein Oe eeuwige waarheid spreekt ook hier dat Qod alleen beschikt Die waarheid schenke allen die verloren de kracht om f berusten De Minister van Waterstaat Ir Kaljf sloot zich namens de Regeering bU deze woorden aan Zij Is diep onder den indruk van den slag die de KL M heeft getroffen en daarmee onze nationale luchtvaart De schrijnende tegenstelling tusschen den triomftocht welken dit vliegtuig onlangs heeft gemaakt en de wijze waarop dat tbans Js ondej gggaan heeft ons allen ötep getroffen Onze gedachten aldus spr gaan uit naar hen die achterblijven Het groote leed dat hen treft wordt door de Regeeftog van ganscherharte gedeeld Koninklijke deelneming H M de Koningin en H K H Prinses JWIana hebben telegrafisch bij het Be rtuur en de Directie van de K L M hunJe groote deehiemlng doen betuigen met net ontzettend ongeluk aan de Ulver overkomen H M en H K H verzochten ook aan nagelaten betrekkingen Hare diepgeTOelde deelneming over te brengen CHOC KRANSJES zonder zaad per Va pond 22 ets GEVULDE CHOC KRANSJES per y i pond 22 ets FONDANT KRANSJES per 1 2 pond ets FONDANT KEKSTKLOKJES per Xj pond 20 ets FIJNE KOEKKRANSJES per 1 2 pond 20 ets RECLAME KOEK KRANSJES per po nd 25 e ts Heerlijke SCHUIMKBANSJES zeer licht 16 ets per ons WU 2IJN AANGEKOMEN me t onze voorraad in HET KERSENBONBONS Kwatta 18 ets per ons BloüemRioazijii voor Gouda en Omstreken FIRMA G lillifIHIK KLEIWEG 36 38 Telef 2991 Zie etalage GESORTEERDE KRANSJES per blik van 6 ons 40 ets 10 ets voor blik KERSTPUDDING per 1 2 pond 18 ets KERSTKARAF met citr SchiUetje ƒ 1 10 KLEEDING EN MODEARTIKEj EN ü VLAG WESTHAVEN 61 prima ii goadkeop Tel 3335 Iedere keoper ontvangt een aardig souvenir NIEUW MALTHUSIAANSE BOND Afd GOUDA BOSKOOP en omgeving Secretariaat Krugerlaan 81 TELEF 2223 Vanaf 7 November j l is geopend hêt Dr J HDTGKHS HUIS Krugerlaan 81 te Gouda Telef 2228 Consultatiebureau Spreekuur van den arts iederen Woensdag van 7 9 uur n m Vdor inlichtingen geopend op Woensdag van 7 8 u n ni Donderdag van 10 u v m tot 9 u n m en Zaterdag van 4 10 uur Schrifteliike en mondelinge inlichtingen inzake ons doel GRATIS Postz V antw insluiten WILT U ZBLF UW KLEDING BREIEN Komt dan eens kijken in 0 £ KLUW OosthavenU KOORDWOL in verschillende kleuren vanaf 38 cent per l fl gram L H L BLOK Joubortatraat 212 GOUDA Tolil 2270 ANTON COOPS Drogist Wijdctraat 3t Tel 2825 Vicks Vapo Rub Karsote Forman watten kunt giJ winnen 3x70000 Gulden voor een geringe uitgave van 3 gulden per maand 10 15 en 20 JANUARI TREKKING Geen Nieten Elk lot een prü Vraagt inlichtingen het verplicht U tot niets 32 Trekkingen per jaar voor Kerst Geschenken de etalages bij Gebr Melkert Wijdstraat 22 Scherp Cpncurreerende prijzen Uitsluitend Ie Kwaliteit Voor Kerstgeschenken naar t Parfiuneriehuis I Markt T9 Enormo sortBeriflg m gBSchenk artikeleti BW KimVmOf VAN 50 CENT KERSTTAKJE CADTEAU ♦ GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 22 DEC 1934 TWEEDE BLAD Gediruikt in Uw soepen HONIG s BOUtLLONBLOKJES 6 voor 10 cent archipel naar het moederland moesten loodsen en langzaam heelde de tijd de wonde m zyn ziel zooals ook de wonde in het gelaat geheeld was Vele malen nep de plicht hem weer op Schiphol tot hü werd uitverkoren om de bemanning van de Ulver te completeeren De Ulver Ue op de Kerstvlucht nieuwe lauweren zou gaan oogsten en die zou mededeelen aan de vier moedige kerels die hem in luttele dagen naar het wachtende ïndle zouden voeren Het is ook Van Zadelhoff s laatste vlucht geworden Eenmaal ontsnapte hij gewond gebroken maar nog met verslagen Ditmaal ontsnapte hij niet betaalde hij met het jonge leven den zwaren tol die het noodlot opeischte van hen die de Kerstgroeten ging titengen naar de Tropen De pUoot Beekman zou aanvankelijk met de Uiver gevlogen hebben in de Melbourne race Dat dit niet doorging was voor hem een groote teleurstelling Maar de heer Plesman beloofde hem dat hij voor den oerstkomenden bljzonderen tocht in aanmerking zou komen Vandaar dat hem deze Kerstvlucht werd opgedragen Helaas met het trieste gevolg volg De Leeuwerik vliegt door De Leeuwerik aanvankelijk uitgezonden om eventueel passagiers en post van de Uiver over te nemen en indiea het toestel overigens hulp noodlg zou hebben deze te verleenen waartoe een motor en andere onderdeelen werden meegevoerd zet thans toch de reis voort Het vUegtuig zal zich naar Rutbah begeven en de inzittenden is opdracht gegeven zich tot een commissie Van onderzoek te vormen Brieven uit de Hofstad MOCLIX l e muaicus Arnold £ ii oel Ken enkel woord ter nagedachtenis aan den musicus Arnold Spoel De muziak en in het bizonder de volkszang zal ïjjn naam altyd met groote eer bleven noemfen Hy ieeft getracht den algemeenen genoegelüken en gemoedeljjken zang weer tot het groote publiek te brengen Wie luaar één voet buiten de grenzen van ons land zet hoort daflelijk hoe veel en hoe goed daar door allen jong en oud wordt gezongen en merkt aanstonds op met welk een genoegen en gemak men daar zingt Ueermaien hebben wij in het buitenland troepen landgenooten die in de bekende horden reisden ontmoet Zy zongen ook wel helaas ja ze zfmgen maar zoo afgrijseiy k en m den regel zulke ordinaire liederen dat je je schaamde en je excuus maakte voor de landgenobten Een hotelier heeft ons eens in volle ernst gevraagd of het schoone lied van ovMal waar de nMisjes yn is het bal de National hymne waa In het buitenland hebben die landgenooten klaarblijkelijk durf om te zingen In eigen land hebben zy dien niet Waarom dat zoo is mogen de kenners en psychologen ons veritlaren Op alle scholen wordt tezongen er ia geen dorp in ons land of er is een zangvereenïging in de steden zijn er talloos vele alleen voor mu lek geeft de Staat nog wel eens een behoorlyk subsidie en niettegenstaande dat zingt ïien niet Hebt ge wel eens op een afstand gehoord als het publiek het Wilhelmus meezong t Gaat van de eerste noot af zoo valsch als een kraai en over den laatsten regel struikelt het geheele koor Meer dan van één couplet kent men nauwelijka de tekst Dat alles nu heeft Arnold Spoel trachten te verbeteren De Spoel avonden zyn een vermaardheid geworden Ze waren alleen PLRZIKEN P£R£li ANANAS GEMENGDE VRUCHTEN inblik HET GOUDSCHE TAALMÜSEÜM XXK Nu 64 n Schret Naam voor een juffrouw met een schelle stem die dadelyk over alles het hoogst Woord heeft Ko 65 Verbobbezakke Wil zeggen Slecht behandelen Van een kind dat door familie van d pverteden ouders is opgenomen en daar nie behoorlijk wordt behandeld zegt men dat het wordt verbobbezakt No 66 Overal loopt een aartje door aeï Piet Mikkers Beteekent dat niets volmaak is Alle Goudsche ingezetenen worden uitgenoodjgd uitdrukkingen van den aard als hierboven aangegeven zoo mogelijk vergezeld van toeBchtingen schriftelijk in te zenden Brieven onder motto Het Goudsche Taalmüseum aan het kantoor vai Mrs SMIT Hoogstraat 1 Gouda STADSNIEUWS GOUDiA 22 Dec 1934 Kegeiingen voor de Kerstmis periode en Oudejaar voor winkels in vePband met het naderen van Keratmis en Oudejaar word onder de aandacht an belanghebbenden gebracht dat voor het winkelbedrjjf dan de volgende regelingen zuleA gelden WinkeMuiting m de KenlmiB periode A oor winkels in het algemeen Van 18 tot en met 24 December mogen alle winkels to 10 uur n m geopend zyn behalve op Zondag 23 December behouden hierna te noemen uitzonderingen moeten o dien datum alle wlnlkels gesloten zijn De Kerstdagen vallen ditmaal ö Dinsdag en Woensdag zoodat alle winkels dan gedurende den geheelen dag tot n m geopend mogen zjjn Voor bepaalde branches Op Zondag 23 December gelden de gew ne Uitzonderingsbepalingen voor den Zondag Winkelfl uiting in verband met Oudejaar Voor winkels in het algemeen Aangezien Oudejaar ditmaal op Maandag alt gelden de gewone sluitingsbepallngen oor werkdagen Voor bepaalde branches Bloemenwinkels mogen op 30 December tot 10 uur n m geopend zijn Winkels waarin uitsluitend of iii hoofdzaak een ofmeer der navolgende waren brood banket suikerwerken chocolade al dan niet tezamen met consumptie ijs ten veritoop in voorraad zy n doch uitsluitend voor den verkoop dezer waren tusschen è en 10 uur n m alsmede winkels met slijtvergunning of volledige vergunning krachtens leDrankwet mogen op 31 December tot 10 uur n m geopend zyn Godsdienstoefenhi g Vrüz H rvomi Ben De eerstvolgende godsdienstoefening voor de Vereeniging van Vryz Ned Herv zal niet plaats hebben op Zondag 23 December maar op Dinsdag 25 December 1934 eerste Kerstdag des morgen s half elf in de groote zaal van de Réunie Oosthaven 1a deze dienst zal voorgaan Ds J Dikboom van Amerafoort met als ond rvverl Kerstschaduw en Kerstlicht De bariton zanger de heer Chr van Dam uit Delft leerling van den heer Max Kloon uit Hilversgm zal eenige toepasselijke liederen zing terwijl een stemmige Kerstversieri ng het geheel een zekere wijding zal Chribtelyk Comité voor Winterlezingon Het Christelijk Comité tot het houden van winterlezingen heeft weer vergaderd Daar diversg sprekers wat lang op antwoord lieten wachten werd besloten in 1934 geen lezingen te doen houden In 1935 evenwei hopen drie sprekers op t treden De eerste spreker ts prof dr K Schilder hoogleeraar te Kampen die als onderwerp J CDpmRWz GRofcNDAAL 13 Télef 2012 GOUDA ürize Abonné s kunnen EEN GULDEN op hun abonnement in 1935 besparen Tal van abonné s hebben re ds gebnuk gemaakt van ue bijzonder gunütige gelegenheid die WIJ hebben geboden om op het abonnementsgeld een bespanng te verkrijgen van niet minder dan 11 Vi bij voldoening van het volle abooinementsbediag van 1985 Inplaatti van negen gulden by beschikking per kwhantie van ƒ 2 25 voor elk kwartaal kan men de last van kwitaaitiën aan huis voorkomen en bovendien één gulden verdienen door storting aan o ns bureau van een bedrag van ACHT GULDEN 01 door gireering op onze postrekening No 48400 voor het abonnement voor h t jaar 1935 Waarom zoudt gij die zulks aog niet deed dit naJaiten Die gulden is gemaklkelyk verdiend Ieder is er toch m dezen tyd op uit om op de kleintjes te letten Welnu grijp dan deze gelegenheid aan Tot 29 Dec a s sta t ze open Doe het direct Na dien datum wordt per kwartaa lïwi tantie beschikt DE DIRECTIE N I tokkelen Misschien is men hier ook te kritisch Het 13 het antwoord dat één der op dit gebied deskundigen eens hedft ïgeven op de vraag wat hij dacht dat de oorzaak van het gemis aan volkszang wa t Kan zijn een Hollander is kritisch in allei maar is hy het meer dan een ander Gedenken wij Arnold Spoel a a den man die den volkszang heeft gepropageerd Zijn naam zal daaraan verbonden blijven Het is te hopen dat hy in dit opzicht een tpvolger heeft die met de zelfde energip en oi gewektheid dezelfde volharding zijn werk zal voortzetten Het zou jammer zij n als het bereikte resultaat weer verschroiiipeld ELKEN WINTER LEED HIJ aan Winterhanden en Wintenroeten Dink lil dCB KLOOSf ERMUEM kont Ml daar voor goed van af oor m n beroep moeat ik den ge Seheelen Ug op straat loopen en daaroor gingen de plekken altijd open en begonnen te zweren Van alles probeerde ik maar baat vond ik niet totdat ik tnet Kloosterbalsem begon Elken ochtend en avond deed ik die opde plekken Ze genazen binnen een week prachtig en ooor goed Nu oneer ik als t koud wordt uan te ooren mijn handen en voeten eiken ochtend meiÈloosierbalsem in en heb aedert diengeen last meer van winterhanden en voeten gelud g q AKKER S = KLOOSTERBALSEM öeen goud zoo goed OBOTertrollenbU brand en snljwonden Oók ongeëvenaard al wr fmlddel bU Rheumatiek spit en pUnlIjke spieren Üvenil per pot v 20 gr f 0 60 en 60 gr f 1 SchroefdooB 85 et Potten fi2H cl en l Oi DE ONDERGANG VAN DE UIVER Diepe deernis met de slachtoffers en hun nabestaanden Koninklijke deelnemingEen zware slag voor de K JU M i e stQfleUjke overbUKselen der opvareQiien naar Cairo Er is thans bü de K L M een telegramingekomeii van oen vertegenwoordiger te Bagdad den heer Peters Deze meldt dat nij om ii ia uur plaatselijken tijd op üe plaats van het ongemk is aangekomen en geconsiüieerd heelt dat de ledenvan de Demanning en passagiers omgekomen zijn De Ktoiielijke overblüfselen zijn naar het fort te Kutbah vVells overgebracht en zullen vandaag per vliegtuig naar Cdiro woroen gebracht fcen gesprek met Farraeatler Zoodra Pnrmentler de Jobstijding had gehoord was hij diep onder den hidruk naar Schiphol gegaan We waren In de geiegenneid zijn indruk te vragen over net ongeluk van de Uiver Het Is zoo zelde de heer Farmentier ontzettend jammer uat het zoo geloopen is Wij moeien onze beste vrienden misaen en de machine die zoo n moolen indruk tn de werela heelt gemaakt zijn wij kwijt Daarmee Is een deel van het werk tot dusver verricht verloren gegaan Het ia natuurlijk niet mogelijk zich voor te stellen wat er eigenlijk gebeurd Is alvorens er een nauwgezet onderzoek heelt plaats genad Voor niij staat vast dat het niet aan de machine heelt gelegen want deze heelt onder de zwaarste omstandigheden haar plicht gedaan Het zal wel te wijten zijn aan den invloed der elementen waartegen zelfs de sterkste machine en de beste piloten niel opgewassen zijn l e post van üe Uiver Hoewel nog niet bekend is of de post die de Ulver mede voerde totaal verloren ts gegaan bij de vreeselijke ramp Gie het vliegtuig heeft getroffen Is de waarschljniijkheld dat dit Inderdaad het geval zal zijn niettemin zeer groot Mocht de post verbrand zijn dan wordt nocti door de Posterijen noch door de K L M iets vergoed daar de verzending geschiedde geheel voor risico van de afzenders Dit Is bij buitengewone vluchten zooals deae versnelde Kerstvlucht steeds het geval Voor de gewone indie vluchten gelden de regelen die vastgesteld zijn voor de verzending der brlevenmalen door de Posterijen Prof Dr E W Walch t De ramp van de Ulver heeft den levensdraad afgesneden van een van de meest op den voorgrond tredende Indische hygiënisten prof dr E W Walch Walch was Amsterdammer van gèbooi te bezocht aldaar de H B S en de Universiteit Na zijn artsexamen in 1914 was hlJ eerst als assistent werkzaam bij prof Kultlnga bij wlen hij ook promoveerde In lyJö vertrok dr Walch naar Nederlandsch Indle als plantagearts en had in die functie gelegenheid zich als hygiënist practicus te ontwikkelen Yleesschotels 8 soorten 40 oenl Van internationale bekendheid zijn met name zijn baanbrekende onderzoekingen geworden met betrekking tot de assaineering van de vischvijvers in de buurt van Batavia sedert jaar en dag een gevaarlijke bron van malariamug ZALM KREEFT SARDINES MAYONNAISE HORS D OEU VBE ARTIKELEN LUCHTVAAKT De feesteiykheden te Paramaribo afgelast Bevolking diep under den indruk Aneta seint uit Paramaribo dat aldaar de leeetvre gde over de aankomst van de Smp welke np zoo enthousiaste wijze was ingezet thans geheel wordt gedeanpt ontwikkeling en dus een blijvend gevaar voor de VolKsgezondheld mogelijk door de geweldige energie van den leider die de styfste juffrouw en den sta tigsten meneer uit den plooi der Hoilandsche conventie wist te trekken Er ging een hypnotiseerende werking van zyn geestdrift en zijn leiding uit en niemand ontkwam er aan Zóó sterk was het dat er menschen waren die niet naar zop n avond toe durfden omdat zy vreesden uit dien plooi getrokken te zullen worden ToËh is het helaas nog maar een kleine schare die op deze wljze is bewerkt Wel vond het systeem navolging sectarisch natuuriyk daarvoor zijn wy in Nederland maar een duizendkoppige menigte werd het nog niet Miaschien werkt het door nu ook in de vele clubs van jongeren de zang zoozeer wordt beoefend misschien groeit een gedacht op dat niet meer de dwaze schuchterheid heeft en bang is voor zijn figuur maar er moet nog heel wat gebeuren eer bereikt is wat elders is te vinden Ware Spoel een kwarteeuw eerder begonnen misschien dat wij nog een heel eind verder waren Merkwaardig is ook dat wjj hier m Holland geqn dichters en geen compbrasteo hebben die eens goede volkszang leverM kunnen Of dit oorzaak of gevolg id van het gemis aan volkszang is nrtt te zeggen maar het is zoo Hoevele buitenlandathe liedjes slaan hier plotseling in en hoc worden die dan gezongen en gefloten Kent u én Hollandac n lied dat dit ook doet en boven het niveau van het ordinairp straatlied uitkomt Achten de Nederlandache dichters zich te ootniiatTom ieta voor den volkszan uit hun lior te öij üe opncntmg van de geneeskundige hüogeschool ve Batavia werd dr Walch benoemd tot hoogleeraar in oe iczondheidaleer bacteriologie en serologiö aan die hoogeschool welke functie ng aanvaardde met een rede over het goed recht van üe hygiene In haar toepassing in Nederlanasch Indlé CAMEMBERT ROQUEFOR 6RÜYERE PRIMULA 60UDSE LEIDSE en EDAMMERKAAS HARINGJNBLIK 28 cent door het treurige bericht oimtrent de rampmet 1 t iver Alle verdere feestelykheden zyn afgelast De bemanning van de Snip evenals de bevolking is diep tonder den indruk an het vreeselyk ongeval Hedenmorgen vertrekt de Snip naar Curasao met de dochter v n den gouverneur als passagiere l ILBÜREAÜ VOOR BONS EN PLAATJES Deze week ontvangen van A Gr h B Gouda 202 punten voor 40 v Nelle s etiketten olkis Donzelmana bona Verzonden aan B W K Gouda 144 Verkade bons 26 Calvé ïmnten A d B Gouda 10 Droste bons Mevr T O H 5ouda 17 Sunlight bons Correspondentie A Qt d B i Gouda We hebben noch v Nelle s noth Donzetmons bons in voorraad doch als we ze hebben denken we aan U A F Gouda U hebt inderdaad nog vele Linnenkastbons tegoed maar helaae we hebben ze op het oogenblik niet everanin als V Nellcbons doch U kry ze zoodra mogelijk Van adelboll de niarconiat Wy herinnerden er gisteren aan dj t Van Zadeihofl de marconist van de Ulver i Jaar geleden de eenige overlevende was van de ramp met de Ooievaar te Bangkok koos Het iaatsttf bericht omtrent Miirm Verondersteld wordt dat ook vele Ropmsch Katholieken deze lezing sullen willen bijwonen Vandaar dat het raadzaam ie zich tijdig van een kaart te voorzien Deze kaarten geven ditmaal toegang tot de drie lezingffli die in 1935 zullen gehouden worden en wel door den eerder genoemden prof Schilder daarna die van ds Herm Knoop van Rotterdam en ten slotte die van de I Voorsteegh van den Haag waarvan we nog nader de bijzonderheden hopen te kunnen vermeld Alle drie lezingen zullen gehouden worden in het verwarmde gebouw der Geteformeerder kerk aan de Turfmarkt de eerste door prof Schilder op 9 Januan a 8 defl nam 8 uur De Telegraal memoreert nog eens hoeaeze jonge man die thans bij het rampzalig ongeluk van de Uiver het leven liet drie jaar geleden op een mlezerlgen Januaridag te Utrecht met de boottrelnuit Genua arriveerde Het was Van Zadelholl de iii jarlge marconist die hoe wel gewond den dans ontsprong diewekenlang Jn het verre Slam werd verpleegd en die stil naar het vaderlandterugkeerde nog vervuld van het ontzettende dat hij om zich heen had ziengebeuren Die niet kon spreken over zijnkameraden die daar in die drassigesawah den dood hadden gevonden dieheel die lange reis van Genua naar hetvaderland voor zich uit had i zitten staren denkend denkend aaii het versclirlkkelljke dat achter hfem lag AiiatMsch bijna onwUllg had hij den verslaggever te woord gestaan en alleen toen deze hem de vraag stelde Gaat uspoedig den di jhst van marconist weerhervatten hadden zijn oogen even watlevendiger gekeken Maar dat spreekttoch vanïetf van zadelhotf hééft weer dienst gedaan op de Indlë route Met de kopteleloon om de ooren gekiemd heeft hlJ elke reis de berichten zitten te beluisteren die de groote vogel telkens veilig snel van schiphol naar Batavia en van onzen