Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1934

0 t Kerstkfdnsefï 25aJ uV dm numkyd m verhovgl He feestshmmiiu met Heden overleed tot onze diepp iroefheid onze geliefde Man Vader Coon en Behuwdbroeder ADRUAN HOEK in den leeftijd van 44 jaar Uit aller naam A HOEK T BROEKHUISEN GOUDA 21 December 1934 Pretoriaplejn 56 Geen bloemen De ter aarde bestelling zal plaats hebben a s Maandag te 12 uur vanaf het Van Iterson Ziekenhuis P kcrstlrt dmcn 35ct t M ifl Het o lvilen van huisvuil JQ de Kerstweek Ut jKiii itejiugiiighilieiibi UlmcIh Uat in uc Kersttteeü m de atddi wykeu waai up j uauiwlag Keu m I UiuMcuo Uottuiu up bottüitó up i le eersLti der aene mubXdift welKe tK vo ml brengfU en uurdl onuer de rtuUan k che tiiel aji noe komen Hy Dy de mm in tioiianu uitgebracnt llfet jh ewn Hhow iiim vol romantiek lii leuke liedjet w o Waiting at the Oate lor Katj Ue legisseur an deze rolprent Uavia uuilei komt alle eei toe liet is peciaai de iLngeisclie iilmbter fdx I ateraon uie ona door liaai hettallig bpel en tram bluebsinging Kan beksren Verder zyn er eeii kt ur an tox irti aten w o de revueKoime ken bid Silvers en Herbert Mundin Met John liolea Bottons up lb e genlijtf een hekeling van de Hollywoudsche blul Het laat iien lioe een paar totfe jongens van de faliaat fen een mejsje me filiu idealen zich onituoveren m een Lngeibche Lord met doLhtci banton en promotor Zy nnponeeren i oodoende de iiimwereid en makea hun entree in de studio s rfet meisje heelt reeuö lang een beroemd filmauteur hef en door middel van manieren en handigheidjes waarop wy niet iiï 4p mgaan gelukt hel haar een hoofdrol met hem te krygen De tjlmacteur wordt eveneens door het beruchte maar toch zoo graag geziene godinretje getroffen en alles lykt rozegeur en maneschijn totdat de zwndel uitkomt De rest vertellen wij niet die moet u zelf maar gaan zien Liefhebberij van show fiLm weten dus waar ze dit deze weelk kunnen vmden Wel voor de 100 afwijkend van de eerste ia Dr Satan een gruzei sensatie iirst class iZij die Warner Olaad in zyn rol aUs Öj F U Manchu gezien hebben weten m welk een sfeer deze acteur placht te speleA Wü volstaan dan OQk met vëïmeiden dat Dr Satan niet voor zijn vorige films onder doet oor het nieuwe programma zie men deelders afgetjyukte adyertentie Als Kerstmis nadert Alh üe Keisvuagen in aaiitociit yn uiten de meeste magazijnen vooi een iraai verzorgd uiterlyk h en goede aantrekkelijke etalage is immers een uitnoouiging tol binnentreden Zoo hebben ook tal van Goudsche magazynen dat begrepen zy hebben het beste en aantrekkelykate vaor dezen tyd naar voren gebracht opdat het zyn bekoring op den loeschouwer zal uitoelenen Ln dat zuilen de traaie etalages ongetwyteld Ken byaondere attractie heeft de heer iiulleman ip zyn mooie ruime hhowroom ingericht m attent te maken op de goede qualiteiten van ue iFord heeft hy een tocht In scene gezet van het koude Nederland waar het in dezen tyd als regel wel sneeuwt naar het zonnige zuiden Het klimaatbver chil IS er zoo alleraardigst in beeld gebracht dat menigeen de verzuchtmg zal slaken ja zoo n tocht in een Ford lijkt my Op heel andere wyze vraagt het bloemenmagazyn Luyennk de aandacht Het is eenlust te zien hoe Flora s kinderen daar m deverscheidenheid va deze dagen zyn bijeengebracht en gegroepeerd E naast deze zijn er zoo talrijke magazynen op velerlei gebied die zoo byzonderaardig exposeeren we zagen o a het magazyn van muziekinstrumenten van Bouter aan den ïiendeweg en de byoux by Adr vanMaaren in de Wydstraat en de fraaie Kerstboom by Krimpenfort Kleiweg dat we onzen lezers opwekken bezie de etalages van onze Goudsche magazynen m de verschillendestraten en schenk daaraan U volle aandacht By de komende feestdagen is het eenvreugde anderen een gerfoegen te bereiden dergelijk gegeven niet mogelijk doch zwaar tn nevelig Boms Vat te zwaarmoedig iiï i ijn sombere ernttige koppen en getemperdgryze beeldenssyies De zuivere techniek waarmede de filiji door den regisseur geënsceneerd is getuigt van een bizondere studie van en liefde voor het milieu waarin gespeeld wordt De fotografie van Andor von Barsay ib prachtig Behalve montage en fotografie is er nog een derde element dat medegewerkt heeft tot welslagen der film de muziek De muzikale illustratie van Walter Gronoatay maakt de cinematografische uitbeeldmg voi en indrukwekkend Typiach dramatische accenten worden verkregen uit bepaalde klanken en het heftige realisme an bommige scènes wordt door de muziek nog ondeistreept De begeleiding van het Concertgebouworkest onder leidmg van prof dr Willem Mengelberg is suggestief e verbjerkt nog de expressiviteit der film Naast Jan Museh komt op het etrste plan Teo de Maal respectievelijk aU Willem ue Geu s en Jaap zyn knecht Helga Gogh was een btemmig Volendamsch meisje Bets Rannucci Bechman een gemoedelijke Volendamsche Het is een zeer byzonder filmwerk dat der moet gaan zien Er is ditmaal een alleraardigst voorprogramma een amusante gebchiedeni s van een man die alles precies volbracht zooals hem werd gelast en zeer komische vertraagde beelden van een groep athleten die wonderbaarlijke toeren volbrengen Verder wordt nog vertoond de indrukwekkende l egiafenia van Koning Alexander van YoegoSliiiè en een aardig filmpje van het Bio vflt ntieoord V ORL K PlG KOSTELOOS j By vonnis van de Arrondisfeements Rechtbank te Itotterdam d d 19 December 1934 i in staat van faillissement vesi klaawi B S DEj WIJZE koopman woi énde te Gouda aan de Hoogstraat No 10 zulkb met benoenung van den E A Heer Mr J Overwater tot Rechter Commihsaris en van ondergeteekende tot curator De Curator Dr Mr J SMIT Gouda 22 December 1Ö34 Hoogstraat 1 VOORLOOPEG KOSTELOOS By vonnis van de Arrondissementa RechU bank te Rotterdam d d 19 December 1934 18 HENDRIK VAN DOMMELEN vracht ryder wonende te Gouderak verklaard in staat faillissement zulks met benoeming van den E A Heer Mr J Overwater Rechter lai de gemelde Rechtbank tot Kechter Commissaris en van den ondergeteekende tot curator De Ourator Mr C JONKER Gouda 20 December 1934 Oosthaven 51 Notarissen P A VAN DUIIREN te Alblasseidam en J KOEMAN te Haastrecht zullen verkoopen op VRIJDAG 11 JANUARI 1935 by inzet en VRIJD aG 18 JANUARI 1935 bü afslag in het Café van P VAN DAM te Vlist beide dagen s morgens 11 uur DE BOUWMANSWONING geteekend 43 te Vlist Oostzijde met diverse perceelen WEI EN HOOn AND hooiberg en schuren groot 13 61 02 H A in gebruik by A SCHEP Te veilen in 2 perceelen en combinatie Te aanvaarden het land bij de betaling der kooppenningen op 18 Febr 1935 de woning op 1 Mei 1935 Breeder by biljetten Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notarissen ALLEEN BU D A V YPEREN KLEIWEG 54 CORSET BAND f oo Voor Prima elastiek Achter Corsetrug van piima stof VOORLOOPIG KOSTELOOS Bg vonnis van de Arrondissemente Rechtbank te Rotterdam d d 19 December 1934 itt JOHAN S ANTHONIUS WaMEY schoenen zadelmaker wonende Homeynstraat C 24 te Oudew t r verkUaM lïi fitaat van faiUihsement zulks met benoe ming van den E A Heer Mr J Overwater Rechter 131 de gemelde Rechtbank tot JlechterCommissaris en van den ondergeteekende tot curator De Curator Mr K H GAARLANDT Gouda 20 Dcgember 1934 Oosthaven 51 Schouwburgbioscoop Malle gevallen t Was glstferavortd een feestelijke s temmind in de Sehouwburgbloscoop Een zaal vol vroolljke goedlachsche Gouwenaars die allen even benieuwd waren naar Malle gevallen en naar Johan Kaart himself Nu de kennismaking is niet tegengevallen En de film èn Johan Kaart mochten zich In de belangstelling van het publiek verheug WIJ gaven gisteravond reeds een uitvoerige bijdrage over dea tlim waarvan de inhoud trou fffens o bekend Is zoodat wü meenen Na afloop van de voorstelling werd Johan Kaart door den heer Charles van Lier met een hartelijk speechje gehuldigd waarbij hem behalve een lauwerkrahs een bus Goudsche stroopwatelen en n fraaie kist sigaren werden aangeboden De heer Kaart dankte voor deze vriendelijke attentie en wekte de aanwezigen op door het bezoeken van Hollandsche lilms de jonge Nederlandsche tllmlndustrle te bevorderen Tijdens de pauze deelde Johan Kaart op kwistige wijze aan bewonderaarsters en bewonderaars foto s met z n handteekentng uit Er werd tevens gecollecteerd voor het Blo Vacantle oord de bekende nuttige Instelling van de Nederl Bioscoop Bond waar In liet afgeloopen Jaar ook vier Goudsche bleekneusjes weer eens heerlijke gezonde lucht hebben gehapt In t voorprogramma draalden een paar traale teekenfilms waarvan vooral VOOR IEDERE BEURS staagt men hij THIA Bloemenmagazüii en altüd iets aparts Tel 2659 Oosthaven 16 ThaliaBio6coop Gerard Ruttcns film Dood Water Het Thaha Theater heeft gisteren met over belangstelling te klagen gehad Een geheel gevuKl theatsj heeft met groote belangstelliing Gerard Rutten s meesterwerk Dood Water gevolgd de Nederlandsche film die in beeld brengt Votendam e i zyn bewoners treurend om de afsluiting der Zuiderzee die hen broodeloos maakte Zonder eemg en twijfel is Dood Watei een meesterwerk der cinematografie dat met groote liefde is tot stand gebracht Gerard Rutten heeft dit grootsche o nderwerp dat midden uit het sociale leven gegrepen is met een prachtig artistiek élan op he witte doek in beeld en tot leven gebracht Langzaam trekt de indrukwekkende episode uit ons volksgebeuren aan hej oog voorbij met vfoolijk en luchthartig dat is bij een Voor de vele blijken van deelnemingontvangen bij het overlüden van onzenlieven Echtgenoot Vader Behuwd enGrootvader den Heer A GELDEHBLOM betuigen wy onzen oprechten dank Wed C GBLnERBLOM DE BRUYK M E H HU iKES GELDERBLOM G HUPKiBS en Kindeno GOUDA 21 December 19S4 Tot 6 4anuari Burgerwoonhuis TE HUUR gelegen Bodegr Straatweg b j de Wielerbaan Huurprijs ƒ 5 50 per week Te bevragen bij den heer de Bruijn aldaar of bvi J HuUeman Kleiweg 20 Door net persoon wordt GEVRAAGD per 1 Januari Zit Slaapkamer met of zonder pension Br met opgave van prijs No 61U Bur Goudsche Courant Markt 31 TE HUUR GEVRAAGD per eiüde Januari BENEDEN BOVENHUIS OF FLINKE ETAGE nabij station Br onder No 5109 Bur Goudsche Courant Markt 81 TE KOOP AANGEBODEN een Burger woonhuis gelegen aan de Turfmarkt alhier Te be vragen bij G v d H OKM Turfmark t 42 Telef 2 £ GELDEN BESCHIKBAAR voor div doeleinden JS T piUijk en Discreet Br E STOAKT Co miMionair Mandarijnatraat 85 Den Haag STADS SPAARB ANK he Veilig Rente 3 iCeheim STORTING SGIRODIENST met wekelijksche afhaling van spaaren belastinggelden aan huis GOUWE 2 HOEK WUDSTRAAT GOUDA TOT 31 DECEMBER DE GOJJDSCHE COURANT GRATIS Aan hen die zich met ingang van 1 Januari 1935 op de GOUDSCHE COURANT voor ten minste drie maanden abonneeren zenden w j de tot en met 31 December a s verschynende nummers GRATIS Aan het bureau MARKT 31 Telef 2745 wordt opgaaf verzocht van de gewenschte w ze van betaling PER KWARTAAL ƒ 2 25 of 17 CENT PER WEEK DE KAlMPIOEli ook Uw adres voor het koopen van nuttige enpractische KERSTGESCHENKEN OOSTHAVEN 23 GOUDA Stelt éiTprij pHÊËRiJJK GEB K Bedenk ZAAL s prima BanketbakkerM MARKT 32 levert U HET STE TeleL 3351 Kerstk ansen Spritskransen Weihnachtstollen f J t PRIJZEN ZEER BILLIJK ENDETAIL ENGROS TELEFOON 2469 het Saargebied aangewezen als voorzitter van een der stembureaux voor de op 10 J anuari a s te houden volkaatemming FUEDIKBELUXEN Zondag 23 December NêclêHancfsch product GOUDA Remonstr K rk 7 u n m Da H Cramer Wijdingsdienat en Kersispel Luthersche Kerk 10 u v m De heer C Pel Jr Cand 6 uur Kerstwijding Soc de Réunie Ver van Vrijz Hervorm d w geen dienst Geref Kerk Turfmarkt lU u v nj en 5Vi n m Ds J P C ten Brink Geref Gemeente Turfmarkt lO u v m en S u n m Ijeesdienst Chr Geref Kerk Giouwe 10 u v m en 5 u n m Ds Woudstra Vrye Geref Gemeente 10 u v m Leea dianst Vrije Evangelische Gemeente 10 u v m en 6 u n m Da Dallinga van den Haag Ver Catvyn Turfmarkt 10 u v m De heer Mouw g o te Gouderak BOSKOOP Ned üerv Kerk 10 u v m Dr Jacobs 7 Êwn m De heer Boot cand te Bodegraven Rem Kerk 10 u v m Ds H Cramer van Gouda HAASTRECHT Ned HeW Kerk 10 u v m Ds W de Voogd V d Straaten Dinsdag 25 December Ie Kerstdag GOUDA Rem Kerk 9 u v m Jeugdkerk Ds H Cramer 2e Kerstdag 10 u v m Ds H Cramer Kerstdienst Collecte Rem Broederschap Luthersche Kerk 10 v m Ds J J Simon Liturgie Soc De Réunie Ver van Vryz Herv 10 u v m Da J Dikboom van Amersfoort Onderwerp Kerstlicht en Kerstschaduw Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 5H u n m Leesdienst 26 Dec 4 u n m Ds Laman van R dam Chr Geref Kerk Gouwe lö u v m en 5 u n m Prof J J v d Smit van Apeldoorn 26 Dec 10 u v m Dezelfde Vrije Evangelische Gemeente 6 u v m Wijdingsdienst 10 u v m en 6 u n m Ds H C Leep Ver Calvijn Turfmarkt 5Mi u n b Ds A V d Koojr cand te Maarssen 6 Dec 10 u v m Ds Lokhorst van Hilversum Den 3lsten December D V hopen onze geliefde Ouders en Grootouders WILLEM nmm en I UlITJE JOiillltll niEDWVtLD hun 0 iarige EchtveireeniKinK te herdenken Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen Re ptie 2e Kerstdag n 3 6 u n m P W Reitzstraat 49 ADVBRTENTtEN de laatste in Icleuren uitgevoerd bijzonder geslaagdmag Jieeten De Zondagocftt ndvoorstelling VOOR DIRECT GEVRAAGD In de Zondagochtendvoorstelling zal vertoond worden J ori een doe Ufa film De film is opgenohien in het binnenland van Duitsch Oost Afrika zich uitstrekkend in al haar majesteitelyke grootheid de pori uit de doornstruiksteppe die zoo goed als ongerept is gebleven I 2 kiïideren VOORWIL LENS 89 FailliBBement VERKOOP BIJ EXECUTIE wel ke ïal worden gehouden op DONDERDAG den 27eii DECEMBER 1934 des voormiddags te tien ure ten ste van W J STEENLAND wonende te Gouda Raam No 144 van eenige Onroerende Goederen staande in Meubilaire Goederen Keuliengereedschappen Radiotoestel Motorboot gemerkt Maris Stella en wat verder te voorschijn zal worden worden gebracht De verkoop geschiedt om contant geld zonder opgeld De goederetf zijn een uur vóór den verkoop voor een ieder te bezichtigen ZEGT HET VOORT De deurwaarder belast met de executie WIÉLEM FREDERIK IMBENS Het Wonder van Gouda De Rechtbank te Rotterdam heeft uitgesproken het faillissement van B S de Wyze Hoogstraat 10 alhier handeldrijvende onder den naam Het Wonder van Gouda Curator is Dr Mr J Smit Geneeskundige Dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich bij afwezigheid vanden huisarts by de doktoren E D Meeter Westhaven 60 L A v d Nagei Crabethstraat 45 Apo thekerg Van Zaterdag tot en met volgende week Vrydag zal den avond nacht en Zondagsdiejist worden waargenomen door apotheek P Weiger Gouwe 135 Burgerlijke Stand GElBOREN 20 Dec Cornells z v D A de Koster en M Baas 4e Kade 62 19 Dec Comeha Wilhelmina d v J Broekhuyzen en W C de Mol Boelekade 7 20Dec Elizabeth Magd lena d v W Kaptein en H W Schouten Baanstraat 42 Aartje d v J Heeren en G Zeverboom Raam 306 21 Dec Leonardus Adnanus Simon z v C A van Treden en W M de Jong Groeneweg 57 Een altijd welkom gaschenk in lloekap IK l n vindt U in het meest gesorteerde magazün van L Binnendijk KLEIWEG 87 Zie etalage Billükste priizen ONDERTROUWD 20 Dec C Th M Meijer en C C de Keyzer P Guddens en C M J de Goeij M Hooimeijer en J Verkleg H Meyer en C A J Thierens OViERLEDEN 20 Dec Elizabeth Leentje van Leeuwen geh met H Blok 61 j 21 Dec Adriaan Hoek 43 j HAASTRECHT De Burgemeester dezer gemeente de E A Heer G V W Baron van Hemert tot Dingshof is door de Volkenbondscommissie voor Koopl bil de Kamploan U kuni niet bef r ogü EEN GREEP UIT ONZE SORTEERING Zijden SalonUmpen vanaf 169 Kronen Perkament kappen vanaf 1 95 Staande Schemerlamp met eiken poot en perkamenten k p vanaf 4 15 met zijden bitikdoek vanaf 4 90 Moderne Wandverlichting iets aardigs vanaf 1 35 Schemerlampjes vanaf 89 cent Strijkijzers vanai 1 95 met 3 jaar garantie Ganglantaarns vanaf 1 65 Slaapkamertchalen vanaf oï et compleet Perkamentkapjes Vlir ilupk verilüM 25 et Rijwiellantaarn IIMl 2 75 IIIN imm HulHlIltkiirUa iiiif 41 of Ridio RI wlolin EItotro IJiorworoa Boroodiohiipan LAVENOR HUID EJI GEZICHTSWATÉR met HammameUs Het middel ter verkrijging van een zuivere reine teint ter bestrijding v i onreinheden gi oote poriën vette glans barsten rimpels en andere oudeixioms en vennoeiïngsversehrijnselen der huid Resultaat bewijst meer als wooideM Flacons 80 et ƒ 1 25 ƒ 2 20 Flacons crêmé 85 et ƒ 1 50 H P V Wijngaarden Kleiweg 77 VOOR SPOTPRIJS TE KOOP l ♦ Doet thans Uw inkoopen bij Snelweger 1 schaal als nieuw ADEI VAN MAAREN Wikdstr 13 TE KOOP GEVRAAGD Krimpenfort lleiie MaÉperU Goudsche Br onder No 502 Courant Markt 3 AANGEBODEN Elec Gramifoon met B T H Pickup Party nieuwe Gramofoonplaten a EEN dubbültje J HOOGENDOORN Molenwert 0 2e Handsgoederen Kleiweg Enorms keuze Prima kwalitaitsn Cancui i p ncla ppl K n Als extra Kerstreclame bij aankoop vanaf f 1 50 een mooi stuk Kunstaardewerk Cadeau Sehilterend veplichta Kerslboem met Kerstman oor ïüdap Kind een tpaotatie Openbare Verl ooping Krachtens art 1223 B W De Notarissen F X J H HANRATH te Rotterdam en B D KRUSEMANN te Bodegraven zullen op DINSDAG 8 JANUARI 1935 v m 11 uur in Hotel VAN HAAFTEN aan de Brugstraat te Bodegraven in ééne zitting publiek verkoopen De kapitale Hofstede bestaande uit bouwmanswoning met staUing voor 20 koeien schuren met stalling voor 18 koeien varkensschuren hooiberg ejf in en divei se perceelen vruchtbaar WEI EN HOOILAND bosoh weg en watering gunstig getogen in Oud Reeuwyk onder de Gemsenten Keeuwuk en Zwammerdam root 19 49 92 H A thans bewoond door den Heer Joh Ruitenbuiig en in eigen gebruik te aanvaarden de gebouwen met erf op 1 Mei 1935 en de tandeiyen by de betaling der koopsommen op 19 Febi uari 1935 Behoudens samenvoeging te veilen in 4 perceWen breeder omschreven by biljetten verkiygbaar ten kantore van de notarissen alwaar kaart der te veilen perceelen ter inzage ligt Bezichtiging lederen werkdag Ppacht Kepstballonnen Reclame Aanbieding Vliegtuigen 1 hebben wij niet doch wy geven U ffi VOOR KERST RECLAME 6 FOTOKAARTEN met één op groot carton ƒ 1 25 S 6 FOTOKAARTEN met een vergrooting 18 x 24 2 25 S DEZE VLIEGEN NAtUURLIJK OOK DOET U OOK MEE m KOMT DAN NAAR j Foto Atelier PRINSES J MEIJER Markt 29 g VRAAGT ONZE OPRUIMINGS COLLECTIE VAN WINTERJAS EN COLBERT COSTUMES T C REPARON Kleennakervj Keizerstraat 38 mms tiSPUiiÉiT Behalve voor spoedgevallen en giioposten zullen wegens bUschryvlng Tan rente de diensten GESLOTEN zQn op 27 28 29 en 31 DECEMBER iTii Het Goudsche Chocolade huis Spoorsipaat 3 BANKETKRANSEN 1 kwartje per stuk SCHUIMKRANSJES 18 et per ons OHOCOLAAD KRANSJES 2 ons 1 kwartje FONDANT 10 et per ons DIV CHOCKRANSEN 5 10 15 20 cejit per stuk AMANDELKRANSJES 35 cent per i j pond DIVERSE KOEKJES 20 25 30 35 cent per Vi pond CRABETHSTRAAT 59 TELEFOffN 2718 BIJHOUDEN en CONTRüIeEREN van ADMINISTRATIES en BELASTINGZAKEN Bü aankoop van 60 cent ontvangt iedcren kooper a s ZATERDAG 22 en MAANDAG 24 DECEMBER EEN GROOT TABLET CHOCOLADE CADEAU I Voo Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJzerhandel P ROND Pz Gouda PHILIPS en TELEFUNKEN RADIO Laten wH U beide merken zonder eenige verpUchting demonstreeren REEOS VANAF ƒ 86 ZIE ETALAGE OK OP CONDITIE G A BELONJE LANGE TIENDEWEG 96 Viert vpoolijk Kerstfeest in Ter Gouw BLEEKERSSINGEL 1 TELEF 2253 Ie KERSTDAG BOVENZAAL BENEDENZAAL Slamming muxlMk arundar a band DINER SPECIAL beide Kerstdagen è ƒ 2 50 Verschillende koude voorgerechten Gebonden Soep Kalfsfricandeau fijne doperwtjes versche aardappelen Gebraden Haas Compote geb aardapapelen Plumpudding Fruit DINER zonder Hors d Oeuvres vaiié ƒ 2 DINER ïleesch naar keuze ƒ 1 50 Gemeente Reinigingsdienst Gouda De betrokken inwoners worden ei van in kennis gesteld dat in de stadswüken waarin vuil wordt opgehaald op MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAG in de KERSTWEEK alleen vuil 1 worden opgehaald op MAANDAG en VRIJDAG Voor de a s Feestdagen een ERRES of PHILIPS RADIOTOESTEL Prvjzen vanaf ƒ 86 RIJWIELEN SPORTHANDEL H DE GRUIJL LANGE TIENDEWEG 61 GOUDA TELEFOON 3328 KooAt Uw Reevieesch IN DE O R I CW N E E L E POELIERSZAKEN 1 Men koopt toch gifcn Bruine boonen bü de Hoef smid 7 Fa VERSCHUUR Pzn TELEF 3228 LANGE NOODGODSTRAAT 13 15 Door groote omzet dagelijks Versch Fruit n graap uil ónza laaa prl san Onze Spaansche Smaasappelen zijn reads heerlijk zoet en tappig p p 14 et 16 20 17 14 SINAASAPPELEN 12 voor 25 et Heerlijke wijnperen 7 voor 25 et 5 voor 25 et Leopold peren NAVELAPPELEN zonder pit Jonathan appelen per stuk 7 et Wijnsap appelenHoningzoete MANDARIJNEN Bellefleureiv Citroenzuui 2 pond voor 25 Goudreineftc jf p p 14 15 voor 25 et 10 voor 25 A 8 voor 25 et i r Nieuwe Dadels en Vijgen los en in doosjes alle fn Noten dagelyks versche Valencia en Java Pinopl s GROOTE SORTEERING VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK Spercieboonen en Snijboonen 25 et per LiterbUk p ima Doperwten 28 et enz enz EEN BLIK IN ONZE ETALAGE ZEBT U ALLES Ë Denk om de bonnen deelnemer d DOWANO Da NIauwa FpuHhal DOELENSTRAAT 16 TELEFOON 2979 Aimbevelend J v d DOOL Een altijd weliiom Kerstgeschenk Eau de Cologne Boldoot speciale Kerstverpakkingen zonder priisverhoofiing Adri V Maaren Wijdstraat 13 Voor de Feestdagen Advocaat ƒ 0 85 p fl Piccolo prima likeur ƒ 0 75 p fl Schilletjc 12 0 75 Punch Alcoholvru 0 7 3 fl prima wijn naar keus ƒ 2 Inmaak Brandewijn 2 20 L Wiinhaiidel eo Slijterij VICTORIA TELEF 2968 WALESTRAAT 12 MAGAZIJN VAN PARFUMERIEN § EN TOILETARTIKELEN BALT A DE JONG OOSTHAVEN 29 GOUDA NIEUW IVOROL TAN DPASTA tuben 25 ceot