Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1934

BLAUWE DRUIVEN BANANEN 1 TOMATEN 1 NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDAUELS STUDBNTENHAVER DOFFE KASTANJES TAFELPERKN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN MANDARIJNEN CITROENEN VBUCBTEN IN BUK E GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN No 18700 Ook op onze Heerensalons correcte sq nette bediening Scheerbenoodigdheden Concurreerende pi ijzen H P van Wijngaarden KLEIWEG 77 Voor de Kerstdagen PLUMPUDDING f 3 40 i 2 30 en f 1 25 Fr inis van Vliet Kleiweg 43 45 Tel 2267 Voor de Feestdag KERSTKRANSEN 22 et SCHUpKRANSJES 2 5 et fiPRITSKRANSEN 18 BOTERKRANSJES 20 pei ons WEIHNACHTSTOLLEN MOSCOVISCHE TULIJANDEN Heeft U onze KERSTKLOKJES al geprobeerd IJ en 20 cent per un GEBR KAM PH UJi SEN N V VOOR KUSSENS KINDERBED IES ÖNZBETER en GOEDKQOPER dan andere vklIinB ZIE pNZE ETALAGE Drogisterij De Gouds lie Gfapir 4 MARKT 6 TELeJ2423 H et Kerstfeest iifengfciiJe gedaj Vjrede op aftrde de hiofdfn ei M om dien vrfflie ou e8toopd i oadijvaren moet 4ftl allereerst tuaschen de volkei i Vredfe niets tó militair maar voor op economisqlj De wensch naar vrede 1 8 gemeen maar de middelein lijkmg van dien wensen 2ijn niet Koo gemakkelijk in toepassing en Onze gfemoedstoestand ia in overeenstem ming met de feiten van den dag onzo stemming harmonieert met le smarc uf vreugde van de naaste omgsvipg Het kan dart ook met anders of wij zyn ditmaal di p tnder den indruk van de sombere klanken die we tttmaal van de Kerstklokken opvangen Inderdaad somber i dözc tijd zerr somber We zien de wanhoop van regef ritjgen en volken zoekend naxr verlo4sm uit di vreeaelijke crisis welke nu reeds meer dan vijf lange jaren de gansclie wereld teittett We zien het werk van eeuwen waggelen op zijn grondvesten we zien de individueele tn gezamenlyke smart en nood Onze nijverheid en scheepvaart die zoo gaarm zoudi n willen onze handel die steeds zooveel vermocht onze pittige land en tuinbouwmenachen onze energieke vooi trekkers in de Indische cultures zij allen wor itelen tegen den loodzwaren druk van de benauwende wereldcrisis De werkloosheid hepft schrikbarende afmetingen permanent aangenomen de werkers met hojfd en hand staan voor nog verdere onafwendbare lo msverlagingen de koopkracht van de massa vermindert nog steeds zienderoogen Ook Nederland heeft in den economischen En toch zullen de Kerstlichtjes weer overal ontstoken worden toch zullen wy allen w er in Kerststemming zijn Het Kerstfeest is nu eenmaal het feest van de groote blijdschap die al den volke wezen Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaidi en vroolijkheid voor de oprechten van Itart M Brrfe25S2i Cechiusch x m akte 1 Gramofoonplaat Een nieifiwe Duitsche piano OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN Do Goudsche Fruithandel npm w d A Rtotvald TELEF 3316 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inllcbtingenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJEVEEBRANDINO op schriftelgkt lanvrife kosteloos Tcrkrijlbaar bij de fd secrct rcise Gouwe73Gouds Te huur moderne WtmiUfi mei veel tuingrond Winterdijk 13 naby het p irV Huurprys ƒ 32 50 p mnd water mt egr Sleutel tf bevr op l5a GEMAAKTE HOUTWAREN NIEUWE MARKT 28 UesgezelsGiiap Mulïm Nog enkele portefeuilles bnschikbaar Prijs ƒ 15 Inlichtingen Markt ü en Boekhandel de Ven Wydstr Te huur een gem of ongem Zit en Slaapkamer of Zit Slaapkamer Br na 2008 Bur v d Blad Te koo aangeboden een gebruikte in goedipn ataat verkcerende Hchirij f machine Br no 3091 Bur v d Blad Kunat toppage Gouwe 130 verricht alle voorkomende btoppages in Kleeding Tap y ten esia Te huur nog enkele Burgerwoonhuizeoi gelegen aan het voormalig O N A terrein Huurpr s ƒ 6 per week waterleiding en straatbelasting inbegrepen Te bevragen bij G J van Wingerden Ridder van Cataweg 3 en G v d Horst Turfmarkt 42 Naai en knipl ttaen aange btulen door er aren leerares om grondig eigen kleeding te leeren maken geen cufBUS Bill cond Br no 24823 kaU toop van dit blad Gevraagd Net eenvoudig m wonend BURGERMEISJE P G voor alle huiaelijke bezigheden Br met inlicht en afschru getuigschr onder lett W aan Bijlsma s Boekhandel Gouda LUXE MANDENWEBK NIEUWE MARKT 28 Groote afslag Karnemelkspap Steeds verfcch voorradigWederverkoopers reductie Ter Gouw Moordi cht Onderl Kranaverz Mij Gouda Tarief voor woonhuizen mb winkels en goederei ƒ 0 70 ƒ 0 80 ƒ 0 90 en ƒ 1 Inlichtingen aan het bureau C VAN KRIMPEN Gouve 152 Benedenhuis te huur f 8 per week Te bevr 8 5 u n m Crabethstraat 59 F n Pakhuis te huur Turfmarkt k ƒ 2 50 p w Te bevr Fluw Singe 90 zün oniee 4 wMkhteden De Krimpenerwaard De Zui dplas WeekWad voor Reeuwijk en Weekblad me Waddinxveen het EENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBLICITEITSMroDEL Zend Uw opdrachten aan het Bureau MAEKT 31 GOUDA Telef 2745 FRMS I CMW Voor Ie uinstaande feestdagen HEB IK VOOR U 34 soorten vleeschw uitgesneden Giekookte Ham 26 et p ons Blaasham 20 Schouderham 15 Rauwe Ham 20 Ijachschinken 0 Bacon spek 20 Procureurspek IC Ontbytspek i2 Rookvleesoh 26 en 18 Servelaatworst 30 Saucisse de Boulogne 30 Brunfiwüker metworstjes 20 et Frankforter woratjes 22 et p Hocworst 10 et Gelderache snjjworst 15 Gekookte fyne Metworst 16 en 12 Parijzer Boterhamworst 16 Gewom iBoterhamworst 10 Berliner Leverworst 20 Sachsische Leverworst 14 Tongenworst Thuringer Bloedworst Hoofdkaas Pekelvleesch LunchtongOssetong Kalfsgehakt Gebr Roastbeef Wildpastei Pers Kalfsvleesch Leverkaas Cornedbeef Tongen iozaïk Gew Leverworst Brandstoffenhandel N H v d End VERPLAATST van ZEUGESTRAAT 82 naar Regentesseplantsoen 33 H L 100 KG PRIMA ANTHRACIET 20 30 ƒ 1 65 ƒ 2 20 30 50 1 70 2 25 WALES ANTHRACIET 20 30 1 90 2 60 PRIMA EIERKOLEN 1 10 IM PARELCOKES 0 70 p st paar p ons GEKLOPl E COKES 0 70 BRUINKOOLBRIKETTEN B 1 90 Aanbevelend N H V d End REGENTESSEPLANTSOEN 33 TELEPH 27S9 bij de Kleiwegbi ug 18 10 10 32 22 45 20 30 36 18 20 12 28 10 Weet wat U eet Koopt daarom Uw KERSTBOUT bij Fa Verschuur Pzn LANGE NOODGODSTRAAT 13 15 TELEF 323S Oudste Poelier ter stede Aanbévewd A jToi tolte A J OII LTEN Teieph 3082 r i ve8tigd 1M5 Een ervaring van 40 jaar WAARBORGT U KWALITEIT ZIET ONZE ETALAGE ZIET ONZE ETALAGE REIST MET LISSONEUNDEMAN ALLE GEMAKKEN PERFECTE REGELING ZORGEN VOOR ALLES ALLE INLICHTINGEN AAN DK AFD KBISBBMIDDELING MARKT 31 GOUDA Is ïïw voorraad Brandstoffen voor de a s Feestdagen nog wel groot genoeg Wü kunnen U elite gewenschtc hoeveelheid nog tüdig bezorgen Ons talaloon is No 2404 ANTOON DESSING voorheen JOH DESSING Co Bestellingen w frden ook aangenomen KARNEMELKSLOOT 134 MAGAZIJN TURPSINGEL 35 OOSTHAVEN 24 LANGE TIENDEWEG 27 VOOR DE NIEUWSTE COLLIERS ARMBANDEN BROCHES RINGEN OORKNOPPEN CLIPS EN BLOUSESPELDEN NAAR Adri van Maaren Wijdstraat 13 Te koop klein Petroteumkacheltje ƒ 2 Flu v eelen singel 14 DE KWARTJES RUBRIEK Gevraagd een jonge Kat Burg Martensgingel 96 alleen in het Zaterdagavondnummer van 7500 exemplaren Te koop BurgeïB EJ4 R Heeniirijwiei voor spotprüs Te bevr Groeneweg 71 Deze KWARTJES RUBRIEK wordt opgenomen met zün gegarandeerde oplage Medelezer gevraagd Nieuwe Hotterd Courant omtrek Markt P C de Vooya Te koop een kl Dwergpindiertje ra szmver Derde Kade 52 Zoo n Stofzuiger kochj U nog nooit voor ƒ 35 Laat hem demon atreeren door Gebr Gravesteyn Gouwe 191 ELKEN ZATERDAG 1 plaateen wjj in deze I Te koop nieuw wisselstr toestel m gar en gelükstr toent pr s billijk Moordr Verlaat 3 KWARTJES RUBRIEK De a 8 Feestdagen vragen een goede Sigaar U vindt bij ons alle bek iide merken in voorraad Schitterende collectie kistjes en blikjes ad 10 sigaren vanaf 30 et t m ƒ 2 50 Prompte bediening en bezorging Aanbevelend fa D G van Vreuminipen Telef 3217 Wüdstraat 20 Te koop een kleine Handwagen Adres Com Ketelstraat 36 Waarschuwing Brengt Uw uurwerk n alleen bij een vakkundig reparateur Dit 18 W T Hoekstra Keizerstr 39a ged Horloger Gouda Jtleine aOvertentiën tegen een tarief van 1 3 smalle tekat regels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling Voor fldvertentiëi i onder nummer aan het Bureau 10 et verhooging Inzending dezer adverttintiea tot lüteriyk Donderdagavond Te koop Wit GeëmaiUeatd Gaskookstel JimIrT en Ruh Raam 40 Brieven kimnen worden afgehaald eiken dag van 8 j 6 uur Zaterdag van 8 1 uur Gebeeldhouwd BureauMinistTe gevraagd Br m omBchr afm en prys no 1973 Bur v d Bt Te koop een Halter tot gewicht van 85 K G Raam 40 Biedt zich aan een Banketbakker ook bekend m koksvak Br no 1970 Bur v d Blad N t MeSsje 21 j b z a voor Bodeweïk Weekblad e d Br no 1971 Bur v d B ad Net Burgermeisje 22 jaar P G zoekt plaatsmg m Huishouding Goed kuTinende naaien ikoken en werken Liefst met huiselijk verkeer in Gouda of naaste omgeving Br no 1972 Bur v d Blad Gevraagd net Dagmeisje P G voor halve dagen Mevr Sprik Graaf Flonsweg 32 Te koop goed onderhouden Kindca agcn ƒ 8 Adres Da Costakade 11 Verhuisd Th Binnendijk Begrafenisondernemer van Lage Gouwe 228 naar Hooge Gouwe 99 Telefoon 2228 MANDEN en STOELEN NIEUWE MARKT 28 Te huur vr j Bovenhuis ƒ 3 25 p w ElectriBch licht Te bevr Turfmarkt 87 Te koop goed oreierh Btedf zich aan net Buitenmeisje oud 14 jaar Drie WcKtnhuizen te huur Bloemendaal 79 2e Kade 22 en Vondel raat 36 Te bevr Sanders en Co Turfmarkt 63 Adres G den Butter C 236 Gouderak bij StolwiikerBluis Viool H compleet Te bevr Zeugestraat 104 REISMANDEN NIEUWE MARKT 28 Voor Caroescricbouw Je adreg U koopt geen betere Radio dan bö G r Gravesteyn Gouwe 191 Uiterst selectief geen station door elkaar Reeds voor ƒ 98 compleet een topstel met dynamische luidspreker ten volle gegaraïideerd K van Meyeren Telef 39 Stolwük HeerenriQwiel te kpop met electr lantaarn BoBchweg 132 To huur een Benedenhuis aaii de Spieringstraat 93 Te bevr Kattensinge 35 Te koop Kanarie mannen vroegbroed 1934 Prima zangers met garantie Corn Ketelatraat 50 Tel 2986 Centraal Tax Stadsritten 25 et T F V Loon CentraalGarage N Markt 27 B z a een nette Huishoudster 45 jaar Br no 1969 Boir v d Blad Te koop 5 P K Ariel motorr Kopkleppef Kamemeltksloot 88 Voor de OMGEVING i an GOUDA 73 Jaarg wfl iyi inl B 84 PBoember 1984 eOVMM COIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NJEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLFK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad verschijnt dagelijks behalve ADVERTENllEX RIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkringj 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van bulten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdaguummer 26 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den pïljs ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per we bezorging per looper geschiedt Franco per post per k Abonnementen worden dagel ks aangenomen aah one t ij onza agenten en loopers den boekhandel en de pos Onze bureaux zijn dagèl ks geopend van 9 uur Ai Interc 2745 Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels f2M elke regeF meer ƒ 0 50 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen bjj contract tot zeei gereduceerden prüs Groote letters en n iiden worden berekend naar plaatsruimte Adverte xitiën kunnen worden ingezonden door toasdienkomst van aoliede BoekKandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Burtauzyn ingekomen t enein d a van o pna me verzeke rd te zÜn aan het Wonder blyven vragen Gelukkig het volk dat sterk is in zichzelf en de kracht bezit te gelooven in zijn toekomst Wee degenen die niet anders kennen dan vrees en twijfel die met alle geweld overtuigd willen worden en het succes sleciits aU een rijpe vrucht van den boom willen jplukkGn Iedere periode in de wereldge iliiedenis bewijst altüd opnieuw dat wü er niet kjmen met de redeneeringen van het mon j schtelyk verstand Het onWLiarschynlijke en pnverwachte het wonderbaarlyk ï heeft op de meest beslissende oogenb ikken steeds de ommekeer teweeg gebracht üln het geloof aa i dit wonderbaarlyke lat de eenen zwakken ertoe bracht zich geeen zsak te geven Jtfas steeds de aarop nieuwe groote tyden zyn BERICHT De GOUDSCHE COURANT zal de BEIDE KERSTDAGEN 25 en 26 December NIET VERSCHIJNEN Dit nummer bestaat uit twee bladen KKKSTK BLAD m tjhun schitterende prestatie ieluk en aeelae oaarna mede aat het H M de ivoniugin naa öena ü hen te benoemen toe Kiuaer in de Ome van uranje was + Vrfcde op aarde ruiaohje eertijds doof tpe cetjlers van de Iiibanon Vredd op aarde hii trti s de internationale vredesklank wel ike zijfï op econojtnisch gebied over de ge heele I vereld voi plantl Ischillen nzelf en z n eigenbe t ideaal KerstavcUd inkiefing enj verbeelaii df Bctioonheid é iic lH l StheSr8chtde ly ll iheid in alle ed 1 de blijdschap vftii het ffc df avond van vrede m naai zoo gansch ver SJosf ir in den dagelqkschen ïDe Snip op Curacao Te Willemstad land e vliegers gedecoreerd attaint We ond v het ipiookji heWjW aller innji tte gtjnej vei eledenng miljt evenif liJ vaam weTWsiing J n deze teOiming lêeren w beseffen dat de Vooruitgaiig slechis gediend wordt door wat ons bindt en nietldoor wat ons scheidt dat in den waren vrede met name geen plaats ia voor den klassenstrijd Doordat wy in deze uren niet uitsluitend staren op het eenzydige eigenbelang beseffen wy beter en gemakkelyker te kunnen dragen de gevolgen van maatregelen die nu eenmaal onverbiddelijk rekening moeten houden met het economisch mogelyke van thans En aldus benaderen wij den geest van onderling vertrouwen die allen doet doordringen van de waarheid dat het belang van den een niet altijd de bedreigmg van den ander vormt dat zoovele belangen tenslotte parallel loopen De mensohheid kan met zó6 zwaar verslagen zyn of zy richt tenslotte toch weer haar blik op de toekomst die alle mogelijkheden in zich bevatten kan Hoop doet leven en voor de zooveelste maal verlangen wü weer naar een mooier en gelukkiger toekomst Het ie dit perspectiel dat we altyd zoeken en het ts het terugkeerend verlangen dat altijd opnieuw weer dat perspectief voor ons opent Door dat sterk opgewekte verlangen op dagen als die van het Kerstfeest vinden wy weer kracht tot handelen op de dagen die komen gaan En hoe onvolkomen en gebrekkig nog toch zal die scheppende handeling een of meer draden mee spinnen aan het levende kleed van den Almachtige uaarna spraK aS voorzitter van het huiülgingscomiie namens de bevolking Deze Dood den vliegers zyn gelukwenachen aan waarna verschuienae kransen WQruen overhandigd jtajBi eloof aan hetjWonder vrepsa n zeer Tftfei den mepajciien d blijde boodschap Iwer lJj VeritontiijEld wapen zèi zooals van b enachen t J lerwaclrten Ms zeer be vreeati En d arop ovèï legden zy tezamen om zich te oyprjtüigen Wat Ier waar was van de woonkni die He EAfeeien tst hen gesproken h dcfcn Én toen sfij het Kindeke met zün Moedgr slagen vielen zy neder en aanbaden hem By Het zien van dit kind liggende m een kribbe dat geen andere woning bad dan een sts4 geloofden zy aanVKUrdden het frondev M fi zen God De wiJze waarop het Kerstverhaal on dit ontwaken van het geloof echitdert is prachtig Zy wilden heengaan en zich overtuigen deze eenvoudige herders Ze hadden volgens de woorden der Engelen een openbaring van de hemelsche machi kunnen verwachten en ongetwijfeld hebben zij ook zooiets verwacht Maar toen zy deze absolute armoede en hulpeloosheid zagen werden ze door de macht van hun gevoel overweldigd zü oordeelden niet met het verstand maar gaven zich over aan J macht der genade en geloofden De kracht des geloofs is niet alleen te vinden bij de wijze menschen en evenmin alleen bij de Herders Deze arme lieden die zonder onderdak den nacht op het veld doorbrachten aanbaden terwyl de Koning Herodes zyn priesters en hoogepnesters bevel ib f het kindeke te dooden Duit ternis en nacht nood en ellende stellen het geloof op de proef maar ze zyn er ook de oron van Hier ligt stil en grootBch de Kracht die bereid is op te staan en zich over te geven zonder te vragen naar waarschijnlijkheden en mogelijkheden en die de eer jce nienschelijke vrees dadelijk overwon toen zy de Boodschap hoorde Altijd zal de tijd van de menschen geloof Zatftdag onï 19 io AT is de Snip p haar Kerstpostvlucht naar de West e Wlllenjistad op Curasao gedaald Om 14 40 GMT was de Snip 5 KM Westelijk van de Zuidpunt van Trinidad Om 17 iu i MT landde het toestel t3 La Uuaira Venezuela Om IH uur GMT dus eenhalf uur later steeg de Snip weer op en zette koers naar Willemstad Kenvoudige ontvangst te WUlemstad Omtrent de aankomst van de Snip seint de speciale correspondent van Aneta het volgende Te hall vier landde te Curacao de Snip op vlotte wijze In verband met het ongeval van de Ulver waren de voorgenomen huldigingen feestelijkheden alsmede de aanbieding van herinneringsgeschenken uitgesteld Op het vliegveld van Willemstad had slechts een eenvoudige ontvangst plaats terwijl ook de Intocht in Willemstad voor zoover dat met het ehthouslasme van de bevolking mogelijk bleek zoo sober mogelijk was geworden De leden der bemanning benijemd tot Ridder in de Orde van OranjeNa ssau De Gouyerneur van Curacao heette de vliegers hartelijk welkom wenschte hen ue bevolking was z§er geestdrlttig De geheeie stad was met viaggen versierd sunn emoeiooze ötoet van auu s begeleldQL de viiefeeri op hun intocht naar Willemstad s u Het goederenverkeer met Duitschland Vet drag te Berlijn onderteekend Voor een jaar gesloten Op het ueparienient van üultenlandticne aKen te beriijn is een verdrag nopens ae regenng van net goederenverkeer tusschen Nederland en uuitschland voor net jaar ibtó onderteekend Het verarag komt In hoolüzaak overeen met dat voor het jaar 1934 hetwelk op 1 J cember a s aUoopt De contingenten welke de Nederlandbche regeering het vorige jaar voor producten van den land en tuinbouw heeft bedongen zijn in dit verdrag onveranderd overgenomen HetzeUde geldt voor de tariefcontingenten en de tarlelltxatles Ook is geen noemenswaardige verandering gekomen in de wijze waarop de invoer van deze producten In Duitschland plaats vindt Ten aanzien van de enkele contmgenteerlngen van Nederlandsche industrieele producten zijn geen gewichtige veranderingen te vermelden terwijl de tarlellixaties voor die producten ongewijzigd zyn gebleven PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE ül GAVEN WORDEN VOOR UONDEKDAGAVOND 6 UUR IhüEWACaiT Nederlandsche steenkolen Alleen ten aanzien van de Nederlandsche steenkolen Is een geringe beperking vön den uitvoer naar Duitschland onvermijdelijk gebleken daar de Nederlandsche regeering op grond van den bedaart spoedig mei T HU vhaedi s Px eda s Per stuk SiihDaaa45cKBij Uw dro9is er gebeurd was dat deze begrijpen kon waarom hij zyn naam veranderd had Hy had nu de hand aan den ploeg gestagen en t zou voor Virginia en den rechter noodeloos pijnlijk zijn als zij er achter kwamen waarheen hij gegaan was Byna ai zyn avonden bracht hij lezend in zyn kamer door oi hij maakte een praatje met juttrouw White als Jeb weg was en zij zich eenzaam voelde Jeb en zyn vrouw voelden dat hy veel geleden had en op allerlei manieren toonden zij hem sympathie Jackson had b avonds veel tyd om na te denken en het probleem dat zich telkens weer aan hem opdrong was de vraag of hij wel goed gehandeld had met weg te gaan niet ten opzichte van den rechter ot Vlrgmla maar van Uoyd Hij had hem voor schande behoed Maar tegelijkertyd liet hy hem met een brandend besef een onschuldige in zijn plaats te laten lijden rondloopen De schande van wat hlj gedaan had mocht Lloyd roekeloos gemaakt hebben maar hij kon ook tot bezinning gekomen zyn en het goede dat ongetwijfeld in hem was aan de oppervlakte hebben doen komen terwijl de makkelijke weg dien Jackson hem gebaand had hem naar den verderen ondergang zou kunnen lelden Door de straf voor wat hij misdreven had te ontloopen werd alleen I zyn zeltrespect ondermijnd als hij dat I tenminste nog bezat l Wordt vervolgd op zakelijke wijze hoewel niet onaangenaam met zijn werkzaamheden op de hoogte gebracht Hij ontdekte dat het werk niet veel vakkents vereischte en begon vol ambitie verheugd dat nu zijn gedachten van andere dingen zouden worden afgeleid in de volgende dagen wende Jackson aan al zijn werk Hij kon het gemakkelijk aan en Hemming scheen tevreden te zijn Wat hij Jeb verschuldigd was kon hij spoedig voldoen hij had nu tenminste middelen om van te leven hoewel het vooruitzicht van een lange reeks eenzame jaren hem zoo met schrik vervulde dat hij de wanhoop naby was Bob kwam zoo nu en dan op de bank en stond er dan op dat Jack met hem ging lunchen Ook haalde hij Jackson s avonds wel eens af en nam hem dan mee naar zijn vrienden Maar na de eerste paar keer zag Jackson daarvan at In de eerste plaats had hij geen geld genoeg om met het stelletje jongelui dat Bob als leidsman had mee te doen en daarbij vond hij nu de meeste van hun amusementen alledaagsch en onbeduidend ai liet hij dit niet merken Maar de voornaamste reden was dat de sfeer van oprechte gastvrijheid en beschaving waarin hij kwam door bij Bob s vrienden aan huis te komen hem te pijnlijk herinnerde aan wat hij verloren had Voor alles wilde hij aan zijn herinneringen ontsnappen en aan zijn schrijnend verdriet HU had Bob genoeg verteld van wat je zoo op mijn tijd beslag legt hé Bob lachte gelukkig Wij moeten dit eerst afhandelen antwoordde hy Wat gebeurt er nu metmijn vriend Meneer Evans aarzelde even Breng hem naar Hemming en zeghem dat hy hier een betrekking kankrijgen üa nu weg Laat de heeren bmnen Frankhn Bob en Jackson gingen haastig weg maar buiten het kantoor pakte Bob zijn vriend bij den am Kom nu sprak hy we maken hetmeteen in orde De oude heer heeft geenruimen blik weet je Hij realiseert heelemaal niet wat voor kracht hij er bijkrijgt dus zul Je wat door de vingeramoeten zlen net als ik Jackson lachte terwijl hij meegesleept werd naar het kantoor van den procuratiehouder Daar aangekomen luisterde hij geduldig terwijl Bob de situatie uitlegde en de instructies van zijn vader overbracht Hemming was een en al oor en keek al en toe naar Jackson tot Bob met de lofspraak over zUn vriend klaar was Toen glimlachte hy flauwtjes tegen Jackson in orde merkte hij op We zullenhem hier een plaats geven Hij heeft injou een waren vriend Bob maar overdrijf niet zoo Het kan best zijn dat Jouwvoetbalster niet eens in staat bleek eenkolom cijfers op te tellen en weer lachtehy Jackson toe Toen ging Bob weg en Jackson werd Meneer Evans keek hem nieuwsgierig aan 4 FEUILLETON De Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaansch van üat is tenminste openhartig merkte hU op maar t zou niet zoo moeilijkvoor me zijn om uit te vinden wie deaanvoerder van dat beroemde elftal was is t nletV 29 j Heelemaai niet het idee Maar me neer Hier kneep Jackson zijn vriend isard n den arm Maar mijn vriend hierheelt de bank de eer aangedaan u zijn cienhten aan te bieden en u hebt hemweggebtuurd Neen maar Meneer Evans keerdezich om en keek Jaclcson oplettend aan Zijn uiterlijk scheen hem te bevallen enhU glimlachte Hoe kan dat dan Hij wUde natuurlijk geen referentiesgeven Het idee om den aanvoerder vanons beste voetbal elftal om referentieste vragen Jackson vond dat het nu tijd werd om zich in het gesprek te mengen Ik zoek werk meneer Evans maarongelukkigerwijze kan Ik u geen referenties geven Ik gebruik op het oogenbllk zelfs mijn eigen naam niet Bobkent mijn naam maar Ik moet hem zelfsvragen dien geheim te houden Ik kan ualleen mijn woord geven dat Ik nietsoneerlijks gedaan heb dat ik eerlijk benen plichtsgevoel heb Neen zeker niet maar Ik zou hetprettiger vinden als u dat niet deed Mirr ROD nANNING t Jongen Je verNadruk verooüen i j jj j ig gas i m t bankbedrijf gebruiken kanV Wij moeten toch eenigszlns weten wie wij bij onze staven goudiqslaten Ik Jackson keerde zich nu af Hij had ook eigenlijk niets van dit onderhoud verwacht maar hij had den stroohalm dien Bob hem aanbood gegrepen Doch deze jonge man was hog lang niet uitgepraat Maar vader riep hij U wilt tochniet zeggen dat u hem geen betrekkingkunt geven Ik kan voor hem Instaan Wat weet Jij van hem Ik Alles Werkelijk Ik vertrouw hem zooals Ik u vertrouw Op dit oogenbllk kwam een bedlende zeggen dat de drie heeren die den directeur wilden spreken op het punt stonden te vertrekken De bankdirecteur keerde zich naar zijn zoon Verdwijn uit mijn oogen Hoe kun e verwachten dat Ik geld kan verdienen om Jouw rekeningen te betalen als