Goudsche Courant, maandag 24 december 1934

t 73 Jaapoang Po ndeiMlilg 27 Peoembep 183 4 No 18781 rttiinsiriiF rmiRAiViT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREM HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE Het Bestuur van den Ned Bond tot het redden van drenkelingen schrijft ons Het is algemeen bekend dat naarmate het verkeei op en langS de wegen toeneemt de middelen om het hieruit voortvloeiend gevaar te bestrijden daarmede nog geen gelüken tred houden LofwaarI dige pogingen worden er meer dan ge noeg ingesteld vaak echter met negatief I gevolg omdat het lubllek gewend als het IS geraakt aan de hem omringende gevaren ei bescherming eischt doch zelt zoo blltei weinig medewerking verleent I Me leest in on e dagbladen van te watei geraakte automobielen ol andere middelen vanjvervoei HoeVeel jammer en ellende behelst zoo n simpel bericht voor de bttrokkenen ot hun nabestaanden Doch zal het meerendeel van hen dat £ in een auto of autobus gebruik maakt zich afvragen wat men te doen heelt wanneefldU vei voermiddel te water zou raken Hoe weinig zeil een portiej deze tel plaat BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHO0 fHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVËRTËMIIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 fi ieg lS J 1 30 elke regel meer OJrti Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 1 rt on A iiFArt aTitiiin in hat 7jit rdaimummer 2 BERGAMBACHT NIEUWERKERK Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen l O r ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de bezorging ji per looper geschiedtf Franco pet post per kwartaal ƒ 3 15 j Abonnettienten worden dagel ks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GM9UIJ b onza inenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux ziin dagelqks geopend van 9 6 uur Admimstratle en Redactie Teui luterc 2746 PoBtrekenmg 48400 menschen kunnen btJvvan een uuto openen alswaai men ijn moet stilhoudt Hoe wtfinig menscjaeh zijn er diein een openba ir middel van vervoer deutübus de inaatregeien van de ovCj held kennen lot weten waar zich i tnoodlulk bevAdt f Laat ons ge t zeggen dat het bittfr isdeels komt dit voort uit dï t men heeft en ander eti menschelijk dat gïtarne m t angstgevpe leggej en alduÉ morgenflfvond te Brussel te landt RUSLAïèa PaKu eisclft den dood van Zinowjev Linov j tv en ii meneii zyu tegelyitt met jmte andeie com iuni tijk ne anüïtenaicu leeifliop 10 Dei ember I gearresteerü oo wprut inaiib uilicieel macegedeelü 1 flj j jaaiiiiouduigen zyn verncht naar aanieidiimrf van hei onUerzoft ingesteld na den nioola op Kirov op 1 December i ê9 de vereischte bewyzen om m name Zmaïwev en Üamenév v or de reehtljmnk te bren n ontbreken sal het onderzoek van I hun zaak worden onderworpen aan een bii zonder tribunaal da eventueele admi iiisAraitieve verbanning onderzoek zal ne men De laden pubticeenen lange artikelen omtröii het officieele bencht inzake de ar lest ie va jnowjev fan Kamenev en tal van llpa aanhangers ZijfTverklaren dat óe ibeide politici reeds in d eerste dagen na de revolutie als verrade ls van de party Van Lemn zyn opge tredeli Zirfowjev die zich steeds tegen de politiek van Lemn heeft vei kl rd hteft eemge dagen Voor de October revolutie de beslissende aitting van het Centraal Comité der Pai ty in hetzelfde SnwiUpaleis bygewoond De bladen gaan de geheeie levensgeschiedenis der beide politici na met de bedoeling te bewyzen dat jegens de party nooit anders dan verraad hebben gepleegd weinig zijn liet vertrouwd zlids volkl nen zich nii lens assoclee I De Nederlandsche Bond tot het red ji Men van dreMeiingen hcMt met medewei king van Me Ford fp brfcken In Sep tember van mt Jaar fen demonstratie ifeehoudtli mm te water gelaten auto s ftJank zfl de2Ö medeweijklng en van die Wenken voor automobilisten langs watei wegen Bedenk dat het minder kwaad kan met tiinke snelheid te water te rijden dan tegen huls boom of Iets dergelijks maai Tracht bovenal uw zelftieheerschlngte bewaren Kljd zooveel mogelijk met dichte ramen op smalle bochtige dijken en wegenlangs water Tracht alle ramen te sluiten zelfsals de auto te water Is Bedenk dat menbü gesloten auto minstens op 3 tot 6 minuten lucht kan rekenen Schakel ten alle tijd licht in Hetbrandt onder water en uw redders kunnen zich sneller orienteeren j Sla geen rulten stuk U zoudt u onrioodig verwonden de deuren en ramen gaan na intreding van de evenwlchtslótstand onder water gemakkelijk open Eenige tegenstand zal men ondervinden daar men water verplaatsen moet iraclit niet het dak open te snijdenü vermorst uw kostbare tijd want er zitvaak Ijzerdraad of Ijzergaas in het dak Tracht vooral met de Inzittendeneen ketting te vormen U vermijdt danhet dichtslaan der deuren hetgeen doorde slroommg van het water de standder auto e a vaak geschiedt Dat de eerste persoon die de auto verlaat de tweede vasthoudt de tweede dan de derde enzoo vervolgens want de laatsten zullenvaak het eerst bewusteloos zijn Eerstkinderen en vrouwen goede zwemmers sters verlaten de auto het laatst Vergeet nooit dat In het hoogstegedeelte der auto In de regel een hoeveelheid lucht te vinden is die niet uit VEREENIGDE STATEN Handelsverdrag met Amerika Onderhandelingen worden 4 tebrauri geopend De regeermg deelt mede dat op 4 ii ebi te WaaHington onderhandelingen zullen worden geopend met Nederland over een wederzyds handelsverdrag Nederland zal dan de vyfde magendheid zyn die handels onderhandehngen met de Vereen gde Staten voert De andere staten met welke is on derhandeld zyn Zwitserland Zweden Span je en België In dit verband wordt nog medegedeeld dat de Amerikaansche uitvoer naar Neder Uïid IS gedaald van 199 000 ÜOO dollar in 1929 tot 66 OOO 000 in 1933 zijn fijngevoelige ziel En hij had iemand achter gelaten die hoewel niet door dEFwereld verdacht zich vrij In tamiUekrin jgen kon bewegen doch nu door furiën I werd achtervolgd en gekweld De eerste drie dagen na den diefstal bleef Lloyd in huls dwaalde als een geest van de eene kamer naar de ande re want hij wist dat elke uur eiken dag op de een of andere onverwachte en onvoorziene wijze door een gedachte loos woord de verdenking op hem zou kuimen vallen De neger die zijn ver trokken gezicht voor het raam van de garderobe had gezien de een of andere onopgemerkt gebleven gast die zijn ver warring bemerkt of hem gezien had toen hij op weg was naar mevrouw Mon roes kamer ledereen kon den valstrik leggen een kleinigheid kon hem verraden Zou Jackson zwijgen En hoe lang Wist hij dat Lloyd het gedaan had Zou hlJ zich herinneren dat hij Lloyd dat zakje In zijn jas had laten zlen En zoo niet wanneer zou hij het 1 zich dan herinneren en terugkomend Soms kon hlJ een kamer binnengaan terwijl hlj nauwelijks wist waar hij geen ing om Virginia te vinden die daar met de handen stil in de schoot metbrandende oogen in t verleden zat testaren Hij wist dat ze leed maar wat was een dwaze liefdesgeschiedenis vergeleken met wat hij doormaakte En t ergste van alles was dat hU haar niet zeggen kon niet eens durfde laten merken dat er iets met hem niet in orde of 11 iiuit r w Iki viKirwaurtlui Kroatic by Jmr si u il luhoouii Het K rt lit h f Li l b silitrniirif m ion st iat hu ft Matsjek Uen to dne jaai strüiigt ge angeIlls t li vetoeidecld Ongeveerde helft van zyn straf heeft hg doorgebracht m dt gevangenib te bremska Mitrowit ia Hy werd toen echter 7iek en ia daarna met verlof van Konïng A fxander i ergf bracht naar een sanato lum te Agram ZUID A MEUIKA l en vbegrump m uUfornic Zes slachtoffers Len ziugtling onder de verdronken passagic rs Een Tijttagniiddag tp Le Va Nt d i Californie nuai Mazatla opgesttgm vci keeisvliegtuig m£t zes inzittenden waarschunlyk hej slachtofler geworden Mxn een ongeluk Het toestel moest een noodlanding maken op zee alwaar het mdcrdaad gevonden is door een ander vlit gluig dat naaporingen verrichtte Terstond daarop vdenn red dingsvaartuigen uit maar deze konden evenals het latei irog eens opgestegen hulp vliegtuig niets meer van de verkeersmachme ontdekken Het verongelukte vliegtuig wat een an dryvers voorzien land litgtuig Men ei onderstelt dat de drijvers gebroken ijn toe n de machine op het water neerkwam zoodat het toestel is gezonken BINNENLAND De Koningin en de Trinses van het Luu teruggekeerd H M de Künlngin en H K H Prmses Juliana zijn gisteravond per auto uit Het Loo in het paleis Huls ten Bosch teruggekeerd üe zending jenever voor de mariniers oeen vrees voor misbruik Op de vragen van mevr De Vrieb Bruins betiettende een te Rotterdam ingeladen zending jenever bestemd voor de naar liet baargebied vertrekkende Nederlandsche martmeis luidt het antwoord van rainibtei Deckers minister an Dclensie Het is juist dat een dezer dagen te Rotterdam een wending jenever it ingeladen bestemd voor het Nederlandsche detachement in het Saargebied Van deze jenever is iü liter ingevolge art 17 3 V K M II reglement op de voeding bestemd om in zeer bijzondere gevallen tei beoordeeling dooi den commandant te worden verstrekt aan bepaalde door dien commandant aan te wijzen personen Voorts is een hoeveelheid jenever medegenomen voor de gamelles van officieren en onderoliicieren De commandant houdt toezicht op het veibruik Hy stelt de tijden vast geduiende welke een zeer matig gebruik geoorloofd is Bovendien is aan het detachement elk gebruik van spiritualiën elders verboden en wordt het bezoek aan openbare gelegenheden tot een minimum beperkt Voor misbruik behoelt geen vrees te bestaan lub van AO lot meerdere ontwikkeling van de reclame Men meldt ons dat Dinsdag j 1 te s Uravenhage de Club van 4ü is opgelicht De Club van 40 stelt zich ten doel te streven naar bevordering van alles wat ertoe lelden kan de reclame tot meerdere ontwikkeling te brengen Zij gaat uit van het standpunt dat dit doel het best nagestreefd kan worden door een actieve kern van menschen die midden in de reclame en in den handel staan De Club van 40 is select in de keuze van haar leden wier aantal ten hoogste 4 J mag bedragen zij wil geen concurrente van het Genootschap voor Reclame zijn doch het Genootschap voor Reclame eerder de helpende hand bieden Zij wil afzonderlijk zijn om haar select karakter Het bestuur voor 1935 bestaat uit de heeren ü E Bouwmeester directeur Lmtas voorzitter A E Gelink reclameadviseur KNMB secretaris P Pauptlt reclamechef Akker Handel Mij penningmeester W E A M König chef afd Publiciteit APO lid M W Smit reclame ontwerper lid Voor belangstellenden in de Club van 4 1 deeien wi mede dat het adres van den secretaris is Breitnerlaan 56 Tel J 7T4192 den Haag Belangrijke order voor Nederlandscbe Industrie Het Gouvernement van den Staat Soedan heeft een zeer belangrijke order voor vrachten bestelautomobielen geplaatst bij de N V Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek te Amsterdam Deze bestelling bedroeg nl i iO E ord Trucken bestelwagenchassis Naar wij vernemen waren aan de levering V de e automobielen voor de N V Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek ernstige moeilijkheden verbonden daar o a éi ti drr Heden heeft het Nederlandsche ss jAjkerk van de Vereenigde Scheep art Mij in de Fordhaven aan de fabriek bij de Hembrug de lOO automobielen die ia kisten verpakt waren geladen en is inmiddels vertrokken met bestemming naar Port Soedan Intusschen is het voor onze Nederlandsche Automobielindustrie waar honderdoi Nf derlandsche arbeiders te werk zijn gpsteid een waar succes deze belangrijke order te hebben be nachtigd Nal l HJi en die m Nooid ikti vtpenvaüeii UngeH nNchte tussclienpersonen In den laatsten tijd doen zich herhaaldelijk moeilijkheden voor bij de afwikkeling van in de V S van NoordAmerika opengevallen nalatenschappen an üvei leden Nederlanders en oudNe derlanders Bij aanwezigheid van erfgenamen m Nederland zooals men weet ljn In de vorige eeuw vele Nederlanders ïiaar NoordAmerika overgestoken bieden veelal totaal onbekende tusschenpeisonen hun diensten aan voor de afwikkeling dei erllatingen Zij schrijven of telegiateeren dan aan agenten die zij voor dit doel hlei te lande hebben aangesteld Deie agent stelt zich m verbinding met de erfgenamen en legt dezen een volmacht ter teekenlng voor waarop helaas al te veel en al te spoedig wordt ingegaan Voor deze tusschenkomst worden achteral gewoonlijk exorbitant hooge commlssie oonen in rekening gebracht Tegen het geven van volmachten aan dergelijke onbekende tusschenpersonen zij uitdrukkelijk gewaarschuwd Tevens zij de aandacht ei op getestigd dat wanneer er geen beheerder ib van in de V S van N Amerika opengevallen nalatenschappen van overleden Nederlanders ot oud Nederlandera de uitbetaling steeds geschieden kan door tusschenkomst van den Consul Generaal te New York of een andere consulaire ambtenaar in de V S voor zoover deze niet reeds ressorteert onder den genoemden ConsulGeneraal Ingevolge de wet op de kanselarijrechten wordt litervoor In rekening gebracht iii pet van de nettowaarde van de opbi engst der nalatenschap LAND EN TUINBOUW Tiunbouwsteun 1934 Verdeehng der ƒ 2 8C0 000 Dt minister van Ec Zaken heeft erkend als producenten van crisisproducten alle in Nederland gevestigde beoefenaars van den tuinbouw voorzoover dezen zyn aangesloten bij de Groentenen Fiuitcentrale en hun producten over üe door de genoemde stichting erkende eilingen ot veilinghouders hebben geveild Uit het Land bouwer isislonds zal aan pioducenten van bovenbedoelde crisisproducten tot een bepaald bedrag van ten hoogste 2fM 0 0üü steun verleena worden overeenkomstig de bepalingen van deze beschikking Bepaald is dat steun wordt verleend over de hoeveelheden die in het achter eik product vermeid tijdvak door de kweekeis van die producten zijn verkocht tot de daarbu vermelde bedragen per eenheid Bloemkool ib Jum lö Juli ƒ ü55 lüO st romaten Juli 15 Juli ƒ 3 lüü kg romaten 16 Juli Sept ƒ 1 50 lOO kg Kaskonikommers 4i7 Juni f 150 lOü st Kaskomkommers ib Junl 2 September 1 lOÜ st Platglaskomkommers Januari 2 September ƒ t75 ICKJ st Spinazie I Jan 8 April ƒ 0 65 ICO kg Spinazie 9 April 27 Mei ƒ 0 50 100 kg Roode kool 19 Febr 1 April ƒ 0 15 100 kg Roode kool April 17 Juni ƒ O 55 iw kg Roode kool lö Juni 26 Augustus ƒ 0 25 HX kg Witte kool 18 Junl 26 Aug ƒ 016 lOü kg Gele kool i Jan 18 Febr ƒ 025 100 kg Vroege a rdappelen 28 Mei 10 Juni ƒ 0 55 100 kg Spitskool U Juni 30 Sept ƒ 0 30 100 kg Bospeen 1 Jan 17 Juni 0 50 100 kg Doperwten i Jan Sept ƒ 1 40 lOü kg Peulen i Jan 0 Sept 115 lOO kg Augurken A en B l Jan 30 Sept ƒ 2 ux kg Augurken C en D 1 Januari t Sept ƒ 0 80 100 kg Prei 1 Januari 3 Juni ƒ O 50 100 kg trambozen i Jan eept ƒ i ico kg Zwarte bessen l Jan 30 Sept 1 u kg Kruisbessen i Jan i JuU ƒ l lOO kg Druiven stook 13 Aug 30 Sep t ƒ 2 50 00 kg Druiven koud Aug OSept ƒ 2 50 iijO kg KKCHi AKEN f Beleedjguig van het openbaar gezag fcen maand gevangenisstraf geeischt tepen ds O van Uuyl Voor de Ikmaarsché rechtbank heeft terecht gestaan de N fa B propagandist ds G van Duyl wegens overtreding van artikel i37a van het Wetboek van Straflecht waarbij strafbaar woidt gesteld het zich opzettelijk In beleedigendeii vorm uitlaten over het openbaar gezag Aan ds Van Duyl was namelijk ten laste gelegd dat hy op 26 September j 1 op een In het Kuldenvlies te Alkmaar gehouden openbare NSB vergadering mondeling en opzettelijk in beleedigenden vorm zich heeft uitgelaten over de Nederlandsche regeering door op een uit liet publiek gestelde vraag te antwoorden Ik zeg en riskeer misschien een veroordeeling dat gij Nederlandsche Regeering door het verbod der NSB het recht hebt vertrapt en de Grondwet verkracht en gij Nederlandsche Regeering pleegt landverraad door Uw beste burgers en dat zjjn de N S B ers uit Uw dienst te weren verdachte gat toe de woorden te hebben gesproken en daarmee te hebben bedoeld de Regeering Hij had echter geen beleedlging bedoeld maar het was een sterke uiting van oprechte verontwaardiging Uequisitoir De olticier an Justitie weer erop dat dit de eerste maal Is dat de Alkmaarsche rechtbank een dergelijke overtreding te behandelen heeft Omdat over dit artikel geen jurisprudentie bestaat zal het niet gemakkelijk zijn Het gaat iiler om de vraag ot het een lormeele dun wet een materteele aantasting van het gezag is Door dit artikel heeft de Regeering de critiek aan oanden wiUen leggen en alleen critiek willen toelaten die in een keuislljl Is gestoken De rechter moet thans uitspraak doen of hier van bclecdlgihg sprake Is Van verdachte had men mogen verwachten dat hij het bewuste artikel kende Iets ergers dan hlj elde kan men niet van de Regeenng zeggen öpr achtte artikel i 7a van toepassing Van een predikant had men kunnen verwachten dat hU zich niet op een dereelnke wijze zou uitlaten Daar het voor den olticier vaststaat dat een eventueel op te leggen geldboete loch uil de kas van de partij zal worden be taald dus het gestelde doel voorbijstreett vindt spiekei het noodzakelijk tot gevangenisstral te conctudeeren Daar het hlei een oppassend man betreft met een blanco strafregister vroeg spreker ten slotte een gevangenisstraf van een maand Ue verdediging Als verdediger trad op N v Leeuwen krlnglelder van de NSB te Alkmaar Ontslag van rechtsvervolging zal moeten volgen omdat van tormeete beleedlglng geen sprake is Ook opzet Is niet bewezen Verdachte heeft slechts de gangbare meening ar voren gebracht Hij zal vrijgespidk moeten worden omdat er geen bewijs Ivoor opzet is Een geldlwfete zal hij zelfjmoeten betalen Verdacnte aldus pleltef Is geen man die In de gevangenis th ui shoort Spreker verzocht om onl rag van iechtsver olgIng üÊMÊNGDl lKUWiJ Hooge temperatuur in December Hei waime weer van i tot ii Decemoer geeit naai net Koh wed Met Instituut meedeelt aanleiding om een vergciijtting te maKen met vorige Jaren li De üilt IS in deze periode geen enkele vorstuag voorgekomen Tegenover deze di dagen sta an eclitei 25 opeenvolgende dagen j i December in i9ii eh u dagen i bec m löio Vooi de gemiddelde dagte nperatuur in het tijd vak van i tot o December waren voo 904 gevonden l graden Celsius wÉk gemiddelde slechts zeer weinig wofót aangetroffen door de overeenkomstige periode in ibüu toen het 8 3 graden be aioeg Dt warmste Decembermaand van it j2 had voor de eerste dagen een gemiddelde van 3 graden Andere warme maanden in iböö lyio en ifii hadden e n nog lager gemiddelde Oeeo geld geen Douglas Naar de Msb verfieemt bevindt ziqh lïet Douglasvliegtuig dat de Duitsche Lutt Hansa bij de ropeesche licentiehoudster die fokker fabriek gekocllt heeft nog steeds op Schiphol De reden dat het toestel nog steeds niet is afgeleverd is deze dat de kooper In casu de Duitsche Staat het vliegtuig wel wil hebben doch voorlooplg nog niet betalen De tükker tabriek vond deze verkoopscondities niet bijster aantrekkelijk en wil boter bij de visch De Douglas zal dus vooriooptg nog niet In de Luft Hansa vloot schitteren Brand op die Tabian van de Mij Nederland üroeung van tabak de oorzaak Geen gevaar voor de opvarenden By de directie van de stoomvaartmaatschappy Nederland it bericht ontvangen dat brand is uitgebroken op het motoi vrachtschip Tabian dat zich op 20 myl van Ija Coruna by Kaap fmisterre bevindt op weg naar Nederland Het achip was op 21 December van Tandjo ng Pnok vertrok ken De brand woedt m een lading Java crossoh tabak m het onderrumi II Het bergmgsvaartujg Seefalke is in de nabyheid om hulp te verleenen De zeeLleepboot Zwarte Zee ia reedt te Queenstown aangekomen om assistentie te verleenen Aan boord daarvan is een kool uurbluschtnstallatie Gevaar voor de opvarenden is er niet Generale reizen NederI Reisvereeniging Naar wij vernemen heeft het hoofdbestuur der Nederlandsche Relsvereenlglng besloten in 1935 drie generale reizen te organiseeren Een reis gaat onder leiding van den heer J j van Egmond te Goor In het laatst van Juli naar Bad Pyrmont het reutoburgerswoud en het Wesergebled voorts gaat een reis qnder leiding van den heer J Panman te Haarlem naar Innsbruck en Tirol een reis welke negen dagen duurt 2U 29 juIi en waarbij ook Merano wordt bezocht Ten slotte is een zeerels ontworpen met het stoomschip Veendam van de Holland AmerikalUn van 7 tot en met 3 Augustus onder de algemeene leiding van den heer J G P Sabel te Haarlem naar ZuidEngeland en Londen Tijdens deze reis zullen om t eiland Wight en Torquay worden bezocht TOONEEL Cor van der Lugt Melsert Zal einde dit seizoen na 18 jarig i letdierBchap aftreden a g leider van het RotterdamBch Hofstad Tooneel Naar de Haagsche Crt verneemt heeft Cor van der I gt Meisert de talentvolle en 1rachtige le er van het tooneeU ven m d residentie van het Rotterdamsch ofstadTooneel aan den raad van beheer van dit gezelschap medegedeeld dat hij voornemens iiJ aan het einde van dit seizoen voorjaar 1935 af te treden alfi directeur Ook zijn I echt noote mevrouw AnTiie van der Lugf Melsert van Ees zal van dat moment af geen deel meer uitmaken van hej gezelschap NKOERLANDSCHE BO D TOÏ HET REDDEN VAN DRENKELINGKN J de auto kan Tracht zooveel mogelijk lucht in teademen open dan onmiddellijk raam ofportier en verlaat de auto Uw longenwerken dan als een Jaallon en gij zijtspeller boven Schuilramen van een onbeschadigddak gaan gemakkelijk open zoodra evenals bij de deuren en de ramen de drukvan buiten elljk is aan de druk vanbinnen H Heb steeds voor een auto met opvouwbare kap een zwaar voorwerp bij de hand Men kan dan Indien noodig het hnnendak doorslaan u In welke stand de auto ook te water komt zoek steeds naar de naaste uit gang indien u rechtop staat want daar ih ook de kans de meeste lucht te vinden en zorg ei voor a dat de zitplaatsen van üw auto vast zitten zij drijven anders onder water In de auto en zijn hinderlijk bij reddingspogingen ilie van bulten atingewend worden b Dat dj pliihken ot schotten in e bodem varV w wagen vastzitten Het Is and Uii nij rlUk In alle opzichten voor redder en drenkeling en het water kan dan niet zot snel binnenkomen c Dat gïaU op de hoogte stelt hoeramen en leuren geopend worden Indien u plaats neemt in een onbekendeautp d Dat uw auto een van binnen en tfuiten ultneembaar of draaibaar achterraam bezit Dit verlioogt ten zeerste de reddingsn Ojgelljkheia Het moet Van voldoen afmetingen fijn vooral voo achterinzittenden me vaak Itiet de kans loopen te i rdrüiker Aan de i ordlabrlfckeni Jwerd het succes gedemonstreerd lOe achtertlj VBin de auto is voo 99 pet de veilfgi kans want zelden cp nooit zal een op zijn achterkant iSaande aangetri worden öia vooralg a de botsing vaak de eenige uitgani pw m t hakeï IHet kan nuttig U ongelu eh te Ue laags water it dezjp wenschm ten allJn tiJdU zich voordoet j ladend zwemmeif ftÊr 8ter toch e Dalt u een sleepti ap n ir uwEwfigen hel Xr u en ittider n zijriil er ot larjdDat ié elke Mto wegen rijdd öen kaptanwezlg g Dat wanneer di het zwemi propageert voors geleg nhi n en net Een zWemI vertrouwd met het wateif en er kan ver wacht worden dat hij of zij de benardekj situatie het best overziet en blijk geeft ven zelfbeheetschlng Bulten veraatwoomel kheid der Redactie De Huuvltjttentoonstelljng In de tweede helft van lebruan zal het Oomite Hu 18 vly tien toonstelling h ebruan 19d5 een tentoo natellmg organiseeren o a van huisvlijtvoorwerpen Alles geschiedt ten bate van het plaatselyk Cribis Comitc A By tezen wekken wy iedereen op t zt in huisvlijt vervaardigde voorwenen te zenden vervaardigd van hout karton hand werken ed ook gezamenlijk door de ieden ecner vereemgmg vervaardigd naaikrans jes ed De vervaardigde voorwerpen kunnen wanneer men zulks wil na de tentoonstelling het eigendom der inzenders blyven iiog liever heeft het Comitc dat men deze goederen afstaat voor het goede doel teneinde ze daarvoor te kunnen verkoopen of voor een lotenj benutten Ook zy die met iets vooi de tentoonstelling kunnen of willen maken kuimen het Comité helpen om door beschik baarstelluig van medailles of andere voorwerpen de in zending te bevorderen Elke bydrage in welke vorm ook zal zeer welkom zyn Voorop sta dat het er ora gaat het plaatselyk CnsisJComite A aan het hoog noodige geld te helpen De werkloozen en de huisvlyt In het byzonder een mededeehng voor de werkloozen Zy die iets willen vervaardigen en aan het Comité afstaan doch het geld missen om de noodige grondstoffen te kofpen wor den verzocht via hun vakvereenigmg op te geven wat men wil maken en op hoevee de waarde der groridstoffen geschat wordt Deze vereenigingen geheven uiterlijk op 1 Januari mededeehng aan het Secretanaat Krugerlaan 149 te doen Begin Januan ver gadert het Comit om te bepalen of en hoe men in dezen kan helpen Namens het Comité H C GERMAN Voorzitter W C VAN HAEFTEN Secretans Zwerver die een gebak uit den oven heeft gekregen omdat hy hout gezaagd heeft Mevrouw meent zeker dat ik het hout moet eten en het gebak zagen 1 VRIENDELIJK I Een nieuwe koers in Joego Slavië Contact gezocht met de oppositietioepen Jlftitsj Ministerpiesident JettitsJ heeft in ddze richting een bfewond rensw ardlgen ijver aan den dag geleg maar het nieuwe kabinet dpt Vrij agjtot tand is gekomen kan nög niet Worden bescüiouwd als de weersplegelid eener telt geworden verzoening met rae vroegere partijen Oezoenowitsj en MarlnkowitsJ met hun aanhangers zijn buiten de egeering gebleven zij letfbfen hun portefeuilles moeten alstaan lan Jongere plersoonlljkheden Van het uqe kabinet zijn er maar drie naar het iie we oveigeheweld Jeftltsj de nieuwe premietófeelt de ttilnister van oorlog gei raal Vé t Ziwkowits en Kojltaj dlp zich al terstond met JeftltbJ solidair verj klaarde l Aamankelijk fverd generaal Zlwkowltsj aangebodert de nieuwe regeering te Vormen maar hiJ motiveerde zijn weige ting met op te merken dat hü onder alomtegenwoordige i omstandigheden de lïpraniwooraetijkhftid niet op zich kon emen Van Deteekenl wordt eveneens geachcl Clat Stojadinowiifs als mii ster van ti fnclfin iii het kabinet is opgenomen r hij op hei gebied van geldzaken 1 autopU ett is trouwens in de jaren i lyüb Is hij ook reeds lid van de logeermg geweest zooaat hij thans zi n vroegere porteteuille terugkrijgt ij heeiL vroeger tdt de radicale partij behoord terwijl de minister van arbeid Kosjoeij lid was van Kadltsj partij Uit bovenstaande notities volgt dus dat In Joego faiavlè het ernstige streven bestaat den dlctatuurtoestan d die trouwens door koning Alexander zelt steeds 11 voorgesteld als iets tijdelijks als een overgangsperiode geleidelijk te liquidee Joego SUvlfe heeft sinds Vrijdagavond toen de ministers tegtenover den regentBChapsraad den eed aflegden i nieuwe regeering MlnlsterpreslderaTl JeI tltsi geworden die IntussLhen ook deportefeuUle van buftenlaftdsche zakenbehoudt welke hU Ir het kablnetOezoe rowltsj bezat De wijziging dip zich In het bewindheett voltroklaeti komt kort geiprniuleerd hterop neer dat de tegenaelUngen op blnneriiandsch polltlek geoledi inde eeöstfc plaftts tusabhen de regte ifilngen dl I bult pdrlenMbntp ire oppo itie lanm kelijk zijn ver wafct 1 BUITENL NDSCH NIKUWÖ BËLGle Luchtverbdndung België Congo De Ktmuigm ABtrid op de terugreis De Bnisselsche correspondent van de Maasbode seinde gisteren Het vliegtuig Koningin Astrid heeft vanmorgen om 3 uur 55 Leopoldstad in Congo verlaten voor de thuisreis met de Nieuwjaarspoflt uit de kolome aar Brussel waar het vliegtuig morgen hoopt te arnvee ren By hun vertrek gaven de vliegers als hun voornemen te kenneii dat zy heden onge veer 4500 K G wilden afleggen Zy zouden n 1 even te Miamey landen om den benzme voorraad aa n te vullen om dan onmiddellyk naar Goa door te vliegen Daar zouden ze overnachten en morgen ochtend weer vroeg starten om m éen enlele etappe de overblyvende 3100 K M af te l Men kent de jVoorgakchledenis deWcrials opa lb DecewWr j ï verdween hfetjkabinet pezoenom van het toone jHet had de üeneèf he i besprekingen die betrekkiog ha ijen o het felle coffliict tusSchen Joegor Slavil en Hongarlffl in verband met aeti moord op koïi ig Alexander te Ma selüe weten te overleven Toen echte JoftltsJ de mlnlj ter van buitenlandse e sfeken uit deiVolkenbondSi tad ni a zijn derland teiugiteerde duurde het n t lang ot de verdeeldheid in den boezem van het kabihet trafi op zeer scherpe wijze aan den dagï De minister vai bultenlandsche zaken Jeftits voelde ilph nog hl gegriefd omdat in de oltltflJefele mededeehng welke zich bezig hield met den eersten ministerraad dit na wn terugkeer van JeftltsJ was gehouden met een woord werd getepl van de erBfenteliJlcheld der regeeittg wegens de jlnanier Waarop JeftltsJ te Oenève Joego Slavlë s standpunt had verdedigd Het séhUnt dat Jeftits er bij den premier Oezoenowitsj op heeft aangedrongen den tekst van het communiqué te wijzigen doch Oezoenowitsj had hier blijkbaar geen ooren naar Het gevolg van dit incident was dat Jeftits den ministerraad verliet welk voorbeeld werd gevolgd door den müxlster van landbouw Kojitsj die Jeftltsj tijdens diens verblljt te Oenève als minister van bultenlandsche zaken had vervangen Even later dienden belde ministers schrlf teiijk hun ontslagaanvrage in waaruit op zijn beurt het collectieve ontslag van het ministerieOezoenowitsj voortvloeide Ondertusschen koos de regentschapsraad de partij van JettitsJ vooral prina Paul kon er zich mee fcr lUn nooit te veel bloemen in de wereld en geen enkel vriendelMk woord te veel U nog ooit gesproken FKUILLËTON De Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaansch van MELROD DANNINQ Nadruk verboden 31 HU dacht er veel over na steeds zoekend naar een weg om Lloyd wakker te schudden en Virginia niet te kwetsen eindelijk bedacht hij een plan waardoor hy Lloyd op de vingers kon tikken en Virginia en rechter Kent veel iüden zou kunnen besparen Hij ging zitten en na een paar maal verkeerd te zijn begonnen schreef hij aan Lloyd Jij weet en ik weet wat er dien avond bij de Monroe s gebeurd is Ik heb veel nagedacht tot Ik je nu schrijven kan om je een voorstel te doen Zooals de zaken nu staan zijn Je zuster en mijn vpder ongelukkig Daarbij ben Ik overtuigd dat Jij de zaak graag recht zou zetten vóór het te laat mocht zlJn Als Je nu eens naar Virginia ging en haar precies vertelde wat er dien avond gebeurd is Zeg haar uit mijn naam als je wilt dat ik graag had dat zij rechter Kent de waarheid vertelde na vooraf van hem de belofte gekregen te hebben niet over de zaak te spreken en geen maatregelen te nemen Dit zal jou van je schuldgevoel ten opzichte van mU bevrijden en tegelijkertijd Virginia en mijn vader veel ellende besparen Ik weet zeker dat Virginia Je vergeven zal en mogelijk kan zij het rechter Kent zoo uitleggen dat hij Je ook vergiffenis kan schenken Wat de Monroe s betreft moeten wij de zaak maar laten zooals zU Is geloof Ik Ze üullen me op den duur wel vergeven en al doen ze dat niet dan zou je toch al een heeleboel voor mlJ gedaan hebt n Wil Je me laten weten wat Je besluit is Tusscheih haakjes waarom heb Je dattoch geddan Je moet er wel een heelgoede redfen voor gehad hebben I Je toegenegen Jackson Morgan Kent Hij ga zijn nieuwen naam en adres op en deed den brief den zelfden avond nog In de bus En hij schikte zich in zijn nieuwe leven aan de bank en bU de White s met een nieuwen hoop in het hart Mogelijk zou Lloyd alles in orde willen brencen t Kon tenminste En er is niet veel noodig om in een menschenhart de hoop levend te houden HOOFDSTUK IX I Stilstand I Maar al moest Jackson In zijn zelfgekozen afzondering vechten tegen de I pijn die de schelding van degenen die hij liethad veroorzaakte toch was er in de dagen die volgden vrede in zijn geest 1 6 regelfl ƒ 1 S6 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentibn in het Zaterdagnummer i b islag op den pnas Liefdadigheids advertentien de helft van den pi a INGEZONIIEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels fZM elke regef meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen b j contract tot zeei gereduceerden pryEu Groote letters en randen worden berekend naar plaatsraimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren AdvertenUebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bur eau z pn inge kom en teneinde j an opn ame verzeker d te gij De Uiver door den bliksem getroffen Het eei ste vei moeden bevestigd éVinily brengt een laatsten groet laatsten groet te brengen aan mijn gevallen makkers en de drie passagiers ue ameniijk vonden zij den dood gezamenlijk rusten zij nu in één grat uat gelegen is In de onmiddellijke nabijheid van de oevers van den llgris In een tuin vol wuivende palmen De luchtvaart heelt de wereld klein gemaakt haar successen zijn Internationaal maar haar leed eveneens Britsche vUegers zocnten urenlang naar de vermiste Uiver een Britsche vlieger was het die het wrak in de woestijn ontdekte in den Palmentuin te faagüad slapen de inzittenden van de Uiver thans hun laatsten slaap en In de naaste omgeving van hun gtmeenslhappeiijk gral liggen de graven van Britsche vliegers die ook hun leven heten In den strijd vau den mensch om de beheerscning der lucht iLen broederschap des doods Het grat was bedekt met bloemen en kransen toen ik het bezocht zoo seint Viruly verder De Nederlandsche vlag bloemen en kransen der KLM haacten üe baren bedekt op de nog rulle aarde lagen thans ook bloemen van vele anaere instanties die aan hun deernis op zichtbare wijze uiting wilden geven üir waren kransen van de regeering van Irak van de Fransene luchtvaartmaa schappij van vele anderen Al deze bluemen getuigden hoe men heelt meegeleeid met de Uiver en dit medeleven neb ik overal op mijn tocht ondeivonden De Britsche mlUtaire en civiele autoriteiten hebben mU steeds de uiter ste sympathie getoond iiondag ben iK met de Rijstvogel boven ae noodiotsplek gevlogen Ik zag het wrak van de eens zoo trotsche Uiyer liggen in een onherbergzame verlaten streek waar het wemelt van rotslge heugels maar daar tusschen in bevindt zich een vlak gebied en daar zag ik de brokstukken liggen van wat eens de Uiver was Ik kon mij eenlgermate een persoonlijke meening vormen over de oorzaak van de ramp maar uiteraard beschik Ik niet over genoegzame gegevens ioodat we het beste het oftlQleele rapport der deskundigen kurmen alwachten Te Rutbah heb ik aUe post die was overgebleven van de tóü KG welke de Ulvei aan boord had in de Rijstvogel overgenomen opdat deze toch nog haar bestemming Batavia zal kunnen bereiken Het gewicht der overgebleven post bedraagt ongeveer 205 K G het overige is verbrand of ligt door den wind verstrooid ergens In de Syrische woestijn De Rijstvogel is heden te Medan aangekomen Het persbureau Vaz Dlas meldt dat de KLM atschrilten heett ontvangen van de weerberichten waarover gezagvoerder üeetman b ij het vertrek van de Uiver op d n avond van 19 December uit Cairo beschikte Deze weet berichten bevatten uitvoerige gegevens van de volgende stations langs de route Gaza Eamleh Amman enRoetbdh en er was een weersverwachting over het ijraject Roetbah Bagdad aan toegevoegd samengesteld door den meteorologlschen dienst van Irak In Hlnaidl Uit deze weerberichten blijkt dat er weliswaar plaatselijfc onweers werden gemeld op eenige waarnemingsstations üQch dat üe algemeene weerstoestand op net oo enbUk dat de waarnemingen werden i itgezonden gunstig was Ook de reeds gejnoemde verwachting die geldig was van üI uur G M 1 op 19 December al verihelde niets verontrustende Zoowel het tïicht tmeer dan 16 KM als de woiktnhoogte itOi M in de buurt van Roetbah verder op de routei2UO meter waren gunstig te noemen De kans op onweers werd in deze verwachting niet uitgesproken Deze weerberichten gaven den gezagvoerder dus geen enkele aanleiding tot de veronderstelling dat hlJ bu Roetbah in uitzonderlijk zwaar onweer zou loopen Uoor den bliksem getroffen aar de Telegraal verneemt heeft het medisch onderzoek uitgewezen dat de inzittenden van de Diver door den bliksem getrotten zijn Dit bevestigt dus de resultaten van het gemelde eerste onderzoek van de piloten van ue Leeuwerik Geysendorffer Slllevis den adj chef van den Technischen Dienst van de KLM den heer Behage en den inspecteur der Indiè Toute den heer Moes dat de bUksem in het toestel IS geslagen De Uiver zou dus daarop stuurloos naar beneden zijn gevallen De geheeie situatie aan boord van de Uiver zooals deze bij het onderzoek gevonden is wijst er op dat de bemanning geen enkelen maatregel meer heelt kunnen treffen toen de bliksem hisloeg Viruly brengt een laatsten groet aan zijn makkers D gezagvoerder van de Rijstvogel de piloot Viruly seint aan de Telegraaf Enkele uren nadat op het Engelsche kerkhol te Bagdad op zoo buitengewoon plechtige wijze de ter aarde bestelUng was geschied van de zeven menschen die bij de Uiver ramp om het leven zijn gekomen was ik in de gelegenheid een bezoek te brengen aan het gral en een Wat had hij er eigenluk mee gewonnen Hu had leelljk gefaald Herinneringen aan Gloria Fenwick aan haar vreemde schitterende oogen en haar slanke gestalte dedèh een hettig vertangen In hem opkomen maar al zijn gevoelens werden uitgewischt bij de gedachte aan haar laatste woorden en de uitdrukking van haar gezicht toen hij haar van de mislukking vertelde Hij werd tusschen hoop en twijfel heen en weer geslingerd Dat hij absoluut blind was voor den werkelijken aard dezer vrouw maakte geen verschil Hu geloofde dat zij van hem hield en echt vrouwelijk om een bewijs van zijn lieide gevraagd had Zij had een veel krachtiger natuur dan hij en naar mate hlj haar sinds hun eerste ontmoeting steeds meer was gaan lieihebben was ook zijn angst voor haar gegroeid Nu werd hij als verscheurd door de brandende begeerte om haar te zien de vrees dat zU zich van hem zou atwenden Dus bleef hlj een dag of drie in huis tot zijn verlangen hem te machtig werd hlj besloot haar op te biechten dat het hem niet gelukt was het begeerde halssnoer te bemachtigen Instinctief voelde Lloyd dat hlj haar niet In zijn vertrouwen moest nemen Hij ging ndar haar toe en werd met een soort heimelijke vreugde begroet alsof ze niet anders verwachtte dan dat hij haar datgene kwam brengen waarom zij gevraagd had En toen hij na haar begroet te hebben niet over de kwestie begon wendde ze zich teleurgesteld van hem at Heb je het halssnoei meegebracht Lloyd tUeet zwygend zitten niet in staat nu t zoover was om zich te verdedigen Hij voelde zich ellendig en wanhopig uiona tenwick Uep met een hoogrood gezicht de kamer op en neer Maar haar brem werkte koel en hoewel ze Lloyd met bepaald vijandig gezind was moest ze na deze groote teleurstelling toch niets meer van hem hebben Hlj moest weg htj begon haar gruwelijk te vervelen En veel voordeel verwachtte ze voorioopig ook met van hem Wat volgde ontstelde Lloyd in hevige mate Toen ze begon te spreken scheen het alsot er geen wolkje aan de lucht was maar het werd langzamerhand een donderwolk die snel en onhellspeUend naderbij kwam tot die over hem losbarstte hem neersloeg en naar de deur dreef de straat op Lloyd stond hijgend op het trottoir met den hoed dien ze hem in de hand geduwd had Eenige minuten bleef hu staan tot het eindelijk tot hem doordrong waar hlj zich bevond n hij bepnerkte dat men hem nieuwsgierig aankeek Zijn mond was drooÉ als kurk zijn keel als geschroeid en alles was uit t Was laat in den middag Heel vroeg den volgenden morgen hielp een taxlchautteur die hem kende hem de stoep op waar de bedienden hem s morgens vonden en hem zonder iets te zeggen naar bed brachten Wordt vervolgd