Goudsche Courant, woensdag 2 januari 1935

Ondeiigeteekende betuigt met wedeikeengen heilwensoh harteluk dank vooi de gelukwenschen bu de laar wisseling ontvangen Dr A MONTAGNE Gouda 2 Januari ir na de liquidatie der oude fiimQ OPENING op 2 Januari 1935 DOELESTRAAT 30 GOUDA Aanbevelend G FOKKERS Wormen ïooals spoel made en maag wom n zoowel by volwassenen dis b i kinderen verdryft men Zfker en snel met de beroemde Wormpoeders FermJtan van Jacoba Mana Wortelboer 85 cent per doos bvi Apothekers en Drogisten PEPERMUNT Vl at U bijna uoWracht wat tl b ina 9iukte data waardeloos Om Uw werk steeds j heel te vol tooien dm Uw enet ie zoo voOrdeelig mogelijk te k innen be natten moet U altijd fa ijn U bereikt dit door htt geregeld g i van King pepermunt Hiermede vervullen wy de treurige plicht U kennis te geven van het on verwatht overlijden an onze beste Vader Behuwd en Grootvader deai Heer WILLEM ROEPERS ill dea ouderdom van ruim i jaar Oouda A J LOK BOtiPDRb H LOK M C ANKER nOEPUlS H A KI R Rotterdam J J EOIPERS H t ROEPLRS v JAAÜSVELD Gouda J VERKERK ROEPPRS C M VERKERK 1 ROEPLRS A M ROt PERS BLIJLEVEN W C ROEPERiS Amsterdam A C AKKERMAN ROEPERa A 1 AKKERMAN en Kleinkinderen Gouda 2 Jan ri 1935 Mr v Jleusdestraat 48 De begrafems zal plaats hebber Zaterdag 5 Januari 12 uur vanaf het sterfhuis Ondel geteekende betuigt met wederkeengen heilwensch hartel ik d tnk vooi de gelukweïiBchen bii de laai wisseling ontvangen GAARLANDT Gouda 2 Januari Aankomend bediende GEVRAAGD op bankinstelling hiei ter stede ReilectantSin jreheven uit sluitend schriftelyk te solliciteeren Blieven ondei no 7 BUieau Goud tohe Courant Markt 31 Gouda SCHOUWBURC BIOSCOOP QOUDA HEDENAVOND en DONDERDAGAVOND 2 POPULAIRE VOLKSVOORSTELLINGEN van het Hollandsche filmwerk MALLE GEVALLEN Pi zen dei plaatsen Zaal 25 cent Balcon of I oge 35 cent Toegang vooi eiken leeftud Aanvang der vooisteUing 8 15 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRKCHT Pafndbrieven f 64 000 00Q Reserves f I 8k3 268 44 BE BANK stelt beschikbaar 4 o pandbrleven A lOO o in stukken van ƒ 1000 f 500 en ƒ 100 De Direcbe Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 16 000 Gezien in Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwflk Bodegraven COURANT Haastrecht Stolwtjk Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAABDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN lË De bladen met de meest waardevolle publiciteit fg DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen grondig te bewerken door te adveiteeren m ome 4 v eekbladen die elke week in elk huis m elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgtin ga onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 M IMVÜRUMS 2000 ïoen i oi f een e ii k8U2e norois e Vii beur schillende j alle S f rooUeoo ÏÏterlocl riionneerd voor 18 aai TdOO JaponSen avon 3 oiieo ie tevens een OHOEïKiOEO eefloU ofleiiltorneerd 79 Ö kostbare l deOyenhorP M SOtTEBOAM If K Rinso dat U ie met Wordi aangeXSam yenasif Alleen H O LEKKERE KOFFIE VOOR kinderen oin flink op t groftieni zwakken om krachtig te worcfen gezonden om gegrond te Mljven EEN KOFfIE MET ZOOtJ SMAAK ZOaN GEUR MOET VAM VAM NELLE ZIJI SUPERIEURI HAVERMOUT Koopt bij onzBadvertcpfilers 73 Jaariiang o 18796 Dondepdag 3fJanuari 1935 mmm coiimnt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPE SlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTÏEPBUS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bczorgkring 1 5 regels ƒ 130 elke rpgel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring l 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagrnummer 26 bijilag op den pnjs Liefdadigheids advertentien de helft van den pr s INGEZONDEN MEDEDBBLINGEN 1 4 regels ƒ 2Ja5 elke regel meer ƒ O 50 Opde voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen bij contract tot zeer gereduceerde prtis Groote letters en randen worden berekend naar plftatsniimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tusschenkomst van soUede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en nïoeten daags vóÓr de plaataing het Bureau z jn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Dit blad verschflnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONI EMENTS PRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Praflco per poat per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen ftan ons Bureau MARKT 3t GOUDA 1 H onza ajrenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 Fransch Italiaansche besprekingen BUITENLANDSCH NlfeUWS Kardinaal Francis Boume is sedert 1903 cartsbisschop van Westminster H werd geboren te Clapham op 23 Maart 1861 en heeft dus den leeftyd van 73 jaar bereikt Hy heeft o a gestudeerd aan de universi telt van Leuven en werd m 1884 priester gewyd In 18 benoemde Paus Leo XIII hem tot huis prelaat en m 1897 werd hy gewyd tot bisschop van Southwark welke functie hij bekleedde tot zyn benoeming als katho hek aartsbisschop van Westminster welk hooge ambtliy byna 32 jaren heeft bekleed IIALIe Strenge bewaking van de villa van Prinses Helena te Hotenpe De villa van I nnses Helena van Roemenie te itlorence waar momenteel kroonprins Michael zyn moeder be oekt wordt ais een militaire vesting bewaakt De Italiaansche legeering wil geen enkele risico loopen en derhalve staan de villa en het pauk onder strenge bewaking en lossen de politieposten eikaar af Niemand mag zonder speciale vergunning het park of de villa betreden Vii Rt KNWTDfc bfAllwN bcheepslamp te Mew ïork oroot aantal dooden Op de Last River dat is het verbmdingswater tusschen Long Island en het vasteland IS het Amenkaansche Btoomsclup Lexington met iWJ passagiers en bOü manequipage aaai boord geramd door het evenefcns uit Amerika afkomstige stoomschipjane Christenaen Üinnen tien minutein zonk de Lexington oo veel mogelyk buotwt trachtte men nog uit te zetten doch doordat het gchip zoo snel zonk konden slechs 100 a 150 persoJien worden gered Van alle kanten schoten booten toe om aasisteaitie te verleenen Het juiste aantal doode i is nog nieC bekend Bruno Haoiptmann be chul ligd van moord op baby Liiulbergh Gisteren ia voor het gerechtshof te Hemington in den staat New Jeisey het pro ces aaJigevangen tegen Brunp Richard Hauptmann die m September van het vorig jaar weid gearresteeid als verdacht van iredeplichtighöid aan de ontvoering van landberghs baby en die na hetgeen verder aan het licht is gekomen door velen wordt beschouwt als de ontvoerder en wellicht 7 lfs als de moordenaar ofschoon Hauptmann zelf nimmer ook maar de germgste verklaring heeft afgelegd die als een be kenten zou Jcunnen gelden Men herinnert uch de opzienbarende ont voermg op 1 fijaart 1032 dus bt na 4 e Jïiar geleden van het eenige anderhalfjange zoontje van den i eroemden oceaanvlieger kolonel Lindbergh HiCt gerechtsgebouw waarm het proces hauptmann plaats vindt is ongeveer lOO jaar oud in alle haast is de rechtszaal voor het monsterproces gereetigemaakt Het kleine hote van het stadje i8 even eenige punten van de te luiten overeen komst open zijn gebleven DUITSCHLAND Twintigduizend op de zwarte lust Hitler zou er echtef voor terugdein zen hen uit te schajselen Reutter meldt uit Berlyn dat votgeas een goed ingel chte bron twiaitigduizend personen op de iustt staan van hen tegen wie df zuivermgsactie m Duitschlaud gericht lï Hitler ifl echter van oordeel dat het practi ch onmogelijk is tw ntigduizend menschen onder wie ettelyke zeer bekendp figuren plotselmg uit te schakelen Dit gaat Tuet met het oog op de buitenUndsche politiek die de regeermg thans volgt en ook niet m verband met haar plannen op economisch gebied Een raad van vyf bekende persDOien die de leiding heeft by deze zuivenngsactie van het openbare leven m Duitschland en van de N S D A P zou v6or doortasten zyn maar Schacht die door Hitler was geraadjileegd heeft zich ook fel verzet tegeti dit plan FRANKRIJK Jaarbeurs te Panis Veel belangstelling Ondanks het uitgestrekte terrein waarover de Parysche Jaarbeurs by de Parte de Versailles beschikt en oe nieuwe uitbrei dmgeoi welke op het oogenbhk m aanleg zjjn ifi de Internationale Parusche Jaax beurs vyf maanden voor de opening reeds b jna vol Ln de voornaamste afdeeUngen heeft de toewyzmg der stands reeds plaats gehad Het aantal en de belangrykheid der bui ttnlandsche afdeelingen nemeil Bt e ia toe Lelgie Italië Japan en Nederland hebben reeds kennis gegeven dat zij officieel ver tegenwoordigd zullen zyn terwyl van an dcre landen beg n Januari nog Ijencht van mschryving wordt verwacht Er zyn bovendien vele mschryvingen van buiteniaaidsche exposanten die er de voorkeur aan geven mdividueel m de groepen welke met hun branche overeenkomen te exposeeren Ver schillende voorteekenen doen nu reeds ver wachten d3 t het aamtal bui tenlandsche be zoekers aan de Parysche Jaarljeurs in Mei 1S35 grooter zal zyn dan verleden jaar ENGELAND Kardinaal Bourne t De primatit der R iv kerk m bngelaiid kardinaal Boume aartsbisschop van West mmster wiens ernst ge ongeftteldheid jeeds btkend was gemaakt ia in den afgeloopen nacht m den ouderdom van 1 jaar overle den De kardinaal was zooals bekend de laatste dagen ernstig ziek en op den mid dag van den Oudejaarsdag hebben de ko nmg en de konm in nog naar zyn gezond heidstoestand laten informeeren In de kathedraal van Westminster wer den speciale gebeden gezegd om een spoe lig herstel vapn den zieken kerkvorst te ragen Lavai s reis naar Rome gaan met Isjecho Slowakije en Joego falavle die buurstaten zijn van Oosten rijk en toevallig leaen der Kleine bntente Deze laatste is nu op haar acn terste btenen gaan staan en houdt er aan vast en wel op grond van het or I ganlsatlebtatuut der Kleine Entente hetwelk van begin ibó4 dateert dat Roe menie niet als quantitè négllgeable zal worden beschouwd Te Berlijn Is men van oordeel dat een garantiepact ten aanzien van Oostenrijk j overbodig is terwijl men te Boedapest de opvatting schijnt te huldigen dat de deelneming van Hongarije aan het ga I rantlesvsteem door Dultschland zou kunnen worden opgevat als een on heuschheid En wat Oostenrijk zelf be I treft dit land vindt het eenlgszlns on behageiljk dat voor zün onafhankelijk held In de toekomst eveneens zal worden j gewaakt door landen die als successie staten der Donaumon archie Indertijd zich hebben uitgesloofd deze stateneen I held te vernietigen Te Weenen zoj men I het Helst den ouden toestand zien bestendigd uitbuitende garandeering zU ner grenzen door Frankrijk Engeland en Italië Ondertusschen vormde de Oostenrijk sche kwestie zoodoende met betrekking tot de Fransch Itdhaansche toenadering een zeer ernstig storend element en aan de moeUljkheden die dairdoor zijn gerezen l het te wijten gkweest dat de reis van Laval telkens werd uitgesteld Gistermiddag is hierin plotseling na een tektonisch gesprek tusschen Rome en P rij verandering In gekomen al thans d Quai dOrsay publiceerde een officieel communiqué waarin gezegd I wordt at op ultnoodiglng van de Ita llaansÉhe regeering de minister van Bul tenlandsche Zaken Laval zich Donder I dagavond te 30 uur naar Rome zal be geven waar hij belangrij ka besprekingen zal voeren die belde landen interessee ren en betiekklng zullen hebben op alge meene politieke kwesties ter voltooiing j van besprekingen die in den laatsten tijd langs diplomatieken weg zijn ge voerd I Laval zal drie dagen te Rome blijven De ministers waren s morgens in een tangdurlgen ministerraad bijeengekomen in welks verloop de minister van Bulten j iandsche aken een nauwkeurig over zicht gat van den stand der Fransch Italiaansche onderhandelingen Omtrent den inhoud der politieke overeenkomst is tot dusverre nog niets bekend geworben Men verwacht dat de geheimhouding niet zal worden opge heven voor het onderhoud tusschen La j val en Mussolini zal hebben plaats ge vonden Het is niet uitgesloten dat nog De bezwaren opgeheven Er Is den laatsten tijd tusschen Frank rijk en Italië druk onderliandeld en in menig opzicht is men het reeds eens ge worden over verschillende belangrijke kwesties Wat het vraagstuk inzake OostenrUk betrelt herinnert men zich misschien nog dat Italië Frankrijk en Engeland 7ich In Februari 1934 opwierpen als ga ranten voor Oostenrijks onaïhandelljk held als uitvloeisel van het elt dat de Duitsche nationaal socialisten een al te IJverige propaganda voerden waarvan men in fcuropa wanneer zij niet werd stopgezet de opslorping van Oostenrijk vreesde Toen de Volkenbond In Septem ber van hetzeltde jaar vergaderde werd de bewuste onafhankeüjkheidsverkla ring nog eens ten overvloede herhaald Voor Weenen was het wel prettig zooveel groote vrienden te hebben die waakten voor de onschendbaarheid zijner grenzen al besette men in de Oostenrljksche hoofdstad natuurlijk zeer goed dat de vriendschap der groote staten niet heelemaal onbaatzuchtig was En aisot het rog niet voldoende was dat Oostenrijks onafhankelijkheid tot twee keeren toe werd gewaarborgd is plotseling een plan opgedoken om het aantal garanten nog aanmerkelijk Vf vergrooten De i ranschen bijvoorbeeld zouden gaarne zien dat behalve de drie gtoote stalen die zoo n roerende l sorgdheld voor Oostenrijks welzijn aan den dag hebben gelegd ook andere sta ten welker grondgebied grenst aan dat van Oostenrijk bl het garantiesysteem worden betrokken Hiervoor zouden dus in aanmerking komen Duttachland Tsjecho Slowakije Joego Slavlë en Hon jarije Het doel dat Parijs hierbij blijk baar voor oogen zweefde was de toenadering tusschen Rome en Belgrado voor te bereiden Het tieett de aandacht getrokken aat Italië zich tegen deze voornemens niet heett ver et en er dus in beginsel genoegen mee nam dat een tweetal staten waarmee het nu niet bepaald vriend achappelljke betrekkingen onderhield desniettemin werden opgenomen in den kring der staten die zien kanten tegen de aantasting van Oostenrijks onathanMlljkheld M a w de Fransche opzet leek te sligep dank zij het feit dat Italië oude veeten vergat en dus eén blijk gal van verzoentngsgezindheid Dat Mussolini an deelneming aan het ga rantlepact door de Kleine Entente als geheel niets wil weten bleek inmiddrfs uit het ïeit dat men er zich te Home tegen verzet dat Roemenie het derde lid der Kleine Entente eveneens de on afhankelijkheid van Oostenrijk zou garandeeren De duce wU aHeen in zee Laval zal Vrijdag om 1915 in Rome aankomen Dinsdagmiddag daaropvoi gend vertrekt hij weer zoodat hij dan Woensdag weer in Parijs zal kunnen zijn Maandag zal Laval een bezoek brengen aan den Paus Nog voor het beslissende teleloonge feprek tusschen Rome en Parijs had het semi otticleele transche persagentschap uit Londen een bericht gepubliceerd dat de Engelsche regeering niet zou dralen haar invloed te Rome te doen gelden wanneer moeilijkheden zich njochten voordoen bij de beëindiging der onder handelingen De reis van Laval naar Rome wordt in bngelsche politieke kringen zeer toegfe juicht om omdat daarmede ook het ontworpen bezoek van Laval aan Londen meer mogelijkheid ktijgt Laval wordt onmiddellijk na zijn onderhoud met Mus sollnl m Londen verwacht De voor eenl ge dagen opgedoken berichten omtrent een ontmoeten tuéschen Mussolini en Sir John öimon zijn aldus wordt verklaard door de Inmiddels ingetreden gebeurtemssen achterhaald Naar verluidt zou het garantiepact voor oostenrijk dat het resultaat vormt van de Fransch Italiaansche onderhandelingen den vorm aannemen van een protocol waarin voorzieningen worden getrotfen voor de uitbreiding dtr Fransch iLaliaanscUe aamenwerking wt andere continentale mogendheden door middel van geleidelijke etappes Hot schijnt dat het geheet van het ontworpen diplomatieke mechanisme m zijn geheel na een vsjrloop van twee maan den zou kunnen functlonneerpn De ko loniale kwesties die In principe i aren opgelost toen de onderhandelaars zien gingen wijden aan de Europeesche pro piemen moeten nog worden gepreciseerd In alle Italiaansche kringen heerscht voldoening over het feit dat thans ein delUk de t ransch Italiaansche vriend schap vaste vorm gaat aannemen Lavat vertrekt hedenavond om 20 uur 20 van Parijs en komt Vrijdag om 17 uur te Rome aan HU zal worden verge zeid door den secretaris generaal van den Quay dOrsay Léger den onderdl recteur voor Afrikaansche en Levantaangelegenheden de Saint Quentln en zijn kabinetschef Rochat Bij zijn aan komst te Rome zal hij worden ontvangen door Mussblinl Waterdag zal worden be stemd voor besprekingen tusschen Laval en Mussolini Zoo noodlg zullen Ie be I spreklngen Zondag worden voortgezet Zaterdagavond geeft Mussolini ter eere van Laval een diner Zondag zal een 1 banket worden aangericht In de Fran I oChe ambassade 1 Donderdag zal Laval waarschijnlijk j naar Oeneve vertrekken ter deelneming I lan de zitting van den Volke bondsraafl dere piovincie wakker werd Bob lachte even was tpen weer ernstig Jack ik ben ten einde raad t is verduiveld erg dat zeg Ik je Ik ben die lui vijfhonderd dollar schuldig en Ik kon alleen maar een schuldbekentenis geven Ik kreeg vanmorgen een telegram waar in stond dat als Ik ze om zes uur van avond niet betaald had ze de schuldbe kentenis hier btj de bank zouden presen teeren en zorgen dat vader hem te zien 1 kreeg Dat durven ze lioch niet 1 Mair Ik durf het er niet op aan te j laten komen Vader heeft me bij hoog 1 en laag verzekerd dat hij als hij ooit weer merkt dat ik hoog gespeeld had me zou wegsturen En ik durf geen cheque uit te schrijven De bank zou mis schlen wel betalen maar dan komt mijn vader het toch te weten Nu vijfhonderd dollar dat is samen zevenhonderd dollajf Hij leou t in het kantoor besterven Kun je t geld niet leenen Het geldvan je toelage krijg je immers binneneen paar dagen Je ziet Overmorgen Ik heb overal ln destad geprobeerd om het te leenen maarniemand heeft geld Zoo gaat t altijd Ik heb maar dertig dollar meerriet Als ik het geld had kon Je er overbeschikken dat weet je Daarom ben ik bij Je gekomen Jehebt geld Jackson staarde hem verbaasd aan Luister eens Bob Ik heb Je gezegddat als Ik het had je het een foijt had begaan Natuurlijk niet gaf hij toe Ik hoopte alleen dat ik je mee kon krijgen Wehebben een paar geschikte lul en zochten Juist een vijfden man mai r als jevanavond liever niet speelt Hou op antwoordde Bob dat heb Ik toch niet gezegd Toen wendde hij zich tot Jacksion Begrijp het goed Jack Ik moet deze kans waarnemen ik moet winnen want ik heb niet om te verliezen Ik voel dat Ik mee moet spelen Jackson deed geen moeite meer hem te overreden Hij vond het uiterlijk van den man onaangenaflfci maar per slot was Bob zijn elge baas en hÜ kende hem voldoende om te wetepvdat verdere tegenwerking hem tffleen zous prikkelen zonder zijn beslul te doen vehmderen Hij excuseprde zlrfh dus en glnè aar huis terwijl Bol met zijn vriend meff ging Jackson zag hem niet weer voor den volgenden middag Hij zat achter het loket toen Bob binnenkwam en zich door de afsluiting heen naar Jacksons afdeellng haastte Hij zag er bleek eïi moe uit Hallo Jack hoe gaat t er mee Hall J goed dank je Bobj feket Jacksons Inktpot tot d Jé Hb dat hU Iets op h4t wlst hoe te beginnen ngen terug naar ld avond g aan vroeg nigen toon Blijft Uw vaderland trouw dan Mijft ge U lelf trouw FBUÏU ETON De Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaansch vwiMELROD DANNINO Nadruk verboden ib V Hallo Evans Oa je mee kaarten We hebben een vijlde man noodlg Dat was nu juist waar Bob zin ln had Vooruit Jack kom ook mee je leeftmaar eens nietwaar De pas aangekomene verzekerde Jack son hoewel niet bijster enthousiast dat het hem aangenaam zou zijn als hij mee wilde spelen Jackson kon zich de luxe niet premltteeren zoo hoog te spelen als Bobs vrienden vermoedelijk van plan waren en daarbij beviel het uiterlijk van den man hem niet Luister eens Bob zei hij Oa naarhuls Je kunt nog vaak genoeg kaartenfc n tk 70U graag de fotos van je laatstejaar zien dat heb je me beloofd Bobs vriend viel hem In de rede Natuurlijk als je liever naar huls gaat om fotos te bekijken Bob keerde zich om en staarde hem verwonderd aan Het gaat jou toch zeker niet afals ik liever fotos bekijk merkte hlkalm op De nieuw aangekranene merkte di Bob keerde zich met een ruk om Wlendlg barstte hij los Jackson Ikzit op ten vreeselljke manier ln de knoei Verloren Ja eerst niet maar we verhoogdenden inzet en ik verloor En waren die lui yrienden van je Neen Ik had ze nooit eerder gezienZe zijn hier op bezoek Jackson onderdrukte een glimlach Arme geplukte kip spotte hijToen hij opkeek bemerkte hij dat Bob s gezicht opeens heel ernstig stond en dat hU op zijn lip beet ln een poging om zijn aaodoening te verbergen Hij liep snel op hem toe Is t zoo erg vroeg ht kortafBob aarzelde eegi oogerblik En of harffteHiW eindelijk los tisverduiveld erg Kort ét goed ik heb vijf nderd dollir terloreiv j kson floot fhonderd dollar Ga liever metmij mee en speel met Jeb White en zijnvrienden WIJ spelen met pepernoten Bob lachte afgetrokken Jackson legde zijn hand op Bob s schouder Ik dacht dat je dte lui ken de Maar je lijkt ook wel gek om met menschen die je vreemd zijn om geïd te spelen stapelgek Ik wil ook niets meer met ze te maken hebben Ik had het gevoel dat er Ietsniet pluis was met dat spel Je hebt weer wat geleerd net alsdie oude neger toen hl op den rug vaneen ezel was ingeslapen en In een an j Bob pakte hem bij zijn arm en bracht hem met een zwaai naar de talel waar stapels bankbiljetten gebundeld ln nette j lij en klaar lagen om in de sajte gelegd te worden Wat Is dat informeerde hU tLUktop geld hê fci n voor Jackson van zijn verbazing bekomen was ging hij voort vlug en iip zachten toon sprekend Zie je dat niet Jij bent de baasover dat geld Leen me er vUthonderdvan voor twee dagen dan zal Ik het jeteruggeven Je kunt het wel zoo doen dathet niet gemerkt wordt Je bent tochniet bang dat Je t niet terug krijgt i Beste kerel zoo Iets kan Ik natuurlijk niet doen Ik ben niet vergeten watIk aan Je verschuldigd ben denk dat nietmaar dit geld hoort niet van mlJ Ik kant eenvoudig niet doen dat moet Je toch tregrijpen Jackson legde zijn hand in zijn ernst op Bob s schouder en de jongeman bleet een oogenbUk bijtend op ziJn lip staan iLen pakje maar Jack pleitte hijik geef het je heusch terug vast Verdraaid dat weet Ik wel dat ist niet maar al wou Je het meenemen om tien minuten later terug te brengen dan zells zou ik het niet kunnen doen BegrUp je dat niet Bob Verduiveld Ik het het land dat Ik je dit alles zeggen moet maar het Is het eenige wat Ik niet voor je doen kan Ik kan het gewoonweg niet Bob Wordt Terrolgd l