Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1935

o 18789 Maandag 7 Januapi l885 212 78 Jaargang WiMnE COVMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE Pj IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz iT BALANS FRANS BIK l bif ACCOUNTANTSKANTOOR W T J ABBEMA Lid Ned Inst van Ace Crabethsti aat 61 GOUDJT Balansen NIBUWB Si BLUNO VERSCHENEN NIEUW NEDERLANDS WOORDENBDEK van Dr J J B ELZINGA en Dr A J DE JÜNG Fi at so K Onmisbaar voor allen die de nieuwe Bpelling gebruiken Verkrijgbaar b j BOEKHANDEL J VEHSCHOOR Dubbelebuurt 3 RADIO 1 AANGEBODEN PHILIPS RADIOTOESTEL wisselstroom met naar verkiezing Bicone Philips of Waldorp luidspreker J HOOGENDOORN Molenwerf 30 Speciaal aanbevolen onze fijne ZURE ZULT 10 cent per ons A J OPSTELTEN Tclcph 3082 Gevestigd 1905 GEMEENTELiJKf REINIGINGSDIENST VERZOCHT wordt het huisvuil alléén af te seven in afi edektc vaten of emmers en deze niet buiten te zetten vóórdat gerateld is In het belang der hygiëne in huis schaffe men zich zoo noodig een goed sluitende vuilnisemmer aan Zeer goede Geldbelegging TE KOOP tegen zeer voordeelige prijs een blokje Arbeiderswoningen in aanbouw geheel verhuurd Fa J SLEGT Boelckadc 113 Gouda WINKELHUIS Ie huur gevraagd omgeving Spoopstraat Aanbiedingen met prijsopgaaf onder No 52 Bureau Goudsclie Courant Wij geven tot en met 19 JANUARI op alle WOLSOORTEÏJ HANDWERKEN en DAMESïWiRNITUREN 10 pCt Korting t Spinnewiel LANGE TIENDEWEG 36 ADMINISTRATIES CONTROLEREN INRICHTEN BIJHOUDEN BELASTINGZAKEN H L BLOK Joubartsiraal 212 GOUDA Tald 2270 bedaart spoedig met Per stuk 8cKOoo 4ScKBij Uw drogisl BALANS OPRUIMING PARFUMERIE HUIS MARKT 19 ONZE LAGE PRIJZEN OPNIKUW ENORM VERLAAGDZIE ONZE ETALAGE I rVoor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek 1 N V IJzerhandel P ROND Pz Gouda DE KWARTJES RUBRIEK ï eze KWARTJES RUBRIEK wordt opgenomen met zfln gegarandeerde oplage ELKEN ZATERDAG plaatsen wö in deze KWARTJES RUBRIEK Kleine at vertentiën tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling Voor advertentiai onder nummer aan bet Bureau 10 et verhooging Inzending dezer advertenties tot uiterlilk DondenlagaTond Brieven krnnen worden afgehaald eiken dag van S j 6 uur Zaterdag i van i uur alleen in het Zaterdagavondnummer van 7500 exemplaren Mooie nieuwe Woning te huur asm de 2e Kade Te bevragen Boelekade 113 Medelezer gavr dagbl De Nederlander en Goudsch Courant omtr Kragerlaan Br no 1 Bur v d Blad Ter overa aangeb in goede een Demisaison girijB staat een Demisaison grüs midd maat Adres Gom Ketelstraat 66 BEGONIA S Telef 2934 I Flinke Dien thnde I gevraagd zelfst kunn werken Ilief voor kJndereii Br no 5 Bur y d Blad Alle voorkomende Bloemwerken G MOLEMAN Telef 2934 Kost en inwoning aangeb vrij 8laapkamertje Bill prijs Kleiweg 89 Vrij Slaapk met of zonder koBt aangeb Bill prijs Centr Br no 12 Bur v d Blad G MOLEMAN Juffr zoekt wegens sterfgeval voor haar meisje dat v f jaar bü haar gewoond heeft een andere betrekking Brieven onder no 6 Bureau van dit blad Biedt zich aan een bekwaam Chatiffcur kan desgewenschr bj stortpn Br no 2 Bur d Blad Biedt zich aan net M jmc voor winkel Br no 4 Bur v d üUrJ Gevraagd net Meisje ± 18 P G V d morgcTiuren Aanm Maand na 19 u Haug Fluweelensingel 93 AZAUBA S Telef 2934 G MOLEMAN Heereiihuis te huur Van Bergen IJzendoompark 17 ƒ 47 50 p m event met garage Te aanv Febr Maart Te bevr Kleiweg 38 Voor de OMGEVING van GOUDA UITVERKOOP II Korte Tïendeweg 18 jf BALANS OPRUIMING IN ALLE AFDEELINGEN UITSLUITEND MODERNE RESTANTEN VAN DIT SEIZOEN KLEEDINGMAGAZIJNEN HOOFD STEEG ROTTERDAM Naar de WINTERSPORT IN ZWITSERLAND Gaat mee met Lissone Lindeman SE extra treinen OP 17 JANUARI HEEN 2 FEBRUARI TERUG OP 2 FEBRUARI HEEN 16 FEBRUARI TERUG Retour Roosendaal Basel lie kL ƒ 23 nie 16 Roosendaal Engelberg lie 35 Ille 24 Dagtreinen Voordeelige aanbiedingen voor verbluf Aanvragen en inlichtingen AFDEELING REISBEMIDDELING MARKT 31 TELEF 2745 IrtiilJïil lVffl IWlUft iiïtf 1ff n Jfl y K j ay Met een Hadio van ƒ 98 compleet van Gebr Gravesteyn Gouwe 191 kunt U een enorm aantal zenders zonder anderimKe storing ontvangen zooals U dat met de meeste toestellen van den dub beien pryg niet kunt Geen zoeken U stemt sleeht af op de naam van den zender en regelt de geluidsterkte naar verkiezing Kom eens luisteren of vraag een toestel van ons op proef Drie Woonhuizen te huur Bloemenüaal 79 2e Kade 2 en VondeUjiraat itti ie bevr banders en Co Turtmarkt 63 Stofzuigers m iehr t pracht exemplaar Buna ge ruischloos enorm zuigvermogen en prima Ned Fabrikaat KoaUmis gezocht door jongen geen ber Br met volledige inlichtingen onder no 23 Bur v d Blad Hchriifmachine G Gravesteyn Goawe 191 k t U reeds voor ƒ 35 een Colporteurs en Cfdportrices gevraajfd voor een gemakkelijk te veritoopen 10 cents artikel voor Gouda en Omstreken Ruime verdienste Bü gebleken geschiktheid goede vooruitzichten Geen borg storteai Brieven of aan te melden Willem Tombergatraat 62 Gouda in goeden staat van part ter overname gevr Brieven met uitv n en prüs no 6253 Bur d BJad Kr biedt zich aam een net Mektje Prima HeclamexReiziger gevraagd Salaris Provisie Borg kunnen storten Bleekerasingel 65 Gouda Te huur nog enkele Burgenrotnüiuizen gelegen aan het voormalig O Nj terrein Huurprijs ƒ 6 per week waterleiding en straatbelasting inbegrepen Te bevtagen bü G J van Wingfrden Ridder van Catsweg 3 en G v d Horat Turfmarkt 42 29 jaar voor direct of later in een klein gezin voor dag en nacht v g g v C OLIEMANS Accountant Leeraar M O Boekhouden Gravin Jacoba traat 34 Gouda Opleiding voor Examens en Praktijk Privaat en Clublessen Brieven lett AGW Bureau van dit Blad Gemeubileerde 3f ongemcub Kamer te huur op ntttp star d Br 310 3 Bur v d Blad Er biedt zich aan een nette jonge Werkster voor D W D en Vrijdag v K V CoatuomnaaiHter gewaagd voor Japonnen en Kinderkleedii Brieven letter M Boekhandel Verkaaik Gouda AFGESimDEN BLOEMEN O MOLEMAN Telpf 2934 Brieven lett AHG Bureau van dit Blad Gevraagd Dienstbode voor dag en nacht v g g v goed kunn koken en werlwn Brieven lett AFB Bureau van ditBlftd Radio toestel te koop met luidspreker Gouwe 24Ö Er biedt zich aan net PergocHi Medelezer gevraagd Weekblad de Auto D A v Yperen Kleiweg 54 Te koop gevraagd kl n H ereahui op goeden stand geen buitenwijk Prijfl 6 a 7 mille Brieven iw 6263 Bur v d Blad KuWtstoppage Gouwe 130 venioht alle vcïorkomende top pages vn Kléeding Tapijten 29 jaar voor de ochtenduren van 7 tot 2 UUT onversch wat loon ƒ 6 è i 7 per w ek Brieven lett ADy Bureau van dit Blad Wrmf TT BLOEMENMANDEN O MOLEMAN Telef 2934 zijn onze 4 weekbladen De Krimpenerwaard De Zui di as We blad voor Reeuwijk en WeekUad voor Waddinxveen het EENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBLlCITEITSMiDDEL Zend Uiv opdrachten aan het Bureau MARKT 31 GOUDA Telef 2746 l itblad verschijnt dagelijks bphalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPBffaS per kwartaal 2 2B per week 17 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onia agenten ea loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux liJn dagelijks geopend van 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrejtening 48400 Laval s reis naar Rome i e Fiansth itaiiiiansche overeenkomst onder de loupe Een merkwaardiu menjjael van veittiei üeiangen l e uitwerking noK niet precies te overzien schen Frankrijk en Iti lië zijn gezamenlijkeen breed opgezeL compromis waarbij klaarblijkelijk iedere partner zijn belangen voorverzekerd houdt ander s zouden aij niet willen onderteekenen De beide mogendhedenregelen echter niet hlechts hun eigen aangelegfaiieden maar zooken nieuwe grondblagen en methoden voor de Europeeschepolitiek te scheppen In dit verband doetzich de vraag voor Wat biedt dit alles aandie staten te wier ondeisteuning de maatregji len warden getioffen Dit moet eenieder van zijn eigen standpunt uit bekijkenen het is te verwachten Üat niet alle ataiidpunteji met de opvatting van de F ranschUaliaarjsche MiddpF uropa politiek zullenovereenstem meti Of i è noodzakelijke overeenstemmmg van willen en handelen in gewichtige en intei nationale vragen zich met dergelijke pacten iaat verkrijgen is steeds bestreden en moet ook in het onderhavige geval sterk ibetwyfeld worden Het is het wezeri van dergelijke pacten en verdragen de overeenstemming van alle deelnemers in uiterlijke formules te zoeken d w z om de werkelijke moeilijkheden heen te praten en de wortels van het kwaad dat men wil uitroeien onberoerd te laten Daarby komt dat de wil van verschillende f taten tot de stabiliseenng van Europeesche politiek nog vee te wenschen overlaat deze zelfde staten begroeten echter verheugd dergelijke pacten omdat iiet hun de mogelijkheid geeft een iïiternationale rol te spelen die hun niet toekomt Tenslotte is het ook van ze r veel gewicht welke houding Engeland in deze aangelegenheid practisch zal aannemen De aanmaning om aasL de in den laatsten tijd geopperde plannen deel te nemen zullen bü de betreffende staten zeker sterker ingang vinden wanner me weet hoever Engeland zelf bereid is te gaan In ieder geval is de Fransch Italiaansche overeenkomt een zoo merkwaardig mengsel van verschillende belangen dat men de mogelijke gevolgen ervan nauwkeurig moet onderzoeken f De konmg van Italië heeft Zondag den Franschen minister van buitenlandsche zak n Laval ontvangen Daarna bood de koning ter eere van zijn gast n lunch aan waarbij o aanzaten de koningin prinses Maria Mussolini de FraTische ambassa deur te Rome en de Italiaansche ambassadeur te Parijs Laval heeft de ordeteekenen van het Grootkruis van de orde van Sint Mauritius Lazarus ontvangen terwijl Mussolini het Grootkruis van het Legioen van Eer is verleend De kronkelige paden der FraUHchlla liaaiiache onderhandelingen hebben tenslot i over Dzjibouti en Weenen toch nog naar lioine geleld Na de moeilijkheden die zich cmstreeks de jaarswisseling voordeden en ni de pessimistischt commentaren der Fransche Pert werkte de mededeeling van ie aireis van Laval verrassend zij is mogelyk gewoi den door Ue intufeschen bereikte t ereenkon1st over eep garantje formule voor OoHtenriJk die geen garantie in de waren zin van het woord maar een collec tve verplichting tot niet inmengiug als inhoud zou hebben Zoo luidt tenminste een officieele versie vau Oostenrijksche zijde Voor I iaakryk en Italië is intuSHchen het verdrag iets gecompliceerder Deze staten ziJn voornemens over het Oo stenryknche N niet zoover ia men op het oogenblik gekomen met de a reen tsiïrming over het Afrikaansche vraag ttriff dat een wwjer gewichtig bestanddeel van de FranschIta liaansche overeeakomst uitmaakt en met de afspraken betrekking hebbende op MiddenEuropa in nauw verband staat Italië is aaiv den Franschen wensch nopens den Donau zeer veel tegemoet gekMnen en verwacht daartegenover vergaande Fransche concesBifls betreffende de Italianen in Tunia en de vaststelling der grenzen tusschen Erytrea en FranachSomali laiid daar het door de verlegging der I ybische grens naar CentraalAfnlfa wel uitgebreide maar weinig waardevolle gebieden zou krijgen Over deze nog niet beantwoorde vragen zal nu ia Rome het laatste woord gesproken worden vol ns de laatste berichten zou ook hierover een volkcanen overeenstem mfng ziJn bereikt De verschillende zich meer of minder duidelijk afteekenende overeenkomsten tus Wend uw aangezicht naar de zon vallen de schaduwen achter u FEITILT ETON dan Binnen twee minuten zaten Nlcodemus en zijn kameraden op een stoep en deden hevig hun best om ieder stukje van de meloen tot zijn recht te laten komen De Majesteit van het Recht Naar het Amerikaansch van MELROD DANNING Nadruk verboden 3S Bob had nog vijftig dollar hetgeen ruim genoeg was voor de treinreis Toen zocht hij banjo vlaehtulg geweer en patronen bij elkaar en een haU uur later zat hij veilig in den trein met Zijn bezittingen om zich heen en werd muL het tooneel van mogelijke moeilijkheden weggevoerd Maar ongelukkiger wijze was Nlcodemua zich niet bewust van de belangrijke ïol die hij dien avond te spelen had want hij slenterde In de richting van de oank uitgaande van t idee dat hij nog ijJd genoeg had wat ook het geval zou z n geweest als hij regelrecht naar de Dank gegaan was Toen sloeg hU een noek om kwam In een druk gedeelte van ae stad en liep tegen twee vrienden aan waarvan de eene een groote watermeloen droeg Ze botsten tegen elkaar aan de meioen gleed uit den arm die hem vastiiieid viel met een plot op den grond en de vrede van den warmen middag Ïicl7 l ten en Jammerwachten Maar dat duurde niet lang Toen het laatste eetbare overblijfsel van de meloen verdwenen was dacht Nlcodemus wegr aan zijn opdracht Hij nam zijn pakje op en haastte zich naar de bank Maar hij kwam te laat want de deuren waren gesloten en er zat dus niets anders op dan he t pakje weer mee terug te nemen Toen hij thuis kwam en merkte dat Bob er niet was legde hij het pakje ergens neer en besloot dat t vroeg genoeg was als hij het den volgenden morgen bracht Dus kwam Bob s pakje pas den dag daarop aan de bank Het werd aan het loket van den kassier afgegeven die naar den naam keek en het pakje op zU legde want Jackson wa s niet langer kassier Dien morgen was Jackson naar de bank gekomen meer vermoeid en terneergedrukt dan zenuwachtig voor ontdekking Wat hij gedaan had had hem op alle manieren tegen gestaan Uren lang had hij wakker gelegen zich afvragend ot hl goed gedaan had zijn eigen gevoel van rechtschapenheid ter wllïe van zUn vriend met voeten te treden Hij had eigenlijk ook de bank bedrogen hoewel de bank geen geldelijk nadeel hebben zou Maar een feit bleef het of de valsche post ontdekt werd of niet dat hij Iets gedaan had wat hem verder onwaardig maakte zijn po Toespraken aan het banket Aan het einde van een banket dat ini het Palazzo Venezia gehoudm ia ter eere van deri Franschen minister t n buitenlandsche zaken hebben Mussolini en Lavai het woord gevoerd Mussolini die het eerst sprak gaf uiting aan zijn vreugde en die van het ItaUaansche volk dat na verscheidene tientallen juren de Fransche minister van buitenlandsche zaken kan wo den begroet De reis van den Franschen minister is een levend teeken voor de Italiaansch Fransche toenadering waarbij gestreefd wordt naar de bereiking van gemeenschappelijke doeleinden die van veelomvatteiid Éuropeesch belang zijn Mussolini besloot met den wensch dat de overeenstemming tus chen de regeeringen van F rankrijk en Italië spoedig m all details verwerkelijkt zal worden en dat daarmede het eerste saitiengaan in de politiek van twee groote mogendheden bereikt zal krninen worden Daarna werd het wjjord genomen door Laval die zijn dank betuigde voor de wooraen van Mussolini welke naar hij verklaarde een diepen weerklank in Frankrijk zullen hebben Na eenige woorden van herinnering aan Barthou zeide Lava Eenige dagen geleden heb ik m den Senaat mijn vertrouwen uitgesproken in een succes der onderhaiulelingen die wij thans hebben ingeleid Overeenstemming tusschen Italië en Frankryk was noodzakelijk Wij zyn bezig die overeenstemming te bezegelen voor het hoogste welzyn onter beide tanden en In tet belang van den 4 eroldviede Met hartstochtelijke belangstelling heeft de wereld onize pogingen gevolgd Allen die bezield zijn door het ideaal van den vrede richten thans hun oogen op Rome Niemand kan inderdaad den waien zin der acüe die wy vastbesloten hebben ondernomen verkeerd begrypen Ik spreek in naam van Frankryk dat Q een zelfzuchtig doel nastreeft Frankrijk is met recht voor zijn veiligheid bezorgd Het heeft echter ook het voornemen zyn deel te aanvaarden in het werk dat noodig is ter verzoening der volken Laval roemde daarna Mussolini als den EEN KLEINTJE EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOOR mJNDEUDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT sitie te handhaven Alles ging dien morgen zijn gewonen gang Cliënten kwamen en gingen en Jackson deed alles min of meer machinaal Hij had een vreemd gevoel Wat hij s avonds gedaan had had hem alle plezier van zijn werk ontnomen t Was de eerste maal dat Jackson s geweten knaagde Tegen den middag kwam de procuratiehouder met een vrlendelijken groet In zijn afdeellng en vroeg hem om het kasboek Er was een post die hij even moest nazien Jackson wist heel weinig van de organisatie van de bank af en zóó was het hem nooit opgevallen dat er iets vreemds in was dat de procuratiehouder lederen dag inzage van zijn boeken vroeg Met een voorbijgaand gevoel van weeheld overhandigde hij het boek t Was niet waarschijnlijk dat de valsche post ontdekt zou worden dacht hij omdat de laatste paar dagen op het folio d t hij wilde nazien geen posten Ingeboekt waren Twintig minuten later vlei de slag De procuratiehouder kwam naar Jackson toe en zei hem dat de directeur hem even wilde spreken Er was in zUn manier van doen niets ongewoons en Jackson ging direct met hem mee maar toen hij meneer Evans kantoor binnentrad en bemerkte dat deze met een ernstig gezicht over het boek gebogen zat zonk hem het hart in de schoenen en hij werd doodsbleek De directeur keek In hetzelfde moment op en toen hlJ Jackson s gezicht zag leunde hU achterover In zijn 1 en zuchtte diep stoel ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van bieten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 26 7i bijslag op den prjjs Liefdadig heids advertentiën de helft van den prjjs INGEZONDEN MËDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van oimame verxekerd te zijn leider van een groot land dat hij door zyn gezag zijn i chtmatige plaats in het convert der volken heeft weten te geven Gij hebt de schoonste bladzyde in de ge schiedenis van het moderne Italië gesohreven doordat gij uw aanzien in den dienSt van Europa stelt levert ge een onmisbarelrij arage voor de handhaving van den vrede ste formaliteiten inzake het verdrag tusschen Duitschland en Zuid Afrika betreilentle den koop van Zuid Afrikaansche wol tegen Duitfactie machines en chemicaliën verrichti iiei erdrag loopt tot uit Mei a s 1 DjMt land krygt dus zonder dat zyn de viezenportefeuilie wordt aangetast ZuidAfrikaansche wol tot een waarde van 3t millioen mark Groote betoogingen te Saarbrücken Zonder incidenten verloopen Zondag hebben te Sttarbraclieii tX gioou betoogmgen m verband uiel de voikbatem j i nimg van Zü iüag a s plaats genad en ivi i een groote betooging van net Duitacne Front en een betooging van tie ant lascis lische voorstanders van den sfatus quo Volgenis opgave van het Duit che tront ou de nationaal nocialistische betoogmg bezucUt zyn door met minder dan d O OOU bezoekers eh zouden de tremen in het Saargebied den stroom van meetinggangers niet nebbiu kunnen verwerken In de betooging van het üuitsche l roni Vverd het woord gevoerd door den landsorgamsatieleuier Brück en de byeenkomst werd besloten met het Saarlied en het Horst Wessellied Af den andere oever van de Saar werd de betooging der aanhangers van den s atus quo gehouden die eveneens druk bezocht was Tot incidenten is het den geheelen dag niet gekomen en de orde kon overal gehandhaafd blijven Saamruren voor de stemming Aan diCai vooravond van de Saarstemming zullen in de aan h t Saarland grenzende Duitsche grensgebieden groote vuien ontstoken worden als groet aan de personen die aan de Saar stemming deel zuilen nemen In den avond van 12 Jauuari zullen van T tot S uur de klokken der torens van het Duitsche grensgebied haar stemmen over dt Saargrcnzen doen hooren Onmiddellijk daarop precies om 8 uur zuHcti op de bergen de vuren worden ontstoken Daai de meeste dezer bergen meer dan 500 m M hoog zyn zal deze vuurketen in het geheele Saargebied te zien zijn Naar verluidt zal tusschen Duitschland en Egypte zeer spoedig een dergelijk verdrag tot stand komen waarby Duitschland Kgypt sche katoen tegen Duitsche machine en fabrikaten z l koopen Egypte intetesseert zich evenals Zuid Afrika hoofdzakehjK yoor landbouwmachines pharmaceutiache producten en kunstmest POLEN Exodus der Joden uit Polen Uit Warschau wordt officieel gemeld dat in 1Ö34 13 80 Joden op legale wijs definitief het land verlieten de meesten van hen gingen naar Palestina Behalve de e zijn nog 8ÜO0 Joden naa het buitenland vertrokken zonder aan de politie mededeeling an emigratie te hebben gedaan zulks vermoedelijk in verband met fiscale schulden In totaal hebben dus ruim 21 000 Joden Polen voor goed verlaten ZUID AMERIKA Een oceaanstoomer op een rots geloopen Kans up iredding van alle paa agieii Het stoomschip èiavamia meteade öuiü ton dat Uen pasBagiertgOienst Luatjciiuii Cuba en l iorida onderhoudt is inet i i personen aan boord op SKJ K M uit ae kust van Florida op een onderzeeschc roi s geloopen en ernstig bescha ligd Ji pitem Petersen heeft m een r idiograi i hulp gevraagd hy deelde mede dat een van de ruimen veel water maakt en dal men reeds begon met de booten uit te zetten Verscheidene schepen snelden ie hulp entoen de eersten in zicht van he achip kvvjmen waren reeas drie booten rpet 51 passagiers uitgezet De bemanning van 126 personen bevond zich nog aan boord van het schip BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De uitsietting van prins Lowenetein herroepen Het uitzettingsbevel tegen pf s Lowenstein is Zaterdag herroepen nadat de prins zich verbonden had zich gedurende zijn verblijf in het Saargebied van alle politieke activiteit te onthouden Wol in ruil voor machines en chemicaliën Op 31 December zyn te Pretoria de laat De drie sloepen werden door de hooge zee hevig heen en weer geworpen de heme as dichl bewolkt Volgens de laatste berichten beeft het ongeluk in den vroegen ochten4 plaats gehad Het stoomschip El Oceano dat het eerste de Havanna bereikte hs er in geslaagde de inzittenden van vier sloepen op te pikken Nog twee sloepen drijven op zee rond en men tracht thans ook dezen te bereiken De tiemanning bevindt zich nog steeds aan boord van de Havanna die zich niet in onmiddellijk gevaar bevindt Je kon er geen weerstand aan bieden hé Jackson zwe g en nadat de bankdirecteur hem even had aangekeken hief hij zijn hand op en wenkte Kun je dezen post verklaren Jackson keek op de bladzijde waar meneer Evans den valschen post die hij de avond te voren had Ingeboekt aanwees en hiel toen het hoold op Neen meneer zei hij Waar is het geld Heb je t bij je ot is het thuis Geen van beiden meneer Nu waar Is het dan Het is niet hU zich den ouden heer voorstelde als 1 verpletterd door den vreeselijken schok bracht hem dat het ge sicht van zijn I vader weer xn herinnering toen hij zelf j geweigerd had de dletstal van het hals snoer te bekennen Nu maakte zich plot seilng een overweldigend verdriet over alles wat hij thuis had verloren vam hem meester Zijn tegenwoordig leven was n I bedrlegelijke schijn geweest Wat deed i het er toe waar hij leefde en wat utj j deed Wat Ral t ol hij in de gevangenis ï 7at ot nletv Maar Bob Die jongen had een heerlijk leven voor zich met zooveel goede eigenschappen Hij had zich öl aan hèrEvansville iioteruïtbe taald want leen geen rekenschap gegeven van wat het staat niet op hun rekening geboekt hu gedaan had Waarom moest hU dan Je hebt het toch niet aan hen uitbetaald j Sn verhouding daarvan zoo zwaar ge héV Neen meneer Nu vooruit waar Is t dan Kom érmee voor den dag Jackson stond zwijgend zijn oogen naar den grond gericht Nu was de tijd aekomen dat hij moest verklaren wat er gisterenavond ge beurd was En toch in 7ljn verbeelding zag hü den man voor zich nu boos en strak langzaam in zijn stoel terugzakken en vaalbleek worden als hU hem van Bob s diefstal vertellen zou Hij zag Bob voorzien in de beklaagdenbank terwijl hij met angstige verbazing een paar jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eischen En belden waren zoo goed voor hem geweest Juist toen hij zoo n behoefte aan vriendelijkheid had gehad Zelfs nu was meneer Evans niet in woede uitgebarsten Toen j stratt worden Hij zelt was er toch ellendig aan toe Wat er nu komen zou kon niet zooveel verschil maken in vergelijk met wat de waarheid voor Bob en zijn vader beteekenen zou De bankdirecteur begon weer te spieken Wil je het geld teruggeven of zeggen wat je er mee gedaan hebt Jackson hlet het hoofd op Ik ik heb t niet zei hij heesch Ik kan u niet zeggen waar het ts Je bedoelt toch niet dat je t sindsgisteren hebt opgemaakt Neen ik kan het met enkele dagenteruggeven maar nu niet Wordt vervolgd