Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1935

wch Betty OW die de iaatate vfas diehet zbontje der 1 indbergh s kort voor üe joiitvuermg heelt gezien werit daunia al igetuige gebüortt u i t begon iiaai reiaa met de gebeuuenissi n an den midaag vooc de unt oeri ig Wy ipeeiuen amen m de kinderKamer v rteitit 2U langzaam en voorzichtig sprekenden Z30 iiu en dan haai kiassicit gevormde I Upptjn bevochtigend y verhaalde hoe z j I hvïï was een babylnempje te versttUen ih I deealhet wat haastig voegde zij tr veruiiL chuMigend aan toe To n Wieltz het verkleurde babjhemdje omfadog hield dat by t lijkje wa gevonden ïicheeii mej Gow m haar sitoel te verstijvt u I VVai rsohijnlijk heb ik uat hemd gemaakt I iep ij uit terwijl zij haar snikken trachtte te onderdrukken Naiiat zij een nauwkeurige uiteenzetting had jegeven van hetgeen gebeurd was in ien raeht der ontvoering gaf zy in het kruisverhoor later toe dat het venster van de kinderkamer wel gesloten v as geweest doch iat daarentegen de houteii vensterlm ken slechte aan hadden gestaan Verdei ver klaarde zy dat ziJ haar vriend den Noor Jschen zeeman Henry Johnson ea mmgelijlv LUCHTVAAKT Het recht scluuft nota s j Noodlijdende kleine burgers nog 7waarder belast In het Weekblad van het Recht kan I men de volgende Ingezonden bijdrage lezen I Iemand In X woonachtig wordt door I dan te U resideerenden deurwaarder j gedagvaaxd voor het Kantongerecht te iJ tot betaling van een bedrag van ƒ êk Ue kosten van dagvaardmg bedrasen m verband met den afstand IJ X ƒ 21 95 j Aangezien niet vóór den dienenden dag wordt afgedaan wordt de debiteur belast met ƒ 7 5U griflterechten ƒ ü yu J roepgeld en salaris gemachtigde t 3 6ü t j Wijl de naastbyzijnde deurwaarder in aezen te Z woonachtig is en derhalve de atstandsgelden gedeeltelijk noodeloos zijn gemaakt worden de voor dagvaarding door den debiteur te vergoeden kosten door den Kantonrechter gereduceerd tot 13 45 Toch blijft aan kosten nog te be talen de respectabele som van ü4 Yö j bijna IW pet der hoofdsom Met moeite brengt de debiteur na vonniswijziging I i het verschuldigde bijeen op ƒ lü na WMir I voor door den crediteur een kort uitstel j wordt verleend Daar het hem In vei I band met den nood der tüden en met het oog op de voldoening van andere schulden met mogelijk is bijtijds te voldoen volgt beteekening van het vonnis door den IJ schen deurwaarder Kosten iim pe debiteur beklaagt zich bU den betrokken Kantonrechter Deze laatste i toegevende dat het exploit van beteeke hing van uit Z veel goedkqoper had i I kunnen worden uitgebracht kan echter t ten aanzien van dit laatste exploit niet i den maatregel treffen dien hij op het exploit van dagvaarding heelt toegepast en moet den debiteur haar huls zenden met den schralen troost dat deze wel f licht met vrucht zou kunnen weigeren j de andermaal = noodeloos aangewende kosten van alstahdsgeld te vergoeden De debiteur angstig voor mogelijke gej volgen is echter murw en voldoet Deze zwakke broeder betaald alzoo ongeveer J O pet der verschuldigde hoofdsom Nog enkele van zulke gevallen en de man s steun n34 moeten zijn Ingeleverd bij dedesbetreffende suikerfabrieken en datni dien datum niet ingeleverde garantiebewijzen behoudens gevallen vanhooge uitzondering van onwaardezullen zijn j De IPdikaan niet meer naar indië Alleen voor tuiope acfte tyncn Het vliegtuig van tie K Law ue i öli kaan heen naar veiiiu t vermoedelyK na den terilgkeer naar Hülland zya laathiu in uë reis gemaakt Zeer waarscnijniya zai de Pelikaan voortaan alleen op yntn m i turopa worden gebrujct J Naar de Üaagsche correspmdent van de j Telegraat verneemt is de uitschakeling van de Pelikaan op de Inaie route geen gevolg van een minder goed voldoen op deze I lyn van den vermaarden vogel Het geldt hier een kwestie van reorganisatie in verI band met de pianmen van de K L M directie om van 1 Mei a s a ± op de Amsterdam Üatavia iijn uitsluitend met Douglas machi1 nes te gaan vliegen Eerst zullen echter alle I veertien bestelde Dougae machlne in ons j and gearriveerd moeten zijn voor men de j Fokkeds op de Indiè route naai de Europeesche lynen kan dingeeren Een drietal Fokker machines zullen indien de WestIndische tuchtlynen opnemen naar WestIndie gestationneerd worden terwyt men hoopt verschillende Fokkers aan andere maatschappijen te kunnen ovenioen Nieuw hotel op Schiphol Sedert geruimen tyd is het gemeentebestuur van Amsterdam in onderhandeling n et de K L M over de accomodatie welke zal worden aan bracht in verband met de aanzienlijke uitbreiding van het vliegveld Dit betreft zoowel het stationsgebouw als het hotelgebouw Omtrent het eerste is men nog niet tot een defiiidtief besluit gekomen doch wat het hotelgebüuw teven s café reataurant betreft ij dezer dagen een beslissing genomen zooua de afdeeling Publieke Werken met de voorbereidende werkzaamheden van dezen bouw is aangevangen Curacao Aruba Geregelde dienst met de Snip De S mp die zooals bekend verbouwd werd met het oog op de vlucAit over den Oceaan is thans weer voor passagiersvervoer ingericht Van 14 17 Januari zal het vliegtuig een trip langs de verschillende vliegvelden van Venezuela maken opdat de autoriteiteii van dit land in de gelegenheid zullen zijn het K LjM materieel te ieeren kennen Op 19 Januari wordt met de Snip een geregelde dienst tusschen Curagao en Aruba geopend De afstaTul bedraagt 120 K M en de dienst zal Dinsdags en Zaterdags tweemaal in beide richtingen worden uitgevoerd Verhouden ook andere personen mededeehngen had geö an over de evensgewoonteü en het kolden en gaan van de lamilie Lindbergh John ri is echter intusschen als onwettig innmip ran t weer naar Noorwegen vertrokken liet kindermeisje gaf voorts toe dat zij op den noodlottigen avond voor de eerste iraal bad gemerkt dait de grendel van het vtnsterluik waardoor de ontvoerders van het kind zouden zy n binnengekomen gebroken wjas zoodat het luik ook njet had kunlitn wtorden gesloten Dejjgelyke kleine re ASPIRIN oafenf aan gun slige invloed uit op de circulatie van hef Bloed verwijd de kleinste bloedvaten en bevordert zo de bloedsomloop Vandaar ci v l lijn Aspinntabletten bij f ver oL dhcid onontbecriiik parati aldus zeide Betty Gow had ge woonlijk de intusschen overiede n bediende van Lndbergh Üllie Whateiey verricht In tegenstelling met kolonel l indbergh verklaarde het meisje dat de terrier van Lindbergh door Whateiey gevoederd en afgelicht s In dien nacht van de ontvoerint heelt d j hodid niet geblaft Hauptmann verklaarde aan een journalist v r den ladder die giöteren ter terecht zitting werd vertoond als ik die ladder zou hebben gemaakt zou ik een tweederangr timmerman zijn Een van de advocaten van den aanklager Hauck verklaardf dat di voetsporen onder het raam van de kinderkamer met die vaft Hauptmann overenkwamn ZWITSERLAND Zes persohen in d sneeuw omgekomen Vier Italianen uit Altlaan t wee dames en twee hfceren die Zlondagochtend i ff het Suva planagebied een ski tocht hadden ondernomen raakten in het Kosegg dal den weg kwij t i ifj kwamen op een s ieeuwveld terecht dat omlaag stortte en de vier kjIooytiis m Jsleuide en bedolf Twee hanntr konden kort daarop worden geborgen doch de levensgeesten waren reeds geweken Een reddir gscolopne welke uit Pontrebina was uilgetrokken slaagde er niet in de beide andere personen te reddeij Uit Weenen wordt gemeld Twee ikitoo pers uit Londen John Howard en Frdnkli v Armstrong zijn in de Oetztaler Alpen door een lawine bedolven Het lyk van Hcmard is reeds geborgen Maandagochtend im men verder zoeken naar het tweede slacWt offer dat noj niet terecht is BINNENLAND De handelsbesprekingen met Rusland ben prive ai igelegenheid aemnitsteiMng van de regeermg Wij Ifizen in de N R Ct Naar aanleiding van net bericht betretiende deaanstuanae reis van een commissie vanvooraanstaande Nederlanders naar MosRou tot het voeren van besprekingenover de handelsbetrekkingen tusscheniNeoerianü en Hustand hebben wü a door de kosten waaronder hij wordt be verschillende plaatsen naaere inllchtlnciolven geruïneerd gen ingewonnen i Door ten dezen een vereenvoudiging 1 op het departement van Economische Zaken deelc e men pns mede dat net hier prive onderhanaeilngen betren van be langhebbenden in casu de commissie voor den handel met Rusland gevestigd te Amsterdam De regeering beschouwt üeze besprekingen dan ook als een privê aangelegenheid van deze commissie welke in het geheel geen otllcleel karakterar aagt J Nleitemm hötibeu we de stellige overtuiging gekregen dat de regeering het lverloop van de2e besprekingen met meerdan ge one belanfStellIng volgt Recht streeks Is de regeeWng er niet bij betrokken maar zij is om het zacht te zeg gen van het een en ander niet on kundig Het departement noudt zelfs geregeld contact met de commissie en hetschynt niet in d bedoeling te liggen dit contact a het Vertrek naar MoskouJ te verbreken i I De kwestie van de erkenning de jui I van de Sovjet regeering staat hter voi j komen bulten Het betreft hier slechts econonj hé onderhandelingen ai zullen de Russische onderhandelaars misschien probeeren de dlplojn tle er In te betrek ken Dat zal hun echter niet gemakkelijk lukken daar de coimmlssle op dit gebied geen enkele bevoegdheid heeft I De mogelijkheid van overeenstemming op dit speciale economische gebied be hoeft echter lang unlet te worden uitgefloten daar betde partijen reeds langen tyd behoefte gevoelen aan uitbreiding der nandelsbetrekkingen Tevoren zijn reeds besprekingen gevoerd maar tenslotte moeten de Nederlandsche belanghebbenden toch terecht komen bij de Russische regeering die de In en uitvoer volledig In handen heeft Men kan deze besprekmgen dan ook beschouwen als zulke welke gevoerd worden door belanghebbende groepen De reis naar Moskou was reeds lang tevoren bepaald net beteekent dat men met deze han delsbesprektngen althans op den goedenweg Is I Luitenant generaal K F E Gerth van Wljck t Te sGravenhage is overleden geplultenant generaal K t K Gerth van Wijck oudcommandant van het Neder landschIndlsche leger adjudant In bulterrgewonen diehst van 0e Koningin De thans ontslapen opperotficler heeftbijna vijten dertlg jaar deel uitgemaaktvan het otllclerscorps van het Neder landsenIndische leger Den derden Aug 1891 werd hij benoemd tot tweeden lult inant en den driegen twintigsten Aug 1922 bereikte hij bij het OostIndischeleger den generaalsrang Als zoodanig was hij geplaatst bü den generaien stafvan het leger Den tweeden December i A kwam hl als luitenant generaal aanhet hootd te staan van het leger Tweejaar heett de generaal Gerth van Wljckdeze lunctie van commandant bekleed Na zijn uit dienst treden vestigde hijzich metterwoon te s üravenhage In 1931 is hij generaal Weber opgevolgd alscommandant van de Haagsche burgerwacht Sinds eenlge Jaren was hij voorzitter van de vereenlglng Het Moblllsatiekruis Zijn verdiensten Jegens denlande werden erkend door zijn benoeming tot ridder In de Orde van den Nederlandschen Leeuw en tot officier in deOrde van Oranje Nassau oeneraal Gerth van Wljck die den leeftijd van vler en zesüg Jaar heeft bereikt was sedert 2fi April 1927 adjudant in bulte pewonen dienst van de Koningin De teraardebestelllng van zijn stoffelijk overschot zal Donderdag op Nieuw Elken Duinen In Den Haag geschieden tot stand te brengen waardoor de kosten zeer belangrijk worden teruggebracht zou een weldaad worden bewezen aan de vooral op het platteland noodlijdende kleine neringdoenden In leder geval mag men verlangen dat hun moeilijkheden niet noodeloos worden verzwaard üm ons te bepalen tot het atstandsgetd hetwelk dikwijls een betrekkelijk groote rot speelt wat zou er tegeti zijn m het tarlel een bepaling op te nemen dat het aan den debiteur te berekenen atstandsgeld nimmer mag te boven gaan het bedrag hetwelk ingevolge het geldende tarief zou mogen worden in rekening gebracht door den naastbljwqnenden deurwaarder NV Reederi van der Schuyt te Rotterdam prof mr P de Vries te Rotterdam Tot voorzitter is benoemd tot en met 1 December 1935 prof mr F de Vries te Rotterdam tot secretaris J C Kruisheer te sGravenhage Ür Coiijn gaht xan Industrieele Club Hij zal 6 dezer een rede houden Wegens het overlijden van Z K H Prins Hendrik Is In Juli an het vorig jaar de bijeenkomst van de Industrieele Club te Amsterdam waar dr Colijn een lede zou houden niet doorgegaan ür Colijn heeft zich thans volgens het Handelsblad bereid verklaard zljri rede uit te spreken aan een kolilemaaliljd Zaterdag 26 dezer In Krasnapolski te Amsterdam voor de leden van ae industrieele Club en van de sociëteiten De Groote Club Doctrlna et Amicltla te houden Ned Akkerbouwcentrale Het dagel bestuur der Ned Akkerbouwcentrale te Den Haag heeft bij behtuursbestuit bepaald dat ledere bIj deze Centrale georganiseerde verplicht Is van alle wijzigingen betreffende zijn handelszaak zooals die betreffende den rechtsvorm de statuten de vennootschapsaete den naam en het adres alsmede alle andere den iKdrijfsvofm van zijn zaak betretiende wijzigingen zeven dagen nadat die wijzigingen ingevolge d voorschrilten der Handelsregisterwet zifln of hadden moeten zijn opgegeven bij de betrokken Kamer van Koophandel schrlltehjk kennis te geven aan de Centrale Voor die georganiseerden wier handelszaak niet valt onder de voorschriften der Handelsregisterwet zullen die wijzigingen binnen 14 dagen nadat zi zijn Ingeschreven schrlltelljk aan de Centrale moeten worden kenbaar gemaakt De aandacht van belanghebbertden wordt erop gevestigd dat het aanbeveling verdient van bedoelde wijzigingen aan de Centrale reeds kennis te geven voordat deze in werking treden en dat in ieder geval bij verzuim van bovenbedoelde verplichting de georganiseerde zich blootstelt aan een tuchtrechtelijke vervolging De Ned Akkerbouwcentrale maakt bekend dat leder die als wintervoorraad ten hoeveelheid van meer dan itxx K G aardappelen voor eigen gebruik wenscht op te slaan ook al is hij niet georganiseerd bij de Centrale of bij een der Landbouwer Islsorganlsatles n daartoe strekkend verzoek kan indienen bij de Nederlandsche Akkerbouwcentrale atd Binnenland Aardappelen Bezuldenhout ii te sGravenhage onder vermelding van de redenen waarom hij een dergelijtcen voorraad wenscht aan te houden Vnorts maakt de Ned Akkerbouwcentrale bekend dat uiterlijk op 31 Januari 1955 de garantiebewijzen oogst 1934 bedoeld in het Reglement Suikerbleten GEMENGD NIEUWS t 1 Botsing tusschen auto en motorfiets De mottrrrijder gedood Te Houthem Is gistermorgen de sla gersknecht Raeven uit Gulpen in dienst bij den heer Amerlck te Meerssen metzljn motorfiets In een vrij scherpe bocht van den rijksweg In volle vaart tegen den personenauto van den heer Q teSlt tard gebotst De 25 jarlge R was op slagdood I 4uto te water t n schipper redt een hond Gisteravond reed de 38 jarlge zulvelhandelaar W B uit Rotterdam met zijnpersonenauto bij het Voorom te Overschle Hij kende blijkbaar den weg niet voldoende want hij reed met den autoin de Rotterdamsche Schie B was nögin staat het portier te openen en wistzich zwemmend te redden Achter In den afllo zat een hond welke niet meer pit den auto kon komen EJe voorbijvarende schipper A K had detegenwoordigheid van geest de kap vanden auto open te snijden waardoor ookde hond kon worden gered De auto Is later met een kraanwagen op den kantgezet I Burenrukie Krn landbouwer levensgevaarlijkgewond I Te Elhorst gemeente Staphorst heeftgisteren een burenruzie plaats gevonden waarbij een van de be trokkenen levensgevaarlijk Is gewond De landbouwer H D had een dam gelegd in een afwaterlngssloot wat niet naar den zin wasvan den buurman J K die de waterkee ring wilde verwijderen Terwijl hij hiermede bezig was verscheen D dte in woede ontstak en K te lijl ging i Een hevige vechtpartij volgde waarbijbelden in de sloot terecht kwamen Tijdens deze worsteling werd K met eenmes op verschillende plaatsen gestoken o a in den onderbuik In hopeloozen toe stand s hlj naar een ziekenhuis te Zwolle vervoerd I De politie heeft D gearresteerd Een gift van H M de Koningin voor t fonds van beeldi iide kunstenaars en hunne weduwen en wee n Van de Koningin mocht het bestuur van de vereenlglng tot Instandhouding van een tonds voor Nederlandsche beeldenden kunstenaars en hunne weduwen en weezen een aanzienlijke gift ontvangen Bezoek van Prinses Juliana aatn de tentoonstelling van Tsjeehoslowaaksche kunst Cilstermtddag heeft Prinses Juliana vergezeld van den dienstdoend grootmeester E H Juckema van Burmanla baron Rengers van Warmenhulzen en een hofdame een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van Tsjeehoslowaaksche kunst In het Stedelijk Museum te Amsterdam Bij deze gelegenheid heeft de Tsjeehoslowaaksche gezant namens zUn regeering aan Prinses Juliana een vaas ten geschenke aangeboden Aanbieding album aan H M de Koningin Van de V redes tentoonstel ing te Bandoeng Dezer dagen is aan H M de Koningin het album aangeboden namens het Comité van de Vredestentoonstelling In Mei jl met bijzonder succes te Bandoeng gehouden mede In het belang van de vredesopvoeding ïn van de Vereenlglng Voor Valkpnbond en Vrede welk album door H M was aanvaard Hiervoor was door het Comité de bemiddeling Ingeroe pen vün P Gravin van Heerdt tot Eversberg Quarlp s van Ufford die daaraan op verzoek ha eigen tentoonstelling De Volkenbondsgedacht In de Lagere School in bruikleen had afgestaan Vaste Commissie voor het Verkeerswezen De sannei isteliing van het eollege Voor het tijdvak van A December 1954 tot en met lil December 1957 zijn be noemd tot leden van de vaste Commissie van den Economlschen Raad voor het Verkeerswezen F A Arriéns directeur van de Hollandsche Stoomboot Mij te Hilversum prof mr dr H Westra hoogleeraar te Utrecht inplaats van prol Ir v Breen diP niet In aanmerking wilde komen J P F van Dooren industrieel te Tilburg ir A Groothof f te Amersfoort mr H van Manen te Zeist directeur Nederlandsche Spoorwegen ir H W Sebbelee directeur van de N V Geidersche Tramweg MU te Doettnchem W B Verster directeur van de Ue Bloemfontein terog Uitreis in 36 thuisreis fn 15 dagen volbracht Zaterdag Is in de Rotterdamsche haven aangekomen het motorschlp Bloemfontein van de Vereenlgde Scheepvaartmaatschappij varende op de Holland Afrika lljn Zooals men weet heett de Bloemfontein haar eerste reis naar Afrika volbracht Het schip Is gebouwd voor den snellen dienst voor passagiers en goederen en men hoopte er mee den afstand Southampton Kaapstad te kunnen afleggen tn 17 dagen Tot dusver deden de passaglers vraehtschepen van de Holland Alrika lijn over dit traject ai tot 21 dagen op haar eerste uitreis heeft de Bloemtonteln in den Golf van Blacaye heel slecht weer getroffen wat uiteraard van invloed op de snelheid is geweest al was dit dan tevens een goede gelegenheid om te cohstateeren dat de Bloemfontein een uitstekend zeeschip Is Oijdanks t slechts weer heeft het schip de uitreis toch In t dagen weten te vol brengen Op den terugweg heeft de Bloenuonteln het nog sneller gedaan immers het schip was In lö dagen van Kaapstad te üouthampton in de Zuld Alrikaansche haven welke het schip op zljn malden trip heelt aangedaan lE een zeer groote belangsteüing voor aeze nieuwe mooie aanwinst van ae Nederlandsche koopvaardijvloot aan den dag gelegd waaraan het lelt dat het 1 schip zooals men zich zal hermneren dezen zomer door generaal Herzog langs I araadloojen weg is te water gelaten na tuuriljk niet geneet vreemd was i Naar wiJ vernemen is de Bloemfontein voor de voigencje reis welke eind Jan zal aanvangen zoowei voor uit als thuisreis geheel volgeboekt I De Bloemtonteln is gebouwd op dewen van de Nederl Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam Het schip is voorzien van twee ötorkHenselmann Dieselmotoren Oezagvoerder is kapltemOuntherMohr Vad j j Mevrouw de wed van t HoJil j 2 aterclagavond ia cle öiijarlge mevrouw J j M van t Holi de weduwe van den beltenden prol ar J H van t Holt op I aen rijksweg onder Warnsveld door een auto aangereden en op stag gedood Zij nad een autobus verlaten en wilde den weg oversteken De autobestuurder heett nog door krachtig remmen tevergeeiü getracht het ongeluk te voorkomen I Mevr van t Hotl was teWarnsveld een zeer geziene persoonlijkheid t De motorrijder en de fiscus l De iel vertelt Uit Is het verhaal van den man die geeu lust had om de wegenbelasting op zijn motor met zijspan te betalen Want al het genot dat hij dezen zomer van t zijn drlewtellgen vriend zou kunnen heb ben werd hem bij voorbaat reeds ver I gald door het telt dat hij eerst een toeht naar den ttócus moest maken om de onlangs wederom verhoogde wegenbelas tmg te betalen 1 Dus wierp hij droeve blikken op den motor met zijspan die In zijn garage btond gevuld met benzine en ohe wel löopende doch zonder beiastlngpapieren Hoezeer het vernutt van alle mogelijke motor constructeurs ook te prijzen valt mdten de fiscus niet voldaan is is het met doenlijk om de cylinders hun op en neergaande bewegingen op s heeren straten te laten maken I Er woelde in den man van den motor met zijspan een woede op tegen dezen j iiscus die hem In de kille maand Januari het genot vergalde dat de gedachten aan het s zomers zwieren langs de straten opwekken Als zijn kennissen blnI nenkwamen zei hij WU je dien motor hebben voot t lks Waarop de kennissen zeiden Dank je wel de belasting Is ftiij te hoog Dit ergerde den eigenaar zoozeer dat hij een stuk karton blauw schilderde en daarop met groote letters schreef Ik kan de wegenbelasting niet meer betalen Uit protest geef ik den motor met zijspan weg aan leder die hem meeneemt Vanmiddag om 2 uur heeft Je heer K Vlaanderen Van Ostadesyraat H den motor weggegeven HIJ schoof hem langzaam uit zijn garage naar tHiMcn Daar stond de motor De mistige middag legde zich om zijn contouren Kinderen kwamen joelend naderbij Zij lazen en riepen Ous Pietje die kan Je voor niks hebben Er ontstond een opstand onder de kinderen van de straten In drommen omringden zlj het voertuig ZIJ klommen er OD drukten den hoorn in Ken motor voor niks Zoo om mee te nemen Grooteren kwamen voorbij lazen het bord en ziet een mensch is toch waArouwlg van nature Zij haalden de schouders op en zelden tegen elkaar Dat zal wel niks wezen De motor hoorde woorden van verachting over zijn lijf gaan hij was nu gedeclasseerd Want een motor voor niks is immers een slechte motor Hetgeen een onbUMjkheld was want het voertuig verkeerde In goeden staat Om 2 M uur stonden veertig kinderen drie mannen met en twee zonder flets om den motor en keken Om 2 45 stonden vier en veertig kinderen vijf mannen met en acht zonder nets om den motor s Jonge 5 jonge te geef Ik moet hem niet Is natuurlijk niks Wat voor belasting betaal Je er op Om 2 48 kwam er een man op een fiets Die zei zal ik hem nemen Wij wachtten allen met kloppend hart De kinderen riepen daar heb Je een klant baas Is hij werkelijk voor niets mijnheer Ja Is hij nog goed Zeker Nou Momenten van spanning Over de kinderen valt een zwijgen Dan neem Ik hem Goed Hoera roepen de kinderen De nieuwe eigenaar pakt het blauwe bord breekt het met lulden knap door en geeft de resten aan de kindïren Dan schuift hij den motor langzaam voort De straat holt er achter aan En met den motor schuift hlJ voort Wegenbelasting Personeele belastirig Benzlnebelastiftg Garagehuur De heer K Vlaanderen staart zUn eigendom na Die ben Ik kwijt zegt hij met een zucht STADSNIEUWS GOUDA 8 Jan 1936 De loop der bevolking in de gemeente Gouda 4 €dureiul het jaar 1934 Omtrent de loop der bevolking gedurende l et jaar 1934 vernemen wü het volgende l e werkelijke bevolking der gemeente bebtc nl op 31 December 1933 uit Mann Vrouw Beide gesl 16034 16561 30696 Vermeerdeid gedurende het jaar door Mann Vrouw Beide esl Geboorte 2 284 666 Vestiging 693 780 1473 Sterfte Vertrek Verminderd gedurende het jaar door 151 118 269 681 749 1330 üeh vermindering 732 867 15i 9 De bevolking is vermeerderd met 243 197 440 en bedroeg op 3t December ia34 Mann Vrouw Beide gi sl 15277 15758 31035 Het aantal verhuizingen binnen de gemeente bedroeg 2051 Lezing van Prof Dr K Schilder in de Geref Kerk Het ühristelük comité tot het houden van winterlezingen verzoekt ons mee te deelen dat op Woensdag 9 Januari a s des nam 8 uur in het gebouw der Geref kerk aan ds Turfmarkt hoopt op te treden Prof dr K Schilder met het onderwerp Het laatste bericht omtrent Maria G W V Vereeniging voor den HamÜBidrij venden en induatrieelen Middenstand De Goudsche Winkeliersveieenigriig houdt een buitengewone algemeene vergadering op Woensdag 9 Januari 1935 des avonds hVt uur in Café Het Schaakbord aan den Kleiweg De agenda vermeldt de volgende punten Opening Notulen a Voorstel van het beatuur tot hetvoortzetten van het colleciel abonnemen ophet Algemeen Weekblad voor den Middenstayd toelichtins door den heer V I van waarnemend directeur van hetvan den Koninkl Nederl Middenstandsbond 4 b Causerie over hét onderwerp De vooruitzichten van het middenatandsbedrijf ilt 1935 door den heer F X van der Leeuw v nd dir v h Bur van den K N M B te Gravenhage Gelegenheid tot het iftellen van vragen Ingekomeiï stukken en mededeel ingen Haïlotage nieuwe leden Stembiljettenzullen in de zaal worden uitgereikt S Rondvraag 7 Verloting Ue ZAAgvel entging Kxcelsior Üe Gemengde Zaügvereeniging bxcelSiol hefeïl ïeii biileVan de kas een verlój ting georganiseerd Dezer dagen heelt de tieKkmg plaats gehad De erflie 1 0 pryzen zyn gevallen op de vólgepde nummers 2276 473 481 879 183ti 237 $ 649 926 1368 1667 Uyemvoeging van i ijksvoorschot ten voor woningbouw Uet doel is veriaging van huren en vereenvoudigtag van ftdminutratie De minister van sociale zaken heeft aan de gemeentebesturen een circulaire gezonoen waarin wordt medegedeeld dat de regering besloten heeft over te gaan tot bijetnvoeging van d verschillende ryksvoor schotten voor woningbouw ten behoeve van eenzelfde woningbouwcorporatie verteend tot één grond ea één bouwvoorschot Hierdoor kan aldus de circulaire r het gehseie woni Agbezit der betrokken woningbouwcorporatie met deze voorschotten verkregen als éen administratief geheel wor itn beschouwd waarvoor als maximum büfirage zat gelden de som der voor de afzonderiyke com plexen toegekende maxima l en gelyksoortige maatregel zal worden toegepast ten aa naien van de ryksvoorLthotten verleend ten behoeve van gemeente bouw Uiteraard blijven by samenvoeging der voorschotten buiten beschouwing de voorschotten welke zij n verleend ten behoev van den bouw van woningen ter vervanging van krotwoninge en andere voor sociaalachterlijken bestemde perceelen Er bestaatechter geen bezwaar legen ook deze voorschotten tot een afzonderlijke groep te verwnigen De bijeenvoeging heeft ten doel naast vereenvoudiging der administratie noodza eiyke verlaging van huren van woningen waarvoor tha ne nog over Rijksvoorechotten wordt beschikt en waarvan de kogten door de reeds ingevoerde maatregeien niet kunnen worden gedekt mogelijk te laken door aanwending van thans ongebruikte deelen van maximum by dragen alsmede van batige saldi van complexen die zonder bijdragen worden geëxploiteerd ledhfe huurveriaifingen welke na 19 Mei 1S34 door den directeur generaal van de volksgezondheid zijn goedgekeurd komen voor dekking op deze wyze in aanmerking Van het bijeengevoegde voorschot wordt een rente van 4 pet gevraagd terwyl de looptijd daarvan zoodanig woidt bepaald at de annuïteit geJijk of nagenoeg gelijk aan de aom van de annuïteiten der oorapronkelijke voorschotten die zouden gelden na verlaging van rente en verlaging van aflossmgstermijn Doot de politie aangehonden Door de politie ts aangehouden C P wonende alhier die nog 90 boete te bCr laien had De man heeft zijn schuld vol tiveneens zijn aaagehouden A J C oud ó jaar zonder vaste woonplaats tot het onaergaan van drie maanden gevangenlsstrai en k J oud 24 jaar wonende ainier tot het ondergaan van dagen tiecntenis ot betaling van li wi boete öeiaen zijn naar met Huis van ttewarlng te Kotteraam overgebracht Teraardèbestelüng van htc toi t ijk uveriscnot vun i uoepeis Zaterdagmiadag heen op ue Aigeme ui begraafplaats de teraardeDesteiliftg plaat gehad van hét btotielyR overschot van den lieer VV Koepera m levtin öestuursuü an l eie vereenigmgcn ben schat van uioemeu dtKle üe baar Aan de gro ve heeft de heer 1 de Mmk huiue gebracht aan den overledene die tydens zijn leven vee nuttig werk in het vereemgingslevun heett verricht en zich geheel lieelt gegeven voor zijn medemenschen Namens de Goudsche Ziekenkas sprak de heer J J Hoi ies woorden van dank en waarueenng tien zoon van den overl ene de heer J iioepers dankte voor de groote belangstel ling Prol dr S F M J Berkelbach V d Sprenkel Benoemd tot Kerkelijk Huoglceraar te Utreftht De Algemeene Synode der Ned Herv Kerk heett in haar heden te s Gravenhage gehouden Duitengewone zitting benoemd tot keFkelijk hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht als opvolger van prol dr M v Rhyn die benoemd is tot gewoon hoogleeraar in de vac van prol dr J A Cramer onzen oudstadge noot prof dr S F M Berkelbach v d Hprenkel üamclub Gouda Gisteravond speelde het tweede 10 taI van de damclub Oouda voor het onderling Damdistrtct tegen Polsbroek De uitslagen waren Gouda 2 Polsbroek Peet Bouter J Kok 2 0 U D v Leeuwen A Rietveld 2 r O Plet Schouten A v d Vhst 0 2 P Peek E v d Vllst 1 1 P Slrre Jac Hoogenboom l l A A de Jong L Hoogenboom 2 ü L Valk P J Lekkerkerker 0 2 J de Waal v d Vllst 2 R Melkert J H Kok 1 f W Melkert i v d Vllst 0 2 Gouda won dus met 11 9 Examen Mercurius Duitsche Handelscorrespondentie Voor het mi December te Rotterdam gehouden MercuriusExamen in Duitsche ban del scorre spondentie zij n geK jlaagd de heereii G J Graafland en N Prins al hier leerlingen van den heer Oh Lafeber up nbare Leeszaal iNieuwt aai win tsii Ue Upenbaie Leeszaal neen a voigünUo nieuwe aanwinsten geuoem weiKe wctKcu UI ue leeszaal m lezing liggew lot i rtct ruan tm Rw reeds besproKen kunneo vvofden Komana V icky Üaum Toü ieelingang A Berkeley Üe zes gaan aan den siag H van Booven De Parochka V lleepmg Ue brug van verlangen G Etert ten man een achfp en eein late lieide O la t arge Lachende jongen De achoone hit torie van Peter van Provence en Magelone van Napels S Hoel De weg naar het eind van dt wereld S Koster Als ik Greta Garbo wa s Z Lajos Doodende lente J Limburg Ruth Emmy van Lokhorst De toren van Babel F Pauwels Ambtsgeheim A Pleyz er De ko telooze school Verv ap Leen Wouters op de kweekschool Josefine lieuli g Intermezzo met Ernst P A Ititter Jr Woeker Rie van Rossum De kloof zonder brug J Roth Tarabas een ga t op dtze aarde Jeanne van Schaik Willing Sofie Blank Zuster Sonja Ik ging de wyk in Chr Tetenburg Artikel 289 strafrecht h Toller Ik was een Duitiicher il de Vries Brandon Als kinderen ï oepen Studiewerken A J Russell Alleen voor zondaars W Verkade in blyde gebondenheid J Dryver Texel het vogeleiland W 3 v d Elat en H A Ruyschv Lehnian de i hnsfeld Saielloopende dieselmotoren voor automobielen en rail handleiding Eiectrotechniek H P Geerke Wy vliegen om de wereld R S Durstine Reclame alö krachtbron der handelsonderneming Ednia Kerber Fanny Esperanto Ivans La viro el Francinjo De man uit Frankrijk H Sienkiewicz Quo Vadis Esperanto E van Everdingen Hr Ms Zeehond naar de Turksche wateren E Ludwig Europeesche leiders O yan Wertheimer Cleopatra Burgertijke Stand GEBORl N 4 Jan Martinua Johannes z van A van Ewijk en A de Jong Heelenatraat 49 5 Jan Aartl z van H G M Smitskamp en S van Breugelen N Haven 56 Sjetse Jacob z van F Sietsma en H J Stubbe Bogen 46 Leonora Alefeta d van H J Kornis en J M Bezem C Ketelstr 23 7 Jan Johanna d van H Slinger en Gvan Blitterswijk P C Bothstr 16 OVERiLEDEN 5 Jan Govert Lakerveld 4tj jaar Avenda Thalia Theater tDe Kat en de Viool met Jeanette MticDonald Jan 814 uur Blauwe Kruis Eerste Ge meenteavond Vry z Hervormden Jan 8 uur Geb Daniël Cursus E H B O voor damealeden Leider Dr C van Elk 9 Jan 8H uur Het Schaakberd Goudsche Winkeliers vereeniging Spr F L v d Leeuw 9 Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg Tooneelvoorstelling voor de leden van de Soc Ons Genoegen Opvoering van Schakels van Herm Hèyeraiaiis 9 Jan 8 uur Gferef Ksrk Spreekbeurt Prof K Schilder vpur bet Chr LoauLc ooi Veemarkt Kotterdam b Jan Aangevoerd i l paarden lü veulens y i magere en blö vette runderen i t vette kalveren 147 graskalveren sioü nuchtere kalveren 2ö5 schapen en lammeren J Dokken en gelten Prijzen Vette koeien ie kw 56 58 e kW 4H 52 3e kW 32 3H V tte ossen 48 52 44 58 40 Stieren 40 48 42 58 Vette kalveren b5 90 70 75 55 60 Schapen 40 56 32 Lammeren 42 37 52 Graskalveren 45 40 55 Nuchtere kalveren 3ü 23 Siachtpaarden 49 4 29 allesper K G t Schapen ƒ 18 14 lammeren 13 11 ö nuchtere slactitkalveren ƒ 7 6 5 nuchtere fokkalveren 16 12 8 slachtpaarden 155 ilö 75 werkpaarden ƒ 220 1 MJ hitten 90 70 55 veulens ƒ 340 19U 140 kaifkoelen ƒ 220 180 120 melkkoeien 215 180 320 vaarzen ƒ IM 00 70 pinken ƒ 100 60 69 alles per stuk Vette koeien en Ossen aanvoer zeer ruim handel kalm prijzen als gisteren Stieren aanvoer ulm handel flauw prijzen lager Vette kalveren aanvoer rulmer handel willig prijzen als gisteren Schapen en lammeren aanvoer ruimer handel viug prijzen als gisteren Nuchtere slachten fofcla l eren aanvoer als vorige week handel vlug prijzen Iets stijver Hlggen niet genot Paarden aanvoer ruimer handel willig prijzen hooger Kalien melkkoeien aanvoer ruimer handel traag prijzen onveranderd Vaarzen en pinken aanvoer als vorige week handel kalm prijzen als vorige week üraskplveren aanvoer rulmer handel vlug prijzen hooger Etoor de C R C werden 245 runderen en 2 graskalveren overgenomen Kaasmarkt Bodegraven 8 Jan Aanvoer 284 partijen m r m 11 248 stuks 101 232 K G Prijzen Ie kw m r m f 19 22 50 2e kw m r m ƒ t6 18 Handel flauw REEÜWUK Eierveiling De pryzen aaSi de eierveiling besteed waren kleiii e ƒ 2 60 2 80 middelgroote ƒ 3 3 55 en groote ƒ 3 60 4 00 alles per 100 siuks Gedurende het jaar 1934 bleken in totaal 346 3H8 eieren te zijn geveild LAATSTE BERICHTEN OKAADLOÜZE DIENST Het nieuwe VoU enbondspalei te Geneve Vandaag is men te Geneve waaeevangen met de verhuizing van tal van boeken en documenten ivan het oude naar het nieuwe Volkenljo dspalels Het nieuwe palels 1 zoo groot dat onder de gebouwen eenapoortrelntje loopt om alle boeken en beschelderi te vervoeren Vermoedelijk zal dit ondergrondsche treintje later in gebruik worden gesteld voor personenvervoer Motorschip omhoog gevaren MQEDEKENSKERKE 8 Jan Het motorschip Mato geladen met steen kapitein Tienstra is bij Evering omhoog geloopen en blijven zitten Uit Terneuzen zijn Sleepbooten ter assistentie vertrokken Beurs van Amsterdam 7 Jan b Jan Officieel Londen 7 3 t Mha Ueriyn 59 23 M r 1 arys 9 7 9 76 Biussel U Z 34 62 Zwitserland 47 92Vii 47 91 Kopenhagen 32 33 32 35 Stockholm 37 35 37 37 Vj Oslo 36 37 36 42 3 Niet Qfficie l I raag 6 17 6 17 Milaan 12 66 12 66 ladrid 20 2Ö 20 25 Beursover iclit De begrootingsboüdschap van RooKe olt heeft in Wallstreet een vry gunstigen indruk gemaakt en ook de Amsterdaninche beurs iiam haar goed op Men neemt aan dat di Amerikaansche Regeering langzamerhand zal trachten het bedrijfsleven zijn vrijheid te hergeven Het groote begrootingstekort acht men geen gevaar voor de stabihteit van den dollar Amerik fondse i hadden vandaag een vast verloop by opgewekte handel in de toonaangevende fondsen Op de locale markt was de tendenz wat minder vast tengevolge van een daling van A A in de Kon Olie en in de Amerik soorten die moet worden toegeschreven aan een uitspraak v n het Amerik Hooggerechtshof dat enkele bepalingen m de code niet rechtsgeldig zijn Kon Olie waren ongeanimeerd Philips daalden 2 f Unitevers X A Aku s e eneens l f Suikerwaarden bleven vast H V A s stegen met 2V ook rubbers konden zich hier en daar nog iets verbeteren doch de winsten Weven tot fracties beperkt Tabakjcen ware i gedrukt en gaven een koersverlies tot 2 te zien Scheepvaarten waren aan den vasten kant Dollar obligaties met betwiste goudclausule waren flauw Antwerpen daalden 27 Ned en Ned Ind StaatspapiercTi prijslfcudend Oude Ned Schuld was gevraagd 1 RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 8 Januari Verwachting Zwakke tot matige oostelijke tot zuid oostelijke wind Afnemende bewolking Weinig of geen sneeuw Lichte tot matige vorst des nachts overdag om het vrieegjunt RECH1ZAK£N Het drama op de Nieuwe Markt Het O M eischt tegen den 42 jaHKen J K acht jaar gevangenisstral iCn daarna ter beschikking stellmgaan de Begeering De leclitbanK lc liocteiuani jjeiia i iae htucmnoigen ue aLralzaaR tegen uea 4 ja I rigen J Ji wagenvernuuiuer alh ei Uiansgedou i eia in net lluiü van isewanng lu ii uLLerdam wegens een aansiag op Uen bo jarigen O L op 2 üctoMr an nei voiig jaar Leze aatialag beeft op den morgen van difcn dag vooi al m de omgeving va a da VV ilheïminastraat en Nieuwe Markt eentroote opschudding Op de publieke tribune was vooral vande zijde der Gouwenaars een groote beli ngstelling j l reaident van het Ü M waa Mr J G L van Oosten Slingerland Officier van Ju titiü Mr J V Meischke Den verdacitte wordt ten laste g legd doodslag bubs ernstige misbandeüng den dood tengevolge hebbende il wordt voorgeleid en de President vraagt hem Geef je toe op 2 October 1 34 I Ditt L doende te zyn geweest Verd Ze zeggen het Ik weet er niets va n L beweerde dat ik niet volgens het conti act leefde en daaiuit is oneenigheid ontstaan Pre Heb je je toen nydig gemaakt ei weet je L te hebben gestoken Verd Daar weet ik niets van De president toont het mes waar mee K heelt gestoken en dat door de politie in beslag is genomen Pres is dat mes van L Verd Ik weet het niet Pres Je weet niets maar we zullen het hier wel uitzoeken Het getuigenverhoor aJs eerste getuige verschijnt de heer J F L Negrijn hoofdagent rechercheur te Gouda Hij vertelt hoe hij het slachtoffer an den moordaanslag heeft getroffen Ueeds eerder had get R gewaarschuwd dat hy L met rust moest laten daar ojieenigJseid wel vaker tusschen beiden voorkwam over het niet naleven van het contract en het niet betalen van het verschuldigde geld Pres Hoe staat verd bekend Get E staat als een fatsoenlijk man bekend Éénmaal heeft hy in een driftige bui een kind dat in zijn pakhuis was een schop feegeven maar ov erigena is nooit iets voor Évallen waardoor de hulp der politie moest v orden ifigeroepen Veuiaciite s verdediger Mr J Slijper vraag t den getuige of hy R toerekenbaarachtte Get verklaart van wel Mr Slijper Hoe staat L bekend Get Ik ben on geveer 27 j aar in Gouda öT voor mijn gevoel was L een fatsoenlyk man die wei als lastig bekend stond maai nooit in die mate dat hij met de politie te maken had Mr Slijper vraagt tenslotte of get kan zeggen of verdachte op den bewusten Seji October den indruk maakte van ee i verdwaa ide of een krankzinnige waarop de heer Negryn antwoordde dat R wel erg vt rward deed De volgende getuige is de heer J G Slot rechercheur te Gouda die vaii de plaats van het misdryf foto s gemaakt heeft Deze zijn ter zitting en get beschryft ook hoe hij het slachtoffer heeft aangetroffen Getuige J A J de Mol was met verdachte bekend Op den 2en October reed hy met een paard en wagen de Lemdulsteeg m juist als R aan Lr een stomp gaf Op een desbetreffende vraag van den President zegt getuige te hebben gezien dat het slachtoffer in den hals werd getroffen waarna hij achterover viel Getuige J de Weger geeft zijn indruk van het gebeurde dat hij vanuit zijn zaak heeft gezien Hy kreeg den indruk dat R op L stond té wachten toen deze zijn zaak verliet De verdediger vraagt aan deze getuige of verdachte meer in de deuropening stond Get Ja Verdediger Dan is dat toch geen reden om te zeggen dat de verdachte L stond op te wachten Op een vraag van den President antwoordt getuige zich niet meer te herinneren of verdachte aan de binnenzijde dan wel aan de buitenzyde De volgende geiuige is de heer S M C Snel Pres Heeft verd zich een 14 dagen voor den aanslag uitgelaten over plannen om L van het leven te berooven Get Ja Pres Zou verd hebben gezegd sny hem z n kop maar af Get Ja L heeft aan get verteld dat R zijn huur niet meer betaalde De bedreigingen die R uitte heeft getuige echter niet als ernstig gemeend opgevat Getuige T P van Loon een schoonzoon van het slachtoffer die ook een garage en expeditie onderneming heeft vertelt ook nog een en ander van de verhouding van z n schoonvader tot verdachte Op een verzoek van den president zegt een andere getuige de heer S Hoogendoorn liever de persoon van verdachte of het slachtoffer niet te beoordeelen Zelf heeft ihij geen moeÜükheden met L gehad doch hij weet dat anderen wel verklaard hebb en d t L zeer lastig was De verdachte Verdachte wordt gevraagt hoe hij na het getuigenverhoor over de zaak denkt en zegt Wie is de drijfveer geweest Pres U heeft L toch gestoken Verd Dat weet ik niet Misschien kreeg ik een zenuwoverspanning Pres U wiat toch wel dat L elke Dinsdagmorgen omstreeks half elf bij den barbier vandaan kwam en Uw garage passeerde Verd Dat weet ik niet Ve deskundigen Dr van Herwelden heeft rapport uitgebracht van het door hem verrichtte geneeskundig onderzoek in het hoofd ia een beensplinter gevonden dooch het is niet zeker dat dit de doodsoorzaak ia Dr A Montagne uit Gouda zegt hoe hij het slachtoffer op straat heeft gevonden en meent dat hersenschudding en later een longontsteking veeleer als de doodsoorzaak moeten worden aangemerkt dan de beenspliitter in Het hoofd Dr K Penon psychiater noemt de moeilyke omstandigheden waarondef verdachte leefde Pres Wat denkt U van het feit dat verdacbte zich niets meer herinnert van den aanslag Get hééft reden om dat te wantrouwen Verd herinnert zich wel wat ei vuur dien tyd gebeurd is Concludeerend zegt dr Penon dat er geen reden is tot algeheele ontoerekeningsvatbaarheid verkuring maar wel tot vermindering De verdediger vraagt Gelooi t U aan de dreigementen die verdachte heeft geuit Is het niet veeleer een impulsieve daad Dr Penon Verdachte had meerdere wenschen die hy wel uitte D3 verd maakt bij eerste kennismaking den indruit van danig in de war te zijn maar later blijkt dit met het geval te zijn Requisitoir In zijn requisitoir Hegt d Oofficiai van Justitie dat verdachte de moordaanelag met voorbedachte rade heeft gepleegd Twee dagen tevoren heeft hy zien eeds van het mes voorzien waarme hy L te lijf is gegaan Spr acht het ten last gelegde bewezen en eischt tegen den verdachte acht jaar gevangenisstraf en daarna ter beschikking stelling van de regeering De verdediger Mr J Slyper wijst op de jeugd van den verdachte Zyn moeder is reeds vroeg gestorven Hy is opgevoed bij zijn vadei en twee zusters Die opvoeding was slecht verdachte huilt R was een goed werkman die later voor zichzelf is gaan beginnen huurde het pakhuis van L waarmee de moeilijkheden bsgonnen De verslagene was niet een man die ds algemeene sympathie had L en R kenden elkaar reeds vanaf hun jeugd L heeft niec geaarzeld R te grieven met hem zóo te behandelen dat hy boos werd Sinds 14 dagen voor den 2en Octobey is de verhouding tusschen de beide personen steeds slechter geworden Verdachte had een wrok en een haat tegen L Verd kon L niet zien aankomen toen deze uit de kapperszaak kwam aanloopen De verd heeft dat wellicht ook niet geweten Omdat verd m een gunstige strategische positie stond moet daarom worden verklaard dat hy de aanslag niet met voorbedachte rade heeft gepleegd Van voorbedachte rade kan geen sprake zyn maar wel van een hevige wroK die hem op het oogenblik dat L voorbij kwam impulsief deed handelen Spr gelooft ook met dat R de bedoeling heeft gehad om L te dooden Had verd zijn slachtoffer willen dooden dan zou hij het mes niet hebben weggegooid maar er mee hebben gestoken Verdachte heeft alleen willen mishandelen meer niet De psychiater concludeert dat de verd zijn daad beging terwijl hij volkomen toerekeningsvatbaar was daar verd in het Huis van Bewaring zoo aandachtig luisterde Het belangrykste acht de verdediger echter hoe de gemoedsgesteldheid van den verdachte was op het moment waarop hij den aanslag pleegde Toen was hy met toerekeningsvatbaar Hy verkeerde in een zoodanige zenuwtoestand dat hy in staat was om te doen gelijk op 2 October geschiedde Mr Slyper vraagt met klem met de omstandigheden rekening te houden en een kortere gevangenisstraf toe te passen Op de vraag van den President antwoordt verdachte dat hy toch eigenlijk het slachtoffer is Ze kijken me nu allemaal aan als een boef De president bepaalt de uitspraak op 22 dezer frogranima voor heden Hilv ersum V P ll O Bybelverteüing A V R O 6 Gramofoon 6 30 Uitzending voor de Radio Volks Universlteit 7 Pia no recitfti 7 30 Engelsche iea voor begi jners 8 Nieuwsberichten Ü5 Gramofoon 9 Zangvoordracht 9 20 Concert coor het Omroep Orkest 9 50 Opvoering van De F amiüe Kegge 10 30 Couc ii door het Omroep Orkest 11 Nieuvvsbenchten 11 10 12 Conceit door The Ram blers Huizen K R O 5 16 6 Concert door J Steemers en zijn Orkest 6 6 10 Gramofoon 6 10 6 40 Concert door J Steemers en zyn Orkest 6 40 7 Cursus Esperanto 7 15 7 35 Vragen van heden en toekomst Aller aandacht waard IV De positie van den geestelyken adviseur in onze Katholieke arbeidersbeweging door Pastoor J G v an Schalk 7 35 7 45 Gramofoon 7 45 8 Middenstan lskwartiertje 8 8 05 Nieuw berichten 8 05 15 Gramofoon 8 15 8 45 Concert door Marek Weber en zij a Orkest 8 45 9 30 Solisten concert door het K H O Orkest 9 30 9 45 Gramofoon 9 45 10 30 Solistenconcert door het K R O Orkest 10 30 10 35 Nieuwsberichten 10 35 11 15 Concert door Marek Weber en zijn Orkest 11 15 12 Gramofoon