Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1935

O 18808 De meeMer m z n wusheid gist P erliiig m zijn waan beslist FEUILLETON De Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaanscti van MELROD DANNING Nadruk verbodeii na een oogenbUk keek Lioyd haar met een motdeloozen doffen blik aan en vertelde wat er dien avond was ge Murd Hij vertelde oon van Gloria antiek Hoe zu erop had aangedrongen een Paarlensnoer te krijgen en hoe nlj dat K olen waarna hU bang voor ontueiEicing het tn Jacksons jaszak had weggemoiïeid van het moment dat ze weggegaan was waren zUn hersens weer wigzaam gaan werken en was mj zich Mwust geworden dat zij het nu wist U kon haar beter alles zelf vertellen voor ze het verhaal van iemand anders hoorde Virginia luisterde totdat hij klaar was ioen stond ze en keek op hem neer yü hernam ze Maar Je moet het rech r Kent ook vertellen er moet nu klaar neld koDien i ioyd bleet een poos stil liggen voor iJl antwoordde HU had een vaag Wvoei dat dit het einde voor hem be ekende Maar hij wist nauwelUks wat zei toen hU begon te spreken HEER zoekt gemeubileei de ZIT SLAAPKAMER met voll pension bi menschen zon dei kmdeien geen beioepskosthuis Bneven met voll inlichtingen en pi sopgaaf aan W C STOLK Ma thenesseidok 407c Rotteidam Wortplbotrs Wormpoeders FERMITAN zeker en snel spoel made en maagwormen zoowei bij volwasse nen als bij kinderen B13 apothekers en Drogisten R5 cent per doos REIST MET LISSONE LINDEMAN alle gemakken Perfecte regeling zorgen voor alles ALIE INLICHTINGEN AAN DP 4FD REISBBMIDDBLING MARKT 31 GOUDA Wilt U dat een belangnik percentage lan de aii n die in den handel wordt gebracht geen azi n ii maar een verdunde essence bereid uit carbid of kalk Als middel om koper te schuren moge dit goed zi n voor de consumphe raad ik het U ten sterkste af Alj U geen gevaar vopr Uw gezondheid wilt loopen gebruik dan uitsluitend BOOGAZIJN uit volkomen zuivere grondstoffen op uiterst hygiënische wi ze bereid BOOG AZIJN bl ft ook in geopende toestand vri van bederf en azi n oalties De Bi Arlita lamp is de beste en zuinigste lamp ooit door Philips vervaardigd Dubbelgespiraliseerde gloeidraad Enorme besparing op stroomkosten Wij zijn te allen tijde beschikbaar om voor lederen gloeilampenverbruiker met den draagbaren photometer te demonstfeeren hoeveel economischer de Philips Bi Arlita lamp is tegenover een zoogenaamd goedkoope lamp BiJ deze demonstratie zal zonneklaar blijken dat een zoogenaamd goedkoope lamp gedurendi haar Inensduur veel meer verspilt dan de aanschaffingsprijs van een Philips Bi Arlita lamp bedraagt t l O H O V E N M V PHILIPS GLCEILAMf CNFABRIIKEN Rttunie Bioscoop Qouc EERSTF NON STOP THEATER VAN GOUDA Vanef VRIJDAG 11 t m MAANDAG 14 JANUARI LIONEL BARRYMORE en hel 6 jarige jochie BUSTER PHELPS bekend uit Pas op de Kleltitjes m Uit het dagboek van een Dokter Een genre film Het Oude Neat Als extra Hoofdfilm Eon dolle Nacht met DOLLÏ HAAS Toegang boven 14 jaar RALPH ARTHUR ROBERTS Entreeprijzen vanaf 25 cent tot ƒ 1 11 WOENSDAG 2 UUR MATINFI mei Broot lachprogramma i Thalla Theater Piesenteeit van VRIJDAG t e m WOENSDAG Greta Garbo in Koningin Ciiristina TOEGANG BOVEN 18 JAAR V ei wacht Sohouwbupg Bioscoop Gouda PRESENTEERT VRIJDAG ZONDAG en MAANDAG DUS ZATERDAG UITGEZONDERD De allernieuwste kluchtfilm Dtt Dochl p van har xoalivntia met KAT HE VON NAG WILL FRITsCH Adele Sandiock Hansi Niese Hans Moser Lissi HoUschuh DE DOtHTERS VAN HARE EXCELLENTIE is een Weensch gei echt van den Meesteikok REINHOLD SC HuNZELl met alle finesse van zun kunst toebereid Aim letept Een aan ienlyke hoeveelheid Een scheutje Een dosis Een tiaantje Een pietgie Een hoeveelheid WAARBORGT EERSTE KWALITEIT en LIEFDE LICHTZINNIGHEID HUMOR ONTROERING PAPRIKA GEMOEDELIJKHEID t bekomt U zekei iroed Een film dei Gunthei Stapenhoistpioductie dei U F A ZATERDAGAVOND GESLOTEN loeeang boven 18 laai Giatis fictsenstallinii EXTRA m ons uitgebieid voorpiOKiamma A RHAPSODIE IN STEEL de Ford fdm Rhapsodic in Steel is een moderne bedibfsfilm die van het begin tot het einde boeit dooi modeine o pvattingen ATTENTIE ATTENTIE Zondagmoigen half elf DE PORD FILM RHAPSODIE IN STEE en Brana aa lavand maa Ten top gevoerde adembeklemmende sensatie Toeitanj vooi elke h leeftiid 16 000 Gezinnen in Gouda Haastrecht Stolwök Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS HFT MEISIF MEI DF ISLAUWE HOED Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwgk WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Ie bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDi TOT OP 20 K M AFSTAND IS alleen grondig te bewerken door te adverteeren in onxe 4 v epkbuiden die elke week m elk huis in elk dorp de bewonars inlichten omtrent hetgi in gvi onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 Bodegraven memet Rinso u ascht M Wordj aangeXSam verrasil Ütt 78 Jaargang Vrijdag II Januari 1835 eOVnSGHfl COEMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE Ï IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ADVËBTËI rnËPBiJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrins i t 6 regels ƒ luK elke regel meer ƒ 0 Van buiten Gouda en den bezorgkring l 6 r els ƒ 1 66 elke regel m r ƒ Ü U Adverteutien in het terdagmumner Zb b aLag op den prqs lüeftudigheids auverteutien de betit van den pr s ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar dt bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 315 Abonnementen worden aagel ka aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 CrOUDA bil onsa agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagel ka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 2746 poatrekenuin 4Ö400 INGIi NUbN MM i DhËUNGËN 1 1 regels ƒ 2 elke reg ï meer O O O de voorpagina 60 booger Gewone adverteutien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerde prvs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertenuen kunnen worden ingezonden door tusscbeukomat van sobede Boekhandelaren Advertentie bureaux en onze agenten en moeten daagz voór de plaatsinc aan het üureau étn ingekomen tenemde van opname verzekerd te xlJn Rond de Saarkwestie üe stemming draagt in teite een adviseerend karakter Uiutsche en Fransche propaganda pgezette propaganda Ia het de bedotling zooveel mogelyk goedgezinde Duitsthera Unnen het baargebied te vereeiigei DU Hes is oorzaak dat men zith nvl kan vrymaken van de gedachte dat men z ch in Duitschland rtkenachap geeft van de mo e lykheid van tCtjeiiBlag Vermoodely ten on rechte 13 Januari zal hieromtrent de gegevens verstrekken Wy gelooven met dat we voor buitengewone verrassmgen uilen komen te Htaan Duitflche front heerscht mderd ia oniUbC over de mogelykheid van deze oplossing mede m verband met de omstandigheid di de Volkenbondstroepen alle gelegerd yn ten N O van dsji baai waaromtren bedoeld 4 ront Zich zorgen maakt en waarin liet een partydigheid meent te moeten bespeu ren De propaganda wordt van Duitbthe zyde gevoerd door personen van allernandt lunc tic m het baargebied aanwezig iooal be ambten by de openbare middelei an ver Aoer kellners kappers enï Men tracht de tegenparty de om chikkiii ever vergaderlokalen te ontr ncn dior daarop reeds tydig te voren bt B ag te kg gen Vooral wordt ook de propaga id i ge voerd met straatopschriften en m M edTen Vanwege het Duitsche front o a Die Freue den FUihrer Fur Wahrheit und Recht Mit ja stimmt der Deutsche Mit nein stimmt der Knecht en ook DuiLsch ist die Lrde die uns tragt Deutsch ist das Herz dab in unb schiagt Den daran am 1 1 Januari lydö De ranwhe propaganua 18 er voor een groot deel op gentnt dt aan tensluitmg van het eimeidstroj t ie be vorderen en voorts econO usche voordeelen van een btatus Quo te betoogen Geiiett aan tmtmg uy naikryk v ordi aia bui cn elJte reeeie geuacbte v lenu door dii land met beioogo ïm nfidruK wordt van 1 itinscJie zyde trup gel d dat aaiisiu ting by Uuitschiand de KansMi ooriog vi rgioui g ezier de herbewsiHI H f vaa dab and Voorts wordt betoogd uat net baarbekken n net uid waaris gelegen bekken van Bney in Irankrykj in economischen zm by elkaar behooren zoudat verbreking van deze eenheid voor het baarbekken van groot nadeel zat worden F n tenslotte vordt van tropagandistischt zyde de aandacht gt vest gd op de betalingsmiddelCïi m Du tbch land welke aan meei koerswis wlmg onder htvtg zyn dan de thans gestabiliseerde l raniche Franc welke m liet baargebied als b talinghmiddel is ingevoerd Het bovengenoemde gtJeJl m het Kirt dt luidige toestand weer in het baaJgebied De grpnztn daarvan zyn thans gesloten voot vreemdelingen wat niet zeggtn wii dat net onmogelyk zou zy n het geoit d als nog hm nen te komen Wat er rondom het SaargebJed gebe ir 3 imn ot meer achter e n sluier veiOir i al is het ook dat ovvreenkomatifc ter ordt V an den Duitstnen Iteichskanzter binnen ten zone van 40 h M geen uiulormen mogtn worden gedragen uat neemt me vvej uit er merkwaardig vetl grSepe i burgers p het Duitsche gebied m de omgevmg vaii net bfcbtreden baargebied aanwezig zyn Li z j i in den laataten tyd vóór Ktrstmis vetl DuitBchers ook met stemgerechtigden Ie grenzen ovtigegaan zonder doel Welji ht voor het oiganiseeren van de groot the om de lange reis verliep voor de meeste ein mers snei e a in u zit i aanv ikk lyh nad kurtntn voorstellen ten oppervlakte van ungeveei 1900 De voornaamste tegenover elkaar staan de partyen moeten we noemen het Duit SLhe Iront dat op 1 Maart 19 i4 ont itond uil de gieichbch ltung van alle pro Duit cne partyen als resultaat van de Duitse ie pio paganda en het Lenheidsfront waartut üe onderscheidene groepen behooren dit om een of andere redeï terugkeer oy Duitschland TUet wensthen doch handha vmg van den status quo bepleit n Daai onder zyn te rekenen de Jodeoi de toiitti u maten vooral te Neunkirchen de bociali ten uit de omgeving van Neunkirchi ti Saarbrutken de in het faaargebied woür achtige tranachen enkele KatholiekcT en eei kleme groep van beparatisten li den aard der zaak ondervindt het h eiih iü front steun van iransche zyde in het L zonder van wege den Bond van baar Prm echen In verband met de omstandigheid dat het baargebied in bepaald opzicht ondev den Volkenbond staat werd door dezen npi ie geeringBComnusaie ingesteld waarvan d eden zyn benoemd door den VoUenbond raao ten getale van vyf waarvan een baar under terwyl de ovenge vier aikoi 1i zyn van en neutrale mogendheiu De RegeeringscommiSö e word bygt staan door een Landsraad van 30 leden baarbewonert Voor de regeling va de btemmmg is een afzonderlyke comnuobi De noemd AbstimmungskommiSBieen Va Nederlandsche zyde heeft daarin zitting Ii de Jongh ooals reeds hierboven werd aargcgever heerscht er een zenuwachtige onruht en be grypelykerwys wordt een krachtige propa f nda gevoerd Opmerkelyk is evtiivvel dat ueze propaganda van Duitbche zydc itirk ia dan van Fransche zyde ondanks net fti dat redelykerwys een overwegena aan ü pro Duitsche stemmen mag worden r vacht eker is dat by en zoodanig teg n vallen van het aantal stemmen lat b v slechts daarvan pro Duitsch zou st m men en de rest pro btatus Quo gPtn tJS schenvorm door Duitschland zal wurdtn aan vaard byv in den vorm van een ver jöoluig van het baargebied waarby het 7V dtd daarvan dit is het gedeelU tu aclien de rivier de Saar en de Fransche gien aan Frankryk sou worden afgestaa i loi at thans H de gedachte van de pro Duitse ie aar bewoners In den boezem van he Hy het lil druk vtrschynen v n dit artikel zijn het nog slechts enkele dagen dit on Lhtiden van het haarptebisciet dat di plaats hebben op 1 Januari IWdS en waar l ij door s en imng beslist zal worden wa LX met het btaargehied zal gr=chieden We schrijven dat di or stemming b e b 1 1 o t id worden dich feitelijk is dit niet ju bi üe volks stemming m het SaargebieU toch Jraagt in feite een adviseerend na r kter adviseeren aan den Volkenbond wel te verstaan en zoo zo u dus aan den Volkenbond het recht gn om vaii den uü slag der i teminijig af te wyken Wauneir ve de vraag bteiier of pr kanb bestaat op en afwykende Uslisaing dan mogen we vrywel als zeker aannemen dat bij pen ii gesproken meerderheid in eenigerlei iii oük de uitemdelyke beahssing m dien ge l zai zijn en dat erzelfh m het alg met n wei tl g kan3 ia dat de status quo dus de hm dige toestand zal blyven gehandhaafd ha hoewel men met vry groote zpkeint ij taa zeggCïi dat de stemming overwegeiul pro Dmtach zal zjn ia het met te ontk j lei dat hoe meer de tyd nade t van de stemming hoe meer onrust ja zelfs ztnuu achtigheid te bespeuren valt Vreeet men n Duitachland nog cep tegenvallci Nog niet zoo heel lang geleden heette he dat Goeb b s de Ouitache minister voor propag nda uan de Duitsche oers had laten weten dat het Rewpuacht ziu zyn de Duit t he bev krtig langs lijnen an geLeideluklit i er p i oi te bereiden dat het aai 1 pro Duit Hthe stemmen toth minder zou zyn dan tot P flat Xfgenbhk A rwege w rd v rnnde sleld Hoe het oo zy onder dt gegeven imstandigheden mot ie Saa luacstie tn ni èn wellicht nog tu men tijd na ei n tfsprQDuitachlar i ge a n btslisaing ah een van de i uropeesc ic hi md nd r qLMeties worden beschouwd aU en brc van velerlei moeilykh tien en wryx i gei e abten door Staatsi lanskunat tn vat e lAil tot loenaderir in dkindtr begrijptn zullen kunnen worden overwonnen Deze moeilykheden komen uit acn aafd der zaak voort uit de groote tegenstrijdige belangen van irankryk en Duitochlanü ten aanzien van de mynen die dooi Duitschland A compensatie voor de oorlogsschade aan trankryk toegebracht volgens het verdrag an Versailleij gedurende la jare n in exploi tatje aan Frankryk zyn afge staan met de bfpaiing dat Duitschland deze na verbtry ken van genoemden termyn wederom m fcrond van trankryk zal kunnen terugKoo pen I e belangwekkendheid va n het Saarge hwd door zyn rykdommen m den grond is zoo zouden we het kunnen u tdrukken omgekeerd evenredig met zyT grootte Mt In uen trein leeiL de i ederiandathe ver tegenv üOldlger m de l leDistiet CommiSoi de iieer van dei Mandere aie overal tege lyk scheen ic zyn ea daarby nog gelegen iieid had de veie tot hem gericnte vragen it beantwooiden de leg timaiiebtwyzen aan dt l ederlanüscne gedelegeerden uitger ikt De orgaiuaaiie De Saartrein aangekomen Radio en Pers Ernstige bezwaren te en uitstel van de besUssinK btap van h r brie Phipps Ut oigeveer óóKi M dciianuera di looi üd fleoibtici Lummiss e zyn benoemd t i VüorziVL s ji ue öteniüurtauX vooi de up ondag 1 Januaii asm het aigebied ie uudeu voiKnstemmmg zyn uonderdag oud mtt ongeveer 4 minuten utr rag M te SaarbiucKen aaugeküm in Dt reis uit iNv denan l n lai aarorutken lu dank zy de voortreiielyk irganisatie eei uitstekend verloop tJt extra tr n wem aaavinkely uitwee deelen bestond n 1 een dee dat Donderdagmorgen te b 54 uur uit iw Hp tn etndeel öav J Uö uur tut Amsierdam wa vertrekktn bestond uit 10 D rytui i en twerefctauratieryuiijen Het i wolbche deel dattu Arnhem i iym gen en Venlo gestopt hadcm de uit verBchiliend deelem des lanoa toestroomende Nedprlaitdcis op te nemen werd Ie K ermtnd veree gd met het Am sterdamsche deel dat m Ltrecht tn Eudhoven reizigers had opgenomen j van Koermond ging de reis m afvvykingj va i Het l voren gepubliceerde reisplan overj Maastricht Luik Luxemburg Iheonvüie en Metz laai baarbriicken waar de trein gis teravond te kwart over acht aaikwam Behalve de reeds benoemde voorzitteisj van sterabureaux was in den trem een aanj tal plaatt vervangers meegekomen van wie een deel als reserv nog geen bebtemmin hettt gtkregen Goede stemming De btemmmg in den trein waa gedurtmlu de ie s voortreffe yk ondanks het feit dat de beide restauratitrytuigen geen voldoerde gelegenheid boden om het groote aantal hongerige magen snel genoeg te voeden zoodat een aantal deelnemers aan de re e ücrat tusfathen 2 en 5 uur de lunch kon gebruiken en dientengevolge de door de Pie b t i Comm ssie aangeboden the misliep Ordanks deze kleine teleurstelling verhef de tyd snel met allerlei gespre ken waar v n die over de a a volksstemming en de tiubia vve ke zich daarby kunnen voordoen ae hoofdschotel orri ki n tn trtm w r i den kenmsmakingen hernieuwd en meuwa Up dejie legitimatiebewyzeu zullen de tïeelnemerb in het geheele öaargebied vry uniiea i izen me Ule opti bur in i lelen van veivutr levens werden logiesbewyzeii uitgtdeeld zuodat ieder voor net bereiken van het einddoti laa i v i ai l wa ir hy zou logeeren Vandaag te 11 uur wor den alle deelnemers verwacht m de WartDuig te baarbiucKen voor het alieggen van den eed De deelnemers die m baarorutken Stadt 01 baarbrucken Land waaronder Volklingen valt een stembureau zullen be zetten kregen de mededeeling dat ook Maandag as op hen wordt gerekend voor htt teilen van ue stemmen hetgeen eveneenh plaats zal vinden in den Wartburg te baarbriicken By aankomst te baarbrucken werden de Nederlanders verdeeld volgens de Kreisen waarm zy zittmg zullen hebben Op het per ron stonden borden opgesteld om de groe pen te ormen v ant even scheen het groote gezelscnap een onwnt v ii kiuvven te or men maar spoedig waren de gr lepep gefor meerd benige dames die hun heeren vooruiigeleisd waren wur ter verwelkomli aan wezig Nederlandsche mariniers trokken 1 oeizaam met zware kisten beladen kar retje voor welke by informatie stembüjetten bleken te bevatten Heel rustig byna onopgemerkt wandelden eenige Nederland sthe manne officieren over het perron Onaer leidmg van Kreisinspektoren en hun plaatsvervangers werden de Nederland sthe gasten gebracht naar de verschillende plaatsen waar zy den eersten macht n het baargebied zouden doorbrengen om vandaar morgenochtend weer naar Saarbruckcn te rug te reizen In Saarbrucken htad en ook in Volklingen was het rustig De Kerst verlichtmg brandcicj doch op de straten was het stil en Volklingen maakte 7eifs een verlaten m o ruk Vol vertrouwen op den regelmatigen af loop en zich volkomen bewust van hun verantwoordelyke taak bevinden de Nedertandsthe verte gen woo rdigerii 7ich thans ter plaatse De radio uitzend mg Wairschynlyk zullen gedurende de olige veer 40 miïmten duren te ia uitzending der stem resultaten alle telefoonverbindingen tusschen het Saargebied en de buitenwereld verbroken wofden zoodat de lïiternationate I ers niet langt telefonischen w g een voor sprong op de offuieele rati o uitzending kan denken dat de jongen lang zou zwijgen HU had vertrouwen in zijn oprechtheid als de ernst van de situatie maar tot nem doordrong Maar hij kwam niet er gebeurde mets en den volgenden dag zou Jacksons zaak voorkomen Laat dien middag toen Virginia zich met het goede nieuws stadwaarts haasttt begat de dienstdoende bewaker zich in Jacksons cel en deelde hem meae dat meneer ii vans nem wilde bezoeken Jacltson keek zUn cel rond Eén stoel een krib een kom en kan en een gebroken Kam Hy wendde zich halt lachend tot den bewaker en zei Goed iaat meneer Evans maar bin nenkomen ue deur van de cel werd geopend en even later trad meneer l vans binnen Jackson stond rechtop In de lage eet Hij maakte een lichte bulging maar zei niets Hij was er nog steeds van over tuigd dat Bob de zaak in orde zou bren gen Hg Kon toch niet weten wat er met Bob was Misschien wachtte hij op een geschikte gelegenheid om alles op te biechten in Jackson wilde zijn plannen niet in de war sturen Wat kwam het er ook op aan t Kon hem niet eens veel schelen ot Bob hem to den steek liet en zweeg en hU moest boekhouden of hen nen plukken i n Bob ha zooveel om voor te leven Ik ben gekomen om je te vragenbegon meneer Evans of Je genoeg geldhebt voor een advocaat om Je te verdedlgen t Is misschien een beetje ongewoon maar eerlijk gezegd geloof ik Je zult wel voor me doen wat je Kunt he spotte hij Maar ik denk niet dat het noodig is Maak je om mij niet bezorgd Virginia keerde zich af I e werkelijke beteekenis van dlp woorden drong op dat oogenbtlk niet tot haar door ie liet hem alleen en ging naar haar kamer om te pakken laat in den middag zou ze naar fcvansvllle vertrekken om rechter Kent haar nieuws te vertellen loen ze weg was stond Lloyd lang zaam op en kleedde ztch zijn barstende hoofdpijn vervloekend Hij zag doods bleek zijn knleén knikten maar wat kwam het er op aan Als hu weer een Inzinking moest krijgen dan kon hij het er eerst nog wei eens van nemen vond m en zoo strompelde hü door den rus tigen namiddag naar zijn speciale hoekje in zijn gehetkoosde bar Maar in Evansvilie volgden de gebeurtenissen elkaar snel op tot ze een crisis In het leven van meerdere persontn brachten Jackson was nu al drie aagen in arrest Hij had geen geld en geen an dere vrienden dan de iLvans Bob had zich niet vertoond hoewel Jackson wist dat hij nu zün toelage ontvangen mo st hebhen en de 3ank directeur kon hij nauwelijks alb een vriend beschouwen Jackson kon natuurlijk niet vermoeden dat Bob hem het geld had teruggezon den en dat Hij uit de stad was en ge durende de sombere uren in de gevan genie verbaasde hij zich erover waarom Bob niets gedaan had om de zaak in orde te brengen Hij kon zich niet to zachten voorzoover ik dat kon doen en ik deed het omdat Ik geloof dat er zekere motieven achter schuilen Ik heb jc sinds je op de bank bent geobser veerd en Ik geloor niet dat jU steelt als je er niet toe gedwongen werd Daarbij beti je al zeer ondoordacht te werk ge gaan het moest zoo immers direct ont dekt worden Ik ben van meening dat er Iets achter steekt Een oogenbllk aarzelde hU ging een stap vooruit Wil je me niet zeggen waarom je het gedaan hebt Jackson antwoordde niet dadelUk en toen hU sprak beetde zijn stem Meneer Evans antwoordde hü U Isent heel edelmoedig geweest en ik zal daarom tegenover u openhartig zUn Waarom zou ik een ot ander verhaal over dien diefstal verzinnen De werKclllke feiten ik bedoel mijn werkelijke reden kan ik u niet zeggen dat Is eenvoudig onmogelijk De oude heer keek hem nog even aan en liep toen naar de deur Goed dan zei hij waarna hij te cel verliet Een poos hierna kwam Virginia In Evansvilie aan ze haastte zich naar het hotel waar de rechter zijn intrek geno men had De komst van het mooie meisje dat ademloos aankwam bracht een opschudding in het groote hotel teweeg Wordt vervolgd dat er iets achter deze geschiedenis zit en ik wilde graag dat je een goede kans had De bank wil niet graag iemand ver volgen die onschuldig is Hij brak at en wachtte even maar Jackson zei niets en hij vervolgde Gedeeltelijk om je vriendschap voor mUn zoon en gedeeltelijk omdat Ik van een eerlijke kans houd wil Ik het geld voorschieten zoodat je een advocaat kunt nemen Jackson keek hem aan t Is vriendelijk van u meneer Evanszei hij en ik waardeer uw edelmoedigaanbod ten zeerste maar ik zal raUzeirverdedigen Er is leiteiljk geen kwestievan verdediging waarom dus geld weggooien voor een advocaat Daarbij zouik het u waarschUnlljk niet terag kunnen betalen Morgan hernam de oude heer op iernstigen toon je weet misschien even ïïoed als ik dat verzachtende omstandig jheden vaak van grooten Invloed zUn bUeen vonnis vooral als men schuld be kent zooals jij hebt gedaan en klaarblijkeluk van plan bent te doen Een advo saat kan van deze omstandigheden altijdpartij trekken De bank kan iets dergelijks onmogelijk laten passeeren Wij tmoeten er een zaak van maken Maar dat sluit niet In dat wij graag de zwaarste stral hooren uitspreken als verzachtende omstandigheden in aanmerking kunnen komen Je wilt me niet vertellen waarom je dat geld hebt weggenomen maar toch wU ik je zeggen dat Ifcnüjn best heb gedaan je daad te ver