Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1935

hem evenwel met ontgaan dat de magistraat hier tegenover geheel onverschillig stond Hy was echter veel te slim om dit te laten blyken en zei daarom in zyn bengt op zeer Farizeische wJjze dat h geleegenheyd had gehad om op te merken dat Haar Edele Groot Achtbarens deze zaak als ten Uytterste belangryk voor het Heyl der Ingezeetenen beschouwde Er was Dr Bleuland veel aan gelegen dat de magistraat op zyn voor stel zou ingaan want deed zy dit met dan waren alle kansen van het plan verkeken Immers drie chirurgyns waren er tegen en een voor Kreeg deze laatste geen hulptroepen dan was de stryd zonder twyfel met 1 3 verloren Dit wilde hy met alle geweld verhinderen en daarom trachtte hy alsnog een defimtief bengt van de medicinae doctores uit te lokken Blykbaar was hy overtuigd dat de dne dokters waartoe hy ook zelf behoorde zich voor het plan zouden uitspreken Ln m dit geval zou het 3 i komen te staan en het lek misschien nog boven water blyven De magistraat was blykbaar ook met van gisteren want in het rekestboek is op den 5en Januari 1786 het navolgende appoinctement de navolgende beschikking opge nomen De Magistraat der Stad Gouda gezien ende geexamineert onderzocht heb bende de annexeerde Requeste het bygevoegde rekest van F Grendel en S van Paddenburgh Apothecars inboorlingen dezer Stad als meede het daarby gevoegde Plan voorts het ScHriftelyk provisioneel voor loopig berigt van eemge Medicmae Doc toren alhier wyders het bengt van de ove rige Apothecars en bovendien nog het bengt van het Chirurgyns Gilde binnen deeze Stad ende gelet waar op in deeze te letit n Stond vind dat m het Verzoek by dezelve Requeste gedaan met kan Worden getreeden en Wyst dienvolgende het zelve van de hand Actum Gedaan den 5e Jannuary 1786 onderstond Ter ordonnantie Op last van dezelve was geteekend V van Eyck Van een gilde kwam alzoo niets Het tyd fttip van de instelling hiervan was trouwens te laat gekozen want eenige jaren later zouden toch alle gilden worden opgeheven Wordt vervolgd komen de abuysen die mogelyk zyn De opmerking van de chirurgyns was van juridisch w jsgeerigen aard Immers nooit IS het mogelijk gebleken door wecten de Aenschen te verbeteren en vergissingen te gmyden Vervolgens werd in het rapport bestreden dat alleen een Collegium Pharmaceuticum zou kunnen verhinderen dat elk een t zy binnen deeze Stad gebooren of van buiten inkoomende zigh aanmatig iUe kundig genoeg te zyn tot de berfeyilfig der geneesmiddelen zigh onbelemmerd zou voorzien van en uvtterlyke voorraad van dat geene t welk de vertooning van een Apotheek ujt maakt en vervolgens de bereyding v an Ge neesmiddelen zou oeffenen De chirur gyns wisten hiervoor een veel minder kost baar middel als een Collegium Phaimaceuticum De heele moeilykheid was op gelost wanneer Haar hAele Groot Achtbarens konden goedvinden om voortaan geen Apothecars oinnen deze Stad te admitteeren toe te laten dan voorzien met een behoor lyke getuygenis van derzelver bekwaam heeden De chirurgyns konden met halaten een aanval t doen op de hierboven aangehaalde zinsnede mt het rekest inhoudende dat het tot op heden in Gouda mogelyk was om al leen door zigh aan te ijiatigen kundig ge noeg te zyn tot de bereyding der genees middelen en door zigh onbelemmerd te voor zien van een uytterlyke vooiraad van dat geene t welk de vertooning van een Apo theek uytmaakt de bereyding van Genees middelen te oeffenen Het liefst hadden de chirurgyns de disavantagouse Explicatie schadelyke gevolgtrekking die m dusdanige Expressie uitdrukking opgeslooten legt willen passeeren zonder eenige op merkmg willen voorbygaan Dit was echter met mogelyk zonder de reputatie goede naam der Apothecars die zigh m deebe Stad bevonden te kort te doen En daarom openbaarde zy de chirurgyns aan Haar Edele Groot Achtbarens dat door den Pro fessor Goubius een man wiens kunde m de geneeskunde en middelen door de gantsche s aereld beroemd is andere professoren als n ede de Doktoren die hier veele jaaten de prait kggoeffend hebben en welke doctoren men d Eer heeft om thlfis als leeden van Haar Edele Groot Achtbarens vergadering te aanschouwen te meermalen is gezegt dat zy de Apothecars binnen deese Stad erkennen voor odanige lieden aan wien men door derzelver kunde accuratesse nauwgezetheid en leevermg van goede Medicynen zoude te kort doen wanneer men van dezelve nTet geene agting sprak Zy wisten bovendien uit eigen ondervinding mede te deelen dat zy altoos by alle pa tienten waar over zj practiseerden hadden bevonden dat hunpe gegeeven de door hen voorgeschreven edicynen volmaakt goed en oolcalzo bereyd zyn geweest gelyk mede dat zy altoos by fle Apothecars wiens win kels z beaamd liadden die zy als goede apothekers beschouwden hadden bevonden dat hunne Apotheeken voorzien waaren van zodanige Voorraad als m dezelve nodig was De andere argumenten van de heeren Grendel en van Paddenburgh voor de m voering van een apothekersgilde werden door de chirurgyns in de navolgende be woordmgen bestreden Dat blykens de ondervinding alsmeeden alsmede door gebrek van een Collegium Pharmaceuticum apothekersgilde en door de gevolgen van zoo een onbelemmerde ad missie toelating als voorschreven is als meede omdat de Apothecars aan veragtin waren blootgeiteld t welk wy vertrouwen hier voren te hebben gerefuteert weer legd het daardoor zoude gebeuren dat ook de Professoren t zy te Leyden t zy te tot t gyptt begrensd en in Europa tot Mace üome strekte zich de heerttthappy der Perzische Koningen uit die in IJo9 voor Chi werd gevestigd en waaraan eerst Alexander de Groote Jöö JÜ v Ciir een einde maakte Het tweede groote Perzische ryk het ryk der Sassaniden werd m 226 c Chi gesticht en bestond ongeveer 400 jaar Na üat het door de Arabieren was veroverd die op hun beurt weer door de Tartaren en Mongolen werden verdreven bestond er geen Nationaal Perzisch Ryk meer Verscheidene heerschersgeslachten volg den elkaar op en geleidelyk verkregen vreemde mogendheden Engeland Rusland overwegenden invloed m het befatuur van het land waar zy hun eigen belangensferen meenden te moeten beschermen Eerst na den wereldoorlog toen Rusland vrywilhg afstand deed van de door Perzie aan het czaristisch regiem gedane concessies en En geland in het Nabye Oosten sterk in beslag werd genomen en zyn troepen terugtrok werd m Augustus 1919 de nationale zelfstandigheid weer hersteld De huidige sjah oorspronkelyk een eenvoudig Kozak later Minister van Oorlog werd na de afzetting van den Sjah Ahmed in 1926 met de erfelyke waardigheid van Sjah van Perzie be kleed De keuze van den naam Iran kan be schouwd worden als een doelbewust teruggrypèn naar de officieele titel der oude Sasamiden koningen Koning der Koningen van Irin en Aneran waarby men zich ter dege rekenschap heeft gegeven van de groote eenheid der Iramsche vblkeren de groep die bestaat uit een vermenging van Indo Germanen en de oer bevolkmg van het land tusschen het Armeensche Hoogland en Noord Indie den Indischen Oceaan en West Turkestan De Iramsche cultuur is oeroud Het oude Perzische spykerschrift dat stamt uit den tyd van 20 350 v Chr en het Aveatra een deel van de religieuze literatuur van de aanhangers van Zarathoestra zyn de oudste ons bewaard gebleven overhlyfselen van de oud Iramsche talen Aan het Perzische hof en m de heerachen de klassen der bevolking werd Oud Perzisch gesproken dat evenals de Avesta taal een iramsch dialect is Sporen van de Iramsche en Indische talen kan men ook nog in de iermaansche talen terugvinden De nieuw Perzische taal is de jongste ontwikkehngs trap van de oude voertaal Van de beeldende kunst der oude Perziers getuigen nogvae ryke verzamelingen m talryke mo me musea DE BOMAANSiCA G IN fïRANA Tien jaren meuw A banife Komng Zogoe g weg naar omhoog NdÊr aanleiding van den bomaanslag op bet paleis in Tirana waarby komng Achmed Zogoe lichte kwetsuren fathynt té hebben opgeloopen en de opstand die vooral m het noorden van Albanië hevig schynt te Vloeden willen wy hier m het kort nog e en letb over de lydensgeschiedenis van deze onrusthaard sertelleii Albanië liggend fus chen de groote en machtige Balkunstaten in het bezit van di tamelyk ontoeganktlyke Adnatische kubt heeft zith eigenlyk nooit zeei in de belaag stelling van bet overige buropa mogen verheugen De wetenschap dat onze kolonel Jhomson er het le en liet heef t er nooit tot bygedragen lih Nederland sterke Albaiusche ympathieen op te wekken Toen kwamen tie oorlogsjaren en met hen de bezetting an Albanië door de troepen der centralcmogendhede ï Ln by de ineenstorting van deze mogendheden aan het eind vai 1918 bestond een oogenblik het gevaar dat het Albanische gebted geheel onder de buursta ten zou worden verdeeld Met eel moeite gelukte het toentertyd Albame door gebruik te maken van den goeden luim van de overwinnende staten zyn zelfstandigheid te bewaren Maai partysttryd otorttt Op dit oogenblik woedde de Stryd tus schen Achmed Zogoe en zyn grootaten concurrent den bisschop Tan J oli op zyn hef tigst Achmed Zogoe moest voor een tydje i ZuidStavie een onderkomen zoeken Zyn tegenstaïider Fan Noll heeft het echter m zyn ambt kortei uitgehouden dan Achmed Zogoe had kunnen hopen Met Kerstmis 1924 keerde Achmed Zogoe als overwinnaar m de hoofdstad van Albani Tirana terug Fan Noh s tenslotte iet o wat commumstsch degime vvas roemlooh in elkaar ge stort Sinds Nieuwjaar 1925 zit Achmed vast in het adel Eerst onder de repubhkeinsche grondwet als staatspresident en daarna van 26 AmgustUs 1928 af als monarch Op den eersten September 1928 nam Achmed Zogoe de e elyke krooTi Van Albanië m ontvangst Als koning Zogoe I wist de nieuwe monarch de herstelde autonteit van den staat door een ieder te doen erkennen Door het voeren van een verstandige buitenlandsche politiek wist hy de buren ver van de grenzen van zyn land te houden Leenmgen en byzo idere vriendschapsveidrage met ïtalie verzekerden de betrekkelyke zelfstandigheid en de welvaart van Albanië In de t n jaren die smds het over nemen van den macht door komng Zogoe zyn schattig hoewel ik altyd buitengewoon weinig voor baby s van een paar maanden gOToeld heb want ze lyken als tw e druppels water op elkaar en gillen veel te veel naar myn zin En daar deze baby vooral wat het lafste betreft geen uitzondering op de rest maakte nam ik afscheid zoodra ik even de kans kreeg Een jaar of drie waren sindsdien Verloopen en ik had myn ouden viyend niet meer tenifegezien De tyd die alle wonden heelt had my ook de er gemis doen vdrgeten die myn bezoeken by de lliots my hadden bezorgd en daar ik op dat oogenblik mets anders te doen had toog ik op een mooien Zondagmorgen naar Sussex om Harris weer eens op te zoeken Ik wandelde den landweg af waar het aardige landhuisje van de Elliotts tusschen het groen verscholen ligt Hams heeft een hobby zooals trouwens iedere rechtschapen Engelschman De liefhebbery van Harns bepaalt zich tot het Mlf verzorgen van zyn bloementuin en ik ha een stille hoop hem Mj die bezigheid te verrassen en zoodoende weer eens gezellig met hem te kunnen babtjlen Maar er was geen Harris te bekenenen toen ik door een zy hekje de tuin hm nensloop die er ovengens min of meer ver waarloosd uitzag lèts wat ilt geziëïi de voorliefde van myn vnend voor de levende natuur wel wat zonderling vond In een pneeltje in een der hoeken van den turn zag ik iets beWegen en m de hoop er den heer des huizes aan te treffen richtte ik mön schreden er heen Ik vond er echter mets anders dan een alleraardigst uitziend meisje van een jaar of drie dat op een bankje met een pop zat te spelen Het kind keek me verbaasd aan toen ze my zag naderen en legde de pop neer Wel kleine meid opende ik het ge Een Rejirentendagboek uit d 18e eeuw 9 December 1785 Camer Berigt Dr Bleuland rakende het ver aoek van de Apothecars Het versoek van de Apothecars dat reeds in de artikelen XC efi CVII van deze rubriek is besproken strekte tot instelling van een collegium pharmaceuticum een apothekersgilde en tot invoering van een djapensatonum een receptenformulier boek De controle over de apothekers zou hierby dan moeten worden opgedragen aan de beide versoekers Fran oie Grendel en Simon van Paddenburgh De magistraat had zooals uit die beide vroegere artikelen is gebleken niet dadelyk c het rekest be slist maar het in handen gesteld van de irtedicinae doctores artsen A F Pel grom i Bleuland en 1 van Breda met opdracht onj hierover rapport uit te brengen De dokters hadden echter in deze netelige kwestie met met hun meenin voor den dag durven komen en daarom een provisioneel voorloopig bengt ingezonden In dit berigt vereenigden zy zich slechts met de strekking van enkele artikelen zy zwegen evenwel zorgvuldig over de voornaamste Zy begrepen echter heel goed van welken kant de storm zou gaan waaien en hadden daarom verzocht het rekest an de o enge apothekers te mogen voorlesen De magi straat was hier echter met op ingegaan en had het rekest doorgezonden naar die ove rige apothecars die er een verniet gend oordeel over hadden geveld De magistraat was nu voor een moeilyke beslissing ge 3 teld De meemngen van de beide vprsoe kers en van de overige apothecars ston den lynrecht tegenover elkaar terwyl het slappe berigt van de dokters geen enkel houvast bood Toch wenschte ae magistraat zonder houvast met te beslissen Zy Wad daarom het rekest in handen gesteld van het chirurgyns gilde bestaande uit de heeren P V Willenswaart H de Mol C Bleuland en 1 Bleuland De laatste die overman was van dit gilde was tevens medicmae doctor en had als zoodanig aan het hier boven vermelde provisioneel T erifet meegewerkt Het chirurgyils gilde had weer een rapport samengesteld en dit op 6 December 1785 aan de magistraat toegezonden De heeren hadden het echter met eens kunnen worden zoodat dit rapport slechts door drie van hen was geteekend Dr 1 Bleuland had naast dit rapport zooals men tegenwoordig zou zeggen een minderheidsnota ingeleverd Het rapport van het chirurgyns gilde en het berigt van Dr I Bleuland waren tegelyk by de magistraat ifigekomen Blyk baar had het berigt op den dagboek schryver den mees ten indruk gemaakt Hant van der Hoeve maakt op 9 December van het rapport nog geen melding Ie het rapport werd het rekest van de heeren Grendel en van Paddenburgh op den voet gevolgd De drie chirurgyns merkten op dat weliswaar by dezelve requeste na r waarheyd was geposeert medegedeeld dat in alle Steeden van eenige consideratie eenig belang het bereyden der 5enees middelen werd aangemerkt als een zaak waarby het leeven en de gezondheyd der gantsche Burgerye geinteresseert g emoeid was en dat het meede daarom ten hoogste nodig was dat ferzelver bereyders de daar toe vereyschte bekwaamheeden bezaten maar dat hieruit niet noodzakelyk volgde dat tot voorkoming van alle rtiogelyke abuysen het meede ten hoogste nodig was dat de Bereyders zigh naar bepaalde wetten gedroegen nadien het zeeker is dat ofschoon men wetten had om er zigh na te gedragen er altoos abuysen konden en zouden Stand grypen plaats hebben zonder dat men door bepaalde wetten zou voor De bevoïkmg is dit jaar weer met üijgeveer 8500 personen toegenomen een cgfer datt iets lager is dan de laatste jaren het geval was Het geboortecijfer is gedaald het sterftecyfer bleef vrgwel gel k Er ia daardoor een overschot van ongeveer 6 j op de 1000 inwoners Dit overschot s sedert 1930 niet onaanzlenlyk verminderd Het aantal vestigingen in onze fetad daal de en het dantal ertrekkenden nam toe zoüdat ook hier een verkleining van het ver schil valt te constateeren We hebben er al eena eerder op gewezen dat deze hooge cijfers zoowel van vestiging als van vertrek ook een gevolg zyn van de vele Indische verlofgangers die m den Haag hun tydelyk verblyf hebben Dikwyis zyn het de eifde die m het voorjaar m en in het najaar neer afgeschreven orden van onze bevolkings lysten Er ib ook nogal wisseling in b iten landsche werkkrachten waardoor beide cyfers worden opgevoerd Het heen en weer getrek van Eyswyk en Voorburg heeft ook altyd min of meer noodetooa deze getallen hooger gemaakt Wy blyven er altyd tegen pruttelen dat hier Voortdurend werkloozen zich vestigen en daardoor allerlei moeilykheden doen ont staan Als geen werkkrachten vEin buiten werdfen aangevoerd zou den Haag niet di fatale cyfer van 23 duizend werkloozen be hoeven te hebben Het is thans al weer 15 pet hooger dan een jaar geleden De gemeente zelf doet ook fout doot tel kens krachten van buiten te benoemen Men kan ona niet wys maken dat onder ie be woners van den Haag geen goeden directeur voor het Schoolmuseum idem voor het ziekenhui idem voor de Gemeentremigmg was te vinden Ook op het itadhuis zijn eenige krachten van buiten benoemd waar het zeker ook niet dringend noodzakelyk was De arbeidsduur van het gemeente personeel is met ingang van 1 Januari met € ien half uur per dag verlengd waardoor men hoopt arbeidskrachten uit te sparen Het is dus voor alles zaak niet dan m het uiterst geval krachten van buiten aan te voeren Over de woningmarkt valt thans wel te melden dat overal de huren aan het dalen gaan De huiseigenaren trachten juiüt m deze maand te voorkomen dat verhuisplan nen worden gemaakt Het aantal leegstaan de womngen bedraagt meer dan tienduizend m allerlei soorten tesamen D oude con currentie begint dua weer Nooit is er zoo n hoog o ferschot aan woningen g weest en de debacle dien wy al een paar jaar geleden zagen aankomen schynt nu naby jHet vreemde blyft voor ons altyd maar dat er nog steeds geld disponibel schynt te zyn voor woningbouw niettegenstaande er over vloed s Er zyn dus hypotheken en bouwcredieten te krygen terwyl men heel vaak hoort dat particulieren die een huis willen koopen groote moeite hebbefl om daarvoor een hypotheek te vinden Hoe dit nu m e kaar zit is niet duidelyk Een typisch verschynsel dat oogenswhynlyk met alle andere in contrast is is de toe nenung m belegging van gelden by de spaarbanken Er is natuurlijk wel een veronderstelling te maken n 1 dat mer het geld daar meer safe vindt dan m eenig ander beleggingsstuk Maar met on ogelyk IS het dat by alle bezuiniging ook meer gespaard wprdt met het oog op wellicht nog slechtere tydsomstandigheden die met on waarschynlyk zyn te achten Alles te samen dus dalmg over de ge heele linie beperking van uitgaven ezuiniging waar slechts mogelyTi Het publiek past zich aan op zyn eigen wjjze en de Statistieken geven alle aanleiding tot be schouwingen die echter steeds eenigszins vaag moeten blyven omdat het antwoord op dp vraag wat de motieven zyn met al tijd met zekerheid is te geven Wanneer 1935 wederom een daling te len mocht geven begint het er op vele nunten bedenkelyk uit te zien Laat ons voorshands nog het beste hopen HAGENAAR Gebruikt in Uw soepen HONIG s BQUILLGNBLOKJES 6 voor 10 cent bekomen Harris ib nog steeds dezelfde joviale kerel van vroeger maar zyn vrouw Hoe die twee met elkaar konden opschieten zal wel altyd een raadsel blyven Tot haar eer moet ik toegeven dat ze inderdaad ongelooflyk knap is maar dat doet t dan ook Zelden heb ik een praatgrager vertegen woordigstér der schoone sekse meegemaakt dan Mrs EUiobt Ze is ietterlyk Men gan schen dag aan het woord en er is geen speld tusschen t krygen Zoodat ili mnf wel eens afvra g of dat misschien de rafien is van Harris veelvuldige zakencoiJerenties In zyD pliiats zou ik vermoedeijk allang het beroep van laildverhuizer gelozen hebben Bovendien schynt Mrs Elli i h weinig of niet meer met l aar huishouding te be moeien Het aantal japonnen dat ze bezit schat ik zoo door elkaar op een gros en haar kleedgeld zal Harns jaarlyks minstens een burgermansvermogen kosten Myn eerste bezoek werd een volkomen mislultking want zy nam my dugdamg in beslag dat het allen schyn had dat ik haar gast was inplaats van die van Harns Het gevolg was dat ïk dien avond zoo goed als mets aan myn vnend had om wien ik toch eigenlyk gekomen was By myn tweede visite die geruimen tyd later volgde bleek hun gezm een uitbrei dmg ondergaan te hebben en ik had een stille hoop dat Gladys Elliott zic ïi nu teen beetje meer met haar eigenlyke huiselyke plichten zou bemoeien maar deze heugelyke gebeurtems bleek sights m zooverre verandenng te hebben gebracht dat haar even emdelooze als breedvoerige verhalen nu niet langer op haar vriendinnen en teapartuen doch op de baby betrekking hadden Natuuriyk moert ik de baby zien en natüurlyk vond ik haar op de gebruikeluke mamer DE ECHTGENOOT Er zyn zoo van 4ie families waar je nu I met zoo heel erg op gesteld bent maar waar je om den heven vrede te bewaren zoa nu n dan wel eens een bezoek mo t afsteken Een dergelyke misplaatste piëteit komt je in ien regel duur te staan want hoewel je met de alleredelste bedoelingen komt oploopen kom je veelal op zyn min t genomen erg ongelegen met het gevolg I dat je het volgend oogenblik al i eer apyt hebt van de spontane bevlieging Tot de families die m bovenbedoelde categorie thuis hooren behoort zonder twyfel ook de familie Eliott die ik al jaren ken hi enlyk strekken myn syntpathieen zich met tot de geheele familie uit doch in hoofdzaak slechts tot den heer des huizes Harris El hott die een ou e wapenbroeder van Wy is uit de daljen wat lykt dat alles weer lang gleden dat wy samen in Vlaande ren streden Na den wapenBÜlstand bleek zyr papierfabriek juist nog gWioeg levens vatbaarheid te bezitten om mei failliet te gaan en danik 2y zyn werkkrachten zaken flair 18 het hedryf thans weer wat hét viwe er was een def welvarendste fSbrleken van Londen Hams is een beste kerel met wien ik altyd goed heb kunnten opschieten en ik zou me zeke met hem Ifemoeien als ik hem maar eens te pakken ko knjgen Overdag heeft hy het razend druk en is als gevolg daarvan te vangen als een aal bö z n staart en in de avondureA ïweft hy geregeld zaken dmers en duixenS en een andere belangryke dingen na te loopen Met S al heb ik hem na zyn huwelyk dat is i ongeveer een jaar of vier slechfts tweet j r üiuis een bezoek gebracht maar die j viaitea zijfl me eerlyk gezegd niet etg goed DEOPRUIMING bij Firma B DE JONG duurt tot 26 Januari Er is veel meer dan in de etalages Gouw 89 en 143 is uitgestald Komt eens mfoi meeren het veipUclTt U tot niets y Lvenmii moeiten zy iets hebben van een Dispensatorium receptenformulierboek y geloolden met dat wanneer een Dispensatorium ontbrak het daardoor voor de Doctoren moeylyk zoude zyn omme hunne voorschriften zoo m te righten dat zy altoos vpn gelyk effect dezelfde uit werking zeeker konden zyn Zy geloofden eveneenb niet dat door gebrek van een algemeen Dispensatorium zoo veel moeylykhe d voor de Doctoren ontstond lm ipers de doctoren die hier zoo veele Jaaren gepractiseerd hebben en waar meelle de Ondergeteekende dagelyks voor by P tienten Confereerden beraadslaagden had den dit nimmer bekend gemaakt Evenmin hadden die dokters hun doen blyken dat zy zigh nop ens de voorgeschreeve Recepten naar de wyze van bereydmg by door de Apothecars aan wien dezelve ter hand werden gesteld hadden moeten i chikken Ten slotte waren de chirurgyns van nieemng dat Schoon zelfs indien een algemeen Dispensatorium receptenformulierboek gearresteerd vastgesteld wierd hetzelve niet zoude veroorzaken dat Professoren üi Doctoren van anderen plaatsen geconsuIteArt geraadpleegd wordende hunne Medica menten niet na derzelver gewoone mamer zoude vooröthryven zoncter zigh te bepalen houden aan het Dispensatorium Gouda num Goudsche receptenformulierboek Evenals dit ook tegenwoordig steeds ge beurt werd ook toen aan de kosten een aigument ontleend om het voorstel van de heeren Grendel en van Paddenburgh te doen duikelen Het was zeker zoo zeiden de chirurg ns dat het opreghten van een Collegium Pharmaceuticum en een Dispen satorium importante belangryke kosten souden beloopen Het kwam bovendien niet te pas om de Apothecars uyE hoofde van het Sobere bestaan dat zy hier ter Steede hadden t welk veroorzaakt werd door de menigvuldige Apothecars en weynige Ingezeetenwi die men m deeze Stad heeft en de daar by komende weynige Consumptie ge bruik van Medicamenten met zodanig een verandering te b swaaren Bovendien zoo merkten zy op waar toe de inngting waartoe is de inatelhng van een Dispensatorium nodig als men Considereerd in aanmerking neemt dat op een zeer ge makkelyke Wyze de Doctoren kunnen effec tueeren bewerken dat zoo zy in ten aan zien van Itet bereyden der gecomponeerde samengestelde Middelen eenige verkie sing mogte maaken by zondere wenschen hadden hier aan werde voldaan te weaten met een Descriptie te geeven door te omschryven op welke wyze dezelve compo sitie samengestelde middelen moesten ge reed gemaakt worden t welk in Vroegere dagen meermalen plag te geschieden Nadat de chirurgyns hun pleidooien als advocaten voor de overige apothecars had den beëindigd kwamen zy op voor hun eigen standje Zy hadden ook van hun vakstandpunt bezwaren tegen het plan van de heeren Grendel en Paddenburgh aange zien de Inhoud van het 16e l7e 18e 36e en 37e Articulen van het zelve plan directelyk ook Strekte m praejudicie van de verkinc STADS SPAAREiANK Veilig Rente 3 Geheim STORTINGS GIRODIENST met wekelyksche afhaling van spaaren belastinggelden aan huis GOUWE 2 HOEK WIJDST AAT GOUDA Utrecht van door Patiënten binnen deeze Stad geconsuleert geraadpleegd worden de dezelve om die reeden verzogt zouden hebben om hunne voorgeschreeven medicamenten in derzelver Steeden te laten klaar mafcen en dat daar door de Patiënten al toos met een vooroordeel teegen de Apo thecars wierden mgenoomen het is by on der dat wanneer dit plaats had de onder geteekenden die van tyd tot tyd voor Pa tienten Consuleeren in consult gaan met Professoren zoo te Leyden als te Utregt en veele zoo niet de mefeste patiënten die hier in de Stad zyn dagelyks visiteeren be zoeken er hier van niets is voorge koomen gebleken het is wJel waar dat wanneer Patiënten door professoren zyn geconsulteert geworden profes soren hebben geraadpleegd dezelve dan dit ib uyt welke plaatsen die patiënten ook mogen komen veeltyds verzogt worden om de door hun voorgeschreeven Medicynen in derzelver Steden te laten klaarmaken dog het IS geen gevolg doch men mag hieruit niet de gevolgtrekking maken dat zulks een verzoek voorvloeid uyt een gebrek het ontbreken van een Collegium Phar maceuticum of uvt ten veragtmg voor de Apothecars van de plaats alwaar de Lvders thuys hooren neen maar wel maar mtegen deel dat veel al dit geschied om te beni ficeeren begunstigen de Apothecars die zy m derzelver Stad geneegen zvn kunnende tot meerdere verzeekering van dit gezegde van de ondergetekende dezelve nog avanceeren naar voren breiTgen dat de Hier voorgenoemde Professor gelvk ook d andere Professoren waar meede de Onder geteekende geconsuleert hadden m consult waren geweest d zelver voorgemelde ge zegde met de daad m verscbeyde zwaare ziekteng en in Lyders vah groot aanrien en middelen bekragtigt bevestigd hebben als hebbende dezelve m zodanige gevallen aan de Apothecars alhier aanbetrouwt toe vertrouwd t gereedmaken of bereiden van medicamenten waar toe veel kunde behoor de en door gebrek an goede medicynen of onbekwaamheyd der Apothecajrs de Lyders hun leeven de levens van die lyders op geoffert kunnen worden Dat door gebrek het ontbreken van een Collegium Pharmaceuticum door de Apothecars maar al te veel quid pro quo eta anders dan gevraagd was m handen gestopt kon worden aan Lyders die de der Medicynen onkundig zyn of dat ook door bedorvene of kwade geneesmiddelen de Pa tienten tot vroegtydige Lyken of langdurige Lyders konden gemaakt worden hieromtrent kunnen wy ondergeteekende al meede UBd Gr Achtbarens verzeekeren ijat wat de ondergeteekenden betreet le nimmer hebben ontdekt dat er quid pro quo m de Medicynen was zelvs met m zodanige Medicynen die hunne Patiënten zigh zelvs by de Apothecars hadden doen gereedmaken nog noch öok dat d Ingezeetenen die zv gevisiteert bezocht hadden Joor de Medi camenten vaiji de Apothecars dezer 3tad mgegeeven tot langduurige Lyders of vroeg tydige Lyken waren gemaakt de ondergeteekende vertrouwen ook dat nimmtr door het opregten van Een Collegium Pharma ceutiCum wanneer de Apothecars zig zoo verre aan de hebzugt overgaven om hunnen evenmensch door derzelver Medicamenten voor altoos ongelukkig tfe maken of wat meer is om desselvs leeven daar aan op te offeren dit zoude ophouden Hiermee hadden de chirurgyns afge rekend met de argumenten die pleitten voor een apothekersgilde IJsvermaak geeft ruwe huid PUROL verxachl geneest blyken te zyn Mammie herhaaide de kleine en zekeek me met haar blauwe Ijkers ernstigaan Mammie Mammie ook uit srpek ben jy dus de baby Ben geen babj zei de jongedame metvermakelyk aandoende verontwaardigingIk heet Gladys Nu goed dan Gladys Je bent een groote meid hoor Speel je pretffg Ja ik ben a n mammie zei het juffertje de pop heen en weer wiegend Hou je van je mammie Gladys Nee Zoo Waarom dan mef Weet met Daarom niet Enne Harris Ik bedoel je pappie vindt je die met lief Daddie is hef zei het kind openhartigen ik kon mets anders dan haar gelykgeven ook wat haar opmie ten opzictite vanhaar moeder betrof maar dat laatst hieM 18 natuurlitjk voor me Wat kom je doen vroeg het meisjeplotseling van den hak op oen tak springende op de manier die kleme kindereneigen is Ik wou je pappie spreken kindje Of ishy uif voegde ik er eenigszins ongerustaan toe Pappie weg met auto Mammie ook Het kwam me wet wat vreemd voor Harris was nooit een liefhebber van autoryden geweest en voqjr zoover ik wist bezat hy geen eigen wagen Maar er kon in die paar jaar heel wat veranderd zyn En je mammie Is die ook uif vroegik hopende dat dit in ieder geval waar zou Ik zweeg en stak myn pyp aan Ik ging op de tuinbank zitten en sloeg het meisje gade dat weer aan het spelen was Het was inderdaad een raadsel voor my hoe dit al lerliefste kmd een dochtertje kon zyn van Mrs Elliott Tegelytt rtyd hoopte ik vung dat de jongedame n mmer het evenbeeld zou worden van haar mama de zorgelooze die uitgiiig en haar kind geheel alleen achter het Ik had ongeveer een half uur gezeten toen ik een auto hoorde stoppen Even later naderden twee gestalten langs het tuinpad Het was Gladys Elliott m gezelschap van een heer dien ik met kende Ik zag Gladys terugloopen naar den auto blijkbaar had ie iets vergeten Myn hoed afnemende trad ik naar voren De heer groette terug en keek me vragend aan Pardon meneer zeide ik Ik wacht hierop myn vriend Harris Hams Die ben ik zelf Hi ns Hawkens 18 myn naam Zeer aangenaam iflet U kenms te maken antwoordde ik my eveneens voorstellende Maar het is my te doen om m n vnend Hams Elhott die hier woont Hy is blykbaar met de auto uitgegaan Mrs Böiott kwam nu ook naderby begroette me met een koel knikje Wat katl ik voor U doen vroeg ze opeen toon alsof ik een wildvreemde indringer was mplaata van een pud vnend Hetleek me een zonderbnge vraag Neen U kunt mets voor me doen antwoordde ik niet bepaald vriendelijk Maar Un Sde van hrt ie 7e l e 18e 21e en Se Articul van de Articulen van het Chirurgyns Gilde m dato 16 December 1660 ampha e aanvuUmg m dato 15 Oc Men ou geneigd zyn te denken dat die bewuste artikelen uit het P f e heeren Grendel en Paddinburgh betrekking hadden op het uitoefenen van de chirurlïynskonste Hiervan was echter geen sprake Artikel 17 van het plan byvoor beeld was gericht tegen de kwakzalvers aartegen ook m artikel 18 van de gilde keur van de chirurgyns maatregelen wa ren vastgesteld Het voornaamste verschil tusschen die twee artikelen was dat de boeten door de ü ertreders te betalen krachtens artikel 17 ten goede zouden ko men aan de apothekers en krachtens artikel 18 aan de chirurgyns Zoo gezien strek ten de verschillende artikelen van het plan ten praejudicie met van de hierboven genoemde artikelen maar van de portemonnaies van de chirurgyns De chirurgyns besloten hun rapport met het navolgende lynsche betoog Dr Mr J SMIT Nadruk verboden SPORT KN WEDSTRIJDEN VOETBAL Programma voor Zondag 15 Januari KNVB AFDEEUNG 1 Ie klasse VUC RCH Xerxes FeiJenoórd VSV ADO Overmaas HFC Ajax DHC klase D Holland Baarn Zeist Utrecht Amerst Boys Vriendenschaar EUnckwij k Amsvofde Bodegraven ZNC 4e klasse G Sopla Brederodes AP WC Soest Culemborg Woerden Quick Voorwaarts Res 3eklass Q ZNC 2 EUnckwItt i zoudende ondergeteekenden zigh aanphgt verzuym schuldig maake wanneeydezelve met ingevolge het 27e Articul vande Articulen van het Chirurgyns Gilde tenbeate verstonde en onderhielden na hunvermogen en beste wetenschap de Articulenvan het Chirurgvnsgilde als meede be schermen de regten van het Gilde en d on dergeteekende vinden zigh om die reedenten Sterksten verpligt by dit hun berigiiigh tegen zodanig een Versoek der Sup plianten verzoekers te moeten Verzetten en w i in het byzonder tegen het invoerenvan het gunt hetgeen by het 16e 17e 18e36e en 37e Articul voorkomt en verlaatenzigh er dus op dat daar u t de gemeldegeallegueerde aangehaalde Articulen vanhet Chirurgyns Gilde UE Gr Achtbarensad oculum zal consteeren duidelyk vooroogen zal staan de groote praejudicie be nadeeling en verkorting die de ondergeteekende by dat op te ngten plan of Gildezoude geschieden m een recht waar vanhet Gilde nuu byna honderd vvff en twin tigh Jaaren de possessie het bezit is toegekend dat UEd Gr Achtbarens dierhalven als Opperbeschermers en handhavers van de rechten van de Gildens in dien hoogstdezelven mogte goedvinden om in het verzoek van de Supplianten verzoekers te treeden het Chirurgyns Gilde even als te meermaalen geschied is m desselfs Oude Wettige verkreegen regten en Voorreghtenzullen protegeeren beschermen en also zullen afweeren en beletten al het gunt inprajudicie ten nadeele of verkorting vanhet recht en voorrecht van het zelve Chirurgyns Gilde door de Oprechtmg van zodanig Collegium Pharmaceuticum zoudenkannen strekken Zooals hierboven is vermeld hadden drie van de vier chirurgyns dit rapport onderteekend Hu overman I Bleuland die te ens medic nae doctor was had zooals eveneens hiervoren is vermeld een afzon derlyk berigt ingezonden waarin hy te kennen gaf dat zyn gedagtena geheel ver Hercules 2 UVV 3 Utrecht 2 Holland 3 schillend waren van de gevoelens der drie Velox Zeist gevoelens AFDEEUNG U Ie klasse H DVS DWS Excelsior ZFC Haarlem Stoimvogels KFC DFC HBS Sparta 2e klasse B Neptunus RFC de Hollandlaan VDL Olympia Gouda ODS SVV at Hooger Hoek van Holland 5e klasse C OW Lugdunum t Noorden Transvalla VFC DHS St Volharden VOC 5e klasse D Sliedrecht SVW de Mub schenThe R Hope Fluks EDS DOSB ONA 4e klasse D Dilettant Schoonhoven Moordrecht Waddlnxveenlfc Bosk Boys IX V Haastrecht öouderak Res l klasse A HVV 2 Alphen l lortuna l Schevenlngen l Gouda i Olympia i HBS S VUC i Quick 2 BEC Re 3e klasse E DCV 2 Ursus 2 ONA RFC 3 CrooswUk 2 GSV 2 The R Hope i CW 3 AFDEEUNG UI Ie klasse Wagentngen Heracles ZAC ÉJisch Boys Go Ahewl AOOVV Enscliedé PEC TubanUa Vltesae AFDEEUNG IV Ie klasse Willem H NOAD P8V Wndhoven Bieijerhelde BW NAC JuUana G V B 1e klasse Zwervers l Ammerstol l A uur ÜNA i Schoonhoven i H uur Waddlnxveen 2 Nleuwerkerk l 2 uur klasse A Bodegraven 5 Oudewater 1 12 uur Moordrecht i Olymfgia 4 ii 3ö uur GSV 5 ONA 4 U uur Woerden 2 Bosk Boys 2 2 uur e klasse B Bergamba ht i DUettant i i uur Gouderak 2 Groot Ammers i 2 uur Lekkerkerk Stolwljk i 2 uur Schoonhoven 4 GSV 4 i uur 3e klftsae A Olympia 5 Voorwaarts i n uur Nieuwkoop i Waddlnxveen 3 i uur Bosk Boys 3 Bodegraven 4 vi uur 3e klasse B Voorwaa s 2 ONA 6 2 u Moercapeile i Bosk Boys 4 i uur 3e klasse C Groot Amraers 2 Lekkerkerk 3 2 uur Oudewater 3 Bergambacht uur 3 klasse D Nleuwerkerk X Ammerfitol 2 uur StotwHk 5 Oudewater 3 2 uur Gouderak 5 GSV 5 1130 uur Oroeneweg i Zwervers 3 i uur 3e klasse E Nieuwkoop J Waddüix veen 4 12 uur Nieuwveen 2 tolwljk 4 2 uur Gouda 6 Moordrecht 4 n uur APDEÏ3 J NG V ie klasse Velocltas GVAV Friesland Frtsia Sneek HBC AchlUes Veendam Oveniebt Nu Zondag a s het programma weder een derby vermeldt als Olympia Gouda vragen wij ons af of de wedstrijd de laatste Jaren niet aan nerveuze spanning heeft Ingeboet De rood overige Leeden Hy verwees hierin naar het provisioneel bengt en verzocht de magistraat zich ndfemaals tot die doctores om inlichtingen te wenden Hy deed dit m de volgende bewoordingen De ondergeteekende des niettegenstaan de m gemoede en zo hy onder verbeetenng oordeeld terwyl hy zyn meen g gaarne voor een betere wil gevtn op zeer goede gronden overtuygd zynde dat zyn gevoelen in het bovengemelde provisioneel foorloo pig Bengt der Doctoren kortelyk aan den dag gelegt met het nut en de Waare belan geng der Gantsche Burgerye volkomen over eenkamatig is zoude zigh genoodzaakt vinden voor zigh een afzonderlyk berigt m te leeveren j wilde hy aan deze zvne gemani festeerde opinie vaststaande meening van zyn verstand en hart getrouw blyven dan maar daar hy geleeg iheyd heeft gehad om op te merken dat Ufld Gr Achtbarens deze zaak als ten Uytterste belangryk vogr het Hèyl der Ingezeetenen beschouwen en uyt dien hoofde met eene Voorzigtigheyd geevenredigt aan derzelver Onpattydigheyd de gedagten van allen die eenige betrekking tot of kundigheyd van dit poinct kun iwn süstineeren beweren m bezitten in neemen inwinnen vermeend dezelve eerbiedig reeden te hebben om zigh te mogen Vleyen dat de gedagten der Doctoren welke luet Weetende wat objectien bezwaren men teegen deeze instelling zouden oor deelen te moeten maaken slegts provisioneel voorloopig konden berigten nader zullen worden gevraagt op dat dezelven in de mogelykheyd worden gesfceld het nut Van deèze wanneer ze wel goed word ingerigt voor het leeven ende gezondheyd der Ingezeetenen waarlyk gewigtige zaak 1 het breede te developpeeren uiteen te zetten Dr Bleuland was voorstander zoowel van de mstelling van een apothekersgilde als van een receptenformulierboek Het was weet u wel dat het hoogst onverantwoorde tik 18 Uw dochtertje alleen thuis te laten Ik zou wel eens willen weten waar U Mch eigenlijk mee bemoeit ii fotmeerde de lieer Hawkena onheilspellend Ik zou zooMggen dat ik in mijn eigen huis kan d oenen laten wat ik wil UW eigen huis vroeg ik verwonderd want het klonk vreemd Ach Harris mengde nu Mrs Elhottiich in het gesprak Schei er maar mee uitHet zal wel een geestesstoring by hem z nflij IS een vriend vah Elhott die samen metï i aan het front geweest is gelooi ik Ja dat lil best mogelyk viel de heer wkens ongeduldig m maar degenen dien ïoekt zult U hier toch met vinden Hoe bedoelt U dat Mr Elliott is al een paar jaar van zijn ïonw gescheiden Ik ben haar tegenwoor Ije echtgenoot antwoordde hl langzaam De naamswijziging van Perzië in Iran Uiting van groeiend itationaal bewtistzQii Van Cyrus tot Resa Khan door VlCrOR BRORSAT De Perzische Regeering heeft een ver ordemng uitgevaardigd krachtens welke de naahi Perzie met mgang van 21 Maart a s de Nieuwjaarsdag der Perzen in 4ran zal worden veranderd Deze verordening is geheel in overeen stemming met de energieke houding van den huldigen fajah van Perzie Resa Ü han die hiermede opnieuw zyn streven tot uitdruk king brengt om het cultuurhistorische be grip dat de oude klankryke naam Iran vertegenwoordigt ook een levende poUtieke beteekems te geven Deze naamiiwyziguig kan beschouwd worden als eeA uiting van het groeiende nationale bewustzyn dat voor de politieke successen der laatste jaren de vriendschapaverdragen met Turkye 192 met de Sovjet Unie en Afghanistan 1927 en de verdragen met Dmtschland Frankryk Italië en eemge andere Europee sche staten met weimg h toegenomen De duizendjarige herdenking van den Perzischen nationalen dichter Firdausi die eemge weken geleden met grooten luister is gevierd was reeds een sprekend bewys dat het moderne terzie zich zyn cultureele be teekems welbewust is Peizie zooals de officieele naam van het rlleuwPerzische Rijk tot 21 Maart nog zal luiden is eigenlyk slechta een deel van het groote gebied Iran dat zyn trot schen naam en de daarmede verbonden her mnermgen aan het oude Perzische Ryk thans aan den staat van Resa Khan zat moeten afstaan Het huidige Perzie gelegen tusschen dePerzische goU en de Kaspi8t he Zee vormtde verbinding tusschen Voor en CentraalAzie Het is ongeveer zoo croot als Engeland Frankryk en Duitacl nd tezamen enwordt in het Oosten doopAfghanistan enBeloetsjistan m het Westen door Irak enlurkye en in het Zuiden door Arable be giensd Het land heeft 10 millioen inwoners waarvan een vierde deel Nomaden zynen het aantal analphabeten wordt in desteden op 95 r en m de dorpen op 9 i geschat De naam Perzie is afkomstig van het m het Noordwesten gelegen district Parzoeasj dat m de eeuwen voor Christus door kleme vorsten werd geregeerd die aan de Aasyners schattmgt moesten betalen SHAG Het reusachtige gebied dat geographisch als iran bekend staat j m vat alle landen die tusschen LlboeiW én TMl che Oceaan Hmdoe Koesj en ifens liggen dus voor een deel ook de nabuiftstaten van het huidige Pterzie Perzie was slechts een provincie van het latere enorme ryk dat de Perzenkoning Cyros na bloedigen stryd oprichtte In her Oosten tot aan den Indus in het Westen witten hebbenTich den laatsten tijd de sterkste getoond en dit zal wel voor velen een motlet zUn om hen Vö r Zondag als de overwinnaars te doodverven Een normale gang van zaken zou zeker het resultaat als zoodanig moeten geven Het Is wel erg gemakkelijk om als tegenargument het verrassende plaatselijk aan te voeren maar zooals de zaken thans staan gelooven wiJ niet dat 01ympla tegen de runners up van hWi aldeellng op kunnen Mocmeiv dgJrood zwar ten Inderdaad tot groote dliu in staat blüken dan zou dit voor Toekomst plannen van Gouda een leeTijke stretp door de rekening geven We wachten maar al De wedstrijd SV Coal is uitgesteld ONA trekt naar Corcum tegen de hekkesluiters DOSB een wedstrijd die zij moeten winnen Een voorproefje van de blg matchC vindt Zondagmorgen reeds plaats op het GoudÈi terrein tusschen de reserves van Gouda en Olympia De uitslag zal ook hier wel weer ten gunste der rood witten uitvallen die in dit ge val hun positie die door de laatste twee nederlagen st rk achteruit is gegaan weder wat op het peil van HVV 2 kunnen brengen Alles tezamen een interessant programma Nederlandsen elftal samengesteld Voor den oetènwedstrijd tegen Queens Park Rangers De Keuze commissie heeft het Nederlandsch Elttal samengesteld dat op 23 Januari op het Sparta terrein een oefenwedstrijd zal spelen tegen de Engelscheclub uit de derde divisie Queens Park Rangers Het volgende elttal zal dan worden opgesteld Doel Halle Go Ahead Achter Van Diepenbeek AJax en Van Run PSV Midden Bas Paauwe Feijenoord Anderlesen AJax en Van iieel Feijenoord Voor Wels Unltas Vente Neptunusi Bakhuys ZAC Bmlt Haarlem en Van Gelder VUC Als reerves zijn aangeWeSsen Cohen Sparta Pettlnga fH ÖVS Graaf land HBS Berg ADO Voormolen n Seton Sparta EVENTJES LACKEN Dertien kïnHeren nep de dienstbode die kwam sollidteeren uit Neen daar bedank ik voor Kom k om zei mevrouw wees tochmet = oo b geloovig Vandaag vieren we het tienjarig bestaan van de zaak zei de kellner in hetgQedkoope restaurant Aha sprak de gast vandaar datschoone tafellaken schiep hy een geheel en al nieu wen ötaat Weliswaar Dleel het nervoi mmgswerk vi n den koning met onaange vochte i Vele van zyn lanugenooten oelen de een onwelwiUenden cntieJi op het regiem an den traditieloozen koning uit Een an deze onte redenen zal het zekei geweest zyn die nu met de heniineiing aan vrojgere bui getoorlogen de bommen naai hePkonmkiyK paleis m lir na wteip KECUf ZAltKN Nietigverklaring van een handelsmerk ue nooéje Kaaü neeii airest gewezen m een proceoure lusbchen de maat £ i ndppij up aanaeeien fawlii and Company gevesugü in Amerika en de N V üeepiaoucKen vn De Haas en Brero te npeiuüorn L aaiSLgenoemde lirma voert net m het üanaeisregister ingeschreven wooromerit bwiit waarvan bwllt and company aieide dat hei haar handeismeiK wdfa en zy dit reeds voor de msUirijving lethimatig voerde Zij vroeg bij üe rechcoanK te utlen nietigverklaring van de inschrijving op grond van artikel lO der Merkenwet ue rechtbank heelt die vordering toe jewezen weiK vonnis echter vernietigd weiü aooi ncL Hui te Arnhem op grond aat üe handelsnaam van de AmeriKaansene inma if towiit and Company en mee alleen bwiit Volgent hei Hol eiscnt art lU dei Merkenwet op grond waarvan een inschrijving m het Hanoeisregister kan woraen vernietigd aat de naam in zyn geheel zonder eenige aiwijking n net merk moet zijn opgenomen in cassatie lieeft de Hooge Raad nu ovei wogen dat art lu der Merkenwet öueKL om verwarring ten aanzien van ae neiKomst der onder het meric veihanüelQt wd ren te voorkomen en dat het aannemeiijK is dat de wetgevei bepalende dat voornoemd wetsvoorschrllt kan worden toegepast ln geval het merk den naam ol de lirma van een ander bevat daarbij niet uitsluitend heelt gedacht aan opneming vau eens anders nandelsnaam in zijn geheei aoch ook aan opneming van dien handelsnaam met zoodanige verkorting dat daarbij genoemde verwarring nlettemm te duchten IS Op dezen grond heelt de Hooge Raad het arrest vernietigd en de zaak terugverwezen naai het Hoi te Arnnem ttji emdc met inaciilnemlng van dit arrest verdei te worden behandeld en beslist Het fnsigkie van de N b b Is het dragen stralbaai Voor de tweede maal heett de HoogeRaad behandeld het cassatieberoep vanden otiicier van Justitie te Roermondcontra J J B te Eindhoven die door derechtbank te Roermond is ontslagen wuirecntsvervolging van het nem tenlaste gelegde dragen van een opzichtig pohtlek onderscheldlngsteeken ln casu netinsigne der N b B Hij had dit inslgnbgedragen ter openbare terechtzitting vandie rechtbank Nadat de advocaat generaal Mi van Lier geconcludeerd had tot vernietiging van hel vonnis en strafbaarverkiarmg heelt de Hooge Raad een tweede behandeling gelast op grond dac ae aankondiging der behandeling aoor aanplakking is geschied en naderhand bleek dat de gerequlreerde te fcjindhoven woonde Ihans heett Mr A J van Vessem uit Utrecht het cassatieberoep tegengespro ken HIJ concludeerde tot verwerping van het beroep De advocaat generaal mr Van Lier zal opnieuw concludeeren op i Januari Minislei beleedigd Leider van het Ned Volksfascismc Zwart Finnt veroordeeld Het gerechtshol t Den Bosch heeft arrest gewe en in de strafzaak tegen A J M te Oifaterwijk algemeen leider van het Nederl Voikstascisme Zwartfront die m appèl was gekomen van een vonnis van de rechtbank te Breda subs da pn hechtenis Op 28 Juni 1934 had M te Tilburg opzettelijk de in lunctle zijnde minister van koloniën Dr Colijn beleedigd De ofHcier van Justitie had eveneerm hooger toeroep tegen dit vonnis aangeteekena De advocaat generaal had twee maanden gevangenisstral geelscht Het Hof veroordeelde M tot een geldboete van ƒ 2CX iubs 40 dagen hechtenis en tq t een Ik ben myn zaak met niemendal be gonnen ik had alleen myn gezond verstand Dan ben je inderdaad met niets begonnen I GOSDE BËKENDËN 4