Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1935

RUILBUREAU VOOR BONS EN PLAATJES Deze week ontvangen van A V te Gouda 2070 punten oor 270 Hag zegels Mevr T O H te Gouda 168 punten voor Sunhght bons if Verzendingen volgen S eder a ft v èek a Correspondentie Mevr i de W K te Gouda We zenden U a s week de gevraagde Verkade plaatjes J J A de M te Gouda Hart ly daiiH v3or L We geven hle b nog eens een opsomming van de bons met hun waarde Bemto BuHSink Dobbelman Droste HiUe Z H Hoe heet die vogel 1 1 van Houten beide dochters maken het haar ook niet gemakkelyk De oudste Leonie is gehuwd maar zy verlangt juiat naar al die geneug ten des levens die haai man volstrekt on verschillig zyn De jongste Gerti doet jiust haar eindexamen van de kostschool waar zi erd opgevoed en komt thuis om dan te ememen dat haar zuster het plan heeft ei met de Noorderzüoi beter gezegd met een ryken graaf vandoor te gaan Dat komt echter de familie eer te na en Gerti besluit alles in het wer4c te stellen om dat te voor komen En dat gelukt haar ook al brengt zy haar moeder byna tot wanhoop en een aardige jongeman tot razerny Find goed al goed I eonie komt tot de conclusie dat zij t nog zoo kwaad met heeft en elke erander ng geen verbetering is en Gerti krygl i en jongeman daarom vv as het toch te doen K the von Nagv was een echt on Mhuldig ondeugend kostschoolmeisje en Willy Fntsch als hteeds voor het vrouwelyk geslacht allerchannants Alles byeen genomen een aardige film waarom bartelyk werd gelachen Hedenavond is er naar men wept geen voorstelling ZondagntorgtfiTOorstelling In de Zondagmorgenvoorsteling wnrlt ook de Pordfilm GOUDA 12 Januan 193o Jaarlijksche uwchrtjvmg voor de Ambachtaschool Naar wy vernemen geeft de vereeniging De AmIlachtsBchool voor Gouda en Omstreken oor de 2oste maal gelegenheid voor de jaarlyksche inschrijving van nieuwe leerlmgen voor hare verschillende afdee 1 mgen De by de oprichting gestichte afdeelmgen timmeren smeden bankwerken meubelmaken en schilderen zyn uitgefafeid met een afdeelmg autohers tellen Naast het grooten deels praktisch onderwys wordt les gegeven in de by behoorende teeken en theorievak ken terwyl de vakken van het lager onder WIJS worden hernaald en uitgebreid De nieuwe cursus begint 1 Apnl a s Om al teerling te worden toegelaten moeten de 4 klassen der lagere school doorloopen zyn en op 1 April de leeftyd van 12 jaar be reikt zyn A R Propagandaclub Groen van E rinsterer Op de gehouden vergadering der Anti Kev Propagandaclul Groen van Prinste rer heeft de heer J J leeuwen een inlei ding gehouden ovep ï e vermeende grieven der Hervormd Anti Revolutionairen Hö schetste uitvoerig het streven van de Zeiater en Utrethtsche beweging weerlegde hun argumenten en wees op de tekortkommgen ten opzichte van het politiek terrein by de Herv A R in het algemeen Voorts pleitte inleider voor belangstelling en waardeering van de zyde der A R party oor den stryd der Gereformeerden m de Herv Kerk en toonde aan dat de kerkelijke vrede een onmisbare voorwaarde ia voor het bestaan van een interkerkelyke party die alle con fessioneelen omvat Op dit met byzóndere aandacht gevolgdonderwerp waarvoor den inleider van verschillende zyden werd dank gebracht volgdeeen levendige bespreking De inleider verklaarde zich op verzoek bereid zyn betoogop meerdere plaatsen in den Kring Goudate houden Voorts werd besloten een schryven te richten aan het Centraal Comité van A R Kieaver waarin leedwezen vordt uitgesproken over het feit dat een aantil A R zich de benoeming van voorzitter van stembureaux in het feaargebied liet welgevallen als in stryd zynde met het A R beginsel vermits de stemming aldaar des Zondags wordt gehouden De vergadering werd hierna op gebruike lyke wyze gesloten H M KLACHTEN OVER NIET BEZORGING WORDT MEN VERZOCHT DIRECT AAN T BUREAU MARKT 31 GOUDA TELEF 2745 TE RICHTEN Loop der bevolking Gevestigd W d Werf geb Aike ma van Rotterdam v d Sluysstr 9bb niar Crabethstr 59 C J de Veen db van Woerden Voorstr 95 naar Kattensingel 3 K Wensveen touwsl van Reeuwyk Weth Venteweg 204 naar Westerkade 4fa T Fvendyk db van Amsterdam De 1 aires sestraat 66a naar F W Reitzstr a D Aret van Rotterdam s Gravenweg 321 UI naar van Stryen tr 9 H v d Graaf f va rt nsgezel van Waddinx 2ö5 naar Blauwatr 19 A kapper van Hengelo O ronjestV 2 ü raar Molenwerf 24 B Bosman kooirfan van Reeuwyk Weth Venteweg 2 War Gravin Jacobastr 1 H Kroon db Van Keeuwyk Raadl uisweg 1 63 naar IJsjel laan 121 H de Jong seinhuis wachter van Zuilen Kenauatr 26 naar G Huigen tr S J £ V d Spek huish van Wassenaar Deylerweg 89 naar J v d Heydenatr 28 J P Vlok h d huish van Poortugaal naar Boelekade 205 C A J Thierens van Zeist Hortensialaan 61 naar Peperatr 92 P Polet nachtwaker van Papendiecbt Uüogendyk 50 naar Vondelstr 60 1 Duits boerenkn van Hekendorp no 117 naar Willens 16 J Bach van s Gravenhage 1 aakkade 443 naar Groeneweg 4fe J G v d Meide van Voorschoten Ijeidschewi r 8ör nbar Pr Hendrikstr T B S v Vlaardm gen van Rotterdam Vlietlaan 5b naar A G de Vryestr 20 C W v Vlaardingen van Rotterdam Vlietlaan 36b naar A G de Vryestr 20 W v Zoomeren winkelier vun Boskoop 7yde 22 naar Stoofsteeg 16 H J bchmühl ivan Waddnween t Weegjt n ai lazaruskade 6 L Orupp db van Oberkochen D naar N Parkweg l A W Verwt y bakker van Berkel Ld itodt nrijs 1 naai Nieuwehaven 19 J J v d aais ambt D il van Oldenzaal Steensti bü naai Boelekade 25 M L v I rotye i Min Uotterdam I otgieterstr 21 naar hrahmusstr 14 J H Lourens adj insp DB van Rotterdam Math laan 42 naar N CouweOZ 1 K J C Alkemade filia n an Delft A Boogerd 67 naar Dubb buurt 2 V Vecht van Amsterdam Nw Prinsftn giacht L iaar Oosthaven 31 h S Bischoff 1 v a uraan j XV een Noordkade A j B 1 ubbcrs UITVERKOOP 111 ENORME KOOPJES ZIE DE ETALAGE d a v yperen KLEIWEG 54 J Schaakclub Messemaker oor de competitie van de Rott Schaak bond speelde gisteravond essemaker 1 te Rotterdam tegen Rotterdam 1 en Mes semaker 3 te Gouda tegen G L B 2 resp voor de 2e klasse A en Se klasse A De uitslagen zyn als volgt Rotterdam 1 Mesaemaker 1 H Slagman A Rietdyk 1 O J J Th Penning Balt A de Jong P Mes M Lakerveld ♦ J H Tjabring I C Kamer D P Broer J Reer J Starrenburg J M Zuydam A J vi Kol J J Jager t A V d Biezen T v d Caay A V d Berg C F v Tongerloo D V d Heuvel F Eynwachter D ze party wordt volgende week Don derdag te Gouda verder uitgespeeld Ter arbitrage opgezondenMessemaker 3 G E B 2 W Groenendyk G Verwey 1 O J J HoUebeek M van Vliet iè V Mej Mi de Jong J v d Berg P L Anders J Jj Oolders 1 Ü A v d Heuvel L A Valkenburg 1 0 C P Hooimeyer W Tuinzi 1 0 H Binnendyk P Vermeer 1 0 C Jongenburger M I entvaar 1 p T P Oomena A den Hollander 0 1 J A V d Harst F W Gutt 1 0 db van Bergambacht O 133 naar Crabetl straat 45 M v Nieuwkoop tuinder van Ueeuwyk Weth Venteweg 162 naar Steyn kade 8 W B Herimann rtjziger van liieuwyk Weth Venteweg 43 naar oZut n anspiein 12 J B Piets liliaalh an Amsterdam v Breestr 155 naar Kaïnt mtlksl 32 L h Ömolders volontaii van flaarn C I naai Kteiwof 38 P K Blonk db van Waddinxven Bloehiend weg 54 naar Willens 24 A Streïig geb Smolders van Waddmxveen Kerkweg 199 naai Gr Horisweg 77 A M Verheul ahibtenaar van a Gravenhage Gom Speelmanstr 1 naar B e erssingel lö H J Slootjes tuin man van Reeuwyk Breevaart H 19 naa KarnemellTst 26 P de Knegt wed k Wensveen van Reeuwyk Weth Ventewtfg 149 naar C Huygensstr 84 P Oo terwyk kant bed van Reeuwyk Raadhuisweg E 97 naar Spigfingstr 137bov J Amels chrf mathinist van Amsterdam 1 innkeT parkweg llö naar Gr Jacobastf 13 J Mulder bo enkn van ftoenkoop n 31 raar Goej dyk 7 A J M Fonlane va n 8 Gravenhage v Hoytei astr 9 naar B Martenssfngel 3 M M Vergeer van A phen a d Ryn Gouwsluischeweg 66 naar L Tiendeweg 73 K 1 Lngi wmkeljuifr van Breijkelep Nyenrode Kanaaldij k 30 raar Mosstr 1 H Pluijter fthaaln van Zwyndrecht Rmgdyk 281 naar Wydstr 16 A C Postma db van Breda Koninginnestr 26 naar Bolwerk 2 M J v d Kam Icantbed van Hillegersherg Berglustlaan 2la naar Gr Jacobastr 20 F v n Es Fmg Pong Chib Gouda In een tot dat doel uitgeschreven ver gadenng in de Sociëteit One Genoegen Js hier ter stede opgericht de Ping Pong Club Gouda ande de vergadering Éraden reeds een 20 tal dames en heeren ns lid toe Het lidmaatschap staat open voor leden der S O G en hun huisgenooten boven 16 Jaar Er is ten voorloopig bestuur gekozen waarvan h t secretariaat berust by dr A Smeenk Cfr Flonsweg 2ff waur zy dfe zich voor dezd aardige pittige sport mteres seeren zich als ltd kuimen opgeven Het bestuur der S O G dat het spel m de sociëteit introduceerde heeft ook gezorgd voor pnma tafels van internationale afmetingen waarover de beste spelers van Gns lÉmd die eemge maanden geleden een demonstratie gaven vol lof waren Vernundeimg pensioenen Spool wejfambtenai en Wetsontwerp ingediend Bij de Sta ten Genera al is Ingediend een wetsontwerp tot wuzlglng van de Pensioenwet voor de Spoorwegambtena ren lya Hierdoor wordt de mogelijkheid geopena de pensioenen met het sterk gedaalde prijspeil in overeenstemming te brengen De pensloengrondslagen over lijdvakken voor l Januari w i worden bulten beschouwing gelaten De sedert dien datum ingevoerde drie loonsverla gingen worden tot eén herletdlngsper entage verrekend Voor het eerste Jaar Kal de regeling een vermindering van pensioenlast meeb engen die op i 4 Xi iioo gulden wordt geraamd waardeie exameneischen hxamen M U in de f moderne taten Bu de htaten Generaal ingediend een wetsontwerp tot intrekking van art o der wet van o April iö j De strekking mervan ii dat onderwijzers die opga in voor bet Lxamen voor de acte A en hooidonderwIjzers die opgaan voor de acte B In fransch Duitsch ot Engelsch in de toekomst ook zuUen worden geëxamineerd tn de theorie van onderwijs tn opvoeding Wapening van bpoorwegpersoneel legen inbraken of overvallen op de stations De spoorwegmedewerker van t Leidsth Dagblad schrijlt Naar aanleiding van de vele inbraken op de stations van de Ned Spoorwegen waarbij zooiils te Cteldermalse de ge heeie stationskas werd meegenomen zal het personeel dat s nachts op de stations dienst doet voor eventueele over vallen ot Inbraken op de stations bewa pend worden lie Indische Legcravond In den Haag Wordt bijgewoond door H M de Koningin Naar wij vernemen heelt H M de Koningin hel voornemen hedenavond den indischen Legeravond in het Gebouw voor K en W georganiseerd door het Nationaal Jongeren Verbond gedeeltelijk bij te wonen Mijttbuidtfc fr imCHbieccen 75 ci Mijnhdidts LaxeerCdblecien 60 tt Mi tiharJ s Maagt blettea 75 et MijnhardtH Hoofdpijntabletten 60 cL Wat Mijnhatdt maakt it goed Oroote diefstal van bont te Amsterdam Vier daders gearresteerd ii nigen tijd geleden werd tn de ut Nicoiaasstraat te Amsterdam een partU bont gestolen ter waarde van circa 4Uüü gulden Deze partij booit Is door recher cheurs van het bureau Warmoestraat een paar dagen geleden opgespoord en een der vermoedelijke daders werd tevens aangehouden De man was overgebracht naar het huls van bewaring en heett daar gisteren een bekentenis afgelegd HIJ heeft ver klaard dat zlj met z n drieën den dief stal hebben gepleegd Len van hen had den sleutel van het huis die hij naaj hij beweerde had gevonden Twee van hen zijn toen naar e St Nicola sstraat gegaan Door middel van den sleutel konden zlJ toen gemakkelijk binnenkomen Het bont bestond uit mantels Jassen en garnituren Zij hebben alles in gonjezak ken gepakt De derde man Is toen met een auto gekomen De gonjezakken met bpnt zijn daarop ingeladen en des nachts nog gebracht naar een vierden man een cpkooper op het Waterloopleln Met oe en hadden zij afgesproken dat zij zou den komen met goed dat gestolen was in een achterkamer Is het bont uitgepakt en de opkooper heeft het gekocht voor f Bei Na r aanleiding van deze bekentenis heett de recherche gistermiddag nog en van de daders gearresteerd en glst navond den derden man benevens den opkooper Het zijn allen mannen tusschen de dertig en vijf en dertig Jaar Drie van hen hebben een volledige bekentenis afgelegd De opkooper alleen Beweert dat hy niet heeft geweten dat het gestolen goed was De eigenaars van den bonthandel In de St Nlcolaasstraat hebben het bont herkend als hun eigen dom Drama Uf Rotterdam Omtrei t het drama In de Maurltsstraat in Rotterdam vernemen wij dat de lijkschouwing heeft uitgemaakt dat H door een kogel uit de revolver van den agent van politie getrotlen is De kogel is door de linkerborst het lichaam binnengedrongen heett het aan de rug zijde verlaten en is vervolgens tegen den kamermuur geketst De vrouw van het slachtofter was in de kamer aanwezig toen de agent binnenkwam en wilde haar man tegenhouden maar H schoot zijn vrouw opzij en liep op den agent toe die daarop het schot loste Kerijder van een bakflets aangereden en gedood Gisteravond reed de 4 Jarige gehuwde magazijnbediende Chi Biemans uit Breda op zijn baKtlets huiswaarts Nabij de kom van het dorp Etten werd hij door een eveneens uit de richting Roozendaal komende personenauto bestaurd door den reiziger B A D uit Vught vaii achteren aangereden Met een zware hersenschudding werd hij naar het St Ellsa beth gasthuis te Etten vervoerd waar hij in den nacht is overlqaen Uit het voorloopig onderzoek is geblpHen dat de bestuurder van de auto de baktlets te laat heett opgemerkt doordat hü even voor het ongeluk zijn lichten had gedempt daar er van de andere Eijde een TOCHT WOLLEN DONZEN DEKENS HBRFST meubileering STADSNIEUWS Héume Bioscoop Lionel Barrymore in wn prachtige rol Hft IS ongetwijfeld I lonel Barrvmore als Üi t li H att die door een prachtige creat e Lit het leven van een dokter tot een tilmwerk heeft gemaakt dat niet zal nala ten op illen die het zien een diepen indruk te maken Op meesterlijke wyze speek nij de rol van een eenvoudige dorpsdokter die door gebrek aan imancie i niei datgene K m bereiken aartoe hy de capaciteiten leeii Len pokken epidemie die door zyn optreden wordt ovprwunnen bi it hem ie Kans om zich eveneenö te gaan onderacheiden en hy krygt een aanbod naar New iork te komen t en voor zyn vertrek komt Lett Mc Ginnis een meibje by hem er viaag hem zyn hulp De gewone dorpsdokter met op de hoogtt va i üe moderne nulpmtdue ei i et m dat deze niet iulien baten madr nier m dit geval de dikwyl over het hoofd ge ziene humaniteit de redding moet brengen Hy besluit te blyven loopt hiermede zyn carrière mis maar daardoor verricht hy een daad van diepe mensch ftlykheid Het verder verloop van de film bezorgt toch nog een algemeene bekendheid aan den dokter Men ga deze film zien in hoofdzaak voor 1 ionel Barrymore hen acteur die net en kleine mimiek meer tot de toeschouwe s zegt dan anderen met vele woorden Het voorprogramma wordt aangtv uid met een amu iant © en toch ook gehemizinni ge Duitache fdm Len dolle nacht waarin wy naast Dolly Hans en Albert Lieren wc der Iph Arthur Roberts moetc noemen om zyn niet te iniiteeren humor De ge heele intrige draait om een oude kist waar op door verschillende personen bewust of onbewust van den inhoud jacht wordt gemaakt Met een ïiieuwe genre teekenfilm nl van Amos en Andy ditmaal als boks sportliefhebbers vormt het programma een zeer goed geheel De volgende week zullen wy de bekendeAmerikaansc e vocaliste Oracle I lelds kunnen bewonderen in Het meisje uit de achterbuurt Hialia Theater Greta Garbo als ïomngm Christmay Tot een der meest besproken figuren uit de filmwereld behoort ongetwyfeld Greta Garbo De ontwikkeling van de film heeft haar m de gansche wereld beroemd ge maakt niemand is er toch die zal beweren dat zy geen artiste ia van byzóndere groot te Naast Mariene Dietrich heeft zy zich een eerste plaats weten te vervsferven Lr IS wel eens beweerd dat de roem van beide filmsterren zeer overdreven is en hunne prestaties t et van dien aard zyn dat men daarover iii zoo grootc lofuitmgen moet vervallen Wie Greta Garbo gezien heeft als Koningin Chnstma zal overtuigd zyn dat zy inderdaad tot de grootste figu ren uit de filmwereld behooA Om deze kunstenares te leeren kennen Imoet men deze film van haar gaan zien en speciaal de scène als koningin Ohriatina haar eerste liefdesnacht heeft beleefd en dan weer kee x een herborene m een wondere wereld vïh ongekende schoonheid 7y iet en betast deMorre dingen van eiken dag met een ongekeSWe vreugde en emotie Dit 18 een stuk Garbt film zoo Is nog nimmer aanschouwd ia Doch naast dat beeld staan tal van andere ojinamen van wondere be koring Nimmer zagen wy ook een film beeld van zoon indrukwekkende schoonheid als de fotos van Greta Garbo in deie film Van haar tegenspelers willen wy in het byzonder noemen Lewis iitone de trouwe raadsman de kanselier die de familie van Christina reeds drie generaties heeft ge diend Verdei de prachtige natuuropnamen en de schitterende ensceneering van de ver schillende tafreeten Maar boven dit alle komt toch ver uit de filmartiste Garbo die tot een hoogte gestegen is welke nog door geen ander is bereikt Aan deze prachtige ilra gaat vooraf een zeer uitgebreid joflAaal en een alleraardig ste film getiteld Havermout gespeeld door het aardige groepje van Jeugdige film fterren bchouw burg Uiopcoop Khapeodie ui steel De dothters van Hare Exi llentie In het programma wordt deze week allereerst in hét journaal een interessante reeks opnamen vertoond va i onze mariniers ui het Saargebied en het vertrek dezer vredes soldaten uit Rott grdam Voorts is er een Ueraardigste icekenfilm En dan 3hapso Lie in steel de bekende Ford film Ver wacht hier niet de gewone reclamefilm met huii wei ig origineele vorm en inhoud Dvic ilm lÊ m de eerste plaats een kunstwerk at een indruk geeft niet alleen van de wyze van fabncage in tords autamobielenfabriek maar ons vooral doet beseffen tot Virelk ee hoogte en omvang de techniek het Heeft gebracht Ook al ia men met blind voor de groote gevaren die de hoog opge voerfle techiiiek voor onze cultuur heeft toch komt men onder den mdruk vt n deze ilm die het grafl te technische bediyf teri veretó met wee feeft maarivoor ois doi t even t Is een merkwaardige film de e roTJirent waarin het hooglied der fechmek v rdt gezongen Geestig interes art en knap 18 de indmk welke men hiervan mee neemt De hoofdfilm ia een tragi komische Ufa bend JOe dochters van hare Excellentie Hare Excellent ia een jgeneraalsweduwe die hetjn de wereld niet voor de wind is Sregaan Zy moet door een klein sigarenzaakje in haan oKderh oud vootïien en haar m booMkvi van s Gravenhage v £ graon 20 naar G Huygenskade 104 H Vi vertegen van Amsterdam v luyll v i e rooskerkenweg iS naar Kanaalstr 2b C W Rumrael 8childer van Reeuv yk V ietli Venteweg 109 naar Gr Jacobasti 9 Vertrokken C tuier van Gr Honsv eg 30 naar jeigeborbech Ü K L KeilA agen van Van ItersonlaiUi 1 naar t rctiiKfort a d R Bardelebenstr 4 A b au Rhyn van Krugerlaan 93 naar 1J i an de Hordyk 514 H Bosman van l oomg straat 12 naar Nieuvween Johani sstic i tmg 256 R C Lock van Crabethstr J raar Naaldwyk Havenstr 36 G Lugthar van bpienngstr 97 naar s Gra nhage Statenlaan 131 A v d Pyi van I 1 1 n deweg lü naar Hazerswoj de 206 van Zanten van Walvisstr 24 naar tiJwyk Bovenkerk A 56 A Zegtrs an Kabaal tr 21 naar Leeuwarden Cammngastr U j V d Heuvel wei J Bulk van Knigfria i 2 naar Baarn koningsweg 8 G Rietveld ar Tweede Kade 16 naai Ko jsendaal Spoorstr 166 V n Aken wed P 1 cy it dii G Kele str 69 naar 1 tif i PI V Tresiongstr ibisa A luiU van Bo kcnbergstr 1 naar Maasland Wl vgcag C 99 J Wy tstra var Xu perst i naaRotterdam Roodezand 4 6 J M Ka demak r vau ïi iltndrikti 123 naar Ry kapmtHpaar bank Aan het postkantoor Gouda werd in de maand December op de spaarbankboekjes mgelsgd ƒ 36 85 2t en t nigbetoald ƒ 3810017 derhalve meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 2 486 09 Het aantal nieuw uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg i8 Ver van Vriji Ned Hervormden Voor de Vereeniging van Vryz NederI Hervormden afdeehng Gouda zal Zondag ochtend om half elf in de groote zaal van de RéuniCiOosthaven voorgaan Mevr J A Mooy u De toegang is voor ieder be Vlangstelleniöe Alt en rywicl Door een 2 angen wielr der werd gisteren aangifte gedaan by de politie dat hymet zyn rijwiel op de F1uw nsingel tegeneen auto gemerkt H 5625y is opgereden doolrdat de chauffeur plotseling stopte Hetniwiel werd hierdoor eenigszins beschadigdDé politie onderzoekt het geval X hen beruchte hoek Op dfet oek Westhaven Veerstal jMpft een aanrydmg plaats gehad Jksschen ibn zeswieltg motorrytuig B 209n bestuurd door G H wonende te Leeuwarden en de luxe auto H 35619 bestuurd door P v d F wonende te Zegwaart Lr wtf eenigfl schade aan de luxe auto toegehra t welke reeds geregeld ia I B ilangryke opbrengst der KerstcollecteHet Bestuur van dï Stichtmg BioVacantieoord deelt ont liede dat de lierstoolecte w ike in de Ne rland8che bioscopen ook diejje Gouda ten bate v n het Bio V taLmfeoord de Stichtmg van hcv Nederlandscne film en hioscoopbedruf isgehouden m totaal heeft opgebracht ƒ 40 430 83 Het Bestuur dankt het bioscoopbezoekendpubliek door wiens medewerking het ookdit jaar weer mogelyk ia gemaakt dat eengroot aantal kinderen van de meest behoeft gen n ons laTid naar het BioVacantieoord hRusaendum te Bergen aan Zee wordt mtg nden i PosterfleD nimes Benoeming comi Loopt dat paard goed Uitstekend 15 KM per uur Dat s mti te veel ik moet er een hebben van 10 KM I Bi Kon besluit is met Ingang 6i 1 Januari benoemd tot commies bi de P T T dienst de adjunct commies blJ dien dienst de heer P A Signer alhier t E DUIZEND GULDEN PRUSVKAAG De Duiïend Galden Prusvraag welke wu m December hebben geplaatst heelt in de rerschillende bladen in ons land een 2eer oote belangsteltaig gehad loodat er aan L centrale punt waar de oplossingen zm omgekomen een stapel brieven te verwer fen ligt Ce oplossingen welke alt Gouda en omgeving zun ingekomen vormen daar an mede een behoorlgk aantal oodat e erwai hten s dat wamieer binnenkort de tslaï al orden vastgesteld daarbu ook m meerdere inzenders op onüe courant eea prua zal worden toegekend Het al nog even duren maar de uitslag komt J Jiiiöjki medische hulp van Slmavi Naar wil vernemen heett de vereeiü slmavi Steun In Medische Aanlelegenheden Voor Inheemschen thans uit net Prinses Juliana Noodlonds ca um beschikbaar gesteld voor aan Loop vaii medicijnen verbandmlddelen en eeneeskundlge Instrumenten ten be noeve van de Inlandsche hospitalen In oost en West Indie Morgen Olympla Oouda Hoewel wij hedenmorgen nog geen othcleelc bevestiging van het uitstellen der derby Oouda Olympia konden be nomen was de terrein toestand heden morgen zoodanig dat wel aangenomen aal kunnen worden dat deze wedstrijd Zondagmorgen door den consul zal wor den algelascht Men zal er dus goed aan doen zich morgen even bU la v d Jagt aan de Hoogstraat te gaan vergewissen hoe de zaken staan Bemonstrantsche Kerk De Remonstrantsch Oeretormeerde Oeraeente houdt op Donderdag n Januari 935 s avonds 8i uur in het Remonstran tenhuls Minderbroedersteeg een leden vergadering Behandeld zal worden ten voorstel van I leden der gemeente om art vanhet huishoudelijk reglement te wijzigen Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Jan Bonny Henriette d G H Aalts en M H V Idsmga Katlentingel 80 A Beatrix Regina d v H Wde Planque en C L kraft Westhaven 6J Franciw u8 z v A Th Polet en H aber Gr van Bloisstraat 14 9 Jan Johaiiiia Maria d v J L Groenendaal en JLaurier Bleekerssingel 6 10 Jan AlidaMana d J Vos en B Mikkers Kuiperstraat 10 11 Jan Cornells Amoldus z A C Bode en fh J van Ooyen Vorstmanstraat 43 GETBOUWDi 9 Jaiiuan P Guddens enL M J de Goeg ONDERTROUWD 10 Jan N Hol en A Schmohl OVERLLDLN 10 Jan Haria de Jong wed C Groenendyk 69 J Geertruida Boot geh rtiet J Jongkoen ÖT j Ataoda yctwmwlrarg Btoscoop 4 e dochters van Hare 1 xceüentie Thalia Theater Koningin C hristma Réunie Bioscoop Jiaas in eigen hui i Een doUe nacht IC Jan uur Geb Daniel ursu EHBO Uider Dr C v Elk Itijan 8 4 uiir Nieuyie Schouwbiirg Derdf Jjl t avt Cab t Amsii S oina II Jan 8 A uur Rem G ef Gemeinte Ledenvei aderiftg in het Remonstranten hms 28 Jan 8 uur Geb Daniél Cursus EHBO Leider Dr Bik 24 Jan JÊÊk de Reunie Vertoon i aii de Groene Kruis film voor de afi on a van het Groene Kruis 2 Jan 2 A uur Hotel de Zalm Alg Verg Ned Ver v Huisvrouwen afd Gouda Geneeskundige Dienst Vanaf Zaterdagmiddag 1 üur tot Zm iiag vond 12 uur vervoege mrn zich by afwe ïigheid vaij den hmsarts by de doivtortn f de Boer Gouwe 116 C vtji Elk Kattensingel 79 Van ZaterdTg tot en met volgende week Vrijdag zal de avond nacht en Zondags dienst worden waargenomen door apotheek aii Mevr de Wed A H Teepe Goune 116 UIT DEN OMTREK OfIDEWATER it Posterijen BM Kon besluit is de directeur van het postkantoor alhier de heer A Hol benoemd tot directeur van het postkantoor Culemborj RAWO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 1 Januari Verwachting stormachtige later af nemende zuldwestelUke tot noord wes wlhd zwaar bewolkt met regen 01 hagelbuien aanvankelijk zachter later lets kouder KERKNIEUWS Adre van Kerk en Vrede aan de Framsche Regraring Het Bestuur van de Chrlst iantl muitoristlsche Vereeniging Kerk en vreM gevestigd te Jjjnmerstol heelt nav het geval Philippe Verhler den ranschen predikant die vdor de tweede maal wegens militaire dienstweigering om des gewetensfcU thans tot twee Jaar sevaflgenlsstraf is Veroordeeld een adres tot de Fransche regeering gericht waar oe hivruheldstelllng van dominé PhI Dpe Vermer wordt verzocht Het adres is geteekend door de leden van het Bestuur Prof Dr o J peering ie Leiden voorzitter D J J Bwke Jr Amsterdam vlcevoorzltter Ds J B M 1 Ammeretol secretaris evr F M J de Poer V Iterson Laren B l ® A Bentveld A Hoytlnk Amsterdam D J B Immlnlc utrecht Mr P J de Kanter s Oravenhage Dr J HIemens Leiden en Ds A J Wartena evenaar en ruim w voor gangers leden der Vereeniging LAND EN TUINBOUW De bpek pryien De Nederlandsehe Veehouderycentrale naakt bekend dat de pryzen voor het door haar in te nemen versche speJt tot b Jan 1U35 ongewyzlgd blyven mjLiih 1 liKUiCUXbN Coop Groentevetting voor Gouda en omatr 11 Jan Spruiten ƒ 4 9 20 witlof ƒ 3 9 4 1 andijvie 6 lai aUes p lOüKO groene kool ƒ 2 410 prei 190 4 70 knoïselderij ƒ 2 10 5 30 alles per luo st selderij ƒ Ooi 130 pleterselle 0 40 060 per 10 1 bos boerekool 22 7 et per kist Bulten verantwoordelykheid der Redactie Kindervoeding Tot Heil des olks ïeachte Stadgenooten Op 14 en 15 Januari a s zat de Commissie van de Kindervoeding van de Vereeniging Tot Heil des Volks weer een collecte houden omdat de penningmeester weer op den bodem is aangeland en het hard noodig is om de kinderen voldoende voedsel te geven Wy hebben tot nog toe geen klagen want onze bakkers en slagers bedeelden ons nog al eens Wy zeggen hun daarvoor hartelyk dank Qe moet eens zien hoe begeerlg de kinderen kyken wanneer hun boterham belegd i met iets extras Ook moeten wy bedsn ken voor die groote kaas van mynheer N N Zyn er soms nog meer heeren of dames die kaaa of iets anders hebben by erwten vbor soep Ge kunt het genist aan ons kwyt Ge belt maar even en het wordt gehaald Stadgenooten wy behoeven zeker deze collecte met aan te bevelen want wy ver trouwen gansch en al op uwe mildadigheid Stel ons dus niet teleur en de kinderen ook niet Wy krygen geen snbsidie maar wy vertrouwen op onzen God die uwe harten kan bewerken om veel te geven IM COItMlaSlE RADIO NIEUW Zondag 13 Januari Hilversum VARA 9iA Oramolüon 905 Voetbalraededeelingen 9 10 Tulnbouwhaltuurtje 6 S Lantlnga over Kamerplanten met Iraale vruchten 40 aramoloon J45 Ordening in de Distributie Toespraak voor de Moderne Wlnkellersvereenlglng Dr haar voorzit ter A J van Ciool lof Org lspel lu 30 Opvoering van Wïj strooien het zaad 10 50 Concert door het VARA Orkest li 15 Van Staat en Maatschappij door A Pleysier l ïch de gDOotste van deze is de liefde u 30 Coritert door het VA HA Orkest AVRO 12 00 Klokkenspel en uuralug van dw Oroote Kerk te Alk maarj l ol Dlsco nieuws 1230 Concert door het Wiener Bohême Orkest in de pauze Het schilderij van de maand Lizzy 8 15 Concert door l Omroeporkest ensopraan oio Radio maal 9 30 Concert door het Wiener Bohème Orkest 1000 aramoloon io 15 Concert dqot JackHylton en zijn Band ll Vaz Dlas 1 20 aramoloon V Jlulzen NCRV 830 Sorgenwijdlng Spreker Dr F W C L Schutte KRO 9 W Oramofoon 9 45 Uitzending van eHoogims uit de Kerk van O L Vrouwvan Ooede Raad te Beverwijk 11 00 Oramofoon 12 15 Concert door het K R O Orkest 100 Boeken en schrijvers 120 Concert door het KRO Orkest 2 00 Godsdienstonderricht voor ouderen doorD Bont Pr 2 30 Concert door het Harmonle Orkest St Gregorius de Groote 0O Gramofoon 3 30 Vervolg concert OO Gramofoon 4 15 Ziekenlof uit s Her tog nbosch NCRV 500 Gramofoon 20 Kerkdienst uit de Geref Kerk Nieuwe Oosteikerk te Rotterdam Voorganger Ds N Buffinga na den Dienst tot 15 Gramofoon KRO 7 45 Voetbaluitslagen 7 50 Kruistochten door Equatoriaal Afrika I Van de Gi zelle riviernaar de Boven Hele door Dr P l Jullen 10 Vaz Dias B 15 Concert door Carla Rosen en haar Tzigane Orkest 900 Zangen plano 916 Cencert door het KROK amerorkest 1000 Zang en plano lOlIBConcert door het KRO Orkest 10 30 Vaz Dlas 10 36 Gramofnop 1040 Epiloogdoor het Klein Koor Bloemendaal 246 M 1000 en 5 OO Kerkdienst uit de Oeref Kerk Vootgander Ds J C BnuMUd Tle nonEtr Kerk 10 u trt Ds Mispellllbiir tieyer GOÜDLBAK Ned Her Kerk 9 Mi u m Ds Th Oosten burg Doopen 6 u nm De heer Mouw HAA TRhCHl Ned Herv Kerk 10 u vm Ds W de Voogd V d Straaten jeref Kerk Ö u vm en tH u n m D Prdman MOOBDRECHl Ned Herv Kerk 10 u v m Di Vroeginde weij van Waddmxveen Ge f Kerk 9 2 u m en 6 u n m Ds 8 punten tl Kalkman 15 STOLWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B J kanis I vangehsatie 9V u vm en 6 u n m De 16 heer A H v d Hoeffgo te Dubbel am WADDINXVELN 20 Ned Her K rk 6 u nm D Vroeg ADVERTEN7IBN Vei loofd JEANNE CATTEL en BASTIAAN DE JONG Maikt 30 Gouda 12 Jinuan 1935 Vest 95 mdeweg Remonstr Kerk geen dienst Hag zegels 11 1 Leupen Klaverblad 6 Nelle 1 5 Rademakers 8 Sunlight bong 25 Verkade oud 4 Idem nieuw 8 Viruly IB 1 1 Kilometer bons 10 Kosten per ru Img 10 cent HET RUILBURbAU Raadsels x oor de Jeugd Uplossing van raadsel van vorige week 1 Kaars l Klokkenhuis i Een stoel een ketel Raken hap pret guit a Lijster rijst les ster st el De prijs kon niet worden toegekend Er was geen enkele goede oplpsslng NIeuilve raadsels 1 Welk kruid is het sterkst é Als t eerste aan mün arm zit En t tweede aan mijn voet Vertel mij dan eens even Wat het geheel zijn moet 3 Ladderraadsel bovenste sport een gestreept viervoetig dier lo sport een kleur een spel 4o een stad in Drente JO Iets wat sommige die ren dr den kop dragen f bo een wild vruchtje 7o een Jongensnaam bo iets wdt door den bchoenmaker gebiuHtt woïdt De woorden besitaar alle uit 5 letters en de middelste letters vormen van bo ven naar beneden geieaen een plaat in friesland 4 Noem een Jongesnaam van 4 jtetters die omgekeerd dezeltde blijlt enLen an i letters die omgekeerdoon niet verandert f Va oplossingen Inzenden aan ae Redactlf van de üoudsche Courant Markt 31 HERVATTING PRAKTIJK op MNSDAG l dczei dooi Uogarts Dr fleadingius Dinsdag Dondexdag en Zaterdig 10 tot 11 uut VOORLOPIG KOSTEL M S Bu vonnis der Arrundissements Rechtbankte Rotterdam d d 9 Januari 1935 isRLINILR ANTONÏLS AN DER lNG schoenmaker wonende te Gouda bpienngstraat 49 verklaard m staat van faillisse ment met benoeming van den E A Heer MrL VAN LOCKEREN CAMPAGNE Reth ter m gemelde Rechtbank tot RechterCommissaris en van ondergetekende totcurator De Curator Mr K H GAARLANDfGOUDA 10 Januan 1935 Oosthaven 51 f VOORLOPIG KOSTELOOb Faillissement B C VERSTOEP Gouda De Rechter Commissaris heeft bepaald lo dat de indiening van de schuldvor deringen bij ondergetekende moet plaats hebben voor 25 Januari a s lo dat de verififcattevergadering gehou den zal worden op Vrydag 8 Februari as n m i A uur in hey Gerechtsgebouw aan de Noordsingel te Rotteïéam De Curator Mr A A J RIJKSfeN GOUDA 10 Jamian 93fi Kleiweg 34 FKfc mitBEUKlEN ndag 13 Januari U IJDA lü monBtr Kerk lOVa u v m Ds V j Mackenbie rem pi d te Amsterdam t Janskerk 10 u vm Ds Jhr L L W j M Hoeulft van Velzen te ier Aar j Voorb HA Vei V Vryi Hervot mden face de Reunie groote zaal lOV u vm Mevr J A j aiooi Endt van Bussum Luthersche Kerk lü d v m De heer L Bodaan end leeraar Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 51 u n m Ds J d C ten Brmk In den ochtenddienst Voorb H A Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 5 u nm Lëesdienst hr fGeref Gemeente Gouwe lli u v m en 5 a nm Ds Woudstra Em Pied te Woerden Donderdag 17 Jan 8 ü Da de Groot van Gonnchem yc Oertf Gemeente 10 u Jv m Lees dienst rue Evangelische Gemeente 10 u V m en 6 u n m Ds H C Leep Donderdag 8 u Bidstond en BybellezngVer Calvyn Turfmarkt 5 4 u n m Ds tlhrHoeufft van Velzen te Ter AarDinsdag 15 Jan 7 u Ds Leenman van DeKt BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u Vm en6u nmDr Jacobs B beschikking van den E A Heer Rechter Commissaris in het faillissement van K W DE GRAAF brandstoffenhandelaar Lange Burgwal te Oudewat t ib aald dat de indiening der achuldvordermgen aanden curator moet plaats hebben voor 25 Januari a s en dat de verificatie vergadering zal worden gehouden op tfrydagS Februari as des n 2 uur m hetrechtbankgebouw aan de l oordsingel teRotterdam Mr R RENSMA Curator GOUDA 12 Januan 193o r Faillissement T AlüGJ NDOOKN te Bleisw k De eenige ultdeeimgslyst ligt ter jnzage op de griffies an de Arrondissenients Rechtbai k te Rotterdam en vSn h iiiton gerecht te Gouda vana 11 tot 1 met 23 i Januari 1935 I De Curator H SMll I Mr S Toonkamer Crabetliy Crabethstraat 8 Telet 2020 In velband ni f ie a s verbouwing wolden de ZIT EN aJLAAPKAMERLAMPEN m de itMikameis Ciabeth bovcnV ïfoor de helft van den prus op GOUDA 12 Januan 1935 Hoog9traa t 1 stel uw BRANDSTOFFEN bij J A M U L SPOORSTRAAT 31 TELEFOON 2955 bu PARELANTHRACIET afm 12 0 ƒ 1 50 pei H L ANTHRACIET afrit 20 30 i 1 85 ANTHRACIET afm 30 50 1 8 EIERKOLEN prima kwaUteit 1 20 PROBEER HET EENS BIJ O S = WIJ tEVEltEN UITSLUITEND PRIH KWALITEIT Faillissemeftt nalatenschap TH N RHUN veehouder gewoond hebbende te Waddmxveen By beschikking van den E A Heer Hechter Commissaris is bepaald lü dat de mdiening der schuldvorde ringen aan den Curator moet plaats hebben voor 25 Januan a s 2o dat de verificatievergadering zal worden gehoudeji op Vrydag tebruan s des namiddags te 3 uur in het Ge rechtagebouu aan den Noordsingel te Rot terdam De Curator Mr S H SMIT GOUDA 12 Januari 1935 Hoogstraat 1 Volks en Levensveizekeiing Mii vtaagt ACTIEVE AGENTEN op jrunstige voorwaarden N i gebleken geschiktheid j al en piov Bi ctadei No 134 Bur Goudsche Coulant Markt 31 Vionanstaami fiiriiiixhiis zoekt in Zuid Holland plaatselijke AGENTEN en STILLE MEUEWËRKEKS tejren hooge piovisie El fi No 637 Boekh vh W J van IJoogstiaten Noordemde 98 DenHaag P G 1 uime opvatting niet veel met meisjes in aaniaking komende zoekt kenmsmakmg met net meisje SO jaar Bi ondel No 166 Bui GoudscheCouiant Mal kt 31 v GLVRAAG n een kleine Aardewerken Bloempottenfabriek te Gouda algemeenontwikkeld BEDRIJFSLEIDER volkomen pp de hoogte van het vak en ge schikt om te reizen Br met opg van verl sal leeftyd godsdienst en ref lett J U MACKENZIE 8 Adv Bur Hilversum JONGEDAME b b ii h ZOEKT Zit Slaapkamer met pension h met pi gsopgaaf ond i N ö 183 iW Goudsohe Coulant Maikt 31 BenedBnhuis met 4 Slaapkamers TEHUUR a ƒ 7 50pei week Te bevr 8 5 uui n m CRABETHSTRAAT 59 TE HUUR of TEKÖOP UI gril Eeiste stand De M kelaai l VAN ÖANTMG Pieisonweg 6 Goudit AA NOtEBODEN op eeiste stand Groote Suite zeej geschikt vooi Echtpaai met of zondei pöision of voor consult vooi HH Doctoien of KantoounliUunig Tfe bevi OOSTHAVEN 40 WeONHOiSi TE HUUR ƒ 5 pei week plusl 1 0 40 leidingwater V Te bevi F K v WINCHRDEN Weth Venteweg 119 TE HUUK een ruim Bflfoerwooflliois 2e Kade 54 Billuke huuipujs Te bevi BLEEKE RSSINGEL 57 TE KOOP een leiiiiiiiiH tÉ UrlliÉns Adres J VL Westhaven 61Tele f 3335 AMBACHTSSCHQOL VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De nieuwe cui us begint 1 Aoiil a s De INSCHRIJVING van nieuwe leerlbifcen kan dagelijks geschieden in het scboolgebouw aan de G aaf Floilsweg DE DIRECTEUR V