Goudsche Courant, dinsdag 15 januari 1935

HO 188 06 r s tóSSsr i iR ZULLENl WORDEN UITGEDEELD 1 f 2500J Vergezeld van de respectievelijke jwmfaoten ziet U her 24 sterreft die btj de eerste aanblik alle gelijk schijnen te zijn Bekijk ze echter nauwkeurig en gij zult zien dat er slechts een verschillend is van alle anden VIND DEZE EN WIN ONZE GROOTE PRIJS VAN nS OO f w m4 Deze wadstn d k gaheel aRATIS antwoord om zander aaniga varderq verplkh tó ipï Loert U nia onttnoadi gan vargali k alia ter ren met elkaar en gi luU zaker da goede vinden De 11500 moeten ge wonnen worden door een dar deelnemert aan deze wediinicl WAAROM NIET DOOR U7 Mixchien is d r ae eeniga kom om Uw lot Ie veibelercn loat haar niet voorbiigaan SCHRIJF OMS DADELIJK 1 Mil van Om iXTRA SNELHEIOSPREHIES van f 100 In conlanlen zal onmiddalli k worden uitbetaald aan dienqene die lirt e rit qekwalifieoerd lat iim voor 4 FEERUAhl 1935 IN CONTANTENi Zi n gedeponeerd bi NotariihUYKX Ie Amiterdom1 ptUi 11500 2 prl i I 200 3e prlji I 100 5 prlJianèlSO 100 10 H 4 anèf10 I 100 9a r sr alhald primlai A 1100 500 A REGCIMENT 1 S liri t op wit papier hel num on do U ste ster Sehriif daarno elding vanMi nh Mevr of Me uw fiaom voornaam en adres i v p de ooom in Druk laltBfiliGelisve ook duld i k loe e ooegen doo e maand uwer geboorte svp londer loorta 2 De mededinger die onj zijn antwoord oier at ta par brief zi n stond ontvangen en tevens het vei zoekesn bescheiden beilelling uit onzen colaloQu te doer ondar garantie va ruil laHl larunfrr iflnn n npnn van anveMaanhald 3 Notaris Li ykx ia een proces vcroaa opmaken vl i da uitspraak dor Jury lomeneeiteld uit onpartiidigten competente leden die voor totalen indruk tchnlfvorm en verzorging der inzondingen do ori ie fakent op hoor besTimng bestaat oeen hetQC Onpersoneel mog mat medodmoan Da otBstritd lluit SOApnlIP S on ne li sl oer winnao met ti s nomen der Juryleden ia word T lO cie Ofid OOI ie lEq ET 1 0 1 e V t lif t arc COMIHOUS DAMRAK 97 A DAM Alé7 Hedenmorcen om kwart over acht is de offlcierie ultslaK van de Zondag in het Saargebied phouden Volksstemming bekend emaakt i e stemmlnK heeft in alle districton een groote meerderheid voor den terugkeer naar Uultschland opgeleverd Uitgebracht werden Voor het behoud van den status quo 4tol3 stemmen Voor aansluiting bij Frankrijk 2 124 stemmen Voor terugkeer naar Duitschland 477 119 sitemnien Ongeldig waren QUI stemmen terwijl 2 240 stembiljetten blanco werden ingeleverd In totaal zijn uitgebracht 528005 stemmen van de 5J9 4S i stemmen Volgens de ofticleele cijfers zijn 9 7 van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen ten gunste van dem terugkeer naar l ultschland uitgebracht Voor Jiet behoud van de status quo werden b y der geldige stemmen uitgeIvacht terwijl slechts O 4 der stemmen bleek te ijn ingevuld voor aansluiting btJ l rankrijt In de verschillende districten was de uitslag pldus Tfialia Ttieatei Nog slechts HEDEN DINSDAG en WOENSDAG GRETA GARBÜ in haar allen oviTlrrffende film Koningin Cliristina want vanaf Vrijdag 18 Januan t e tn ttondordag 24 Januari gaat de première van het Nederfanduche fitmwerk Het meisje met de blauwe hoed met TRUUS VAN 4ALTEN LOU BANDY en ROLAND VABNO De PLAATgBESPRBKING en KAARTVERKOOP begint hiervoor IX NDEKDAG 17 JAN aan de Caaea van 12 tot 2 uur en des avond van 7 tot 9 uuir a 10 cent per ptaatg voor iedere voomtellifnff Om abuizen te vwirkomen wordiïn geen pla t en PER TELEF K N besproken van welki reReling in geen enki 1 Ki il k lït woirden afgeweken OMZETBELASTING Bestel orders met firmanaam ingedrukt los zoowel als m bloc vorm worden vlug en tot billijken pr s geleverd door Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT Il GOUDA TEL 2745 16 000 Géiinnen in Gou a Haastrecht Stolwijk Berkenwoude Bergambacht Jouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwflk Bodegraven Men g oud als men ghmlacht om dingen waalrom men vroeger hartehjk lachte FEUILLETON De Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaansch van MELROD DANNINO Nadruk verboden 45 t Duurde even vóór Ijet tot haar doordrong wat dit alles beteekende toen zakte ze met een kreet van ontzetting in naar stoel terug HOOFDSTUK XIV Uageraad Tóen Virginia de acte van beschuldiïing had hóoren voorlezen kostte het h ar niet veel moeite te begrijpen dat baar verloofde voor een ernstig misdrijf terecht stond De vader berechtte den zoon wegens verduistering het was een niwelUke tragedie die zich daar voor haar oogen afspeelde En de tragedie trof haar zoo t Was alsof alles plaats greep In haar eigen hart en hoe zou t afloopen zij moest er voor lijden Na het heerlijke vooruitzicht van den vorlgen avond leek het haast te zwaar om tb dragen En terwijl ze daar aan haar plaats geketend zat met oogen die In haar ver DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 1 = De bladen met de meest waardevolle publiciteit = DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP20 K M AFSTAND IS a leen grondig te bewerken door te adverteeren in onxe 4 v eekbiiwien die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgi m gij onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 u ascht Ê Wordt aang aam verrêsif Uiemet Rinso Wie IS genegen tegen nadei oveieen te komen voorwaaiden een Zakenman aan WIE ZIEK IS roept den dokter Voelt gi U echter moe en mat zonder bepaald ongesteld te zi n dan kunt U zeil Uw toestand verbeteren U begint eenvoutdg methetgéregeld gebruik der ongineele KING PEPERMUNT Evenals duizenden vöór U zult pok gi spoedig tot de erkenning komen KING IS het beste dagetijksche middel ter opwek ring en verfnssching f 2000 a f 3000 bedrijfskapitaal te helpen Sneven onder no 192 Bureau Goodsche Courant Markt 31 Gouda t Bond van Kaasproducehten GoUda Openbare Vergadering met vriten toegang voor met leden op DINSDAG 1 JANUARI a s s middags 1 UUR in Sociëteit Ons Genoegen te Gouda Ondarwarp i In Ie leidan door dan Bondsweorzitt r A VAM WIJIIEM Ztin we met de Crisis steun op den goeden weg Is van de nieuw aanbevolen middelen heil te verwachten Welke richting moeten we uit Uitgenoodigd zun naast belanghebbende en belangstellende autoi iteiten de dne Centr Landb oiganisaties de Holl Mn v Landbouw de Ver T andb Maatschappu en het Uk echtsche Landbouw Genootschap opdat de vergadering eventueel van anjp e meeningen eveneens kan kennis nemen HET BESTUUR PabruaiPl mn xa Fabpuarl GOEDKOOPE EN ZEER AANTREKKELIJKE REIS MET LISSONNE LINDEMAN NAAR DE FRANSCHE RIVIÈRA EN HET BEROEMDE CARNAVAL TE NICE DUUR DER REIS 9 DAGEN REISSOM ƒ 125 en ƒ 140 Inlichtingen en inschrijvingen bij onze AFDEELING REISBEMIDDELING MARKT 31 2745 GOED NIEUWS VOOR DE VOETBALLERS De allerlichtste Amerilaansdie Sigaret die hun conditi niet zal schadui GROEN 20 STUKS GOUDA TELEF V AMERICANV S IS ROOKEN VOOR SPORTMEN FUNEST NEEN DOOR EEN SPECIAAL DE RESZKE PROCES IS ER GEEN LICHTERE EN ONSCHAOELUKER SIGARET VOOR SPORTBEOEFENAREN Dinsdag 15 Januapill835 I0IIII8GI1E CODMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAra r IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de bezorging per jooper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden üagelöks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA M onza agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zon dageUJka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIjrS Uit Gouda en omstreken behooreode tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke reg meer ƒ 0 5 Van buiten Gouda en den bezorgkrins 1 5 regels ƒ 166 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn m het Zaterdagnummer 25 buslag op den prjjs Uefdadigheids adverteutien de helft van den prjja INGEZONDEN MEOEDËËLINGEN 1 4 regels tZ25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeej gereduceerden prijB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tusschenkomst van soLtede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsmg aan het Bureau zijn ing omen teneinde van opname verzekerd te zin personen die niet direct meer bij het w erk betrokken waren op hun stoelen ingedommeld en vele politieagenten die voor deze gelegenheid zijn uitgerust met een gummiknuppel leunden slaperig tegen de muren Ook het teleloonper soneel dat in den loop van den nacht ongeveer lüUO verbindingen moest verzorgen is atgemat Ook de atemmentellers zijn begrijpelijkerwijs na 11 uren arbeid vermoeid Daarbij komt dat In de zaal een ondragelijke hitte heerscht die het noodzakelijk maakte dat de heeren In hun hemdsmpjjwpn hun werk veirichtten Door spijs en drank uit de in het gebouw aanwezige restauratie zijn allen echter in goede conditie gehouden Onmiddellijk nadat de telling gereed was werd ze gecontroleerd De zaai zag er toen uit alsol er een papieren vloedgolt overheen was gegaan Terwfil de pieblsclet commlbsie aan het werk Wdb om den totaal uitslag samen te stelltn werden reeds de microfoons in gereedheid gebracht waardoor de voorzitter Rodhe den uitslag aan de geheele wereld zou mededeelen Uroote belangstelling Naarmate het later werd nam de belangbtelltng van hen die als toeschouwers de telling gedurende den nacht bijwoonden toe De photogral n en tlimoperateursf maken zich gereed om de momenten waarop de uitslagen worden medegedeeld vast te leggen om ze aan de wereld te toonen Gedurende den avond en den nacht zijn hngclsche soldaten speciaal belast geweest met de bewalüng van de dynamo op de binnenplaats welke voor de verlichting voor de groote zaal dient Elke voorzorg dat het werk der telling niet zou kunnen worden gestoord is genomen Zoodra de totaalcijfers aan aen voor iitter der Plebisciet commissie tekend zijn geworden worden deze direct naar het secretariaat van den Volkenbond te Oenève geseind Te 8 uur in den morgen werd door Dr Rodhe medegedeeld dat de mededeeling van den uitslag door de radio nog een kwartier moest worden uitgesteld Te kwart over acht heeft Dr Rodhe daarop den uitslag medegedeeld Voor terugkeer naar Duitschland Keeds vOór deze mededeeling van de olticleele stemmencijters waren uit de verschillende detail uitslagen reeds de verhoudingen bekend geworden waarmede de Baarbevolking zich voor terugkeer tot Duitschland heeft uitgesproken De bevolking wa dan ook al vroeg op de been Om b uur begonnen de klokken der vroegdlensten van de katholieke kerken te lulden en t was opmerkelijk hoevelen zich p dat uur reeds ter kerke begaven Om 7 uur was het in de straten al ongewoon druk In alle hotels waren op een ongekend vroeg uur de ontbijtzalen DE UITSLAG VAN DE STEMMING IN HET SAARGEBÏED OVERWELDIGENDE MEERDERHEID VOOR TERUGKEER TOT DUITSCHLAND Meer dan 90 pet der bevolking stemt vóór Duitschland Geestdrift in het Saargebied en het Duitsehe Rijk Enthousiaste redevoeringen van Bürckei Hitler en Goebels PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT vol met Bdöien eu werden de luidsprekers gereed gemaakt om de uitslag weerte geven lir was spanning overal HetDuitsehe lront had m enkele groote fabrlekszalen luidsprekers geplaatst waarieder in de gelegenheid werd gesteld denuitslag te vernemen en te luisteren naarde lede voeringen welke door flëh Gouwleider Bürkel den leider van het Duitsehe volk Hitler en door den propagan daminister Goebels zouden worden gehouden De meeste scholen kantoren en bedrijven zijn heden gesloten schers gesproken Hitler verklaarde dat door den uitslag van thans aan een it jarig onrecht en het leed van honderdduizenden voiksgenooten een eind zal komen Het lot heeft gewild dat niet het verstand aan dezen even zinloozen als treurlgen toestand een einde heeft gemaakt doch de tekst van het verdrag dat de wereld beloofde den vrede te brengen en ddt instede daarvan eindeloos leed en onrecht bracht Des te grooter is onze trots dat na een ii jarige onderdrukking de stem van het bloed op i5 Januari 1955 een machtige belijdenis heeft uitgesproken Hitler dankt daarvoor de Sajwbevolking en verzekert hen dat de Duitsehe natie vervuld is van geluk en vreugde dat het Saariandsche volk weer als vroeger zal zijn burgers van het thans nieuwe Duitsehe Rijk Hitler heelt Ook zijn erkentelijkheid uitgesproken Jegens de mogendheden die in vereenlglng met Frankrijk en Duitschland de loyale uitvoering en het verdere verloop van de stemming hebben mogelijk gemaakt Gij Duitsehe voiksgenooten aan de Saar zoo besloot Hitler hebt wezenlijk er toe bijgedragen de onverbrekelijke gemeenschap van ons volk én daarmede verhooging van de Innerlijke en uiterlijke waarde van de Duitsctie natie in het huidige rijk te verzekeren Weest gegroet van ons gemeenschappelijk dierbaar vaderland van ons eenlg Duitsehe Rijk De propaganda minister Dr Goebels heelt vanuit Berlijn de radio uitzending besloten met een dank en een propaganaistische rede BUITENLANDSCH NIKUWS JAPAN japansche mUitaire trem tot mtploffing gebracht Tusschen Moekden en ShanghaKwanhebben opstandelingen een JapAs en militairen trein tot ontsporing gebracht iiabyhet station Soeisjoen Daarb zijn 12 Japansche w ldaten o het levti gekomen eB IS miïj of meer ernstig gewond Een Japansch vliegtuig dat uitgezon l n was tegen de opstandelingen is naar gemeld wordt neergestort De drie inzittenden waren op slag d I e kwart over acht werd de uitslag van de stemming In de verschillende kieskringen door den secretaris genera al Rodhe bekend gemaakt De verschillende dlitrlctencijlers werden door VeUeraan voorgelezen terwijl tenslotte Rodhe de totale cijters hekend maakte De bevolking in het Saargebied uittezijn vreugde door het zingen van koralenhet Deutschiand en het HorstWes sellled De plebisciet commissie vertrekt hedenavond te zeven uur met een extra trein naar Bazel met medeneming van de In houten kisten verpakte stembiljetten I e commissieleden zullen te Bazel overnachten en gaan Woensdagochtend verder naar Geneve om den Volkenbond olilcleel mede te deelen dat de commissie haar taak heeft De uitspraak van den Volkenbond In Volkenbondskringen Is men van meening dat de uitslag van de stemming een uitspraak over de stemming zeer vergemakkelijkt Niet alleen in alle acht districten doch zells In alle 83 gemeenten van het Saargebied Is de meerderheid voor Duitschland zeer groot De kans bestaat derhalve dat de Volkenbondsraad zich in de volgende dagen leeds zdl uitspreken voor terugkeer van het Saargebied naar Duitschland In het algemeen acht men deze oplossing een groot belang voor den vrede en men juicht een toenadering tusschen Frankrijk en Duitschland ten zeerste toe De tellmg der stemmen i n den inacht In den Wartburg heeft de telling der stemmen ptaats gehad legen haltzes was dit werk gereed Bijna allen die er aan deelnamen toonden toen langzamerhand sporen van vermoeidheid de stemming was uitermate mat In de gangen en de zalen waren vele In de winkel etalages prijken de portretten van Hitler en Goebels en liggen de Hakenkrulsvlaggen gereed Want het vlagverbod geldt slechts tot hedenmorgen zoodal vermoedelijk direct na den uitslag de vlaggen zullen worden ontplooid Vóór den Wartburg zijn streepen getrokken waarachter een groote menigte in spanning wacht Want al weet men reeds dat ongeveer 9t pet der Baarbevolking zich vOOr terugkeer tot Duitschland heelt uitgesproken men wU het precies volgens de otflcieele cijfers weten ral van Dultschers spraken hun vertrouwen uit dat ook zij die niet vöór terugkeer naar Duitschland hebben gestemd door de verzoenende woorden welke de gouwlelder Bürckei heeft gesproken wel voor Duitschland zullen worden gewonnen Vreugde In het Saargebied en in het Duitsehe Rijk Redevoeringen van Burckel Hitler en doebels Zoodra de uitslag bekend waè geworaen neett gevolmachtigde Blirckel uit Neustadt een door alle Duitsehe zenders uitgezonden rede tot Hitler gericht waarin hu o a zelde 4J i 43 V 1 tl ® 8i Uitgebracht waarvan voor o 3 ar s 01 1 Ê 1 Wij staan aUen in de ban van het wereldhistorisch oogenbllk dat het volk van het faaargebleji zijn eigen wli heelt uitgesproken büöwx Dultschers hebben hun stem In de weegschaal van het hoodlot gelegd Van alle geldige stemmen hebben iJüj procent zich vóór het vaderland uitgesproken Deze taal is duidelijk en ondubbelzinnig Moge de wereld deze taal verstaan in haar volle duidelijkheid en kracht Zij klinkt tot vèr over de grenzen en doet aan de gansche wereld kond dat hierdoor een duizendjarigen strijd geëindigd kan worde n verklaard Saarbrücken Stadt 88596 10473 286 73761 SaarbrUctan Land 138168 123a3 647 121631 Baarlouls 95598 7541 768 86230 OttweUer lamo 8792 152 91 807 Merzlg 24813 ns 66 23362 St Wendel 22176 1130 27 20629 8t ingbert 37743 2987 126 33867 Homburg 31446 2111 42 28317 De Rijn Is Duitschland s stroom maar met Duitsehland s grens Tw e nabuurlanden zullen tot rust komen om met eere den vreedzamen strijd om het bestaan in de wereld te voeren Vervolgens heelt Büickel in diepe ontroering uitgesproken dat er Is eenheidIn lotsgemeenschap Het verlangen derbevolking is naar Duitschland haar geloot Is Duitschland en haar trouw IsDuitschland Adolf Hitler zij daarbij debeschermer Rijkskanseller Hitler heeft uit Berchtesgaden over alle zenders tot alle Duft deWe v € Vóór hl echter weer ging zitten gaf hij nog toe dat Morgan tot v0lkomen tevredenheid gewerkt had heJ geen een gemompel van verbazing in de rechtzaal veroorzaakte nogmaals gevolgd door een donderend Stilte van rechter Kent De ottlcier viin justitie vroeg toen om het grootboek waarin de valsche boeking gedaan wgis JDlt werd aan de jury en aan rechter Kent getoond De advocaat van de bank gal te kennen dat hij een schriftkundlge wilde aanwijzen om het handschrift van den verdachte vast te stellen maar Jackson die zich zelf verdedigde vroeg met aandrang een en ander over dit punt te mogen zeggen hetgeen hem toegestaan werd t Is niet noodlg om de behandeling van deze zaak te vertragen door een expert aan te wijzen zei hi3 rustig Vl geef toe dat t mijn eigen handschrift is en dat ik de bevpuste post heb uitgeschreven Rechter Kent had hem een gezicht zonder eenlge uitdrukking toegekeerd maar Jackson had levendige hoop In zijn oogen gezien Thans leunde de rechter weer achter in zijn stoel en de lijnen om zijn mond werden streng en hard Hij wendde zich tot den advocaat Gaat u voort verzocht htj Nadat de technische punten van de zaak behandeld waren werden de beeedigde verklaringen van den procuratlehoudw en den boekhouder afgelegd Een vertegenwoordiger van het Evans trokken bleek gezicht schenen te branden werd de rechtsverhandeling voortgezet Voor Jackson de rechtzaal betrad was hij tot de conclusie gekomen dat hU g pen meineed hoetde te doen om schuld te bekennen Er bestond altijd nog een kleine kans dat Bob op t laatste oogenbllk medelijden zou KHjgen De schok toen hij ontdekte dat zijn eigen vader recht over hem moest spreken was hevig geweest raiaar Jackson was doodmoe en het lijden dat hij doorstaan had had hem In een toestand van verdooving gebracht die hem gelukkig ongevoelig deed zijn voor wat anders ondragelijk zou zijn geweest Maar nu kreeg een gevoel van bitterheid de overhand Moest zijn vader met wlen hij altijd had samengewoond en die hem beter kende dwi Iemand ter wereld hem altijd veroordeelen zonder de waarheid te weten Na een poosje verdween ook dit gevoel Rechter Kent was nu de rechter en niet de vader en wat zijn persoonliJke gevoelens ook yaren hij moest zijn plicht doen en dat wist Jackson Jackson stond daar dus rechtop en kalm in de beklaagdenbank en wachtte op wat komen zou Van de drie personen die dien dag moesten voorkomen leed hij misschien het minste De advocaat van de bank begon te spreken en riep meneer Evans als eerste getuige op Deze kwam naar voren en legde met een effen stem uit dat hem een valsche post in de boeken van be klaagde was getoond hij had den gevangene ondervraagd zonder een verklaring te krijgen Maar de advocaat nam daarmee geen genoegen Wilt u zoo vriendelijk zijn de heeren te vertellen hoe die valsche hpefcingontdekt werd vroeg hij De bankdirecteur fronste het voorhooi d Is dat noodlg Ja dat is noodlg Morgan kwam zonder aanbevelingen Ik stelde hem aan op recommandatievan mijn zoon Er kwam wat beweging in de zaal Iedereen kende Bob en het denkbeeld dat deze jongeman een geschikte waarborg was voor een dergelijke betrekking vonden zij op zijn minst genomen ongewoon En u vond dat voldoende vroeg deadvocaat beleefd N en snauwde meneer Evans waarop een onderdrukt gelach in de rechtszaal ontstond Stilte donderde rechter Kent Na een proeftijd bleek Morgan Intelligent en betrouwbaar vervolgde meneer Evans en aangezien iiftljn kassiertoen juist wegging gaf ik Morgan diebetrekking Omdat hij echter geen schriftelljke aanbevelingen had liet ik eenoogje In t zeil houden De valsche boeking was den vijftienden s avonds gemaakt zooals hij mi zelf toegaf en hetwerd den zestienden s morgens ontdekt Na nog een paar onbelangrijke vragen was meneer Evans getuigenis geëindigd i s hotel legdeWIé verklaring af dat er dien d i geen cheque van dit bedrag getrokken n een geld door hem ontvangen was De rechte iöe llch nadat de advocaat had uitgesproken angzaam itot zijn zoon Wilt u een van de gt tuigen eenkruisverhoor doen ondergaan v oeg hij Jackson schudde het hootd tix Kon eerstrfilet spreken antwoordde toen Neen meneer De advocaat v n de bank sprong o Edelachtbare ik zou den verdachte graag aan een kruisverhoor oinderwerpen zei hij Recjiter Kent boog toestemmend en Jackson werd naar de getulgenbank gevoerd u bekent begon hij dat u een valsche post geboekt hebt Ja U geeft ongetwijfeld ook toe dat er vijfhonderd dollar tekort in kas was atgeschelden van die boeking Zeker antwoordde Jackson rustig Met andere woorden u geeft toe dat die boeking gemaakt is om het tekortvande vljthonderd dollar in kwestie tedekken Ja Rechter Ken schoof nu op zijn stoel heen en weer en hleid de hand tegen zijn voorhoofd doch gaf geen ander teeken i Wordt vervolgd